Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍໂພ    ຊະນາການ  ¡ ¾­Á¡É Ä¢ ®ñ­¹¾ ຂາດສານອາຫານໃນ        ສປປ ລາວສະເໜີໂດຍ: ດຣ ບຸນຖົມ ແພງດີ  ...
ສາລະບານຂອງການສະເໜີ• ສະພາບໂພຊະນາການໃນສປປ ລາວ• ສາຍເຫດຂາດສານອາຫານໃນ ສປປ ລາວ• ການແກ້ໄຂຂອງລັດຖະບານຕໍ່ການຂາດສານ ອາຫານ ນ ນະໂຍບາ...
ຂາດສານອາຫານຊຳເຮື້ອສູງຕະລອດບໍ່ມີການປ່ຽນແປງໃນ10 ກວ່າປີຜ່ານມາ           50         47.3          ...
ສົມທຽບຂາດສານອາຫານໃນປະເທດອາຊີຕະວັນອອກຊ່ຽງໄຕ້( most recent data, ranked by stunting prevalence) Source: MICS III, 2006   ...
ເລືອດຈາງໃນເດັກລຸ່ມ5 ປີ                   Prevalence of anemia among children (MICS3/NNS, 2006)     ...
ບໍ່ຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ:ບໍລິໂພກທາດຊີ້ນບໍ່ພຽງພໍ    ຕໍ່ອາທິດ           ອາຊິດອາມີເນ  ປາທຳມະຊາດ      ອື່ນ O...
ບໍ່ຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ:ບໍລິໂພກຜັກແລະໝາກໄມ້ບ ໍ່ພຽງພໍຕໍ່ອາທິດ   Green leafy      Vegetables   vegetables    ...
ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ຢ່າງດຽວ(ອາຍຸ < 6 ເດືອນ)ປະຕິບັດບໍ່ຖືກຕອ້ງ ໃນ ສປປ ລາວSource MICS III, 2006            *<4 mo...
ແມ່ຍີງເກີດລູກໃໝ່ ຂະລຳອາຫານ            Normal             19%                   ...
ການປົກຄຸມການບໍລິໂພກເກືອໄອໂອດີນ:ຈາກການສໍາຫລວດນຳນັກຮຽນປະຖົມປີ2005   C hina                    Phongsa...
ການແກ້ໄຂຂອງລັດຖະບານຕ  ໍ່ການ ຂາດສານອາຫານີ່ງທີ່ນຳເຂົ້າໃໝ່  ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍໂພຊະນາການໄດ ້ຖືກຮັບຮອງເອົາຈາກທ່ານນາຍຍົກ...
ສາຍເຫດຫລັກການຂາດສານອາຫານໃນ ສປປ ລາວ                      ສາຍເຫດລະດັບບຸກຄົນ       ການບໍລິໂພກອາຫານ...
ຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຂອງລັດຖະບານ        ແນໃສ່ການແກ້ໄຂຂາດສານອາຫານ    20 8     0                20 9  ...
ເປົ້າໝາຍລວມຂອງນະໂຍບາ ຍແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍໂພຊະ       ນາການ ຈຸດປະສົງລວມ: ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍໂພຊະນາການ ແມ່ນເອກະສານທີ່ສໍາຄ...
ຈຸດປະສົງສະເພາະ1.  ປັບປຸງການບໍລິໂພກອາຫານ2.  ປ້ອງກັນແລະຫລຸດຜ່ອນພະຍາດທີ່ເກິດຈາກການ   ຕິດເຊື້ອທາງອາຫານ, ນ້ຳ,   ພາຫະນ...
ຍຸດທະສາດໂພຊະນາການແຫ່ງຊ    າດ ( NNS )    ຍຸດທະສາດໂພຊະນາການແ       ຫ່ງຊາດ ທິດທາງຍຸດທະສ    ທິດທາງຍຸດທະສ  ...
ການແກ້ໄຂຕໍ່ບັນຫາການຂາດສານອາຫາ       ນ ກິດຈະກຳ ແກ້ໄຂການຂາດສານອາຫານ ທີ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກດຳເນ  ໂຄງການເກືອໄອໂອດີນ ີນຢ...
ການແກ້ໄຂຕໍ່ບັນຫາການຂາດສານອາຫາ      ນ ( ຕໍ່) ກິດຈະກຳ ແກ້ໄຂການຂາດສານອາຫານ ທີ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກດຳເນ  ອາຫານປອດໄພ, ອະນ...
ລັກສະນະແລະຮູບແບບຂອງການແກ້ໄຂຂາດສານອາຫານແບບໃໝ່ຂອງລັດ      ຖະບານ ເຮັດແບບກ້ວາງຂວາງແລະຄົບຊຸດ(ຕາມຕ່ອງໂສ້ຂອງອາຫານ ແຕ່ບອ່ນປຸ...
ເປົ້າໝາຍການບັນລຸ MDG 1                 ທ້າທາຍຫລາຍ, 60%             ແຕ່ສາມາດສຳເລັດໄດ້    4...
ເຮັດໃຫ້ໂພຊະນາການເປັນໃຈກາງ   ຂອງການພັດທະນາ          ສາທາລະນະສຸກ    ສຶກສາ                 ...
ຕົວຢ່າງໂຄງການ: 4ອົງປະກອບເຊື່ອມສານເຂົ້າກັນ        ສາທາລະນະສຸ             ກ             ໃຫ...
ມາຮ່ວມແຮງກັນ  ເພື່ອ ຍຸດຕິການ  ຂາດສານອາຫານ ແລະ       ໃຫ້ມີການຄ້ຳສະບຽງອາຫານ ໃນ      ສປປ ລາວ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentation dr. bounthom mo h 1 june 2012 food security

1,084 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentation dr. bounthom mo h 1 june 2012 food security

 1. 1. ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍໂພ ຊະນາການ ¡ ¾­Á¡É Ä¢ ®ñ­¹¾ ຂາດສານອາຫານໃນ ສປປ ລາວສະເໜີໂດຍ: ດຣ ບຸນຖົມ ແພງດີ ຫົວໜ້າພະແນກສົ່ງເສີມສຸຂະພາບແລະໂພຊະນາການ ກົມອະນາໄມ-ກັນພະຍາດ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ Ministry of Health
 2. 2. ສາລະບານຂອງການສະເໜີ• ສະພາບໂພຊະນາການໃນສປປ ລາວ• ສາຍເຫດຂາດສານອາຫານໃນ ສປປ ລາວ• ການແກ້ໄຂຂອງລັດຖະບານຕໍ່ການຂາດສານ ອາຫານ ນ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍໂພຊະນາການ (NNP) ( ຍຸດທະສາດໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ (NNS) ( ແຜນປະຕິບັດງານໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ (NPA N) • ເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດດ້ານການພັດທະນາ Ministry of Health
 3. 3. ຂາດສານອາຫານຊຳເຮື້ອສູງຕະລອດບໍ່ມີການປ່ຽນແປງໃນ10 ກວ່າປີຜ່ານມາ 50 47.3 40.7 40.4 25 0 1995 2000 2006 Stunting among children under 5 years (%)Source: FAO/MOH national survey, 1995; MICS II survey, 2000 and MICS III, 2006 Ministry of Health
 4. 4. ສົມທຽບຂາດສານອາຫານໃນປະເທດອາຊີຕະວັນອອກຊ່ຽງໄຕ້( most recent data, ranked by stunting prevalence) Source: MICS III, 2006 Ministry of Health
 5. 5. ເລືອດຈາງໃນເດັກລຸ່ມ5 ປີ Prevalence of anemia among children (MICS3/NNS, 2006) 80 WHO cut-off for 70 68.2 severe public health problem 58.7 60 Proportion (%) 50 40.9 40 37.1 29.6 31.3 30 20 10 0 6-11mo 12-23mo 24-35mo 36-47mo 48-59mo 6-59moMICS III and Mother and child survey, 2006 Ministry of Health
 6. 6. ບໍ່ຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ:ບໍລິໂພກທາດຊີ້ນບໍ່ພຽງພໍ ຕໍ່ອາທິດ ອາຊິດອາມີເນ ປາທຳມະຊາດ ອື່ນ OAA > > ປາລ້ຽງ 0.6 3.6 1.9 ຊີ້ນໝູ ຊີ້ນງົວ ສັດປ່າ 0.8 ≈ ສັດປີກ 0.9 ≈ 1.0 ≈ 1.0 ນ້ຳມັນ/ໄຂມັນ ຊີ້ນ,ປາ, 2.0 ອາຊິດອາມີເນອື່ນ, ນ້ຳມັນ/ໄຂມັນຊີ້ນສັດປ່າ, ປາ, ອາຊິດອາມີເນອື່ນ,ແມ່ນແຫລ່ງທາດຊີ້ນທີ່ສຳຄັນແຕ່ວ່າສັດປ່າຖືກລ້າຫລາຍ.Health Ministry of
 7. 7. ບໍ່ຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ:ບໍລິໂພກຜັກແລະໝາກໄມ້ບ ໍ່ພຽງພໍຕໍ່ອາທິດ Green leafy Vegetables vegetables 3.9 4.7 > Shoots, mushrooms Oil/lard 3.3 2.0 Fruits 1.7 ຜັກແລະໝາກໄມ້ ບໍລິໂພກໝາກໄມ້ໜອ້ຍ, ໄຂມັນໜອ້ຍເຮັດໃຫ້ມີ ຂອບເຂດຈຳກັດໃນການ Ministry of Health ດູດຊືມເອົາສານອາຫານ
 8. 8. ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ຢ່າງດຽວ(ອາຍຸ < 6 ເດືອນ)ປະຕິບັດບໍ່ຖືກຕອ້ງ ໃນ ສປປ ລາວSource MICS III, 2006 *<4 months Ministry of Health
 9. 9. ແມ່ຍີງເກີດລູກໃໝ່ ຂະລຳອາຫານ Normal 19% Food Taboo 81% ຫລາຍຢູ່ພາກເໜືອ (87.3%) ພາກກາງ (85.1%)Source MICS III, 2006 Ministry of Health
 10. 10. ການປົກຄຸມການບໍລິໂພກເກືອໄອໂອດີນ:ຈາກການສໍາຫລວດນຳນັກຮຽນປະຖົມປີ2005 C hina Phongsaly Luangnamtha Myanmar Vietnam Bokeo Oudomxay Houaphan Luangprabang Xiengkhoang Sayaboury Saysomboun Vientiane P. Borikhamxay Vientiane M. Khammouane Thailand Savannakhet < 70% 70 – 90% Saravan Sekong > 90% C ountry coverage 85% Attapeu Champasack M da issing ta Sour RecentySchoolBa Sur ey ce: l sed v 20 5 byM M H 0 OH, OE Cambodia
 11. 11. ການແກ້ໄຂຂອງລັດຖະບານຕ ໍ່ການ ຂາດສານອາຫານີ່ງທີ່ນຳເຂົ້າໃໝ່  ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍໂພຊະນາການໄດ ້ຖືກຮັບຮອງເອົາຈາກທ່ານນາຍຍົກລັດ ຖະມົນຕີ ວັນທີ 1 ທັນວາ 2008 ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍໂພຊະນາການ ພ້ອມດ້ວຍແຜນປະຕິບັດງານດ້ານໂພຊະນາການ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາຈາດລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໃນວັນທີ 26 ພະຈິກ 2009 Ministry of Health
 12. 12. ສາຍເຫດຫລັກການຂາດສານອາຫານໃນ ສປປ ລາວ ສາຍເຫດລະດັບບຸກຄົນ ການບໍລິໂພກອາຫານບ ການເປັນພະຍາດ ໍ່ພຽງພໍ ສາຍເຫດລະດັບຊຸມຊົນ ການຄ້ຳປະກັນສະບຽ ການດູແລຮັກສາແມ່ ອະນາໄມສີ່ງແວດລ ງອາຫານລະດັບຄົວເ ແລະເດັກຕຳ ້ອມຕຳ ຮືອນຕຳ ສາຍເຫດລະດັບຊາດ ການປະສານງານແລະ ຄວາມສາມາດດ້ານ ການສ້າງຂີດຄວາ ບຸກຄະ ຂາດຂໍ້ມູນຂ່າວ ການລົງທືນຈຳກັ ມສາມາດ ລາກອນບໍ່ພຽງພ ສານ ດ ບໍ່ພຽງພໍ ໍSource: National Nutrition Policy, 2008 Ministry of Health
 13. 13. ຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຂອງລັດຖະບານ ແນໃສ່ການແກ້ໄຂຂາດສານອາຫານ 20 8 0 20 9 0ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍໂພຊະນາ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາ ແຜນປະຕິບັດງານ ການ ດ ດ້ານໂພຊະນາຫານຂອບວຽກລວມສຳລັບວ • ອິງໃສ່ນະໂຍບາຍ • ອິງໃສ່ຍຸດທະສາດແຫ່ງ ຽກງານ ສາຍເຫດລວມ ບັນຫາ ຊາດ ໂພຊະນາການໃນ ສປປ ແລະ • ຄູ່ມືກ່ຽວກັບບັນຂໍ ລາວ ຈຸດປະສົງຍຸດທະສ ້ແກ້ໄຂໃດທີ່ຄວນຈະເຮ າດ ັດ ໂດຍແມ່ນໃຜ• ກຳນົດຂອບເຂດລວມ, ເຖິງເມື່ອໃດ ຈຸດປະສົງ ແລະ • ພື້ນຖານຂອງ ບຸລິມະສິດ ແຜນປະຕິບັດງານ • “ແຜນສຳລັບແຜນ"; ແລະ ບັນຫາຂອງ ເປັນຈຸຸດເລີ້ມຕົ້ນ• ກຳນົດເປົ້າໝາຍ, ລະບຽບ, ເປົ້າໝາຍສະຫະສະ ສຳຫລັບການວາງແຜນປະຈຳ
 14. 14. ເປົ້າໝາຍລວມຂອງນະໂຍບາ ຍແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍໂພຊະ ນາການ ຈຸດປະສົງລວມ: ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍໂພຊະນາການ ແມ່ນເອກະສານທີ່ສໍາຄັນທາງດ້ານນິຕິກຳ ເພື່ອສົ່ງເສີມສະພາບໂພຊະນາການ ແນໃສ່ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນການຂາດສານອາຫານ ໂດຍພື້ນຖານ, ໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະເພື່ອກຳນົດທິດທາງ ວຽກງານໂພຊະນາການ ເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໂດຍຄຽງຄູ່ກັບການ ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ ແລະລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ. Ministry of Health
 15. 15. ຈຸດປະສົງສະເພາະ1. ປັບປຸງການບໍລິໂພກອາຫານ2. ປ້ອງກັນແລະຫລຸດຜ່ອນພະຍາດທີ່ເກິດຈາກການ ຕິດເຊື້ອທາງອາຫານ, ນ້ຳ, ພາຫະນະນຳເຊື້ອແລະພະຍາດຊືມເຊື້ອ3. ປັບປຸງການມີສະບຽງອາຫານໃຫ້ພຽງພໍ4. ປັບປຸງການເຂົ້າເຖີງແຫລ່ງສະບຽງອາຫານ5. ປັບປຸງສຸຂະພາບແມ່ແລະເດັກ6. ປັບປຸງອະນາໄມສີ່ງແວດລ້ອມ ແລະການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສາທາລະນະສຸກ7. ປັບປຸງສະຖາບັນແລະການປະສານງານ8. ປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດທາງວິຊາການ9. ປັບປຸງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທັງດ້ານປະລິມານແລະຄ ຸນນະພາບ Ministry of Health10. ເພີ້ມການລົງທືນໃສ່ວຽກງານໂພຊະນາການ
 16. 16. ຍຸດທະສາດໂພຊະນາການແຫ່ງຊ າດ ( NNS ) ຍຸດທະສາດໂພຊະນາການແ ຫ່ງຊາດ ທິດທາງຍຸດທະສ ທິດທາງຍຸດທະສ ທິດທາງຍຸດທະສາດ III າດ I ແກ້ໄຂສາເຫດກະທັ າດ II ແກ້ໄຂສາເຫດທີ່ຕ ແກ້ໄຂສາເຫດພື້ນຖານ ນຫັນ າມມາ ຈຸດປະສົງຍຸດທະສ ຈຸດປະສົງຍຸດທະສ ຈຸດປະສົງຍຸດທະສ າດ 1 າດ 3 າດ 7 ປັບປຸງສະຖາບັນແລະ ປັບປຸງການບໍລິໂພ ປັບປຸງການມີອາຫາ ການ ກອາຫານ ນ ປະສານງານ ຈຸດປະສົງ ຈຸດປະສົງຍຸດທະສ ຈຸດປະສົງຍຸດທະສ ຍຸດທະສາດ 2 ປ້ອງກັນແລະຫລຸດຜ າດ 4 ປັບປຸງການເຂົ້າເຖ າດ 8 ່ອນພະຍາດທີ່ເກີດ ີງອາຫານ ປັບປຸງຄວາມສາມາດ ຈາກອາຫານ ຈຸດປະສົງຍຸດທະສ ຈຸດປະສົງຍຸດທະສ າດ 5 ເພີ້ມປະລິມານແລະ າດ 9 ປັບປຸງການຮັກສາສຸ ຄຸນະ ຂະພາບແມ່ແລະເດັກ ພາບຂໍ້ມູນຂ່າວສາ ນ ຈຸດປະສົງຍຸດທະສ ຈຸດປະສົງຍຸດທະສ າດ 6 າດ 10 ເພີ້ມການລົງທືນໃ ປັບປຸງວຽກອະນາໄມ ສ່ ແລະສີ່ງແວດລ້ອມ ໂພຊະນາການ Ministry of Health
 17. 17. ການແກ້ໄຂຕໍ່ບັນຫາການຂາດສານອາຫາ ນ ກິດຈະກຳ ແກ້ໄຂການຂາດສານອາຫານ ທີ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກດຳເນ  ໂຄງການເກືອໄອໂອດີນ ີນຢູ່  ໂຄງການປຸກລະດົມການແຈກຢາຍວິຕາມີນອາ ແລະຂ້າແມ່ທອ້ງ  ໂຄງການ ການເສີມທາດເຫລັກ ອາຊິດໂຟລິກ  ໂຄງການ ອາຫານເດັກອ່ອນ ຮວມທັງການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ເຮັດໄດ້ແຕ່ຍັງບໍ່ແຂງແຮ  ງ, ຂາດທືນຮອນ, ປອ້ງກັນແລະປີ່ນປົວຂາດສານອາຫານຮ້າຍແ ບາງຢ່າງຍັງບໍ່ກວມທົ່ວ ຮງ ປະເທດ  ໂຄງການໂພຊະນາການຊຸມຊົນ Ministry of Health
 18. 18. ການແກ້ໄຂຕໍ່ບັນຫາການຂາດສານອາຫາ ນ ( ຕໍ່) ກິດຈະກຳ ແກ້ໄຂການຂາດສານອາຫານ ທີ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກດຳເນ  ອາຫານປອດໄພ, ອະນາໄມ, ສົ່ງເສີມນ້ຳສະອາດ ີນຢູ່ ໂຄງ ການຄວບຄຸມໄຂ້ມະລາເລັຍ  ໂຄງການສັກຢາກັນພະຍາດ ໂຄງການເຊື່ອມສານພະຍາດໃນເດັກ ເຮັດໄດ້ແຕ່ຍັງບໍ່ແຂງແຮ ງ, ຂາດທືນຮອນ, ບາງຢ່າງຍັງບໍ່ກວມທົ່ວ ປະເທດ Ministry of Health
 19. 19. ລັກສະນະແລະຮູບແບບຂອງການແກ້ໄຂຂາດສານອາຫານແບບໃໝ່ຂອງລັດ ຖະບານ ເຮັດແບບກ້ວາງຂວາງແລະຄົບຊຸດ(ຕາມຕ່ອງໂສ້ຂອງອາຫານ ແຕ່ບອ່ນປຸກຝັງເຖີງໂຕະອາຫານຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ) ມີການເຊື່ອມສານກັນ ກັບກິດຈະກຳ ອື່ນ( Integrated) ຂະແໜງການອື່ນມາເຮັດຮ່ວມກັນ ( Multi-sectoral) ມີຄວາມຍືນຍົງ (Sustainable) - ພັດທະນາຄວາມສາມາດ ( capacitydevelopment) Ministry of Health
 20. 20. ເປົ້າໝາຍການບັນລຸ MDG 1 ທ້າທາຍຫລາຍ, 60% ແຕ່ສາມາດສຳເລັດໄດ້ 48% ຖ້າວ່າໄດ້ປະຕິບັດ ທຸກມາດຕະການແກ້ໄຂ 42% 40% ຂອງຍຸດທະສາດທີ່ວາ 40% ງໄວ້ 44% 34% 40% 37% St ed unt 20% 22% Ōĸ ĵ ŀŇ Īģ Œ İń Underw - eight Į ģī Ł ŀœ Œ ŗŗ Ł Ţ 0% 1993 2000 2006 ĥ ĥŁĪ ţ Łĩ 20
 21. 21. ເຮັດໃຫ້ໂພຊະນາການເປັນໃຈກາງ ຂອງການພັດທະນາ ສາທາລະນະສຸກ ສຶກສາ ກະຊິກຳ ໂພຊະນາການ 2020 ພັດທະນາເສດ ສີ່ງແວດລ້ອມ ຖະກິດສັງຄົມ Ministry of Health
 22. 22. ຕົວຢ່າງໂຄງການ: 4ອົງປະກອບເຊື່ອມສານເຂົ້າກັນ ສາທາລະນະສຸ ກ ໃຫ້ຄວາມຮູ ້ດ້ານ ໂພຊະນາການ ¡ ¾­À» ñ© ¦¸ ­ ປັບປຸງ ອະນາໄມ - £ö ¸ ສະພາບໂ ສີ່ງ ແວດລອ້ມ (ກະຊິກຳ) ພຊະນາກ ານ ການປຸງແ ຕ່ງ ອາຫານແລ ະ ເຕັກນິກ ຫລັງ ຈາກການເ
 23. 23. ມາຮ່ວມແຮງກັນ ເພື່ອ ຍຸດຕິການ ຂາດສານອາຫານ ແລະ ໃຫ້ມີການຄ້ຳສະບຽງອາຫານ ໃນ ສປປ ລາວ

×