Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1

30,252 views

Published on

1

Published in: Education
 • Login to see the comments

1

 1. 1. ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ Підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів загальної середньої освіти Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Київ «Генеза» 2019 Людмила МАСОЛ Олена ГАЙДАМАКА Оксана КОЛОТИЛО êîì îâà î і і ò ð òâîì î âіò і à ê êðà
 2. 2. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ: — завдання і запитання; — послухай; — зобрази; — переглянь; — виконай; — узагальнення. Ì31 Ìàñîë Ë.Ì. Мистецтво: підруч. для 2-го кл. закл. заг. серед. освіти / Л.М. Масол, О.В. Гайдамака, О.М. Колоти- ло. — Київ : Генеза, 2019. — 112 с. : іл. ISBN 978-966-11-0969-7. ÓÄÊ 7(075.2) êîì îâà î і і ò ð òâîì î âіò і à ê êðà (наказ МОН України від 28.03.2019 № 407) УДК 7(075.2) Ì31 © Масол Л.М., Гайдамака О.В., Колотило О.М., 2019 © Видавництво «Генеза», оригінал-макет, 2019ISBN 978-966-11-0969-7 Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено
 3. 3. І УГОК А Н К А УГОК А Н І Запро у о разо з ясолько арвико та и підруч нико продов ити андри Країно Мисте тва. Ми буде о співати ал вати пізнавати красу різних пір року в исте тві передавати свої вра ення у творчості. асти
 4. 4. 4 адісно ясолька й арвик провели літні канікули. А ти па ята свої літні вра ення озка и про веселе літечко за картино . Ме ад е Квітка ду а ус бандура; Матві нко та урін спів з хореогра і . Порівняй різне виконання узичного твору. Нагадай арвику правила співу. . Пори року в исте тві О А АЙ С Л Л Т КО
 5. 5. 5 Виконай поспівку. твори її закінчення. Дзво-ник кли-че нас до шко-ли, а дзві- ноч- ки кличуть в поле. Е ПО І О І ЕЧКО Музика ну кеви Вір і М сакової                             4                        7              Партитура 1. е по ді лось лі теч ко я ву сіх пи та . Я ве се ле лі теч ко і лий день у ка . і теч ко лі теч ко ти ку ди схо ва лось Чо зі но лі теч ко ти не по про а лось Який із узичних інстру ентів ти обере для супроводу пісні У вільний час спробуй приду ати різні закінчення поспівки « звоник кличе нас до коли ». Íîòíà ãðàìîòà Íîòè знаки для запису узики. Всі ене пита ть: « то ти » Я узичний знак я НО А.
 6. 6. 6 іто — ул блена пора всіх дітей. арвик з ясолько подоро у чи літні и сте ка и спостерігали за багатство природи илувалися її різнобарв я . удо ники красу переда ть арба и в и ис . Які почуття виклика картина Які кольори в ній перева а ть Пригадай основні та похідні кольори. Як о бачи на картині на альовано ріку або іній на ялинах віт ви невий у садку чи засні ену рівнину весь ирокий простір на то в е зна я картина назива ться ПЕ ЗА . О А АЙ С Л Л Т КО е а зобра ення кра видів.
 7. 7. 7 а а Потренуйся утвор вати на палітрі похідні кольори. Пригадай свої літні вра ення і створи пейза «Яскраві спогади про літо» акваре уа . Квіточки о на на ал вати пен злико або пальчика и з очени и у арбу. аріант аріант По іркуй який пейза сприяти е поліп енн твого настро і «зігрівати е» при ни и спогада и холодної осінньої днини.
 8. 8. 8 Весна літо осінь зи а пори року які зав ди зачарову вали ит ів. Неповторну красу природи худо ники переда ть роз аїття ліній і кольорів ко позитори звука и. Як худо ник зобразив на рідний край Уяви звуки природи які о на «почути». осенко Пасторальна. аррі. Пастораль. Які настрої перева а ть у узи і Який твір вокальний а який інстру ентальний У яко у те пі вони викону ться видко у чи по ірно у Музика звучить гучно чи тихо о о на уявити слуха чи її Зобрази кольорово ліні елоді ко ного твору. КИ ТА КОЛ О И И ОДИ ас ал «пасту ковий» твори исте тва які переда ть картини природи. Мелодія твору зазвичай нагаду награвання пасту ка на сопіл і.
 9. 9. 9 ПІ І В ПО Е Українс ка народна існ Пі ли ді ти в по ле кві точ ки зби ра ти: Мак ак зі роч ка и во ло ки з со ки роч ка и ро ен зілля бур кун зіл ля е док зіл ля і чеб ре ь. Не поспі а чи рис ів 2. Квіточки зривали віночки звивали. рис ів. . Віночки звивали на голови клали. рис ів. . Як звили віночки завели таночки. рис ів. тан ей нотні знаки носить зветься просто НО ОНО Е . а адка Він стоїть як вартовий ноти всі оберіга нотоносе ь відкрива іс е нота визнача . крипковий кл ч осліди звучання різних пред етів. азо з однокласника и та однокласни я и спробуйте відтворити звуки природи. У вільний час з айструй узичні інстру енти. Використай: тру бочки для соку клаптик паперу; картонну трубочку крупу; консервну бля анку повітряну кульку скотч то о. Íîòíà ãðàìîòà 5 4 3 2 1
 10. 10. 10 Природа зачарову нас багатство кольорів. удо ники пи уть картини з і у чи арби на палітрі. ак вони утво р ть на полотні чи папері безліч різних відтінків кольору. Знайди на картині й назви кольори та їх відтінки о переда ть красу природи. Пока и на пейза і руко ліні горизонту. а адка У дорогу виру а об дістатись небокра . Я за ни він — утікати не да ться наздогнати. КИ ТА КОЛ О И И ОДИ Л н и н уявна лінія торкання небосхилу і зе лі.
 11. 11. 11 а а. Потренуйся разо з арвико утвор вати на палітрі різні відтінки осінніх кольорів. На ал й ко пози і «Осінн чудо дерево». Застосуй один із запропонованих способів зобра ення використову чи різні відтінки потрібного кольору. За ба ання прикрась свій ал нок опали листя . Способи зображення дерева ватно а и ко о ів ем серветко оро оном Обери собі дерево друга і спостерігай за його з іна и восени узи ку навесні. Потренуйся зобра ати його різни и способа и.
 12. 12. 12 Восени природа вра а чарівни и перетворення и які відбува ться і ї пори. о відбува ться на картині Коли й де е відбува ться Про красу природи на о е розповісти програ на у зика. У ній и о е о почути звуки о нагаду ть елест листочків гуркіт до у пта иний спів. амна м ика е інстру ентальні твори о а ть на зву або словесну програ у. ОС Т О
 13. 13. 13 іва ді «Осінь» із иклу «Пори року». а ковс ки «Осіння пісня» « овтень» із иклу дванад яти п с «Пори року». Про яку осінь «розповіла» тобі узика адісно золоту чи по х уро сіру обери до ко ного з творів слова характеристики. Який із вір ів яко у твору відповіда еляни весели і радісни співо святку ть едрий уро ай Осінь опада весь на бідний сад листя по овтіло. Вітер. истопад аріант . За допо ого узичних інстру ентів створіть ра зо з друзя и икл узичних «картин» осені. З ін йте те п відповідно до заду у: «Падолист» омірно « уревій» видко . аріант твори до вір ика пісеньку омірно нас івно або зі провізуй танок осіннього листя видко весе о . О сінь кра су ня пі сн спі ва . ис тя баг ря не зо ло то ся . Як програ на узика о е «розповісти» про красу природи М и ни икл е кілька вокальних або інстру ентальних творів об днаних загальни заду о . бадьора рі уча ні назаду лива енергійна урочиста су на активна
 14. 14. 14 ОС Т О Осінь пензлика взяла ал вати почала. Пензлик біга без упину гарна в осені картина. Осінь вра а не ли е палітро кольорів листя на дере вах а й різнобарв я квітів плодів ягід. удо ники відобра а ть такі чарівні перетворення в и вописі. Настрій картин переда к л и . Він бува тепли чи холодни . Визнач колорит творів. Він теплий чи холодний По іркуй який із букетів осінній. Який настрій вони створ ть Яко з картин тобі хотілося б илуватися у власній кі наті К л и гар онійне по днання кольорів у ко пози ії.
 15. 15. 15 удо ня техніка моноти і дозволя отри ати зобра ення з багать а різни и відтінка и одночасно. твори ко пози і «Осінні квіти» в тепло у або холодно у колориті моноти і . аріант дерев на а и ка аріант ім ти а ір Проведи дослід ення і визнач колорит картин у підручниках з ін их пред етів.
 16. 16. 16 Восени и спостеріга о за з іна и у природі илу чись х арка и в небі біли и й пухнасти и або те ни и й по х ури и. луха о елоді вітру то ні ну то поривчасту. Ко позитори як і худо ники о уть « ал вати» пейза і але не арба и а звука и. М ем ер і аринка. Р уман. Порив. і твори програ ні Поясни. Пригадай о таке регістр. ухо руки пока и як елодія х аринки «подоро у » різни и регі стра и. По іркуй чи о е левенятко співати у високо у регістрі а пта ка у низько у. МА КИ А И ТОМ МА Д И
 17. 17. 17 Заспівай пісн « аринки» отни додаток с. 10 . твори « узичні картини» х аринок відповідно до вір ів приду ай елоді створи звуковий супровід або інс еніза і . форте Небо вкрили рясно те но сірі х ари. Грізно грі загри ав ов у бубни вдарив. піано Гарненька біленька неначе пір їнка вс іха ться сон грайлива х аринка вуки різної тривалості запису т такими нотами: Відтвори різні тривалості звуків. осліди у яко у регістрі звучать голоси твоїх рідних. Íîòíà ãðàìîòà іла оловинна етвертна Вос ма Грізно грі загри ав ов у бубни вдарив.
 18. 18. 18 ари на осінньо у небі часто з ін ть сво забарв лення. Вони бува ть яскрави и й іскристи и або ні но блакитни и не ов за ріяни и. Яке небо тебе вразило найбіль е Які відчува ться настрої на картинах Які кольори й відтінки перева а ть у зобра енні х ар на ко но у з пейза ів Порівняй колорит. По іркуй де потрібно роз істити ліні горизонту об кра е по казати в усій красі зах арене небо. или були веселі які л били андрувати а тако тан вати й співати. Коли пригрівало ласкаве вони повільно пливли по небу плавно кру ля чи в таночку ов білі повільно пливли по небу плавно кру ля чи в таночку ов . Восени сердитий вітер чародій перетвор вав їх на те но сірі грозові . І тоді з них на зе л падали осінні и сльоза и холодні до ові . «Кап кап кап кап » співали вони сво за урливу пісеньку . МА КИ А И ТОМ МА Д И
 19. 19. 19 а а. арвик і ясолька експери ентували із сині кольо ро . арвик додавав те ну арбу об зробити пох урі до ові х ари а ясолька білої і ро евої арб і її х аринки ніби повеселі али. Поекспери ентуй і ти уа . На ал й ко пози і « аринки андрівни і» передай у ній свій настрій уа . аріант аріант Приду ай і розка и друзя історі про х арку. творіть разо «х ару слів» путівничок Країно Мисте тва.
 20. 20. 20 Натягну я капел ха на вуха по андру до ика слухать. ов е л бий до ику подо и. Мені твоя пісенька до ду і. Яку пісеньку до у співа ть діти на картині су ну чи веселу М «Капіто ка» « о ику до ику припусти » ра менти . осенко о ик. Як з ін ться характер і те п узики Коли до ик весело тан а коли співа заду ливу пісеньку Як завер у ться п са Знайди в нотах позначення трихів легато і стакато. и и е знаки о вказу ть як виконувати узику. наспівно легато відривчасто стакато . ИТМИ ОС ОГО ДО
 21. 21. 21 Заспівай пісн « о ик» отни додаток с. 10 . к і ноти, паузи ува т різної тривалості: четвертна, вос ма то о. У нотному записі вони познача т ся від- повідними значками. Пригадай о таке рит у узи і. Виконай рит ічні ко пози ії « анок осіннього до у». К лек и на а. опо о іть ясоль і приду ати гру із ча рівни узични кубико « ривалості нот і пауз». На дозвіллі пограй із друзя и у гру «Який до ик »: створіть на ударних інстру ентах звукові картини «Веселий до ик» чи «Осіння злива» то о з ін йте гучність те п . Íîòíà ãðàìîòà а а е ти часова перерва у звучанні узичного твору. = =Четвертна Вось а
 22. 22. 22 Осінь бува не ли е радісно яскраво а тако пох у ро сіро з тихи холодни до е . У пейза ах худо ники о уть зобра ати до і вітер пе редавати рух. За допо ого ліній трихів точок та пля вони створ ть картини зобра ення у а . Як худо ники передали рух на картині Зобрази як хита ться де рево коли д е вітер антоміма . пробуй руха и показати до тихий або зливу . Морріконе Плач вітре. ух у пейза і о на передати зокре а триха и. х за стосову ть об на ал вати до . ИТМИ ОС ОГО ДО
 23. 23. 23 а а а адка опо о и арвику визначити чи правильно ясолька зобразила в пейза і рух вітру. На ал й грибок під до е у вітряний день ко орові о ів і . По іркуй як потрібно ал вати до ик пря и и чи коси и триха и. анка. Р ре Пісня про гриби із серії «З л бов до дітей». Порівняй трихи в узи і та образотворчо у исте тві. и лінія о викону ться одни коротки рухо руки.
 24. 24. 24 Осінь дару л дя корисні овочі та рукти. Вони о уть стати персона а и картин і узичних творів лялькових ви став і ульт іль ів. а атур н алет « ибулино» ра менти . М « ибулино» ра мент Пригадай о таке балет. Як узика відтворила ха рактери дійових осіб казки Порівняй героїв балету і ульт іль у. Г а Оживи картину». Уяви о герої картини заспівали. У яко у регістрі ти чу голос Гарбуза а в яко у ін их персона ів О О О О АТ МО Т
 25. 25. 25 О ГА УЗ ПО ГО О У Українс ка народна існ 2. Обізвалась овта диня гарбузова господиня. рис ів. . Обізвались огірочки гарбузові сини й дочки. рис ів . Обізвалась оркови я гарбузовая сестри я. рис ів. . Обізвались буряки гарбузові свояки. рис ів. . Обізвалась бараболя а за не і квасоля. рис ів. Українські народні пісні у яких оспіву ться різні пори року назива ть календа н д ими. Вони викону ться відповідно до народного господарського календаря. Українська народна пісня « енчичок бренчичок» в оброб і М еонтови а. М Мусор с ки . Гопак з опери « орочинський яр арок». то викону пісн співак чи хор ане ь звучить у виконанні одного інстру ента чи оркестру Який характер елодій Проплескай рит гопака. Порахуй усіх «родичів гарбузових» про яких співа ться в пісні. азо із друзя и виконайте пісн в ролях. 1. о дить гар буз по го ро ду пи та ть ся сво го ро ду: «Ой чи и ві чи здо ро ві всі ро ди чі гар бу зо ві » Г ак український народний тане ь.
 26. 26. 26 Зібрані восени овочі рукти господарі зносили до ко ори. Вона перетвор валася на справ нісінький нат р орт. Як о бачи на картині ча ку кави на столі чи якийсь напій в гра ині чи троянду в кри талі або з бронзи гарну вазу або гру у або торт або все о е відразу знай е зветься НА МО . о зобра ено на картині Як худо ни я роз істила пред ети на т р орту Г а «Оживи картину». По антазуй і приду ай уявну роз ову ді йових осіб нат р орту які ніби о или й заговорили. У створенні нат р орту ва лива роль ко пози ії. Головні пред ети на картині утвор ть її ком о и і ни ентр Ко ний пред ет у нат р орті а сво ор у роз ір. а ю м е зобра ення квітів овочів і руктів побутових ре чей то о. конус куля иліндр О О О О АТ МО Т
 27. 27. 27 На ал й с ачненький нат р орт із кавуна та руктів аква ре сі . Виліпи веселі овочі. азо з однокласника и створіть «нат р орт» з го інкого городу асти ін со оне тісто . Проаналізуйте ор и та роз іри овочів. Піклуйся про сво здоров я і створ й у вільний час иві апе титні «нат р орти» з овочів і корисної зелені. По ікався в дорослих скільки ко ту ть овочі які ліпили на уро і.
 28. 28. 28 У ко ного народу свої особ ливі узичні інстру енти. У всіх куточках України відо і с м ики. ей народний анса бль із трьох виконав ів зазвичай склада ться зі скри ки со і ки у на. На Гу уль ині дода ть им а и. роїсті узики. о оду роїсті узики. Які вра ення викликала в тебе я узика Під таку узику кра е співати чи тан вати Які інстру енти звучать Назви які з них зобра ено на картині. а адки ри л дини грали і всі виграли. и бали Ансам л виконання узики дво а і біль е виконав я и. ри л дини грали і всі виграли е ить овчить торкни дзи чить візь и в руки скиглить. У лісі вирізана гладенько витесана співа залива ться. Як назива ться Т О СТ М ИКИ
 29. 29. 29 О ЗАГ А Е У А К Музика і і енка Вір і ан енка Ой за грай те ду да ри ки о ло ді гу у ли так об та не ь у ви ва не ь по ло ни ни чу ли. Весело Відтвори гру дудариків панто і о . арвик мріяв грати на піаніно, як Лясол ка. Ото вона познайомила його з ме канцями удиночка нот сестричками Äî Ðå Ìі Ôà Ñîëü Ëÿ Ñі. олодкозвучна Ñîëü оселилася на другому поверсі поряд зі . Мі- ніат рна і о рала пер ий повер . е одна сестричка сірен ка і л ила висоту і тому ила на тре- т ому поверсі, по ли че до сонечка. Для до рен кої Äî створили до- даткову коротку ліні чку. Ñêоро ти дізна ся закінчення ці ї казки... А так і ноти роз істилися на клавіатурі: Г а. Прочитай слова де «сховалися» ноти: рога вед дь пара ка так . Íîòíà ãðàìîòà Сл М Д С 1 2 3 4 5
 30. 30. 30 Гостинні Карпати зачарову ть красо гір та прекрасни и елодія и. одне гу ульське свято не обходиться без ве селих узик які гра ть на різних народних інстру ентах. Придивись як прикра ено на картині народні інстру енти кост и гори де рева то о. озглянь як оздоблено українські народні інстру енти. Т О СТ М ИКИ
 31. 31. 31 а а. Вирі за допо ого аблонів різні зобра ення. По антазуй і склади з них візерунки для апліка ії. За допо ого різних худо ніх технік створи візерунок яки о на прикрасити народний інстру ент и бали. аріант там уванн аріант а іка і У вільний час послухай легенду про троїстих узик.
 32. 32. 32 ила була опілочка яка грала співаночки і ріяла стати артистко . Одного разу її награвання почув Май стер . Він розкрив їй секрети узичної абетки й навчив гарних анер. була талановито і старанно учени е . Вона видко опанувала гру з оді одягнув її в розкі ну срібну сукн і запропонував виступити на кон ерті. Мелоді підхопили . Після гучних оплесків сказав: «Як чарівно звучала лейта ». ак перетво рилася на . ї голос з інився а рія здійснилась. Ко ний узичний інстру ент а свій особливий голос те бр. ире ко Награвання ука а з опери « ісова пісня» со і ка . а арт е та . Порівняй те бри сопілки й лейти. Яка елодія пісенна а яка тан вальна Уяви узику яка «луна » з картини. Тем забарвлення звучання голосу л дини або узичного інстру ента. К СО ЛКА Л ЙТО СТАЛА
 33. 33. 33 азирнімо в удиночок нот. Ля- сол ка пояснила арвику, о ноти пи ут ся на лінійка та мі ними. Мі пер им і другим повер ами удиночка нот оселилася антазерка Ôà . Ляклива Ëÿ с овалася мі другим і третім повер ами. Ðå поселилася під пер о лі- нійко . піва чи та гра чи, дру но ивут нотки-сестрички у сво му удиночку. ак роз і ено нові нотки на клавіатурі: Г а. Прочитай слова де «сховалися» ноти: р и ка мо твори поспівки з вивчених нот. ля я сольки зі провізуй елоді на нотах до мі со а для арвика на ре а Я аленька дівонька як у полі квітонька на скрипоч і гра пісеньку співа . Я аленький хлопчик виліз на стовпчик на сопіл і гра пісеньку співа . Заспівай пісн «Кольорова га а» отни додаток с.109 . Назви зобра ення. Які ноти «сховалися» у словах е а Л 1 2 3 4 5 Íîòíà ãðàìîòà
 34. 34. 34 удо ники переда ть красу природи л дські почуття кольоро лінія и ор а и пля а и. Вони о уть напо вн вати свої картини узико . Від укай на картині різні виразні лінії р ма крива . Обведи їх пальчико . Уяви яку елоді о е виконувати легінь. К СО ЛКА Л ЙТО СТАЛА
 35. 35. 35 інія трих крапка пля а основні засоби виразності гра іки. Подивись як худо ни я кольорови и лінія и крапочка и триха и передала спів пта ок. Передай кольорови и лінія и ні ну елоді лейти або гучні звуки барабана омастери . аріант аріант По антазуй як о на кольорови и лінія и зобразити елодії виконані на ін их інстру ентах.
 36. 36. 36 По андруй о в незвичайну си онічну казку «Петрик і Вовк» ко позитора ергія Проко ва. У ній казкових персона ів «зобра у ть» узичні ін стру енти. о казка розпочина ться Рано-вранці Петрик вийшов на галявину. е у головного героя Петрика викону с нна група інстру ентів оркестру: скри ки а ти віо он е і контра аси. лопчик кроку ніби наспіву чи елоді . ...У траві сиділа Пташка і цвірінькала. Поруч у калюжі плавала Качка. Мелодія Пта ки е та ов пурха на високих звуках. У те і Качки о о відчува ться неповороткість її ходи. ДЛ КО ОГО А ТА А КА КИ С О ГОЛОСИ скрипка альт віолончель контрабас лейта гобой контрабас
 37. 37. 37 ...Петрик помітив, як за Пташ- кою крадеться Кішка. «Бережись!» – гукнув хлопчик, і Пташка миттю злетіла на де- рево. Вийшов Дідусь. Він гнівався, що Петрик вийшов з двору: «Що буде, якщо з лісу прийде Вовк?..» Уривчаста елодія Кі ки звучить у низько у регістрі к арнет . Вона ніби крадеться на окса итових лап ках раз у раз зав ира чи. Музична те а ідуся а от пере да його характер та особливості неквапливої ходи. Він «про овля » низьки голосо . роко в. и онічна казка «Петрик і Вовк» те и Петрика Пта ки Качки Кі ки ідуся . Уяви о виконав і переплутали інстру енти. Чи о на пере дати узику ідуся гро на лейті е и Пта ки Качки Кі ки та ідуся в узичній каз і ви конували де е н д інстру енти до яких нале ать: лейта гобой кларнет і агот. Заспівай пісн «Ки я Ки ня» отни додаток с. 10 . азо з друзя и по антазуйте і виконайте рит ходи ки і і ко еняти. ? Проведи спостере ення: які те бри голосів а ть твої ул б лен і до а ні тваринки. кларнет агот кларнет агот
 38. 38. 38 арвик послухав и си онічну казку вирі ив на ал вати пта ку й кі ку узика яких йо у сподобалась найбіль е. х о на зобразити одні арбо . ля ього треба кон турне зобра ення су ільно покрити те ни кольоро на світло у тлі. Або навпаки світле зобра ення створити на те но у тлі. ака робота назива ться си уетно . Порівняй ивописні скульптурні та силуетні зобра ення тварин. Сил е е однотонне зобра ення пред ета окреслене контуро . ДЛ КО ОГО А ТА А КА КИ С О ГОЛОСИ
 39. 39. 39 твори силуетну ко пози і « ере іть птахів ». аріант аріант Зобрази силует котика кру а к е . аріант аріант ізнайся в дорослих про птахів Червоної книги України. оз ка и як ти допо агати е пта ка узи ку. Приду ай рухливу гру панто і у де кі ка буде головни ге ро . Пограй разо із друзя и в гру на перерві.
 40. 40. 40 ДЛ КО ОГО А ТА А КА КИ С О ГОЛОСИ Казка про пригоди Петрика продов у ться... ...Невдовзі з’явився величезний Вовк. Петрик вирішив зловити його. Наре- шті з лісу вийшли Мисливці. Вони йшли по слідах Вовка і стріляли з рушниць. е у стра ного Вовка ко позитор «до ручив» виконувати трьо ва тор нам м дним д им інстру ента . хн грізне завивання на тлі зловісного гуркоту ударних інстру ентів зобра у Вовка не безпечни хи ако . Мар хва ьких Мислив ів набува бо йового характеру завдяки рит а да ни інстру ентів: ара ана у на і тарі ок Постріли ру ни ь передано гро о и тавр і барабанів. роко в и онічна казка «Петрик і Вовк» те и Вовка Мислив ів . Під час звучання узики показуй рука и «гру» на валторні та ударних інстру ентах. литаври тарілкибарабан бубон валторна
 41. 41. 41 ...Петрик гукнув Мисливцям: «Не треба стріляти, ми вже спіймали Вовка! Допоможіть відвести його в зоопарк». Казка закінчу ться пере о ни ар е усіх її учасників. роко в. «Петрик і Вовк» іна . Яка те а звучить у іналі казки Який характер узики Чи відрізня ться ар Мислив ів від закл чного ар у всі ї казки Пригадай як назива ться л дина яка керу оркестро . Уяви о ти керу інало си онічної казки . Проко ва. Пока и е руха и рук. От е узична казка допо огла ознайо итися з те бра и основних груп інстру ентів си онічного оркестру струн них духових та ударних. і сестричок нот алят утворили к д. Нотки вгору вниз літа ть поверхи свої ука ть. На лінійках опинились з ним с ан м подру ились. а остійно досліди значення слова іна у узи і та спорті. Íîòíà ãðàìîòà
 42. 42. 42 ія казки . Проко ва відбувалася в лісі. Музика від твор вала характери героїв завдяки різни те бра . А худо ники та худо ни і нада ть виразності казково у дійству за допо ого ікавих ор і кольорів теплих хо лодних світлих те них. о незвичайне ти бачи у зобра енні лісу Чи о на його на звати казкови чарівни та ничи Назви кольори яки и зобра ено казковий ліс. Приду ай ікаву історі за с ето . ДЛ КО ОГО А ТА А КА КИ С О ГОЛОСИ
 43. 43. 43 а а. арвик утворив листочок дерево й квіточку способо розд ухування пля . Потренуйся й ти використовувати тех ніку в зобра енні рослин акваре тру о ка д соку . На ал й казковий ліс розд уху чи пля и акваре тру о ка д соку . осліди які кольори у тво у наборі арб. По іркуй як зро бити їх світлі и и або те ні и и.
 44. 44. 44 Надворі зи а. Набли а ться багато свят: різдвяні ново річні і звичайно свято Миколая на яке чека ть усі діти. На іздво діти коляду ть. Вони ходять із зірко по хатах і співа ть. На Новий рік співа ть едрівки ба а ть одне од но у добра иру злагоди і здоров я. іва ді. Зи а. Із иклу «Пори року». Українські колядки та едрівки: « тарий рік и на » «Нова радість стала» « едрик» та ін і а ви ором . характеризуй прослухані твори. Порівняй зи ові настрої в узи і та на картині. Уяви себе в гурті колядників або едрувальників. Заспівай разо з ни и відо і українські пісні. М « іздво» к «Один удо а» ра мент едрик . ИМО С ТА
 45. 45. 45 О О М КО АЯ Українс ка народна існ Ой хто хто Ми ко ла я л бить ой хто хто Ми ко ла слу ить то у вя тий Ми ко лай Ми ко ла У всяк час до по а гай. іднесено ЗВОН К ЗВЕНЯ Музика і вір і р онта твори рит ічний супровід до пісень на ударних інстру ентах. Виконай соло або в анса блі з учителе учителько . По ікався хто приносить дітя різдвяні та новорічні подарунки в ін их країнах. . . œ œ œ œ œ œ JIN GLE BELLS,JING LE BELLS, œ œ œ œ ˙ GIN GLE ON THE WAY. œ œ œ œ œ œ œ œ œ OH!WHATFUN IT IS TO RIDE IN A- - - 4 œ œ œ œ œ œ ONE HORSE O PEN SLEIGH œ œ œ œ ˙ ONE HORSE O PEN SLEIGH.- - - - jingle bells_shot Партитура œ œ œ œ œ œ JIN GLE BELLS,JING LE BELLS, œ œ œ œ ˙ GIN GLE ON THE WAY. œ œ œ œ œ œ œ œ œ OH!WHATFUN IT IS TO RIDE IN A- - - 4 œ œ œ œ œ œ ONE HORSE O PEN SLEIGH œ œ œ œ ˙ ONE HORSE O PEN SLEIGH.- - - - jingle bells_shot Партитура
 46. 46. 46 Мороз «роз альову » віконечка свої и чудерна ьки и ві зерунка и. удо ники спостеріга чи за и дивови ни яви е природи відобра а ть його на своїх картинах. Як на картині зобра ено зи ові де рева Пригадай орозні візерунки на вікнах. Чи вдалося худо ни і передати чарівність узорів ороза айстра оздивися с ачненькі иколайчики які оздобили ясолька та арвик. Чи нага ду ть вони тобі зи ові візерунки на вікні ИМО С ТА
 47. 47. 47 твори ра ку для отогра ії із зобра ення орозних візе рунків воскови о іве та акваре ні ар и . Вирі різдвяну витинанку янголятко а ір . озглянь орозні візерунки на вікні ор и сні инок та кри а них бурульок. о вони тобі нагаду ть По антазуй. азо із друзя и створи й прикрась різдвяний леп бук. и инанка е прикраса вирізана з білого чи кольорового паперу.
 48. 48. е е с д с ненн Завдання Лясольки 1. Музична вікторина « ри ада існі та викона ї ». 2. Які із их інстру ентальних творів о на вкл чити до про гра и кон ерту пасторальної узики . Назви інстру енти які «озвучували» персона ів си оніч ної казки . Проко ва «Петрик і Вовк». о якої групи інстру ентів вони нале ать . обери з прослуханих узичних творів і ульт іль ів у зику для е о ійного розванта ення і заспоко ння а тако для ранкової зарядки. осенко. о ик М Мусор с ки . Гопак М ем ер і. аринка а арт 48
 49. 49. Завдання Барвика 1. Як назива ть картини із зобра ення кра видів 2. Визнач серед зобра ень пейза і нат р орт. . Знайди серед зобра ень силуети. . о таке витинанка Завдання Лясольки та Барвика 1. Як ти розу і слово « трих» у исте тві 2. озділи слова на дві исте ькі скрині. Яке слово «зайве» . обери до пасторальної узики відповідні за настроя и картини з іл стра ій у і ених у підручнику. а ковс ки . Осіння пісня іва ді Зи а . Які види исте тва по дналися в ульт іль і 49 нат р орт оркестр ко пози ія те п анса бль пейза те бр ульт іль силует колорит ноти
 50. 50. 50 З нетерпіння и чекали на зи у чарівни Зи ову красу о на не ли е побачити а й відчути у зву ках узики. ак її відобра а ть ко позитори о створ ть « узичні пейза і». іст. на ький ет д 12 «За етіль». Який настрій став у тебе під час слухання узики Вона видка чи повільна На яко у інстру енті викону ться п са Приду ай рухи і виконай хореогра ічний ет д «За етіль» під узику. юд е п са навчального характеру для вдосконалення техніки виконання. . Природи ова кольорова ИМО Т ДИ
 51. 51. 51 Виконай поспівку відповідни и триха и. твори її закінчення. Який тане ь нагаду тобі її елодія œ ˙ œ , ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ П , ˙ œ - - - - - Партитура е тять ле тять сні ин ки на по ле ліс і сад. Ве се лий свій та но чок тан сні го пад. : Мелодія в нотному записі склада т ся з òàêòіâ. величину визнача ðîçìіð ци ри, о розмі ені поруч із кл чем. Виконай рит ічні ет ди соло та в анса блі . Який з них нага ду рит вальсу сні инок Знайди паузи в нотно у записі. арвик уявив себе ко позиторо . По іркуй чи правильно він дібрав узичні інстру енти для вико нання п с «За етіль» та «Зи ові сни». Під час ранкової зарядки виконуй хореогра ічні ет ди. І провізуй рухи відповідно до ха рактеру узики. Íîòíà ãðàìîòà
 52. 52. 52 онячного зи ового дня сніг виблиску та перелива ться різни и барва и. Коли сонечко хова ться кольори набува ть ін их відтінків. Який день зобразила худо ни я сонячний чи пох урий Які ко льори й відтінки вона використала осліди як народ у ться різні відтінки кольору. ИМО Т ДИ
 53. 53. 53 На ал й ко пози і «Зи ові ет ди» воскові о ів і та аква ре ні ар и . Застосуй різні відтінки кольорів. аріант аріант Вигадай і зобрази історі в ал нках про андри весе лої сні инки приду ай для неї і я.
 54. 54. 54 Зи а прекрасна пора року ля дітей е час веселих розваг коли о на не тільки отри увати насолоду але й з і н вати сво здоров я. На і друзі тако зай а ться різни и вида и спорту. ар вик захопл ться спортивни и ігра и сповнени и енергії та видкості. А ясолька пол бля ті у яких вона о е розвинути природну гра ійність і узикальність. Пригадай які види спорту по дну ть спорт і исте тво. Який з них о на назвати «тан я и на льоду» Визнач на іл стра іях спортивні захоплення ясольки й арвика. осенко. какалка. Яка роль рит у і те пу у відобра енні руху в узично у творі ИМО А О Л С О Т
 55. 55. 55 ПО ВНА З МА Музика ороки Вір і Р арс кої 2. абу сні ну и зліпили Ніс із оркви причепили Ну а об не ерзли ні ки тали дру но грати в сні ки. рис ів Знайди в нотно у записі пісні тривалості нот і пауз які ти зна . ба чи про здоров я треба одня робити зарядку за й атися ізкультуро . А об робити е із задоволення приду али аеро іку різно анітні ізичні вправи ходьба біг стрибки та ін. які викону ть під узику. Виконай « ан і зігріван і» руха чись під узику. У вільний час добери узику для вправ з аеробіки. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ , œ œ .- - - - - - - - 5 œ œ œ œ œ œ œ œ , œ œ œ œ œ œ œ œ œ .- - - - - - - - - 9 œ œ œ œ œ , П œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ П œ œ œ œ œ .- - -- - - - - - - - 13 œ œ œ œ œ , œ œ œ œ œ , œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .- - - - - - - - - - орти а има Партитура Прис œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ , œ œ .- - - - - - - - 5 œ œ œ œ œ œ œ œ , œ œ œ œ œ œ œ œ œ .- - - - - - - - - 9 œ œ œ œ œ , П œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ П œ œ œ œ œ .- - -- - - - - - - - 13 œ œ œ œ œ , œ œ œ œ œ , œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .- - - - - - - - - - орти а има Партитура Прис œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ , œ œ .- - - - - - - - 5 œ œ œ œ œ œ œ œ , œ œ œ œ œ œ œ œ œ .- - - - - - - - - 9 œ œ œ œ œ , П œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ П œ œ œ œ œ .- - -- - - - - - - - 13 œ œ œ œ œ , œ œ œ œ œ , œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .- - - - - - - - - - орти а има Партитура Прис œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ , œ œ .- - - - - - - - 5 œ œ œ œ œ œ œ œ , œ œ œ œ œ œ œ œ œ .- - - - - - - - - 9 œ œ œ œ œ , П œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ П œ œ œ œ œ .- - -- - - - - - - - 13 œ œ œ œ œ , œ œ œ œ œ , œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .- - - - - - - - - - орти а има Партитура Прис ра діс но на і весело на а білі сні инки кру ля ть вгорі. крізь роз ва ги за бав лян ки і на ли ах і на сан ках и з ї д а о із гір ки вс ди с іх лу на дзвін ко. Ве се ла зи а спортивна зи а на си пала снігу у на і дворі. І рис ів
 56. 56. 56 окей утбол ігурне катання теніс усі и та ін и вида спорту присвячу ть свої полотна худо ники. Ад е стільки в них е о ій краси л дських рухів ако різні види спорту зобра у ть у рель ах на спортивних едалях. о відбува ться на картинах Яких спортс енів зобразили худо ники Які е о ії виклика ть і худо ні твори озглянь які види спорту зобра ено на рель ах. ел вид скульптури зобра ення на пло ині. ИМО А О Л С О Т
 57. 57. 57 Упізнай за силуета и назви видів спорту. Г а а азо з друзя и створи настільну гру « о с ортивни вер ин». На ал йте поле гри уа зобразіть спортивні знаряддя асти ін відповідно до обраного виду спорту. Виробіть разо правила гри. Виготовте едалі для пере о ів картон о а .
 58. 58. 58 ьогодні всіх запро ено на узичний карнавал е свято з весели и вигадка и перевдягання и в яскраві кост и співа и й тан я и. Ко позитор Ка іль ен анс створив антастичний узич ний карнавал. ого героя и тварини які хизу ться сво сило спритніст і красо ін коли пусто а и. а адка Здивувалась дітвора: е тварина чи гора Як е їсть він як він п А для ього хобот ен анс. икл «Карнавал тварин». лон. Королівський ар ева. Порівняй і п си. то їх викону е бри яких узичних інстру ентів ти впізна У яко у регістрі звучала узика Який характер ева грізний чи лагідний Пригадай ульт іль и де героя и тварини. Як передано їхні характери М « ис Микита» «Король ев» то о ра менти . КА А АЛ Т А И
 59. 59. 59 Виконай поспівку. ЕВЕНЯ Музика ре ен ка Вір і ван ка 2. Я не хочу у енятко й сіре ко еня о подоба ться ду е ені левеня. рис ів . Я не буду околаду ви агать одня Як о купить ені татко руде левеня. рис ів Як потрібно виконувати пісн : гучно чи тихо видко чи повільно За ба ання оплеска и створи рит ічний супровід до приспіву. Яку узику о на створити до «Карнавалу до а ніх тварин» «Гав гав В е о бід » гав ка пе сик з під во ріт. «Няв няв кіт ска зав знов я и і не спій ав » «Гав гав В е о бід » гав ка пе сик з під во ріт. «Няв няв кіт ска зав знов я и і не спій ав » есе о бе з со бо як до зво лить тат ко. есе о 1. Я б хо див до зо о пар ку а ло не о дня бо спо до ба ло ся ду е е ні ле ве ня. е ве нят ко ле ве нят ко ле ве ле ве нят ко я візь у те рис ів
 60. 60. 60 удо ники ал ть звірів птахів ко ах і риб різних за виглядо та характеро . акі зобра ення назива ться ан мал с и ними. постерігати за тварина и и о е о в заповідниках де вони ивуть у природних у овах. Яких тварин зобра ених на картині ти впізна КА А АЛ Т А И
 61. 61. 61 На ал й веселе левенятко або рійливого слоника о ів і омастери Обери горизонтальний чи вертикальний ор ат арку а. аріант аріант азо з друзя и зберіть ікаву ін ор а і про тварин рідного кра ото розповіді то о .
 62. 62. 62 Карнавал тварин продов у ться... ьогодні на узично у карнавалі себе будуть представляти птахи. ен анс. икл «Карнавал тварин». Півень і кури. Зозуля в ха і лісу. ебідь. Охарактеризуй узику п с. Порівняй те бри узичних інстру ен тів які «розповіли» про птахів. Чи о на узику зозулі виконувати на віолончелі а лебедя на барабані ен анс Карнавал тварин. КА А АЛ ТА
 63. 63. 63 Назви інстру енти які викону ть узику птахів у иклі К. ен анса. ортепіано віолончелькларнет аріант Відгадай пісенні загадки виконай їх за нотни за писо з відповідни и триха и. аріант Приду ай закінчення елодії загадки. Г а «Луна». Уяви себе птахо який викону антастичний танок під узику. Передай його рухи рука и «крила и». пробуй пограти у театр тіней. œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙ кар а а та 1 Партитура і ла пта ка на дубку за ве ла сво «Ку ку». ілосні на гарна пти я горда ні на як ари я. На по двір ї хо дить птах і спі ва по скла дах.   
 64. 64. 64 У світі казкові у каз і чарівній летять диво птахи барвисті нестри ні. етять диво птахи у сонячні сяйві і в небі привітні їх пісня луна . За пта ка и зав ди ікаво спостері гати. Вони диву ть нас свої співо яскрави оперення пластико рухів. е справ ня окраса природи. Як худо ники роз істили уравлів синичку і чапл в ко пози іях Чи вони заповнили простір довкола птахів Визнач на картинах ко пози ійний ентр. По ікався які е птахи занесені до Червоної книги України. оздивись як вони вигляда ть. КА А АЛ ТА
 65. 65. 65 а а Потренуйся ал вати птахів о іве . твори сторінку Червоної книги з ал нко птаха акваре уа . азо з друзя и створи леп бук. Використай зібрані атеріали про тварин рідного кра .
 66. 66. 66 А ось новий герой узичного карна валу з далекої за орської країни Австралії. а е та ивуть чудерна ькі тварини які носять своїх дитинчат у ки енях на ивоті. е кенгуру. А е біля берегів Австралії е ка ть найкрасиві і у світі риби. У п сі «Акваріу » К. ен анс пере да перлини водяних барв за допо ого лейти ортепіано ксило она та рід кісних кла ни інстру ентів е ести й іс армонії. ен анс. икл «Карнавал тварин». Кенгуру. Акваріу . Як узика передала характер кенгуру Яких риб ти уявля в акваріу і ксило он ісгар онія челеста ОДО О ДО ДАЛ КИ К А
 67. 67. 67 КЕНГУ У Музика ре ен ка Вір і ата кіної У далеких країнах ивуть й ін і ікаві тварини та птахи наприклад ось і. Черепаха: Я повільна та е й плеската на спині у ене хата. Мавпенятко: На дереві все гра ся угору підні а ся кривля ся чіпля ся на хвостику гойда ся. Носоріг: Я незграбний і товстий зав ди трі ечки су ний. а на лобі в ене ріг я великий носоріг. твори власний пісенний «Карнавал тварин». Приду ай до ві р иків елодії. По іркуй які інстру енти оркестру о уть передати характер тварин. осліди звуки пред етів довкілля. обери незвичайні те бри. есе о 1. Ой від с і ху я у ру див ля чись на кенгу ру е не ба чив я в ит ті р к за ка на и во ті. есе о 1. Ой від с і ху я у ру див ля чись на кенгу ру Ой зві ря та ой зві ря та ви с і ні ов не ов ля та. рис ів:
 68. 68. 68 Підводний світ з яскрави и рибка и ін и и орськи и істота и та чудерна ьки и корала и ікавий та незвичний. Які гео етричні ігури тобі нагаду ть ор и ителів орських глибин ОДО О ДО ДАЛ КИ К А
 69. 69. 69 а а Уяви себе підводни чарівнико : з різних гео етрич них ігур утвори рибок то о. На ал й рибок в акваріу і воскові о ів і . За арбуй арку блакитно арбо різних відтінків акваре . аріант аріант аріант аріант Приду ай власні ікаві видко овки про звірів птахів риб.
 70. 70. 70 Як високо небо ого не дістати. А о та о далі отілось би знати В усі часи л дина прагнула поринути у невідо і та ничі світи кос осу. ослід у вала зоряне небо илувалася його красо антазувала про далекі світи і кос ічні по доро і. удо ники й ко позитори присвячували кос осу твори исте тва. ман. Зоряний корабель «Авалон» із іль у «Паса ири» . Які картини ти уявля під час слухання «кос ічної» узики Яки и зобра у ть худо ники далекі кос ічні світи Поясни. М «Майлз з планети айбутнього» ра менти . КОСМ А ОДО О
 71. 71. 71 Музику Всесвіту створ ть за допо ого електронних інстру ен тів зокре а синте аторів. азо з друзя и інс енізуйте вір Н. Карпенко «Парад планет». оз поділіть ролі оберіть узичні інстру енти. Ко ній планеті при ду айте звуковий супровід. Всі планети стали в ряд Почина ться парад аз Меркурій андрівник ва Венера ясний лик. ри Зе ля віта нас А чотири красень Марс. П ять пітер ість атурн і Уран за ни Нептун. Всі планети стали в ряд Почина ться парад У вільний час добери на синтезаторі те бр і відтвори рит зву ків кос осу. ˙ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ ˙ ˙ космос1 Партитура ˙2 4 По ікався які е існу ть електронні узичні інстру енти. синтезатор
 72. 72. 72 Ко ен рі в дитинстві про подоро у кос ос уявля не звідані планети їх антастичних ителів. удо ники те багато антазу ть озглянь картину. о незвичного о на на ній побачити Визнач «кос ічну» ліні горизонту. КОСМ А ОДО О
 73. 73. 73 а а Пригадай як о на зате нити зобра ення чи зро бити його світлі и використав и білу та чорну гуа . Подивись як у техні і набризку о на створити зоряне небо. твори кос ічний пейза . Використовуй техніки розбілу чи за те нення та набризку уа ен ик та у на ітка . аріант аріант Вигадай ову інопланетян за и руй слова в картинках.
 74. 74. 74 У театрі успіх ко ної вистави зале ить від по днання ай стерності різних ро есі . Наприклад в оперно у театрі актори повинні досконало грати сво роль і виконувати во кальну парті . Виконав і оркестру під керівни тво диригента а ть бути справ ні и про есіонала и об вистава за хопила глядачів. Ко позитори часто створ ть узичні спектаклі для дітей на основі казок. Зокре а Микола исенко створив дитячу оперу «Коза ереза» на с ет відо ої народної казки. ля ко ного героя ко позитор написав пісн характеристику. М исенко. Опера казка «Коза ереза». Пісні Кози исички ака . Пригадай о таке опера. Як назива ться пісні головних героїв в опері Порівняй елодії пісень Кози исички ака зокре а й у нотно у записі. Яка з елодій подібна до их ліній А ТАЙМО ДО Т АТ
 75. 75. 75 ПІ НЯ ЧК Музика М исенка Вір і народні ЕМ КОЗ І АКА Музика М исенка Вір і народні Передай характери казкових героїв за до по ого естів і тан вальних рухів у відповідних те пах. Чи о на тане ь ака виконати в ду е видко у те пі Поясни. Пригадай які дитячі опери ти в е зна . ді ла: я гу сят ка пас ла по л вать хо ди ла. Я и сич ка я е стрич ка не си д у без          24                  4 3q_koza014          24                  4 3q_koza014 24        3q_rak015 омірно А я ак неборак я непростий козак. Я Ко за е ре за пів бо ка луп ле на за три ко пи куп ле на.
 76. 76. 76 У ляльково у театрі веселий настрій створ ть не ли е актори ляльководи а й худо ники декоратори які айстерно розробля ть декора ії. раг ент якої казки ти бачи на світлині Назви казкових персо на ів. о зобра ено на декора ії По антазуй які персона і о уть е кати в их будиночках. А ТАЙМО ДО Т АТ Дек а е худо н о ор лення с ени в театрі.
 77. 77. 77 а а. твори будиночки з гео етричних ігур. На ал й чарівний будиночок для казкової декора ії те ніка а ви ором акваре уа ко орові о ів і . аріант аріант аріант Назви про есії л дей які пра ть у театрі.
 78. 78. 78 Ось і закінчу ться зи а. Із дз рчання стру ків перели ва и пта иного співу поспі а весна. ди з радіст її зустріча ть пісня и закличка и й хоровода и. З давніх давен і до на ого часу худо ники зобра у ть різні пори року зокре а іл стру чи календарі. а ковс ки . икл «Пори року». Масляна тий Пісня ай воронка ерезень нива ерпень . Порівняй і п си. Зі провізуй пісн айворонка на узично у ін стру енті. По іркуй які пори року зобра ено на картинах. О И ОК СТ А Т С
 79. 79. 79 ВЕ НЯНІ КО К Музика ну кеви Вір і М сакової 2. Пахнуть пахнуть котики тепли вітер е Пахнуть пахнуть котики ні ни дерев е . Пахнуть пахнуть котики світло і добро Пахнуть пахнуть котики а ини тепло . рис ів твори весняну закличку про пта ку за записо рит у. озгадай загадки: назви слова в яких «сховалися» ноти. Мас на бе зень га вина де во. 1. ірі сірі котики сірі наче ди посідали котики у рядок один. озпу ились котики в е ї не до сну вигляда ть котики із ку ів ве сну. Котики котики хто вас так назвав Мо е ко у котики ви сказали: «Няв ». Мо е ко у котики ви сказали: «Мур ». Ну при знай тесь ко ти ки: хто ко ли е чув рис ів:
 80. 80. 80 У різні пори року з іни відбува ться не ли е у природі. ди з ін ть свій одяг. І ляльки те . За картино розка и про різні пори року. Поясни який одяг ля льок підходить для зи и а який для весни. О И ОК СТ А Т С
 81. 81. 81 На ал й парасольки «Чотири пори року» ко орові о ів і омастери . твори одяг для ясольки та арвика ко орові о ів і о мастери . азо з друго чи подруго приду айте гру «У агазині одягу». Виготовте оделі для ляльок. Підготуйте інники.
 82. 82. 82 ез калини не а України бо калина то си вол її то с і ться ов в асті дівчина то су у схилив ись в урбі. Українську узику часто викону ть на на родних інстру ентах. прав ньо візитівко України андура. Велики и роз іра и та гучни звучання вирізня ться трем іта окраса Українських Карпат. Р рин ків. Веснянка. амо. Веснянка. Порівняй веснянки. Як передзвін струн бандури та звуки ортепі ано відтвор ть узику весни оздивись українські народні інстру енти на іл стра іях. Порів няй зобра ення бандури в ивописі та скульптурі. А А Д А К А А МО С КА СОЛО А
 83. 83. 83 Виконай пісн завер узичну разу. Музика і і енка Вір і ев енка 2. бо л бо стало пта ечка зраділа Пта ечка зраділа і за ебетала. Відтворіть рит и в анса блі. опо о и арвику визначити українські народні інстру енти. озка и свої рідни про українські народні інстру енти. 1. За ві ла в до ли ні чер во на ка ли на ні би за с і я лась дів чи на ди ти на.
 84. 84. 84 Колись давно в селі Петриківка о на ніпропетров ині л ди почали ал вати незвичайні квіти дивних звірів пта хів. ак виник відо ий у всьо у світі петриківський розпис. Він нале ить до різновидів декоративно о мисте тва. По іркуй чи відрізня ться квіти птахи й звірі на петриківсько у розписі від тих о існу ть у природі. Чо у озглянь основні еле енти петриківського розпису. Дек а и означа прикра ати. А А Д А К А А МО С КА СОЛО А
 85. 85. 85 а а Потренуйся ал вати ягідки пальчико та зернятка пензлико уа . твори візерунок зі стебеле ь листочків і ягідок уа . аріант аріант У вільний час напи и інтернет повідо лення друзя з ін их країн про петриківський розпис са обутн яви е українського исте тва.
 86. 86. 86 дуть дівоньки в садочок зів ть собі віночок з рутоньки з ятоньки з хре атого барвінку з запа ного васильку. ля україн ів віночок е не про сто прикраса то оберіг. Часто українські пісні в оброб і для оркестру народних інстру ентів об дну ть у икли. і інстру ен тальні твори поетично назива ть «віночка и». «Віночок українських народних пісень» для оркестру народних інстру ентів. Мабуть тобі відо а казка про й овочку. ій дівчин і яка народилася з квітки присвячені різні твори исте тва. Русинов. алет « й овочка» ра менти . Як узика характеризу персона ів спектакл е бри яких у зичних інстру ентів ти впізна Опи и кост и персона ів. К ТКО А ТА
 87. 87. 87 ВІНОЧОК Музика М едмедері Вір і ер овен 2. У долині річечку стріну я привітну У віночок стрічечку попро у блакитну Попро у блакитну Попро у блакитну аріант Приду ай елоді за рит о та виконай її із су проводо . аріант кладіть з відо их ва українських народних пі сень «віночки»: осінній зи овий весняний ро ота в ру а . анка « онячний віночок». Музика і вір і о о ев с кої. Приду ай тан вальні рухи до пісні й виконай її у відповід но у настрої. осліди які квіти тради ійно впліта ть в український віночок. веснонько я пі ду вта но чок Я пі ду втаночок œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ П œ œ , œ œ œ œ ,- - - - - - - - - - 6 œ œ œ , œ œ œ œ П œ œ ! œ œ œ œœœ œ œ œ œ П œ œ !- - - - - - - - 13 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ П œ œ !- - - о ок Партитура œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ П œ œ , œ œ œ œ ,- - - - - - - - - - 6 œ œ œ , œ œ œ œ П œ œ ! œ œ œ œœœ œ œ œ œ П œ œ !- - - - - - - - 13 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ П œ œ !- - - о ок Партитура œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ П œ œ , œ œ œ œ ,- - - - - - - - - - 6 œ œ œ , œ œ œ œ П œ œ ! œ œ œ œœœ œ œ œ œ П œ œ !- - - - - - - - 13 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ П œ œ !- - - о ок Партитура 1. Квіточ ку до кві точ ки я сплету ві но чок із то бо Я пі ду в та но чок
 88. 88. 88 Ко на квітка в українсько у віночку а сво особливе значення. Наприклад ру а альва і півонія е віра надія і л бов барвінок безс ертя воло ка відданість. По іркуй чо у худо ни я назвала і твори «Весна» і « іто». По антазуй як виглядати уть віночки на картинах «Осінь» і «Зи а». учасні віночки часто виготовля ть із тучних квітів. оздивись як о на створити троянду з різних атеріалів. тканина бісер папір дріт К ТКО А ТА
 89. 89. 89 творіть святковий віночок з кольорового паперу та картону ро ота в ара . Він о е стати чудови подарунко . По антазуй і створи чарівні квіти уа від итки . аріант аріант По ікався які квіти увій ли до Червоної книги України.
 90. 90. 90 ИТМИ ИТТ МИСТ Т Ко ного ранку природа прокида ться і на з іну те ній ніч і приходить світлий день. А поті знову наста вечір акі чудові рит и дня і ночі існу ть у природі вічно. По илуйся чарівни будиночко ітоньки ови вдень і вночі. По рівняй колорит картин. о і як з ін ться рі . анок. Із с їти «Пер Г нт». роко в. Вечір. Із иклу « итяча узика». іва ді. Весна. іто. Із иклу кон ертів «Пори року». Яки и ти уявля ранок і вечір слуха чи узику Які настрої виклика ть кон ерти Порівняй узику весни і літа. К н е великий узичний твір у яко у ніби з ага ться в айстерності узичний інстру ент і оркестр.
 91. 91. 91 Заспівай пісн « ізні барви у природи» отни додаток с. 110 . Поекспери ентуй і створи звукові картини. аріант пробуй ви овити слова «Здрастуй новий день» у но ти о о е ки . твори на і слова елоді поспівку. аріант За допо ого різних узичних інстру ентів та пред етів довкілля спробуйте відтворити звуки різних пір року ру ова ро ота . Г а Оркестр». Правила гри: називай узичний інстру ент який зобра ено на полі біля червоного кру ечка. По илка по збавля тебе наступного ходу. СТАРТ ФІНІ +2 +2 +2 +3 +3 +3 +3 +3 +1 +1 +1 +1 твори икл з ул блених пісень обери спільну те у.
 92. 92. 92 постеріга чи за природо и відчува о її рит и: з іну пір року дня і ночі. ит и пронизу ть і исте тво. и в е зна о без рит у не а узики. А як в образотворчо у исте тві пробуй о разо по укати та рит и На рит ічно у чергуванні еле ентів побудовано на мен и. Вони о уть складатися наприклад із гео етричних ігур або декоративних зобра ень рослин. а е то у вони а ть такі назви: еометри ни рос инни то о. Проте айстри часто по дну ть різні еле енти й отри у ть оригінальні орна енти. В Україні прикра али або декорували орна ента и речі повсякденного в итку посуд одяг народні узичні інстру енти. ак виникло декоративно у иткове мисте тво. О намен візерунок побудований на рит ічно у чергуванні де коративних еле ентів. ИТМИ ИТТ МИСТ Т
 93. 93. 93 Чи правильно ясолька підібрала еле енти для орна ентів твори орна ент для оздоблення закладки для кни ки ко о рови а ір картон но и і к е ен ик . аріант аріант К лек и на а «Стрічка миру». На ал й візерунок частину стрічки ко орові о ів і омастери . У вільний час разо із батька и друзя и по днайте свої творчі роботи у спільну ко пози і . Приду ай орна енти яки и о на оздобити пред ети побуту.
 94. 94. 94 Природа без е но красива і едра. Вона орічно дару на різно анітні плоди соковиті іл і трави і багато того о корисни для на ого ізичного і духовного здоров я. об привернути увагу дітей до здорового харчування о тогра Карл Уорнер з Австралії створ «с ачні пейза і». о зобра ено на картині Які е о ії вона виклика З яких корис них продуктів створені пред ети й інстру енти на пейза і о Моріа ака аката. е бри яких інстру ентів си онічного оркестру ти впізна пробуй відтворити оплеска и рит твору під час зарядки. КЛАМ МО К АСИ КО ИС
 95. 95. 95 ВЕ Е КА Музика і вір і ата ії Ма 2. лово лагідне ска и теплий погляд зали и І добрі и стане світ й на а пісня задзвенить рис ів Музику нерідко використову ть у сучасній рекла і. Вона приверта увагу спо ивачів сприя популярності товарів продуктів видови то о. анка « айдуга». Музика і слова расу к азо з доросли и знайди в інтернеті у зичну рекла у телевізійного талант оу «Голос. іти». осліди як узика за ікавл і приверта увагу до конкурсу них вокалістів. 1. Крап л до и ка бере трі ки сон я дода сві тан ко во ї ро си еньку ра дос ті для всіх. Подивись на не бо ко льо ри яс ні Подивись на не бо сон е зо ло те рис ів: су увать не тре ба просто пос іх нись у увать не тре ба все на кра е йде
 96. 96. 96 «А зараз перерва на рекла у » и звикли до таких слів о луна ть з екранів телевізорів ко п терів. екла и бу ва ть веселі захопливі і навіть антастичні. азо з героя и рекла и ти дізна ся чи корисний чи ва ливий той чи ін ий продукт. У ній гар онійно по дну ться ал нки слова або вір і узика ані а ія. оздивись рекла у. Які кольори на ній перева а ть Охарактери зуй зобра ених героїв. Який з них сподобався тобі найбіль е КЛАМ МО К АСИ КО ИС
 97. 97. 97 ясолька і арвик зробили рекла у. то з них прорекла ував овочі а хто рукти По антазуй і створи рекла у свого ул бленого соку з весе ли геро . За ба ання додай рекла ний девіз чи вір ик. Проведіть конкурс на кра у рекла у соку.
 98. 98. 98 МИСТ КА ОДО О ДО О И коро літні канікули час подоро ей і екскурсій Познайо ся з Чехі дер аво в ентрі вропи. и воло її столи і Праги старовинний Карлів іст прикра ений скульптура и. Архітектурно родзинко су часної Праги незвичний будинок о зобра у пару тан івників. ясолька і арвик по андру ть улітку до ондона сто ли і Великої ританії. ого туристично окрасо давня годинникова ве а іг ен. Один із новітніх х арочосів лон дон і прозвали «огірок» через його незвичну овальну ор у.
 99. 99. 99 Пісні й тан і чеського народу беруть свій початок із сивої давнини. Ко позитор Антонін вор ак обробив народні е лодії і створив збірку « лов янські тан і» які відрізня ться елодійніст і барвисти и рит а и. З по і них полька а тако українські тан і. вор ак лов янські тан і а ви ором . Який характер тан Обери відповідні слова: активнийповільний спокійний блискучий вавийсу ний енергійний л ка у перекладі означа «півкроку» видкий чеський на родний тане ь який викону ться в парі. ясолька і арвик готу чись до подоро і в ондон вивчили пісн англійсько ово . Музика нікова Вір і р ова У вільний час спробуй са остійно опанувати рухи польки за зразко виконання чеських дітей або заспівати пісн тане ь караоке. . . œ œ WE CAN œ œ œ œ œ FLY, FLY, FLY. WE CAN œ œ œ œ œ œ œ œ FLY LIKE FAI RY DRA GONS, WE CAN- - 4 œ œ œ œ œ FLY, FLY, FLY, WE LIKE œ œ œ œ œ œ œ œ FLY ING IN THE A IRS. WE CAN œ œ œ œ œ FLY, FLY, FLY, WE CAN œ œ œ œ œ FLY, FLY, FLY, WECAN- - 8 œ œ œ œ œ FLY, FLY, FLY, WE LIKE œ œ œ œ œ œ FLY ING IN THE A IRS.- - Morning exercise Партитура œ œ WE CAN œ œ œ œ œ FLY, FLY, FLY. WE CAN œ œ œ œ œ œ œ œ FLY LIKE FAI RY DRA GONS, WE CAN- - 4 œ œ œ œ œ FLY, FLY, FLY, WE LIKE œ œ œ œ œ œ œ œ FLY ING IN THE A IRS. WE CAN œ œ œ œ œ FLY, FLY, FLY, WE CAN œ œ œ œ œ FLY, FLY, FLY, WECAN- - 8 œ œ œ œ œ FLY, FLY, FLY, WE LIKE œ œ œ œ œ œ FLY ING IN THE A IRS.- - Morning exercise Партитура œ œ WE CAN œ œ œ œ œ FLY, FLY, FLY. WE CAN œ œ œ œ œ œ œ œ FLY LIKE FAI RY DRA GONS, WE CAN- - 4 œ œ œ œ œ FLY, FLY, FLY, WE LIKE œ œ œ œ œ œ œ œ FLY ING IN THE A IRS. WE CAN œ œ œ œ œ FLY, FLY, FLY, WE CAN œ œ œ œ œ FLY, FLY, FLY, WECAN- - 8 œ œ œ œ œ FLY, FLY, FLY, WE LIKE œ œ œ œ œ œ FLY ING IN THE A IRS.- - Morning exercise Партитура . . . . . .
 100. 100. 100 ясолька та арвик перед літньо андрівко почали антазувати яки о е бути незвичайний казковий тран спорт. ікаві підказки вони знай ли в исте тві. о незвичного відбува ться на картинах Чи весела я андрівка Яка узика «луна » Яки видо транспорту подоро у ть діти Опи и його особливості. оздивись кого нагаду ть поїзд гелікоптер на іл стра ії МИСТ КА ОДО О ДО О И
 101. 101. 101 а а. По іркуй який ук «підказав» арвикові ор у а инки. По антазуй і утвори транспорт який нагаду звірів ко ах риб то о. твори один із транспортних засобів яки ти рі подоро у вати вропо . аріант а іка і аріант ово і Улітку не забувай занотовувати свої вра ення в різний спосіб за альовки ото відео .
 102. 102. 102 е е с д с ненн Завдання Лясольки 1. Пригадай вивчені пісні. Виконай із них ту о найбіль е сподобалась. 2. Порівняй икли «Пори року» П. Чайковського та А. Вівальді. З яких частин вони склада ться то викону узику . Назви узичні інстру енти на світлинах. Обери ті з яких о на утворити анса бль троїстих узик. . Які з их творів нале ать до програ ної інстру ентальної узики а які до оперної осенко. какалка рі . анок М исенко Коза ереза
 103. 103. 103 Завдання Барвика 1. Назви види образотворчого исте тва. 2. Поясни о таке рель . . Який виріб декоративно у ит кового исте тва прикра ено орна енто . Назви які ти зна худо ні техніки. Завдання Лясольки та Барвика 1. озклади слова у відповідні исте ькі скрині. Які слова о на покласти у дві скрині 2. обери до картин другого розділу узичні твори подібні за настроя и. . Музико якого иклу о на озвучити кіно іль « ванад ять іся ів» . клади програ у кон ерту «Природи ова кольорова». Проіл струй її власни и робота и. трихи ко пози іяте п скульптура кон ерт орна ент оркестр регістр рит хор іва ді. Пори року ен анс Карнавал тварин а ковс ки . Пори року
 104. 104. СЛО И ОК Абетка Лясольки Ансам л група узикантів з двох і біль е виконав ів які викону ть узику разо . Г ак український народний тане ь. юд п са навчального характеру для вдосконалення техніки виконання. Календа н д сн народні пісні о співа ть під час обрядів відповідно до пір року. К н е виконання узики перед публіко ; узичний твір для соліста і оркестру. ни с ан н н се систе а паралельних горизонтальних ліній для записування звуків спе іальни и знака и нота и. ас ал на м ика узичні твори назва і з іст яких переда ть кар тини природи. а а ти часова перерва у звучанні узичного твору. л ка у перекладі означа «півкроку» видкий чеський народний тане ь який викону ться в парі. амна м ика інстру ентальні твори які а ть назву або словесну програ у. е с звуки голосу або інстру ента о відрізня ться висото висо кий середній низький . Сим н ни кес колектив узикантів який склада ться з вико нав ів на струнних духових ударних інстру ентах. Тем забарвлення звучання голосу л дини або узичного інстру ента. икл узичні твори або частини об днані спільни заду о . 104
 105. 105. Абетка Барвика Ан мал с и не а енн зобра ення тварин. и инанка вирізування ігур з паперу складеного удвічі або біль е разів вид декоративно у иткового исте тва. Дек а и н и к е мис е исте тво оздоблення пред етів повсякденного в итку. Дек а худо н о ор лення с ени до вистави. и ис вид образотворчого исте тва ал вання арба и. К л и гар онійне по днання кольорів у ко пози ії. а ю м зобра ення квітів овочів і руктів різних пред етів у исте тві. О намен візерунок побудований на рит ічно у чергуванні декоратив них еле ентів. е а зобра ення кра видів в образотворчо у исте тві. ел випукле скульптурне зобра ення на поверхні. Сил е однотонне зобра ення пред ета окреслене контуро . Абетка Лясольки та Барвика К н л м вид исте тва кіно в яко у гра ть актори. М л л м вид исте тва кіно героя и якого ляльки або на альо вані худо ника и персона і. и м чергування коротких і довгих звуків у узи і; повторення або чергу вання кількох еле ентів в образотворчо у исте тві зокре а в орна енті. и и у узи і знаки о вказу ть як виконувати узику; в образо творчо у исте тві лінії о викону ться одни коротки рухо руки. 105
 106. 106. 106 ОТ ИЙ ДОДАТОК О К Музика Мі а Вір і у ик 2. о ик лл ться ілий ранок. Кап кап кап Мокра сте ка окрий анок. Кап кап кап Але зайчик поспі а . Кап кап кап кап кап ля зайчат гостин я а . Кап кап кап кап кап годувати діточок бо аленькі зайченята в е давно чека ть тата. 1. о ик лл ться ілий ранок. Кап кап кап. Не виходи о на анок. Кап... апто бачи під ку е . Кап...Мокне зайчик під до е . Кап кап кап кап кап. Ой ти зайчику сіренький ой ти зайчику а рис ів ленький годі ерзнути дри ати ти ходи ер ій до хати и да о тобі орквинку е й велику капустинку. Понесе їх у лісок
 107. 107. 107 МА НК Музика нтоник Вір і во кіної 1. ува ть х аринки подібні на вітер на ні ну пір їнку на сонячні кві ти на ко ни ків бі лих на зайчика й риб ку на човен з вітрило о плава видко. авай и з тобо ту ди по ан дру де не бо ро еве де сон е ночу . а вай у х а рин ки и буде пірнати. З ве сел ки бар вис тої ра зо з ї д а ти рис ів 2. ува ть х аринки подібні на казку Мені розка и ти казку будь ласка А о е у сні ені диво насниться аринки як ультики буде дивитись. рис ів

×