1.Aşağıdakilerden hangisi devriyenintemel özellikleri arasında yer almaz?A) Hareketli olmak suretiyle kamu düzeninisağlama...
2.Aşağıdakilerden hangisi genel kollukgörevlisinin adlî veya idarî nitelikte işlemyapmaya yetkili olduğu yasadışı bir fiil...
3.Aşağıdakilerden hangisi devriyenin doğrudangörevleri arasında yer almaz?A) Yaya olarak durdurma, kontrol ve kimlik sorma...
4. Aşağıdakilerden hangisi nokta görevine ilişkindoğru bir tanımlamadır?A) Nokta görevi süresince yetkili amire bilgiveril...
5.Aşağıdakilerden hangisi “yakalama”işlemini ifade eden doğru bir tanımlamadır?A) Kişilerin bir suç şüphesi ile özgürlüğün...
6. Aşağıdakilerden hangisi kişinin vücudu vesağlığı bakımından mevcut bir tehlikedenkorunması amacıyla özel güvenlik görev...
7. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlikgörevlilerince yerine getirilen yakalamaişlemi sonrası yapılabileceklerden değildi...
8. Önleme araması aşağıdaki yerlerdenhangisinde yapılmaz?A) Havaalanlarının girişindeB) Stadyumların girişinde      ...
9. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlikgörevlisinin yetkili olduğu bir kontrol işlemideğildir?A)Korunan yere gelenlere ki...
10. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlikgörevlisinin, arama olarak kabul edilmeyenve yardım amaçlı olarak yerinegetirebil...
11. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlikgörevlileri tarafından uygulanabilecek bir tedbirdeğildir?A) Kişileri durdurma ve...
12. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlikgörevlilerinin görevli olduğu yerdeyakalayabileceği kişilerden değildir?A) Haklar...
13. Aşağıdakilerden hangisi aramaişlemlerine dair doğru bir eşleştirmedir?A) Önleme Araması – Özel GüvenlikAmirinin Kararı...
14. Zor kullanma yetkisi kapsamında direnmeyi ..(1)..amacıyla kullanılacak araç ve gereç ile ..(2)..kuvveti kullanan kollu...
I. Çevre güvenliği ve emniyeti sağlanmalıdır.II. Muhtemel bir tehlikeye karşı insanların uzaklaştırılmasıtemin edilmelidir...
www.gokayegitim.com16. Aşağıdakilerden hangisi “Şüpheli birdavranış” olarak tanımlanamaz?A) Kişinin kimliğine ilişkin bilg...
17. Şüpheli bir paket olayına müdahale sırasındaözel güvenlik görevlisince aşağıdaki tedbirlerdenhangisi uygulanamaz?A) Şü...
18. Anayasamızda yer alan“ölçülülük”, zor kullanmadaaşağıdaki ilkelerden hangilerinekarşılık gelir?          18A...
www.gokayegitim.com19. Aşağıdaki ifadelerden hangisihalkla ilişkilerin en önemliözelliğidir?           19A) Halk...
www.gokayegitim.com20. İletişim nasıl bir süreçtir?A) İletişim, bilgi üretme, aktarma ve           20anlamlandır...
21. İletişim faaliyetinin olması içinaşağıdakilerden hangisi olmazsaolmazlardandır?A) En az bir organizasyonun varlığıgere...
22. Aşağıdakilerden hangisi iletişimçatışması doğuran sebeplerdendeğildir?A) Kültürel faktörler22B) Rol farklılıklarıC) So...
23. Aşağıdakilerden hangisi sen dilininözelliklerinden değildir?A) Suçlayıcıdır         23B) Davranıştan çok kişi...
24. Aşağıdaki ifadelerden hangisidoğrudur?A) Halkla ilişkiler ile kurum arasındabağlantı yoktur.           24B) ...
www.gokayegitim.com25. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişiminin tanımıdır?A) Bir takım iletişim araçlarının hedef kitley...
www.gokayegitim.com26. Aşağıdakilerden hangisiiletişimin engellerinden değildir?A) Korku       26B) ÖnkabulC) Kararl...
27. Çatışmalarını sağlıklı yollar izleyerekçözen kişiler ….Cümlesi aşağıdaki şıklardan hangisiyletamamlanırsa yanlış olur?...
28. İletişim sürecinde alıcınınvericiye tepkilerini aktardığı kavramaşağıdakilerden hangisidir?          28A) Ka...
29. Aşağıdakilerden hangisiempatinin birinci basamağınıözetler?A) Kendi rolümüzün dışına çıkmabecerisi      29B) Baş...
www.gokayegitim.com30. Aşağıdakilerden hangisi görselmedya yollarından biri değildir?A) Televizyon   30B) Basın bildiri...
31. Uyuşturucu madde suçu ile ilgilibilgi almak ve operasyonel çalışmayabaşlamak için nerelerden bilgialınır?      3...
32. Tohumuna Çedene de denen veaynı zamanda tohumundan kuş yemiolarak faydalanılan uyuşturucuaşağıdakilerden hangisidir? ...
www.gokayegitim.com33.Polisin ve özel güvenliğin suçunönlenmesinde birbirini bütünleyenrolleri vardır. Bu nedenle bu ikiku...
34. Kolluk görevlileri ve özel güvenlikgörevlileri ortak bir amaç için beraberçalışmak zorundadır. Burada bahsedilenamaç n...
www.gokayegitim.com35.Aşağıdakilerden hangisi polisinyetkilerinden değildir?A) Parmak izi alma35B) AramaC) Zor kullanmaD) ...
36.Özel güvenlik görevlilerisilahlarını görev alanı dışında nezaman kullanabilir?A) Hiç bir zaman 36B) Her zamanC) Kişi ko...
37.Kişi ve kuruluşlar özel güvenlikizni için valiliğe başvururlar. İl ÖzelGüvenlik Komisyonu’nda yapılandeğerlendirme neti...
38. Özel güvenlik görevlilerininkoruma ve güvenliğini sağladıklarıalanlara girmek isteyenleri duyarlıkapıdan geçirme işlem...
39. Özel güvenlik görevlilerininyakalama yetkisinin esas kaynağıhangi kanundur?A) Polis vazife ve 39          sal...
40. Aşağıdaki yakalama türlerindenhangisi özel güvenlik görevlilerininyapabileceği bir yakalama türüdür?         ...
41. Özel güvenlik görevlilerininkişilerin vücudu veya sağlığıbakımından mevcut bir tehlikedenkorunması amacıyla yaptığı  ...
42. Aşağıdaki durumlardan hangisiözel güvenlik görevlilerine görevalanındaki bir konuta girme hakkıvermez?        ...
43. Olay yerini ve delilleri korumakisteyen bir özel güvenlik görevlisinekarşı cebir kullanılması halinde özelgüvenlik gör...
44. Özel güvenlik görevlileri, görevalanlarında, haklarında yakalama emriveya mahkûmiyet kararı bulunankişiler ile karşıla...
45. Aşağıdaki yerlerden hangisinde özel  güvenlik görevlileri silahlı olarak  görev yapabilir?           45A...
46. Medeni kanun m. 981’de ifadeedilen zilyedin, her türlü gasp veyasaldırıyı kuvvet kullanarakdefedebilmesi hangi hakkını...
47. Aşağıdakilerden hangisi özelgüvenlik görevlisinin TCK m.24 ve25 de belirtilen zor kullanma yetkisiveren durumlardan bi...
48. İş kanununa göre işçi ile işverenarasında kurulan ilişkiye ne ad verilir?A) İş ilişkisi     48B) İşçi işveren iliş...
49. İş Kanunu bağlamında iş sözleşmesi hakkındaaşağıda belirtilen ifadelerden hangisi yanlıştır?A) İş sözleşmesi, bir tara...
50. İş Kanununa göre, nitelikleribakımından en az kaç iş günündenfazla süren işlere sürekli iş denir?A) 10       50...
51. Türk Ceza Kanununa göre,gözetimiyle yükümlü olduğu malıkendisinin veya başkasınınmalvarlığına geçiren özel güvenlik  ...
52. Türk Ceza Kanununa göre, Kanundaayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında,görevinin gereklerine aykırı hareket etmek...
53. Türk Ceza Kanununa göre, birözel güvenlik görevlisine karşı göreviyaptırmamak için direnme suçununoluşması için kullan...
54. Türk Ceza Kanununa göre, görevininsağladığı nüfuzu kötüye kullanmaksuretiyle kendisine veya baĢkasına yararsağlanmasın...
55. Bir özel güvenlik görevlisinin göreviniyaptığı sırada, kişilere karşı göreviningerektirdiği ölçünün dışında kuvvetkull...
56. PVSK’ya göre, önleme aramasıkararı verebilecek merciler hangisidir?A) Sulh ceza hakimi, asliye ceza hakimiB) Sulh ceza...
57. Aşağıdakilerden hangisi birönleme araması kararındabulunmaz?A) Aramanın sebebi 57B) Aramanın konusuC) Aramanın kapsamı...
58. Toplumsal eylemler sebepsizolarak meydana gelmez.Aşağıdakilerden hangisi bu sebepler         58arasında sayıl...
59. Aşağıdakilerden hangisi topluhareketlere yapılacak müdahaleninamaçlarından biri değildir?A) Topluluğu dağıtmak    ...
60. Aşağıdakilerden hangisikalabalıklar için söylenebilir?           60A) Yasalara ve kurallara saygılıdırlar.B)...
www.gokayegitim.com61. Aşağıdakilerden hangisi gruplariçin söylenebilir?A) Bir lideri yoktur.          61B) Ben ...
www.gokayegitim.com62. “…………… öldürücü olmayan, acıvermesi nedeniyle psikolojik etki yapabilen,güvenlik elemanıyla saldırg...
63. Şüpheli bir sahsa, ideal yaklaşmasekli nasıl olmalıdır?A) Önden yaklaşma          6345 derecedenB) Sağ veya s...
64. Göz yaşartıcı gaza maruz kalanpersonele aşağıdaki ilkyardım usullerindenhangisi uygulanmaz?A) Öncelikle gazlı ortam de...
65. Aşağıdakilerden hangisi yasalolmayan toplumsal olayları başlatanve yürüten toplulukların güvenlikgüçlerine karşı kulla...
66. Eğer birey saldırgan olduğu zaman bazışeyler elde etmiş ve ediyorsa bunun devamınısağlamak için sürdürülen saldırgan d...
67. Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcıkimyasal maddelerin kullanılmasında dikkatedilmesi gereken hususlardan değildir?A...
68. İlk yardım ile ilgili hangisiyanlıştır?A) Hayat kurtarmak için yapılanmüdahalelerdir.          68B) Öncelikle...
69.Kas-iskelet sisteminde hangisi yeralmaz?A) Kemikler    69B) EklemlerC) KaslarD) PankreasE) Eklem bağları      ...
70. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın amacı değildir?A) Yardım sırasında oluşacak sakatlığıönlemek       70B) Yar...
71. Suni solunum sırasında hangisiyapılmaz?A) Hasta sert bir zemine yatırılır.B) Baş yükseltilerek nefes aldırılmayaçalışı...
72. Yaralının solunumunun olup olmadığınıanlamak için hangisi yapılmaz?A) Göğüs kafesinin hareketlerine bakarız.B) Yanağım...
73. Hangisi Suni solunum ve Kalpmasajı uygulaması ile ilgili yanlış biruygulamadır?A) Tıbbi yardım gelince bırakırız.   ...
74. Kalp masajı ile ilgili hangisidoğru değildir?A) Göğüs kafesi 4-5 cm esnemelidir.B) Sert bir zeminde yapılır.     ...
75. Toplardamar kanamalarıyla ilgilihangisi doğrudur ?          75A) Fışkırır tarzdadırB) Parlak kırmızıdır.C) K...
76. Zehirlenmelerde yapılmamasıgereken hangisidir?A) Hasta ABC yönündendeğerlendirilir.          76 içmişseB) Kez...
77. Turnike uygulamasıyla ilgili       www.gokayegitim.comhangisi yanlıştır?A) Kullanılacak bez-sargı bezi vs. 7-8c...
78. 3713 sayılı Terörle MücadeleKanununun 20. maddesinde; “Terörlemücadelede görev veren adli, istihbari,idari ve askeri g...
79. Korunacak kişinin konutundanokta tesis etmek ve yakınındamotorlu devriye ile sağlanacakdevamlı koruma tedbiri     ...
80. Muhtemel tehlikeden zarargörmeden önemli kişiningidebileceği bir yol seçimi yapmakgereklidir. Önemli kişiye açıkalanla...
www.gokayegitim.com81. Daima çevremizde olan bitene karşıduyarlı bulunarak anormal olaylarınfarkına varmalıyız ve her zama...
www.gokayegitim.com82. Koruma sırasında korunan kişive korumalar birbirlerini iyitanımalıdır. Korumaların birbirinitanımas...
83. Koruma personelinde aşağıdakiözeliklerden hangisi aranmaz?A) Her türlü silahı kullanabilmelidirB) Sabırlı ve temsil ye...
84. Koruma görevlisi koruma görevi sırasındaaşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?A) Korunan kişi her türlü tehlikeden ko...
85. Koruma personeli için güneş gözlüğü hava şartlarınagöre vazgeçilmez aksesuarlardan birisidir. Güneşgözlüğü kullanımı i...
www.gokayegitim.com86. Koruma organizasyonlarındaönemli kişinin şehir içiseyahatlerinde acil durumlardakullanabileceği güv...
87. Yanıcı maddenin özelliğine göreyangın sınıfı (türü) aşağıdakilerdenhangisinde doğru olarak verilmiştir?        ...
www.gokayegitim.com88. LPG ve Doğalgaz gaz kaçaklarındayapılmaması gereken davranışlarhangisi?A) Kapı ve pencereler açılıp...
www.gokayegitim.com89. Evimizde doğal gaz kaçağını  hissettiğimizde ne yapmalıyız?I Elektrik düğmelerini kapatmalıyız.II...
www.gokayegitim.com90. Yangın oluşum safhaları sırası ilehangileridirA) Duman, başlangıç, alev         90 yayılma...
www.gokayegitim.com91. Ateşle temas etmesi durumundakapalı yerlerde buharlaşınca parlamave patlama, açık yerlerde parlamaö...
92. Aşağıdakilerden hangisi yangınsöndürme usullerinden değildir?A) Soğutarak söndürme.          92B) Yanıcı madd...
93. Bir yanmanın olabilmesi içinaşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesigerekir?A) Yanıcı madde ısı ve oksijen ile birleşm...
94. LPG ve doğalgaz yangınlarındaetkili olan söndürücü maddeaşağıdakilerden hangisidir?          94A) Kum - Sulu...
95. Aşağıdakilerden hangisi kamerasistemlerinin (CCTV) kullanılmasıylasağlanacak bir fayda değildir?A) Caydırıcı etki oluş...
96. Aşağıdakilerden hangisi CCTVsistemlerinin bileşenlerinden birisideğildir?           96A)KameraB) MonitörC) K...
97. El tipi metal detektörler vekullanımları ile ilgili olarak aşağıdakiifadelerden hangisi yanlıştır?A) Kurulum ve montaj...
98. Aşağıdakilerden hangisininkullanım amacı bir yerleşkeye izinsizgirişleri engellemeye yönelikdeğildir?         ...
99.Termal kamera ile ilgili olarakaşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?A) Ortamdaki canlıların ve nesnelerinısılarına g...
100. Aşağıdaki özelliklerden hangisibiyometrik tanımlama amacıylakullanılamaz?          100A)Parmak iziB) İrisC) ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

44.donem ozel guvenlik soru cevaplari b kitapcigi sirali

7,189 views
6,939 views

Published on

44 DONEM OZEL GUVENLIK SORULARI B KITAPCIGI

Published in: Career
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
7,189
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

44.donem ozel guvenlik soru cevaplari b kitapcigi sirali

 1. 1. 1.Aşağıdakilerden hangisi devriyenintemel özellikleri arasında yer almaz?A) Hareketli olmak suretiyle kamu düzeninisağlamak, 1B) Gerektiğinde halka yardımda bulunmak,C) İşlenen suçlara müdahale etmek,D) Kabahatlere idarî yaptırım uygulamak yada uygulanmasını sağlamak,E) Suç soruşturması yapmak www.gokayegitim.com
 2. 2. 2.Aşağıdakilerden hangisi genel kollukgörevlisinin adlî veya idarî nitelikte işlemyapmaya yetkili olduğu yasadışı bir fiildeğildir?A) Kumar oynamak ile kumar oynanmasına 2yer ve imkân sağlamak,B) Sarhoş olarak başkalarının huzur vesükûnunu bozmak,C) Kamu kurumuna ait kapalı alanda sigaraiçmek,D) Dilencilik yapmak,E) Gürültü yapmak.www.gokayegitim.com
 3. 3. 3.Aşağıdakilerden hangisi devriyenin doğrudangörevleri arasında yer almaz?A) Yaya olarak durdurma, kontrol ve kimlik sormaişlemleri yapmak, 3B) Suç işlemiş yabancı, uyruklu bir şahsın gerigönderme işlemlerini yürütmekC) Kendisine başvuran ve yardım talebinde bulunanlarıyönlendirmek ve bilgilendirmek,D) Devamlı hareketli bulunmak suretiyle tehlike veriskleri önceden tespit edebilmek,E) Trafiğin genel düzenini bozanlara müdahale etmek vegerekli yasal işlemlerin yapılmasını sağlamak. www.gokayegitim.com
 4. 4. 4. Aşağıdakilerden hangisi nokta görevine ilişkindoğru bir tanımlamadır?A) Nokta görevi süresince yetkili amire bilgiverilmeksizin nokta mahallinden ayrılmakmümkündür.B) Nokta görevi süresinde 4görev mahalline gelenkişilerle her zaman uzun süreli görüşme yapılabilir.C) Nokta görevi yerine herkesin girmesine izinverilebilir.D) Nokta mahallinde görevli personel, bir sonrakipersonele görevi devretmeden görev yerindenayrılamaz.E) Nokta görevi sırasında telefonla özel görüşme www.gokayegitim.com
 5. 5. 5.Aşağıdakilerden hangisi “yakalama”işlemini ifade eden doğru bir tanımlamadır?A) Kişilerin bir suç şüphesi ile özgürlüğününkısıtlanmasını da içerir, 5B) Kabahat nedeniyle yerine getirilen birözgürlük kısıtlamasıdır,C) Yakalama sadece kolluk tarafındanyapılabilir,D) Yakalanan kişi mutlak surette gözaltına alınır,E) Yakalanan kişinin yakınlarına bilgi verilmez. www.gokayegitim.com
 6. 6. 6. Aşağıdakilerden hangisi kişinin vücudu vesağlığı bakımından mevcut bir tehlikedenkorunması amacıyla özel güvenlik görevlisitarafından yapılabilecek bir yakalamadır? 6A) Saldırgan bir hayvanın kontrol altına alınması,B) Ailesini kaybeden ve velisi bulunmayan beşyaşındaki bir çocuğun yakalanması,C) Hakkında yakalama emri bulunan kişininyakalanması,D) Firari bir hükümlünün yakalanması,E) Henüz suç işlemiş bir kişinin yakalanması. www.gokayegitim.com
 7. 7. 7. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlikgörevlilerince yerine getirilen yakalamaişlemi sonrası yapılabileceklerden değildir?A) Yakalama işlemine ilişkin genel kolluğabilgi verme, 7B) Yakalanan kişinin ifadesini alma,C) Yakalanan kişiyi genel kolluğa teslim etme,D) Yakalanan kişiye ilişkin gerekli güvenliktedbirlerini alma,E) Kişinin üstündeki suç unsurlarındanarındırılmasını sağlama. www.gokayegitim.com
 8. 8. 8. Önleme araması aşağıdaki yerlerdenhangisinde yapılmaz?A) Havaalanlarının girişindeB) Stadyumların girişinde 8C) Konutta ve işyerlerinin başkalarıtarafından girilmeyen ölümlerinde.D) Kamuya açık alanlarda vekarayollarındaE) Toplumsal olayların yapılacağıyerlerin girişinde www.gokayegitim.com
 9. 9. 9. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlikgörevlisinin yetkili olduğu bir kontrol işlemideğildir?A)Korunan yere gelenlere kimlik sorma, 9 duyarlı kapıdanB)Korunan yere gelenlerigeçirme,C)Korunan yere gelenlerin çanta gibi kapalıeşyalarının içini inceleme,D)Dedektör ile kişilerin üstünü inceleme,E)X Ray ve teknolojik cihazlar ile eşyaiçlerini kontrol etme. www.gokayegitim.com
 10. 10. 10. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlikgörevlisinin, arama olarak kabul edilmeyenve yardım amaçlı olarak yerinegetirebileceği bir görevdir?A) Yangın sebebiyle imdat çağrısında 10bulunulan bir işyerine girme,B) Üniversitelerde genel güvenliği sağlama,C) Meşru savunma halinde mevcut saldırıyıetkisiz kılmak amacıyla zor kullanma,D) Görevli olduğu yere gelenlere kimliksorma,E) Hakkında karar bulunan kişileri yakalama. www.gokayegitim.com
 11. 11. 11. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlikgörevlileri tarafından uygulanabilecek bir tedbirdeğildir?A) Kişileri durdurma ve aranıp aranmadıklarınailişkin sorgulama yapma.B) Görevli olduğu yere gelenlere kimlik sorma, 11C) Koruduğu bina ve tesislere gelenlerineşyalarını X-ray cihazından veya benzerigüvenlik sistemlerinden geçirme,D) Görev yerinde aramalar sırasında tespitedilen suç teşkil eden veya delil olabilecek eşyayıemanete alma,E)Görev mahallinde meydana gelen suçlardaolay yerini korumawww.gokayegitim.com alma. önlemlerini
 12. 12. 12. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlikgörevlilerinin görevli olduğu yerdeyakalayabileceği kişilerden değildir?A) Haklarında yakalama emri bulunan kişiler, 12B) Vücudu veya sağlığı bakımından mevcut birtehlikeden korunması amacıyla yakalanmasıgereken kişiler.C) Suç işlerken rastlanılan kişiler,D) Suçüstü bir fiilden dolayı yakalanmasıgereken kişiler,E) Hakkında icra takibi bulunan kişiler, www.gokayegitim.com
 13. 13. 13. Aşağıdakilerden hangisi aramaişlemlerine dair doğru bir eşleştirmedir?A) Önleme Araması – Özel GüvenlikAmirinin KararıB) Önleme Araması – Yerleşim yerinde ve 13konutta yapılabilirC) Önleme Araması – Hâkim Kararı,gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mülkiamirD) Adlî Arama – Cumhuriyet savcısınınşifahî talimatıE) Adlî Arama – Konutta yapılamaz www.gokayegitim.com
 14. 14. 14. Zor kullanma yetkisi kapsamında direnmeyi ..(1)..amacıyla kullanılacak araç ve gereç ile ..(2)..kuvveti kullanan kolluk görevlisi kendisi ..(3)…”ifadesinde (1), (2) ve (3) nolu boşluklara aşağıdakiifadelerden hangileri gelmelidir?A) (1) etkisiz kılmak, (2) zorun derecesini, (3) takdir vetayin eder, 14B) (1) ortadan kaldırmak, (2) zorun derecesini, (3)takdir ve tayin eder,C) (1) etkisiz kılmak, (2) zorun kapsamını, (3) belirler,D) (1) etkisiz kılmak, (2) zorun içerik ve yapısını, (3)takdir ve tayin eder,E) (1) ortadan kaldırmak, (2) zorun niteliğini, (3)belirler. www.gokayegitim.com
 15. 15. I. Çevre güvenliği ve emniyeti sağlanmalıdır.II. Muhtemel bir tehlikeye karşı insanların uzaklaştırılmasıtemin edilmelidir.III. Olaya ilişkin genel kolluk birimlerine haber verilmelidir.IV. Olayın aydınlatılması açısından deliller hemen toplanmalıve genel kolluğa teslim edilmelidir. 15V. Deliller belirlenmeli ve numaralandırılmalı, olay yerikrokisi çizilmelidir.15 . Olay yerinde ilk ekip olarak görev alan özel güvenlikgörevlisi tarafından yukarıdakilerden hangileri yapılmamalıdır?A) I-II ve IVB) IV ve VC) I ve IVD) II ve IIIE) II-V www.gokayegitim.com
 16. 16. www.gokayegitim.com16. Aşağıdakilerden hangisi “Şüpheli birdavranış” olarak tanımlanamaz?A) Kişinin kimliğine ilişkin bilgi vermekten veaçıklamada bulunmaktan kaçınması.B) Kişinin başkalarının görmesini istemediği 16bir şeyi saklamaya çalışması.C) Kişinin aracını park yasağı bulunan bir yerepark etmesi.D) Başkaları açısından tehlike teşkil edebilecekşekilde araç kullanması.E) Saldırgan davranışlarda bulunması veyapılan bilgi taleplerini sürekli reddetmesi.
 17. 17. 17. Şüpheli bir paket olayına müdahale sırasındaözel güvenlik görevlisince aşağıdaki tedbirlerdenhangisi uygulanamaz?A) Şüpheli paketin bulunduğu yerde en genişşekilde çevre güvenliği alınmalıdır. 17B) Şüpheli paketin ön incelemesi yapılarak, tehlikearz edip etmediği belirlenmelidir.C) Şüpheli paketin sahibi olabilecek kişiler çevredenaraştırılmalıdır.D) Şüpheli paketin kim tarafından ve nasılbırakıldığı incelenmelidir.E) Şüpheli paketin tehlike teşkil ettiği noktadakitrafik durdurulmalı ve kontrollü geçiş sağlanmalıdır www.gokayegitim.com
 18. 18. 18. Anayasamızda yer alan“ölçülülük”, zor kullanmadaaşağıdaki ilkelerden hangilerinekarşılık gelir? 18A) Direnişi kırmak amacıyla ve kıracakölçüdeB) Orantılılık ve kademelilikC) Orantılılık ve sıralılıkD) Direnmenin mahiyeti ve derecesiE) Kademeli olarak artan nispette www.gokayegitim.com
 19. 19. www.gokayegitim.com19. Aşağıdaki ifadelerden hangisihalkla ilişkilerin en önemliözelliğidir? 19A) Halkla ilişkiler entropiyi kapsar.B) Halkla ilişkiler kamuyu ilgilendirir.C) Halkla ilişkiler karşılıklıdır.D) Halkla ilişkiler güven duymaylaaynı anlama gelmektedir.E) Halkla ilişkiler ciddiye alınmalıdır.
 20. 20. www.gokayegitim.com20. İletişim nasıl bir süreçtir?A) İletişim, bilgi üretme, aktarma ve 20anlamlandırma sürecidir.B) İletişim bir karar verme sürecidir.C) İletişim bir düşünme sürecidir.D) İletişim bir yönetim sürecidir.E) İletişim bir bilgi yönetimi sürecidir
 21. 21. 21. İletişim faaliyetinin olması içinaşağıdakilerden hangisi olmazsaolmazlardandır?A) En az bir organizasyonun varlığıgereklidir. 21B) En az iki sistemin varlığı gereklidir.C) En az bir personelin varlığıgereklidirD) En az bir sistemin varlığı gereklidir.E) En az belli bir mali kaynağın varlığıgereklidir. www.gokayegitim.com
 22. 22. 22. Aşağıdakilerden hangisi iletişimçatışması doğuran sebeplerdendeğildir?A) Kültürel faktörler22B) Rol farklılıklarıC) Sosyal çevre faktörüD) EmpatiE) Algı farklılıkları www.gokayegitim.com
 23. 23. 23. Aşağıdakilerden hangisi sen dilininözelliklerinden değildir?A) Suçlayıcıdır 23B) Davranıştan çok kişiliğe yöneliktirC) Yeniden konuşma isteğiniengelleyicidirD) Kişiyi incitirE) Savunmaya itmez www.gokayegitim.com
 24. 24. 24. Aşağıdaki ifadelerden hangisidoğrudur?A) Halkla ilişkiler ile kurum arasındabağlantı yoktur. 24B) Halkla ilişkiler ile iletişim tamamenbirbirinden farklı kavramlardır.C) Halkla ilişkiler empatinin önemli birparçasıdır.D) Halkla ilişkiler ile reklam arasındabağlantı vardırE) Halkla ilişkiler empatisiz iletişimdir www.gokayegitim.com
 25. 25. www.gokayegitim.com25. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişiminin tanımıdır?A) Bir takım iletişim araçlarının hedef kitleye ulaştırılmasısürecine “kitle iletişimi” adı verilir.B) Bir takım bilgilerin/sembollerin personele iletilmesisürecine “kitle iletişimi” adı verilir. 25 haline getirilmesiC) Bir takım bilgilerin/sembollerin bir takım hedeflertarafından üretilerek iletişim kurallarısürecine “kitle iletişimi” adı verilir.D) Birçok iletişim bilgisinin toplanarak insanlaradağıtılması sürecine “kitle iletişimi” adı verilir.E) Bir takım bilgilerin/sembollerin bir takım kaynaklartarafından üretilmesi geniş insan topluluklarına iletilmesi vebu insanlar tarafından yorumlanması sürecine “kitleiletişimi” adı verilir.
 26. 26. www.gokayegitim.com26. Aşağıdakilerden hangisiiletişimin engellerinden değildir?A) Korku 26B) ÖnkabulC) KararlılıkD) DuyarsızlıkE) Alınganlık
 27. 27. 27. Çatışmalarını sağlıklı yollar izleyerekçözen kişiler ….Cümlesi aşağıdaki şıklardan hangisiyletamamlanırsa yanlış olur?A) Karşılarındakileri dikkatle dinlerler 27 gereksinimleriniB) Karşılarındaki kişileringözetirlerC) Yalnızca kendilerinin daha güçlü olduğunudüşündükleri kişiler karsısında pes ederlerD) Çabucak gerilemezlerE) Sorunla ilgili herkesin sorunun çözümüüzerine odaklaşabilmesini sağlarlar www.gokayegitim.com
 28. 28. 28. İletişim sürecinde alıcınınvericiye tepkilerini aktardığı kavramaşağıdakilerden hangisidir? 28A) KanalB) MesajC) İleri bildirimD) Geri bildirimE) Kodu açma www.gokayegitim.com
 29. 29. 29. Aşağıdakilerden hangisiempatinin birinci basamağınıözetler?A) Kendi rolümüzün dışına çıkmabecerisi 29B) Başkasının rolünü üstlenmeC) Karşılıklı rol değişimiD) Rolün iyi tanımlanmasıE) Yapılacak işte belirsizliğingiderilmesi www.gokayegitim.com
 30. 30. www.gokayegitim.com30. Aşağıdakilerden hangisi görselmedya yollarından biri değildir?A) Televizyon 30B) Basın bildirisiC) FilmD) GazeteE) İnternet
 31. 31. 31. Uyuşturucu madde suçu ile ilgilibilgi almak ve operasyonel çalışmayabaşlamak için nerelerden bilgialınır? 31A) MuhbirlerdenB) İhbarlardanC) Gizli görevlilerdenD) İfade tutanaklarındanE) Hepsi www.gokayegitim.com
 32. 32. 32. Tohumuna Çedene de denen veaynı zamanda tohumundan kuş yemiolarak faydalanılan uyuşturucuaşağıdakilerden hangisidir? 32A) KokainB) LSDC) Afyon sakızıD) KenevirE) Baz morfin www.gokayegitim.com
 33. 33. www.gokayegitim.com33.Polisin ve özel güvenliğin suçunönlenmesinde birbirini bütünleyenrolleri vardır. Bu nedenle bu ikikurum arasında nasıl bir ilişkiolmalıdır? 33A) DayanışmaB) RekabetC) İşbirliğiD) Sosyal PaylaşımE) İletişim
 34. 34. 34. Kolluk görevlileri ve özel güvenlikgörevlileri ortak bir amaç için beraberçalışmak zorundadır. Burada bahsedilenamaç nedir? 34A) Toplumda sosyal paylaşımı tesis etmekB) Toplumda adalet duygusunu tesis etmekC) Toplumda bilgi paylaşımını tesis etmekD) Toplumda güven ve huzuru tesis etmekE) Toplumda sevgi ve saygı tesis etmek www.gokayegitim.com
 35. 35. www.gokayegitim.com35.Aşağıdakilerden hangisi polisinyetkilerinden değildir?A) Parmak izi alma35B) AramaC) Zor kullanmaD) İşe almaE) Silah kullanımı
 36. 36. 36.Özel güvenlik görevlilerisilahlarını görev alanı dışında nezaman kullanabilir?A) Hiç bir zaman 36B) Her zamanC) Kişi koruma sırasındaD) Para ve değerli eşya naklisırasındaE) Cenaze töreni sırasında www.gokayegitim.com
 37. 37. 37.Kişi ve kuruluşlar özel güvenlikizni için valiliğe başvururlar. İl ÖzelGüvenlik Komisyonu’nda yapılandeğerlendirme neticesinde talebinuygun görülmesi halinde hangi belge 37verilir?A) Özel güvenlik kimlik kartıB) Özel güvenlik sertifikasıC) Özel güvenlik eğitim programıD) Özel güvenlik izin belgesiE) Özel güvenlik denetim belgesi www.gokayegitim.com
 38. 38. 38. Özel güvenlik görevlilerininkoruma ve güvenliğini sağladıklarıalanlara girmek isteyenleri duyarlıkapıdan geçirme işlemi aslında hangikolluk yetkisinin kullanılmasını ifade 38eder?A) AramaB) ElkoymaC) Emanete almaD) Muhafaza altına almaE) Yakalama www.gokayegitim.com
 39. 39. 39. Özel güvenlik görevlilerininyakalama yetkisinin esas kaynağıhangi kanundur?A) Polis vazife ve 39 salahiyet kanunuB) Ceza muhakemesi kanunuC) Kaçakçılıkla mücadele kanunuD) AnayasaE) Ceza ve güvenlik tedbirlerinininfazı hakkında kanun www.gokayegitim.com
 40. 40. 40. Aşağıdaki yakalama türlerindenhangisi özel güvenlik görevlilerininyapabileceği bir yakalama türüdür? 40A) Kimlik yakalamasıB) Tutuklama yakalamasıC) Suçüstü yakalamasıD) Şüphe üzerine yakalamaE) Müzekkereli yakalama www.gokayegitim.com
 41. 41. 41. Özel güvenlik görevlilerininkişilerin vücudu veya sağlığıbakımından mevcut bir tehlikedenkorunması amacıyla yaptığı 41yakalama ne tür bir yakalamadır?A) Adli yakalamaB) Muhafaza altına alma amaçlıyakalamaC) Kimlik yakalamasıD) Emanete alma yakalamasıE) Şüphe üzerine yakalama www.gokayegitim.com
 42. 42. 42. Aşağıdaki durumlardan hangisiözel güvenlik görevlilerine görevalanındaki bir konuta girme hakkıvermez? 42A) Yangın çıkmasıB) Deprem olmasıC) Sel felaketi ile karşılaşmaD) İmdat istenmesiE) Gürültü yapılması www.gokayegitim.com
 43. 43. 43. Olay yerini ve delilleri korumakisteyen bir özel güvenlik görevlisinekarşı cebir kullanılması halinde özelgüvenlik görevlisi hangi yetkisinikullanır? 43A) YakalamaB) Gözaltına almaC) Men etmeD) Emanete almaE) İfade alma www.gokayegitim.com
 44. 44. 44. Özel güvenlik görevlileri, görevalanlarında, haklarında yakalama emriveya mahkûmiyet kararı bulunankişiler ile karşılaştıklarında bu kişiler 44hakkında hangi tedbirleriuygulayabilirler?A) Yakalama ve aramaB) Yakalama ve gözaltına almaC) Yakalama ve ifade almaD) Yakalama ve muhafaza altına almaE) Yakalama ve teşhis www.gokayegitim.com
 45. 45. 45. Aşağıdaki yerlerden hangisinde özel güvenlik görevlileri silahlı olarak görev yapabilir? 45A) Eğitim ve öğretim kurumlarındaB) Sağlık tesislerindeC) İçkili yerlerdeD) Özel toplantılardaE) Alışveriş merkezlerinde www.gokayegitim.com
 46. 46. 46. Medeni kanun m. 981’de ifadeedilen zilyedin, her türlü gasp veyasaldırıyı kuvvet kullanarakdefedebilmesi hangi hakkınınifadesidir? 46A) Savunma hakkıB) Zilyetlik hakkıC) Mülkiyet hakkıD) Zor kullanmaE) Dava açma hakkı www.gokayegitim.com
 47. 47. 47. Aşağıdakilerden hangisi özelgüvenlik görevlisinin TCK m.24 ve25 de belirtilen zor kullanma yetkisiveren durumlardan birisi değildir?A) Kanunun hükmünü 47 yerinegetirmeB) Amirin emrini yerine getirmeC) Meşru savunmaD) Zorunluluk hâliE) İlgilinin rızası www.gokayegitim.com
 48. 48. 48. İş kanununa göre işçi ile işverenarasında kurulan ilişkiye ne ad verilir?A) İş ilişkisi 48B) İşçi işveren ilişkisiC) İş sözleşmesiD) İş bağlantısıE) İşsizlik ilişkisi www.gokayegitim.com
 49. 49. 49. İş Kanunu bağlamında iş sözleşmesi hakkındaaşağıda belirtilen ifadelerden hangisi yanlıştır?A) İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi,diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesindenoluşan sözleşmedir. 49B) İş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel birşekle tabidir.C) Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılışekilde yapılması zorunludur.D) İş sözleşmeleri damga vergisi ve her çeşit resim veharçtan muaftır.E) Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye engeç iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını gösterenyazılı bir belge vermekle yükümlüdür. www.gokayegitim.com
 50. 50. 50. İş Kanununa göre, nitelikleribakımından en az kaç iş günündenfazla süren işlere sürekli iş denir?A) 10 50B) 15C) 30D) 60E) 90 www.gokayegitim.com
 51. 51. 51. Türk Ceza Kanununa göre,gözetimiyle yükümlü olduğu malıkendisinin veya başkasınınmalvarlığına geçiren özel güvenlik 51görevlisinin işlediği suçun adı nedir?A) ZimmetB) RüşvetC) İrtikâpD) Kişilerin malları üzerinde usulsüztasarrufE) Görevi kötüye kullanma www.gokayegitim.com
 52. 52. 52. Türk Ceza Kanununa göre, Kanundaayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında,görevinin gereklerine aykırı hareket etmeksuretiyle, kişilerin mağduriyetine veyakamunun zararına neden olan ya da kişilere 52 özel güvenlikhaksız bir kazanç sağlayangörevlisinin işlediği suçun adı nedir?A) ZimmetB) RüşvetC) İrtikâpD) Görevi kötüye kullanmaE) Kamu görevlisinin ticareti www.gokayegitim.com
 53. 53. 53. Türk Ceza Kanununa göre, birözel güvenlik görevlisine karşı göreviyaptırmamak için direnme suçununoluşması için kullanılması gereken 53yöntemler nelerdir?A) Cebir, şiddetB) Cebir, tehditC) Cebir, küfürD) Cebir, hakaretE) Cebir, saldırı www.gokayegitim.com
 54. 54. 54. Türk Ceza Kanununa göre, görevininsağladığı nüfuzu kötüye kullanmaksuretiyle kendisine veya baĢkasına yararsağlanmasına veya bu yolda vaattebulunulmasına bir kimseyi icbar eden 54 iĢlediği suçunözel güvenlik görevlisininadı nedir?A) ZimmetB) RüşvetC) İrtikâpD) Görevi kötüye kullanmaE) İftira www.gokayegitim.com
 55. 55. 55. Bir özel güvenlik görevlisinin göreviniyaptığı sırada, kişilere karşı göreviningerektirdiği ölçünün dışında kuvvetkullanması hâlinde hangi suça ilişkinhükümler uygulanır? 55A) Kasten yaralamaB) Taksirle yaralamaC) İşkenceD) EziyetE) Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama www.gokayegitim.com
 56. 56. 56. PVSK’ya göre, önleme aramasıkararı verebilecek merciler hangisidir?A) Sulh ceza hakimi, asliye ceza hakimiB) Sulh ceza hakimi, mülki idare amiri 56 CumhuriyetC) Sulh ceza hakimi,savcısıD) Asliye ceza hakimi, CumhuriyetsavcısıE) Asliye ceza hakimi, mülki idareamiri www.gokayegitim.com
 57. 57. 57. Aşağıdakilerden hangisi birönleme araması kararındabulunmaz?A) Aramanın sebebi 57B) Aramanın konusuC) Aramanın kapsamıD) Aramanın yapılacağı yerE) Aramayı gerçekleştirecek kollukgörevlilerinin kimlikleri www.gokayegitim.com
 58. 58. 58. Toplumsal eylemler sebepsizolarak meydana gelmez.Aşağıdakilerden hangisi bu sebepler 58arasında sayılabilir?A) Emeğinin karşılığını alınamamasıB) Özgürlüğün kısıtlanmasıC) Ekonomik yetersizliklerD) MemnuniyetsizlikE) Hepsi www.gokayegitim.com
 59. 59. 59. Aşağıdakilerden hangisi topluhareketlere yapılacak müdahaleninamaçlarından biri değildir?A) Topluluğu dağıtmak 59B) Dağılan toplulukların tekrartoplanmasını önlemekC) Topluluk içerisindeki suçlularıyakalamakD) Yakalanan kişileri cezalandırmakE) Yakalanan kişileri savcılığa sevketmek www.gokayegitim.com
 60. 60. 60. Aşağıdakilerden hangisikalabalıklar için söylenebilir? 60A) Yasalara ve kurallara saygılıdırlar.B) Bir lideri vardır.C) Ortak amaçları vardır.D) Aynı fikir ve düşünceyi paylaşırlar.E) Birbirlerini tanırlar. www.gokayegitim.com
 61. 61. www.gokayegitim.com61. Aşağıdakilerden hangisi gruplariçin söylenebilir?A) Bir lideri yoktur. 61B) Ben duygusu değil biz duygusuhakimdir.C) Ortak amaçları yoktur.D) Birbirlerini tanımazlar.E) Birbirlerinden habersiz bir arayagelirler.
 62. 62. www.gokayegitim.com62. “…………… öldürücü olmayan, acıvermesi nedeniyle psikolojik etki yapabilen,güvenlik elemanıyla saldırgan arasında birmesafe tutmaya yarayan ve genellikle kolunuzantısı olarak kullanılan daha çok saldırı 62amaçlı bir silahtır.” Boş bırakılan yeregelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerdenhangisidir?A) Gaz BombasıB) KalkanC) CopD) KaskE) Sopa
 63. 63. 63. Şüpheli bir sahsa, ideal yaklaşmasekli nasıl olmalıdır?A) Önden yaklaşma 6345 derecedenB) Sağ veya sol arkayaklaşmaC) Doğrudan arkadan yaklaşmaD) Yaklaşmama, uzakta kalmaE) Yanlardan yaklaşma www.gokayegitim.com
 64. 64. 64. Göz yaşartıcı gaza maruz kalanpersonele aşağıdaki ilkyardım usullerindenhangisi uygulanmaz?A) Öncelikle gazlı ortam derhal terk edilmeli.B) Burnu temizlemek64 sümkürülür ve içinnormal nefes almaya gayret edilir.C) Zaman içerisinde gazın etkisinin geçmesibeklenir.D) Gözler rüzgara karşı açık vaziyette tutulur.E) Bol soğuk su ile gazın maruz kaldığı yerlerovuşturulmadan yıkanmalı www.gokayegitim.com
 65. 65. 65. Aşağıdakilerden hangisi yasalolmayan toplumsal olayları başlatanve yürüten toplulukların güvenlikgüçlerine karşı kullandıkları 65 almaz?taktikler arasında yerA) Dikkatleri başka yere çekmeB) Sessizce dağılmaC) Dağılıyor gözükerek toplanmaD) Marş söylemeE) Yaşlı, kadın ve çocukları kullanma www.gokayegitim.com
 66. 66. 66. Eğer birey saldırgan olduğu zaman bazışeyler elde etmiş ve ediyorsa bunun devamınısağlamak için sürdürülen saldırgan davranışne tür bir saldırganlık biçimidir? 66A) Savunma için saldırganlıkB) Zevk için saldırganlıkC) Bir amaca varmak için araç olarak saldırganlıkD) Rahatsız edilme ve engelleme sonucusaldırganlıkE) Kültürel bir öğe olarak (kültürel nedenleredayalı) saldırganlık www.gokayegitim.com
 67. 67. 67. Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcıkimyasal maddelerin kullanılmasında dikkatedilmesi gereken hususlardan değildir?A) Bu maddeler amacı dışında ve gerekliönlemler alınmadan kullanılmamalıdır.B) Bu maddeler eğitim görmüş ve yetkili 67personel tarafından kullanılmalıdır.C) Bu maddeler direniş ve saldırı son bulmuşsakullanılmamalıdır.D) Maddelerin etkilerinden iyi bir şekildeyararlanmak için rüzgarın yönü ve hızı iyihesaplanmalıdır.E) Bu maddeler topluluk uyarılmadankullanılmalıdır. www.gokayegitim.com
 68. 68. 68. İlk yardım ile ilgili hangisiyanlıştır?A) Hayat kurtarmak için yapılanmüdahalelerdir. 68B) Öncelikle çevrenin ve yaralınıngüvenliği sağlanmalıdır.C) Mevcut imkânlarla, ilaçla yapılan ilkmüdahaledir.D) Durumun kötüye gitmesi önlenir.E) Olay yerinde ilkyardım eğitimi almışkişilerce yapılan müdahaledir. www.gokayegitim.com
 69. 69. 69.Kas-iskelet sisteminde hangisi yeralmaz?A) Kemikler 69B) EklemlerC) KaslarD) PankreasE) Eklem bağları www.gokayegitim.com
 70. 70. 70. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın amacı değildir?A) Yardım sırasında oluşacak sakatlığıönlemek 70B) Yaralanmanın büyümesini önlemekC) İyileşmeyi kolaylaştırmakD) Yaralının sağlık durumunu korumakE) Ağrısını azaltmak için bildiği ağrıkesici ilaçları kullanmak www.gokayegitim.com
 71. 71. 71. Suni solunum sırasında hangisiyapılmaz?A) Hasta sert bir zemine yatırılır.B) Baş yükseltilerek nefes aldırılmayaçalışılır. 71C) Soluk yolunu tıkayan yabancımaddeler, temizlenir.D) Çene yukarı kaldırılır, baş geriyeatılır.E) Ağızdan yapılan suni solunumdayaralının burun delikleri kapatılır. www.gokayegitim.com
 72. 72. 72. Yaralının solunumunun olup olmadığınıanlamak için hangisi yapılmaz?A) Göğüs kafesinin hareketlerine bakarız.B) Yanağımızı yaralının ağzına yaklaştıraraknefesini hissederiz. 72C) Ayna-Cam gibi cisimleri yaralının ağzınayaklaştırıp buğulanma olup olmadığına bakarız.D) Şah damarından nabız kontrolü yapılır.E) Kulağımızı yaralının ağzına yaklaştıraraknefesini duyarız. www.gokayegitim.com
 73. 73. 73. Hangisi Suni solunum ve Kalpmasajı uygulaması ile ilgili yanlış biruygulamadır?A) Tıbbi yardım gelince bırakırız. 73B) Yorgunluktan yapamayacak durumagelince bırakırız.C) Yaralının solunumu başlayıncabırakırız.D) Tek başımıza Suni solunum ve kalpmasajı yapamayız.E) Sert bir zemine yatırarak yaparız. www.gokayegitim.com
 74. 74. 74. Kalp masajı ile ilgili hangisidoğru değildir?A) Göğüs kafesi 4-5 cm esnemelidir.B) Sert bir zeminde yapılır. 74C) Kalp çalısmaya başladıktan 5 dakikasonra masaj sonlandırılır.D) Dirsekler bükülmeden yapılır.E) 2-3 dakikada bir şah damarındankalbin çalışıp çalışmadığı kontroledilir. www.gokayegitim.com
 75. 75. 75. Toplardamar kanamalarıyla ilgilihangisi doğrudur ? 75A) Fışkırır tarzdadırB) Parlak kırmızıdır.C) Koyu kırmızıdırD) Toplar damarlar kanamazlarE) Leke tarzında kanama olur www.gokayegitim.com
 76. 76. 76. Zehirlenmelerde yapılmamasıgereken hangisidir?A) Hasta ABC yönündendeğerlendirilir. 76 içmişseB) Kezzap gibi maddelerhemen kusturulup zehirin kanakarışmadan atılması sağlanır.C) Gerekiyorsa suni solunum uygulanırD) Hasta bilinçsizse asla kusturulmazE) Acilen sağlık kuruluşuna sevk edilir www.gokayegitim.com
 77. 77. 77. Turnike uygulamasıyla ilgili www.gokayegitim.comhangisi yanlıştır?A) Kullanılacak bez-sargı bezi vs. 7-8cm eninde olmalıB) Uzuv kopması varsa uygulanır. 77C) Kol ve bacaktaki kanamalardaturnike yapılmaz.D) Kanama kontrolünde diğeryöntemler etkisiz kaldıysa yapılır.E) Uzak bir yere taşınacaksa 20–30dakikada bir 5–10 sn. gevşetilir.
 78. 78. 78. 3713 sayılı Terörle MücadeleKanununun 20. maddesinde; “Terörlemücadelede görev veren adli, istihbari,idari ve askeri görevliler ile kollukgörevlileri ve terör örgütlerinin hedefi 78haline getirilen kişiler hakkında gereklikoruma tedbirleri kim tarafından alınır?A) HükümetB) DevletC) MilletD) PolisE) Kolluk www.gokayegitim.com
 79. 79. 79. Korunacak kişinin konutundanokta tesis etmek ve yakınındamotorlu devriye ile sağlanacakdevamlı koruma tedbiri 79aşağıdakilerden hangisidir?A) İşyeri korumaB) Özel korumaC) Çağrı üzerine korumaD) Konut korumaE) Yakın koruma www.gokayegitim.com
 80. 80. 80. Muhtemel tehlikeden zarargörmeden önemli kişiningidebileceği bir yol seçimi yapmakgereklidir. Önemli kişiye açıkalanlarda saldırı riskinden dolayı 80 gitmekprogram nasıl bir yoldangerekir?A) KısaB) UzunC) GenişD) KalabalıkE) Güvenli www.gokayegitim.com
 81. 81. www.gokayegitim.com81. Daima çevremizde olan bitene karşıduyarlı bulunarak anormal olaylarınfarkına varmalıyız ve her zaman uyanıkve şüpheci olmalıyız. Burada kullanılanifade hangi koruma 81önlemlerindendir?A) Temel koruma önlemleriB) Kişisel fiziki güvenlik önlemleriC) Kişisel koruyucu güvenlik önlemleriD) Kişisel yaya koruma önlemleriE.)Kişisel araçlı koruma önlemleri
 82. 82. www.gokayegitim.com82. Koruma sırasında korunan kişive korumalar birbirlerini iyitanımalıdır. Korumaların birbirinitanıması için ne takılmaz? 82A) GülB) RozetC)KravatD) Aynı kıyafetE) Yaka kartı
 83. 83. 83. Koruma personelinde aşağıdakiözeliklerden hangisi aranmaz?A) Her türlü silahı kullanabilmelidirB) Sabırlı ve temsil yeteneğiolmalıdır 83C) Sabotaj ve arama konusundabilgili olmalıdırD) Gördüğü her bilgiyipaylaşmalıdırE)Koruma esnasında elleri boşolmalıdır www.gokayegitim.com
 84. 84. 84. Koruma görevlisi koruma görevi sırasındaaşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?A) Korunan kişi her türlü tehlikeden korunurB) Koruma personeli korunan kişiyi her 84organizasyonda korumalıdırC) Koruma personeli görevi esnasında sadecekorunan kişiyi takip ederD) Koruma görevi kesintisiz yapılmalıdırE) Koruma personeli kılık kıyafetine özengöstermelidir www.gokayegitim.com
 85. 85. 85. Koruma personeli için güneş gözlüğü hava şartlarınagöre vazgeçilmez aksesuarlardan birisidir. Güneşgözlüğü kullanımı için aşağıdakilerden hangisisöylenebilir.A) Güneş gözlüğü artistik amaçlı olup koruma personelinin 85önemini arttırmak için kullanılırB) Güneş gözlüğü şahısların incelenmesi sırasında bakılanyönü belli etmediği için kullanılırC) Güneş gözlüğü güneşten dolayı parlamayan camlara vemetallere bakmamızı kolaylaştırdığı için kullanılırD) Güneş gözlüğü korumaların birbirlerini tanımalarınıkolaylaştırmak için kullanılırE) Güneş gözlüğü daha iyi görmek için kullanılır www.gokayegitim.com
 86. 86. www.gokayegitim.com86. Koruma organizasyonlarındaönemli kişinin şehir içiseyahatlerinde acil durumlardakullanabileceği güvenli bölgelertespit edilmelidir. 86 Aşağıdakilerdenhangisi bu bölgelerden değildir?A) Kolluk kuvvetlerine ait binalarB) HastanelerC) Bakanlık binalarıD) Valilik binalarıE) Parti binaları
 87. 87. 87. Yanıcı maddenin özelliğine göreyangın sınıfı (türü) aşağıdakilerdenhangisinde doğru olarak verilmiştir? 87A) Gaz, Elektrik, Orman, Baca,B) Sıvı, Metal, Benzin, katı,C) Katı, Sıvı, Gaz, Metal,D) Ahşap, Sıvı, Gaz,Metal,E) Doğalgaz, LPG, Köpük, CO2 www.gokayegitim.com
 88. 88. www.gokayegitim.com88. LPG ve Doğalgaz gaz kaçaklarındayapılmaması gereken davranışlarhangisi?A) Kapı ve pencereler açılıp mekanhavalandırılır. 88B) Prizde takılı fişler çekilmez.C) Gaz kaçağı kontrolü çakmaklayapılmalı.D) Gaz kaçağı vanadan kapatılır.E) Telsiz telefon gibi iletişim araçlarıkullanılmaz
 89. 89. www.gokayegitim.com89. Evimizde doğal gaz kaçağını hissettiğimizde ne yapmalıyız?I Elektrik düğmelerini kapatmalıyız.II Vanayı kapatmalıyız. 89III Gazı tahliye etmeliyiz.IV Kapıları kapatmalıyız.A) I,II,IIIB) II,IIIC) I,IID) I,IVE) I,II,IV
 90. 90. www.gokayegitim.com90. Yangın oluşum safhaları sırası ilehangileridirA) Duman, başlangıç, alev 90 yayılmaB) Başlangıç Safhası,safhası, korlaşma safhasıC) Duman, alev, korlaşmaD) Alev, duman, kokuE) Yayılma, koku, korlaşma safhası
 91. 91. www.gokayegitim.com91. Ateşle temas etmesi durumundakapalı yerlerde buharlaşınca parlamave patlama, açık yerlerde parlamaözelliğine sahip yanıcı maddehangisidir? 91A) Yağlı boyaB) BenzinC) Gaz yağıD) Fuel-oilE) Mazot
 92. 92. 92. Aşağıdakilerden hangisi yangınsöndürme usullerinden değildir?A) Soğutarak söndürme. 92B) Yanıcı maddeyi ortadankaldırma.C) Havayı kesme.D) Isı transferi yaparak söndürme.E) Hepsi. www.gokayegitim.com
 93. 93. 93. Bir yanmanın olabilmesi içinaşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesigerekir?A) Yanıcı madde ısı ve oksijen ile birleşmesisonucu kimyasal reaksiyon oluşturmasıgerekir 93B) Oksijen ve ısının bir araya gelerekkimyasal reaksiyon oluşturması gerekirC) Yanıcı madde ile ısının birleşmesi gerekirD) Yanıcı maddenin oksijen ile birleşmesigerekirE) Hiçbiri www.gokayegitim.com
 94. 94. 94. LPG ve doğalgaz yangınlarındaetkili olan söndürücü maddeaşağıdakilerden hangisidir? 94A) Kum - Sulu KöpükB) Su -KarbonmonoksitC) Köpük- Kimyevi maddeD) Kuru kimyevi tozE) Hiçbiri www.gokayegitim.com
 95. 95. 95. Aşağıdakilerden hangisi kamerasistemlerinin (CCTV) kullanılmasıylasağlanacak bir fayda değildir?A) Caydırıcı etki oluşturmasıB)Olayların geriye dönük incelenmesineimkan sunması 95C)Olaylara zamanında müdahale etmeyisağlamasıD) Ziyaretçilerin çantalarının içeriğiningörüntülenmesiE) Çevre güvenliği sağlamak amacıylakullanılması www.gokayegitim.com
 96. 96. 96. Aşağıdakilerden hangisi CCTVsistemlerinin bileşenlerinden birisideğildir? 96A)KameraB) MonitörC) Kayıt cihazıD) Parmak izi okuyucuE) Lens www.gokayegitim.com
 97. 97. 97. El tipi metal detektörler vekullanımları ile ilgili olarak aşağıdakiifadelerden hangisi yanlıştır?A) Kurulum ve montaj gerektirmezB) Hafiftir 97C) Şahıslar kendi kendilerini kontrolederler. Bu esnada güvenlik görevlisiuzaktan cihazın alarm verip vermediğinebakarD) Batarya ile çalışırE) Alarmın şahsın hangi bölgesindengeldiğini anlamaya imkan sunar www.gokayegitim.com
 98. 98. 98. Aşağıdakilerden hangisininkullanım amacı bir yerleşkeye izinsizgirişleri engellemeye yönelikdeğildir? 98A)Kartlı geçiş sistemiB) Biyometrik giriş sistemiC) BariyerD) X-ray cihazıE) Tel örgü www.gokayegitim.com
 99. 99. 99.Termal kamera ile ilgili olarakaşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?A) Ortamdaki canlıların ve nesnelerinısılarına göre görüntüleme yapankameradır. 99B) Aydınlatmanın yeterli olmadığıdurumlarda bile faydalı görüntüler alır.C) Hareketli (pan-tilt) olarak çalışabilir.D) Sadece canlıları algılayabilir.E) Çevre güvenliği amacıyla kullanılabilir www.gokayegitim.com
 100. 100. 100. Aşağıdaki özelliklerden hangisibiyometrik tanımlama amacıylakullanılamaz? 100A)Parmak iziB) İrisC) YüzD) Saç şekliE) El geometrisi www.gokayegitim.com

×