ชุดที่ 1 ส่งเนต

801 views

Published on

แหล่งน้ำ

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
801
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ชุดที่ 1 ส่งเนต

 1. 1. 2 ใบความรู เรื่อง มหัศจรรยแหงน้ําและอากาศ หนวยที่ 1 แหลงน้ําบนโลกและในทองถิ่น น้ํา เปนทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญตอ การดํารงชีวิตของมนุษย และสิ่งมีชีวิตทุกชนิด น้ําที่เรานํามาใชประโยชนนี้อาจมาจากแหลงน้ําที่แตกตางกัน โดยทั่ ว ไปเราใช เ กณฑ ที่ อ ยู ข องแหล ง น้ํ า จํ า แนกประเภทของแหล ง น้ํ า ได3 ประเภท คือ น้ําผิวดิน น้ําใตดิน น้ําในอากาศ น้ําในอากาศ น้ําผิวดิน น้ําใตดิน ประเภทของแหลงน้ํา ภาพโดย เด็กหญิงอินทิรา หลีหนุด
 2. 2. 3 1. น้ําผิวดิน คือ แหลงน้ําที่เรามองเห็นบนโลก เชน แมน้ํา ลําคลอง ทะเล น้ําตกลําธาร บึง หนองน้ํา เปนตน ภาพแสดงตัวอยางน้ําผิวดิน คลองบางมวง ลําธาร ที่มา http://www.healthcorners.com/ ทะเลสงขลา น้ําตก ที่มา http://www.flickr.com/ ทะเลสาบสงขลาตอนบน บึง ที่มา http://oldweb.dwr.go.th/
 3. 3. 4 2. น้ําใตดิน คือ แหลง น้ําที่เ กิดจากการสะสมของน้ําฝนที่ซึมผานชั้นดิน และชั้นหินลงไป แลวกักเก็บเอาไวใตดิน ไดแก น้ําบอดิน น้ําบอซีเมนต น้ําบาดาล น้ําพุรอนเปนตน ภาพแสดงการเกิดแหลงน้ําใตดิน ภาพโดย เด็กหญิงญาดา สอนทอง
 4. 4. 5 ภาพแสดงตัวอยางน้ําใตดิน น้ําพุรอนเขาชัยสน น้ําบอซีเมนตบานบางมวงที่มา http://www.taluitamtawan.com/ น้ําบอดิน น้ําบอโยก ที่มา http://www.bansuanporpeang.com/ น้ําพุรอน บอน้ําผุด http://www.dede.go.th/ ที่มา http://www.paknamubonclub.com/
 5. 5. 6 3. น้ําในอากาศ คือ น้ําที่ไดจากการระเหยของน้ําจากแหลงน้ําผิวดินที่กลายเปนไอน้ําแทรก ในอากาศ และน้ําจากฟา ไดแก น้ําฝน หิมะ ลูกเห็บ ภาพแสดงตัวอยางน้ําในอากาศ หิมะ หมอก ที่มา http://tsaj.org/ ที่มา http://www.oknation.net/ ลูกเห็บ น้ําฝน ที่มา http://mindmytrip.blogspot.com/ ที่มา http://www.eebah.com/ น้ําคาง ไอน้ําจากการระเหยของแหลงน้ําผิวดิน ที่มา http://www.oknation.net/ ที่มา http://travel.kapook.com/
 6. 6. 7 แหลงน้ําที่กลาวมา สวนใหญเปนแหลงน้ําที่พบในธรรมชาติ แตมนุษยสามารถสรางแหลงน้ําขึ้นมาเพื่อใชประโยชนในการดํารงชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพไดแก เขื่อน ฝาย น้ําประปา คลองชลประทาน บอเลี้ยงปลา บอเลี้ยงกุง ภาพแสดงตัวอยางแหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น น้ําประปา ม.9 บานชายคลอง บอเลี้ยงกุง ม.3 บานบางมวง บอเลี้ยงปลา ม.3 บานบางมวง คลองสงน้ํา ที่มา http://kmcenter.rid.go.th/
 7. 7. 8 ภาพแสดงตัวอยางแหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น เขื่อน ฝาย ม.3 บานควนนางพิมพ ที่มา http://www.oknation.net/ สระวายน้ํา คลองชลประทาน ม.3 บานบางมวงวง ที่มา http://natster2222.blogspot.com/ สวนสนุกแบบสวนน้ํา วง ที่มา http://www.siamcomic.com/
 8. 8. 9 น้ําจากแหลงน้ําตางๆ บนโลก บางแหลงเปนน้ําจืด บางแหลงเปนน้ําเค็ม โลกของเรามีน้ําจืด หรือน้ําเค็มมากกวากันนะ แหลงน้ําจืดบนโลก ไดแก น้ําคลอง น้ําตก ลําธาร น้ําบอ แมน้ํา หวย หนอง บึงเปนตน เปนแหลงน้ําบนโลกที่เกิดจาการสะสมของน้ําฝนที่ตกลงมา จัดเปนแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคที่สําคัญ แหลง น้ําเค็ ม บนโลก ไดแก ทะเลอัน ดามัน ทะเลอาวไทย มหาสมุทรอิน เดี ยมหาสมุทรแปซิฟก มหาสมุทรแอตแลนติก เปนตน เปนแหลงน้ําที่มีขนาดใหญและมีปริ ม าณมากบนผิ ว โลก จั ด เป น แหล ง ทรั พยากรสํ าคั ญ เช น สั ตว น้ํ าเค็ ม เกลื อ ทะเลแกสธรรมชาติ ถา 1 ขวด แทนน้ํา 1 สวน และ แทนน้ําเค็ม แทนน้ําจืด น้ําบนโลกทั้งหมดมีกี่สวน เปนน้ําเค็มและน้ําจืดอยางละกี่สวนดูแผนภาพตอไปนี้
 9. 9. 10 กิจกรรมที่ 1 สํารวจแหลงน้ําในทองถิ่นสาระสําคัญ แหลงน้ําบนโลกมีทั้งน้ําจืดและน้ําเค็ม น้ําบนโลกรอยละ 97 เปน แหลง น้ําเค็มและรอยละ 3 เปนน้ําจืดพบอยูตามแหลงตางๆ ที่มีทั้งผิวดิน ใตดินและในอากาศ เรานําน้ําจากแหลงตาง ๆ ในทองถิ่นมาใชประโยชนในชีวิตประจําวันมากมายจุดประสงคของกิจกรรม 1. สามารถสํารวจและบอกแหลงน้ําที่มีในทองถิ่นได 2. สามารถวิเคราะหและนําเสนอประเภทของแหลงน้ําได 3. มีความสนใจใฝรูเวลาที่ใช จํานวน 2 ชั่วโมงสื่อการเรียนการสอน ใบความรูเรืองแหลงน้ําบนโลกและในทองถิ่น ในชุดกิจกรรมวิยาศาสตรเรื่อง ่มหัศจรรยแหงน้ําและอากาศหนวยที่ 1 แหลงน้ําบนโลกและในทองถิ่นวิธีทํากิจกรรม 1. นัก เรี ยนแบ ง กลุ ม กลุ ม ละ 5 - 6 คน โดยจั ด กลุม แบบคละความสามารถ ประกอบดวยนักเ รียนเกง (1 คน) ปานกลาง (3 คน) ออน (2 คน) และให แตล ะกลุม เลือ ก ประธาน รองประธาน และเลขานุการของกลุม เพื่อ แบง หนาที่ความรับผิดชอบในกลุม 2. นักเรียนศึกษากิจกรรมที่ 1 เรื่องสํารวจแหลงน้ําในทองถิ่นเพื่อทําความเขาใจ ในรายละเอียดของกิจกรรมและการบันทึกผลในแบบบันทึกผลกิจกรรม
 10. 10. 113. นักเรียนศึกษาใบความรู เรื่อง แหลงน้ําบนโลก4. นักเรียนออกไปสํารวจแหลงน้ําในทองถิ่น (อาจสอบถามจากบุคคลในหมูบาน) บันทึกขอมูลในแบบบันทึกผลกิจกรรม5. รวมกันอภิปรายและสรุปองคความรูที่ไดจากการปฏิบัติกิจกรรม6. นักเรียนทําแบบฝกหัดทายกิจกรรม ไปทํากิจกรรมแสนสนุกกันเลย จะ
 11. 11. 12 แบบบันทึกผลกิจกรรม กิจกรรมที่ 1 สํารวจแหลงน้ําในทองถิ่นชื่อกลุม.................................................................................ชื่อ – นามสกุล..............................................................เลขที่......................ชั้น..................สมาชิกในกลุม 1.......................................................................................ตําแหนง........................ 2.......................................................................................ตําแหนง........................ 3.......................................................................................ตําแหนง........................ 4.......................................................................................ตําแหนง........................ 5.......................................................................................ตําแหนง........................ 6.......................................................................................ตําแหนง........................ เย !พรอมแลวไปสํารวจ แหลงน้ํากันเถอะพวกเรา
 12. 12. 13 ตารางบันทึกผลการสํารวจแหลงน้ําในทองถิ่น ผลการสํารวจ แหลงน้ํา มี ไมมี1. ลําคลอง2. ลําธาร3. ลําหวย4. แมน้ํา5. บอซีเมนต6. บอดิน7. คลองสงน้ํา8. ทะเล9. น้ําประปา10. ฝาย11. น้ําตก12. หิมะ13. เขื่อน14. บอบาดาล15. น้ําฝน16. น้ําคาง17. หมอก18. ลูกเห็บ19. บอน้ํารอน20. ทะเลสาบ
 13. 13. 14คําถามหลังการสํารวจ 1. แหลงน้ําที่ไมมีในทองถิ่นไดแกแหลงน้ําอะไรบาง ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... 2. แหลงน้ําในทองถิ่นแหลงใดมีรสจืด ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... 3. แหลงน้ําในทองถิ่นแหลงใดมีรสเค็ม ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... 4. แหลงน้ําในทองถิ่นแหลงใดพบบนพื้นผิวโลก ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... 5. แหลงน้ําในทองถิ่นแหลงใด พบในอากาศ ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
 14. 14. 15 6. แหลงน้ําในทองถิ่นแหลงใด พบในชั้นใตดิน ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... 7. แหลงน้ําในทองถิ่นแหลงใดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... 8. แหลงน้ําในทองถิ่น แหลงใดที่มนุษยสรางขึ้นมาเพื่อการใชประโยชน ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................สรุปผลการสํารวจ ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
 15. 15. 16 แบบฝกหัดทายกิจกรรม : ใหนักเรียน เติมเครื่องหมาย  หนาขอความที่ถูก คําชี้แจง และเติมเครื่องหมาย  หนาขอความที่ผิด คะแนนเต็ม 15 คะแนน..................1. น้ําบาดาล คือ น้ําที่ปรากฏใหเห็นโดยทั่วไปบนพื้นโลก..................2. น้ําในลําคลองมีรสจืด..................3. น้ําประปาเปนแหลงน้ําที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ..................4. น้ําในบึงมีรสจืด..................5. บนพื้นโลกมีน้ําจืดมากกวาน้ําเค็ม..................6. น้ําในทะเลและมหาสมุทรมีปริมาณนอยกวาน้ําจืดบนโลก..................7. น้ําพุรอนเปนแหลงน้ําที่อยูผิวดิน..................8. หิมะเปนแหลงน้ําที่อยูในอากาศ..................9. เขื่อนคือแหลงน้ําที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ................10. ลูกเห็บเปนแหลงน้ําที่พบโดยทั่วไปบนพื้นโลก................11. น้ําฝนมีรสจืด................12. แหลงน้ําเค็มเปนแหลงน้ําที่มีขนาดใหญ และมีปริมาณมากบนผิวโลก................13. น้ําจืดบนโลกมีปริมาณมากถึงรอยละ 97 ของน้ําทั้งหมดบนโลก................14. ฝายคือแหลงน้ําที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ................15. แหลงน้ําจืดบนโลกเปนแหลงน้ําที่เกิดจากการสะสมของน้ําฝนที่ตกลงมา
 16. 16. 17 กิจกรรมที่ 2 จําแนกประเภทของแหลงน้ําสาระสําคัญ แหลงน้ํามีมากมายบนโลก เราสามารถนําแหลงน้ํามาจําแนกประเภทได โดยการตั้งเกณฑในการจําแนกประเภทจุดประสงคของกิจกรรม 1. วิเคราะหและนําเสนอประเภทของแหลงน้ําในทองถิ่นได 2. นําเสนอประเภทของแหลงน้ําในได 3. มีความอดทน มุงมั่นเวลาที่ใช จํานวน 1 ชั่วโมงสื่อการเรียนการสอน ใบความรูเรื่องแหลงน้ําบนโลกและในทองถิ่น (การจําแนกประเภทของแหลงน้ํา)ในชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรเรื่องมหัศจรรยแหงน้ําและอากาศหนวยที่ 1 แหลงน้ําบนโลกและในทองถิ่นวิธีทํากิจกรรม 1. นักเรียนแบงกลุมทํากิจกรรมโดยใชกลุมเดิม จากการทํากิจกรรมที่ 1 2. นักเรียนศึกษากิจกรรมที่ 2 เรื่องการจําแนกประเภทของแหลงน้ํา เพื่อทําความเขาใจในรายละเอียดของกิจกรรมและการบันทึกผลในแบบ บันทึกกิจกรรม 3. ศึกษาใบความรูเรื่อง แหลงน้ําบนโลกและในทองถิ่นพรอมทั้งศึกษา เรื่องการจําแนกประเภทของแหลงน้ําเพื่อเปนแนวทางในการทํากิจกรรม 4. จําแนกประเภทของแหลงน้ําในแบบบันทึกผลกิจกรรมตอนที่ 1
 17. 17. 185. นําขอมูลการจําแนกประเภทของแหลงน้ําในทองถิ่นมาเขียนเปน แผนผังความคิดแหลงน้ําในแบบบันทึกกิจกรรมตอนที่ 26. ตอบคําถามหลังทํากิจกรรม7. สรุปผลการทํากิจกรรม8. นักเรียนและครูรวมกันอภิปราย และสรุปองคความรูจากการปฏิบัติกิจกรรม9. นักเรียนทําแบบฝกหัดทายกิจกรรม มาปลูกความรู ดวยการทํากิจกรรมกัน นะครับ
 18. 18. 19 แบบบันทึกผลกิจกรรม กิจกรรมที่ 2 จําแนกประเภทของแหลงน้ําชื่อกลุม................................................................................ชื่อ – นามสกุล..............................................................เลขที่......................ชั้น..................สมาชิกในกลุม 1.......................................................................................ตําแหนง........................ 2.......................................................................................ตําแหนง........................ 3.......................................................................................ตําแหนง........................ 4.......................................................................................ตําแหนง........................ 5.......................................................................................ตําแหนง........................ 6.......................................................................................ตําแหนง........................ตอนที่ 1 ใหนักเรียนนําชื่อแหลงน้ําที่กําหนดใหในกรอบสี่เหลี่ยม คําชี้แจง เติมลงในตารางการจําแนกประเภทของแหลงน้ํา โดยใชเกณฑ งายนิดเดียว ที่อยูของแหลงน้ํา ไมยากเลยครับ การกําเนิดของแหลงน้ํา รสชาติของน้ํา
 19. 19. 20 จําแนกแหลงน้ํา โดยการใชเกณฑแหลงที่อยูของแหลงน้ํานะคะ ทะเลสงขลา น้ําตก ไอน้ํา บอดิน ทะเลสาบสงขลา หนองน้ํา น้ําพุรอน บอน้ําผุด เขื่อน ฝายควนนางพิมพ หิมะ ลําธาร ลําหวย บอซีเมนต คลองสงน้ําบางมวง บึง แมน้ํา หมอก ลําคลองบางมวง บอน้ําบาดาล ลูกเห็บ น้ําคาง น้ําฝน มหาสมุทร คลองชลประทานบางมวงตารางการจําแนกประเภทของแหลงน้ํา โดยใชเกณฑแหลงที่อยู แหลงน้ําผิวดิน แหลงน้ําใตดิน แหลงน้ําในอากาศ
 20. 20. 21 จําแนกแหลงน้ํา โดยใชเกณฑ การกําเนิดของแหลงน้ํา นะครับทะเลสงขลา น้ําตก ไอน้ํา บอดิน ทะเลสาบสงขลาหนองน้ํา น้ําพุรอน บอน้ําผุด เขื่อน ฝายควนนางพิมพหิมะ ลําธาร ลําหวย บอซีเมนต คลองสงน้ําบางมวงบึง แมน้ํา หมอก ลําคลองบางมวง บอน้ําบาดาลลูกเห็บ น้ําคาง น้ําฝน มหาสมุทร คลองชลประทานบางมวงตารางการจําแนกประเภทของแหลงน้ํา โดยใชเกณฑการกําเนิดแหลงน้ํา แหลงน้ําที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แหลงน้ําที่เกิดขึ้นโดยมนุษยสรางขึ้น
 21. 21. 22 จําแนกแหลงน้ํา โดยใชเกณฑ รสชาติของแหลงน้ํา นะคะทะเลสงขลา น้ําตก ไอน้ํา บอดิน ทะเลสาบสงขลาหนองน้ํา น้ําพุรอน บอน้ําผุด เขื่อน ฝายควนนางพิมพหิมะ ลําธาร ลําหวย บอซีเมนต คลองสงน้ําบางมวงบึง แมน้ํา หมอก ลําคลองบางมวง บอน้ําบาดาลลูกเห็บ น้ําคาง น้ําฝน มหาสมุทร คลองชลประทานบางมวง ตารางการจําแนกประเภทของแหลงน้ํา โดยใชเกณฑรสชาติของน้ํา แหลงน้ําที่มีรสเค็ม แหลงน้ําที่มีรสจืด
 22. 22. 23ตอนที่ 2 ใหนักเรียนจัดกระทําสื่อความหมายการจัดประเภทของ คําชี้แจง แหล ง น้ํ า จากการทํ า กิ จ กรรมตอนที่ 1 โดยการเขี ย น แผนผังความคิด
 23. 23. 24คําถามหลังทํากิจกรรม 1. ในการจําแนกประเภทของแหลงน้ําสามารถใชเกณฑใดไดบาง ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... 2. หากจัดประเภทของแหลงน้ําออกเปน 2 ประเภท กลุมที่ 1 บอดิน เขื่อน บอเลี้ยงปลา ฝาย บอเลี้ยงกุง กลุมที่ 2 ทะเล บึง ลําธาร ลําคลอง มหาสมุทร เกณฑที่ใชในการจําแนกประเภทแหลงน้ําดังกลาวคือ ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... 2. จากการจัดประเภทในขอ 2 นักเรียนจะจัด คลองชลประทานอยูในกลุมใด เพราะเหตุใด ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................สรุปผลการทํากิจกรรม ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
 24. 24. 25 แบบฝกหัดทายกิจกรรม กิจกรรมที่ 2 จําแนกประเภทของแหลงน้ํา : คําชี้แจง ใหนักเรียนเติมคําในชองวางใหไดใจความใหสมบูรณ คะแนนเต็ม 10 คะแนน1. การจําแนกประเภทของแหลงน้ําโดยใชเกณฑแหลงที่อยูของแหลงน้ําสามารถแบงแหลงน้ําไดกี่ประเภท ไดแก แหลงน้ําประเภทใดบาง (2 คะแนน)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. แหลงน้ําในอากาศ อยูในรูปแบบใดบาง ยกตัวอยางมา 3 ชนิด (2 คะแนน)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. หากใชแหลงที่อยูของน้ําเปนเกณฑนักเรียนจะจัดน้ําบาดาลเปนแหลงน้ําประเภท ใด (1 คะแนน)...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 25. 25. 264. จงยกตัวอยางแหลงน้ําที่มีรสเค็มและแหลงน้ําที่มีรสจืดอยางละ 3 แหลง (2 คะแนน) ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................5. จงยกตัวอยางแหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้นมา 3 แหลงน้ํา (2 คะแนน)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ไมมีอะไรไดมาโดยไมพยายามนะคะ เรียนรู ฝกฝน สู ๆ คะ
 26. 26. 27 แบบทดสอบหนวยการเรียนรูที่ 1 แหลงน้ําบนโลก เรื่อง มหัศจรรยแหงน้ําและอากาศคําชี้แจง 1. แบบทดสอบแบบปรนัย เลือกตอบ จํานวน 10 ขอ ขอละ 1 คะแนน 2. ใหนักเรียนเลือกคําตอบ ก ข ค และ ง ที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว แลวทํา เครื่องหมาย  ทับตัวเลือกลงในกระดาษคําตอบ1. ขอใดไมใชน้ําผิวดิน ก. น้ําตก ข. ลําธาร ค. น้ําคลอง ง. น้ําบาดาล2. น้ําจากแหลงใดที่ไมสามารถนํามาใชประโยชนในการทําสวนได ก. น้ําคลอง ข. น้ําทะเล ค. น้ําแมน้ํา ง. น้ําบอบาดาล3. ขอใดแตกตางจากพวก ก. บึง ข. ทะเล ค. แมน้ํา ง. ลําหวย
 27. 27. 284. ขอใดไมไดจากแหลงน้ําในอากาศ ก. หิมะที่ตกในฤดูหนาว ข. น้ําที่เกาะอยูรอบ ๆ แกวน้ําแข็ง วางไว ค. หยดน้ําที่เกาะอยูตามยอดหญาในเวลาเชาตรู ง. ไอน้ําที่ออกมาจากพวยกาขณะที่น้ํากําลังเดือด5. อาชีพใดที่เกี่ยวของกับน้ําโดยตรง ก. คาขาย ข. ประมง ค. รับจาง ง. ชางไม6. แหลงน้ําตามธรรมชาติแหลงน้ําใดที่มีปริมาณมากที่สุด ก. น้ําจืด ข. น้ําเค็ม ค. น้ําใตดิน ง. น้ําในอากาศ7. แหลงน้ําที่ปกคลุมพื้นโลก เราเรียกแหลงน้ํานั้นวาแหลงน้ําใด ก. น้ําผิวดิน ข. น้ําใตดิน ค. น้ําในอากาศ ง. ถูกทุกขอ
 28. 28. 298. ถาแบงแหลงน้ําบนโลกเปน 4 สวน แลว 3 สวน ใน 4 สวน นั้นนาจะเปนแหลงน้ําใด ก. น้ําจืด ข. น้ําเค็ม ค. น้ําผิวดิน ง. น้ําในอากาศ9. ขอใดเปนแหลงน้ําที่เกิดจากธรรมชาติทั้งหมด ก. น้ําตก แมน้ํา ทะเล ข. บอน้ํา แมน้ํา ทะเล ค. บอน้ํา น้ําตก แมน้ํา ง. น้ําตก แมน้ํา คลองสงน้ํา10. คนในชุมชนเมือง ใชน้ําจากแหลงใดในการอุปโภคบริโภค ก. น้ําบอ ข. น้ําฝน ค. น้ําประปา ง. น้ําคลอง ******************************** เรียนจบหนวยที่ 1 แลวคะนอง ๆ

×