Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

The role of articulation rate and mean f0 in speaker age estimation

571 views

Published on

This experiment 1) demonstrates the inaccuracy of speaker age estimation with Hungarian speakers and listeners (similar results to Shipp and Hollien, 1969, and 2) also proves that articulation rate is a main acustic cue in speaker age estimation. This presentation was given at the Speech Research (Beszédkutatás) 2016 conference in Budapest, at the Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences.

Published in: Science
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

The role of articulation rate and mean f0 in speaker age estimation

 1. 1. The role of articuation rate and mean f0 in speaker age estimation Az artikulációs tempó és az átlagos alaphang szerepe a beszélő életkorának megbecslésében G O C S Á L Á K O S B E S Z É D K U T A T Á S 2 0 1 6 S P E E C H R E S E A R C H C O N F E R E N C E , O C T O B E R 1 7 - 1 8 2 0 1 6 B U D A P E S T , H U N G A R I A N A C A D E M Y O F S C I E N C E S
 2. 2. Életkorbecslés Hazai adatok Tágabb kategóriákban gondolkodva viszonylag jó becslések Gósy (2001): 60-70%-os pontosság Gocsál (1998): alul- és felülbecslések Tatár (2013): korcsoportokba sorolás, különböző pontosságértékek
 3. 3. Életkorbecslés Külföldi adatok Moyse (2014): életkorbecslés a beszélő hangja és arca alapján Pontatlanságok vizsgálata: - Fiatalabb beszélők életkora pontosabban meghatározható - A fiatalabb hallgatók pontosabb becsléseket adnak - A saját életkor torzító hatása
 4. 4. Külföldi adatok
 5. 5. Kutatás Kérdések 1. Magyar beszélők és hallgatók esetében is kimutathatók-e Hollien és Shipp eredményei? Hogyan számszerűsíthetők? 2. Milyen mértékben magyarázza a becsült életkort a beszélő artikulációs tempója és alaphangja?
 6. 6. Anyag és módszer Beszélők: • 24 férfi (BEA) • 20-72 évesek, nem dohányoznak, felsőfokú végzettségűek Hallgatók: • 49 egyetemi hallgató (38 nő, 11 férfi) • 18-37 évesek Akusztikai ingerek: • 25-30 másodperces részletek interjúkból, érzelmileg, tartalmilag semleges • számszerű becsléseket adtak (nem kategóriában)
 7. 7. 1. kísérlet r = 0,808, p<0,01 Regressziós egyenes: BÁÉ = 0,627 NÉ + 13,74 Megjósolt pontos becslés: 36,83 év Eredmények
 8. 8. 1. kísérlet r = 0,808, p<0,01 Regressziós egyenes: BÁÉ = 0,627 NÉ + 13,74 Megjósolt pontos becslés: 36,83 év Eredmények 1-nél kisebb
 9. 9. 2. kísérlet A becsült életkort magyarázó paramétereket keressük ◦ Függő változó: átlagos becsült életkor ◦ Független változók:  az artikulációs tempó  az f0 mediánja  az irreguláris f0-adatok százalékos aránya Eredmények
 10. 10. Lineáris regressziós modell: • Szignifikáns magyarázóerő • R2 = 0,433 • Csak az artikulációs tempó kerül a modellbe. • BÁÉ = -5,104 ART + 112,15 Eredmények
 11. 11. Eredmények
 12. 12. Következtetések 1. kísérlet: Sikerült Shipp és Hollien (1969) kísérletében kimutatott tendenciát magyar beszélőkön is kimutatni: megerősíti az életkorbecslés nyelvfüggetlen természetét. Különbség: ott magasabb életkornál volt pontos a becslés. Kérdés: idősebb hallgatóknál hogyan alakulna? 2. kísérlet: Csak az artikulációs tempó szignifikáns magyarázóereje igazolódott. Kérdés: milyen további paraméterek magyarázhatják a becsült életkori adatokat?

×