Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Poster liwg page05 03may2012

274 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Poster liwg page05 03may2012

  1. 1.  ກົດໝາຍ ວາດວຍ ປາໄມມາດຕາ 7. ພັນທະໃນການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ແລະ ທີ່ດິນປ່າໄມ້.ການປົກປັກຮັກສາ, ອະນຸລັກ ແລະ ພັດທະນາປ່າໄມ້ ແລະ ທີ່ດິນປ່າໄມ້ ແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທຸກພາກສ່ວນ.ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ການຈັດຕັ້ງມີພັນທະ ໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປ່າໄມ້, ແຫ່ຼງນ້ໍາ, ຊີວະນາໆພັນ, ສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ບໍ່ເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ ແລະ ທີ່ດິນປ່າໄມ້ເຊື່ອມໂຊມ, ບົກແຫ້ງ, ເຊາະເຈື່ອນ, ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ໄຟໃໝ້ປ່າ, ສະກັດກັ້ນ ແລະຕ້ານການທຳລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ທີ່ດິນປ່າໄມ້ທຸກຮູບແບບ.

×