thuyet trinh co so du lieu phụ thuộc hàm csdl 3 màu hình tròn code đồ họa máy tính đhmt canny edge detection functional dependency phủ tối thiểu báo động database
See more