Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ZARZĄDZANIE MOBILNOŚCIĄ
I JEGO INSTRUMENTY
Katarzyna Nosal
Politechnika Krakowska
Jak we wspó ł czesnych miastach ograniczy ć negatywne
skutki przemieszczania si ę (mobilno ś ci), realizowanego
zw ł aszcz...
Z ł agodzenie negatywnych konsekwencji mobilno ś ci,
w tym zmniejszenie zat ł oczenia komunikacyjnego,
wymaga zmiany zacho...
Czym jest zarz ą dzania mobilno ś ci ą ?
Zarz ą dzanie mobilno ś ci ą obejmuje dzia ł ania zwi ą zane
z planowaniem, organ...
Instrumenty zarz ą dzania mobilno ś ci ą
Zarz ą dzanie mobilno ś ci ą wykorzystuje instrumenty, dzi ę ki
któ rym:
 zach ę...
Instrumenty „mi ę kkie” zarz ą dzania mobilno ś ci ą , wybrane przyk ł ad
i doradztwo  dostarczanie informacji o ś rodkac...
Instrumenty inwestycyjne zarz ą dzania mobilno ś ci ą , wybrane
przyk ł ady

• budowa

lub przebudowa infrastruktury dla t...
Instrumenty finansowe zarz ą dzania mobilno ś ci ą , wybrane
przykł ady
Instrumenty, któ re powoduj ą , ż e:

• podró ż ow...
Instrumenty planistyczne zarz ą dzania mobilno ś ci ą , wybrane
przykł ady

• uspokajanie

ruchu, wprowadzanie limitó w pr...
Podsumowanie (1)
Realizacja koncepcji zarz ą dzania mobilno ś ci ą przyczynia si ę
do:

• poprawy ś wiadczonych us ł ug i ...
Podsumowanie (2)
Realizacja koncepcji zarz ą dzania mobilno ś ci ą przyczynia si ę
do:

• redukcji potrzeb parkingowych w ...
Dzię kuję za uwag ę
Katarzyna Nosal
Politechnika Krakowska
Katedra Systemó w Komunikacyjnych
knosal@pk.edu.pl
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Katarzyna Nosal, Politechnika Krakowska, „Zarządzanie mobilnością i jego instrumenty"

668 views

Published on

Katarzyna Nosal, Politechnika Krakowska, „Zarządzanie mobilnością i jego instrumenty"

Published in: Real Estate
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Katarzyna Nosal, Politechnika Krakowska, „Zarządzanie mobilnością i jego instrumenty"

 1. 1. ZARZĄDZANIE MOBILNOŚCIĄ I JEGO INSTRUMENTY Katarzyna Nosal Politechnika Krakowska
 2. 2. Jak we wspó ł czesnych miastach ograniczy ć negatywne skutki przemieszczania si ę (mobilno ś ci), realizowanego zw ł aszcza przy u ż yciu samochodów osobowych? Z ł agodzenie negatywnych konsekwencji mobilno ś ci, w tym zmniejszenie zat ł oczenia komunikacyjnego, wymaga zmiany zachowa ń komunikacyjnych osób w kierunku ograniczania podró ż y realizowanych samochodem.
 3. 3. Z ł agodzenie negatywnych konsekwencji mobilno ś ci, w tym zmniejszenie zat ł oczenia komunikacyjnego, wymaga zmiany zachowa ń komunikacyjnych osób w kierunku ograniczania podró ż y realizowanych samochodem.
 4. 4. Czym jest zarz ą dzania mobilno ś ci ą ? Zarz ą dzanie mobilno ś ci ą obejmuje dzia ł ania zwi ą zane z planowaniem, organizowaniem, koordynowaniem i kontrolowaniem przemieszczania si ę ludzi i transportu ł adunków. Zarz ą dzanie mobilno ś ci ą ma na celu wpł ywanie na zachowania komunikacyjne i kszta ł towanie popytu na opcjonalne w stosunku do samochodów osobowych, ś rodki transportu. K. Nosal Rola planów mobilności w organizacji ruchu samochodowego…
 5. 5. Instrumenty zarz ą dzania mobilno ś ci ą Zarz ą dzanie mobilno ś ci ą wykorzystuje instrumenty, dzi ę ki któ rym:  zach ę ca si ę u ż ytkownikó w do korzystania z samochodó w prywatnych w mniejszym stopniu ni ż do tej pory,  wskazuje si ę nowe sposoby u ż ytkowania pojazdó w indywidualnych, propaguje si ę transport publiczny, podró ż e piesze i rowerowe,  stwarza si ę dogodne warunki dla podró ż y realizowanych opcjonalnymi do samochodu, ś rodkami transportu, wprowadza si ę ograniczenia dla ruchu samochodó w.
 6. 6. Instrumenty „mi ę kkie” zarz ą dzania mobilno ś ci ą , wybrane przyk ł ad i doradztwo  dostarczanie informacji o ś rodkach transportu, poszukiwanie i rekomendacja wariantó w (tras), • informacja i koordynacja us ł ug i rozwi ą za ń  organizacja i koordynowanie nowych sposobó w podró ż owania (np. systemu carpooling), usprawnienia istniej ą cych us ł ug (np. zwi ę kszenie cz ę stotliwo ś ci kursowania linii), • organizacja • dzia ł ania • dzia ł ania edukacyjne, marketingowe.
 7. 7. Instrumenty inwestycyjne zarz ą dzania mobilno ś ci ą , wybrane przyk ł ady • budowa lub przebudowa infrastruktury dla transportu publicznego, pieszego, rowerowego (np. rozbudowa systemu ś cie ż ek rowerowych), • zakup nowoczesnego taboru, zastosowanie ITS np. w zapewnianiu informacji, • tworzenie miejskich. systemó w Park&Ride, Bike&Ride, wypo ż yczalni roweró w
 8. 8. Instrumenty finansowe zarz ą dzania mobilno ś ci ą , wybrane przykł ady Instrumenty, któ re powoduj ą , ż e: • podró ż owanie pojazdem indywidualnym staje si ę dro ż sze i trudniejsze, • przejazdy ta ń sze. realizowane opcjonalnymi ś rodkami transportu s ą Przyk ł ady: • opł aty za wjazd do centrum miasta (op ł aty kongestyjne), • dopł aty do biletó w transportu publicznego oferowane przez pracodawc ę .
 9. 9. Instrumenty planistyczne zarz ą dzania mobilno ś ci ą , wybrane przykł ady • uspokajanie ruchu, wprowadzanie limitó w pr ę dko ś ci lub nat ęż e ń ruchu  ulice bardziej przyjazne dla pieszych i rowerzystó w, • zwię kszanie g ę sto ś ci zaludnienia, liczby miejsc pracy, wielofunkcyjno ść obszaru  zmniejszenie ogó lnej liczby podró ż y zwi ą zanych z us ł ugami i prac ą .
 10. 10. Podsumowanie (1) Realizacja koncepcji zarz ą dzania mobilno ś ci ą przyczynia si ę do: • poprawy ś wiadczonych us ł ug i warunkó w podró ż y realizowanych transportem publicznym, rowerem, pieszo, • wzrostu udzia ł u proekologicznych ś rodkó w transportu w podró ż ach, w tym udzia ł u ś rodkó w transportu publicznego, • poprawy dostę pno ś ci transportowej obiektó w i obszaró w miejskich,
 11. 11. Podsumowanie (2) Realizacja koncepcji zarz ą dzania mobilno ś ci ą przyczynia si ę do: • redukcji potrzeb parkingowych w centrum, wykorzystania dotychczasowej przestrzeni parkingowej na inne cele, • poprawy jakości przestrzeni publicznej, • redukcji zatł oczenia komunikacyjnego, • redukcji zanieczyszcze ń powietrza i ha ł asu.
 12. 12. Dzię kuję za uwag ę Katarzyna Nosal Politechnika Krakowska Katedra Systemó w Komunikacyjnych knosal@pk.edu.pl

×