Spisarová_Závěrečný úkol KPI

230 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
230
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Spisarová_Závěrečný úkol KPI

  1. 1. JEDNOTNÁ SAZBA DPH A JEJÍ VÝHODYArgumentace výběru tématuTéma jednotné sazby DPH a jejích výhod jsem si vybrala z důvodu jeho aktuálnostia oborového zaměření. V průběhu mého studia jsme se s ním setkali v různých předmětech,diskutovali jsme výhody i nevýhody. V současné době je tato problematika velmi aktuální,a proto jsem také na tohle téma psala seminární práci. Název práce jsem vytvořila takový, abyz něj šlo opravdu poznat, že se zabývám zejména výhodami jednotné sazby DPH. Proto jsempůvodní název Jednotná sazba DPH zúžila na název Jednotná sazba DPH a její výhody.Klíčová slovaJednotná daň, DPH, zatížení, efektivnost, stabilitaAnotacePráce se zabývá tematikou jednotné sazby DPH a jejími výhodami. V první části vysvětlujipojem jednotná daň a dále se zabývám základní daňovou problematikou, týkající se Českérepubliky i Evropské unie. Také zmiňuji některá všeobecná doporučení a trendy, které k námpřicházejí z EU. Ve zbývající části práce se věnuji výhodám, které by jednotná sazba DPHpřinesla. Jako první uvádím efektivnost, která je spojena s nižšími náklady na výběr daní.Dále by se jejím zavedením zabránilo nechtěnému zvýhodnění bohatých, zjednodušila by senaše složitá daňová soustava, klesl by počet daňových úniků a zejména by došlo ke zvýšenípříjmů státního rozpočtu. Samozřejmě než bude rozhodnuto o tom, zda jednotnou sazbu danězavést, je nutné nejdříve porovnat výhody s nevýhodami a zvážit, zda pro danou společnostbude tento krok opravdu přínosný.Základní informaceZákladní definici jednotné daně lze vyčíst ve spoustě materiálů - v různých učebnicích,knihách, na internetových stránkách, zpravodajích apod. Většinou je definována takto:„Jednotná daň (lump sum tax) je daň s jednotnou sazbou pro všechny daňové subjekty.Taková daň by byla zcela neutrální a jednoduchá, s minimálními náklady zdanění, neměla byžádné distorzní účinky (daňové distorze)“1. „Otázkou ovšem je, jak velkou sazbu daněstanovit. Podle doporučení Evropské unie by nejvyšší sazba měla být pod hranicí 20%.V současné době však pro nepotraviny představuje současná daň příliš velké zatížení,obdobně i pro některé druhy služeb, např. ubytování a stravování. Lze říci, že tato složkadaňových povinností je chápána podnikovou praxí jako nejtíživější"2.V současné době je trendem spíše daně zvyšovat. „Zvyšování DPH je v Evropské unii„moderní“ cestou ke snižování veřejných schodků a celkového zadlužení je mix mnohaopatření. Především zlepšování podnikatelského prostředí, provedení potřebných reforem(především zdravotnictví a penzí), omezování státních výdajů a zvýšení daňového výnosu“3.1 Daně – ekonomický slovník, www.daneaucetnictvi.com.2 Pražská, Jindra a kol., 20023 Zvyšování DPH je v Evropské unii „moderní“, www.danarionline.cz
  2. 2. Výhody jednotné sazby DPHArgumentů pro jednotnou daňovou sazbu je hned několik, postupně se budu jednotlivýmizabývat.EfektivnostV rámci daňové problematiky rozeznáváme dva daňové principy. Princip daňovéspravedlnosti a princip daňové efektivnosti. Jednotná sazba DPH by byla sazbou efektivnía v tom případě by podle mě měla představovat nízké náklady spojené s výběrem daní(např. na administraci, správu daní).Zabránění nechtěnému zvýhodnění bohatýchLidé, kteří nejčastěji prosazují zachování snížené sazby tvrdí, že chudší domácnosti utratí vícepeněz za potraviny ve snížené sazbě než bohatší domácnosti. Nicméně postupem času se nazákladě studií IDEA (Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu) ukázalo, že bohatšídomácnosti utratí v celkových částkách za potraviny více.4 Z toho vyplývá, že na sníženésazbě více ušetří bohatí než chudí. Ale to ještě neznamená, že v tomto případě by mohlozavedení jednotné daňové sazby pomoct. Protože při jejím vzniku by sice bohatší zaplatilivíce, ale chudí samozřejmě také. Jak tedy udělat tuto daň efektivní co se týče přerozdělení odbohatých k chudým? Zřejmě by se muselo využít ještě dalších účinných nástrojů, jakonapříklad různých dotací či dávek pro chudé rodiny apod.Zjednodušení daňové soustavyJednotná sazba DPH je schopna více zpřehlednit systém zdanění. Daňová soustava našehostátu je opravdu dost složitá a v tomto případě by jednotná sazba DPH mohla mít význam, cose týče zjednodušení a přehlednosti.Zabránění daňovým únikůmDalší dostatečně známou výhodou je argument, že jednotná sazba DPH by zabránila daňovýmúnikům z důvodu špatné klasifikace některých činností a služeb.5 Logicky z toho vyplývá, žečím více máme daňových sazeb, tím větší je pravděpodobnost těchto úniků. Navíc politicimají jakousi potřebu neustále zasahovat do tohoto systému. Zavedením jednotné daně by setedy zřejmě mohl tento problém značně vyřešit a nesporně se jedná o jednu z větších výhod.DPH jako nejstabilnější položkaVýběr DPH v České republice je jednou z nejstabilnějších položek státního rozpočtu a jejívybraná výše je v posledních několika letech téměř stejná.6 Lidé musí jíst a pít, toho se vzdátnemohou. Maximálně mohou substituovat některé dražší statky za levnější, ale nemohoupřestat kupovat jídlo a pití. Takže na čem jiném lze nejlépe vybrat peníze do státníhorozpočtu, než právě na DPH? Potom tu lidé mají ještě další možnost, a to takovou, že semohou rozhodnout vyrábět si základní potraviny sami. Ale myslím si, že takto většina lidív dnešní moderní době nepřemýšlí. Nebo možná přemýšlí, ale stejně to obvykle neuskuteční,protože jejich pozemky na to nejsou přizpůsobené nebo se jim chov dobytka může zdát příliš4 Proč sjednotit DPH, www.ideablog.cerge-ei.cz5 Výhody a úskalí jednotné sazby DPH? Pravdu má jak ODS, tak ČSSD, www.podnikatel.cz6 taktéž
  3. 3. nákladný a pracný. Proto zvýšení snížené sazby DPH bude zřejmě výdělečné, ale zda budemít vliv na spotřebu podle mě nelze s naprostou jistotou říci.Příjem státního rozpočtuJak už jsem výše naznačila, DPH je příjem státního rozpočtu. Jedná se o jistý příjem státníchrozpočtů většiny zemí. Díky již výše zmíněné stabilitě dochází ke zvyšování sazby DPH a tími k větším příjmům do státního rozpočtu. Ale myslím si, že to není jenom můj názor, kdyžbudu tvrdit, že sazbu DPH nelze zvyšovat donekonečna a při určité výši by se lidé mohliopravdu vzbouřit. Takže neustálé zvyšování sazby DPH určitě není řešení. Jednotná daň bysice znamenala razantní zvýšení cen zboží a služeb, které nyní podléhají snížené sazbě, alenaopak by představovala snížení cen zboží a služeb spadajících do sazby základní. To by sepodle mě také dalo považovat za další výhodu jednotné daně, která má být zavedenav budoucnu v České republice.Jak je vidět, tak výhod spojených s jednotnou sazbou DPH není zase tak málo, jak se můžezdát. Jde spíše o to, jestli by zavedení této sazby opravdu přinášelo všechny tyto výhody, tedyefektivnost, odstranění neúmyslného zvýhodňování bohatých, zjednodušení daňové soustavy,vyšší příjem státního rozpočtu apod., a zda by výhody převyšovaly nevýhody.Použité zdroje 1. Daně – ekonomický slovník [online]. [cit. 16. 12. 2011]. Dostupné z: http://www.daneaucetnictvi.com/dane/jednotna-dan.htm 2. GOLA, Petr. Zvyšování DPH je v Evropské unii „moderní“. Daně a právo v praxi [online]. [Wolters Kluwer ČR, a. s.] 2012, roč. 6 [cit. 2012-12-27]. Dostupné z: http://www.danarionline.cz/dokument/nahled-dokumentu/doc-d38678v48631- zvysovani-dph-je-v-evropske-unii-moderni/ 3. JANSKÝ, Petr. Proč sjednotit DPH?. [online]. [cit. 2012-12-27]. Dostupné z: http://ideablog.cerge-ei.cz/?p=78 4. MORÁVEK, Daniel. Výhody a úskalí jednotné sazby DPH? Pravdu má jak ODS, tak ČSSD. [online]. [cit. 2012-12-27]. Dostupné z: http://www.podnikatel.cz/clanky/vyhody-a-uskali-jednotne-sazba-dph/ 5. PRAŽSKÁ, Lenka a Jiří JINDRA A KOL. Obchodní podnikání. Praha: MANAGEMENT PRESS, 2002. ISBN 80-7261-059-7 6. Stát získává z DPH rok od roku více, asi to tak bude i letos. [online]. [cit. 2012-12- 28]. Dostupné z: http://www.financninoviny.cz/os-finance/zpravy/stat-ziskava-z-dph- rok-od-roku-vice-asi-to-tak-bude-i-letos/811188&id_seznam= 7. www.citace.com [online]. 2009 [cit. 2012-12-27]. Dostupné z: www.citace.com 8. www.Infogr.am/beta/ [online]. [cit. 2012-12-28]. Dostupné z: http://infogr.am/beta/
  4. 4. Hodnocení zdrojů:Kniha Obchodní podnikání:  Zdroj redigovaný  Zdroj recenzovaný  Kvalifikovanost autorů  Objektivní informace  PodrobnostČasopis Daně a právo v praxi  Časopis s dlouholetou tradicí  Relevantní, aktuální a objektivní informace  Uvedeny informace o redakci, autorech a jejich kvalifikaci  Autoři jsou odborníci z praxe  Odbornost článků, jejich přehledné řazení do rubrik  Součástí časopisu jsou aktuality, přehledné informace, daňový kalendář a odpovědi na dotazy čtenářůElektronické informační zdroje:http://ideablog.cerge-ei.cz/  Důvěryhodný zdroj – je znám vydavatel webové stránky  Aktuální informace  Originální myšlenky  Na stránce jsou umístěny odkazy na autora informací, tyto odkazy jsou funkční  Stránka je přehledná, dobře se orientuje v informacíchwww.podnikatel.cz  Aktuální informace  Informace o vydavateli webové stránky a odkazy na jejich projekty  Uvedeno ISSN a práva k provozování internetové stránky  Přehlednost  Je uvedeno datum publikování
  5. 5. InfografikaObrázek znázorňující výnos DPH v letech 2004-2011.Vytvořeno pomocí www.Infogr.am/beta/, obrázek také dostupný na: http://infogr.am/vynos-DPH-v-letech-2004-2011

×