Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                               ...
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                               ...
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                    Page 3 of 1      ...
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                              Pa...
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                               ...
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                       Page 6 of 1  ...
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                            Page 7...
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                             Pag...
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                          Page 9 of ...
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                               ...
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                               ...
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                               ...
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                               ...
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                               ...
GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH                                            Page ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Chuc nang va linh kien cua main board

1,242 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Chuc nang va linh kien cua main board

 1. 1. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 1 of 1 GIÁO TRÌNH PH N C NG MÁY TÍNH Xin chào : ð Trư ng Long Lư t truy c p : 7 S dư : 125800 H n s d ng (mm/dd/yy) : 5/31/2009 T NG QUAN . Ch c năng & L Ki n c a Mainboard N i dung : Ch c năng, sơ ñ kh i và nguyên lý ho t ñ ng c a Mainboard - Các thành ph n trên CASE & NGU N Mainboard . MAIN_BOARD . VI X LÝ - CPU B NH RAM . _HDD, CDROM T_B NH P XU T CARD M R NG L P RÁP M.TÍNH CÀI WINDOW 98 CÀI WIN2000, XP 1. Ch c năng c a Mainboard PARTION MAGIC B n ñưa tr chu t vào sơ ñ ñ xem chú thíchhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 2. 2. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 2 of 1 TI N ÍCH GHOST LAN - INTERNET Dowload G.Trình PH N S / CH A Mainboard máy vi tính . Mainboard c a máy tính có các ch c năng sau ñây : Là b n m ch chính liên k t t t c các linh ki n và thi t b ngo i vi thành m t b máy vi tính th ng nh t . ði u khi n t c ñ và ñư ng ñi c a lu ng d li u gi a các thi t b trên . ði u khi n ñi n áp cung c p cho các linh ki n g n ch t ho c c m r i trên Mainboard . 2. Sơ ñ kh i c a Mainboard . B n ñưa tr chu t vào sơ ñ ñ xem chú thíchhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 3. 3. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 3 of 1 Sơ ñ kh i Mainboard Pentium 4 3 . Nguyên lý ho t ñ ng c a Mainboardhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 4. 4. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 4 of 1 Mainboard có 2 IC quan tr ng là Chipset c u b c và Chipset c u nam, chúng có nhi m v là c u n i gi a các thành ph n c m vào Mainboard như n i gi a CPU v i RAM, gi a RAM v i các khe m r ng PCI v v... Gi a các thi t b này thông thư ng có t c ñ truy n qua l i r t khác nhau còn g i là t c ñ Bus. Thí d trên m t Mainboard Pentium 4, t c ñ d li u ra vào CPU là 533MHz nhưng t c ñ ra vào b nh RAM ch có 266MHz và t c ñ ra vào Card Sound g n trên khe PCI l i ch có 66MHz . Gi s ta nghe m t b n nh c MP3, ñ u tiên d li u c a b n nh c ñư c n pt c ng lên b nh RAM sau ñó d li u ñư c x lý trên CPU r i l i t m th i ñưa k t qu xu ng b nh RAM trư c khi ñua qua Card Sound ra ngoài, toàn b hành trình c a d li u di chuy n như sau : + D li u ñ c trên c ng truy n qua c ng IDE v i v n t c 33MHz ñi qua Chipset c u nam ñ i v n t c thành 133MHz ñi qua Chipset c u b c vào b nh RAM v i v n t c 266MHz, d li u t Ram ñư c n p lên CPU ban ñ u ñi vào Chipset b c v i t c ñ 266MHz sau ñó ñi t Chipset b c lên CPU v i t c ñ 533MHz , k t q a x lý ñư c n p tr l i RAM theo hư ng ngư c l i , sau ñó d li u ñư c g i t i Card Sound qua Bus 266MHz c a RAM, qua ti p Bus 133MHz gi a hai Chipset và qua Bus 66MHz c a khe PCI => Như v y ta th y r ng 4 thi t b có t c ñ truy n r t khác nhau là + CPU có Bus (t c ñ truy n qua chân) là 533MHz + RAM có Bus là 266MHz + Card Sound có Bus là 66MHz + c ng có Bus là 33MHz ñã làm vi c ñư c v i nhau thông qua h th ng Chipset ñi u khi n t c ñ Bus . Xem chi ti t v Mainboard máy Pentium 4 CÁC THÀNH PH N TRÊN MAINBOARDhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 5. 5. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 5 of 1 1. Chipset c u b c (North Bridge ) và Chipset c u nam ( Sourth Bridge ) Nhi m v c a Chipset : K t n i các thành ph n trên Mainboard và các thi t b ngo i vi l i v i nhau ði u khi n t c ñ Bus cho phù h p gi a các thi t b Thí d : CPU có t c ñ Bus là 400MHz nhưng Ram có t c ñ Bus là 266MHz ñ hai thành ph n này có th giao ti p v i nhau thì chúng ph i thông qua Chipset ñ thay ñ i t c ñ Bus Chipset North Bridge Khái ni m v t c ñ Bus : ðây là t c ñ try n d li u gi a thi t b v i các Chipset Thí d : T c ñ truy n d li u gi a CPU v i Chipset c u b c chính là t c ñ Bus c a CPU, t c ñ truy n gi a Ram v i Chipset c u b c g i là t c ñ Bus c a Ram ( thư ng g i t t là Bus Ram ) và t c ñ truy n gi a khe AGP v i Chipset là Bus c a Card Video AGP 3 ñư ng Bus là Bus c a CPU, Bus c a RAM và Bus c a Card AGP có vai trò ñ c bi t quan tr ng ñ i v i m t Mainboard vì nó cho bi t Mainboard thu c th h nào và h tr lo i CPU, lo i RAM và lo i Card Video nào ? B n ñưa tr chu t vào sơ ñ ñ xem chú thíchhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 6. 6. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 6 of 1 Sơ ñ minh ho t c ñ Bus c a các thi t b liên l c v i nhau qua Chipset h th ng . 2. ð c m CPU => Ta có th căn c vào các ñ c m CPU ñ phân bi thttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 7. 7. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 7 of 1 ch ng lo i Mainboard Khe c m CPU ki u Slot - Cho các máy Pentium 2 : Khe c m này ch có các máu Pentium 2 , CPU không g n tr c ti p vào Mainboard mà g n vào m t v m ch sau ñó v m ch ñó ñư c g n xu ng Mainboard thông qua khe Slot như hình dư i ñây : Mainboard c a máy Pentium 2 ð c m CPU ki u Socket 370 - Cho các máy Pentium 3 : ðây là ñ c m trong các máy Pentium 3 , ñ c m này có 370 chân . ð c m CPU - Socket370 trong các máy Pentium 3 ð c m CPU - Socket 423 - Cho các máy Pentium 4 : ðây là ki u ñ c m CPU trong các máy Pentium 4 ñ i ñ u giành cho CPU có 423 chân .http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 8. 8. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 8 of 1 ð c m CPU - Socket 423 trong các máy Pentium 4 ñ i ñ u ð c m CPU - Socket 478 - Cho các máy Pentium 4 : ðây là ñ c m CPU trong các máy Pentium 4 ñ i trung , chíp lo i này có 478 chân . ð c m CPU - Socket 478 trong các máy Pentium 4 ñ i trung ð c m CPU - Socket 775 - Cho các máy Pentium 4 : ðây là ñ c m CPU trong các máy Pentium 4 ñ i m i .http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 9. 9. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 9 of 1 ð c m CPU - Socket 775 trong các máy Pentium 4 ñ i m i ð c m CPU - Socket 939 : ðây là ñ c m CPU trong các máy s d ng chip AMD m i nh t g n ñây. ð c m CPU - Socket 939 trong các máyhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 10. 10. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 10 of 1 ñ i m i dùng chíp AMD 3. Khe c m b nh RAM Khe c m SDRam - Cho máy Pentium 2 và Pentium 3 : SDRam (Synchronous Dynamic Ram) => Ram ñ ng có kh năng ñ ng b , t c Ram này có kh năng theo k p t c ñ c a h th ng . SDRam có t c ñ Bus t 66MHz ñ n 133MHz Khe c m SDRam trong máy Pentium 2 và Pentium 3 Khe c m DDRam - Cho máy Pentium 4 : DDRam (Double Data Rate Synchronous Dynamic Ram) => Chính là SDRam có t c ñ d li u nhân 2 . DDRam có t c ñ Bus t 200MHz ñ n 533MHz Khe c m DDRam trong máy Pentium 4 4. Khe c m m r ng 1. ISA ISA ( Industry Standar Architecture => Ki n trúc tiêu chu n công ngh ) ñây là khe c m cho các Card m r ng theo tiêu chu n cũ, hi n nay khe c m này ch còn t n t i trên các máy Pentium 2 và Pentium 3 , trên các máy Pentium 4 khe này không còn xu t hi n .http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 11. 11. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 11 of 1 2. PCI PCI ( Peripheral Component Interconnect => Liên k t thi t b ngo i vi ) ðây là khe c m m r ng thông d ng nh t có Bus là 33MHz, cho t i hi n nay các khe c m này v n ñư c s d ng r ng rãi trong các máy Pentium 4 3. AGP AGP ( Accelerated Graphic Port ) C ng tăng t c ñ ho , ñây là c ng giành riêng cho Card Video có h tr ñ ho , t c ñ Bus th p nh t c a khe này ñ t 66MHz <=> 1X, 1X = 66 MHZ ( Cho máy Pentium 2 & Pentium 3 ) 2X = 66 MHz x 2 = 133 MHz ( Cho máy Pentium 3 ) 4X = 66 MHz x 4 = 266 MHz ( Cho máy Pentium 4 ) 8X = 66 MHz x 8 = 533 MHz ( Cho máy Pentium 4 ) 16X = 66 MHz x 16 = 1066 MHz ( Cho máy Pentium 4 )http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 12. 12. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 12 of 1 5. Các thành ph n khác 1. B nh Cache : Là b nh ñ m n m gi a b nh RAM và CPU nh m rút ng n th i gian l y d li u trong lúc CPU x lý, có hai lo i Cache là Cache L1 và Cache L2. V i các máy Pentium 2 Cache L1 n m trong CPU còn Cache L2 n m ngoài CPU T các máy Pentium 3 và 4 Cache L1 và L2 ñ u ñư c tích h p trong CPU Không như b nh RAM, b nh Cache ñư c làm t RAM tĩnh có t c ñ nhanh và giá thành ñ t . 2. ROM BIOS ( Read Only Memory Basic Input/Output System => B nh ch ñ c, lưu tr các chương trình vào ra cơ s ) => ðây là b nh ch ñ c ñư c các nhà s n xu t Mainboard n p s n các chương trình ph c v các công vi c : ** Kh i ñ ng máy tính và ki m tra b nh Ram, ki m tra Card Video, b ñi u khi n ñĩa , bàn phím ... ** Tìm h ñi u hành và n p chương trình kh i ñ ng h ñi u hành . ** Cung c p chương trình cài ñ t c u hình máy ( CMOS Setup ) Khi b n vào chương trình CMOS Setup, phiên b n Default c a c u hình máy ñư c kh i ñ ng t BIOS, sau khi b n thay ñ i các thông s và Save l i thì các thông s m i ñư c lưu vào RAM CMOS và ñư c nuôi b ng ngu n Pin 3V, RAM CMOS là m t b nh nh ñư c tích h p trong Sourth Bridgehttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 13. 13. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 13 of 1 3. Các c ng giao ti p B n ñưa tr chu t vào xem chú thích * ð u c m ngu n 4. Jumper và Switch Trong các Mainboard Pentium 2 và Pentium 3 có r t nhi u Jumper và Switch, ñó là các công t c giúp cho ta thi t l p các thông s như : + Thi t l p t c ñ Bus cho CPU + Thi t l p s nhân t c ñ c a CPU + Clear ( Xoá ) chương trình trong CMOS ...http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 14. 14. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 14 of 1 Các Jumper trên Mainboard M t b ng hư ng d n thi t l p Jumper trên Mainboard Lưu ý : Các Jumper ch còn xu t hi n trên các máy Pentium 2 và Pentium 3 , trong các Mainboard Pentium 4 r t ít xu t hi n các Jumper hay Switch là vì máy Pentium 4 các ti n trình này ñã ñư c t ñ ng hoáhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
 15. 15. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 15 of 1 Ch c năng & L Ki n c a Mainboard ð c ñi m c a các ñ i Mainboard Các m ch cơ b n trên Mainboard Phương pháp ki m tra Mainboard Bach Khoa Electronic - Mobil: 0912.421.959 - Email: Daotaotructuyen@vnn.vn Trang chhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200

×