Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mga birtud o pagpapahalaga

110,799 views

Published on

Filipino virtues and importance

Published in: Spiritual
 • Login to see the comments

Mga birtud o pagpapahalaga

 1. 1. APAT NA NAUUNANG MABUTING UGALI (4 CARDINAL VIRTUES)(4 CARDINAL VIRTUES) MAINGAT NA PAGHUHUSGA (PRUDENCE) MAINGAT NA PAGHUHUSGA (PRUDENCE) KATARUNGAN (JUSTICE)KATARUNGAN (JUSTICE) KATATAGAN NG LOOB (FORTITUDE) KATATAGAN NG LOOB (FORTITUDE) PAGTITIMPI (TEMPERANCE)PAGTITIMPI (TEMPERANCE)
 2. 2. Ito ang gumagabay sa katwiran upang piliin ang mabuti sa bawat pagkakataon at ang tamang paraan ng pagkamit nito . Ito ang gumagabay sa paghuhusga ng ating konsensiya. Pr
 3. 3. AYON SA PRINSIPYONG MORAL: Tinitimbang kung maganda at di maganda ang kalalabasan ng kanyang maaaring pasya para sa kanyang sarili at sa kapwa.
 4. 4. Ang pagbibigay ng nararapat sa kapwa bilang paggalang sa kanilang karapatan at pagtupad sa pananagutan. Ito ay ginagawa hindi dahil bunga ng takot kundi dahil sa makatotohanang hangarin para sa kabuihang panlahat. J
 5. 5. Ito’y nakatutulong upang harapin ang matinding galit, pighati, pagdurusa at mga pagsubok para sa higit na mabuting buhay. F
 6. 6. Lumalaban sa masamang impluwensiya, nananatiling matibay sa kabila ng hirap at nagsisikap na kumilos nang tama upang lagpasan ang anumang balakid at upang maisagawa ang tama at nararapat.
 7. 7. Pagkilala kung ang isang bagay ay tunay na kailangan o hinahangad lamang dahil sa luho. T Ginagamit ang pagtitimpi upang mapigilan at mapamahalaan ang ang labis na pagnanasa sa mga bagay.
 8. 8. Ang taong may pagtitimpi ay ginagamit ang isip, oras, salapi, at pagsisikap nang naaayon sa mga prinsipyong moral.
 9. 9. Ang birtud na ito ay sumasalungat sa kasalanang katakawan at pagkakululong sa masamang bisyo. Kumakatawan sa aspeto ng pagkain o pag-inom. “Anumang labis ay nakasasama.” ABS
 10. 10. Ito’y taglay ng isang taong may kaalaman kung paano kokontrolin ang pagkagutom o pagnanais sa pakikipagtalik sa kabilang kasarian. Matibay na paraan ng pagtitimpi na kinakailangang magtiis at pigilin ang makamundong kaisipan. CH
 11. 11. Pagtitimpi ng emosyon ng isang tao. Kapag taglay ito, ikaw ay may matalinong paghuhusga sa kung ano ang nababagay o karapat-dapat na gawin bago ilabas ang saloobin o hinanakit sa kapwa. Nagiging MAPAGKUMABABA ang tao taliwas sa natural na pagiging ma-pride o mapagmataas.MO
 12. 12. ANIM NA PAGPAPAHALAGANG MORAL (6 CORE MORAL VALUES)(6 CORE MORAL VALUES) PANANAMPALATAYA AT PAGMAMAHAL SA DIYOS PANANAMPALATAYA AT PAGMAMAHAL SA DIYOS PAGGALANG SA AWTORIDADPAGGALANG SA AWTORIDAD PAGGALANG SA BUHAYPAGGALANG SA BUHAY PAGGALANG SA DIGNIDAD NG SEKSWALIDAD NG TAO PAGGALANG SA DIGNIDAD NG SEKSWALIDAD NG TAO PAGMAMAHAL SA KATOTOHANAN PAGMAMAHAL SA KATOTOHANAN MAPANAGUTANG PAGGAMIT /PAMAMAHALA NG MATERYAL NA BAGAY MAPANAGUTANG PAGGAMIT /PAMAMAHALA NG MATERYAL NA BAGAY Faith and love for GOD Respect for Authority Respect for Life Respect for the dignity of human sexuality Love for Truth Responsible dominion over material things
 13. 13. Ang pagkilala sa kadakilaan at kapangyariha ng Diyos ay pagkilala sa dignidad at kalikasan ng tao. Hindi hiwalay ang pagmamahal sa Diyos sa pagmamahal sa kapwa. FL
 14. 14. Itinakda ang kapangyarihan sa tao o pangkat upang magkaroon ng kaayusan,kaunlaran, at isulong ang kabutihang panlahat. Maipakikita sa paggalang sa: 1. Diyos 2. Magulang 3. Guro 4. Mga Tao sa paaralan 5. Mga Tao sa Lipunan 6. Lider ng Bansa RA
 15. 15. Ang buhay na kaloob sa tao ay biyayang taglay na kung pangangalagaan ay dakilang paraan ng pasasalamat sa nagbigay nito. ISYU HINGGIL SA BUHAY: 1. Terorismo 2. Contraceptives (Artificial Family Planning) 3. Death Penalty 4. Test Tube Babies at Artificial Insemination/Cloning 5. Artificial Cosmetology RB
 16. 16. Ang pagkilala sa sekswalidad ay pagkilala sa kabuuan ng tao. Ang Sekswalidad ay mabuti, maganda at sagrado. --- Katunayan nito ang atraksiyon at pag-iibigan ng tao dalawang tao . D/s
 17. 17. “ Ipinagbabawal ang anumang relasyong sekswal sa mga hindi kasal.” --Eph. 5: 29-33 “ Ipinagbabawal ang pakikipag- ugnayan sa kauri (Babae sa babae o lalaki sa lalaki.” --Lev. 18: 22-23 HINDI PAREHO ANG “SEX” AT PAG-IBIG. D/s
 18. 18. Ang pagmamahal sa katotohanan ay makatutulong upang maging matapat at mapanagutan sa isip, sa salita, at sa gawa. “ The truth will set you free.”
 19. 19. Ipinagkaloob ang materyal na bagay sa tao upang mapaunlad at mapalawak ang buhay na ipinagkaloob sa kanya para sa susunod na mga henerasyon. Pag-aabuso sa mga gamit o sa paligid. Hal. Cellphone, computer, Pagtapon ng basura sa mga ilog

×