SlideShare a Scribd company logo
1 of 73
Download to read offline
SLACHTOFFERS DADERS
EN
DADERS SLACHTOFFERS?
B I R G I T D E C N O D D E R i . s . m . J A N N Y B Y L S M A
A F P N G R O N I N G E N
d e c e m b e r 2 0 1 0
Aanpak van Relationeel geweld
Auteursrechten /
naamsvermelding
Tenzij anders vermeld is alles in dit werk gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal - licentie.
Wanneer je gebruik wilt maken van dit werk, moet je gepaste credits geven, een link voorzien naar de licentie en kenbaar maken
welke veranderingen je hebt aangebracht. Dat moet je doen op een wijze die niet suggereert dat de licentiehouder jou of je
veranderingen per definitie onderschrijft.
Hanteer voor dit werk de volgende methode van naamsvermelding: B. de Cnodder, Slachtoffers daders en daders slachtoffers?
(2010), CC-BY 4.0 gelicenseerd.
Except where otherwise noted, this work is licensed under a Creative Commons BY 4.0 International Licence. You must give
appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not
in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
De volledige licentie-tekst is te lezen op / read complete licence text on
https://creativecommons.nl/4-0-licenties/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
In de loop van mijn carrière tot nu toe heb ik van velen mogen leren. Deze mensen wil ik recht
doen in de bijdrage die zij aan mijn kennis en kunde hebben geleverd. Ik heb getracht om zo
zorgvuldig mogelijk aan bronvermelding te doen. Mocht iemand desondanks vinden dat ik hem of
haar tekort heb gedaan in genoemde vermelding, nodig ik diegene uit om contact met mij op te
nemen en dat bespreekbaar te maken.
Disclosure
belangen
spreker
DAG 1
Birgit de Cnodder
4
Programma 2 december 2010
Birgit de Cnodder
 Wat betekent geweld voor jou?
 Theorie m.b.t. systemisch denken en relationeel
geweld.
 Motiveren met behulp van systemisch denken.
 Oefenen.
5
Wat betekent geweld voor jou?
Birgit de Cnodder
Wat is voor jou geweld?
Wat doet het met je?
6
Wat is ‘geweld’?
Birgit de Cnodder
Fysiek
Seksueel
Psychologisch
7
Wat is relationeel geweld?
Birgit de Cnodder
 Geweld dat plaatsvindt in huiselijke kring en
gericht is tegen intimi
 In alle mogelijke familierelaties
8
Waar gaat ons werk over?
Prevalentie relationeel geweld
Birgit de Cnodder
 De meeste mensen zoeken geen hulp van buiten af
na een ervaring met relationeel geweld
 In ongeveer 10 tot 15 % van de gevallen ontwikkelen
mensen symptomen
 In slechts 12 % van de gevallen wordt aangifte
gedaan
9
Bron: Justine van Lawick, 2007
Birgit de Cnodder
10
Is alle relationeel
geweld
hetzelfde?
Birgit de Cnodder
11
NEEN!
Verschillende typen partner geweld…
Birgit de Cnodder
12
 … hebben verschillende oorzaken
 … kennen een verschillende ontstaansgeschiedenis
en ontwikkelingstraject
 … hebben verschillende effecten & gevolgen
 … kennen een verschillende dynamiek
 … vindt plaats vanuit verschillende motivatie
 … vereisen verschillende interventie strategieën
Symmetrisch Complementair
Birgit de Cnodder
Vechtpaar, zijn
aan elkaar
gewaagd, geweld
wordt over en
weer gebruikt
Ene partij
controleert en
intimideert, de
andere is angstig
en ondergeschikt
(1)
Relationeel geweld: 2 typen
13
Bron: Justine van Lawick, 2007
Symmetrisch
(1)
Belangrijkste
kenmerk:
VERLIES
CONTROLE
Geweld NIET
intentioneel
Birgit de Cnodder
14
Bron: Justine van Lawick, 2007
Complementair
(1)
Belangrijkste
kenmerk:
CONTROLE
Gebruikt geweld
intentioneel
Terreur!
Birgit de Cnodder
15
Bron: Justine van Lawick, 2007
Symmetrisch Complementair
Birgit de Cnodder
Situationeel
bepaald geweld
Intiem terrorisme
kan leiden tot
gewelddadig verzet
Relationeel geweld: dynamiek en context
16
Bron: Justine van Lawick, 2007
Symmetrisch Complementair
Birgit de Cnodder
Winnen
Aandacht
Schaakmat zetten
etc
Relatie
controleren
Relationeel geweld: Motivatie
17
Bron: Justine van Lawick, 2007
Interventies?
Birgit de Cnodder
Daderbehandeling & slachtofferopvang
OF Partnerrelatietherapie?
Hangt af van het type geweld!
18
Bij symmetrisch geweld: bij voorkeur PRT
Birgit de Cnodder
19
 T.O. & agressieregulatie
 Oorzaak van conflict opzoeken
 Communicatietraining: waar gaat het echt
over?
 Toezicht op middelenmisbruik
Birgit de Cnodder
Altijd samen in
behandeling?
20
Birgit de Cnodder
NEEN!
21
Exclusiecriteria partnerrelatietherapie
Birgit de Cnodder
 Verregaande mate van dissociatie en afsplitsing
van geweld; gevoel van totale hopeloosheid
 Psychoses
 Fors middelen misbruik en afhankelijkheid
 Fors complementair geweld
 Voortdurende angst bij ten minste een van
beide
 Schaamteloos rechtvaardigen van geweld
22
Bij complementair geweld: slachtoffer
Birgit de Cnodder
 Veiligheidsplan (eventueel naar TVO)
 Lange termijn ondersteuning
 Alternatieven zoeken i.p.v. gewelddadig
verzet
 Krachtbronnen versterken om relatie te
beëindigen
 Ondersteuning na beëindiging relatie
23
Bij complementair geweld: dader
Birgit de Cnodder
Gedwongen behandeling vaak wenselijk
 Agressie regulatietraining
 Controle
 Psycho – educatie (NIET bij psychopathie)
24
Sleutelwoorden complementair geweld
 Langer durend
 Herhaald
 Gebruik geweld intentioneel
 Controle
 Context van terreur
 Geen verweer mogelijk
 Geen uitweg
 Isolatie
Birgit de Cnodder
25
Handige vragen om een inschatting te maken m.b.t.
intiem terrorisme
Birgit de Cnodder
26
Denkend aan je partner, zou je dan zeggen dat hij / zij:
 … jaloers of bezitterig is?
 … probeert ruzies uit te lokken?
 … je belet om contact te hebben met familie of vrienden?
 … er op staat aldoor te weten in wiens gezelschap je verkeerd?
 … scènes maakt en je belachelijk maakt in het bijzijn van
anderen?
 … je het gevoel geeft dat je niks kan?
 … schreeuwt en scheldt?
 … je bang maakt?
 … voorkomt dat je inzage hebt in jullie financiën en/of kan
beschikken over eigen geld?
DUS
Birgit de Cnodder
 Bij SYMMETRISCH geweld:
Toeleiden naar partner-
relatietherapie
 Bij COMPLEMENTAIR geweld:
Veiligheid handhaven voor slachtoffer
27
Oefenen met uitvragen van geweld
Birgit de Cnodder
28
 Bespreek in 2-tallen een casus.
 Bespreek of je op basis van de informatie
argumenten hebt om te spreken van symmetrisch
of complementair geweld.
 Als je te weinig informatie hebt om een uitspraak
te doen, welke vragen zou je dan alsnog stellen, in
een volgend gesprek?
Dader= Slachtoffer
Slachtoffer = Dader
Birgit de Cnodder
Overgang van dader / slachtoffer denken
naar systemisch denken bij
symmetrisch geweld heeft een
wetenschappelijk
gefundeerde
reden
29
kokergedachte
Birgit de Cnodder
“Alle partnergeweld is vooral een probleem van
mannen die hun vrouw willen overheersen en
onderdrukken, mannen zijn daders en vrouwen zijn
slachtoffers.”
30
Bron: Justine van Lawick, 2007
Daderbehandelingen…
Birgit de Cnodder
 … die uitgaan van de hypothese dat geweld wordt toegepast
door mannen die hun vrouw willen overheersen en
onderdrukken blijken tot nu toe nauwelijks effectief in het
verminderen van recidives.
 Bijvoorbeeld:
 Meta-analyses effectudies: Babcock & LaTaillade (2000) Babcock,
Green & Robie (2004) Feder & Wilson (2005)
 Mannelijk geweld blijkt meer samen te hangen met ervaren
machteloosheid dan met macht, Dutton (1994)
 bij slechts 9,6% van paren blijkt dominantie van man, Coleman &
Straus (2004)
31
Bron: Justine van Lawick, 2007
Slachtofferbehandelingen…
Birgit de Cnodder
 … schieten tekort in de aandacht voor het aandeel van
vrouwen in geweldsproblematiek.
 Bijvoorbeeld:
 40% vrouwelijke slachtoffers van mannen in een verplichte
daderbehandeling melden geweld te initiëren, Gondolf (1996)
 Vrouwen blijken in partnerrelaties even gewelddadig als mannen
(meta studie over 60.000 paren), Archer (2000)
 Veel partnergeweld is wederzijds, Davies et. al. (1995)
32
Bron: Justine van Lawick, 2007
Systemisch denken
Birgit de Cnodder
 Na diagnostiek: gaan naar erkenning van beiden
zonder bagatelliseren van incident en met
aandacht voor beider aandeel in de
relatiedynamiek
 Kijken naar ‘kwaliteit en eigen bouwstenen’:
individueel SPO
 Kijken naar persoonlijke mogelijkheden en
beperkingen middels o.a. een IQ test
33
De hulpverlening
Birgit de Cnodder
Systemische taxatie van de problematiek:
Relatiedynamieken, persoonlijke factoren & context,
leidt tot plan van aanpak met aandacht voor alle
betrokkenen en hun context
 Veiligheid centraal
 Stress factoren, schulden, verslavingen aanpakken
 Training in geweldloos conflicten hanteren en
grenzen stellen essentieel
34
Effecten ven relationeel geweld op kinderen
 Angstklachten
 Slaapstoornissen
 Slecht eten
 Veel huilen
 Bedplassen
 Depressie
 Leerproblemen
 Pesten
 Gepest worden
 Opstandig gedrag
 Terugtrekken
 Problemen met andere
kinderen
 Etc
Birgit de Cnodder
35
Wat ‘leren’ kinderen van relationeel geweld?
Birgit de Cnodder
Wat kunnen jongens ‘leren’?
 Geweld (door mannen en/of vrouwen) is normaal
 Mannen zijn gewelddadig
 Vrouwen zijn manipulatief
 Mannen hebben geen respect voor vrouwen
 Vrouwen vernederen mannen
 Problemen los je op met geweld
 Verwarring over gender rollen
 …
36
Wat ‘leren’ kinderen van relationeel geweld?
Birgit de Cnodder
Wat kunnen meisjes ‘leren’?
 Geweld (door mannen en/of vrouwen) is normaal
 Geweld (door mannen) is normaal
 Vrouwen mogen manipuleren
 Geweld moet je accepteren in een relatie
 Vrouwen krijgen/verdienen geen respect
 Mannen zijn onbetrouwbaar
 Verwarring over de gender rollen
 …
37
Oefenen met motiveren
Birgit de Cnodder
 Hoe introduceer je een training voor
slachtoffers?
 Hoe motiveer je een groep vrouwen die zich
vooral slachtoffer voelt?
 Gebruik je het argument van ‘de kinderen’?
38
DAG 2
Birgit de Cnodder
39
40
Programma 16 december 2010
 Systemisch denken en werken: toepassing
bij de slachtoffergroep; werkboek
 Hoe zit het met persoonlijkheids-
stoornissen?
 Training vs behandeling/begeleiding
 Oefenen
40
Birgit de Cnodder
41
Beslisboom: welke groep?
Birgit de Cnodder
Aanmelding
Symmetrisch Complementair Twijfel
Second opinion AFPNSlachtoffer: Vrouwengroep
(MJD)
daarna eventueel individuele
therapie (psyQ trauma)
Toeleiden naar PRT (AFPN)
Indien niet meteen te motiveren
dan via vrouwengroep (MJD) naar
PRT (AFPN)
Na training en indien PRT n.v.t.
eventueel individuele therapie
(AFPN of psyQ)
Eerste gesprek:
taxatie symmetrisch of complementair geweld?
4141
42
Waarom kunnen ‘daders’ en ‘slachtoffers’
baat hebben bij PRT?
 Het meeste relationeel geweld is
symmetrisch / situationeel bepaald
 Geweld is aldus een ‘monster TUSSEN twee
mensen’ en niet van iets van één van beiden
 Hét kenmerk van dit type relationeel geweld
is ESCALATIE die plaatsvindt tussen twee
mensen
42
Birgit de Cnodder
43
 Kalmeren (tijdig een time-out nemen)
 Uitgestelde reactie (tot 10 tellen)
 Frustratietolerantie (je hebt/krijgt nu
eenmaal niet altijd gelijk)
Echter:
In je eentje kan je niet de-escaleren
Centraal thema in de training: De-escaleren
43
Birgit de Cnodder
44
Intern: stilte oorlog Extern: veldslag
Zwijgen
Terugtrekken
Vermijden
Aanvallen
Verdedigen
Schreeuwen
Exploderen
Willen overtuigen
Willen winnen
Escalaties: 2 typen
44
Birgit de Cnodder Bron: Justine van Lawick, 2007
45
Waarom ontstaat een escalatie?
Onveilige hechting
in combinatie met
Stress
45
Birgit de Cnodder
46
Stress theorie
Time-Out
Stress
Emoties, oudere
deel van je hersenen
Denken, nieuwere
deel van je hersenen
Emoties
Denken
46
Birgit de Cnodder Bron: Justine van Lawick, 2008
47
Hechting
 Hechting is een wederkerige en diepgaande
emotionele en fysieke relatie,in eerste
instantie tussen een kind en zijn ouder.
Hechting vereist de fysieke en emotionele
beschikbaarheid & afstemming van zowel
kind als ouder.
 Hechting is de basis voor alle latere relaties
en kan veilig of beschadigd zijn.
47
Birgit de Cnodder
48
Veilige hechting in volwassen relaties
is zeker weten dat…
 … je je partner kan bereiken (toegankelijkheid)
 … je partner zich emotioneel voor je openstelt
(ontvankelijkheid)
 … je partner je in je waarde laat als je je kwetsbaar opstelt
(betrokkenheid)
Centrale vraag is dus: Ben je er voor me als ik je nodig
heb, als ik me kwetsbaar voel, kan ik dan op je
rekenen? (Johnson, 2004)?
48
Birgit de Cnodder
49
Onveilige hechting in volwassen relaties is er
Wanneer je geleerd hebt dat …
 … anderen niet werkelijk geïnteresseerd zijn
in en / of niet adequaat reageren op jouw
behoeften.
en / of
 … je uiteindelijk niet in staat bent om op een
adequate manier aandacht te vragen voor je
behoeften.
49
Birgit de Cnodder
50
Centraal bij onveilige hechting staat steeds:
angst
voor
afwijzing en / of verlating
Birgit de Cnodder
51
Helaas:
 Angst maakt kwetsbaar
 Kwetsbaarheid tonen vereist dat je durft te
rekenen op geruststelling van de ander
 Deze voorwaarde is niet voldaan bij een
onveilige hechting; angst wordt daarom
overdekt door boosheid
 Dit vermindert de kans dat de ander kan
reageren op waar het werkelijk over gaat
Birgit de Cnodder
5252
Ruzies…
 … ontstaan meestal als partners een boodschap van de
ander ‘vertalen’ in een wezenlijke afwijzing en de
basisvraag bij de hechting negatief beantwoordt zien:
neen, ik kan niet op je rekenen, ik tel niet voor je, je
neemt me niet serieus etc.
 … gaan daarom vaak over kleine dingen van grote
betekenis (oude pijn wordt getriggerd!)
 … genereren aldus stress
 … belemmeren dan het redelijk denken
 … leiden op die manier tot escalaties
Birgit de Cnodder
53
De-escaleren
 Uit je eigen belevingswereld stappen, inleven in ideeën en
gevoelens van de ander zonder jezelf te verliezen
 Doorvragen: wat bedoel je? Hoe zie jij dat?
 Verschil van standpunten en belevingen aanvaarden en
waarderen
 Aanvaarden dat er meerdere perspectieven kunnen zijn
(subjectieve waarheid)
 Nuanceren en relativeren, kleur in plaats van zwart / wit
 De inhoud centraal houden, zich beperken tot wat er nu aan
de orde is en geen oude koeien uit de sloot halen
 Zoeken naar verbinding, compromissen
53
Birgit de Cnodder Bron: Justine van Lawick, 2007
54
Echter…
 Om te kunnen de-escaleren, moet je dus eerst weer
kunnen nadenken
 Om te kunnen nadenken, moeten heftige emoties
eerst afnemen
 Voordat heftige emoties kunnen zakken, moet je
eerst UIT de situatie stappen
54
Birgit de Cnodder
55
Daarom
Staat de
Time – Out
centraal in de training
Veiligheid voorop!
55
Birgit de Cnodder
56
Centraal in de training: Time – Out (T.O.)
STA STIL
STOP
GA WEG
KOM TERUG
56
Birgit de Cnodder
57
Effect T.O. die beide partners goed toepassen
Birgit de Cnodder
57
Stress
Nadenken + lichamelijke signalen
T.O.
Veiligheid Stress
Contact
Boosheid
57
58
Andere onderdelen van de training Relationeel
Geweld
 Waarom stoppen met geweld
 Time-out
 Rode lappen
 Ontremmers
 5 G- ‘s
 Denkfouten
58
Birgit de Cnodder
59
Een Time-Out verdragen is een hele kunst
 Oefening
Birgit de Cnodder
59
60
Waarom escaleren sommige stellen sneller dan
anderen?
Bij gewelddadige mensen worden gevonden:
 Persoonlijkheidsstoornissen (Onveilige
gehechtheid!) bvb. Borderline
 Schaamtegevoeligheid (krenking)
 Traumareacties
Birgit de Cnodder
60
61
 Dichotoom denken
 Patroon van heftig verlopende, wisselende relaties
 Wisselende zeer heftige stemmingen
 Woede uitbarstingen, niet in overeenstemming met de
situatie
 Acting-out gedrag met zelfdestructieve inhoud
 Grote verscheidenheid aan problematiek, chaotische
organisatie van het dagelijks leven
 Voelen-doen i.p.v. voelen, denken, doen
 Snelle en appellerende hechting aan therapeut die
geïdealiseerd wordt of totale afwijzing van hulp
Aanwijzingen voor stoornis in de ph
Birgit de Cnodder
62
Hulpvraag geformuleerd door de cliënt
 Cliënt meldt zich vaak in crisis
 Basiscognities: (o.a. Ik heb mensen nodig, maar ze
laten me allemaal in de steek; ik heb niemand nodig)
 Kernaffect:
 Angst ( verlating en existentiële angst)
 intense somberheid (leegte)
 woede
 Handelingsschema:
 De wereld indelen in goed/slecht en zwart/wit
 Impuls gestuurd handelen
 Chaotische handelingsorganisatie
Birgit de Cnodder
63
Hulpvraag geformuleerd door de
familie/systeem
 De familie/ partner voelt zich vaak uitgeput,
wanhopig en machteloos, vanwege het gebrek aan
zelfdiscipline en grilligheid in het gedrag van de
cliënt
 Dit maakt dat de familie/ partner ook regelmatig een
groot appèl doen op de hulpverlening
Birgit de Cnodder
64
Waar loopt de hulpverlener
tegen aan in het contact?
 Frequente crisis situaties
 Dwingend appel op een speciale behandeling & veel
tussendoor telefoontjes en brieven, waardoor de
therapeut zich klemgezet voelt en moeite heeft met
stellen van grenzen
 Therapeut kan zich machteloos gaan voelen en aan
eigen competentie gaan twijfelen, waardoor hij zich
kan laten verleiden tot het verleggen van zijn grenzen
Birgit de Cnodder
65
Communicatie van cliënt wordt kenmerkt door
 Herhalen van standpunten
 De ander willen overtuigen
 Aanvallen
 Verdedigen
 Willen winnen
 Van alles erbij halen
 Verwijten horen in alles wat de ander zegt
 Verschil van mening opblazen tot principiële tegenstellingen
 Theoretiseren, generaliseren
 Mensen aan je kant krijgen
 Zwart/wit beelden
 Stereotyperingen, karikatuur schetsen
Birgit de Cnodder Bron: Justine van Lawick, 2007
66
LET OP
Dit is besmettelijk!!!!
Birgit de Cnodder
67
Parallelprocessen, een factor om alert op te zijn!
 Wat is het?
Vanuit oprechte gedrevenheid en uitgaande van het belang
van je eigen cliënt alleen het eigen stuk binnen het geheel
zichtbaar maken / zien.
Meeveren met wat jouw cliënt, slechts onderdeel van het
geheel (!), inbrengt.
 Hoe herken je het?
Onderlinge spanningen en moeizame samenwerkings-
verbanden waarbij iedereen achterblijft met het gevoel dat
de ander niet begrijpt wat je probeert bij te dragen.
67
Birgit de Cnodder
68
Gevolg parallelprocessen
 Is het monster tussen de samenwerkende partijen & gooit
vaak roet in het samenwerkingseten !
 Zowel binnen de eigen organisatie als tussen keten of
netwerkpartners
 Kan je blik vertroebelen en je hinderen in het creatief
denken ‘outside the box’
68
Birgit de Cnodder
69
Hoe parallelprocessen ondervangen?
Cliëntsysteem helpen
=
gezamenlijk doel
Daarom: Blijvend overleg & samenwerking zoeken
69
Birgit de Cnodder
70
Referenties
Birgit de Cnodder
 J. van Lawick, PP Geweld in families, bijzonder gewoon.
NtVP congres dd 28-11-2007 (1)
 Michael P. Johnson, Ph.D., PP Intimate Terrorism and
Other Types of Domestic Violence, dd 14-10-2008
 J. van Lawick, PP Van huiselijk geweld naar familiaal
huiselijk geweld, een systemische visie. dd 17-11-2008
 Johnson, S.M. (2004). The Practice of Emotionally Focused
Couple Therapy: Creating Connection, 2nd edition. New
York, NY: Brunner/Mazel (now Brunner /Routledge).
7070
71
Verder lezen?
 M. Groen & J. van Lawick (2008). Intieme Oorlog.Van Gennep
uitgeverij
 A. Fruzetti (2006). The High Conflict Couple.New Harbringer
Publications, Inc.
 P. Dijkstra (2005). Omgaan met hechtingsproblemen. Bohn
Stafleu van Loghum
 S. Johnson (2010). Houdt me vast. KOSMOS uitgeverij
 J.L. Herman (2010). Trauma en herstel. Wereldbibliotheek.
 Gehele themanummer Huiselijk Geweld (december 2010) op
www.NVRG.nl
 Literatuur lijst verstrekte artikelen
71
Birgit de Cnodder
72
Tot slot
HARTELIJK DANK
VOOR JULLIE
BELANGSTELLING
72
Birgit de Cnodder
Deze presentatie is een onderdeel van een tweedaagse training die ik samen met mijn collega
Janny Bylsma, systeemtherapeut, verzorgde. Deze handout betreft alleen mijn eigen
bijdrage aan de training. Ik ben Justine van Lawick dank verschuldigd voor de manier
waarop ze mijn kennis over het onderwerp vergroot heeft.
Hoewel het samenwerkingsverband tussen MJD en AFPN inmiddels niet meer in deze vorm
bestaat, is de inhoud t.a.v. het onderwerp nog actueel; delen van de presentatie zijn terug te
vinden in latere trainingen, al dan niet door mijzelf verzorgd.
Janny Bylsma nam voornamelijk het gedeelte ‘toepassing time out training’ voor haar
rekening en voorzag de deelnemers van praktische handvaten om de theorie in de praktijk te
brengen. Ik verwijs graag naar haar bij belangstelling voor dit gedeelte van de training.
Contact: info@praktijkdecnodder.nl
www.prakijkdecnodder.nl
Birgit de Cnodder
73

More Related Content

Similar to Daders slachtoffer en slachtoffers daders?

Similar to Daders slachtoffer en slachtoffers daders? (6)

Informatiethema's: Kindermishandeling
Informatiethema's: KindermishandelingInformatiethema's: Kindermishandeling
Informatiethema's: Kindermishandeling
 
(on)machtige vaders over vaderschap bij huiselijk geweld, 2014
(on)machtige vaders over vaderschap bij huiselijk geweld, 2014(on)machtige vaders over vaderschap bij huiselijk geweld, 2014
(on)machtige vaders over vaderschap bij huiselijk geweld, 2014
 
Mobbing
MobbingMobbing
Mobbing
 
Sociale psychologie van agressie en prosociaal gedrag
Sociale psychologie van agressie en prosociaal gedragSociale psychologie van agressie en prosociaal gedrag
Sociale psychologie van agressie en prosociaal gedrag
 
Mobbing
MobbingMobbing
Mobbing
 
Informatiethema's: Pesten
Informatiethema's: PestenInformatiethema's: Pesten
Informatiethema's: Pesten
 

More from Birgit de Cnodder

More from Birgit de Cnodder (6)

Spiraal van geweld
Spiraal van geweld Spiraal van geweld
Spiraal van geweld
 
Familiegesprek
FamiliegesprekFamiliegesprek
Familiegesprek
 
Genogrammen
GenogrammenGenogrammen
Genogrammen
 
Forensische pt in ha praktijk
Forensische pt in ha praktijkForensische pt in ha praktijk
Forensische pt in ha praktijk
 
Counselen in de huisartsenpraktijk
Counselen in de huisartsenpraktijkCounselen in de huisartsenpraktijk
Counselen in de huisartsenpraktijk
 
Communicatie huisarts specialist
Communicatie huisarts specialistCommunicatie huisarts specialist
Communicatie huisarts specialist
 

Daders slachtoffer en slachtoffers daders?

 • 1. SLACHTOFFERS DADERS EN DADERS SLACHTOFFERS? B I R G I T D E C N O D D E R i . s . m . J A N N Y B Y L S M A A F P N G R O N I N G E N d e c e m b e r 2 0 1 0 Aanpak van Relationeel geweld
 • 2. Auteursrechten / naamsvermelding Tenzij anders vermeld is alles in dit werk gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal - licentie. Wanneer je gebruik wilt maken van dit werk, moet je gepaste credits geven, een link voorzien naar de licentie en kenbaar maken welke veranderingen je hebt aangebracht. Dat moet je doen op een wijze die niet suggereert dat de licentiehouder jou of je veranderingen per definitie onderschrijft. Hanteer voor dit werk de volgende methode van naamsvermelding: B. de Cnodder, Slachtoffers daders en daders slachtoffers? (2010), CC-BY 4.0 gelicenseerd. Except where otherwise noted, this work is licensed under a Creative Commons BY 4.0 International Licence. You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use. De volledige licentie-tekst is te lezen op / read complete licence text on https://creativecommons.nl/4-0-licenties/ https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ In de loop van mijn carrière tot nu toe heb ik van velen mogen leren. Deze mensen wil ik recht doen in de bijdrage die zij aan mijn kennis en kunde hebben geleverd. Ik heb getracht om zo zorgvuldig mogelijk aan bronvermelding te doen. Mocht iemand desondanks vinden dat ik hem of haar tekort heb gedaan in genoemde vermelding, nodig ik diegene uit om contact met mij op te nemen en dat bespreekbaar te maken.
 • 4. DAG 1 Birgit de Cnodder 4
 • 5. Programma 2 december 2010 Birgit de Cnodder  Wat betekent geweld voor jou?  Theorie m.b.t. systemisch denken en relationeel geweld.  Motiveren met behulp van systemisch denken.  Oefenen. 5
 • 6. Wat betekent geweld voor jou? Birgit de Cnodder Wat is voor jou geweld? Wat doet het met je? 6
 • 7. Wat is ‘geweld’? Birgit de Cnodder Fysiek Seksueel Psychologisch 7
 • 8. Wat is relationeel geweld? Birgit de Cnodder  Geweld dat plaatsvindt in huiselijke kring en gericht is tegen intimi  In alle mogelijke familierelaties 8
 • 9. Waar gaat ons werk over? Prevalentie relationeel geweld Birgit de Cnodder  De meeste mensen zoeken geen hulp van buiten af na een ervaring met relationeel geweld  In ongeveer 10 tot 15 % van de gevallen ontwikkelen mensen symptomen  In slechts 12 % van de gevallen wordt aangifte gedaan 9 Bron: Justine van Lawick, 2007
 • 10. Birgit de Cnodder 10 Is alle relationeel geweld hetzelfde?
 • 12. Verschillende typen partner geweld… Birgit de Cnodder 12  … hebben verschillende oorzaken  … kennen een verschillende ontstaansgeschiedenis en ontwikkelingstraject  … hebben verschillende effecten & gevolgen  … kennen een verschillende dynamiek  … vindt plaats vanuit verschillende motivatie  … vereisen verschillende interventie strategieën
 • 13. Symmetrisch Complementair Birgit de Cnodder Vechtpaar, zijn aan elkaar gewaagd, geweld wordt over en weer gebruikt Ene partij controleert en intimideert, de andere is angstig en ondergeschikt (1) Relationeel geweld: 2 typen 13 Bron: Justine van Lawick, 2007
 • 16. Symmetrisch Complementair Birgit de Cnodder Situationeel bepaald geweld Intiem terrorisme kan leiden tot gewelddadig verzet Relationeel geweld: dynamiek en context 16 Bron: Justine van Lawick, 2007
 • 17. Symmetrisch Complementair Birgit de Cnodder Winnen Aandacht Schaakmat zetten etc Relatie controleren Relationeel geweld: Motivatie 17 Bron: Justine van Lawick, 2007
 • 18. Interventies? Birgit de Cnodder Daderbehandeling & slachtofferopvang OF Partnerrelatietherapie? Hangt af van het type geweld! 18
 • 19. Bij symmetrisch geweld: bij voorkeur PRT Birgit de Cnodder 19  T.O. & agressieregulatie  Oorzaak van conflict opzoeken  Communicatietraining: waar gaat het echt over?  Toezicht op middelenmisbruik
 • 20. Birgit de Cnodder Altijd samen in behandeling? 20
 • 22. Exclusiecriteria partnerrelatietherapie Birgit de Cnodder  Verregaande mate van dissociatie en afsplitsing van geweld; gevoel van totale hopeloosheid  Psychoses  Fors middelen misbruik en afhankelijkheid  Fors complementair geweld  Voortdurende angst bij ten minste een van beide  Schaamteloos rechtvaardigen van geweld 22
 • 23. Bij complementair geweld: slachtoffer Birgit de Cnodder  Veiligheidsplan (eventueel naar TVO)  Lange termijn ondersteuning  Alternatieven zoeken i.p.v. gewelddadig verzet  Krachtbronnen versterken om relatie te beëindigen  Ondersteuning na beëindiging relatie 23
 • 24. Bij complementair geweld: dader Birgit de Cnodder Gedwongen behandeling vaak wenselijk  Agressie regulatietraining  Controle  Psycho – educatie (NIET bij psychopathie) 24
 • 25. Sleutelwoorden complementair geweld  Langer durend  Herhaald  Gebruik geweld intentioneel  Controle  Context van terreur  Geen verweer mogelijk  Geen uitweg  Isolatie Birgit de Cnodder 25
 • 26. Handige vragen om een inschatting te maken m.b.t. intiem terrorisme Birgit de Cnodder 26 Denkend aan je partner, zou je dan zeggen dat hij / zij:  … jaloers of bezitterig is?  … probeert ruzies uit te lokken?  … je belet om contact te hebben met familie of vrienden?  … er op staat aldoor te weten in wiens gezelschap je verkeerd?  … scènes maakt en je belachelijk maakt in het bijzijn van anderen?  … je het gevoel geeft dat je niks kan?  … schreeuwt en scheldt?  … je bang maakt?  … voorkomt dat je inzage hebt in jullie financiën en/of kan beschikken over eigen geld?
 • 27. DUS Birgit de Cnodder  Bij SYMMETRISCH geweld: Toeleiden naar partner- relatietherapie  Bij COMPLEMENTAIR geweld: Veiligheid handhaven voor slachtoffer 27
 • 28. Oefenen met uitvragen van geweld Birgit de Cnodder 28  Bespreek in 2-tallen een casus.  Bespreek of je op basis van de informatie argumenten hebt om te spreken van symmetrisch of complementair geweld.  Als je te weinig informatie hebt om een uitspraak te doen, welke vragen zou je dan alsnog stellen, in een volgend gesprek?
 • 29. Dader= Slachtoffer Slachtoffer = Dader Birgit de Cnodder Overgang van dader / slachtoffer denken naar systemisch denken bij symmetrisch geweld heeft een wetenschappelijk gefundeerde reden 29
 • 30. kokergedachte Birgit de Cnodder “Alle partnergeweld is vooral een probleem van mannen die hun vrouw willen overheersen en onderdrukken, mannen zijn daders en vrouwen zijn slachtoffers.” 30 Bron: Justine van Lawick, 2007
 • 31. Daderbehandelingen… Birgit de Cnodder  … die uitgaan van de hypothese dat geweld wordt toegepast door mannen die hun vrouw willen overheersen en onderdrukken blijken tot nu toe nauwelijks effectief in het verminderen van recidives.  Bijvoorbeeld:  Meta-analyses effectudies: Babcock & LaTaillade (2000) Babcock, Green & Robie (2004) Feder & Wilson (2005)  Mannelijk geweld blijkt meer samen te hangen met ervaren machteloosheid dan met macht, Dutton (1994)  bij slechts 9,6% van paren blijkt dominantie van man, Coleman & Straus (2004) 31 Bron: Justine van Lawick, 2007
 • 32. Slachtofferbehandelingen… Birgit de Cnodder  … schieten tekort in de aandacht voor het aandeel van vrouwen in geweldsproblematiek.  Bijvoorbeeld:  40% vrouwelijke slachtoffers van mannen in een verplichte daderbehandeling melden geweld te initiëren, Gondolf (1996)  Vrouwen blijken in partnerrelaties even gewelddadig als mannen (meta studie over 60.000 paren), Archer (2000)  Veel partnergeweld is wederzijds, Davies et. al. (1995) 32 Bron: Justine van Lawick, 2007
 • 33. Systemisch denken Birgit de Cnodder  Na diagnostiek: gaan naar erkenning van beiden zonder bagatelliseren van incident en met aandacht voor beider aandeel in de relatiedynamiek  Kijken naar ‘kwaliteit en eigen bouwstenen’: individueel SPO  Kijken naar persoonlijke mogelijkheden en beperkingen middels o.a. een IQ test 33
 • 34. De hulpverlening Birgit de Cnodder Systemische taxatie van de problematiek: Relatiedynamieken, persoonlijke factoren & context, leidt tot plan van aanpak met aandacht voor alle betrokkenen en hun context  Veiligheid centraal  Stress factoren, schulden, verslavingen aanpakken  Training in geweldloos conflicten hanteren en grenzen stellen essentieel 34
 • 35. Effecten ven relationeel geweld op kinderen  Angstklachten  Slaapstoornissen  Slecht eten  Veel huilen  Bedplassen  Depressie  Leerproblemen  Pesten  Gepest worden  Opstandig gedrag  Terugtrekken  Problemen met andere kinderen  Etc Birgit de Cnodder 35
 • 36. Wat ‘leren’ kinderen van relationeel geweld? Birgit de Cnodder Wat kunnen jongens ‘leren’?  Geweld (door mannen en/of vrouwen) is normaal  Mannen zijn gewelddadig  Vrouwen zijn manipulatief  Mannen hebben geen respect voor vrouwen  Vrouwen vernederen mannen  Problemen los je op met geweld  Verwarring over gender rollen  … 36
 • 37. Wat ‘leren’ kinderen van relationeel geweld? Birgit de Cnodder Wat kunnen meisjes ‘leren’?  Geweld (door mannen en/of vrouwen) is normaal  Geweld (door mannen) is normaal  Vrouwen mogen manipuleren  Geweld moet je accepteren in een relatie  Vrouwen krijgen/verdienen geen respect  Mannen zijn onbetrouwbaar  Verwarring over de gender rollen  … 37
 • 38. Oefenen met motiveren Birgit de Cnodder  Hoe introduceer je een training voor slachtoffers?  Hoe motiveer je een groep vrouwen die zich vooral slachtoffer voelt?  Gebruik je het argument van ‘de kinderen’? 38
 • 39. DAG 2 Birgit de Cnodder 39
 • 40. 40 Programma 16 december 2010  Systemisch denken en werken: toepassing bij de slachtoffergroep; werkboek  Hoe zit het met persoonlijkheids- stoornissen?  Training vs behandeling/begeleiding  Oefenen 40 Birgit de Cnodder
 • 41. 41 Beslisboom: welke groep? Birgit de Cnodder Aanmelding Symmetrisch Complementair Twijfel Second opinion AFPNSlachtoffer: Vrouwengroep (MJD) daarna eventueel individuele therapie (psyQ trauma) Toeleiden naar PRT (AFPN) Indien niet meteen te motiveren dan via vrouwengroep (MJD) naar PRT (AFPN) Na training en indien PRT n.v.t. eventueel individuele therapie (AFPN of psyQ) Eerste gesprek: taxatie symmetrisch of complementair geweld? 4141
 • 42. 42 Waarom kunnen ‘daders’ en ‘slachtoffers’ baat hebben bij PRT?  Het meeste relationeel geweld is symmetrisch / situationeel bepaald  Geweld is aldus een ‘monster TUSSEN twee mensen’ en niet van iets van één van beiden  Hét kenmerk van dit type relationeel geweld is ESCALATIE die plaatsvindt tussen twee mensen 42 Birgit de Cnodder
 • 43. 43  Kalmeren (tijdig een time-out nemen)  Uitgestelde reactie (tot 10 tellen)  Frustratietolerantie (je hebt/krijgt nu eenmaal niet altijd gelijk) Echter: In je eentje kan je niet de-escaleren Centraal thema in de training: De-escaleren 43 Birgit de Cnodder
 • 44. 44 Intern: stilte oorlog Extern: veldslag Zwijgen Terugtrekken Vermijden Aanvallen Verdedigen Schreeuwen Exploderen Willen overtuigen Willen winnen Escalaties: 2 typen 44 Birgit de Cnodder Bron: Justine van Lawick, 2007
 • 45. 45 Waarom ontstaat een escalatie? Onveilige hechting in combinatie met Stress 45 Birgit de Cnodder
 • 46. 46 Stress theorie Time-Out Stress Emoties, oudere deel van je hersenen Denken, nieuwere deel van je hersenen Emoties Denken 46 Birgit de Cnodder Bron: Justine van Lawick, 2008
 • 47. 47 Hechting  Hechting is een wederkerige en diepgaande emotionele en fysieke relatie,in eerste instantie tussen een kind en zijn ouder. Hechting vereist de fysieke en emotionele beschikbaarheid & afstemming van zowel kind als ouder.  Hechting is de basis voor alle latere relaties en kan veilig of beschadigd zijn. 47 Birgit de Cnodder
 • 48. 48 Veilige hechting in volwassen relaties is zeker weten dat…  … je je partner kan bereiken (toegankelijkheid)  … je partner zich emotioneel voor je openstelt (ontvankelijkheid)  … je partner je in je waarde laat als je je kwetsbaar opstelt (betrokkenheid) Centrale vraag is dus: Ben je er voor me als ik je nodig heb, als ik me kwetsbaar voel, kan ik dan op je rekenen? (Johnson, 2004)? 48 Birgit de Cnodder
 • 49. 49 Onveilige hechting in volwassen relaties is er Wanneer je geleerd hebt dat …  … anderen niet werkelijk geïnteresseerd zijn in en / of niet adequaat reageren op jouw behoeften. en / of  … je uiteindelijk niet in staat bent om op een adequate manier aandacht te vragen voor je behoeften. 49 Birgit de Cnodder
 • 50. 50 Centraal bij onveilige hechting staat steeds: angst voor afwijzing en / of verlating Birgit de Cnodder
 • 51. 51 Helaas:  Angst maakt kwetsbaar  Kwetsbaarheid tonen vereist dat je durft te rekenen op geruststelling van de ander  Deze voorwaarde is niet voldaan bij een onveilige hechting; angst wordt daarom overdekt door boosheid  Dit vermindert de kans dat de ander kan reageren op waar het werkelijk over gaat Birgit de Cnodder
 • 52. 5252 Ruzies…  … ontstaan meestal als partners een boodschap van de ander ‘vertalen’ in een wezenlijke afwijzing en de basisvraag bij de hechting negatief beantwoordt zien: neen, ik kan niet op je rekenen, ik tel niet voor je, je neemt me niet serieus etc.  … gaan daarom vaak over kleine dingen van grote betekenis (oude pijn wordt getriggerd!)  … genereren aldus stress  … belemmeren dan het redelijk denken  … leiden op die manier tot escalaties Birgit de Cnodder
 • 53. 53 De-escaleren  Uit je eigen belevingswereld stappen, inleven in ideeën en gevoelens van de ander zonder jezelf te verliezen  Doorvragen: wat bedoel je? Hoe zie jij dat?  Verschil van standpunten en belevingen aanvaarden en waarderen  Aanvaarden dat er meerdere perspectieven kunnen zijn (subjectieve waarheid)  Nuanceren en relativeren, kleur in plaats van zwart / wit  De inhoud centraal houden, zich beperken tot wat er nu aan de orde is en geen oude koeien uit de sloot halen  Zoeken naar verbinding, compromissen 53 Birgit de Cnodder Bron: Justine van Lawick, 2007
 • 54. 54 Echter…  Om te kunnen de-escaleren, moet je dus eerst weer kunnen nadenken  Om te kunnen nadenken, moeten heftige emoties eerst afnemen  Voordat heftige emoties kunnen zakken, moet je eerst UIT de situatie stappen 54 Birgit de Cnodder
 • 55. 55 Daarom Staat de Time – Out centraal in de training Veiligheid voorop! 55 Birgit de Cnodder
 • 56. 56 Centraal in de training: Time – Out (T.O.) STA STIL STOP GA WEG KOM TERUG 56 Birgit de Cnodder
 • 57. 57 Effect T.O. die beide partners goed toepassen Birgit de Cnodder 57 Stress Nadenken + lichamelijke signalen T.O. Veiligheid Stress Contact Boosheid 57
 • 58. 58 Andere onderdelen van de training Relationeel Geweld  Waarom stoppen met geweld  Time-out  Rode lappen  Ontremmers  5 G- ‘s  Denkfouten 58 Birgit de Cnodder
 • 59. 59 Een Time-Out verdragen is een hele kunst  Oefening Birgit de Cnodder 59
 • 60. 60 Waarom escaleren sommige stellen sneller dan anderen? Bij gewelddadige mensen worden gevonden:  Persoonlijkheidsstoornissen (Onveilige gehechtheid!) bvb. Borderline  Schaamtegevoeligheid (krenking)  Traumareacties Birgit de Cnodder 60
 • 61. 61  Dichotoom denken  Patroon van heftig verlopende, wisselende relaties  Wisselende zeer heftige stemmingen  Woede uitbarstingen, niet in overeenstemming met de situatie  Acting-out gedrag met zelfdestructieve inhoud  Grote verscheidenheid aan problematiek, chaotische organisatie van het dagelijks leven  Voelen-doen i.p.v. voelen, denken, doen  Snelle en appellerende hechting aan therapeut die geïdealiseerd wordt of totale afwijzing van hulp Aanwijzingen voor stoornis in de ph Birgit de Cnodder
 • 62. 62 Hulpvraag geformuleerd door de cliënt  Cliënt meldt zich vaak in crisis  Basiscognities: (o.a. Ik heb mensen nodig, maar ze laten me allemaal in de steek; ik heb niemand nodig)  Kernaffect:  Angst ( verlating en existentiële angst)  intense somberheid (leegte)  woede  Handelingsschema:  De wereld indelen in goed/slecht en zwart/wit  Impuls gestuurd handelen  Chaotische handelingsorganisatie Birgit de Cnodder
 • 63. 63 Hulpvraag geformuleerd door de familie/systeem  De familie/ partner voelt zich vaak uitgeput, wanhopig en machteloos, vanwege het gebrek aan zelfdiscipline en grilligheid in het gedrag van de cliënt  Dit maakt dat de familie/ partner ook regelmatig een groot appèl doen op de hulpverlening Birgit de Cnodder
 • 64. 64 Waar loopt de hulpverlener tegen aan in het contact?  Frequente crisis situaties  Dwingend appel op een speciale behandeling & veel tussendoor telefoontjes en brieven, waardoor de therapeut zich klemgezet voelt en moeite heeft met stellen van grenzen  Therapeut kan zich machteloos gaan voelen en aan eigen competentie gaan twijfelen, waardoor hij zich kan laten verleiden tot het verleggen van zijn grenzen Birgit de Cnodder
 • 65. 65 Communicatie van cliënt wordt kenmerkt door  Herhalen van standpunten  De ander willen overtuigen  Aanvallen  Verdedigen  Willen winnen  Van alles erbij halen  Verwijten horen in alles wat de ander zegt  Verschil van mening opblazen tot principiële tegenstellingen  Theoretiseren, generaliseren  Mensen aan je kant krijgen  Zwart/wit beelden  Stereotyperingen, karikatuur schetsen Birgit de Cnodder Bron: Justine van Lawick, 2007
 • 66. 66 LET OP Dit is besmettelijk!!!! Birgit de Cnodder
 • 67. 67 Parallelprocessen, een factor om alert op te zijn!  Wat is het? Vanuit oprechte gedrevenheid en uitgaande van het belang van je eigen cliënt alleen het eigen stuk binnen het geheel zichtbaar maken / zien. Meeveren met wat jouw cliënt, slechts onderdeel van het geheel (!), inbrengt.  Hoe herken je het? Onderlinge spanningen en moeizame samenwerkings- verbanden waarbij iedereen achterblijft met het gevoel dat de ander niet begrijpt wat je probeert bij te dragen. 67 Birgit de Cnodder
 • 68. 68 Gevolg parallelprocessen  Is het monster tussen de samenwerkende partijen & gooit vaak roet in het samenwerkingseten !  Zowel binnen de eigen organisatie als tussen keten of netwerkpartners  Kan je blik vertroebelen en je hinderen in het creatief denken ‘outside the box’ 68 Birgit de Cnodder
 • 69. 69 Hoe parallelprocessen ondervangen? Cliëntsysteem helpen = gezamenlijk doel Daarom: Blijvend overleg & samenwerking zoeken 69 Birgit de Cnodder
 • 70. 70 Referenties Birgit de Cnodder  J. van Lawick, PP Geweld in families, bijzonder gewoon. NtVP congres dd 28-11-2007 (1)  Michael P. Johnson, Ph.D., PP Intimate Terrorism and Other Types of Domestic Violence, dd 14-10-2008  J. van Lawick, PP Van huiselijk geweld naar familiaal huiselijk geweld, een systemische visie. dd 17-11-2008  Johnson, S.M. (2004). The Practice of Emotionally Focused Couple Therapy: Creating Connection, 2nd edition. New York, NY: Brunner/Mazel (now Brunner /Routledge). 7070
 • 71. 71 Verder lezen?  M. Groen & J. van Lawick (2008). Intieme Oorlog.Van Gennep uitgeverij  A. Fruzetti (2006). The High Conflict Couple.New Harbringer Publications, Inc.  P. Dijkstra (2005). Omgaan met hechtingsproblemen. Bohn Stafleu van Loghum  S. Johnson (2010). Houdt me vast. KOSMOS uitgeverij  J.L. Herman (2010). Trauma en herstel. Wereldbibliotheek.  Gehele themanummer Huiselijk Geweld (december 2010) op www.NVRG.nl  Literatuur lijst verstrekte artikelen 71 Birgit de Cnodder
 • 72. 72 Tot slot HARTELIJK DANK VOOR JULLIE BELANGSTELLING 72 Birgit de Cnodder
 • 73. Deze presentatie is een onderdeel van een tweedaagse training die ik samen met mijn collega Janny Bylsma, systeemtherapeut, verzorgde. Deze handout betreft alleen mijn eigen bijdrage aan de training. Ik ben Justine van Lawick dank verschuldigd voor de manier waarop ze mijn kennis over het onderwerp vergroot heeft. Hoewel het samenwerkingsverband tussen MJD en AFPN inmiddels niet meer in deze vorm bestaat, is de inhoud t.a.v. het onderwerp nog actueel; delen van de presentatie zijn terug te vinden in latere trainingen, al dan niet door mijzelf verzorgd. Janny Bylsma nam voornamelijk het gedeelte ‘toepassing time out training’ voor haar rekening en voorzag de deelnemers van praktische handvaten om de theorie in de praktijk te brengen. Ik verwijs graag naar haar bij belangstelling voor dit gedeelte van de training. Contact: info@praktijkdecnodder.nl www.prakijkdecnodder.nl Birgit de Cnodder 73