SlideShare a Scribd company logo
1 of 34
Download to read offline
Formulier
Unit
Dienst
COMBINANT
Gebruikershandleiding
FAST GATE
Versie 1.0
FAST GATE
COMBINANT NV
IT
--- 2/34 --- 16/11/2016 10:40
Inhoud
Wat is FAST GATE ?...............................................................................................................................3
Definities ..................................................................................................................................................4
FAST GATE aanmelden en afmelden......................................................................................................5
Vooraf – Aanvragen van een account/gebruiker ..................................................................................5
Vooraf - Technisch...............................................................................................................................6
Ondersteunde browsers.....................................................................................................................6
Internet..............................................................................................................................................6
Aanmelden............................................................................................................................................7
Taal bepalen......................................................................................................................................8
Menu.................................................................................................................................................8
Afmelden..............................................................................................................................................8
Bezoek......................................................................................................................................................9
Proces van één bezoek..........................................................................................................................9
De verschillende statussen van een bezoek ........................................................................................10
Overzicht aangekondigde bezoeken ...................................................................................................11
Overzicht ........................................................................................................................................12
Filter op overzicht...........................................................................................................................15
Aankondigen van een nieuw bezoek ..................................................................................................16
Overzicht units onder een bezoek...................................................................................................17
Kiezen van een tijdslot ...................................................................................................................18
Unit toevoegen....................................................................................................................................19
Afhalen / Meenemen van een unit..................................................................................................20
Afzetten / Brengen van een unit .....................................................................................................22
Detail goederen...............................................................................................................................25
Detail documenten..........................................................................................................................27
Bijlage opladen...............................................................................................................................28
Verzend een bezoek (SUBMIT) .........................................................................................................29
Bezoek niet aanvaard (REJECTED)...................................................................................................30
Dashboard...............................................................................................................................................31
Bijlage : Terminalreglement voor alle bezoekers ...................................................................................32
FAST GATE
COMBINANT NV
IT
--- 3/34 --- 16/11/2016 10:40
Wat is FAST GATE ?
Met FAST GATE kan u een bezoek van een Truck/Vrachtwagen vooraf aankondigen.
Het voornaamste doel van de applicatie is de administratieve afhandeling via INTERNET uit te voeren,
opdat de vrachtwagen niet meer dient te stoppen op de administratieve wachtparking. Maar
onmiddellijk kan verder rijden naar de INGATE of de CHECKER.
Voor elk bezoek dat u vooraf aankondigt dient u op te geven welke units (container, caisse mobile,
trailer, ..) u afzet of meeneemt, en wanneer door opgave/keuze van een tijdslot.
Dit bezoek zal door het systeem , het loket en/of de balie van de terminal gecontroleerd worden. Het
loket wordt dus een e-loket. Wanneer alles correct en volledig is, zal u een uniek bezoeknummer
krijgen. Met dit bezoeknummer kan u dan direct naar de CHECKER of INGATE.
Het is dus van belang dat u beschikt over alle correcte gegevens. Zonder krijgt u geen bezoeknummer
en dient u dus te stoppen op de wachtparking bij de terminal, om uw bezoek af te handelen via pregate
of loket.
Er is hierdoor een toegevoegde waarde voor iedereen.
 Opdrachtgever
o De applicatie is niet enkel bedoeld voor de transporteur, maar kan ook gebruikt
worden door de opdrachtgever met x aantal transporteurs. En verkrijgt zo een
overzicht van zijn pickup en drop-off opdrachten voor de terminal.
 Transporteur / Chauffeur
o Dient niet meer aan te schuiven aan pregate of loket, wat toch snel 5 à 10 minuten
maakt
o Krijgt extra informatie over de gemiddelde bezetting en doorlooptijd op de terminal
 Terminal
o Krijgt zicht op het aantal vrachtwagens die per tijdslot te verwachten zijn.
In volgende versies zal de functionaliteit verder aangevuld worden.
FAST GATE
COMBINANT NV
IT
--- 4/34 --- 16/11/2016 10:40
Definities
Term Definitie en doel
Bezoek Een bezoek betreft één vrachtwagen die één of meerdere units - container of
caisse mobile of trailer – afzet op de terminal of afhaalt
Een bezoek is gekoppeld aan een transporteur die bekend is voor de terminal,
en zich dus vooraf heeft aangemeld als gebruiker van FAST GATE.
Een bezoek is ook gekoppeld aan een vrachtwagen middels de nummerplaat.
Het bezoek moet ook gebeuren met de opgegeven nummerplaat.
Voor één bezoek dient u alle af te zetten en af te halen units op te geven.
Momenteel kan U bezoeken niet samenvoegen.
Bezoeknummer Een bezoek op de terminal kan enkel middels een bezoeknummer. Dit nummer
bestaat uit 6 cijfers, en is voor elk bezoek uniek.
CHECKER Op terminal Zomerweg zijn er 3 lanen voorzien voor vrachtwagens die
minstens één unit afzetten. Gekend onder GATE-1
Vrachtwagens die een unit met ADR komen afhalen worden in de toekomst ook
naar deze GATE-1 verwezen. Dit omwille van de ADR-check.
INGATE Op terminal Zomerweg zijn er 2 lanen voorzien voor vrachtwagens die enkel
afhalen. Gekend onder GATE-2.
Enkel vrachtwagens met een leeg chassis zijn hier toegelaten. En als de
unit(s) die men afhaalt geen gevaarlijke goederen bevat. Dus geen ADR.
TRAC VW Het bezoeknummer krijgt u pas als alles OK is.
Tot dan kan u gebruik maken van de TRAC code, wat staat voor Truck
Announcement Code. Met de TRAC code kan u uw bezoek opvolgen. En
gebruiken bij communicaties met loket of balie.
De code begint altijd met een ‘P’ gevolgd door 7 cijfers.
TRAC UNIT Ook elke unit heeft een unieke TRAC code.
De code begint altijd met een ‘U’ gevolgd door 7 cijfers.
Tijdslot Een tijdslot is een bepaalde periode gedurende een werkdag (en wanneer de
terminal niet in pauze is) waarin u uw bezoek kan plannen. Heeft een beginuur
en een einduur.
Een bezoek kan u maximum 7 dagen vooraf aankondigen.
Een bezoek kan u bewaren zonder tijdslot, maar om een bezoeknummer te
krijgen dient u een tijdslot op te geven.
Status Een bezoek heeft altijd een status.
Een status verduidelijkt wat de stand van zaken is.
Zie verder.
FAST GATE
COMBINANT NV
IT
--- 5/34 --- 16/11/2016 10:40
FAST GATE aanmelden en afmelden
FAST GATE is een web applicatie. U kan deze applicatie dus gebruiken over Internet met een
browser.
Vooraf – Aanvragen van een account/gebruiker
Vooraleer u kan aanmelden dient u te beschikken over een account/gebruiker en paswoord. De
account/gebruiker wordt in versie 1.0 door de terminal toegekend.
Bij voorkeur wordt een account/gebruiker van ETIS, de track & trace website, gebruikt. Indien u
geen account/gebruiker hebt, dan kan u zich registreren via http://cetis.combinant.be .
Via de functie ‘Registreren’ kan u een eigen account/gebruiker maken, die u toelaat om containers te
consulteren.
Deze account/gebruiker wordt dan gebruikt om u toegang te verlenen tot FAST GATE.
Indien u geen gebruiker voor ETIS wenst, dan zal de terminal een gebruiker maken enkel voor FAST
GATE.
Een bedrijf kan meerdere gebruikers aanvragen. Enerzijds voor de chauffeurs, anderzijds voor de
dispatchers.
FAST GATE
COMBINANT NV
IT
--- 6/34 --- 16/11/2016 10:40
Vooraf - Technisch
U kan FAST GATE gebruiken op eender welk toestel met een browser. Of dit nu een Desktop PC,
een Laptop, een Tablet, een iPad/iPhone of andere Smartphone is.
Ondersteunde browsers
Volgende Internet browser worden ondersteund, per platform
 Windows (vanaf Windows 7)
o Internet Explorer, versie 11 of hoger en Edge
o Chrome
o Firefox Mozilla
 Android (Smartphone en Tablet)
o Chrome
 iOS (vanaf iOS8)
o Safari
o Chrome
Probeer altijd de laatste release/versie van uw browser te installeren voor een optimale werking. Beta
versies wordt niet ondersteund.
Internet
Desktop en Laptop zijn veelal aangesloten via een netwerkkabel op Internet of WIFI. De
snelheid/stabiliteit mag dus geen probleem zijn als deze verbinding op zich performant genoeg is.
Voor Tablet en Smartphone kan u best werken via WIFI of mobiel over 3G / 4G. In het laatste geval
staat u natuurlijk best stil om gebruik te maken van de applicatie.
FAST GATE
COMBINANT NV
IT
--- 7/34 --- 16/11/2016 10:40
Aanmelden
U kan de site oproepen door volgende URL adres op te geven http://cetis.combinant.be/Fastgate
U krijgt vervolgens onderstaand scherm te zien.
 Tik hier uw account/gebruiker en paswoord in. Klik <Aanmelden> aan om aan te melden.
 Standaard komt u op het overzicht van de door u aangekondiged en openstaande bezoeken.
Indien u dit scherm niet te zien krijgt, dan :
 Gaat u best na of u een goede internet verbinding hebt door bv. naar een andere website te
gaan die u regelmatig gebruikt
 Indien dit het geval is, dan neemt u best contact op met uw interne IT verantwoordelijke om
na te gaan of het URL adres ev. geblokkeerd wordt door de eigen Firewall
FAST GATE
COMBINANT NV
IT
--- 8/34 --- 16/11/2016 10:40
Taal bepalen
Onderaan het scherm kan u één van de 4 talen kiezen :
 Nederlands
 Frans
 Duits
 Engels
De taal wordt bewaard. De volgende keer dat u aanmeldt zal de applicatie opstarten in de gekozen taal.
Menu
Na het aanmelden hebt u aan de linkerkant van het scherm het menu.
Indien uw scherm te klein is of u gebruikt een iPhone /
Smartphone, dan zal dit menu niet zichtbaar zijn. In dat geval
verschijnt volgend icoon
U kan te allen tijde op dit icoon klikken om het menu te
openen.
Hiernaast ziet u de verschillende menupunten die verder
besproken worden.
Onder dashboard staat de naam van uw firma en uw naam.
Afmelden
U kan de applicatie verlaten via de menu optie ‘Afmelden’.
Een sessie blijft open gedurende het gebruik. Een sessie wordt na 8 uren inactiviteit automatisch
afgesloten. U bent dan verplicht om terug aan te melden.
FAST GATE
COMBINANT NV
IT
--- 9/34 --- 16/11/2016 10:40
Bezoek
Proces van één bezoek
Hieronder een beknopt schema van het proces om een bezoek voor één vrachtwagen en minstens één
unit (container, caisse mobile, trailer, …).
Doel is dat u een “Bezoeknummer” bekomt waarmee u zich kan aanmelden op de terminal.
 Groen ingekleurd is uit te voeren door u
 Blauw ingekleurd door de terminal of de applicatie
 De grijs ingekleurd is de status van het bezoek op dat ogenblik
FAST GATE
COMBINANT NV
IT
--- 10/34 --- 16/11/2016 10:40
De verschillende statussen van een bezoek
Een bezoek doorloopt verschillende statussen, zoals u reeds kon opmerken in bovenstaand schema.
Hieronder nog even de statussen opgesomd. Deze statussen komen ook afzonderlijk voor bij elke unit.
De som van de statussen van de units bepaald de status van het bezoek.
Status Beschrijving
DRAFT U hebt een bezoek aangemaakt en bewaard. Het bezoek is nog niet
verzonden (Submitted) voor controle.
Zolang een bezoek zich in deze status bevindt is er nog geen enkele unit
gereserveerd voor afhaling of om af te zetten. U alleen (of collega’s) kan
alles wijzigen.
SUBMIT U hebt het bezoek net verzonden ter controle, en om een bezoeknummer te
verkrijgen.
PENDING U hebt het bezoek ter controle verzonden, en dit bezoek wordt nu
gecontroleerd door het systeem, loket en/of balie.
Wanneer alles gecontroleerd is kan het resultaat één van de onderstaande
statussen zijn.
REJECTED Uw aanvraag tot bezoek is niet aanvaard. Er wordt een reden opgegeven
waarom.
Neem de nodige acties en corrigeer waar nodig.
Indien u niet kan corrigeren, gelieve dit bezoek te verwijderen.
BLOCKED Uw aanvraag tot bezoek kan niet doorgaan omdat één van de units
geblokkeerd is om een reden.
ACCEPTED Alle controles voor de individuele unit zijn OK.
Deze status komt enkel voor bij een unit. Niet bij een bezoek van een
vrachtwagen.
FINALIZE Alle voor het bezoek aangekondigd af te zetten units en / of af te halen units
zijn geaccepteerd.
U hebt er echter voor geopteerd om de nummerplaat nog niet in te geven. En
te wachten op het geschikte moment om de nummerplaat in te geven.
U hebt op dit ogenblik nog geen bezoeknummer. Dit krijgt u enkel als u de
nummerplaat (al is dit op het laatste moment) ingeeft.
EXPECTED Alle voor het bezoek aangekondigd af te zetten units en / of af te halen units
zijn geaccepteerd. En alle gegevens, ook de nummerplaat is gekend.
U hebt nu een bezoeknummer waarmee u op de terminal kan.
ERROR Er is iets verkeerd gelopen met uw bezoek nadat de chauffeur zich aangemeld
heeft op de terminal.
Door een vaststelling of een onmogelijke behandeling kan een unit of een
volledig bezoek geschrapt worden.
Het bezoek is dan onvolledig uitgevoerd en op wijze verduidelijkt.
Een bezoek in ERROR kan u niet meer gebruiken of corrigeren. Volledig
schrappen is de boodschap. En eventueel opnieuw beginnen.
FAST GATE
COMBINANT NV
IT
--- 11/34 --- 16/11/2016 10:40
Overzicht aangekondigde bezoeken
Na aanmelden komt u op het overzicht van uw aangekondigde bezoeken of het ‘Bezoek overzicht’.
Rechts van het menu ziet u het overzicht (in dit geval leeg) van uw aangekondigde bezoeken.
 Op het overzicht kan u filteren via <Filter Result>
 U kan het overzicht opnieuw opbouwen via <Refresh>
Terzijde, onderaan rechts ziet u de mogelijkheid om een taal te kiezen.
FAST GATE
COMBINANT NV
IT
--- 12/34 --- 16/11/2016 10:40
Overzicht
Hieronder ziet u een overzicht met een aantal bezoeken, elk met hun eigen status.
De verschillende kolommen zijn :
 Status
o Status van het bezoek (zie de verschillende statussen van een bezoek)
 Bezoeknummer
o Het bezoeknummer waarmee u op de terminal kan.
o Enkel bij status EXPECTED
 TRAC
o De unieke TRAC VW code die uw bezoek identificeert
o Te gebruiken bij communicatie met loket of balie
 Datum
o Datum van het geplande bezoek
 Tijdslot
o Ingegeven of gekozen tijdslot
o Vanaf uur – tot uur
 Nummerplaat
o De al of niet opgegeven nummerplaat
Het overzicht kan bestaan uit meerdere bezoeken, en indien meer bezoeken dan op één scherm af te
beelden zijn, dient u te scrollen.
Meer detail kan u bekomen door te klikken op een lijn.
FAST GATE
COMBINANT NV
IT
--- 13/34 --- 16/11/2016 10:40
Door te klikken op een lijn in het overzicht, vouwt zich meer detail van het bezoek open. Zoals
onderstaand voorbeeld.
Naast de kolommen uit het overzicht ziet u nu ook :
 Terminal
o De terminal waarvoor u het bezoek aangekondigd hebt
 Transport bedrijf
o Die de units brengt en/of afhaalt
 De units
o Pijl in = Aanleveren
o Pijl uit = Afhalen
o TRAC
 De TRAC unit code uniek per unit
o Referentie
 Referentie (Drop-Off of Pick Up) verplicht
o Unit Nummer
 Het nummer van de container of swapody/caisse mobile of trailer
Functies toepasbaar op één bezoek
laat u toe om een bezoek te wijzigen
laat u toe om een bezoek te schrappen
FAST GATE
COMBINANT NV
IT
--- 14/34 --- 16/11/2016 10:40
Door te klikken op een lijn van de units, kan u opnieuw meer detail zien.
Afhankelijk van de door u opgegeven informatie, verschijnt er meer of minder informatie. Aanvullend
op de informatie die u ziet op de lijn, staan er ook nog volgende velden :
 Unit type
o Container, Swapbody, Trailer
 Positie
o De positie die de unit op de vrachtwagen heeft bij aankomst, of moet hebben bij
vertrek
 Netto gewicht
o Het totaal netto gewicht van de unit
 Gevaargoed
o Is er gevaargoed of niet. Verplicht gegeven.
 Dimensies
o De ISOcode en de afmetingen en type van de unit.
 Goederen
o De ingegeven goederen die u in detail kan bekijken door te klikken op het oog
 Doucmenten
o De ingegeven documenten
o waaronder u de eventueel opgeladen bijlage(n) ziet staan, en kan bekijken door op de
link te klikken
FAST GATE
COMBINANT NV
IT
--- 15/34 --- 16/11/2016 10:40
Filter op overzicht
Wanneer u klikt op “Filter Result” dan opent zich het scherm met de filter criteria. De grijze zone in
onderstaande afbeelding.
U kan filteren op :
 Terminal
o De mogelijke terminals
 Bezoekdatum van – Bezoekdatum tot
o Alle aangekondigde bezoeken vanaf een bepaalde datum , tot en met een bepaalde
datum
 TRAC
o De TRAC code van het bezoek, de vrachtwagen
 Bezoek nr
o Het bezoeknummer
 Transportbedrijf
o Selectie op uitvoerend transportbedrijf. U kan enkel kiezen uit een lijst van gekende
transporteurs die toegang hebben tot FAST GATE
 Nummerplaat
 Status
o U kan één status selecteren
Klik op om te filteren.
Wanneer een filter actief is en u sluit het filterscherm, dan wordt “FILTER RESULT” omkaderd.
Klik op <Filter opheffen> om alle velden uit te blanken.
FAST GATE
COMBINANT NV
IT
--- 16/34 --- 16/11/2016 10:40
Aankondigen van een nieuw bezoek
U kan een nieuw bezoek aankondigen via het menupunt ‘Bezoek aankondiging’. Bij het aanklikken
opent zich onderstaand scherm.
Bij creatie dient u op te geven :
 Datum
o Verplicht
o Dit is de datum van het geplande bezoek.
o U kan enkel vanaf vandaag plannen tot 7 kalenderdagen ver
o Via verkrijgt u een kalender om een datum te kiezen
 Tijdslot
o Niet verplicht , maar wel nodig om een bezoeknummer te krijgen
o U kan een uur opgeven voor het geplande bezoek
o Of u kan via een overzicht van de beschikbare tijdsloten oproepen (zie verder)
 Transportbedrijf
o Verplicht
o Een transporteur die bekend is in FAST GATE en dus ook gebruik maakt van de
toepassing
 Nummerplaat
o Niet verplicht, maar wel nodig om een bezoeknummer te krijgen
o Een nummerplaat moet langer zijn dan 5 posities
 Chassis
o Niet verplicht
FAST GATE
COMBINANT NV
IT
--- 17/34 --- 16/11/2016 10:40
Vooraleer u verder kan met de input van de units dient u eerst op te klikken.
 U hebt nu een open bezoek gemaakt, zonder units.
 Bovenaan ziet u de TRAC VW code (hier onder ‘P000002X’)
Overzicht units onder een bezoek
Het scherm ‘Bezoek aankondiging’ wordt nu aangevuld met het overzicht van de units.
De kolommen in het overzicht van de units zijn :
 I/O
o Richting van de unit , Icoon IN of OUT, resp. Afzetten of Meenemen
 Ref.
o Referentie om unit af te zetten of af te halen
 Unit
o Al of niet opgegeven unitnummer ( niet verplicht bij afhaling van units op referentie)
 Status
o Status van de unit
 L/V
o Leeg of Vol
Via kan u een unit toevoegen aan het bezoek.
FAST GATE
COMBINANT NV
IT
--- 18/34 --- 16/11/2016 10:40
Kiezen van een tijdslot
Door dus te klikken op het icoon krijgt u een overzicht van de beschikbare tijdsloten. Dit vanaf
de door u opgegeven datum, en dit voor 3 kalenderdagen.
Een tijdslot kan een kleur hebben :
 Grijs = Niet beschikbaar, terminal is niet open
 Groen = Nog voldoende bezoeken mogelijk
 Oranje = het tijdslot is voor meer dan 60% volzet
 Rood = het tijdslot is bijna of volledig volzet
Klik op het gewenste tijdslot voor één van de 3 dagen.
Indien u een andere datum wenst, sluit dan dit scherm met <Sluiten> om terug te keren naar ‘Bezoek
aankondiging’. Daar kan u de datum wijzige, om dit scherm dan terug op te roepen en een datum te
selecteren.
FAST GATE
COMBINANT NV
IT
--- 19/34 --- 16/11/2016 10:40
Unit toevoegen
Via in het overzicht van de units onder ‘Bezoek aankondiging’, kan u een unit toevoegen.
U krijgt dan onderstaand scherm te zien.
We overlopen de verschillende velden die altijd terug keren.
 Afzetten
o U levert een unit aan op de terminal
o Om een unit aan te leveren dient u altijd te beschikken over de Referentie en
Unitnummer. Er is altijd een drop-off referentie van doen.
 Meenemen
o U haalt een unit af aanwezig op de terminal.
o Om een unit af te halen dient u altijd te beschikken over de referentie (pick-up,
depot-referentie, vrijgave referentie, …)
o En veelal is ook verplicht om de unitnummer op te geven. Tenzij u units afhaalt op
basis van referentie zoals lege units uit DEPOT of volle units op basis van een
overeengekomen referentie.
 Referentie
o Een referentie die gekend moet zijn bij de terminal
 Unit nummer
o Unitnummer. Verplicht bij afzetten, niet altijd verplicht bij meenemen.
In het grijze kader ziet u voor welk bezoek u een unit toevoegt.
Er worden nu een paar voorbeelden doorlopen. We starten met het afhalen van een unit, het
eenvoudigste.
FAST GATE
COMBINANT NV
IT
--- 20/34 --- 16/11/2016 10:40
Afhalen / Meenemen van een unit
Hieronder in het kort hoe u een unit kan opgeven om af te halen.
 U kiest optie Meenemen en Vol/Leeg, om aan te vullen met de referentie en eventueel
unitnummer.
 Vervolgens dient u te klikken op
o Door te klikken op deze knop wordt uw input een eerste keer gecontroleerd
o Controle op het bestaan van de combinatie
o Resultaat hier is “Unit verificatie OK”
 Hierdoor krijgt u een aanvulling van het scherm, waarbij u de gewenste positie van de unit op
het chassis van de VW kan opgeven.
 OPGELET ! In sommige gevallen moet u ook nog kiezen welke dimensies en type u wenst.
Dit komt voor bij boekingen met meerdere type boxen. Kies één mogelijkheid.
 U kan altijd de input bewaren door te klikken op . Maar dan blijft u op
dit scherm staan. U moet dan het scherm sluiten door te klikken op ‘Sluiten’.
 Maar als u alles hebt ingegeven dan klikt u best op waardoor u na
bewaren direct terugkeert naar het overzicht van de units.
FAST GATE
COMBINANT NV
IT
--- 21/34 --- 16/11/2016 10:40
 Niet elke Verificatie is positief. Onderstaand scherm is een voorbeeld waar het dus fout
loopt. Dit omdat de combinatie van uw input niet bekend is bij de terminal.
o ‘Unit verificatie gefaald, controleer uw input (…)
 U kan dus niet verder. Niet verder zonder de reden te corrigeren.
 Dit kan zijn :
o Unit is niet Vol, maar Leeg. Of vice versa.
o Referentie is onbekend.
o Unit is nog niet aanwezig of beschikbaar
De tekst verschijnt naast de VERIFICATIE knop.
FAST GATE
COMBINANT NV
IT
--- 22/34 --- 16/11/2016 10:40
Afzetten / Brengen van een unit
Hieronder in het kort hoe u een unit kan opgeven die u wil afzetten op de terminal.
 U kiest optie Afzetten en Vol/Leeg, om aan te vullen met de referentie, unit type en eventueel
unitnummer. Indien ADR, dan dient het vakje naast ‘Gevarengoed’ aan te vinken !
 Vervolgens dient u te klikken op
o Door te klikken op deze knop wordt uw input een eerste keer gecontroleerd
o Controle op het bestaan van de combinatie
o Resultaat hier is “Unit verificatie OK”
 Hierdoor krijgt u een aanvulling van het scherm, waarbij u
o eventueel moet kiezen uit meerdere mogelijke dimensie en type boxen. Veelal is er
echter maar één mogelijkheid.
o de gewenste positie van de unit op het chassis van de VW kan opgeven.
FAST GATE
COMBINANT NV
IT
--- 23/34 --- 16/11/2016 10:40
 Als u alles hebt ingegeven dan klikt u best op waardoor u na bewaren
direct terugkeert naar het overzicht van de units.
 Maar beter om eerst te bewaren door te klikken op .
o Afhankelijk van de keuze Vol of Leeg en al of niet gevarengoed (ADR/RID/IMCO),
en al of niet documenten, vult u best aan met detail van de goederen en de
documenten. Zie verder.
o Zeker wanneer er gevarengoed is, wordt u verplicht om de DGD kaart in te scannen
en op te laden als document. Het loket zal de unit anders niet aannemen.
o Ook zeker wanneer u een EXPORT unit aanlevert waarbij u aan de Balie moet
verklaren of u aanlevert met documenten (door op te geven welke) of zonder
documenten.
 Indien geen documenten, dient u expliciet op te geven dat u zonder
document aanlevert/afzet !
Bij volle units verschijnt
de mogelijkheid om het
totaal netto gewicht in te
geven.
Bij volle units en zowel
bij volle als lege units
met gevarengoed, dient u
de goederen op te geven.
Tevens kan u
documenten opgeven.
Waarbij u ook een
scan/foto van een
document kan opladen
als bijlage, zodat de balie
een kopie heeft van het
document.
FAST GATE
COMBINANT NV
IT
--- 24/34 --- 16/11/2016 10:40
Zowel bij goederen als documenten kan u
Toevoegen van een detaillijn
Wijzigen van een detaillijn
Schrappen van een detaillijn
Elke detaillijn dient u te bewaren. U krijgt een melding wanneer de detaillijn bewaard is, zoals onder
afgebeeld. Deze melding verschijnt een paar seconden, om te verdwijnen.
Het overzicht van de goederen bevat volgende kolommen :
 Beschrijving = beschrijving van het goed
 Netto gewicht (kg)
 Gevaargoed = Ja of Nee
 ID = ID van goed
Het overzicht van de documenten bevat :
 Document type
 Document nummer
FAST GATE
COMBINANT NV
IT
--- 25/34 --- 16/11/2016 10:40
Detail goederen
Hieronder ziet u het scherm ‘Goederen detail’, dat u zeker bij afzetten van units met gevarengoed dient
in te vullen. Maar ook nuttig is bij eender welke volle unit die u afzet.
FAST GATE
COMBINANT NV
IT
--- 26/34 --- 16/11/2016 10:40
Kort even de velden doorlopen. Wat in het vetjes staat is verplicht :
 Beschrijving
o Kort beschrijving of technische benaming van het goed
 Netto gewicht (kg)
o Netto gewicht van deze detaillijn
o Som van detaillijnen moet gelijk zijn aan totaal netto gewicht
 Colli ID
o Nummer of code van colli
 Verpakking ID
o Nummer of code van verpakking
 Aantal verpakkingen
o Aantal van verpakking ID
 Eenheid verpakking
o Keuze uit een aantal eenheden
 Aanduiding gevaargoed
o Aanvinken = Ja
o Niet aanvinken = Nee, geen gevaargoed
 Regulatie
o De toegepast regulatie voor het gevaarlijk goed
o Keuze uit ADR of RID of IMCO
 ID
o ID gevaargoed
 UNNR (indien gevaargoed)
o UNNR gevaargoed
 Klasse
o Klasse gevaargoed
 Verpakking groep
o Verpakking groep gevaargoed
 Limited quantities
o Aanvinken indien beperkte hoeveelheden
 Martitiem
o Aanvinken indien in het verlengde van martiem transport
 Milieu gevaarlijk
o Aanvinken indien gevaarlijk goed voor milieu
 Afval
o Aanvinken indien afvalstoffen
U mag alles in detail ingeven, maar u mag ook samenvatten. Met dit laatste wordt bedoeld dat u
gelijke goederen in één lijn mag wegschrijven en de netto gewichten daarbij samentelt.
Wees volledig !
FAST GATE
COMBINANT NV
IT
--- 27/34 --- 16/11/2016 10:40
Detail documenten
Hieronder ziet u het scherm ‘Document detail’, dat u optioneel kan opgeven.
In bepaalde gevallen bent u wel verplicht om document detail op te geven , zeker wanneer dit een volle
unit is voor EXPORT en deze door de balie gecontroleerd wordt.
Indien u geen documenten hebt, dan bent u ook verplicht om op te geven ‘Zonder document’.
Hieronder ziet u wat u kan ingeven voor bv. een douane document. Document type en nummer zijn
verplicht.
Een attachement = een bijlage.
FAST GATE
COMBINANT NV
IT
--- 28/34 --- 16/11/2016 10:40
Bijlage opladen
Na het bewaren van een document verschijnt de mogelijkheid om een bijlage op te laden.
Dit kan via
Bij het aanklikken zal de browser een venster openen (bv. windows explorer) zodat u een document
kan opzoeken in uw folders om op te laden.
Of in het geval van een smartphone zal u een foto kunnen nemen van het document en dit opladen.
Bevestig het op te laden document door te klikken op
Het document is vervolgens opgeladen onder het opgegeven document.
U kan het opgeladen document ook schrappen door te klikken op .
Of u kan nog een bijlage toevoegen. U kan een onbeperkt aantal bijlage opladen.
Bewaar samen met het document de opgeladen bijlage(n) en sluit het scherm ‘Document detail’.
FAST GATE
COMBINANT NV
IT
--- 29/34 --- 16/11/2016 10:40
Verzend een bezoek (SUBMIT)
Wanneer u voor een bezoek ALLE af te zetten en af te halen units hebt ingegeven, dan kan u uw
bezoek versturen voor controle en goedkeuring. Goedkeuring om het bezoeknummer te verkrijgen.
Aandacht !
U dient alle af te zetten en af te halen units voor één bezoek samen op te geven. Als u op de terminal
bent, dan kan u met dit bezoek geen bijkomende units afhalen of afzetten !
Klik dus op de knop
U krijgt een bevestigingscherm. Bevestig met <Verzend>.
Het bezoek komt nu kort in de status SUBMIT en zal bij start van de controle in PENDING komen te
staan.
Indien er geen problemen zijn, dan komt uw bezoek in de status EXPECTED, tenzij u er voor gekozen
hebt om de nummerplaat later op te geven. Dan komt het bezoek in status FINALIZE.
FAST GATE
COMBINANT NV
IT
--- 30/34 --- 16/11/2016 10:40
Bezoek niet aanvaard (REJECTED)
Na het verzenden van het bezoek wordt het gecontroleerd door het systeem en in sommige gevallen
door loket / balie. De controle kan een negatief resultaat geven, en uw aankondiging van bezoek wordt
dan niet aanvaard.
Het bezoek komt dan in de status REJECTED.
Wanneer u de detailschermen opent, dan zal u zien welke unit een probleem vormt aan de hand van het
uitroepteken in een cirkel .
De reden waarom de unit niet aanvaard wordt wordt in een rode balk afgebeeld.
 U kan een REJECTED bezoek nog corrigeren en terug versturen.
 Indien u een REJECTED bezoek niet kan corrigeren via FAST GATE , maar ter plaatse wil
oplossen, schrap dan dit bezoek.
FAST GATE
COMBINANT NV
IT
--- 31/34 --- 16/11/2016 10:40
Dashboard
Middels een 4-tal grafieken biedt de terminal u extra informatie over de operaties. Over hoe druk het
is en wat de gemiddelde tijd is om een vrachtwagen te behandelen (doorlooptijd).
Deze grafieken worden elke dag opnieuw berekend, bepaalde op het moment dat u het vraagt.
 Aantal vrachtwagens per uur verleden <dag>
o U ziet hoe druk het was de vorige dag van de dag van aanvraag. Dus als we
vandaag dinsdag zijn, dan ziet u het aantal vrachtwagens per uur van de vorige
dinsdag.
o Het overzicht schetst per uur het aantal vrachtagens die die dag behandeld werden.
Zo kan u zien wanneer het drukker was, en wanneer minder druk.
o Ook ziet u het huidig aantal vrachtwagens op het plein in behandeling
 Huidige doorlooptijd - datum
o wordt aangegeven hoeveel vrachtwagens er nu op het plein staan en hun gemiddelde
doorlooptijd (tijd van IN tot UIT). De kleurlegende geeft van groen tot rood aan of
de doorlooptijd op dit ogenblik boven of onder het gemiddelde ligt.
 Bezettingsgraad per tijdslot voor gekozen datum
o Voor deze statistiek kan u tot 7 dagen vooruit werken
o De hoogte van een bar geeft aan hoeveel vrachtwagens maximaal toegelaten zijn
o De bar wordt gevuld, naarmate er per tijdslot reservaties binnengekomen zijn
 Voorspelde gemiddelde doorlooptijd voor een tijdslot op een dag
o Deze vloeiende puntgrafiek geeft weer wat de gemiddeld
behandelingstijd/doorlooptijd was voor de vrachtwagens gedurende de laatste 6
maanden op de gekozen dag
o Hoe hoger de waarde, hoe hoger de doorlooptijd. Dit zijn de momenten die u dus
best kan vermijden wil u niet lang wachten.
Formulier
Unit
Dienst
Bijlage : Terminalreglement voor alle bezoekers
Gezien een chauffeur in principe niet meer hoeft te stoppen voor administratieve check, voegen we in dit document de 2 borden toe die in het administratief gebouw hangen.
Op volgende pagina het terminalreglement in 4 talen.
FAST GATE
COMBINANT NV
IT
--- 33/34 --- 16/11/2016 10:40
FAST GATE
COMBINANT NV
IT
--- 34/34 --- 16/11/2016 10:40

More Related Content

Similar to Handleiding fast gate 1 0 website

Presentatie Salon 2010 All Connects
Presentatie Salon 2010 All ConnectsPresentatie Salon 2010 All Connects
Presentatie Salon 2010 All ConnectsRaf_seeldrayers
 
Business Dagen Hardenberg
Business Dagen HardenbergBusiness Dagen Hardenberg
Business Dagen Hardenbergguest9c81be
 
Business Dagen Hardenberg
Business Dagen HardenbergBusiness Dagen Hardenberg
Business Dagen Hardenbergguest9c81be
 
Scope, software voor verladers, zeevracht, luchtvracht en douane expediteurs.
Scope, software voor verladers, zeevracht, luchtvracht en douane expediteurs. Scope, software voor verladers, zeevracht, luchtvracht en douane expediteurs.
Scope, software voor verladers, zeevracht, luchtvracht en douane expediteurs. Riege Software International BV
 
20080610 Regeling Boordcomputer V1.4.2 Integraal
20080610 Regeling Boordcomputer V1.4.2 Integraal20080610 Regeling Boordcomputer V1.4.2 Integraal
20080610 Regeling Boordcomputer V1.4.2 Integraalguestd89ad8
 
10 redenen om een ritplanningssysteem te gebruiken
10 redenen om een ritplanningssysteem te gebruiken10 redenen om een ritplanningssysteem te gebruiken
10 redenen om een ritplanningssysteem te gebruikenArshaadRamdjan
 
Transscope Voertuigsystemen
Transscope VoertuigsystemenTransscope Voertuigsystemen
Transscope Voertuigsystemenguest9c81be
 
1 introductie dealerdag 2011
1 introductie dealerdag 20111 introductie dealerdag 2011
1 introductie dealerdag 2011Erwin de Jong
 
Fleetmanagement 27 mei
Fleetmanagement 27 meiFleetmanagement 27 mei
Fleetmanagement 27 meiKPN IoT
 
techcare04-scheidt
techcare04-scheidttechcare04-scheidt
techcare04-scheidtEddy Croes
 
Rij rangeer- en werkprotocol Kilkade
Rij rangeer- en werkprotocol Kilkade Rij rangeer- en werkprotocol Kilkade
Rij rangeer- en werkprotocol Kilkade Arthur Hartman
 

Similar to Handleiding fast gate 1 0 website (14)

Presentatie Salon 2010 All Connects
Presentatie Salon 2010 All ConnectsPresentatie Salon 2010 All Connects
Presentatie Salon 2010 All Connects
 
Bedrijfspresentatie
BedrijfspresentatieBedrijfspresentatie
Bedrijfspresentatie
 
Business Dagen Hardenberg
Business Dagen HardenbergBusiness Dagen Hardenberg
Business Dagen Hardenberg
 
Business Dagen Hardenberg
Business Dagen HardenbergBusiness Dagen Hardenberg
Business Dagen Hardenberg
 
Scope, software voor verladers, zeevracht, luchtvracht en douane expediteurs.
Scope, software voor verladers, zeevracht, luchtvracht en douane expediteurs. Scope, software voor verladers, zeevracht, luchtvracht en douane expediteurs.
Scope, software voor verladers, zeevracht, luchtvracht en douane expediteurs.
 
20080610 Regeling Boordcomputer V1.4.2 Integraal
20080610 Regeling Boordcomputer V1.4.2 Integraal20080610 Regeling Boordcomputer V1.4.2 Integraal
20080610 Regeling Boordcomputer V1.4.2 Integraal
 
10 redenen om een ritplanningssysteem te gebruiken
10 redenen om een ritplanningssysteem te gebruiken10 redenen om een ritplanningssysteem te gebruiken
10 redenen om een ritplanningssysteem te gebruiken
 
Transscope Voertuigsystemen
Transscope VoertuigsystemenTransscope Voertuigsystemen
Transscope Voertuigsystemen
 
Transscope Voertuigsystemen
Transscope VoertuigsystemenTransscope Voertuigsystemen
Transscope Voertuigsystemen
 
1 introductie dealerdag 2011
1 introductie dealerdag 20111 introductie dealerdag 2011
1 introductie dealerdag 2011
 
Fleetmanagement 27 mei
Fleetmanagement 27 meiFleetmanagement 27 mei
Fleetmanagement 27 mei
 
techcare04-scheidt
techcare04-scheidttechcare04-scheidt
techcare04-scheidt
 
Rij rangeer- en werkprotocol Kilkade
Rij rangeer- en werkprotocol Kilkade Rij rangeer- en werkprotocol Kilkade
Rij rangeer- en werkprotocol Kilkade
 
01 atw17
01 atw1701 atw17
01 atw17
 

More from Combinant nv

Fastgate Coming soon ....
Fastgate Coming soon ....Fastgate Coming soon ....
Fastgate Coming soon ....Combinant nv
 
Gva 13052015 smart media fokustransport&logistiek
Gva 13052015 smart media fokustransport&logistiekGva 13052015 smart media fokustransport&logistiek
Gva 13052015 smart media fokustransport&logistiekCombinant nv
 
Treinprogramma combinant 12 2014
Treinprogramma combinant 12 2014Treinprogramma combinant 12 2014
Treinprogramma combinant 12 2014Combinant nv
 
Poa 1179 bereikbaarheidswebsite-uk_hi
Poa 1179 bereikbaarheidswebsite-uk_hiPoa 1179 bereikbaarheidswebsite-uk_hi
Poa 1179 bereikbaarheidswebsite-uk_hiCombinant nv
 
Flyer antwerp combinant busto 2013
Flyer antwerp combinant  busto 2013Flyer antwerp combinant  busto 2013
Flyer antwerp combinant busto 2013Combinant nv
 
Antwerp combinant busto 2013
Antwerp combinant busto 2013Antwerp combinant busto 2013
Antwerp combinant busto 2013Combinant nv
 
Uirr news q3 2012-final
Uirr news q3 2012-finalUirr news q3 2012-final
Uirr news q3 2012-finalCombinant nv
 
Flyer combinant nv
Flyer combinant nvFlyer combinant nv
Flyer combinant nvCombinant nv
 
De lloyd trailers uk dd 20120529
De lloyd  trailers uk dd 20120529De lloyd  trailers uk dd 20120529
De lloyd trailers uk dd 20120529Combinant nv
 
Flyer antwerp barcelona
Flyer antwerp barcelonaFlyer antwerp barcelona
Flyer antwerp barcelonaCombinant nv
 
Route description combinant
Route description combinantRoute description combinant
Route description combinantCombinant nv
 
Mail hupac concering Hendaye
Mail hupac concering HendayeMail hupac concering Hendaye
Mail hupac concering HendayeCombinant nv
 
Flyer antwerp ludwigshafen 9-2010
Flyer antwerp ludwigshafen 9-2010Flyer antwerp ludwigshafen 9-2010
Flyer antwerp ludwigshafen 9-2010Combinant nv
 
Artikel cxo juni - juli 2010
Artikel cxo juni - juli 2010Artikel cxo juni - juli 2010
Artikel cxo juni - juli 2010Combinant nv
 
Artikel cxo juni juli 2010
Artikel cxo juni  juli 2010Artikel cxo juni  juli 2010
Artikel cxo juni juli 2010Combinant nv
 

More from Combinant nv (20)

Fastgate Coming soon ....
Fastgate Coming soon ....Fastgate Coming soon ....
Fastgate Coming soon ....
 
Loketbediende M/V
Loketbediende M/VLoketbediende M/V
Loketbediende M/V
 
Gva 13052015 smart media fokustransport&logistiek
Gva 13052015 smart media fokustransport&logistiekGva 13052015 smart media fokustransport&logistiek
Gva 13052015 smart media fokustransport&logistiek
 
Gva 13052015
Gva 13052015Gva 13052015
Gva 13052015
 
Combinant 2015
Combinant 2015Combinant 2015
Combinant 2015
 
Treinprogramma combinant 12 2014
Treinprogramma combinant 12 2014Treinprogramma combinant 12 2014
Treinprogramma combinant 12 2014
 
Poa 1179 bereikbaarheidswebsite-uk_hi
Poa 1179 bereikbaarheidswebsite-uk_hiPoa 1179 bereikbaarheidswebsite-uk_hi
Poa 1179 bereikbaarheidswebsite-uk_hi
 
Flyer antwerp combinant busto 2013
Flyer antwerp combinant  busto 2013Flyer antwerp combinant  busto 2013
Flyer antwerp combinant busto 2013
 
Antwerp combinant busto 2013
Antwerp combinant busto 2013Antwerp combinant busto 2013
Antwerp combinant busto 2013
 
Uirr news q3 2012-final
Uirr news q3 2012-finalUirr news q3 2012-final
Uirr news q3 2012-final
 
Flyer combinant nv
Flyer combinant nvFlyer combinant nv
Flyer combinant nv
 
De lloyd trailers uk dd 20120529
De lloyd  trailers uk dd 20120529De lloyd  trailers uk dd 20120529
De lloyd trailers uk dd 20120529
 
Flyer antwerp barcelona
Flyer antwerp barcelonaFlyer antwerp barcelona
Flyer antwerp barcelona
 
Route description combinant
Route description combinantRoute description combinant
Route description combinant
 
Naviland flyer
Naviland flyerNaviland flyer
Naviland flyer
 
Use of cetis 2 0
Use of cetis 2 0Use of cetis 2 0
Use of cetis 2 0
 
Mail hupac concering Hendaye
Mail hupac concering HendayeMail hupac concering Hendaye
Mail hupac concering Hendaye
 
Flyer antwerp ludwigshafen 9-2010
Flyer antwerp ludwigshafen 9-2010Flyer antwerp ludwigshafen 9-2010
Flyer antwerp ludwigshafen 9-2010
 
Artikel cxo juni - juli 2010
Artikel cxo juni - juli 2010Artikel cxo juni - juli 2010
Artikel cxo juni - juli 2010
 
Artikel cxo juni juli 2010
Artikel cxo juni  juli 2010Artikel cxo juni  juli 2010
Artikel cxo juni juli 2010
 

Handleiding fast gate 1 0 website

 • 2. FAST GATE COMBINANT NV IT --- 2/34 --- 16/11/2016 10:40 Inhoud Wat is FAST GATE ?...............................................................................................................................3 Definities ..................................................................................................................................................4 FAST GATE aanmelden en afmelden......................................................................................................5 Vooraf – Aanvragen van een account/gebruiker ..................................................................................5 Vooraf - Technisch...............................................................................................................................6 Ondersteunde browsers.....................................................................................................................6 Internet..............................................................................................................................................6 Aanmelden............................................................................................................................................7 Taal bepalen......................................................................................................................................8 Menu.................................................................................................................................................8 Afmelden..............................................................................................................................................8 Bezoek......................................................................................................................................................9 Proces van één bezoek..........................................................................................................................9 De verschillende statussen van een bezoek ........................................................................................10 Overzicht aangekondigde bezoeken ...................................................................................................11 Overzicht ........................................................................................................................................12 Filter op overzicht...........................................................................................................................15 Aankondigen van een nieuw bezoek ..................................................................................................16 Overzicht units onder een bezoek...................................................................................................17 Kiezen van een tijdslot ...................................................................................................................18 Unit toevoegen....................................................................................................................................19 Afhalen / Meenemen van een unit..................................................................................................20 Afzetten / Brengen van een unit .....................................................................................................22 Detail goederen...............................................................................................................................25 Detail documenten..........................................................................................................................27 Bijlage opladen...............................................................................................................................28 Verzend een bezoek (SUBMIT) .........................................................................................................29 Bezoek niet aanvaard (REJECTED)...................................................................................................30 Dashboard...............................................................................................................................................31 Bijlage : Terminalreglement voor alle bezoekers ...................................................................................32
 • 3. FAST GATE COMBINANT NV IT --- 3/34 --- 16/11/2016 10:40 Wat is FAST GATE ? Met FAST GATE kan u een bezoek van een Truck/Vrachtwagen vooraf aankondigen. Het voornaamste doel van de applicatie is de administratieve afhandeling via INTERNET uit te voeren, opdat de vrachtwagen niet meer dient te stoppen op de administratieve wachtparking. Maar onmiddellijk kan verder rijden naar de INGATE of de CHECKER. Voor elk bezoek dat u vooraf aankondigt dient u op te geven welke units (container, caisse mobile, trailer, ..) u afzet of meeneemt, en wanneer door opgave/keuze van een tijdslot. Dit bezoek zal door het systeem , het loket en/of de balie van de terminal gecontroleerd worden. Het loket wordt dus een e-loket. Wanneer alles correct en volledig is, zal u een uniek bezoeknummer krijgen. Met dit bezoeknummer kan u dan direct naar de CHECKER of INGATE. Het is dus van belang dat u beschikt over alle correcte gegevens. Zonder krijgt u geen bezoeknummer en dient u dus te stoppen op de wachtparking bij de terminal, om uw bezoek af te handelen via pregate of loket. Er is hierdoor een toegevoegde waarde voor iedereen.  Opdrachtgever o De applicatie is niet enkel bedoeld voor de transporteur, maar kan ook gebruikt worden door de opdrachtgever met x aantal transporteurs. En verkrijgt zo een overzicht van zijn pickup en drop-off opdrachten voor de terminal.  Transporteur / Chauffeur o Dient niet meer aan te schuiven aan pregate of loket, wat toch snel 5 à 10 minuten maakt o Krijgt extra informatie over de gemiddelde bezetting en doorlooptijd op de terminal  Terminal o Krijgt zicht op het aantal vrachtwagens die per tijdslot te verwachten zijn. In volgende versies zal de functionaliteit verder aangevuld worden.
 • 4. FAST GATE COMBINANT NV IT --- 4/34 --- 16/11/2016 10:40 Definities Term Definitie en doel Bezoek Een bezoek betreft één vrachtwagen die één of meerdere units - container of caisse mobile of trailer – afzet op de terminal of afhaalt Een bezoek is gekoppeld aan een transporteur die bekend is voor de terminal, en zich dus vooraf heeft aangemeld als gebruiker van FAST GATE. Een bezoek is ook gekoppeld aan een vrachtwagen middels de nummerplaat. Het bezoek moet ook gebeuren met de opgegeven nummerplaat. Voor één bezoek dient u alle af te zetten en af te halen units op te geven. Momenteel kan U bezoeken niet samenvoegen. Bezoeknummer Een bezoek op de terminal kan enkel middels een bezoeknummer. Dit nummer bestaat uit 6 cijfers, en is voor elk bezoek uniek. CHECKER Op terminal Zomerweg zijn er 3 lanen voorzien voor vrachtwagens die minstens één unit afzetten. Gekend onder GATE-1 Vrachtwagens die een unit met ADR komen afhalen worden in de toekomst ook naar deze GATE-1 verwezen. Dit omwille van de ADR-check. INGATE Op terminal Zomerweg zijn er 2 lanen voorzien voor vrachtwagens die enkel afhalen. Gekend onder GATE-2. Enkel vrachtwagens met een leeg chassis zijn hier toegelaten. En als de unit(s) die men afhaalt geen gevaarlijke goederen bevat. Dus geen ADR. TRAC VW Het bezoeknummer krijgt u pas als alles OK is. Tot dan kan u gebruik maken van de TRAC code, wat staat voor Truck Announcement Code. Met de TRAC code kan u uw bezoek opvolgen. En gebruiken bij communicaties met loket of balie. De code begint altijd met een ‘P’ gevolgd door 7 cijfers. TRAC UNIT Ook elke unit heeft een unieke TRAC code. De code begint altijd met een ‘U’ gevolgd door 7 cijfers. Tijdslot Een tijdslot is een bepaalde periode gedurende een werkdag (en wanneer de terminal niet in pauze is) waarin u uw bezoek kan plannen. Heeft een beginuur en een einduur. Een bezoek kan u maximum 7 dagen vooraf aankondigen. Een bezoek kan u bewaren zonder tijdslot, maar om een bezoeknummer te krijgen dient u een tijdslot op te geven. Status Een bezoek heeft altijd een status. Een status verduidelijkt wat de stand van zaken is. Zie verder.
 • 5. FAST GATE COMBINANT NV IT --- 5/34 --- 16/11/2016 10:40 FAST GATE aanmelden en afmelden FAST GATE is een web applicatie. U kan deze applicatie dus gebruiken over Internet met een browser. Vooraf – Aanvragen van een account/gebruiker Vooraleer u kan aanmelden dient u te beschikken over een account/gebruiker en paswoord. De account/gebruiker wordt in versie 1.0 door de terminal toegekend. Bij voorkeur wordt een account/gebruiker van ETIS, de track & trace website, gebruikt. Indien u geen account/gebruiker hebt, dan kan u zich registreren via http://cetis.combinant.be . Via de functie ‘Registreren’ kan u een eigen account/gebruiker maken, die u toelaat om containers te consulteren. Deze account/gebruiker wordt dan gebruikt om u toegang te verlenen tot FAST GATE. Indien u geen gebruiker voor ETIS wenst, dan zal de terminal een gebruiker maken enkel voor FAST GATE. Een bedrijf kan meerdere gebruikers aanvragen. Enerzijds voor de chauffeurs, anderzijds voor de dispatchers.
 • 6. FAST GATE COMBINANT NV IT --- 6/34 --- 16/11/2016 10:40 Vooraf - Technisch U kan FAST GATE gebruiken op eender welk toestel met een browser. Of dit nu een Desktop PC, een Laptop, een Tablet, een iPad/iPhone of andere Smartphone is. Ondersteunde browsers Volgende Internet browser worden ondersteund, per platform  Windows (vanaf Windows 7) o Internet Explorer, versie 11 of hoger en Edge o Chrome o Firefox Mozilla  Android (Smartphone en Tablet) o Chrome  iOS (vanaf iOS8) o Safari o Chrome Probeer altijd de laatste release/versie van uw browser te installeren voor een optimale werking. Beta versies wordt niet ondersteund. Internet Desktop en Laptop zijn veelal aangesloten via een netwerkkabel op Internet of WIFI. De snelheid/stabiliteit mag dus geen probleem zijn als deze verbinding op zich performant genoeg is. Voor Tablet en Smartphone kan u best werken via WIFI of mobiel over 3G / 4G. In het laatste geval staat u natuurlijk best stil om gebruik te maken van de applicatie.
 • 7. FAST GATE COMBINANT NV IT --- 7/34 --- 16/11/2016 10:40 Aanmelden U kan de site oproepen door volgende URL adres op te geven http://cetis.combinant.be/Fastgate U krijgt vervolgens onderstaand scherm te zien.  Tik hier uw account/gebruiker en paswoord in. Klik <Aanmelden> aan om aan te melden.  Standaard komt u op het overzicht van de door u aangekondiged en openstaande bezoeken. Indien u dit scherm niet te zien krijgt, dan :  Gaat u best na of u een goede internet verbinding hebt door bv. naar een andere website te gaan die u regelmatig gebruikt  Indien dit het geval is, dan neemt u best contact op met uw interne IT verantwoordelijke om na te gaan of het URL adres ev. geblokkeerd wordt door de eigen Firewall
 • 8. FAST GATE COMBINANT NV IT --- 8/34 --- 16/11/2016 10:40 Taal bepalen Onderaan het scherm kan u één van de 4 talen kiezen :  Nederlands  Frans  Duits  Engels De taal wordt bewaard. De volgende keer dat u aanmeldt zal de applicatie opstarten in de gekozen taal. Menu Na het aanmelden hebt u aan de linkerkant van het scherm het menu. Indien uw scherm te klein is of u gebruikt een iPhone / Smartphone, dan zal dit menu niet zichtbaar zijn. In dat geval verschijnt volgend icoon U kan te allen tijde op dit icoon klikken om het menu te openen. Hiernaast ziet u de verschillende menupunten die verder besproken worden. Onder dashboard staat de naam van uw firma en uw naam. Afmelden U kan de applicatie verlaten via de menu optie ‘Afmelden’. Een sessie blijft open gedurende het gebruik. Een sessie wordt na 8 uren inactiviteit automatisch afgesloten. U bent dan verplicht om terug aan te melden.
 • 9. FAST GATE COMBINANT NV IT --- 9/34 --- 16/11/2016 10:40 Bezoek Proces van één bezoek Hieronder een beknopt schema van het proces om een bezoek voor één vrachtwagen en minstens één unit (container, caisse mobile, trailer, …). Doel is dat u een “Bezoeknummer” bekomt waarmee u zich kan aanmelden op de terminal.  Groen ingekleurd is uit te voeren door u  Blauw ingekleurd door de terminal of de applicatie  De grijs ingekleurd is de status van het bezoek op dat ogenblik
 • 10. FAST GATE COMBINANT NV IT --- 10/34 --- 16/11/2016 10:40 De verschillende statussen van een bezoek Een bezoek doorloopt verschillende statussen, zoals u reeds kon opmerken in bovenstaand schema. Hieronder nog even de statussen opgesomd. Deze statussen komen ook afzonderlijk voor bij elke unit. De som van de statussen van de units bepaald de status van het bezoek. Status Beschrijving DRAFT U hebt een bezoek aangemaakt en bewaard. Het bezoek is nog niet verzonden (Submitted) voor controle. Zolang een bezoek zich in deze status bevindt is er nog geen enkele unit gereserveerd voor afhaling of om af te zetten. U alleen (of collega’s) kan alles wijzigen. SUBMIT U hebt het bezoek net verzonden ter controle, en om een bezoeknummer te verkrijgen. PENDING U hebt het bezoek ter controle verzonden, en dit bezoek wordt nu gecontroleerd door het systeem, loket en/of balie. Wanneer alles gecontroleerd is kan het resultaat één van de onderstaande statussen zijn. REJECTED Uw aanvraag tot bezoek is niet aanvaard. Er wordt een reden opgegeven waarom. Neem de nodige acties en corrigeer waar nodig. Indien u niet kan corrigeren, gelieve dit bezoek te verwijderen. BLOCKED Uw aanvraag tot bezoek kan niet doorgaan omdat één van de units geblokkeerd is om een reden. ACCEPTED Alle controles voor de individuele unit zijn OK. Deze status komt enkel voor bij een unit. Niet bij een bezoek van een vrachtwagen. FINALIZE Alle voor het bezoek aangekondigd af te zetten units en / of af te halen units zijn geaccepteerd. U hebt er echter voor geopteerd om de nummerplaat nog niet in te geven. En te wachten op het geschikte moment om de nummerplaat in te geven. U hebt op dit ogenblik nog geen bezoeknummer. Dit krijgt u enkel als u de nummerplaat (al is dit op het laatste moment) ingeeft. EXPECTED Alle voor het bezoek aangekondigd af te zetten units en / of af te halen units zijn geaccepteerd. En alle gegevens, ook de nummerplaat is gekend. U hebt nu een bezoeknummer waarmee u op de terminal kan. ERROR Er is iets verkeerd gelopen met uw bezoek nadat de chauffeur zich aangemeld heeft op de terminal. Door een vaststelling of een onmogelijke behandeling kan een unit of een volledig bezoek geschrapt worden. Het bezoek is dan onvolledig uitgevoerd en op wijze verduidelijkt. Een bezoek in ERROR kan u niet meer gebruiken of corrigeren. Volledig schrappen is de boodschap. En eventueel opnieuw beginnen.
 • 11. FAST GATE COMBINANT NV IT --- 11/34 --- 16/11/2016 10:40 Overzicht aangekondigde bezoeken Na aanmelden komt u op het overzicht van uw aangekondigde bezoeken of het ‘Bezoek overzicht’. Rechts van het menu ziet u het overzicht (in dit geval leeg) van uw aangekondigde bezoeken.  Op het overzicht kan u filteren via <Filter Result>  U kan het overzicht opnieuw opbouwen via <Refresh> Terzijde, onderaan rechts ziet u de mogelijkheid om een taal te kiezen.
 • 12. FAST GATE COMBINANT NV IT --- 12/34 --- 16/11/2016 10:40 Overzicht Hieronder ziet u een overzicht met een aantal bezoeken, elk met hun eigen status. De verschillende kolommen zijn :  Status o Status van het bezoek (zie de verschillende statussen van een bezoek)  Bezoeknummer o Het bezoeknummer waarmee u op de terminal kan. o Enkel bij status EXPECTED  TRAC o De unieke TRAC VW code die uw bezoek identificeert o Te gebruiken bij communicatie met loket of balie  Datum o Datum van het geplande bezoek  Tijdslot o Ingegeven of gekozen tijdslot o Vanaf uur – tot uur  Nummerplaat o De al of niet opgegeven nummerplaat Het overzicht kan bestaan uit meerdere bezoeken, en indien meer bezoeken dan op één scherm af te beelden zijn, dient u te scrollen. Meer detail kan u bekomen door te klikken op een lijn.
 • 13. FAST GATE COMBINANT NV IT --- 13/34 --- 16/11/2016 10:40 Door te klikken op een lijn in het overzicht, vouwt zich meer detail van het bezoek open. Zoals onderstaand voorbeeld. Naast de kolommen uit het overzicht ziet u nu ook :  Terminal o De terminal waarvoor u het bezoek aangekondigd hebt  Transport bedrijf o Die de units brengt en/of afhaalt  De units o Pijl in = Aanleveren o Pijl uit = Afhalen o TRAC  De TRAC unit code uniek per unit o Referentie  Referentie (Drop-Off of Pick Up) verplicht o Unit Nummer  Het nummer van de container of swapody/caisse mobile of trailer Functies toepasbaar op één bezoek laat u toe om een bezoek te wijzigen laat u toe om een bezoek te schrappen
 • 14. FAST GATE COMBINANT NV IT --- 14/34 --- 16/11/2016 10:40 Door te klikken op een lijn van de units, kan u opnieuw meer detail zien. Afhankelijk van de door u opgegeven informatie, verschijnt er meer of minder informatie. Aanvullend op de informatie die u ziet op de lijn, staan er ook nog volgende velden :  Unit type o Container, Swapbody, Trailer  Positie o De positie die de unit op de vrachtwagen heeft bij aankomst, of moet hebben bij vertrek  Netto gewicht o Het totaal netto gewicht van de unit  Gevaargoed o Is er gevaargoed of niet. Verplicht gegeven.  Dimensies o De ISOcode en de afmetingen en type van de unit.  Goederen o De ingegeven goederen die u in detail kan bekijken door te klikken op het oog  Doucmenten o De ingegeven documenten o waaronder u de eventueel opgeladen bijlage(n) ziet staan, en kan bekijken door op de link te klikken
 • 15. FAST GATE COMBINANT NV IT --- 15/34 --- 16/11/2016 10:40 Filter op overzicht Wanneer u klikt op “Filter Result” dan opent zich het scherm met de filter criteria. De grijze zone in onderstaande afbeelding. U kan filteren op :  Terminal o De mogelijke terminals  Bezoekdatum van – Bezoekdatum tot o Alle aangekondigde bezoeken vanaf een bepaalde datum , tot en met een bepaalde datum  TRAC o De TRAC code van het bezoek, de vrachtwagen  Bezoek nr o Het bezoeknummer  Transportbedrijf o Selectie op uitvoerend transportbedrijf. U kan enkel kiezen uit een lijst van gekende transporteurs die toegang hebben tot FAST GATE  Nummerplaat  Status o U kan één status selecteren Klik op om te filteren. Wanneer een filter actief is en u sluit het filterscherm, dan wordt “FILTER RESULT” omkaderd. Klik op <Filter opheffen> om alle velden uit te blanken.
 • 16. FAST GATE COMBINANT NV IT --- 16/34 --- 16/11/2016 10:40 Aankondigen van een nieuw bezoek U kan een nieuw bezoek aankondigen via het menupunt ‘Bezoek aankondiging’. Bij het aanklikken opent zich onderstaand scherm. Bij creatie dient u op te geven :  Datum o Verplicht o Dit is de datum van het geplande bezoek. o U kan enkel vanaf vandaag plannen tot 7 kalenderdagen ver o Via verkrijgt u een kalender om een datum te kiezen  Tijdslot o Niet verplicht , maar wel nodig om een bezoeknummer te krijgen o U kan een uur opgeven voor het geplande bezoek o Of u kan via een overzicht van de beschikbare tijdsloten oproepen (zie verder)  Transportbedrijf o Verplicht o Een transporteur die bekend is in FAST GATE en dus ook gebruik maakt van de toepassing  Nummerplaat o Niet verplicht, maar wel nodig om een bezoeknummer te krijgen o Een nummerplaat moet langer zijn dan 5 posities  Chassis o Niet verplicht
 • 17. FAST GATE COMBINANT NV IT --- 17/34 --- 16/11/2016 10:40 Vooraleer u verder kan met de input van de units dient u eerst op te klikken.  U hebt nu een open bezoek gemaakt, zonder units.  Bovenaan ziet u de TRAC VW code (hier onder ‘P000002X’) Overzicht units onder een bezoek Het scherm ‘Bezoek aankondiging’ wordt nu aangevuld met het overzicht van de units. De kolommen in het overzicht van de units zijn :  I/O o Richting van de unit , Icoon IN of OUT, resp. Afzetten of Meenemen  Ref. o Referentie om unit af te zetten of af te halen  Unit o Al of niet opgegeven unitnummer ( niet verplicht bij afhaling van units op referentie)  Status o Status van de unit  L/V o Leeg of Vol Via kan u een unit toevoegen aan het bezoek.
 • 18. FAST GATE COMBINANT NV IT --- 18/34 --- 16/11/2016 10:40 Kiezen van een tijdslot Door dus te klikken op het icoon krijgt u een overzicht van de beschikbare tijdsloten. Dit vanaf de door u opgegeven datum, en dit voor 3 kalenderdagen. Een tijdslot kan een kleur hebben :  Grijs = Niet beschikbaar, terminal is niet open  Groen = Nog voldoende bezoeken mogelijk  Oranje = het tijdslot is voor meer dan 60% volzet  Rood = het tijdslot is bijna of volledig volzet Klik op het gewenste tijdslot voor één van de 3 dagen. Indien u een andere datum wenst, sluit dan dit scherm met <Sluiten> om terug te keren naar ‘Bezoek aankondiging’. Daar kan u de datum wijzige, om dit scherm dan terug op te roepen en een datum te selecteren.
 • 19. FAST GATE COMBINANT NV IT --- 19/34 --- 16/11/2016 10:40 Unit toevoegen Via in het overzicht van de units onder ‘Bezoek aankondiging’, kan u een unit toevoegen. U krijgt dan onderstaand scherm te zien. We overlopen de verschillende velden die altijd terug keren.  Afzetten o U levert een unit aan op de terminal o Om een unit aan te leveren dient u altijd te beschikken over de Referentie en Unitnummer. Er is altijd een drop-off referentie van doen.  Meenemen o U haalt een unit af aanwezig op de terminal. o Om een unit af te halen dient u altijd te beschikken over de referentie (pick-up, depot-referentie, vrijgave referentie, …) o En veelal is ook verplicht om de unitnummer op te geven. Tenzij u units afhaalt op basis van referentie zoals lege units uit DEPOT of volle units op basis van een overeengekomen referentie.  Referentie o Een referentie die gekend moet zijn bij de terminal  Unit nummer o Unitnummer. Verplicht bij afzetten, niet altijd verplicht bij meenemen. In het grijze kader ziet u voor welk bezoek u een unit toevoegt. Er worden nu een paar voorbeelden doorlopen. We starten met het afhalen van een unit, het eenvoudigste.
 • 20. FAST GATE COMBINANT NV IT --- 20/34 --- 16/11/2016 10:40 Afhalen / Meenemen van een unit Hieronder in het kort hoe u een unit kan opgeven om af te halen.  U kiest optie Meenemen en Vol/Leeg, om aan te vullen met de referentie en eventueel unitnummer.  Vervolgens dient u te klikken op o Door te klikken op deze knop wordt uw input een eerste keer gecontroleerd o Controle op het bestaan van de combinatie o Resultaat hier is “Unit verificatie OK”  Hierdoor krijgt u een aanvulling van het scherm, waarbij u de gewenste positie van de unit op het chassis van de VW kan opgeven.  OPGELET ! In sommige gevallen moet u ook nog kiezen welke dimensies en type u wenst. Dit komt voor bij boekingen met meerdere type boxen. Kies één mogelijkheid.  U kan altijd de input bewaren door te klikken op . Maar dan blijft u op dit scherm staan. U moet dan het scherm sluiten door te klikken op ‘Sluiten’.  Maar als u alles hebt ingegeven dan klikt u best op waardoor u na bewaren direct terugkeert naar het overzicht van de units.
 • 21. FAST GATE COMBINANT NV IT --- 21/34 --- 16/11/2016 10:40  Niet elke Verificatie is positief. Onderstaand scherm is een voorbeeld waar het dus fout loopt. Dit omdat de combinatie van uw input niet bekend is bij de terminal. o ‘Unit verificatie gefaald, controleer uw input (…)  U kan dus niet verder. Niet verder zonder de reden te corrigeren.  Dit kan zijn : o Unit is niet Vol, maar Leeg. Of vice versa. o Referentie is onbekend. o Unit is nog niet aanwezig of beschikbaar De tekst verschijnt naast de VERIFICATIE knop.
 • 22. FAST GATE COMBINANT NV IT --- 22/34 --- 16/11/2016 10:40 Afzetten / Brengen van een unit Hieronder in het kort hoe u een unit kan opgeven die u wil afzetten op de terminal.  U kiest optie Afzetten en Vol/Leeg, om aan te vullen met de referentie, unit type en eventueel unitnummer. Indien ADR, dan dient het vakje naast ‘Gevarengoed’ aan te vinken !  Vervolgens dient u te klikken op o Door te klikken op deze knop wordt uw input een eerste keer gecontroleerd o Controle op het bestaan van de combinatie o Resultaat hier is “Unit verificatie OK”  Hierdoor krijgt u een aanvulling van het scherm, waarbij u o eventueel moet kiezen uit meerdere mogelijke dimensie en type boxen. Veelal is er echter maar één mogelijkheid. o de gewenste positie van de unit op het chassis van de VW kan opgeven.
 • 23. FAST GATE COMBINANT NV IT --- 23/34 --- 16/11/2016 10:40  Als u alles hebt ingegeven dan klikt u best op waardoor u na bewaren direct terugkeert naar het overzicht van de units.  Maar beter om eerst te bewaren door te klikken op . o Afhankelijk van de keuze Vol of Leeg en al of niet gevarengoed (ADR/RID/IMCO), en al of niet documenten, vult u best aan met detail van de goederen en de documenten. Zie verder. o Zeker wanneer er gevarengoed is, wordt u verplicht om de DGD kaart in te scannen en op te laden als document. Het loket zal de unit anders niet aannemen. o Ook zeker wanneer u een EXPORT unit aanlevert waarbij u aan de Balie moet verklaren of u aanlevert met documenten (door op te geven welke) of zonder documenten.  Indien geen documenten, dient u expliciet op te geven dat u zonder document aanlevert/afzet ! Bij volle units verschijnt de mogelijkheid om het totaal netto gewicht in te geven. Bij volle units en zowel bij volle als lege units met gevarengoed, dient u de goederen op te geven. Tevens kan u documenten opgeven. Waarbij u ook een scan/foto van een document kan opladen als bijlage, zodat de balie een kopie heeft van het document.
 • 24. FAST GATE COMBINANT NV IT --- 24/34 --- 16/11/2016 10:40 Zowel bij goederen als documenten kan u Toevoegen van een detaillijn Wijzigen van een detaillijn Schrappen van een detaillijn Elke detaillijn dient u te bewaren. U krijgt een melding wanneer de detaillijn bewaard is, zoals onder afgebeeld. Deze melding verschijnt een paar seconden, om te verdwijnen. Het overzicht van de goederen bevat volgende kolommen :  Beschrijving = beschrijving van het goed  Netto gewicht (kg)  Gevaargoed = Ja of Nee  ID = ID van goed Het overzicht van de documenten bevat :  Document type  Document nummer
 • 25. FAST GATE COMBINANT NV IT --- 25/34 --- 16/11/2016 10:40 Detail goederen Hieronder ziet u het scherm ‘Goederen detail’, dat u zeker bij afzetten van units met gevarengoed dient in te vullen. Maar ook nuttig is bij eender welke volle unit die u afzet.
 • 26. FAST GATE COMBINANT NV IT --- 26/34 --- 16/11/2016 10:40 Kort even de velden doorlopen. Wat in het vetjes staat is verplicht :  Beschrijving o Kort beschrijving of technische benaming van het goed  Netto gewicht (kg) o Netto gewicht van deze detaillijn o Som van detaillijnen moet gelijk zijn aan totaal netto gewicht  Colli ID o Nummer of code van colli  Verpakking ID o Nummer of code van verpakking  Aantal verpakkingen o Aantal van verpakking ID  Eenheid verpakking o Keuze uit een aantal eenheden  Aanduiding gevaargoed o Aanvinken = Ja o Niet aanvinken = Nee, geen gevaargoed  Regulatie o De toegepast regulatie voor het gevaarlijk goed o Keuze uit ADR of RID of IMCO  ID o ID gevaargoed  UNNR (indien gevaargoed) o UNNR gevaargoed  Klasse o Klasse gevaargoed  Verpakking groep o Verpakking groep gevaargoed  Limited quantities o Aanvinken indien beperkte hoeveelheden  Martitiem o Aanvinken indien in het verlengde van martiem transport  Milieu gevaarlijk o Aanvinken indien gevaarlijk goed voor milieu  Afval o Aanvinken indien afvalstoffen U mag alles in detail ingeven, maar u mag ook samenvatten. Met dit laatste wordt bedoeld dat u gelijke goederen in één lijn mag wegschrijven en de netto gewichten daarbij samentelt. Wees volledig !
 • 27. FAST GATE COMBINANT NV IT --- 27/34 --- 16/11/2016 10:40 Detail documenten Hieronder ziet u het scherm ‘Document detail’, dat u optioneel kan opgeven. In bepaalde gevallen bent u wel verplicht om document detail op te geven , zeker wanneer dit een volle unit is voor EXPORT en deze door de balie gecontroleerd wordt. Indien u geen documenten hebt, dan bent u ook verplicht om op te geven ‘Zonder document’. Hieronder ziet u wat u kan ingeven voor bv. een douane document. Document type en nummer zijn verplicht. Een attachement = een bijlage.
 • 28. FAST GATE COMBINANT NV IT --- 28/34 --- 16/11/2016 10:40 Bijlage opladen Na het bewaren van een document verschijnt de mogelijkheid om een bijlage op te laden. Dit kan via Bij het aanklikken zal de browser een venster openen (bv. windows explorer) zodat u een document kan opzoeken in uw folders om op te laden. Of in het geval van een smartphone zal u een foto kunnen nemen van het document en dit opladen. Bevestig het op te laden document door te klikken op Het document is vervolgens opgeladen onder het opgegeven document. U kan het opgeladen document ook schrappen door te klikken op . Of u kan nog een bijlage toevoegen. U kan een onbeperkt aantal bijlage opladen. Bewaar samen met het document de opgeladen bijlage(n) en sluit het scherm ‘Document detail’.
 • 29. FAST GATE COMBINANT NV IT --- 29/34 --- 16/11/2016 10:40 Verzend een bezoek (SUBMIT) Wanneer u voor een bezoek ALLE af te zetten en af te halen units hebt ingegeven, dan kan u uw bezoek versturen voor controle en goedkeuring. Goedkeuring om het bezoeknummer te verkrijgen. Aandacht ! U dient alle af te zetten en af te halen units voor één bezoek samen op te geven. Als u op de terminal bent, dan kan u met dit bezoek geen bijkomende units afhalen of afzetten ! Klik dus op de knop U krijgt een bevestigingscherm. Bevestig met <Verzend>. Het bezoek komt nu kort in de status SUBMIT en zal bij start van de controle in PENDING komen te staan. Indien er geen problemen zijn, dan komt uw bezoek in de status EXPECTED, tenzij u er voor gekozen hebt om de nummerplaat later op te geven. Dan komt het bezoek in status FINALIZE.
 • 30. FAST GATE COMBINANT NV IT --- 30/34 --- 16/11/2016 10:40 Bezoek niet aanvaard (REJECTED) Na het verzenden van het bezoek wordt het gecontroleerd door het systeem en in sommige gevallen door loket / balie. De controle kan een negatief resultaat geven, en uw aankondiging van bezoek wordt dan niet aanvaard. Het bezoek komt dan in de status REJECTED. Wanneer u de detailschermen opent, dan zal u zien welke unit een probleem vormt aan de hand van het uitroepteken in een cirkel . De reden waarom de unit niet aanvaard wordt wordt in een rode balk afgebeeld.  U kan een REJECTED bezoek nog corrigeren en terug versturen.  Indien u een REJECTED bezoek niet kan corrigeren via FAST GATE , maar ter plaatse wil oplossen, schrap dan dit bezoek.
 • 31. FAST GATE COMBINANT NV IT --- 31/34 --- 16/11/2016 10:40 Dashboard Middels een 4-tal grafieken biedt de terminal u extra informatie over de operaties. Over hoe druk het is en wat de gemiddelde tijd is om een vrachtwagen te behandelen (doorlooptijd). Deze grafieken worden elke dag opnieuw berekend, bepaalde op het moment dat u het vraagt.  Aantal vrachtwagens per uur verleden <dag> o U ziet hoe druk het was de vorige dag van de dag van aanvraag. Dus als we vandaag dinsdag zijn, dan ziet u het aantal vrachtwagens per uur van de vorige dinsdag. o Het overzicht schetst per uur het aantal vrachtagens die die dag behandeld werden. Zo kan u zien wanneer het drukker was, en wanneer minder druk. o Ook ziet u het huidig aantal vrachtwagens op het plein in behandeling  Huidige doorlooptijd - datum o wordt aangegeven hoeveel vrachtwagens er nu op het plein staan en hun gemiddelde doorlooptijd (tijd van IN tot UIT). De kleurlegende geeft van groen tot rood aan of de doorlooptijd op dit ogenblik boven of onder het gemiddelde ligt.  Bezettingsgraad per tijdslot voor gekozen datum o Voor deze statistiek kan u tot 7 dagen vooruit werken o De hoogte van een bar geeft aan hoeveel vrachtwagens maximaal toegelaten zijn o De bar wordt gevuld, naarmate er per tijdslot reservaties binnengekomen zijn  Voorspelde gemiddelde doorlooptijd voor een tijdslot op een dag o Deze vloeiende puntgrafiek geeft weer wat de gemiddeld behandelingstijd/doorlooptijd was voor de vrachtwagens gedurende de laatste 6 maanden op de gekozen dag o Hoe hoger de waarde, hoe hoger de doorlooptijd. Dit zijn de momenten die u dus best kan vermijden wil u niet lang wachten.
 • 32. Formulier Unit Dienst Bijlage : Terminalreglement voor alle bezoekers Gezien een chauffeur in principe niet meer hoeft te stoppen voor administratieve check, voegen we in dit document de 2 borden toe die in het administratief gebouw hangen. Op volgende pagina het terminalreglement in 4 talen.
 • 33. FAST GATE COMBINANT NV IT --- 33/34 --- 16/11/2016 10:40
 • 34. FAST GATE COMBINANT NV IT --- 34/34 --- 16/11/2016 10:40