De cuong ctmt_sv

386 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
386
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

De cuong ctmt_sv

 1. 1. ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP CAÁU TRUÙC MAÙY TÍNH.1. CPU naøo sau ñaây thuoäc theá heä thöù nhaáta. Z80 b. 6800c. 8086 d. Pentium2. CPU naøo sau ñaây thuoäc theá heä thöù haia. Z80 b. 6800c. 8086 d. Pentium3. CPU naøo sau ñaây thuoäc theá heä thöù baa. Z80 b. 6800c. 8086 d. Pentium4. CPU naøo sau ñaây thuoäc theá heä thöù töa. Z80 b. 6800c. 8086 d. Pentium5. CPU Motorola 6809 thuoäc theá heä thöù maáya. Theá heä thöù nhaát b. Theá heä thöù haic. Theá heä thöù ba d. Theá heä thöù tö6. CPU 80286 thuoäc theá heä thöù maáya. Theá heä thöù nhaát b. Theá heä thöù haic. Theá heä thöù ba d. Theá heä thöù tö7. CPU Pentium 4 thuoäc theá heä thöù maáya. Theá heä thöù nhaát b. Theá heä thöù haic. Theá heä thöù ba d. Theá heä thöù tö
 2. 2. 8. Ñaëc ñieåm naøo sau ñaây laø cuûa CPU theá heä thöù nhaáta. Taàn soá 0.1 MHz – 0.8 MHz b. Ñoä roäng bus döõ lieäu 16 bitc. Ñoä roäng bus ñòa chæ 8 bit d. Caû hai caâu a vaø b ñeàu ñuùng9. Ñaëc ñieåm naøo sau ñaây laø cuûa CPU theá heä thöù haia. Taàn soá 1 GHz – 2 GHz b. Ñoä roäng bus döõ lieäu 8 bitc. Ñoä roäng bus ñòa chæ 8 bit d. Caû hai caâu a vaø b ñeàu ñuùng10. Ñaëc ñieåm naøo sau ñaây laø cuûa CPU theá heä thöù baa. Taàn soá 5 MHz – 10 MHz b. Ñoä roäng bus döõ lieäu 16 bitc. Ñoä roäng bus ñòa chæ 8 bit d. Caû hai caâu a vaø b ñeàu ñuùng11. Ñaëc ñieåm naøo sau ñaây laø cuûa CPU theá heä thöù töa. Taàn soá 1 GHz – 2 GHz b. Ñoä roäng bus döõ lieäu 16 bitc. Ñoä roäng bus ñòa chæ 32 bit d. Caû hai caâu a vaø b ñeàu ñuùng12. Taàn soá 0.1 MHz – 0.8 MHz laøcuûa CPUa. Theá heä thöù nhaát b. Theá heä thöù haic. Theá heä thöù ba d. Theá heä thöù tö13. Taàn soá 1.5 MHz laøcuûa CPUa. Theá heä thöù nhaát b. Theá heä thöù haic. Theá heä thöù ba d. Theá heä thöù tö14. Ñoä roäng bus ñòa chæ 32 bit laøcuûa CPUa. Theá heä thöù nhaát b. Theá heä thöù haic. Theá heä thöù ba d. Theá heä thöù tö15. Ñoä roäng bus döõ lieäu 16 bit laøcuûa CPU
 3. 3. a. Theá heä thöù nhaát b. Theá heä thöù haic. Theá heä thöù ba d. Theá heä thöù tö16. CPU theá heä thöù nhaát ñöôïc cheá taïo theo coâng ngheäa. PMOS b. NMOSc. CMOS d. HNMOS17. CPU theá heä thöù hai ñöôïc cheá taïo theo coâng ngheäa. PMOS b. NMOSc. HCMOS d. HNMOS18. CPU theá heä thöù ba ñöôïc cheá taïo theo coâng ngheäa. PMOS b. NMOSc. HCMOS d. HNMOS19. CPU theá heä thöù hai ñöôïc cheá taïo theo coâng ngheäa. PMOS b. CMOSc. HCMOS d. HNMOS19. Laáy leänh vaø döõ lieäu töø boä nhôù laø nhieäm vuï cuûa khoáia. ALU b. CUc. Thanh ghi d. Caû 2 caâu a vaø b ñeàu ñuùng20. Khoái coù nhieäm vuï ñieàu khieån caùc khoái coøn laïi trong CPU:a. ALU b. CUc. Thanh ghi d. Caû 2 caâu a vaø b ñeàu ñuùng21. Khoái coù nhieäm vuï thöïc hieän caùc pheùp tính soá hoïc vaø luaän lyùtrong CPU:a. ALU b. CU
 4. 4. c. Thanh ghi d. Caû 2 caâu a vaø b ñeàu ñuùng22. Khoái coù nhieäm vuï löu tröõ caùc keát quaû tính toaùn taïm thôøi vaø caùcthoâng tin ñieàu khieån trong CPU:a. ALU b. CUc. Thanh ghi d. Caû 2 caâu a vaø b ñeàu ñuùng23. Thanh ghi coù nhieäm vuï chæ ra leänh keá tieáp seõ thöïc hieän cho CPU:a. PC b. IRc. ACC d. Caû2 caâu a vaø b ñeàu ñuùng24. Thanh ghi coù nhieäm vuï chöùa caùc leänh vöøa laáy ñöôïc töø boä nhôù:a. PC b. IRc. ACC d. Caû2 caâu a vaø b ñeàu ñuùng25. Thanh ghi coù nhieäm vuï löu tröõ caùc keát quaû cuûa quaù trình tínhtoaùn:a. PC b. IRc. ACC d. Caû2 caâu a vaø b ñeàu ñuùng26. Toác ñoä cuûa CPU Pentium:a. 50 MHz – 100 MHz b. 60 MHz – 200 MHzc. 50 MHz – 200 MHz d. 60 MHz – 100 MHz27. Soá transistor tích hôïp trong CPU Pentium:a. 2,1 trieäu b. 3,1 trieäuc. 4,1 trieäu d. 5,1 trieäu28. Ñoä roäng bus ñòa chæ cuûa CPU Pentium laøa. 4 bit b. 8 bitc. 16 bit d. 32 bit
 5. 5. 29. Ñoä roäng bus döõ lieäu cuûa CPU Pentium laøa. 64 bit b. 8 bitc. 16 bit d. 32 bit30. CPU Pentium theá heä thöù nhaát söû duïng:a. Socket 1 b. Socket 3c. Socket 2 d. Socket 431. CPU Pentium theá heä thöù hai söû duïng:a. Socket 1 b. Socket 3c. Socket 5 d. Socket 432. CPU Pentium theá heä thöù nhaát söû duïng ñieän theá :a. 3V b. 5Vc. 4V d. 6V33. CPU Pentium theá heä thöù hai söû duïng ñieän theá :a. 2.3V b. 3.3Vc. 4.3V d. 5.3V34. Toác ñoä cuûa CPU Pentium MMX laøa. 150 MHz – 200 MHz b. 100 MHz – 150 MHzc. 166 MHz – 233 MHz d. 200 MHz – 300 MHz35. CPU Pentium MMX söû duïng:a. Socket 1 b. Socket 3c. Socket 5 d. Socket 736. CPU Pentium MMX söû duïng ñieän theá :a. 3.8V b. 5.8V
 6. 6. c. 4.8V d. 2.8V37. CPU Pentium Pro söû duïng:a. Socket 4 b. Socket 8c. Socket 5 d. Socket 738. CPU Pentium Pro söû duïng ñieän theá :a. 3V b. 5Vc. 8V d. 2V39. Toác ñoä cuûa CPU Pentium II laøa. 233 MHz – 450 MHz b. 233 MHz – 500 MHzc. 233 MHz – 350 MHz d. 233 MHz – 550 MHz40. Dung löôïng cache L1 cuûa CPU Pentium II:a. 32 MB b. 64 MBc. 32 KB d. 64 KB41. CPU Pentium II söû duïng ñieän theá :a. 2V – 3.8V b. 2V – 2.8Vc. 2V – 4.8V d. 2V – 5.8V42. CPU Pentium II söû duïng ñeá caém:a. Slot 1 b. Slot 3c. Slot 2 d. Slot 443. CPU Pentium III söû duïng ñeá caém:a. Socket 478 b. Socket 775c. Socket 995 d. Socket 370
 7. 7. 44. CPU Pentium III söû duïng coâng ngheä:a. 0.18 micron b. 0.13 micronc. 0.12 micron d. 0.15 micron45. CPU Pentium 4 söû duïng ñeá caém:a. Socket 478 b. Socket 775c. Socket 995 d. Caû 2 caâu a vaø b ñeàu ñuùng46. CPU naøo hoã trôï coâng ngheä sieâu phaân luoàng:a. Pentium II b. Pentium IIIc. Pentium 4 d. Caû 2 caâu b vaø c ñeàu ñuùng47. Pentium 4 Extreme Edition ñöôïc cheá taïo treân coâng ngheä!a. 0.18 micron b. 0.13 micronc. 0.12 micron d. 0.15 micron48. Dung löôïng cache L2 cuûa CPU Pentium 4 Extreme Edition:a. 1024 KB b. 128 KBc. 512 KB d. 256 KB49. Dung löôïng cache L3 cuûa CPU Pentium 4 Extreme Edition:a. 2 MB b. 3 MBc. 4 MB d. 5 MB49. Toác ñoä khôûi ñieåm cuûa CPU Pentium 4 Extreme Edition:a. 1.2 GHz b. 3.2 GHzc. 2.2 GHz d. 4.2 GHz50. Soá löôïng transistor trong CPU Pentium 4 Extreme Edition:a. 168 trieäu b. 178 trieäu
 8. 8. c. 158 trieäu d. 188 trieäu51. Toác ñoä bus heä thoáng cuûa CPU Pentium 4 Extreme Edition:a. 600 MHz b. 700 MHzc. 500 MHz d. 800 MHz52. Pentium 4 Prescott ñöôïc cheá taïo theo coâng ngheä:a. 0.08 micron b. 0.13 micronc. 0.09 micron d. 0.15 micron53. Soá löôïng transistor trong CPU Pentium 4 Prescott:a. 115 trieäu b. 135 trieäuc. 105 trieäu d. 125 trieäu54. Dung löôïng cache L2 cuûa CPU Pentium 4 Prescott:a. 1 MB b. 3 MBc. 2 MB d. 4 MB55. CPU Pentium 4 Prescott theá heä ñaàu söû duïng ñeá caém:a. Socket 478 b. Socket 775c. Socket 995 d. Socket 37056. CPU Pentium 4 Prescott theá heä thöù hai söû duïng ñeá caém:a. Socket 478 b. Socket 775c. Socket 995 d. Socket 37057. CPU naøo sau ñaây söû duïng Socket 1a. 486 SX – 33 MHz b. 486 SX – 40 MHzc. 486 DX2 d. 486 DX4
 9. 9. 58. CPU naøo sau ñaây söû duïng Socket 2a. 486 SX – 33 MHz b. 486 SX – 40 MHzc. 486 DX2 d. 486 DX459. CPU naøo sau ñaây söû duïng Socket 3a. 486 SX – 33 MHz b. 486 SX – 40 MHzc. 486 DX2 d. Pentium – 60 MHz60. CPU naøo sau ñaây söû duïng Socket 4a. 486 SX – 33 MHz b. 486 SX – 40 MHzc. 486 DX2 d. Pentium – 60 MHz61. CPU naøo sau ñaây söû duïng Socket 5a. 486 SX – 33 MHz b. Pentium – 75 MHzc. 486 DX2 d. Pentium – 60 MHz62. CPU naøo sau ñaây söû duïng Socket 7a. Pentium MMX– 233 MHz b. Pentium – 75 MHzc. Pentium II d. Pentium – 60 MHz63. CPU naøo sau ñaây söû duïng Socket 8a. Pentium MMX b. Pentium Proc. Pentium II d. Pentium III64. CPU naøo sau ñaây söû duïng Socket 370a. Pentium MMX b. Pentium Proc. Pentium III d. Pentium 465. CPU naøo sau ñaây söû duïng Socket Aa. AMD Duron b. AMD K6c. Pentium 4 d. AMD K7
 10. 10. 66. CPU naøo sau ñaây söû duïng Slot 1a. AMD Duron b. Pentium IIIc. AMD Athlon d. Pentium 467. CPU naøo sau ñaây söû duïng Slot Aa. AMD Duron b. Pentium IIIc. AMD Athlon d. Pentium 468. CPU naøo sau ñaây söû duïng Slot 2a. AMD Duron b. Xeon (Pentium II, III)c. AMD Athlon d. Pentium 469. CPU naøo sau ñaây söû duïng Socket 754a. AMD Duron b. AMD K7c. AMD Athlon d. AMD Sempron70. CPU naøo sau ñaây söû duïng Socket 939a. AMD Duron b. AMD K7c. AMD Athlon d. AMD Sempron71. Loaïi bus naøo sau ñaây thuoäc system busa. PCI b. AGPc. FSB d. ISA72. Loaïi bus naøo sau ñaây khoâng thuoäc system busa. PCI b. AGPc. PCI-Express d. Caû 3 caâu a,b,c ñeàu ñuùng73. Loaïi bus naøo sau ñaây thuoäc I/O bus
 11. 11. a. BSB b. FSBc. PCI-Express d. Caû 2 caâu a,b ñeàu ñuùng74. Loaïi bus naøo sau ñaây khoâng thuoäc I/O busa. BSB b. AGPc. PCI-Express d. Caû 2 caâu a,b ñeàu ñuùng75. System bus coøn ñöôïc goïi laøa. External bus b. Host busc. Processor bus d. expansion bus76. I/O bus coøn ñöôïc goïi laøa. Main bus b. local busc. Processor bus d. expansion bus77. Heä thoáng bus naøo noái CPU vôùi boä nhôù chínha. BSB b. FSBc. AGP d. Caû 2 caâu a,b ñeàu ñuùng78. Heä thoáng bus naøo noái CPU vôùi cache L2a. BSB b. FSBc. PCI d. Caû 2 caâu b,c ñeàu ñuùng79. Heä thoáng bus ISA ban ñaàu coù ñoä roänga. 4 bit b. 8 bitc. 16 bit d. 32 bit80. Heä thoáng bus ISA caûi tieán coù ñoä roänga. 4 bit b. 8 bitc.16 bit d. 32 bit
 12. 12. 81. Heä thoáng bus ISA ban ñaàu söû duïng taàn soáa. 2,77 MHZ b. 4,77 MHZc. 3,77 MHZ d. 5,77 MHZ82. Heä thoáng bus ISA caûi tieán söû duïng taàn soáa. 5 MHZ b. 6 MHZc. 7 MHZ d. 8 MHZ83. Heä thoáng bus PCI ban ñaàu coù ñoä roänga. 16 bit b. 32 bitc. 64 bit d. 128 bit84. Heä thoáng bus PCI ban ñaàu söû duïng taàn soáa. 33 MHZ b. 66 MHZc. 100 MHZ d. 133 MHZ85. Heä thoáng bus Wide PCI coù ñoä roänga. 16 bit b. 32 bitc. 64 bit d. 128 bit86. Heä thoáng bus Wide PCI söû duïng taàn soáa. 33 MHZ b. 66 MHZc. 100 MHZ d. 133 MHZ87. Heä thoáng bus Fast Wide PCI coù ñoä roänga. 16 bit b. 32 bitc. 64 bit d.128 bit88. Heä thoáng bus Fast Wide PCI söû duïng taàn soáa. 33 MHZ b. 66 MHZ
 13. 13. c. 100 MHZ d. 133 MHZ89. Heä thoáng bus PCI-X 1.0 coù ñoä roänga. 16 bit b. 32 bitc. 64 bit d.128 bit90. Heä thoáng bus PCI-X 1.0 söû duïng taàn soáa. 133 MHZ b. 66 MHZc. 100 MHZ d. 266 MHz91. Heä thoáng bus PCI-X 1.0 söû duïng taàn soáa. 133 MHZ b. 66 MHZc. 33 MHZ d. 266 MHz92. Heä thoáng bus PCI-X 2.0 coù ñoä roänga. 16 bit b. 32 bitc. 64 bit d.128 bit93. Heä thoáng bus PCI-X 2.0 söû duïng taàn soáa. 133 MHZ b. 66 MHZc. 100 MHZ d. 266 MHz94. Heä thoáng bus PCI-X 2.0 söû duïng taàn soáa. 133 MHZ b. 66 MHZc. 533 MHZ d. 200 MHz95. Heä thoáng bus AGP 1X coù ñoä roänga. 16 bit b. 32 bitc. 64 bit d.128 bit96. Heä thoáng bus AGP 1X söû duïng taàn soá
 14. 14. a. 133 MHZ b. 66 MHZc. 533 MHZ d. 200 MHz97. Heä thoáng bus AGP 2X coù ñoä roänga. 16 bit b. 32 bitc. 64 bit d.128 bit98. Heä thoáng bus AGP 2X söû duïng taàn soáa. 133 MHZ b. 66 MHZc. 533 MHZ d. 200 MHz99. Heä thoáng bus AGP 4X coù ñoä roänga. 16 bit b. 32 bitc. 64 bit d.128 bit100. Heä thoáng bus AGP 4X söû duïng taàn soáa. 133 MHZ b. 66 MHZc. 266 MHZ d. 200 MHz101. Heä thoáng bus AGP 8X coù ñoä roänga. 16 bit b. 32 bitc. 64 bit d.128 bit102. Heä thoáng bus AGP 8X söû duïng taàn soáa. 133 MHZ b. 66 MHZc. 266 MHZ d. 533 MHz103. Baêng thoâng cuûa bus PCI Express X1 laøa. 4 Gbps b. 8 Gbpsc. 16 Gbps d. 32 Gbps
 15. 15. 104. Baêng thoâng cuûa bus PCI Express X4 laøa. 4 Gbps b. 8 Gbpsc. 16 Gbps d. 32 Gbps105. Baêng thoâng cuûa bus PCI Express X8 laøa. 4 Gbps b. 8 Gbpsc. 16 Gbps d. 32 Gbps106. Baêng thoâng cuûa bus PCI Express X8 laøa. 4 Gbps b. 64 Gbpsc. 16 Gbps d. 32 Gbps107. Nhieäm vuï naøo sau ñaây laø cuûa Chipseta. Ñieàu khieån bus b. Ñieàu khieån ngaétc. Quyeát ñònh loaïi vaø toác ñoä CPU d. Caû 3 caâu a,b,c ñeàu ñuùng108. Coång baøn phím treân mainboard AT coù kyù hieäu laø:a. PS/2 b. DINc. COM d. LPT109. Coång baøn phím treân mainboard ATX coù kyù hieäu laø:a. PS/2 b. DINc. COM d. LPT110. Soá chaân cuûa coång DINa. 5 chaân b. 6 chaânc. 7 chaân d. 8 chaân111. Soá chaân cuûa coång PS/2
 16. 16. a. 5 chaân b. 6 chaânc. 7 chaân d. 8 chaân112. Coång noái tieáp coù kyù hieäu laø:a. PS/2 b. DINc. COM d. LPT113. Coång song song coù kyù hieäu laø:a. PS/2 b. DINc. COM d. LPT114. Soá chaân cuûa coång noái tieápa. 5 chaân b. 9 chaânc. 25 chaân d. Caû 2 caâu b,c ñeàu ñuùng115. Soá chaân cuûa coång song songa. 5 chaân b. 9 chaânc. 25 chaân d. 10 chaân116. Toác ñoä truyeàn cao nhaát cuûa coång noái tieáp laø:a. 64 Kbps b. 115 Kbpsc. 32 Kbps d. 128 Kbps117. Toác ñoä truyeàn cao nhaát cuûa coång song song laø:a. 0,5 Mbps b. 1,5 Mbpsc. 2,5 Mbps d. 3,5 Mbps118. Coång song song cho pheùp truyeàn ñoàng thôøia. 8 bit b. 16 bitc. 32 bit d. 64 bit
 17. 17. 119. Cô cheá truyeàn song song naøo cho pheùp döõ lieäu chæ truyeàn 1chieàu taïi moãi thôøi ñieåma. SPP b. EPPc. ECP d. Caû 3 caâu a,b,c ñeàu ñuùng120. Cô cheá truyeàn song song naøo cho pheùp döõ lieäu truyeàn 2 chieàukhoâng ñoái xöùnga. SPP b. EPPc. ECP d. Caû 3 caâu a,b,c ñeàu ñuùng121. Cô cheá truyeàn song song naøo cho pheùp döõ lieäu truyeàn 2 chieàuñoái xöùnga. SPP b. EPPc. ECP d. Caû 3 caâu a,b,c ñeàu ñuùng122. Soá chaân cuûa coång USBa. 4 chaân b. 8 chaânc. 16 chaân d. 32 chaân123. Ñieän theá caáp ra ôû coång USBa. 3 VDC b. 4 VDCc. 5 VDC d. 6 VDC124. Baêng thoâng coång USB 1.0a. 0,5 Mbps b. 1,5 Mbpsc. 2,5 Mbps d. 3,5 Mbps125. Baêng thoâng coång USB 1.1a. 12 Mbps b. 24 Mbpsc. 48 Mbps d. 96 Mbps
 18. 18. 126. Baêng thoâng coång USB 2.0a. 120 Mbps b. 240 Mbpsc. 480 Mbps d. 96 Mbps127. Toác ñoä truyeàn cuûa coång IEEE 1394aa. 100 Mbps b. 200 Mbpsc. 300 Mbps d. 400 Mbps128. Toác ñoä truyeàn cuûa coång IEEE 1394ba. 600 Mbps b. 800 Mbpsc. 300 Mbps d. 400 Mbps129. Ngaét cuûa DOS laø loaïia. Ngaét cöùng b. Ngaét meàmc. Ngaét logic d. Caû 3 caâu a,b,c ñeàu ñuùng130. Ngaét cuûa BIOS laø loaïia. Ngaét cöùng b. Ngaét meàmc. Ngaét logic d. Caû 2 caâu b,c ñeàu ñuùng131. Ngaét cuûa heä thoáng laø loaïia. Ngaét cöùng b. Ngaét meàmc. Ngaét logic d. Caû 2 caâu b,c ñeàu ñuùng132. Ngaét cuûa ngöôøi söû duïng laø loaïia. Ngaét cöùng b. Ngaét meàmc. Ngaét logic d. Caû 2 caâu b,c ñeàu ñuùng133. Caùc chöông trình con phuïc vuï ngaét cöùng ñöôïc kích hoaït bôûia. Tín hieäu IRQ b. Leänh INT trong heä leänh cuûa CPUc. Caû 2 caâu a,b ñeàu ñuùng d. Caû 2 caâu a,b ñeàu sai
 19. 19. 134. Caùc chöông trình con phuïc vuï ngaét meàm ñöôïc kích hoaït bôûia. Tín hieäu IRQ b. Leänh INT trong heä leänh cuûa CPUc. Caû 2 caâu a,b ñeàu ñuùng d. Caû 2 caâu a,b ñeàu sai135. Caùc chöông trình con phuïc vuï ngaét loaïi naøo ñöôïc kích hoaït khi CPUthöïc hieän leänh vaø phaùt sinh ngoaïi leäa. Ngaét cöùng b. Ngaét meàmc. Ngaét logic d. Caû 2 caâu b,c ñeàu ñuùng136. Baûng vec tô ngaét laø baûng chöùaa. Caùc chöông trình phuïc vuï ngaét b. Caùc ngaétc. Ñòa chæ caùc chöông trình phuïc vuï ngaét d. Caû 2 caâu b,cñeàu ñuùng137. Soá oâ trong baûng vec tô ngaéta. 128 oâ b. 256 oâc. 512 oâ d. 1024 oâ138. Soá thöù töï töøng oâ trong baûng vec tô ngaét goïi laøa. Soá ngaét b. vectô ngaétc. Caû 2 caâu a,b ñeàu ñuùng d. Caû 2 caâu a,b ñeàu sai139. Noäi dung caùc oâ trong baûng vec tô ngaét goïi laøa. Soá ngaét b. vectô ngaétc. Caû 2 caâu a,b ñeàu ñuùng d. Caû 2 caâu a,b ñeàu sai140. Ñòa chæ logic cuûa chöông trình phuïc vuï ngaét goïi laøa. Soá ngaét b. vectô ngaétc. Caû 2 caâu a,b ñeàu ñuùng d. Caû 2 caâu a,b ñeàu sai141. Ñòa chæ logic cuûa chöông trình phuïc vuï ngaét goïi laø
 20. 20. a. Soá ngaét b. vectô ngaétc. Caû 2 caâu a,b ñeàu ñuùng d. Caû 2 caâu a,b ñeàu sai142. Boä taïo xung nhòp ñoàng hoà heä thoáng söû duïng ngaéta. 07h b. 08hc. 09h d. 0Ah143. Thieát bò giao dieän baøn phím söû duïng ngaéta. 07h b. 08hc. 09h d. 0Ah144. Coång COM 2 söû duïng ngaéta. 07h b. 08hc. 0Ah d. 0Bh145. Coång COM 1 söû duïng ngaéta. 0Ah b. 0Bhc. 0Ch d. 0Dh146. OÅ ñóa meàm söû duïng ngaéta. 0Eh b. 0Bhc. 0Ch d. 0Dh147. Coång LPT 1 söû duïng ngaéta. 0Ah b. 0Bhc. 0Ch d. 0Fh148. Ñoàng hoà thôøi gian thöïc söû duïng ngaéta. 70h b. 71hc. 72h d. 73h
 21. 21. 149. Card aâm thanh söû duïng ngaéta. 70h b. 71hc. 72h d. 73h150. Coång USB söû duïng ngaéta. 70h b. 71hc. 72h d. 73h151. Coång PS/2 söû duïng ngaéta. 70h b. 72hc. 74h d. 76h152. Coång IDE1 söû duïng ngaéta. 70h b. 72hc. 74h d. 76h153. Coång IDE2 söû duïng ngaéta. 78h b. 72hc. 74h d. 76h154. Chip ñieàu khieån ngaét cöùng laøa. PIC 8159 b. PIC 8259c. PIC 8359 d. PIC 8459155. Moãi chip PIC 8259 coù theå nhaän bao nhieâu tín hieäu yeâu caàu ngaét(IRQ)a. 8 IRQ b. 16 IRQc. 32 IRQ d. 64 IRQ
 22. 22. 156. Heä thoáng ngaét cöùng ñöôïc xaây döïng treân cô sôû maáy chip PIC8259a. 1 chip b. 2 chipc. 3 chip d. 4 chip157. 2 PIC 8259 keát hôïp vôùi nhau theo kieåu gheùp taàng, coù theå phuïc vuïñöôïc maáy ngaéta. 13 ngaét b. 14 ngaétc. 15 ngaét d. 16 ngaét158. Thanh ghi naøo cuûa PIC 8259 coù nhieäm vuï ghi nhaän caùc yeâu caàungaét ñoøi phuïc vuï töø caùc thieát bò ngoaïi via. ISR b. IRRc. PR d. Caû 3 caâu a,b,c ñeàu ñuùng159. Thanh ghi naøo cuûa PIC 8259 coù nhieäm vuï xaùc nhaän möùc öu tieâncuûa caùc yeâu caàu ngaéta. ISR b. IRRc. PR d. Caû 3 caâu a,b,c ñeàu ñuùng160. Thanh ghi naøo cuûa PIC 8259 coù nhieäm vuï ghi nhaän caùc ngaét ñangphuïc vuïa. ISR b. IRRc. PR d. Caû 3 caâu a,b,c ñeàu ñuùng161. Chip ñieàu khieån truy nhaäp tröïc tieáp boä nhôù laøa. DMAC 8327 b. DMAC 8237c. DMAC 8527 d. DMAC 8427162. DMAC giao tieáp vôùi CPU thoâng qua caùc chaâna. DRQ vaø DACK b. DACK vaø HLDA
 23. 23. c. DRQ vaø HOLD d. HOLD vaø HLDA163. DMAC 8237 coù maáy keânha. 2 keânh b. 3 keânhc. 4 keânh d. 5 keânh164. Caùc thieát bò ngoaïi vi gôûi yeâu caàu ñöôïc phuïc vuï DMA tôùi DMAC8237 qua caùc chaân coù kyù hieäua. DRQ b. DACKc. HOLD d. HLDA165. DRQ naøo coù möùc öu tieân cao nhaáta. DRQ0 b. DRQ1c. DRQ2 d. DRQ3166. DMAC 8237 gôûi tín hieäu traû lôøi caùc thieát bò ngoaïi vi maø noù phuïcvuï qua caùc chaân coù kyù hieäua. DRQ b. DACKc. HOLD d. HLDA167. DMAC 8237 gôûi tín hieäu ñoøi quyeàn ñieàu khieån BUS tôùi CPU quachaâna. DRQ b. DACKc. HOLD d. HLDA168. CPU baùo DMAC 8237 bieát quyeàn ñieàu khieån BUS daõ thuoäc veàDMAC qua chaâna. DRQ b. DACKc. HOLD d. HLDA
 24. 24. 169. Chaân HOLD cuûa DMAC 8237 taàng 2 noái vôùi chaân naøo cuûa DMAC8237 taàng 1 trong cheá ñoä gheùp taàng.a. DRQ b. DACKc. HOLD d. HLDA170. Chaân HLDA cuûa DMAC 8237 taàng 2 noái vôùi chaân naøo cuûa DMAC8237 taàng 1 trong cheá ñoä gheùp taàng.a. DRQ b. DACKc. HOLD d. HLDA171. PIC 8259 gôûi tín hieäu ngaét ñeán CPU thoâng qua chaâna. INT b. -INTAc. -CS d. -RD172. CPU gôûi tín hieäu traû lôøi ngaét ñeán PIC 8259 thoâng qua chaâna. INT b. –INTAc. -CS d. -RD173. Chaân INT cuûa PIC 8259 thôï noái vôùi chaân naøo cuûa PIC 8259 chuûtrong heä thoáng gheùp taànga. INT b. –INTAc. DRQ d. -RD174. Trong heä thoáng maïng truyeàn döõ lieäu söû duïng modem, maùy tínhñöôïc goïi laøa. DTE b. DCEc. DAE d. DME175. Trong heä thoáng maïng truyeàn döõ lieäu söû duïng modem, modemñöôïc goïi laøa. DTE b. DCE
 25. 25. c. DAE d. DME176. Chuaån truyeàn tin noái tieáp coù kyù hieäu laøa. RS-323 b. RS-423c. RS-432 d. RS-232177. DTE baùo cho DCE bieát ñaõ saün saøng laøm vieäc qua chaâna. DTR b. DSRc. CTS d. CD178. DTE baùo cho DCE bieát coù döõ lieäu muoán gôûi qua chaâna. DTR b. RTSc. CTS d. CD179. DCE baùo cho DTE bieát ñaõ saün saøng laøm vieäc qua chaâna. DTR b. DSRc. CTS d. CD180. DCE baùo cho DTE bieát ñaõ saün saøng nhaän döõ lieäu ñeå gôûi ñi quachaâna. DTR b. DSRc. CTS d. CD181. DCE baùo cho DTE bieát ñaõ phaùt hieän ñöôïc soùng mang cuûa phíabeân kia qua chaâna. DTR b. DSRc. CTS d. CD182. DCE baùo cho DTE bieát ñaõ nhaän ñöôïc tín hieäu chuoâng qua chaân
 26. 26. a. DTR b. DSRc. RI d. CD183. Möùc ñieän theá tín hieäu trong truyeàn noái tieáp ñöôïc qui ñònha. +/- 25V b. +/- 5Vc. +/- 10V d. +/- 50V184. Chieàu daøi toái ña caùp noái giöõa DTE vaø DCE trong truyeàn noái tieápa. 5m b. 10 mc. 15m d. 20 m185. Tín hieäu naøo ñöôïc duøng ñeå choát ñeå choát döõ lieäu vaøo thieát bòngoaïi vi hoaëc may in trong truyeàn thoâng song songa. STROBE b. AUTOFEEDc. INIT d. SELECT-OUT186. Tín hieäu naøo ñöôïc duøng ñeå ñieàu khieån moät doøng in trong truyeànthoâng song songa. STROBE b. AUTOFEEDc. INIT d. SELECT-OUT187. Tín hieäu naøo ñöôïc duøng ñeå khôûi ñoäng maùy in trong truyeàn thoângsong songa. STROBE b. AUTOFEEDc. INIT d. SELECT-OUT188. Tín hieäu naøo ñöôïc duøng ñeå baét tay vôùi thieát bò ngoaïi vi hoaëcmaùy in trong truyeàn thoâng song songa. STROBE b. AUTOFEEDc. INIT d. SELECT-OUT
 27. 27. 189. Tín hieäu naøo ñöôïc duøng ñeå baùo maùy in ñaõ saün saøng laøm vieäctrong truyeàn thoâng song songa. STROBE b. AUTOFEEDc. INIT d. SELECT-IN190. Tín hieäu naøo ñöôïc duøng ñeå baùo maùy in heát giaáy trong truyeànthoâng song songa. PE b. AUTOFEEDc. INIT d. SELECT-IN191. Tín hieäu naøo ñöôïc duøng ñeå baùo maùy in saün saøng nhaän moät kyùtöï môùi trong truyeàn thoâng song songa. PE b. AUTOFEEDc. ACK d. SELECT-IN192. Chieàu daøi toái ña caùp noái giöõa maùy tính vaø maùy in trong truyeànsong songa. 5m b. 3mc. 15m d. 20m193. Phaïm vi phuû soùng toái ña cuûa coång hoàng ngoaïi (khoâng vaät caûn)a. 1m b. 5mc. 2m d. 3m194. Coâng suaát boä nguoàn cung caáp cho caùc maùy tính Pentiuma. 100 – 130W b. 200 – 230Wc. 300 – 330W d. 400 – 430W195. Coâng suaát boä nguoàn cung caáp cho caùc maùy tính Pentium II, III
 28. 28. a. 100 – 130W b. 200 – 230Wc. 300 – 330W d. 230 – 250W196. Coâng suaát boä nguoàn cung caáp cho caùc maùy tính Pentium IVa. 100 – 130W b. 200 – 230Wc. 250 – 375W d. 230 – 250W197. Soá chaân trong giaéc caém cuûa boä nguoàn ATXa. 20 chaân b. 25 chaânc. 30 chaân d. 35 chaân198. Ñeå thay ñoåi traät töï khoûi ñoäng töø caùc oå ñóa, ta phaûi vaøo chöôngtrình coù teân laøa. ROM CMOS b. BIOSc. ROM BIOS d. CMOS setup199. BIOSa. Laø taäp leänh naèm trong 1 chip ROM treân mainboardb. Laø taäp leänh ñöôïc CPU thöïc thi ñaàu tieânc. Laø 1 chip nhôù ñöôïc nuoâi baèng pin treân mainboardd. Caû 2 caâu a,b ñeàu ñuùng200. CMOSa. Laø taäp leänh naèm trong 1 chip ROM treân mainboardb. Laø taäp leänh ñöôïc CPU thöïc thi ñaàu tieânc. Laø 1 chip nhôù ñöôïc nuoâi baèng pin treân mainboardd. Caû 2 caâu a,b ñeàu ñuùng

×