Can ho e home 3 tay saigon 0909 009 304 chat luong cao gia chi tu 699tr

 • 122 views
Uploaded on

Can ho Ehome 3 Tay Sai Gon khang dinh chat luong song cao nhung gia khong cao - do la khang dinh cua Chu dau tu Nam Long va Cong ty Phan phoi Minh Khang Gia ve cam ket chat luong va gia ca. Mot diem …

Can ho Ehome 3 Tay Sai Gon khang dinh chat luong song cao nhung gia khong cao - do la khang dinh cua Chu dau tu Nam Long va Cong ty Phan phoi Minh Khang Gia ve cam ket chat luong va gia ca. Mot diem sang tren thi truong bat dong san Tp HCM. DT tu 47 - 66 m2 gia chi tu 699 tr/can, nhieu chuong trinh ho tro cho vay, va uu dai khac dang cho ban.

More in: Real Estate
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
122
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. 1 EHome3 Tay Saigon An Lac, Binh Tan, HCMC SALE PROFILE TRAINNING Hochiminh city June 20, 2013
 • 2. 2
 • 3. 3 Key-selling points – 4E -E- easy of access on the2nd Ring-road of Hochiminh region 5 min to ChoLon center & MienTay busstation, 15 min to CBD near by industrial & commercial centers -E- ecomomy unitsof 49m2 & 62m2 areaareeasy to launch economical & reasonableliving spaces appropriateconstruction technology to minimizethesaleprice -E- efficiency comfortablemoving spacesin asufficient area resonableInfrastructural, Mechanical & Electrical system effectivemanagement, operation & security system -E- ecology effectivelighting, ventilation & insolation of each Block & Unit green circle, footpath, open spaces, park & gardensareready clubhouse& public facility arenear by your house
 • 4. 4 CONTENTS A Project overview B Master planning C Infrastructure D Landscape E Clubhouse F EHome3 G Show house H Primary school
 • 5. 5 HCMCzoning master plan
 • 6. 6 Project in HCMCzoning master plan
 • 7. 7 Project location
 • 8. 8 Project location
 • 9. 9 Aerial photo
 • 10. 10 Project size & function Project size: 63.891 m2 + Population 3.990 person + Building density 40,78 % + F.A.R 3,33 Project function: + E-Home 23.304 m2 2.204 units + Clubhouse 1.600 m2 + Primary school 6.800 m2 + Public green 12.090 m2 + Infrastructure 20.097 m2
 • 11. 11 Bird-eye view
 • 12. 12 Land-use plan
 • 13. 13 Criteria for E-Home
 • 14. 14 Completion of Infrastructure
 • 15. 15 D4 road view – opposite side of project
 • 16. 16 Open spaces – North fence
 • 17. 17 Central park
 • 18. 18 Central park
 • 19. 19 Parcel garden
 • 20. 20 Parcel garden No3
 • 21. 21 Parcel garden
 • 22. 22 Parcel garden No5 ←♦
 • 23. 23 Logo “E-Home”
 • 24. 24 Logo “E-Home” – 04-08-2012
 • 25. 25 Schematic design
 • 26. 26 Master plan
 • 27. 27 Block A3-4 1 Units 2 Floors
 • 28. 28 Master plan 6000
 • 29. 29 Typical units
 • 30. 30 Ground floor
 • 31. 31 1st floor
 • 32. 32 2-9 floors
 • 33. 33 2-9 floors
 • 34. 34 Section
 • 35. 35 Material Description I A Móng 1 Cọc ống BTLT Ø400, Ø500 2 Bê tông móng BTCTmác 300 B Khung BTCT 1 Bê tông cột, dầm, sàn BTCTmác 300 2 Thép móng, cột, dầm 3 Thép VRC trong sàn 4 Thép tròn Ø6,Ø8 II A Tường 1 Tường bao ngoài Ngoài nhà Block đá mi 2 Tường ngăn trong nhà Ngăn căn hộ, phòng V-Block hoặc E-Block B Sôn Nöôùc 1 Trong nhà: Tường Seamaster Traàn Seamaster 2 Ngoài nhà: Tường Seamaster Phaàn thuït Seamaster Chæ, ovaêng Seamaster C Sôn Daàu Expo 1 Song saét baûo veä(cöûa) 2 Lancan saét D Cöûa ñi, cöûa soå 1 Cöûasoå, Vách phòng ngủ, toilet Nhôm kính CND 2 Cöûañi phòng ngủ Vào phòng ngủ Goã 3 Cöûañi chính Vaøo caên hoä Goã 4 Khoùa cöûanhoâm, cöûa goã Yale E Gaïchlaùt neàn 1 Gaïch laùt neàn 400*400 Ph.khaùch, nguû, beáp American Home 2 Gaïch laùt neàn 400*400 Ph.khaùch, nguû, beáp TAICERA 3 Gaïch laùt cầu thang 300x300 Cầu thang TAICERA 4 Maët beáp laùt Maët beáp Ñaùgranit 5 Vaùch beáp oáp gaïch 200*200 Vaùch beáp Ñoàng Taâm 6 Vieàn beáp 100*200 Vieàn beáp Ñoàng Taâm 7 Gaïch laùt neàn WC 250*250 Neàn WC,saân phôi American Home 8 Gaïch oáp töôøng WC 250*400 Töôøng WC American Home 9 Gaïch laùt haønh lang, saûnh thang maùy,ban coâng 400*400 Haønh lang, saûnh TAICERA 10 Cöûagain moãi caên hoä2 caùnh môû(roäng 800x cao 700) 11 Gạch ốp mặt tiền 300*600 Mặt tiền trệt-lửng TAISERA 30X60 STT PHẦN KẾT CẤU Teân Vaät Tö Vòtrí Loại Vật liệu/ Nhaøsaûn xuaát BẢNG MÔ TẢ VẬT LIỆU CHUNG CƯ LÔ C (A1,2,3,4) PHẦN HOÀN THIỆN
 • 36. III A Thieát bòñieän 1 OÅcaém coâng taéc, CB… Si noâ 2 Ñeøn huyønh quang (boùng 1.2m) Ñieän quang(Maùng nano) 3 Ñeøn huyønh quang Boùng troøn aùp traàn Trung quoác 4 Ñeøn lon chìm (dowline) 5 Daây ñieän B Thieát bòNöôùc 1 Lavabo Inax 2 Voøi lavabo Inax 3 Boäxaûnhaáp Lavabo Inax 4 Baøn caàu Inax 5 Voøi röûa Inax 6 Voøi chaäu röûa Beáp Caesar 7 Voøi sen Inax 8 Chaäu röûa Beáp Taân Ñaïi Thaønh 9 Phieåu thu saøn 150*150 10 Boä6 moùn Inax + Giaùkie áng + Giaùtre o khaên + Giaùñe åxaøpho øng + Giaùñe åbaøn chaûi raêng + Mo ùc tre o quaàn aùo + Ho äp g iaáy ve äsinh 11 Göông soi + khung 12 Boàn Inox Hoàng Giao C THANG MÁY, THANG RÁC 1 Thang máy Mitsubishi 2 Thang rác Phương Đông BẢNG MÔ TẢ VẬT LIỆU CHUNG CƯ LÔ C (A1,2,3,4) PHẦN M& E 36 Material Description
 • 37. 37 Jotun
 • 38. 38 Site photo – 05-06-2013
 • 39. 39 Site photo – 05-06-2013
 • 40. 40 Site location
 • 41. 41 Perspective
 • 42. 42 Site photo – 06-11-2012 – Unit 49m2
 • 43. 43 Site photo – 09-12-2012 – Unit 49m2
 • 44. 44 Site photo – 06-11-2012 – Unit 62m2
 • 45. 45 Site photo – 06-11-2012 – Unit 62m2
 • 46. 46
 • 47. 47 THANK YOU for your attention . Please see more info. at http://canhoehome3.net and http://youtu.be/8VeqPUpbN7M