Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pozornosť a zmena - TOP objavy neurovedy_4

1,047 views

Published on

POZORNOSŤ, ZMENA A MULTITASKING

TOP objavy neurovedy - Neuroveda v manažérskej praxi - prevratné fakty o mozgu

neuroveda prináša prevratné objavy, zistenia a vysvetlenia ľudského správania, konania, myslenia alebo emócii

aplikácia objavov neurovedy v manažérskej praxi má potenciál pomôcť každému z nás
správne pochopenie nášho konania, našich zámerov, motivácie alebo strachu nám dokáže otvoriť úplne nové dimenzie úspešného manažérskeho fungovania

prinášame vybrané top objavy neurovedy a spoločne hľadáme ich možnú aplikáciu v manažérskej praxi

na nové zistenia sa pozeráme z pohľadu manažérskej praxe a manažérskych súvislostí
každá nová informácia alebo objav získava úplne novú dimenziu využiteľnosti a užitočnosti, keď ju dokážeme preniesť do praxe


Ďalšie články nájdete aj na Linkedin:
https://www.linkedin.com/today/author/38686991

SMART BRAIN PROJECT – diskusná skupina na Linkedin
https://www.linkedin.com/groups?groupDashboard=&gid=4002106&trk=anet_ug_anlytx&goback=.gna_4002106

VIDEO inšpirácie na youtube
https://www.youtube.com/channel/UCosv6ntXajFFsAVwkihmjBw

COMM-PASS na Linkedin
https://www.linkedin.com/company/comm-pass?trk=top_nav_home

http://www.slideshare.net/COMM-PASS

http://www.commpass.sk

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pozornosť a zmena - TOP objavy neurovedy_4

 1. 1. 1 POZORNOSŤ, ZMENA A MULTITASKING TOP objavy neurovedy Neuroveda v manažérskej praxi prevratné fakty o mozgu
 2. 2. 2 1. POZORNOSŤ A MULTITASKING TOP objavy neurovedy
 3. 3. 3 1. Pozornosť a multitasking OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY krátkodobá pamäť – udrží informácie len 30 sek. a je obmedzená na 4 – 5 položiek mozog selektuje, ktoré podnety – informácie spracuje, uloží a ktoré bude ignorovať
 4. 4. 4 1. Pozornosť a multitasking POZORNOSŤ  človek vidí priemerne 30 – 40 podnetov každú sekundu  INFORMATION OVERLOAD (preťaženosť informáciami) – mozog je bombardovaný impulzami a preto selektuje čo je dôležité a čo bude ignorovať  mozog selektuje, ktoré podnety – informácie spracuje, uloží a ktoré bude ignorovať – deje sa to na základe minulých skúseností manažéra  mozog má 3 sek. na to, aby rozhodol, ktorú info spracuje a ktorú ignoruje  krátkodobá pamäť – udrží info 30 sek. a je obmedzená na 4 – 5 položiek OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY
 5. 5. 5 1. Pozornosť a multitasking POZORNOSŤ  mozog pracuje na 15% kapacity a preto sa musí cielene sústrediť na tie detaily, čo chce vidieť  informáciam, ktorým mozog nevenuje plnú pozornosť – tie vypúšťa a cielene ignoruje  staré mozgové mapy – podvedomé vzorce mozgu je potrebné prispôsobovať dnešným meniacim sa podmienkam a nárokom OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY
 6. 6. 6 1. Pozornosť a multitasking  forma realizácie meetingov – príliš veľké množstvo informácii, mozog nemá šancu ich efektívne spracovať  informačný šum a preťaženosť dátami a informáciami, mozog selektuje informácie a veľakrát ignoruje tie ktoré sú podstatné  obrvoské množstvo nepotrebných mailov – nie je možné efektívne a zymsluplne reagovať na všetky, stojí nás to veľa energie, následkom čoho nevenujeme dostatok pozornosti potrebným veciam  manažér nedokáže venovať plnú pozornosť počas celého dňa všetkým impulzom a vstupom, ktoré dostáva – je potrebné prispôsobiť manažérsky štýl, ktorý upriami našu pozornosť na kľúčové priority  takmer permanentná preťaženosť informáciami má významný vplyv na chybovosť a firemné biznis výsledky POZORNOSŤ MANAŽÉRSKE SÚVISLOSTI
 7. 7. 7 1. Pozornosť a multitasking OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY multitasking ohrozuje naše životy – rastie chybovosť – až do 50% mozog dokáže pracovať len na 1 veci naraz
 8. 8. 8 1. Pozornosť a multitasking MULTITASKING  multitasking – nefunguje: pri rozloženej pozornosti sa síce učíme, ale učenie pri rozptýlenej pozornosti nevedie k trvalým zmenám v mozgových mapách  multitasking ohrozuje naše životy  mozog dokáže pracovať len na 1 veci naraz – pracuje sekvenčne  stráca sa pozornosť  rastie chybovosť – až do 50%  znižuje sa výkon  zhoršuje sa pamäť  predlžuje sa čas výkonu činnosti – až do 50%  zvyšuje sa úroveň stresu OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY
 9. 9. 9 1. Pozornosť a multitasking  keď šoférujeme a telefonujeme, sms – následky ako požitie alkoholu  na multitasking sme si zvykli a dokonca ho považujeme za výsadu a ukážku našich schopností – opak je pravdou  riešenie množstva mailov, do toho rôzne telefonáty, meetingy, prípadne vyrušenia od kolegov – náš manažérsky štýl podporujúci multitasking si vyberá svoju daň na našej efektívnosti  rastie naša chybovosť, klesá presnosť a schopnosť robiť zodpovedné, presné a citlivé manažérske rozhodnutia  paradoxom je, že my máme pocit, že stíhame toho viac, ale čas potrebný na riešenie jednotlivých úloh sa môže predĺžiť až o 50% - a to už má ďaleko od manažérskej efektívnosti MULTITASKING MANAŽÉRSKE SÚVISLOSTI
 10. 10. 10 1. Pozornosť a multitasking  open space – množstvo rušivých podnetov – mozog je bombardovaný obrovským návalom impulzov z okolia, ktoré majú negatívny dopad na naše manažérske fungovanie:  znižuje sa efektivita, tvorivosť a presnosť  rastie chybovosť, vyrušovanie a klesá schopnosť koncentrácie  sociálny šum  trpí naša výkonnosť a efektívnosť mozgu, rastie chorobnosť a klesá naša vitalita – pri správnych aktivitách je možné aspoň z časti eliminovať následky open space MULTITASKING MANAŽÉRSKE SÚVISLOSTI
 11. 11. 11 2. ZMENA A SLEPOTA K ZMENE TOP objavy neurovedy
 12. 12. 12 2. Zmena a slepota k zmene OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY zmena vyžaduje učenie – zmena je tvorba nových mozgových máp človek sa vývojovo neprispôsoboval zmenou tela, ale prispôsobil sa akémukoľvek prostrediu zmenou mysle a myslením
 13. 13. 13 2. Zmena a slepota k zmene ZMENA  mozog sa aktívne prispôsobuje prostrediu a mení svoju štruktúru  manažérske fungovanie a manažérsky štýl je výrazne ovplyvňovaný okolím – firemné vplyvy  pri manažérskom vzdelávaní a dosahovaní manažérskych zmien je nutné pracovať s vplyvmi a požiadavkymi okolia  človek sa vývojovo neprispôsoboval zmenou tela, ale prispôsobil sa akémukoľvek prostrediu zmenou mysle (vďaka svojmu mozgu – vďaka mysleniu)  zmena vyžaduje učenie – zmena je tvorba nových mozgových máp  mozog pozitívne a efektívne reaguje na zmeny, ktoré vyhodnotí ako potrebné pre prežitie (mozog dosahuje dlhodobé efekty učenia) OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY
 14. 14. 14 2. Zmena a slepota k zmene  dosiahnutie pozitívnych firemných zmien vyžaduje od manažérov naučiť sa nové veci – zručnosti, schoopnosti, know – how  zmeny sa dejú na úrovni mozgu – dochádza k zmenám štruktúry mozgu, k zmenám mozgových máp  zmeny pre človeka nie sú cudzie – potrebu reagovať na zmeny máme geneticky vštepenú v mozgu, preto máme kapacitu zmeny zvládať – dôležité je, aby ľudia dokázali vyhodnotiť potreby prostredia, ktoré vyžaduje zmeny  zmeny nemôžu byť samoúčelné a len preto, lebo si ich niekto želá – zmeny musia vychádzať z reality ZMENA MANAŽÉRSKE SÚVISLOSTI
 15. 15. 15 2. Zmena a slepota k zmene  efektívne manažérske vzdelávanie vyžaduje zmeny mozgu, ktoré sú výrazne ovplyvnené požiadavkami a potrebami prostredia  na úspešnú realizáciu zmien je nutné, aby senior manažment zmenil aktuálne podmienky fungovania a požiadavky od manažérov  pokiaľ manažéri vyhodnotia ako dekvátnu reakciu na nové podmienky potrebu zmeniť sa – prichádza šanca na reálne zmeny  pri zmenách sa nestačí spoliehať len na vlastnú iniciatívu a motiváciu jednotlivcov – zmeny, ktoré vyžaduje potreba prostredia sú nevyhnutné a preto ľudia potrebujú cítiť, že firma ich tiež aktívne vyžaduje ZMENA MANAŽÉRSKE SÚVISLOSTI
 16. 16. 16 2. Zmena a slepota k zmene OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY mozog vidí to, čo chce – ak niečo očakáva, tak to tam aj uvidí mozog je citlivý na náhle zmeny – registruje ich kvôli nebezpečenstvu, ale ignoruje pomalé – dlhodobé zmeny
 17. 17. 17 2. Zmena a slepota k zmene SLEPOTA K ZMENE  mozog vidí to, čo chce – ak niečo očakáva, tak to tam aj uvidí  mozog sa nezaoberá detailami, pokiaľ si myslí, že videl to, čo je potrebné a porozumel situácii  neúmyselná slepota – mozog stráca focus na nepodstatné detaily, pokiaľ vyhodnotí, že je pre neho dôležité niečo úplne iné a rozhodne sa sledovať iný detail  mozog je citlivý na náhle zmeny – registruje ich kvôli nebezpečenstvu, ale ignoruje pomalé – dlhodobé zmeny  zmien je toľko, že pomalé zmeny mozog necháva v úzadí a neupozorňuje nás na ne OBJAVY A ZISTENIA NEUROVEDY
 18. 18. 18 2. Zmena a slepota k zmene  pri rutinnom fungovaní manažérov dochádza často k nedorozumeniam, chybám a konfliktom, ktoré vyplývajú z toho, že manažéri vnímajú existujúce informácie a dáta podľa svojich starých návykov a často prehliadajú to, čo sa naozaj deje, pretože dochádza k javu – slepota k zmene a mozog vidí to, čo chce – to, čo očakávaa a nie to, čo sa naozaj deje  významným rizikom zmien je neschopnosť mozgu vnímať dlhodobé zmeny – človek je citlivý na rýchle zmeny, ale zmeny, ktoré sú pomalšie a nie sú okamžite viditeľné, tak tie človek ľahko prehliadne a ignoruje  človek ľahko vidí zmenu – ak by mal zostať 3 hodiny nadčas, ale už nevidí, že je nutné zvýšiť produktivitu kvôli rastúcemu tlaku konkurencie (požiadavky na rast produktivity často ľudia vnímajú ako zbytočný alebo dokonca nezmyselný tlak zo strany vedenia) SLEPOTA K ZMENE MANAŽÉRSKE SÚVISLOSTI
 19. 19. 19 Zdieľanie a vzájomná podpora MANAŽÉRSKA PODPORA  1. Moje skúsenosti a manažérska prax  2. Aké vidím riziká a následky  3. Moje navrhované riešenia  4. Moje odporúčania
 20. 20. 20 minarikm@commpass.sk – 0907 400 392 www.commpass.sk

×