Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Зоран СтевановићЗоран Стевановић,, архивистаархивиста
Архив ВојводинеАрхив Војводине
АрхивскаАрхивска
и хакерска етикаи ха...
2222
۩۩ Mорални сукобMорални сукоб због којег језбог којег је заштита архивске грађезаштита архивске грађе
угрожена.угроже...
3333
۩۩ ЕЕтика представља виши степентика представља виши степен развоја једнеразвоја једне
професије.професије.
۩۩ Архивс...
4444
▫▫ РРазматрањаазматрања су сесу се сводсводила нила наа давање готовихдавање готових
решења занемарујући да је моралн...
5555
Шта је архивска етика?Шта је архивска етика?
۩۩ ААрхивска етика је професионална етикархивска етика је професионална ...
6666
۩۩ Хакерска етика подразумеваХакерска етика подразумева једанједан новнов однос премаоднос према
раду, новраду, нов д...
7777
Темељ архивске делатности и моралностиТемељ архивске делатности и моралности
۩۩ Архивистика тежи аутономности властит...
8888
„„Поступај тако даПоступај тако да TTии
човештво у својој личностичовештво у својој личности
као и у личности свакогк...
9999
Темељ хакерске делатности и моралностиТемељ хакерске делатности и моралности
۩۩ Фински филозофФински филозоф Пека Хим...
10101010
„„Ново јеНово је онооно што жели дашто жели да
осваја и обара све међаше иосваја и обара све међаше и
старе пијет...
11111111
Могући информатички сукоб наМогући информатички сукоб на
интернету између архивиста и хакераинтернету између архи...
ППримарни циљ: заштитаримарни циљ: заштита
архивске грађе, путемархивске грађе, путем
компетентног стварањакомпетентног ст...
13131313
Колико су чести напади хакера на архиве?Колико су чести напади хакера на архиве?
۩۩ Хакери још нису показали знач...
14141414
۩۩ У току 2010. године, у оквиру Архивске мрежеУ току 2010. године, у оквиру Архивске мреже
Војводине,Војводине, ...
15151515
Кодификација моралних принципаКодификација моралних принципа
۩۩ Архивска етика јеАрхивска етика је
кодификованако...
1616
۩۩ Године 1986. хакерГодине 1986. хакер Ментор је написао ХакерскиМентор је написао Хакерски
манифестманифест у којем...
17171717
Пример супротстављености принципаПример супротстављености принципа
архивске и хакерске етикеархивске и хакерске е...
1818
Седми принципСедми принцип
Етичког кодексаЕтичког кодекса
архивистаархивиста:: право направо на
приватностприватност ...
19191919
Пример супротстављености принципаПример супротстављености принципа
архивске и хакерске етикеархивске и хакерске е...
20202020
Помирење архивске и хакерске етикеПомирење архивске и хакерске етике
۩۩ Заједнички пројектиЗаједнички пројекти ар...
ХВАЛА НАХВАЛА НА
ПАЖЊИ !ПАЖЊИ !
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Zoran Stevanović, Arhivska i hakerska etika

304 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zoran Stevanović, Arhivska i hakerska etika

 1. 1. Зоран СтевановићЗоран Стевановић,, архивистаархивиста Архив ВојводинеАрхив Војводине АрхивскаАрхивска и хакерска етикаи хакерска етика СаветовањеСаветовање „Архивска пракса 2013”„Архивска пракса 2013” Тузла, 26. и 27. септембар 2013.Тузла, 26. и 27. септембар 2013.
 2. 2. 2222 ۩۩ Mорални сукобMорални сукоб због којег језбог којег је заштита архивске грађезаштита архивске грађе угрожена.угрожена. ۩۩ ИнформатичИнформатичкки сукоби сукоб заснован на различитомзаснован на различитом схватању односа према информацијама.схватању односа према информацијама. ۩۩ Разматрање хакерске етике представљаРазматрање хакерске етике представља методскометодско компаративно средствокомпаративно средство.. Зашто треба поредити архивскуЗашто треба поредити архивску и хакерску етику?и хакерску етику?
 3. 3. 3333 ۩۩ ЕЕтика представља виши степентика представља виши степен развоја једнеразвоја једне професије.професије. ۩۩ Архивска етика јеАрхивска етика је млада и недовољно развијенамлада и недовољно развијена теоријска областтеоријска област.. ۩۩ Приликом досадашњих разматрања архивске етикеПриликом досадашњих разматрања архивске етике често је долазило дочесто је долазило до неразумевања и занемаривањанеразумевања и занемаривања природе етичког феноменаприроде етичког феномена:: Зашто треба да се бавимоЗашто треба да се бавимо архивском етиком?архивском етиком?
 4. 4. 4444 ▫▫ РРазматрањаазматрања су сесу се сводсводила нила наа давање готовихдавање готових решења занемарујући да је морални феноменрешења занемарујући да је морални феномен заснован назаснован на перманентнојперманентној изворнојизворној противречностипротивречности измеђуизмеђу „треба да”„треба да” ии „јесте”„јесте”.. ▫▫ Разматрања суРазматрања су погрешно предлагала увођењепогрешно предлагала увођење правних санкцијаправних санкција за неморалне поступкеза неморалне поступке .. Међутим, морална одлука заснива се наМеђутим, морална одлука заснива се на најдубљој унутрашњој бити моралног карактеранајдубљој унутрашњој бити моралног карактера ии савести. Једноствносавести. Једноствно поступање по прописаномпоступање по прописаном правилу назива се легалним, али не и моралнимправилу назива се легалним, али не и моралним ако није засновано на високо однегованој свестиако није засновано на високо однегованој свести ии савести.савести.
 5. 5. 5555 Шта је архивска етика?Шта је архивска етика? ۩۩ ААрхивска етика је професионална етикархивска етика је професионална етика.. ۩۩ Предмет архивске етике јестеПредмет архивске етике јесте понашање и поступањепонашање и поступање приликом обављања послова из домена заштеприликом обављања послова из домена заште архивске грађеархивске грађе..
 6. 6. 6666 ۩۩ Хакерска етика подразумеваХакерска етика подразумева једанједан новнов однос премаоднос према раду, новраду, нов духовни изазовдуховни изазов:: ▫▫ ВВећина хакера жели да сеећина хакера жели да се динстанцира оддинстанцира од формалног професионалног и друштвеногформалног професионалног и друштвеног признањапризнања.. ▫▫ ХХакаковање подразумеваовање подразумева рад у неформалном радномрад у неформалном радном ритмуритму, велики, велики степен ентузијазмастепен ентузијазма ии ззаиграно,аиграно, креативно истраживањкреативно истраживањее.. ۩۩ ПремаПрема ЖаргонЖаргонуу, хакерском речнику,, хакерском речнику, хакери сухакери су ентузијасти било које врстеентузијасти било које врсте и у било којој областии у било којој области,, сви они који уживају усви они који уживају у креативнимкреативним интелектуалниминтелектуалним изазовимаизазовима.. Има лиИма ли архивиста-хакерархивиста-хакера?а? Колико их је?Колико их је? Шта је хакерска етика?Шта је хакерска етика?
 7. 7. 7777 Темељ архивске делатности и моралностиТемељ архивске делатности и моралности ۩۩ Архивистика тежи аутономности властитеАрхивистика тежи аутономности властите професијепрофесије.. ۩۩ Идеја аутономије архива заснива се на КантовојИдеја аутономије архива заснива се на Кантовој филозофској поставци офилозофској поставци о аутономијиаутономији ((слободислободи)) вољевоље:: ▫▫ Архивисти треба да из дужности делАрхивисти треба да из дужности делaaју премају према моралном законуморалном закону,, највишем принципу и изразу вољенајвишем принципу и изразу воље умних бића.умних бића. ▫▫ Личност архивисте не сме да буде угрожена иЛичност архивисте не сме да буде угрожена и инструментализованаинструментализована.. Кантова формулацијаКантова формулација моралног закона гласи:моралног закона гласи:
 8. 8. 8888 „„Поступај тако даПоступај тако да TTии човештво у својој личностичовештво у својој личности као и у личности свакогкао и у личности сваког другог човека увекдругог човека увек употребљаваш у исто времеупотребљаваш у исто време као сврху, а никада самокао сврху, а никада само као средство”.као средство”. Имануел КантИмануел Кант (Immanuel Kant)(Immanuel Kant) 17241724−−1804.1804.
 9. 9. 9999 Темељ хакерске делатности и моралностиТемељ хакерске делатности и моралности ۩۩ Фински филозофФински филозоф Пека ХиманенПека Химанен тврди да јетврди да је хакерскахакерска делатност укорењена у животном нагону и поривуделатност укорењена у животном нагону и пориву страстрастисти ((пасипасијији)).. НичеНиче јеје страстстраст објаснио као изворобјаснио као извор индивидуалистичког и егоистичког моралногиндивидуалистичког и егоистичког моралног карактера.карактера. ۩۩ ХХакеракерии не признајуне признају ауторитетауторитетее ии смело уживасмело уживајују уу новом и неиспробаномновом и неиспробаном. Њих води једна необазрива,. Њих води једна необазрива, безобзирна и рушилачка снага, али ,ипак, због својебезобзирна и рушилачка снага, али ,ипак, због своје кративности веома битна за унапређење човечанства.кративности веома битна за унапређење човечанства. Ниче каже:Ниче каже:
 10. 10. 10101010 „„Ново јеНово је онооно што жели дашто жели да осваја и обара све међаше иосваја и обара све међаше и старе пијетете”.старе пијетете”. Фридрих НичеФридрих Ниче (Friedrich Nietzsche)(Friedrich Nietzsche) 18441844−−19001900
 11. 11. 11111111 Могући информатички сукоб наМогући информатички сукоб на интернету између архивиста и хакераинтернету између архивиста и хакера ۩۩ Због различите моралне утемељеностиЗбог различите моралне утемељености архивскеархивске и хакерске делатности.и хакерске делатности. ۩۩ Због заједничког интереса, а то су информацијеЗбог заједничког интереса, а то су информације,, и различитог схватања односа ка њима.и различитог схватања односа ка њима.
 12. 12. ППримарни циљ: заштитаримарни циљ: заштита архивске грађе, путемархивске грађе, путем компетентног стварањакомпетентног стварања информацијаинформација Настоје да руше свеНастоје да руше све границе продукције,границе продукције, репродукције,репродукције, интерпретацијеинтерпретације и размене информација.и размене информација. Делатност заснивају наДелатност заснивају на позитивним правнимпозитивним правним прописима, принципимапрописима, принципима професијепрофесије и професионалноји професионалној етици.етици. Поштују ставове својеПоштују ставове своје „професије” и своје„професије” и своје етике, а ауторитет законаетике, а ауторитет закона један део хакера поштује,један део хакера поштује, док други не.док други не. АРХИВИАРХИВИ ХАКЕРИХАКЕРИ
 13. 13. 13131313 Колико су чести напади хакера на архиве?Колико су чести напади хакера на архиве? ۩۩ Хакери још нису показали значајније интересовањеХакери још нису показали значајније интересовање за упаде у системе класичних архиваза упаде у системе класичних архива.. Опасност одОпасност од хакерских напада повећаваће се тиме што ће архивихакерских напада повећаваће се тиме што ће архиви бити све присутнији на интернетубити све присутнији на интернету.. ۩۩ Сходно својим капацитетима,Сходно својим капацитетима, архиви ће се тешкоархиви ће се тешко одбранити од напада хакераодбранити од напада хакера..
 14. 14. 14141414 ۩۩ У току 2010. године, у оквиру Архивске мрежеУ току 2010. године, у оквиру Архивске мреже Војводине,Војводине, нападнут је Историјски архив Граданападнут је Историјски архив Града Новог СадаНовог Сада, а 2012. године, а 2012. године Историјски архивИсторијски архив Сомбор од стране албанских хактивистаСомбор од стране албанских хактивиста (хакери политички активисти).(хакери политички активисти). ۩۩ На сајту ИсторијскогНа сајту Историјског архива Града Новогархива Града Новог Сада хакери суСада хакери су оставилиоставили ппоруку:оруку: „Показали смо вам, а„Показали смо вам, а нисте нам веровали,нисте нам веровали, сада сте готови.сада сте готови. Поздрављамо вас”.Поздрављамо вас”.
 15. 15. 15151515 Кодификација моралних принципаКодификација моралних принципа ۩۩ Архивска етика јеАрхивска етика је кодификованакодификована ЕтичкимЕтичким кодексом архивистакодексом архивиста,, Међународни архивскиМеђународни архивски савет, 1996. године.савет, 1996. године. ۩۩ ППринциперинципе хакерске етикехакерске етике јеје 11984984,, званичнозванично формулисао Стивен Левиформулисао Стивен Леви у свом делу:у свом делу: Хакери.Хакери. Хероји компјутерскеХероји компјутерске револуције.револуције.
 16. 16. 1616 ۩۩ Године 1986. хакерГодине 1986. хакер Ментор је написао ХакерскиМентор је написао Хакерски манифестманифест у којем суу којем су ЛевијевиЛевијеви принципипринципи добилидобили димензију супротстављања друштву и државидимензију супротстављања друштву и држави, тј., тј. аспирацијама ка тоталној контроли надаспирацијама ка тоталној контроли над информацијама.информацијама. ۩۩ МенторовМенторов Хакерски манифестХакерски манифест је прерађен ује прерађен у НовиНови хакерски манифестхакерски манифест добивши форму критикедобивши форму критике „институционализованих хакера,” који за високе„институционализованих хакера,” који за високе плате,плате, раде за интересе корпорација и враде за интересе корпорација и великихеликих системасистема.. 1616
 17. 17. 17171717 Пример супротстављености принципаПример супротстављености принципа архивске и хакерске етикеархивске и хакерске етике доступност и приватностдоступност и приватност Четврти принципЧетврти принцип Етичког кодексаЕтичког кодекса архивистаархивиста:: континуиранаконтинуирана доступност идоступност и разумевање докуменатаразумевање докумената,, Шести принципШести принцип:: најшира доступностнајшира доступност архивске грађеархивске грађе заснованазаснована на њеној стручној обрадина њеној стручној обради и евидентирању.и евидентирању. Левијев првиЛевијев први принциппринцип:: приступприступ рачунаримарачунарима и свемуи свему што може да насшто може да нас научи како светнаучи како свет функционишефункционише требатреба да буде неограниченда буде неограничен и потпуни потпун..
 18. 18. 1818 Седми принципСедми принцип Етичког кодексаЕтичког кодекса архивистаархивиста:: право направо на приватностприватност (заштита(заштита приватности правнихприватности правних лица и државнелица и државне безбедности)безбедности) Други Левијев принципДруги Левијев принцип:: слободан приступслободан приступ информацијамаинформацијама. Све. Све информације морају битиинформације морају бити јавне.јавне. Кретање информацијаКретање информација без цензуребез цензуре: тотална: тотална транспарентност рада итранспарентност рада и одлука владе и потпуноодлука владе и потпуно укидање државних тајни.укидање државних тајни. Викиликс (Викиликс (WikileaksWikileaks) се) се одиграва потпуно у духуодиграва потпуно у духу хакерске етике.хакерске етике.
 19. 19. 19191919 Пример супротстављености принципаПример супротстављености принципа архивске и хакерске етикеархивске и хакерске етике интегритетинтегритет Први принципПрви принцип ЕтичкогЕтичког кодекса архивистакодекса архивиста:: чувачувањење интегритетинтегритетаа архивске грађеархивске грађе.. Неовлашћен и нестручан приступ угрожава објективност чињеница садржаних у архивској грађи. ООсновна одредбасновна одредба хакерске етике ухакерске етике у ЖаргонуЖаргону:: проваљивањепроваљивање у систем ради забаве иу систем ради забаве и истраживањаистраживања јеје исправноисправно..
 20. 20. 20202020 Помирење архивске и хакерске етикеПомирење архивске и хакерске етике ۩۩ Заједнички пројектиЗаједнички пројекти архива и хакера ентузијастаархива и хакера ентузијаста.. ۩۩ Како архиви у нашем региону још нису у пуном обимуКако архиви у нашем региону још нису у пуном обиму презентовали своје садржаје на вебу, то би сепрезентовали своје садржаје на вебу, то би се заједнички пројектизаједнички пројекти кретали какокретали како у смеру повећанеу смеру повећане заштите безбедности система, али и у смерузаштите безбедности система, али и у смеру повећања доступности архивске грађе иповећања доступности архивске грађе и информација на вебуинформација на вебу, тј. „ослобађања” информација., тј. „ослобађања” информација. ۩۩ Хак фор Јуроп!Хак фор Јуроп! ((Hack4Europe!Hack4Europe!)),, пројекатпројекат „отворених културних информација.”„отворених културних информација.” ИИзрадзрадаа апликација за рачунаре и телефоне, које ће омогућитиапликација за рачунаре и телефоне, које ће омогућити бесплатнубесплатну претрагу, презентовање и креативнупретрагу, презентовање и креативну употребу информација о култури.употребу информација о култури.
 21. 21. ХВАЛА НАХВАЛА НА ПАЖЊИ !ПАЖЊИ !

×