Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

miedż

943 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

miedż

 1. 1. Projekt:ANALIZA POLSKIEGO IŚWIATOWEGO RYNKUWYDOBYCIA IPRZETWÓRSTWA MIEDZI ToLuKo
 2. 2. Beneficjenci projektu oraz jegouzasadnienie biznesowe Beneficjentem projektu jest prywatny inwestor XXX Celem jest dostarczenie kompleksowych informacji na temat przedsiębiorstw działających na polskim i światowym rynku wydobycia i przetwórstwa miedzi w celu wejścia prywatnego inwestora XXX w posiadanie pakietu akcji jednej lub kilku spółek funkcjonujących na polskim rynku.
 3. 3. Opis projektu: Projekt polega na zebraniu i dostarczeniu szczegółowych informacji na temat wielkości i poziomu rozwinięcia polskiego i światowego rynku miedzi. Przedstawieniu największych graczy na rynku. Analizie fundamentalnej największych spółek (analizie makroekonomicznej, analizie sektorowej, analizie sytuacyjnej oraz finansowej spółek), oraz na analizie technicznej kursu akcji największych spółek działających na rynku miedzi na warszawskiej GPW.
 4. 4. Planowany czas realizacji: Data rozpoczęcia: 03.10.2011 Data zakończenia: 31.12.2011Etapy realizacji projektu: Patrz załącznik HARMONOGRAM PROJEKTU
 5. 5. Sponsorem i klientem projektu jestinwestor XXXRealizatorem projektu jestOsoba 1
 6. 6. Osoby odpowiedzialne zarealizację projektu: ZAKRES WSPÓŁPRACY / ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSPÓŁPRACĘ I ZGODNOŚĆ Z NAZWA / NAZWISKO HARMONOGRAMEM 1. Przyjęcie zlecenia, kontakt z inwestorem, dobór zespołu 2. Zebranie informacji o rynku i działających na nim spółkach 3. Ustalenie wstępnego harmonogramu działania opierającego się na zebranych informacjach i podział osoba 1 zadań pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu Kierownik 4. Określenie terminu wymagalności sprawozdań z pracy projektu poszczególnych członków zespołu 5. Zebranie i analiza pracy członków zespołu, opracowanie ostatecznej koncepcji projektu 6. Przedstawienie finalnej wersji projektu zleceniodawcy XXX
 7. 7. Osoby odpowiedzialne zarealizację projektu: ZAKRES WSPÓŁPRACY / ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSPÓŁPRACĘ I ZGODNOŚĆ Z NAZWA / NAZWISKO HARMONOGRAMEM 1. Uzyskanie informacji nt. wydobycia i wykorzystania surowca na świecie 2. Zebranie danych nt. największych spółek działających na osoba 2 rynkach światowych Analityk 3. Analiza sytuacji ww. spółek na rynkach rodzimych 4. Przygotowanie raportu nt. światowych rynków wydobycia i przetwórstwa miedzi 5. Finalna wersja raportu
 8. 8. Osoby odpowiedzialne zarealizację projektu: ZAKRES WSPÓŁPRACY / ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSPÓŁPRACĘ I ZGODNOŚĆ Z NAZWA / NAZWISKO HARMONOGRAMEM 1. Uzyskanie informacji nt. wydobycia i wykorzystania surowca w kraju 2. Zebranie danych nt. największych spółek działających osoba 3 na polskim rynku miedzi Analityk 3. Analiza sytuacji finansowej ww. spółek 4. Przygotowanie raportu nt. stanu polskich spółek wydobycia i przetwórstwa miedzi 5. Finalna wersja raportu
 9. 9. Osoby odpowiedzialne zarealizację projektu: ZAKRES WSPÓŁPRACY / ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSPÓŁPRACĘ I ZGODNOŚĆ Z NAZWA / NAZWISKO HARMONOGRAMEM 1. Zebranie wykresów kursu światowych i europejskich rynków miedzi oraz ich analiza 2. Zebranie wykresów kursu akcji największych światowych i krajowych spółek wydobycia i przetwórstwa osoba 4 miedzi w latach 2000 - 2011 Analityk 3. Wpływ rynków światowych na rynek polski 4. Opracowanie raportu na temat prognozy polskiego rynku miedzi na kolejne lata 5. Finalna wersja raportu
 10. 10. Harmonogram realizacjiprojektu Rok 2011 Miesiąc październik listopad grudzieńEtapy Tydzień 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52Czas trwania całego projektu 03.10.2011 - 30.12.2011Czynności przygotowawcze oraz finalizacjaprojektu Przyjęcie zadania, dobór zespołu Zebranie informacji o rynku Podział zadań pomiędzy członków zespołu Kontrola pracy członków zespołu Zebranie i analiza pracy człoków zespołu Opracowanie ostatecznej koncepcji proj. Przedstawienie finalnej wersji proj. Finalizacja współpracy z inwestoremŚwiatowy rynek wydobycia miedzi (analizafundamentalna) Uzyskanie informacji nt. wydobycia i wykorzystania surowca na świecie Zebranie danych nt. największych spółek działających na rynkach światowych Analiza syt. ww. spółek na rynkach rodzimych Przygotowanie raportu nt. światowych rynków wydobycia i przetwórstwa miedzi Finalna wersja raportu
 11. 11. Harmonogram realizacji projektuc.d. Rok 2011 Miesiąc październik listopad grudzieńEtapy Tydzień 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52Czas trwania całego projektu 03.10.2011 - 30.12.2011Krajowy rynek wydobycia miedzi (analizafundamentalna) Uzyskanie informacji nt. wydobycia i wykorzystania surowca w kraju Zebranie danych nt. największych spółek działających na polskim rynku miedzi Analiza sytuacji finansowej ww. spółek Przygotowanie raportu nt. stanu polskich spółek wydobycia i przetwórstwa miedzi Finalna wersja raportuAnaliza techniczna kursów akcji spółekświatowych i krajowych oraz perspektywydalszego rozwoju rynku Zebranie wykresów kursu światowych i europejskich rynków miedzi oraz ich analiza Zebranie wykresów kursu akcji największych światowych i krajowych spółek wydobycia i przetwórstwa miedzi w latach 2000 - 2011 Wpływ rynków światowych na rynek polski Opracowanie raportu na temat prognozy polskiego rynku miedzi na kolejne lata Finalna wersja raportu
 12. 12. Wykres Gantta
 13. 13. Wskaźniki monitorowania ispodziewane rezultaty 1. Raport o stanie światowych zasobów i wielkości wydobycia miedzi w poszczególnych krajach na świecie 2. Raport dotyczący największych światowych spółek zajmujących się wydobyciem i przetwórstwem miedzi oraz ich sytuacja ekonomiczna na rynkach rodzimych 3. Raport dotyczący kursu cen surowca na WSKAŹNIKI najważniejszych światowych giełdachPRODUKTU PROJEKTU 4. Raport dotyczący stanu krajowych złóż miedzi możliwych do eksploatacji i spółek będących właścicielami koncesji na wydobycie 5. Raport na temat krajowych spółek wydobycia i przetwórstwa miedzi oraz ich sytuacja ekonomiczna wraz z notowaniami kursów ich akcji na Warszawskiej GPW.
 14. 14. Wskaźniki monitorowania ispodziewane rezultaty 1. Kompleksowa informacja na temat światowych i krajowych zasobów miedzi oraz kondycji ekonomicznej spółek zajmujących się wydobyciem i przetwórstwem 2. Analiza światowych rynków miedzi oraz notowańWSKAŹNIK REZULTATU cen surowca na Warszawskiej GPW 3. Analiza wpływu rynków światowych miedzi na ceny surowca na polskim rynku 4. Prognoza rozwoju rynku
 15. 15. Wskaźniki monitorowania ispodziewane rezultatyWSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA PLANOWANY CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI 40 000 zł nettoPLANOWANY POTRZEBNYCZAS NA PRZYGOTOWANIE 5 dni roboczych KOSZTÓW REALIZACJI ODNIESIENIE DO AKTUALNEGO BUDŻETU budżet jest zgodny z planem Projekt w całości finansowany ze źródeł ŹRÓDŁO FINANSOWANIA prywatnego inwestora XXX

×