Katarzyna Nosal, Politechnika Krakowska, „Zarządzanie mobilnością i jego instrumenty"

515 views
422 views

Published on

Katarzyna Nosal, Politechnika Krakowska, „Zarządzanie mobilnością i jego instrumenty"

Published in: Real Estate
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
515
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Katarzyna Nosal, Politechnika Krakowska, „Zarządzanie mobilnością i jego instrumenty"

 1. 1. ZARZĄDZANIE MOBILNOŚCIĄ I JEGO INSTRUMENTY Katarzyna Nosal Politechnika Krakowska
 2. 2. Jak we wspó ł czesnych miastach ograniczy ć negatywne skutki przemieszczania si ę (mobilno ś ci), realizowanego zw ł aszcza przy u ż yciu samochodów osobowych? Z ł agodzenie negatywnych konsekwencji mobilno ś ci, w tym zmniejszenie zat ł oczenia komunikacyjnego, wymaga zmiany zachowa ń komunikacyjnych osób w kierunku ograniczania podró ż y realizowanych samochodem.
 3. 3. Z ł agodzenie negatywnych konsekwencji mobilno ś ci, w tym zmniejszenie zat ł oczenia komunikacyjnego, wymaga zmiany zachowa ń komunikacyjnych osób w kierunku ograniczania podró ż y realizowanych samochodem.
 4. 4. Czym jest zarz ą dzania mobilno ś ci ą ? Zarz ą dzanie mobilno ś ci ą obejmuje dzia ł ania zwi ą zane z planowaniem, organizowaniem, koordynowaniem i kontrolowaniem przemieszczania si ę ludzi i transportu ł adunków. Zarz ą dzanie mobilno ś ci ą ma na celu wpł ywanie na zachowania komunikacyjne i kszta ł towanie popytu na opcjonalne w stosunku do samochodów osobowych, ś rodki transportu. K. Nosal Rola planów mobilności w organizacji ruchu samochodowego…
 5. 5. Instrumenty zarz ą dzania mobilno ś ci ą Zarz ą dzanie mobilno ś ci ą wykorzystuje instrumenty, dzi ę ki któ rym:  zach ę ca si ę u ż ytkownikó w do korzystania z samochodó w prywatnych w mniejszym stopniu ni ż do tej pory,  wskazuje si ę nowe sposoby u ż ytkowania pojazdó w indywidualnych, propaguje si ę transport publiczny, podró ż e piesze i rowerowe,  stwarza si ę dogodne warunki dla podró ż y realizowanych opcjonalnymi do samochodu, ś rodkami transportu, wprowadza si ę ograniczenia dla ruchu samochodó w.
 6. 6. Instrumenty „mi ę kkie” zarz ą dzania mobilno ś ci ą , wybrane przyk ł ad i doradztwo  dostarczanie informacji o ś rodkach transportu, poszukiwanie i rekomendacja wariantó w (tras), • informacja i koordynacja us ł ug i rozwi ą za ń  organizacja i koordynowanie nowych sposobó w podró ż owania (np. systemu carpooling), usprawnienia istniej ą cych us ł ug (np. zwi ę kszenie cz ę stotliwo ś ci kursowania linii), • organizacja • dzia ł ania • dzia ł ania edukacyjne, marketingowe.
 7. 7. Instrumenty inwestycyjne zarz ą dzania mobilno ś ci ą , wybrane przyk ł ady • budowa lub przebudowa infrastruktury dla transportu publicznego, pieszego, rowerowego (np. rozbudowa systemu ś cie ż ek rowerowych), • zakup nowoczesnego taboru, zastosowanie ITS np. w zapewnianiu informacji, • tworzenie miejskich. systemó w Park&Ride, Bike&Ride, wypo ż yczalni roweró w
 8. 8. Instrumenty finansowe zarz ą dzania mobilno ś ci ą , wybrane przykł ady Instrumenty, któ re powoduj ą , ż e: • podró ż owanie pojazdem indywidualnym staje si ę dro ż sze i trudniejsze, • przejazdy ta ń sze. realizowane opcjonalnymi ś rodkami transportu s ą Przyk ł ady: • opł aty za wjazd do centrum miasta (op ł aty kongestyjne), • dopł aty do biletó w transportu publicznego oferowane przez pracodawc ę .
 9. 9. Instrumenty planistyczne zarz ą dzania mobilno ś ci ą , wybrane przykł ady • uspokajanie ruchu, wprowadzanie limitó w pr ę dko ś ci lub nat ęż e ń ruchu  ulice bardziej przyjazne dla pieszych i rowerzystó w, • zwię kszanie g ę sto ś ci zaludnienia, liczby miejsc pracy, wielofunkcyjno ść obszaru  zmniejszenie ogó lnej liczby podró ż y zwi ą zanych z us ł ugami i prac ą .
 10. 10. Podsumowanie (1) Realizacja koncepcji zarz ą dzania mobilno ś ci ą przyczynia si ę do: • poprawy ś wiadczonych us ł ug i warunkó w podró ż y realizowanych transportem publicznym, rowerem, pieszo, • wzrostu udzia ł u proekologicznych ś rodkó w transportu w podró ż ach, w tym udzia ł u ś rodkó w transportu publicznego, • poprawy dostę pno ś ci transportowej obiektó w i obszaró w miejskich,
 11. 11. Podsumowanie (2) Realizacja koncepcji zarz ą dzania mobilno ś ci ą przyczynia si ę do: • redukcji potrzeb parkingowych w centrum, wykorzystania dotychczasowej przestrzeni parkingowej na inne cele, • poprawy jakości przestrzeni publicznej, • redukcji zatł oczenia komunikacyjnego, • redukcji zanieczyszcze ń powietrza i ha ł asu.
 12. 12. Dzię kuję za uwag ę Katarzyna Nosal Politechnika Krakowska Katedra Systemó w Komunikacyjnych knosal@pk.edu.pl

×