Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

44. donem ozel guvenlik sınavı soru ve cevaplari

2,285 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

44. donem ozel guvenlik sınavı soru ve cevaplari

 1. 1. www.gokayegitim.com GÖK-AY Eğt.Hiz.Paz. 44.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitim Ders Notlarıwww.gokayegitim.com
 2. 2. 1. Özel güvenlik görevlilerinin www.gokayegitim.comkoruma ve güvenliğini sağladıklarıalanlara girmek isteyenleri duyarlıkapıdan geçirme işlemi aslında hangikolluk yetkisinin kullanılmasını ifadeeder?A) AramaB) ElkoymaC) Emanete almaD) Muhafaza altına almaE) Yakalama
 3. 3. www.gokayegitim.com2. Özel güvenlik görevlilerininyakalama yetkisinin esas kaynağıhangi kanundur?A) Polis vazife ve salahiyet kanunuB) Ceza muhakemesi kanunuC) Kaçakçılıkla mücadele kanunuD) AnayasaE) Ceza ve güvenlik tedbirlerinininfazı hakkında kanun
 4. 4. www.gokayegitim.com3. Aşağıdaki yakalama türlerindenhangisi özel güvenlik görevlilerininyapabileceği bir yakalama türüdür?A) Kimlik yakalamasıB) Tutuklama yakalamasıC) Suçüstü yakalamasıD) Şüphe üzerine yakalamaE) Müzekkereli yakalama
 5. 5. www.gokayegitim.com4. Özel güvenlik görevlilerininkişilerin vücudu veya sağlığıbakımından mevcut bir tehlikedenkorunması amacıyla yaptığıyakalama ne tür bir yakalamadır?A) Adli yakalamaB) Muhafaza altına alma amaçlıyakalamaC) Kimlik yakalamasıD) Emanete alma yakalamasıE) Şüphe üzerine yakalama
 6. 6. ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI• Son Sınavlara göre hazırlanmış Zengin içerikli Ders notları• Her Dersin sonunda Tüm sınavlarda çıkmış soru ve cevapları www.gokayegitim.com 6
 7. 7. www.gokayegitim.com Kapak tasarımlarıBir tık ötenizde YENİ TEL NO0534 080 02 800505 378 63 77 www.gokayegitim.com 7
 8. 8. www.gokayegitim.com 8
 9. 9. www.gokayegitim.com5. Aşağıdaki durumlardan hangisi özelgüvenlik görevlilerine görev alanındakibir konuta girme hakkı vermez?A) Yangın çıkmasıB) Deprem olmasıC) Sel felaketi ile karşılaşmaD) İmdat istenmesiE) Gürültü yapılması
 10. 10. www.gokayegitim.com6. Olay yerini ve delilleri korumakisteyen bir özel güvenlik görevlisinekarşı cebir kullanılması halinde özelgüvenlik görevlisi hangi yetkisinikullanır?A) YakalamaB) Gözaltına almaC) Men etmeD) Emanete almaE) İfade alma
 11. 11. 7. Özel güvenlik görevlileri, görev www.gokayegitim.comalanlarında, haklarında yakalama emriveya mahkûmiyet kararı bulunankişiler ile karşılaştıklarında bu kişilerhakkında hangi tedbirleriuygulayabilirler?A) Yakalama ve aramaB) Yakalama ve gözaltına almaC) Yakalama ve ifade almaD) Yakalama ve muhafaza altına almaE) Yakalama ve teşhis
 12. 12. www.gokayegitim.com8. Aşağıdaki yerlerden hangisinde özel güvenlik görevlileri silahlı olarak görev yapabilir?A) Eğitim ve öğretim kurumlarındaB) Sağlık tesislerindeC) İçkili yerlerdeD) Özel toplantılardaE) Alışveriş merkezlerinde
 13. 13. www.gokayegitim.com9. Medeni kanun m. 981’de ifade edilenzilyedin, her türlü gasp veya saldırıyıkuvvet kullanarak defedebilmesi hangihakkının ifadesidir?A) Savunma hakkıB) Zilyetlik hakkıC) Mülkiyet hakkıD) Zor kullanmaE) Dava açma hakkı
 14. 14. www.gokayegitim.com10. Aşağıdakilerden hangisi özelgüvenlik görevlisinin TCK m.24 ve25 de belirtilen zor kullanma yetkisiveren durumlardan birisi değildir?A) Kanunun hükmünü yerinegetirmeB) Amirin emrini yerine getirmeC) Meşru savunmaD) Zorunluluk hâliE) İlgilinin rızası
 15. 15. ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI• Son Sınavlara göre hazırlanmış Zengin içerikli Ders notları• Her Dersin sonunda Tüm sınavlarda çıkmış soru ve cevapları• Tüm dersler için ayrı ayrı 48 sayfadeneme testleri www.gokayegitim.com 15
 16. 16. www.gokayegitim.com11. İş kanununa göre işçi ile işverenarasında kurulan ilişkiye ne ad verilir?A) İş ilişkisiB) İşçi işveren ilişkisiC) İş sözleşmesiD) İş bağlantısıE) İşsizlik ilişkisi
 17. 17. www.gokayegitim.com12. İş Kanunu bağlamında iş sözleşmesi hakkındaaşağıda belirtilen ifadelerden hangisi yanlıştır?A) İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi,diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesindenoluşan sözleşmedir.B) İş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel birşekle tabidir.C) Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılışekilde yapılması zorunludur.D) İş sözleşmeleri damga vergisi ve her çeşit resim veharçtan muaftır.E) Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye engeç iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını gösterenyazılı bir belge vermekle yükümlüdür.
 18. 18. www.gokayegitim.com13. İş Kanununa göre, nitelikleribakımından en az kaç iş günündenfazla süren işlere sürekli iş denir?A) 10B) 15C) 30D) 60E) 90
 19. 19. 14. Türk Ceza Kanununa göre, www.gokayegitim.comgözetimiyle yükümlü olduğu malıkendisinin veya başkasınınmalvarlığına geçiren özel güvenlikgörevlisinin işlediği suçun adı nedir?A) ZimmetB) RüşvetC) İrtikâpD) Kişilerin malları üzerinde usulsüztasarrufE) Görevi kötüye kullanma
 20. 20. www.gokayegitim.com15. Türk Ceza Kanununa göre, Kanundaayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında,görevinin gereklerine aykırı hareket etmeksuretiyle, kişilerin mağduriyetine veyakamunun zararına neden olan ya da kişilerehaksız bir kazanç sağlayan özel güvenlikgörevlisinin işlediği suçun adı nedir?A) ZimmetB) RüşvetC) İrtikâpD) Görevi kötüye kullanmaE) Kamu görevlisinin ticareti
 21. 21. www.gokayegitim.com16. Türk Ceza Kanununa göre, birözel güvenlik görevlisine karşı göreviyaptırmamak için direnme suçununoluşması için kullanılması gerekenyöntemler nelerdir?A) Cebir, şiddetB) Cebir, tehditC) Cebir, küfürD) Cebir, hakaretE) Cebir, saldırı
 22. 22. www.gokayegitim.com17. Türk Ceza Kanununa göre, görevininsağladığı nüfuzu kötüye kullanmaksuretiyle kendisine veya baĢkasına yararsağlanmasına veya bu yolda vaattebulunulmasına bir kimseyi icbar edenözel güvenlik görevlisinin iĢlediği suçunadı nedir?A) ZimmetB) RüşvetC) İrtikâpD) Görevi kötüye kullanmaE) İftira
 23. 23. www.gokayegitim.com18. Bir özel güvenlik görevlisinin göreviniyaptığı sırada, kişilere karşı göreviningerektirdiği ölçünün dışında kuvvetkullanması hâlinde hangi suça ilişkinhükümler uygulanır?A) Kasten yaralamaB) Taksirle yaralamaC) İşkenceD) EziyetE) Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama
 24. 24. www.gokayegitim.com19. PVSK’ya göre, önleme aramasıkararı verebilecek merciler hangisidir?A) Sulh ceza hakimi, asliye ceza hakimiB) Sulh ceza hakimi, mülki idare amiriC) Sulh ceza hakimi, CumhuriyetsavcısıD) Asliye ceza hakimi, CumhuriyetsavcısıE) Asliye ceza hakimi, mülki idareamiri
 25. 25. www.gokayegitim.com20. Aşağıdakilerden hangisi birönleme araması kararındabulunmaz?A) Aramanın sebebiB) Aramanın konusuC) Aramanın kapsamıD) Aramanın yapılacağı yerE) Aramayı gerçekleştirecek kollukgörevlilerinin kimlikleri
 26. 26. www.gokayegitim.com21.Aşağıdakilerden hangisi devriyenintemel özellikleri arasında yer almaz?A) Hareketli olmak suretiyle kamu düzeninisağlamak,B) Gerektiğinde halka yardımda bulunmak,C) İşlenen suçlara müdahale etmek,D) Kabahatlere idarî yaptırım uygulamak yada uygulanmasını sağlamak,E) Suç soruşturması yapmak
 27. 27. www.gokayegitim.com22.Aşağıdakilerden hangisi genel kollukgörevlisinin adlî veya idarî nitelikte işlemyapmaya yetkili olduğu yasadışı bir fiildeğildir?A) Kumar oynamak ile kumar oynanmasınayer ve imkân sağlamak,B) Sarhoş olarak başkalarının huzur vesükûnunu bozmak,C) Kamu kurumuna ait kapalı alanda sigaraiçmek,D) Dilencilik yapmak,E) Gürültü yapmak.
 28. 28. www.gokayegitim.com23.Aşağıdakilerden hangisi devriyenin doğrudangörevleri arasında yer almaz?A) Yaya olarak durdurma, kontrol ve kimlik sormaişlemleri yapmak,B) Suç işlemiş yabancı, uyruklu bir şahsın gerigönderme işlemlerini yürütmekC) Kendisine başvuran ve yardım talebinde bulunanlarıyönlendirmek ve bilgilendirmek,D) Devamlı hareketli bulunmak suretiyle tehlike veriskleri önceden tespit edebilmek,E) Trafiğin genel düzenini bozanlara müdahale etmek vegerekli yasal işlemlerin yapılmasını sağlamak.
 29. 29. www.gokayegitim.com24. Aşağıdakilerden hangisi nokta görevine ilişkindoğru bir tanımlamadır?A) Nokta görevi süresince yetkili amire bilgiverilmeksizin nokta mahallinden ayrılmakmümkündür.B) Nokta görevi süresinde görev mahalline gelenkişilerle her zaman uzun süreli görüşme yapılabilir.C) Nokta görevi yerine herkesin girmesine izinverilebilir.D) Nokta mahallinde görevli personel, bir sonrakipersonele görevi devretmeden görev yerindenayrılamaz.E) Nokta görevi sırasında telefonla özel görüşme
 30. 30. www.gokayegitim.com25.Aşağıdakilerden hangisi “yakalama”işlemini ifade eden doğru bir tanımlamadır?A) Kişilerin bir suç şüphesi ile özgürlüğününkısıtlanmasını da içerir,B) Kabahat nedeniyle yerine getirilen birözgürlük kısıtlamasıdır,C) Yakalama sadece kolluk tarafındanyapılabilir,D) Yakalanan kişi mutlak surette gözaltına alınır,E) Yakalanan kişinin yakınlarına bilgi verilmez.
 31. 31. www.gokayegitim.com26. Aşağıdakilerden hangisi kişinin vücudu vesağlığı bakımından mevcut bir tehlikedenkorunması amacıyla özel güvenlik görevlisitarafından yapılabilecek bir yakalamadır?A) Saldırgan bir hayvanın kontrol altına alınması,B) Ailesini kaybeden ve velisi bulunmayan beşyaşındaki bir çocuğun yakalanması,C) Hakkında yakalama emri bulunan kişininyakalanması,D) Firari bir hükümlünün yakalanması,E) Henüz suç işlemiş bir kişinin yakalanması.
 32. 32. www.gokayegitim.com27. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlikgörevlilerince yerine getirilen yakalamaişlemi sonrası yapılabileceklerden değildir?A) Yakalama işlemine ilişkin genel kolluğabilgi verme,B) Yakalanan kişinin ifadesini alma,C) Yakalanan kişiyi genel kolluğa teslim etme,D) Yakalanan kişiye ilişkin gerekli güvenliktedbirlerini alma,E) Kişinin üstündeki suç unsurlarındanarındırılmasını sağlama.
 33. 33. Şirket kapak tasarımları www.gokayegitim.comBir tık ötenizde www.gokayegitim.com 33
 34. 34. www.gokayegitim.com28. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlikgörevlilerinin görevli olduğu yerdeyakalayabileceği kişilerden değildir?A) Haklarında yakalama emri bulunan kişiler,B) Vücudu veya sağlığı bakımından mevcut birtehlikeden korunması amacıyla yakalanmasıgereken kişiler.C) Suç işlerken rastlanılan kişiler,D) Suçüstü bir fiilden dolayı yakalanmasıgereken kişiler,E) Hakkında icra takibi bulunan kişiler,
 35. 35. www.gokayegitim.com29. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlikgörevlisinin yetkili olduğu bir kontrol işlemideğildir?A)Korunan yere gelenlere kimlik sorma,B)Korunan yere gelenleri duyarlı kapıdangeçirme,C)Korunan yere gelenlerin çanta gibi kapalıeşyalarının içini inceleme,D)Dedektör ile kişilerin üstünü inceleme,E)X Ray ve teknolojik cihazlar ile eşyaiçlerini kontrol etme.
 36. 36. 30. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik www.gokayegitim.comgörevlisinin, arama olarak kabul edilmeyenve yardım amaçlı olarak yerinegetirebileceği bir görevdir?A) Yangın sebebiyle imdat çağrısındabulunulan bir işyerine girme,B) Üniversitelerde genel güvenliği sağlama,C) Meşru savunma halinde mevcut saldırıyıetkisiz kılmak amacıyla zor kullanma,D) Görevli olduğu yere gelenlere kimliksorma,E) Hakkında karar bulunan kişileri yakalama.
 37. 37. 31. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik www.gokayegitim.comgörevlileri tarafından uygulanabilecek bir tedbirdeğildir?A) Kişileri durdurma ve aranıp aranmadıklarınailişkin sorgulama yapma.B) Görevli olduğu yere gelenlere kimlik sorma,C) Koruduğu bina ve tesislere gelenlerineşyalarını X-ray cihazından veya benzerigüvenlik sistemlerinden geçirme,D) Görev yerinde aramalar sırasında tespitedilen suç teşkil eden veya delil olabilecek eşyayıemanete alma,E)Görev mahallinde meydana gelen suçlardaolay yerini koruma önlemlerini alma.
 38. 38. www.gokayegitim.com32. Önleme araması aşağıdakiyerlerden hangisinde yapılmaz?A) Havaalanlarının girişindeB) Stadyumların girişindeC) Konutta ve işyerlerinin başkalarıtarafından girilmeyen ölümlerinde.D) Kamuya açık alanlarda vekarayollarındaE) Toplumsal olayların yapılacağıyerlerin girişinde
 39. 39. www.gokayegitim.com33. Aşağıdakilerden hangisi aramaişlemlerine dair doğru bir eşleştirmedir?A) Önleme Araması – Özel GüvenlikAmirinin KararıB) Önleme Araması – Yerleşim yerinde vekonutta yapılabilirC) Önleme Araması – Hâkim Kararı,gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mülkiamirD) Adlî Arama – Cumhuriyet savcısınınşifahî talimatıE) Adlî Arama – Konutta yapılamaz
 40. 40. www.gokayegitim.com34. Zor kullanma yetkisi kapsamında direnmeyi ..(1)..amacıyla kullanılacak araç ve gereç ile ..(2)..kuvveti kullanan kolluk görevlisi kendisi ..(3)…”ifadesinde (1), (2) ve (3) nolu boşluklara aşağıdakiifadelerden hangileri gelmelidir?A) (1) etkisiz kılmak, (2) zorun derecesini, (3) takdir vetayin eder,B) (1) ortadan kaldırmak, (2) zorun derecesini, (3)takdir ve tayin eder,C) (1) etkisiz kılmak, (2) zorun kapsamını, (3) belirler,D) (1) etkisiz kılmak, (2) zorun içerik ve yapısını, (3)takdir ve tayin eder,E) (1) ortadan kaldırmak, (2) zorun niteliğini, (3)belirler.
 41. 41. I. Çevre güvenliği ve emniyeti sağlanmalıdır. www.gokayegitim.comII. Muhtemel bir tehlikeye karşı insanların uzaklaştırılmasıtemin edilmelidir.III. Olaya ilişkin genel kolluk birimlerine haber verilmelidir.IV. Olayın aydınlatılması açısından deliller hemen toplanmalıve genel kolluğa teslim edilmelidir.V. Deliller belirlenmeli ve numaralandırılmalı, olay yerikrokisi çizilmelidir.35. Olay yerinde ilk ekip olarak görev alan özel güvenlikgörevlisi tarafından yukarıdakilerden hangileriyapılmamalıdır?A) I-II ve IVB) IV ve VC) I ve IVD) II ve IIIE) II-V
 42. 42. www.gokayegitim.com36. Aşağıdakilerden hangisi “Şüpheli birdavranış” olarak tanımlanamaz?A) Kişinin kimliğine ilişkin bilgi vermekten veaçıklamada bulunmaktan kaçınması.B) Kişinin başkalarının görmesini istemediğibir şeyi saklamaya çalışması.C) Kişinin aracını park yasağı bulunan bir yerepark etmesi.D) Başkaları açısından tehlike teşkil edebilecekşekilde araç kullanması.E) Saldırgan davranışlarda bulunması veyapılan bilgi taleplerini sürekli reddetmesi.
 43. 43. www.gokayegitim.com37. Şüpheli bir paket olayına müdahale sırasındaözel güvenlik görevlisince aşağıdaki tedbirlerdenhangisi uygulanamaz?A) Şüpheli paketin bulunduğu yerde en genişşekilde çevre güvenliği alınmalıdır.B) Şüpheli paketin ön incelemesi yapılarak, tehlikearz edip etmediği belirlenmelidir.C) Şüpheli paketin sahibi olabilecek kişiler çevredenaraştırılmalıdır.D) Şüpheli paketin kim tarafından ve nasılbırakıldığı incelenmelidir.E) Şüpheli paketin tehlike teşkil ettiği noktadakitrafik durdurulmalı ve kontrollü geçiş sağlanmalıdır
 44. 44. www.gokayegitim.com38. Anayasamızda yer alan“ölçülülük”, zor kullanmadaaşağıdaki ilkelerden hangilerinekarşılık gelir?A) Direnişi kırmak amacıyla ve kıracakölçüdeB) Orantılılık ve kademelilikC) Orantılılık ve sıralılıkD) Direnmenin mahiyeti ve derecesiE) Kademeli olarak artan nispette
 45. 45. www.gokayegitim.com39. Toplumsal eylemler sebepsizolarak meydana gelmez.Aşağıdakilerden hangisi bu sebeplerarasında sayılabilir?A) Emeğinin karşılığını alınamamasıB) Özgürlüğün kısıtlanmasıC) Ekonomik yetersizliklerD) MemnuniyetsizlikE) Hepsi
 46. 46. www.gokayegitim.com40. Aşağıdakilerden hangisi topluhareketlere yapılacak müdahaleninamaçlarından biri değildir?A) Topluluğu dağıtmakB) Dağılan toplulukların tekrartoplanmasını önlemekC) Topluluk içerisindeki suçlularıyakalamakD) Yakalanan kişileri cezalandırmakE) Yakalanan kişileri savcılığa sevketmek
 47. 47. www.gokayegitim.com41. Aşağıdakilerden hangisikalabalıklar için söylenebilir?A) Yasalara ve kurallara saygılıdırlar.B) Bir lideri vardır.C) Ortak amaçları vardır.D) Aynı fikir ve düşünceyi paylaşırlar.E) Birbirlerini tanırlar.
 48. 48. www.gokayegitim.com42. Aşağıdakilerden hangisi gruplariçin söylenebilir?A) Bir lideri yoktur.B) Ben duygusu değil biz duygusuhakimdir.C) Ortak amaçları yoktur.D) Birbirlerini tanımazlar.E) Birbirlerinden habersiz bir arayagelirler.
 49. 49. www.gokayegitim.com43. “…………… öldürücü olmayan, acıvermesi nedeniyle psikolojik etki yapabilen,güvenlik elemanıyla saldırgan arasında birmesafe tutmaya yarayan ve genellikle kolunuzantısı olarak kullanılan daha çok saldırıamaçlı bir silahtır.” Boş bırakılan yeregelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerdenhangisidir?A) Gaz BombasıB) KalkanC) CopD) KaskE) Sopa
 50. 50. www.gokayegitim.com44. Şüpheli bir sahsa, ideal yaklaşmasekli nasıl olmalıdır?A) Önden yaklaşmaB) Sağ veya sol arka 45 derecedenyaklaşmaC) Doğrudan arkadan yaklaşmaD) Yaklaşmama, uzakta kalmaE) Yanlardan yaklaşma
 51. 51. www.gokayegitim.com45. Göz yaşartıcı gaza maruz kalanpersonele aşağıdaki ilkyardım usullerindenhangisi uygulanmaz?A) Öncelikle gazlı ortam derhal terk edilmeli.B) Burnu temizlemek için sümkürülür venormal nefes almaya gayret edilir.C) Zaman içerisinde gazın etkisinin geçmesibeklenir.D) Gözler rüzgara karşı açık vaziyette tutulur.E) Bol soğuk su ile gazın maruz kaldığı yerlerovuşturulmadan yıkanmalı
 52. 52. www.gokayegitim.com46. Aşağıdakilerden hangisi yasalolmayan toplumsal olayları başlatanve yürüten toplulukların güvenlikgüçlerine karşı kullandıklarıtaktikler arasında yer almaz?A) Dikkatleri başka yere çekmeB) Sessizce dağılmaC) Dağılıyor gözükerek toplanmaD) Marş söylemeE) Yaşlı, kadın ve çocukları kullanma
 53. 53. www.gokayegitim.com47. Eğer birey saldırgan olduğu zaman bazışeyler elde etmiş ve ediyorsa bunun devamınısağlamak için sürdürülen saldırgan davranışne tür bir saldırganlık biçimidir?A) Savunma için saldırganlıkB) Zevk için saldırganlıkC) Bir amaca varmak için araç olarak saldırganlıkD) Rahatsız edilme ve engelleme sonucusaldırganlıkE) Kültürel bir öğe olarak (kültürel nedenleredayalı) saldırganlık
 54. 54. 48. Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı www.gokayegitim.comkimyasal maddelerin kullanılmasında dikkatedilmesi gereken hususlardan değildir?A) Bu maddeler amacı dışında ve gerekliönlemler alınmadan kullanılmamalıdır.B) Bu maddeler eğitim görmüş ve yetkilipersonel tarafından kullanılmalıdır.C) Bu maddeler direniş ve saldırı son bulmuşsakullanılmamalıdır.D) Maddelerin etkilerinden iyi bir şekildeyararlanmak için rüzgarın yönü ve hızı iyihesaplanmalıdır.E) Bu maddeler topluluk uyarılmadankullanılmalıdır.
 55. 55. www.gokayegitim.com49. İlk yardım ile ilgili hangisiyanlıştır?A) Hayat kurtarmak için yapılanmüdahalelerdir.B) Öncelikle çevrenin ve yaralınıngüvenliği sağlanmalıdır.C) Mevcut imkânlarla, ilaçla yapılan ilkmüdahaledir.D) Durumun kötüye gitmesi önlenir.E) Olay yerinde ilkyardım eğitimi almışkişilerce yapılan müdahaledir.
 56. 56. www.gokayegitim.com50.Kas-iskelet sisteminde hangisi yeralmaz?A) KemiklerB) EklemlerC) KaslarD) PankreasE) Eklem bağları
 57. 57. www.gokayegitim.com51. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın amacı değildir?A) Yardım sırasında oluşacak sakatlığıönlemekB) Yaralanmanın büyümesini önlemekC) İyileşmeyi kolaylaştırmakD) Yaralının sağlık durumunu korumakE) Ağrısını azaltmak için bildiği ağrıkesici ilaçları kullanmak
 58. 58. Facebook sayfamız: Gökay Ders Kitabi Msn : hikmetbsc@hotmail.comEklemeniz halinde slaytlar gönderilecektir. ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI Sipariş tel 0534 080 02 80 0505 378 63 77 www.gokayegitim.com 58
 59. 59. 52. Suni solunum sırasında hangisi www.gokayegitim.comyapılmaz?A) Hasta sert bir zemine yatırılır.B) Baş yükseltilerek nefes aldırılmayaçalışılır.C) Soluk yolunu tıkayan yabancımaddeler, temizlenir.D) Çene yukarı kaldırılır, baş geriyeatılır.E) Ağızdan yapılan suni solunumdayaralının burun delikleri kapatılır.
 60. 60. www.gokayegitim.com53. Yaralının solunumunun olup olmadığınıanlamak için hangisi yapılmaz?A) Göğüs kafesinin hareketlerine bakarız.B) Yanağımızı yaralının ağzına yaklaştıraraknefesini hissederiz.C) Ayna-Cam gibi cisimleri yaralının ağzınayaklaştırıp buğulanma olup olmadığına bakarız.D) Şah damarından nabız kontrolü yapılır.E) Kulağımızı yaralının ağzına yaklaştıraraknefesini duyarız.
 61. 61. 54. Hangisi Suni solunum ve Kalp www.gokayegitim.commasajı uygulaması ile ilgili yanlış biruygulamadır?A) Tıbbi yardım gelince bırakırız.B) Yorgunluktan yapamayacak durumagelince bırakırız.C) Yaralının solunumu başlayıncabırakırız.D) Tek başımıza Suni solunum ve kalpmasajı yapamayız.E) Sert bir zemine yatırarak yaparız.
 62. 62. www.gokayegitim.com55. Kalp masajı ile ilgili hangisidoğru değildir?A) Göğüs kafesi 4-5 cm esnemelidir.B) Sert bir zeminde yapılır.C) Kalp çalısmaya başladıktan 5 dakikasonra masaj sonlandırılır.D) Dirsekler bükülmeden yapılır.E) 2-3 dakikada bir şah damarındankalbin çalışıp çalışmadığı kontroledilir.
 63. 63. www.gokayegitim.com56. Toplardamar kanamalarıyla ilgilihangisi doğrudur ?A) Fışkırır tarzdadırB) Parlak kırmızıdır.C) Koyu kırmızıdırD) Toplar damarlar kanamazlarE) Leke tarzında kanama olur
 64. 64. www.gokayegitim.com57. Zehirlenmelerde yapılmamasıgereken hangisidir?A) Hasta ABC yönündendeğerlendirilir.B) Kezzap gibi maddeler içmişsehemen kusturulup zehirin kanakarışmadan atılması sağlanır.C) Gerekiyorsa suni solunum uygulanırD) Hasta bilinçsizse asla kusturulmazE) Acilen sağlık kuruluşuna sevk edilir
 65. 65. 58. Turnike uygulamasıyla ilgili www.gokayegitim.comhangisi yanlıştır?A) Kullanılacak bez-sargı bezi vs. 7-8cm eninde olmalıB) Uzuv kopması varsa uygulanır.C) Kol ve bacaktaki kanamalardaturnike yapılmaz.D) Kanama kontrolünde diğeryöntemler etkisiz kaldıysa yapılır.E) Uzak bir yere taşınacaksa 20–30dakikada bir 5–10 sn. gevşetilir.
 66. 66. www.gokayegitim.com59. 3713 sayılı Terörle MücadeleKanununun 20. maddesinde; “Terörlemücadelede görev veren adli, istihbari,idari ve askeri görevliler ile kollukgörevlileri ve terör örgütlerinin hedefihaline getirilen kişiler hakkında gereklikoruma tedbirleri kim tarafından alınır?A) HükümetB) DevletC) MilletD) PolisE) Kolluk
 67. 67. www.gokayegitim.com60. Korunacak kişinin konutundanokta tesis etmek ve yakınındamotorlu devriye ile sağlanacakdevamlı koruma tedbiriaşağıdakilerden hangisidir?A) İşyeri korumaB) Özel korumaC) Çağrı üzerine korumaD) Konut korumaE) Yakın koruma
 68. 68. www.gokayegitim.com61. Muhtemel tehlikeden zarargörmeden önemli kişiningidebileceği bir yol seçimi yapmakgereklidir. Önemli kişiye açıkalanlarda saldırı riskinden dolayıprogram nasıl bir yoldan gitmekgerekir?A) KısaB) UzunC) GenişD) KalabalıkE) Güvenli
 69. 69. www.gokayegitim.com62. Daima çevremizde olan bitene karşıduyarlı bulunarak anormal olaylarınfarkına varmalıyız ve her zaman uyanıkve şüpheci olmalıyız. Burada kullanılanifade hangi koruma önlemlerindendir?A) Temel koruma önlemleriB) Kişisel fiziki güvenlik önlemleriC) Kişisel koruyucu güvenlik önlemleriD) Kişisel yaya koruma önlemleriE.)Kişisel araçlı koruma önlemleri
 70. 70. www.gokayegitim.com63. Koruma sırasında korunan kişive korumalar birbirlerini iyitanımalıdır. Korumaların birbirinitanıması için ne takılmaz?A) GülB) RozetC)KravatD) Aynı kıyafetE) Yaka kartı
 71. 71. 64. Koruma personelinde aşağıdaki www.gokayegitim.comözeliklerden hangisi aranmaz?A) Her türlü silahı kullanabilmelidirB) Sabırlı ve temsil yeteneğiolmalıdırC) Sabotaj ve arama konusundabilgili olmalıdırD) Gördüğü her bilgiyipaylaşmalıdırE)Koruma esnasında elleri boşolmalıdır
 72. 72. www.gokayegitim.com65. Koruma görevlisi koruma görevi sırasındaaşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?A) Korunan kişi her türlü tehlikeden korunurB) Koruma personeli korunan kişiyi herorganizasyonda korumalıdırC) Koruma personeli görevi esnasında sadecekorunan kişiyi takip ederD) Koruma görevi kesintisiz yapılmalıdırE) Koruma personeli kılık kıyafetine özengöstermelidir
 73. 73. www.gokayegitim.com66. Koruma personeli için güneş gözlüğü hava şartlarınagöre vazgeçilmez aksesuarlardan birisidir. Güneşgözlüğü kullanımı için aşağıdakilerden hangisisöylenebilir.A) Güneş gözlüğü artistik amaçlı olup koruma personelininönemini arttırmak için kullanılırB) Güneş gözlüğü şahısların incelenmesi sırasında bakılanyönü belli etmediği için kullanılırC) Güneş gözlüğü güneşten dolayı parlamayan camlara vemetallere bakmamızı kolaylaştırdığı için kullanılırD) Güneş gözlüğü korumaların birbirlerini tanımalarınıkolaylaştırmak için kullanılırE) Güneş gözlüğü daha iyi görmek için kullanılır
 74. 74. www.gokayegitim.com 74
 75. 75. www.gokayegitim.com67. Koruma organizasyonlarındaönemli kişinin şehir içiseyahatlerinde acil durumlardakullanabileceği güvenli bölgelertespit edilmelidir. Aşağıdakilerdenhangisi bu bölgelerden değildir?A) Kolluk kuvvetlerine ait binalarB) HastanelerC) Bakanlık binalarıD) Valilik binalarıE) Parti binaları
 76. 76. www.gokayegitim.com68. Aşağıdaki ifadelerden hangisihalkla ilişkilerin en önemliözelliğidir?A) Halkla ilişkiler entropiyi kapsar.B) Halkla ilişkiler kamuyu ilgilendirir.C) Halkla ilişkiler karşılıklıdır.D) Halkla ilişkiler güven duymaylaaynı anlama gelmektedir.E) Halkla ilişkiler ciddiye alınmalıdır.
 77. 77. www.gokayegitim.com69. İletişim nasıl bir süreçtir?A) İletişim, bilgi üretme, aktarma veanlamlandırma sürecidir.B) İletişim bir karar verme sürecidir.C) İletişim bir düşünme sürecidir.D) İletişim bir yönetim sürecidir.E) İletişim bir bilgi yönetimi sürecidir
 78. 78. 70. İletişim faaliyetinin olması için www.gokayegitim.comaşağıdakilerden hangisi olmazsaolmazlardandır?A) En az bir organizasyonun varlığıgereklidir.B) En az iki sistemin varlığı gereklidir.C) En az bir personelin varlığıgereklidirD) En az bir sistemin varlığı gereklidir.E) En az belli bir mali kaynağın varlığıgereklidir.
 79. 79. www.gokayegitim.com71. Aşağıdakilerden hangisi iletişimçatışması doğuran sebeplerdendeğildir?A) Kültürel faktörlerB) Rol farklılıklarıC) Sosyal çevre faktörüD) EmpatiE) Algı farklılıkları
 80. 80. www.gokayegitim.com72. Aşağıdakilerden hangisi sen dilininözelliklerinden değildir?A) SuçlayıcıdırB) Davranıştan çok kişiliğe yöneliktirC) Yeniden konuşma isteğiniengelleyicidirD) Kişiyi incitirE) Savunmaya itmez
 81. 81. www.gokayegitim.com73. Aşağıdaki ifadelerden hangisidoğrudur?A) Halkla ilişkiler ile kurum arasındabağlantı yoktur.B) Halkla ilişkiler ile iletişim tamamenbirbirinden farklı kavramlardır.C) Halkla ilişkiler empatinin önemli birparçasıdır.D) Halkla ilişkiler ile reklam arasındabağlantı vardırE) Halkla ilişkiler empatisiz iletişimdir
 82. 82. www.gokayegitim.com74. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişiminin tanımıdır?A) Bir takım iletişim araçlarının hedef kitleye ulaştırılmasısürecine “kitle iletişimi” adı verilir.B) Bir takım bilgilerin/sembollerin personele iletilmesisürecine “kitle iletişimi” adı verilir.C) Bir takım bilgilerin/sembollerin bir takım hedeflertarafından üretilerek iletişim kuralları haline getirilmesisürecine “kitle iletişimi” adı verilir.D) Birçok iletişim bilgisinin toplanarak insanlaradağıtılması sürecine “kitle iletişimi” adı verilir.E) Bir takım bilgilerin/sembollerin bir takım kaynaklartarafından üretilmesi geniş insan topluluklarına iletilmesi vebu insanlar tarafından yorumlanması sürecine “kitleiletişimi” adı verilir.
 83. 83. www.gokayegitim.com75. Aşağıdakilerden hangisiiletişimin engellerinden değildir?A) KorkuB) ÖnkabulC) KararlılıkD) DuyarsızlıkE) Alınganlık
 84. 84. www.gokayegitim.com76. Çatışmalarını sağlıklı yollar izleyerekçözen kişiler ….Cümlesi aşağıdaki şıklardan hangisiyletamamlanırsa yanlış olur?A) Karşılarındakileri dikkatle dinlerlerB) Karşılarındaki kişilerin gereksinimlerinigözetirlerC) Yalnızca kendilerinin daha güçlü olduğunudüşündükleri kişiler karsısında pes ederlerD) Çabucak gerilemezlerE) Sorunla ilgili herkesin sorunun çözümüüzerine odaklaşabilmesini sağlarlar
 85. 85. www.gokayegitim.com77. İletişim sürecinde alıcınınvericiye tepkilerini aktardığı kavramaşağıdakilerden hangisidir?A) KanalB) MesajC) İleri bildirimD) Geri bildirimE) Kodu açma
 86. 86. www.gokayegitim.com78. Aşağıdakilerden hangisiempatinin birinci basamağınıözetler?A) Kendi rolümüzün dışına çıkmabecerisiB) Başkasının rolünü üstlenmeC) Karşılıklı rol değişimiD) Rolün iyi tanımlanmasıE) Yapılacak işte belirsizliğingiderilmesi
 87. 87. www.gokayegitim.com79. Aşağıdakilerden hangisi görselmedya yollarından biri değildir?A) TelevizyonB) Basın bildirisiC) FilmD) GazeteE) İnternet
 88. 88. www.gokayegitim.com80. Yanıcı maddenin özelliğine göreyangın sınıfı (türü) aşağıdakilerdenhangisinde doğru olarak verilmiştir?A) Gaz, Elektrik, Orman, Baca,B) Sıvı, Metal, Benzin, katı,C) Katı, Sıvı, Gaz, Metal,D) Ahşap, Sıvı, Gaz,Metal,E) Doğalgaz, LPG, Köpük, CO2
 89. 89. www.gokayegitim.com81. LPG ve Doğalgaz gaz kaçaklarındayapılmaması gereken davranışlarhangisi?A) Kapı ve pencereler açılıp mekanhavalandırılır.B) Prizde takılı fişler çekilmez.C) Gaz kaçağı kontrolü çakmaklayapılmalı.D) Gaz kaçağı vanadan kapatılır.E) Telsiz telefon gibi iletişim araçlarıkullanılmaz
 90. 90. www.gokayegitim.com82. Evimizde doğal gaz kaçağını hissettiğimizde ne yapmalıyız?I Elektrik düğmelerini kapatmalıyız.II Vanayı kapatmalıyız.III Gazı tahliye etmeliyiz.IV Kapıları kapatmalıyız.A) I,II,IIIB) II,IIIC) I,IID) I,IVE) I,II,IV
 91. 91. www.gokayegitim.com83. Yangın oluşum safhaları sırası ilehangileridirA) Duman, başlangıç, alevB) Başlangıç Safhası, yayılmasafhası, korlaşma safhasıC) Duman, alev, korlaşmaD) Alev, duman, kokuE) Yayılma, koku, korlaşma safhası
 92. 92. www.gokayegitim.com84. Ateşle temas etmesi durumundakapalı yerlerde buharlaşınca parlamave patlama, açık yerlerde parlamaözelliğine sahip yanıcı maddehangisidir?A) Yağlı boyaB) BenzinC) Gaz yağıD) Fuel-oilE) Mazot
 93. 93. www.gokayegitim.com85. Aşağıdakilerden hangisi yangınsöndürme usullerinden değildir?A) Soğutarak söndürme.B) Yanıcı maddeyi ortadankaldırma.C) Havayı kesme.D) Isı transferi yaparak söndürme.E) Hepsi.
 94. 94. www.gokayegitim.com86. Bir yanmanın olabilmesi içinaşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesigerekir?A) Yanıcı madde ısı ve oksijen ile birleşmesisonucu kimyasal reaksiyon oluşturmasıgerekirB) Oksijen ve ısının bir araya gelerekkimyasal reaksiyon oluşturması gerekirC) Yanıcı madde ile ısının birleşmesi gerekirD) Yanıcı maddenin oksijen ile birleşmesigerekirE) Hiçbiri
 95. 95. www.gokayegitim.com87. LPG ve doğalgaz yangınlarındaetkili olan söndürücü maddeaşağıdakilerden hangisidir?A) Kum - Sulu KöpükB) Su -KarbonmonoksitC) Köpük- Kimyevi maddeD) Kuru kimyevi tozE) Hiçbiri
 96. 96. www.gokayegitim.com88. Aşağıdakilerden hangisi kamerasistemlerinin (CCTV) kullanılmasıylasağlanacak bir fayda değildir?A) Caydırıcı etki oluşturmasıB)Olayların geriye dönük incelenmesineimkan sunmasıC)Olaylara zamanında müdahale etmeyisağlamasıD) Ziyaretçilerin çantalarının içeriğiningörüntülenmesiE) Çevre güvenliği sağlamak amacıylakullanılması
 97. 97. www.gokayegitim.com89. Aşağıdakilerden hangisi CCTVsistemlerinin bileşenlerinden birisideğildir?A)KameraB) MonitörC) Kayıt cihazıD) Parmak izi okuyucuE) Lens
 98. 98. www.gokayegitim.com90. El tipi metal detektörler vekullanımları ile ilgili olarak aşağıdakiifadelerden hangisi yanlıştır?A) Kurulum ve montaj gerektirmezB) HafiftirC) Şahıslar kendi kendilerini kontrolederler. Bu esnada güvenlik görevlisiuzaktan cihazın alarm verip vermediğinebakarD) Batarya ile çalışırE) Alarmın şahsın hangi bölgesindengeldiğini anlamaya imkan sunar
 99. 99. www.gokayegitim.com91. Aşağıdakilerden hangisininkullanım amacı bir yerleşkeye izinsizgirişleri engellemeye yönelikdeğildir?A)Kartlı geçiş sistemiB) Biyometrik giriş sistemiC) BariyerD) X-ray cihazıE) Tel örgü
 100. 100. Msn : hikmetbsc@hotmail.comEklemeniz halinde slaytlar gönderilecektir. ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI Sipariş tel 0534 0800280 0505 3786377 www.gokayegitim.com 100
 101. 101. www.gokayegitim.com92.Termal kamera ile ilgili olarakaşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?A) Ortamdaki canlıların ve nesnelerinısılarına göre görüntüleme yapankameradır.B) Aydınlatmanın yeterli olmadığıdurumlarda bile faydalı görüntüler alır.C) Hareketli (pan-tilt) olarak çalışabilir.D) Sadece canlıları algılayabilir.E) Çevre güvenliği amacıyla kullanılabilir
 102. 102. www.gokayegitim.com93. Aşağıdaki özelliklerden hangisibiyometrik tanımlama amacıylakullanılamaz?A)Parmak iziB) İrisC) YüzD) Saç şekliE) El geometrisi
 103. 103. www.gokayegitim.com94.Polisin ve özel güvenliğin suçunönlenmesinde birbirini bütünleyenrolleri vardır. Bu nedenle bu ikikurum arasında nasıl bir ilişkiolmalıdır?A) DayanışmaB) RekabetC) İşbirliğiD) Sosyal PaylaşımE) İletişim
 104. 104. www.gokayegitim.com95. Kolluk görevlileri ve özel güvenlikgörevlileri ortak bir amaç için beraberçalışmak zorundadır. Burada bahsedilenamaç nedir?A) Toplumda sosyal paylaşımı tesis etmekB) Toplumda adalet duygusunu tesis etmekC) Toplumda bilgi paylaşımını tesis etmekD) Toplumda güven ve huzuru tesis etmekE) Toplumda sevgi ve saygı tesis etmek
 105. 105. www.gokayegitim.com96.Aşağıdakilerden hangisi polisinyetkilerinden değildir?A) Parmak izi almaB) AramaC) Zor kullanmaD) İşe almaE) Silah kullanımı
 106. 106. www.gokayegitim.com97.Özel güvenlik görevlilerisilahlarını görev alanı dışında nezaman kullanabilir?A) Hiç bir zamanB) Her zamanC) Kişi koruma sırasındaD) Para ve değerli eşya naklisırasındaE) Cenaze töreni sırasında
 107. 107. 98.Kişi ve kuruluşlar özel güvenlik www.gokayegitim.comizni için valiliğe başvururlar. İl ÖzelGüvenlik Komisyonu’nda yapılandeğerlendirme neticesinde talebinuygun görülmesi halinde hangi belgeverilir?A) Özel güvenlik kimlik kartıB) Özel güvenlik sertifikasıC) Özel güvenlik eğitim programıD) Özel güvenlik izin belgesiE) Özel güvenlik denetim belgesi
 108. 108. www.gokayegitim.com99. Uyuşturucu madde suçu ile ilgilibilgi almak ve operasyonel çalışmayabaşlamak için nerelerden bilgialınır?A) MuhbirlerdenB) İhbarlardanC) Gizli görevlilerdenD) İfade tutanaklarındanE) Hepsi
 109. 109. www.gokayegitim.com100. Tohumuna Çedene de denen veaynı zamanda tohumundan kuş yemiolarak faydalanılan uyuşturucuaşağıdakilerden hangisidir?A) KokainB) LSDC) Afyon sakızıD) KenevirE) Baz morfin
 110. 110. ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KİTABI Sipariş Tel; 0534 080 02 80 0505 378 63 77 110 www.gokayegitim.com
 111. 111. www.gokayegitim.com 111
 112. 112. Özel Güvenlik Ders Kitabımızınbu sınavdaki soruları karşılama oranı % 91 www.gokayegitim.com 112
 113. 113. ARKADAŞLAR BİR KUSURUMUZ VARSA AFFOLA… Bu Slayt çalışması sınava girenözel güvenlik adaylarını bilgilendirmek için bir ham çalışmadır. www.gokayegitim.com 113

×