• Like

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Mookapanchasathi Telugu pdf

 • 6,865 views
Uploaded on

Mookapanchasathi telugu script with table of contents

Mookapanchasathi telugu script with table of contents

More in: Spiritual
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
 • very good
  Are you sure you want to
  Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
6,865
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15

Actions

Shares
Downloads
258
Comments
1
Likes
5

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. భూకశంకభేందరసయసవతివియచిత భూక఩ంచశతి
 • 2. విషమసాచిక అభ఺౅శతకం తృ఺థాయవిందశతకం సఽు తిశతకం కటాక్షశతకం భందస఻ౄతశతకం అభ఺౅శతకం Click the name of the Satakam to view it.
 • 3. క఺యణ఩యచిదార తృ఺ క఺ంచీ఩ుయస఼త౉ి క఺భన఼ఠగణా | క఺చన విహయతి కయుణా క఺వౄౄయసుఫకకోభఱాంగఱణా ||1|| కంచన క఺ంచీతుఱమం కయధితకోదండఫాణసిణ౅తృ఺శమ్ | కఠినసునబయనభరం కెైవఱా౅నందకందభవఱంఫే ||2|| చింతితపఱ఩భితృోషణచింణాభణ౅భేవ క఺ంచితుఱమా ఫే | చియతయసఽచభితసఽఱపా చితుం వృవృయమతు చితుుఖాదాభ఺ ||3|| కుటౄఱకచం కఠినకుచం కుందస఻ౄతక఺ంతి కుంకుభచ్ాామమ్ | కుయుణే విహితిం క఺ంచ్ా౅ం కుఱ఩యవతవె఺యవపౌభసయవసవమ్ ||4|| ఩ంచశయశ఺సురఫోధన఩యభాచ్ాభే౅ణ దిష఻టతృ఺ణేన | క఺ంచీస఼త౉ి కుభాభీ క఺చన మోహమతి క఺భజేణాయమ్ ||5|| ఩యమా క఺ంచీ఩ుయమా ఩యవత఩భ఺౅మన఼నకుచబయమా | ఩యతంణార వమభనమా ఩ంకజసఫరహౄచ్ాభిఱోచనమా ||6|| ఐశవయ౅త౉ందఽభ్ఱేభెైకతౄయ఩రకితి క఺ంచిభధ౅గతమ్ | ఐందవకూశోయశేఖయఫైదం఩య౅ం చక఺స఻ు తుగభాధామ్ ||7||
 • 4. వృితకం఩స఼భానం వృతిలిత఩యభవృవదైయ౅భహిభానమ్ | కఱబే ఩టలిభానం కంచన కంచఽకూతబువనబూభానమ్ ||8|| అదితక఺ంచీతుఱమభాథా౅భాయూఢమౌవధాటోతృ఺మ్ | అగభవతంసకలిక఺భానంథాథైవతకందలీం వంథే ||9|| తుంగ఺తేభ఺భకుచబయశింగ఺భితభాశిమాత౉ క఺ంచిగతమ్ | గంగ఺ధయ఩యతంతరం శింగ఺భ఺థైవతతంతరస఻థాా ంతమ్ ||10|| క఺ంచీయతివిబూవ౅఺ం క఺భన఻ కందయీసాతిక఺తృ఺ంగీమ్ | ఩యభాం కఱాభుతృ఺సే ఩యవృవవ఺భాంకన఼ఠిక఺స఼ధామ్ ||11|| కంతృ఺తీచభ఺ణాం కయుణాకోయకూతదిష఻టతృ఺ణాధామ్ | కేలీవనం భధో ఫే కేవ౅఺ంచిదృవతు చిథివఱావె఺ధామ్ ||12|| అభరతయుభూఱవసణేభ఺థిభ఩ుయుషస౅ నమనన఼మూషమ్ | అయఫామౌవధోతువభాభాిమయహస౅భంతయవఱంఫే ||13|| ఄదిక఺ంచి ఩యభయోగితేభ఺థిభ఩యన఼ఠస఼త౉ి దిశే౅న | ఄనఽఫదాం భభ భానసభయుణ౅భసయవసవసం఩రథాబేన ||14|| ఄంకూతశంకయథేవేభంకుభిణోభోజకంకణాశేేషైః | ఄదిక఺ంచి తుత౅తయుణీభథార క్షం క఺ంచిదదఽృణాం ఫాఱామ్ ||15||
 • 5. భధఽయధనఽవ౅఺ భహీధయజనఽవ౅఺ నంథాత౉ సఽయతేఫాణజువ౅఺ | చిదవ఩ువ౅఺ క఺ంచి఩ుభే కేలిజువ౅఺ ఫంధఽజీవక఺ంతిభువ౅఺ ||16|| భధఽయస఻ౄణేన యభణే భాంసఱకుచపాయభందగభధేన | భదే౅క఺ంచి భధో ఫే భనస఻జవె఺భార జ౅గయవతెజేన ||17|| ధయణ౅భబీం తయణ౅భబీం ఩వనభబీం గగనదహనహోతిభబీమ్ | ఄంఫుభబీత౉ందఽభబీభంఫాభనఽకం఩భాథిభాతొక్షే ||18|| లీనస఻ితి భుతుహిదబే దా౅నస఻ుత౉తం త఩స౅దఽ఩కం఩మ్ | న఼నసునబయతొడే తొనధవజతంతర఩యభణాతీయ౅మ్ ||19|| శేవణా భంథయహస఻ణే శ఺ణా భదే౅ చ వ఺డృధో உతీణా | వౄణా ఱోచనతృ఺ణే స఼ుణా కుచస఼త౉ి శ఺శవతీ భాణా ||20|| ఩ుయతః కథా న కయవ౅ై ఩ుయవ౅ైభివిభయద఩ుఱకూణాంగఱణామ్ | ఩ునతీం క఺ంచీథేశం ఩ువ౅఺ీముధవీయ౅సయస఩భితృ఺టీమ్ ||21|| ఩ుణా౅ క఺உన఻ ఩ుయందరర ఩ుంఖితకందయీసం఩థా వ఩ువ౅఺ | ఩ులినచభీ కంతృ఺మాః ఩ుయభథనం ఩ుఱకతుచఽలితం కుయుణే ||22|| తతుభాథైవతవఱగిం తయుణాయుణసం఩రథామతనఽఱేఖమ్ | తటస఼భతు కంతృ఺మాసుయుణ౅భసయవసవభాద౅భథార క్షమ్ ||23||
 • 6. తృౌష఻టకకయౄవితృ఺కం తృౌషీశయం సవిధస఼త౉ి కంతృ఺మాః | ఄథార క్షభాతుమౌవనభబు౅దమం కంచిదయాశవృభ్ఱైః ||24|| సంవృితక఺ంచీథేశే సయస఻జథౌభ఺ృగ౅జాగిదఽతుంసే | సంవినౄబే విలీబే వె఺యసవత఩ుయుషక఺యవె఺భార జే౅ ||25|| మోథితభధఽకయవివృఖం వె఺వథిభసభుథామవె఺యకోదండమ్ | అదితక఺ంచీఖేఱనభాథిభభాయుణ౅పేదభాకఱబే ||26|| ఈయభీకితక఺ంచి఩ుభీభు఩తుషదయవిందకుహయభధఽదాభ఺మ్ | ఈనిభరసునకఱవౄభుతువఱహభీభుతృ఺సౄహే శంపోః ||27|| ఏణవృవుథరయఘఱోచనఫేనః఩భి఩ంతి సంతతం బజణామ్ | ఏక఺భరధాథజీవితఫేవం఩దదాయఫేకభవఱంఫే ||28|| సౄమభానభుఖం క఺ంచీబమభానం కభన఻ థేవణాపేదమ్ | దమభానం వీక్ష౅ భుహృయవమభానంథాభిణాంఫుదౌ భగ఺ిః ||29|| కుతుకజుష఻ క఺ంచిథేశే కుభుదతతృోభ఺వృతృ఺కశేఖభిణే | కుయుణే భధోవివేయం కుఱగిభి఩భిఫిఢకుఱైకభణ౅థరనే ||30|| వీక్షేభహి క఺ంచి఩ుభే వి఩ుఱసునకఱశగభిభ఩యవవృతమ్ | విదఽర భసహచయథేహం విబరభసభవ఺మవె఺యసధాిహమ్ ||31||
 • 7. కుయువిందగోతరగ఺తరం కూఱచయం కభన఻ ధౌత౉ కంతృ఺మాః | కూఱంకషకుచకుంబం కుసఽభాముధవీయ౅వె఺యసంయంబమ్ ||32|| కుడాభలితకుచకూశోభెైః కుభ఺వణైః క఺ంచిథేశవెౌవేయదమ్ | కుంకుభశోణైభిిచితం కుశఱ఩థం శంబుసఽకితసంపాభెైః ||33|| ఄంకూతకచ్ేన కేనచిదంధంకయణౌషదేన కభఱాధామ్ | ఄంతః఩ుభేణ శంపోయఱంకూిమా క఺ உన఻ కఱీయణే క఺ంచ్ా౅మ్ ||34|| ఉభీకభోత౉ సంతతభూషౄఱతౄ఺ఱేన ఱలితం ఩ుంవె఺ | ఈ఩కం఩భుచితఖేఱనభుభీవధయవంశసం఩దఽధేౄషమ్ ||35|| ఄంకుభితసునకోయకభంక఺ఱంక఺యఫేకచాత఩ణేః | అఱోకేభహి కోభఱభాగభసంఱా఩వె఺యమాతాయియమ్ ||36|| ఩ుంజితకయుణభుదంచితవృంజితభణ౅క఺ంచి కూభన఻ క఺ంచి఩ుభే | భంజభితభిదఽఱవేసం న఻ంజయతనఽయుచి న఻ధాకూభూఱధనమ్ ||37|| ఱోఱహిదయోஉస఻ు శంపోభోే చనముగఱేన ఱేహ౅భాధామామ్ | ఱలిత఩యభవృవ఺మాం ఱావణా౅భితతయంగభాఱామామ్ ||38|| భధఽకయసహచయచికుభెైయౄదధాగభసభమథరక్షుతకటాక్షెైః | భండుతకంతృ఺తీభెైయౄంగఱకంథైయౄభాసఽు వె఺యూ఩౅మ్ ||39||
 • 8. వదధాయవిందవక్షోవ఺భాంకతటీవశంవథరబూణా | ఩ూయుషతిరతబే ణేరదా ఩ుయందిరయూతృ఺ తవఫేవ క఺భాక్షు ||40|| ఫాదాకభీం బవ఺ఫేాభ఺దాభ఺ద౅ంఫుజేషు విచయంతీమ్ | అదాభీకితక఺ంచీ ఫోదాభితవీచిఫేవ విభిశ఺భః ||41|| కఱమాభ౅ంతః శశధయకఱమా உంంకూతభ్లిభభఱచిదవఱమామ్ | ఄఱమాభాగభన఼ఠీతుఱమాం వఱమాంకసఽందభీభంఫామ్ ||42|| శభ఺వథి఩యభవె఺ధకగుభ఺వతూణామ క఺భన఼ఠజుషే | సభ఺వకితబే శోణ౅భగభ఺వమాసైౄ సభయీయణే హిదమమ్ ||43|| సభమా వె఺ంధ౅భమూఖెైః సభమా ఫుదామా సథైవ వౄలితమా | ఈభమా క఺ంచీయతమా న భమా ఱబ౅ణే కూం నఽ ణాథాతౄయమ్ ||44|| జంణోసువ ఩ద఩ూజనసంణోషతయంగితస౅ క఺భాక్షు | వందో మథి బవతి ఩ునః స఻ందోయంబసఽు ఫంబరతొతి వృఱా ||45|| కుండలి కుభాభి కుటౄఱే చండు చభ఺చయసవితిర చ్ాభుండే | గుణ౅తు గువేభిణ౅ గుహే౅ గుయుభూభేు ణావం నభాత౉ క఺భాక్షు ||46|| ఄతేథాకితిభిృథాకితియచిథాకితియన఻ చిథాకితిభ఺ౄతః | ఄనహంణా తవభహంణా బరభమస఻ క఺భాక్షు శ఺శవతీ విశవమ్ ||47||
 • 9. వృవ వృవ ఩శ౅ంతి సభం వౄిక఺భాక్షీకటాక్షుణాః ఩ుయువ౅఺ః | విన఻నం బవనభత౉తరం త౉తరం ఱోషటం చ మువతిత౅ంఫోషఠ మ్ ||48|| క఺భ఩భి఩ంతిక఺త౉తు క఺ఫేశవభి క఺భన఼ఠభధ౅గణే | క఺భదఽఘా బవ కభఱే క఺భకఱే క఺భకోటౄ క఺భాక్షు ||49|| భదే౅హిదమం భదే౅తుటౄఱం భదే౅వృభో உన఻ వ఺సువ఺౅మ్ | చండకయశకిక఺యుౄకచందరసభాపాం నభాత౉ క఺భాక్షీమ్ ||50|| ఄదిక఺ంచి కేలిఱోఱైయఖిఱాగభమంతరతంతరభబైః | ఄతివౄతం భభ భానసభసభశయథోరహిజీవధోతృ఺బైః ||51|| నందతి భభ హిథి క఺చన భంథియమంణా తుయంతయం క఺ంచీమ్ | ఆందఽయవిభండఱకుచ్ా త౅ందఽవిమధాిద఩భిణణా తయుణీ ||52|| శంతృ఺ఱణాసవయణం సంతృ఺దబతుం బవజవయచికూణాుమ్ | లింతృ఺త౉ భనస఻ కూంచన కంతృ఺తటభోహి స఻దాపైషజ౅మ్ ||53|| ఄనఽత౉తకుచక఺ఠిధా౅భదివక్షఃన఼ఠభంగజనౄభితృోః | అనందథాం బజే ణాభానంగఫరహౄతతవఫోధస఻భ఺మ్ ||54|| ఐక్షుష఻ తృ఺శ఺ంకుశధయహవె఺ు ంతం విసౄమాయహవిణాు ంతమ్ | ఄదిక఺ంచి తుగభవ఺చ్ాం స఻థాా ంతం వూఱతృ఺ణ౅వుథాా ంతమ్ ||55||
 • 10. అహితవిఱాసబంగీభాఫరహౄసుంఫవృఱీకఱీనమా | అవృితక఺ంచీభతుఱాభాథా౅ం విసాుభిుభాథిరబే విథా౅మ్ ||56|| భూకోஉన఻ జటౄఱదఽయగతిశోకోஉన఻ సౄయతి మః క్షణం బవతీమ్ | ఏకో బవతి స జంతుభోే కోతుయకీభిుభేవ క఺భాక్షు ||57|| ఩ంచదశవయణయూ఩ం కంచన క఺ంచీవివేయదౌభేమమ్ | ఩ంచశభీమం శంపోయవంచనవ౅ైదగాయభూఱభవఱంఫే ||58|| ఩భిణతిభతీం చతుభ఺ా ఩దవీం సఽదిమాం సఫేత౅ వెౌషుతొిమ్ | ఩ంచ్ాశదయణకలిీతభదవృఱాీం ణావం నభాత౉ క఺భాక్షు ||59|| అథిక్షనౄభ గుయుభ఺డాథిక్షాంణాక్షభ఺తిౄక఺ం విథా౅మ్ | వె఺వథిషఠ చ్ా఩దండాం ధేథివ౅఺ఠ ఫేవ క఺భన఼ఠగణామ్ ||60|| తువ౅఺౅త౉ హభిితసౄయశ఺సనమా క఺ంచి఩ుయకిణాసనమా | వె఺వసనమా సకఱజగథాృసనమా కలితశంఫభ఺సనమా ||61|| నేరభవతీ కంతృ఺మాం సేిభవతీ మతిభనసఽు బూభవతీ | వె఺భవతీ తుత౅గిభ఺ వెోభవతీ వృయస఻ పాతి హైభవతీ ||62|| కౌతుకూధా కంతృ఺మాం కౌసఽభచ్ానేన కీలిణేధాంతః | కుఱథైవణేన భహణా కుడౄఱభుథార ం ధఽధోతు నః఩రతిపా ||63||
 • 11. మూధా కేధాన఻ త౉ఱథేదవే వె఺వవేసవేమతిఱకేన | సహక఺యభూఱథేశే సంవిదార తృ఺ కుటుంత౅తూ యభణే ||64|| కుసఽభశయగయవసం఩ణోోశగిహం పాతి క఺ంచిథేశగతమ్ | వె఺ి న఻తభస఻ౄనోథభన఻ గోన఻తభంతయౄమా భధోయతిమ్ ||65|| దగాషడదావయణ౅ం దయదలితకుసఽంబసంబిణాయుణ౅మ్ | కఱబే నవణాయుణ౅ం కంతృ఺తటస఼త౉ి కూభన఻ క఺యుణ౅మ్ ||66|| ఄదిక఺ంచి వయాభాధాభతుఱాం కయవ఺ణ౅ తృ఺యణాభక్షోణ ః | అనందతృ఺కపేథాభయుణ౅భ఩భిణాభగయవ఩ఱేవిణామ్ ||67|| ఫాణసిణ౅తృ఺శక఺యుౄకతృ఺ణ౅భభుం కభన఻ క఺భన఼ఠగతమ్ | ఏణధయకోణచాడం శోణ౅భ఩భితృ఺కపేదభాకఱబే ||68|| కూం వ఺ పఱతి భభాధౌ౅భిూంఫాధయచఽంత౅భందవేసభుఖీ | సంఫాధకభీ తభవె఺భంఫా జాగభిు భనస఻ క఺భాక్షీ ||69|| భంచ్ే సథావృవభబే ఩భివృవభమఱలితతృౌషీ఩య౅ంకే | ఄదిచకిభధ౅భాసేు క఺భాక్షీ ధాభ కూభన఻ భభ పాగ౅మ్ ||70|| యక్షో౅உస఻ౄ క఺భన఼ఠీఱాస఻కమా ఘనకితృ఺ంఫుభ఺వృకమా | వుి తిమువతికుంతలీభణ౅భాలికమా తుహినశైఱఫాలికమా ||71||
 • 12. లీబే ఩ుయహయజాబే భాబే తవ తయుణ఩ఱేవచ్ాాబే | చయణే చంథార బయణే క఺ంచీశయణే నణాభిుసంహయణే ||72|| భూభిుభతి భుకూుతెజే భూభిాి సుఫకూతచకోయవె఺భార జే౅ | మోథితకంతృ఺కూఱే భుహృయుౄహృయౄనస఻ భుభుథివ౅఺ உవె఺ౄకమ్ ||73|| వేదభబీం ధాదభబీం త౅ందఽభబీం ఩య఩థోద౅థిందఽభబీమ్ | భంతరభబీం తంతరభబీం ఩రకితిభబీం ధౌత౉ విశవవికితిభబీమ్ ||74|| ఩ుయభథన఩ుణ౅కోటీ ఩ుంజితకవిఱోకసాకూుయసదాటీ | భనస఻ భభ క఺భకోటీ విహయతు కయుణావితృ఺క఩భితృ఺టీ ||75|| కుటౄఱం చటుఱం ఩ిథఽఱం భిదఽఱం కచనమనజఘనచయణేషు | ఄవఱోకూతభవఱంత౅తభదికంతృ఺తటభఫేమభవె఺ౄతేః ||76|| ఩రత౅ఙ్మౄఖా౅ దిషటమా ఩రవె఺దథరతృ఺ంకుభేణ క఺భాక్షా౅ః | ఩శ఺౅త౉ తుసఽు ఱభహో ఩చ్ేలిభం కభన఻ ఩యవృవోఱాే సమ్ ||77|| విథే౅ విదాతివిషబే క఺ణా౅మతు క఺లి క఺భకోటౄకఱే | పాయతి పైయవి బథేర శ఺కూతు శ఺ంబవి వృవే సఽు వే బవతీమ్ ||78||
 • 13. భాలితు భహేశచ్ాలితు క఺ంచీఖేలితు వి఩క్షక఺లితు ణే | వూలితు విదఽర భశ఺లితు సఽయజనతృ఺లితు కతృ఺లితు నమో உసఽు ||79|| థేవృక ఆతి కూం శంకే తణాు దికువ నఽ తయుణ౅మోధేౄషః | క఺భాక్షు వూఱతృ఺ణేః క఺భాగభసభమథరక్షామామ్ ||80|| వేతండకుంబడంఫయవ౅ైతండుకకుచబభ఺యుభదా౅మ | కుంకుభయుచ్ే నభవె఺౅ం శంకయనమధాభిణామ యచమాభః ||81|| ఄదిక఺ంచితభణ౅క఺ంచనక఺ంచీభదిక఺ంచి క఺ంచిదథార క్షమ్ | ఄవనతజధానఽకంతృ఺భనఽకంతృ఺కూఱభసౄదనఽకూఱామ్ ||82|| ఩భిచితకంతృ఺తీయం ఩యవతభ఺జన౅సఽకితసధాిహమ్ | ఩యగుయుకి఩మా వీక్షే ఩యభవృవోతుంగభంగఱాబయణమ్ ||83|| దగాభదనస౅ శంపోః ఩రతరమస఼ం ఫరహౄచయ౅వ౅ైదగీామ్ | తవ థేవి తయుణ౅భవౄిచతుభిభతృ఺కో న చక్షఫే భాతః ||84|| భదజఱతభాఱ఩ణార వసతుత఩ణార కభ఺దితఖాతుణార | విహయతి ఩ులిందయోవ౅఺ గుంజాబూవ౅఺ పణీందరకితవేవ౅఺ ||85|| ఄంకే వుకూతూ గీణే కౌతుకూతూ ఩భిసభే చ గ఺మకూతూ | జమస఻ సవిదేஉంంఫ పైయవభండలితూ శివస఻ శంఖకునడలితూ ||86||
 • 14. ఩రణతజనణా఩వభ఺గ కితఫహృసభ఺గ సస఻ంహసంసభ఺గ | క఺భాక్షు భుథితబభ఺గ హతభి఩ువభ఺గ తవఫేవ వె఺ దఽభ఺గ ||87|| శివణచఱథేవతండా సభభోదదండా ధఽణాసఽయవృఖండా | థేవి కలిణాంతరషండా ధితనయభుండా తవఫేవ చ్ాభుండా ||88|| ఈభీవధభేందరకధే౅ దభీవబభిణేన బకు఩ూభేణ | గుభీవభకూంచధాభిు ఖభీవకుయుషే తవఫేవ క఺భాక్షు ||89|| ణాడుతభి఩ు఩భిన఼డనబమహయణ తు఩ుణహఱభుసఱా | కోి డ఩తితైషణభుఖీ కీిడస఻ జగతి తవఫేవ క఺భాక్షు ||90|| సౄయభథనవయణఱోఱా భనౄథహేఱావిఱాసభణ౅శ఺ఱా | కనకయుచిచ్ౌయ౅వౄఱా తవభంఫ ఫాఱా కభ఺ఫజధితభాఱా ||91|| విభఱ఩టీ కభఱకుటీ ఩ుసుకయుథార క్షశసుహసు఩ుటీ | క఺భాక్షు ఩క్షౄఱాక్షీ కలితవి఩ంచీ విపాస఻ వ౅ైభించీ ||92|| కుంకుభయుచిన఻ంగభసికీంకూఱభుండాలిభండుతం భాతః | వౄిక఺భాక్షు తథరమసంగభకఱాభంథరబవణౌోతుకః జమతి తవ యూ఩దేమం జ఩఩ట఩ుసుకవభ఺బమకభ఺ఫజమ్ ||93||
 • 15. కనకభణ౅కలితబూవ౅఺ం క఺ఱామసకఱహవౄఱక఺ంతికఱామ్ | క఺భాక్షు వౄఱబే ణావం కతృ఺ఱవూఱాతేభ఺భకయకభఱామ్ ||94|| ఱోహితిభ఩ుంజభదే౅ మోహితబువధే భుథా తుభీక్షంణే | వదనం తవ కువముగఱం క఺ంచీస఼భాం చ కే உన఻ క఺భాక్షు ||95|| జఱదిథివగుణ౅తహృతఫహథిశ఺థిధేశవయకఱావృవధేమదఱైః | నలిధ౅ైయౄహేవృ గచాస఻ సభోవతుయకయకభఱదఱభభఱమ్ ||96|| సతోితథేవృకచయణాః సతెజతుభీూజయోగతుశేిణా౅ | ఄ఩వయగవెౌధవఱతైభాభోహంత౅ంఫ కే உన఻ తవ కి఩మా ||97|| ఄంతయన఻ ఫహియన఻ తవం జంతుతణేయంతక఺ంతకిదహంణే | చింతితసంణానవణాం సంతతభన఻ తంతతూష఻ భహిభానమ్ ||98|| కఱభంజుఱవ఺గనఽత౉తగఱ఩ంజయగతవుకగిహౌతోంఠ఺౅త్ | ఄంఫ యదధాంఫయం ణే త౅ంఫపఱం శంఫభ఺భిణా న౅సుమ్ ||99|| జమ జమ జగదంఫ వృవే జమ జమ క఺భాక్షు జమ జమాథిరసఽణే | జమ జమ భహేశదబణే జమ జమ చిదగగనకౌభుథరదాభే ||100|| అభ఺౅శతకం బక఺ు య ఩ఠణాభాభ఺౅కటాక్షేణ | తుసుయతి వదనకభఱాథావణీ న఼మూషదోయణీ థివ఺౅ ||101||
 • 16. || ఆతి అభ఺౅శతకం సం఩ూయణమ్ ||
 • 17. తృ఺థాయవిందశతకం
 • 18. భహిభిః ఩ంతానం భదన఩భి఩ంతి఩రణబతు ఩రబుభిిభేణతుం ణే బవతి మతభాధో உన఻ కతభః | తతాన఻ వౄిక఺ంచీవిహితియస఻కే కో உన఻ భనవెో వితృ఺కసువణాీదసఽు తివిదిషు జఱాీకమతి భామ్ ||1|| గఱగ఺ి హీ తృౌయందయ఩ుయవతూ఩ఱేవయుచ్ాం ధితతృ఺థభా౅ధాభయుణభహవె఺భాథిభగుయుః | సత౉ందే ఫంధాకసుఫకసహముదావ థివృ థివృ ఩రసయీధాోభాక్షా౅శచయణకూయణాధాభయుణ౅భా ||2|| భభ఺లీధాం మాధాబ౅సనకఱధాభూఱగుయవే దభిథార ణాం ణార ణవ౅తికయసఽభోథా౅నతయవే | తభవె఺ోండతృౌర ఢు఩రకటనతియవె఺ోయ఩టవే జధోஉమం క఺భాక్షా౅శచయణనలిధామ సీిహమణే ||3|| వహంతీ సైందాభీం సయణ౅భవనభార భయ఩ురీ - ఩ుయందరరస఼భంణే కవికభఱఫాఱాయోసఽషభా |
 • 19. తరబీస఼భంతిధా౅ః సునతటతుచ్ోఱాయుణ఩టీ విపాంతీ క఺భాక్షా౅ః ఩దనలినక఺ంతిభివజమణే ||4|| ఩రణతొరబూతస౅ ఩రణమకఱహతరసుభనసః సౄభ఺భ఺ణేవూచడావిమతి గిహఫేదర హిభకయః | మయోః వె఺ందా౅ం క఺ంతిం వహతి సఽషభాతేశచయణయోః తయోభేౄ క఺భాక్షా౅ హిదమభ఩తందరం విహయణామ్ ||5|| మయోః న఼ఠ఺మంణే విఫుధభుకుటీధాం ఩టలిక఺ మయోః వెౌదామంణే సవమభుదమపాజో బణ౅తమః | మయోః థావె఺మంణే సయస఻జబవ఺థా౅శచయణయోః తయోభేౄ క఺భాక్షా౅ థినభనఽ వభీవయుు హిదమమ్ ||6|| నమంతీ సంకోచం సయస఻జయుచం థికీభిసభే సిజంతీ ఱౌహిత౅ం నఖకూయణచంథార యాఖచిణా | కవీంథార ణాం హిణైోయవవికసధోథో౅గజనతూ సఽుయంతీ క఺భాక్షా౅ః చయణయుచిసందా౅ విజమణే ||7|| విభ఺వ౅ైభ఺ౄంజీభెైః కూభన఻ కథమంతీవ భధఽయం ఩ుయవె఺ు థానఫేర ఩ుయవిజబతు సేౄయవదధే |
 • 20. వమసే౅వ తృౌర ఢా వృతిఱమతి మా నేరభకఱహ - ఩రభోహం క఺భాక్షా౅ః చయణముగలీ వె఺ విజమణే ||8|| సఽ఩యవస఼ురఱోఱాఱక఩భిచితం షటీదకుఱైః సఽుయఱాే క్షాభ఺గం తయుణతయణ౅జో౅తియయుణైః | బితం క఺ంత౅ంపోతేః విసిభయభయంథైః సయస఻జెైః విధణేు క఺భాక్షా౅ః చయణముగఱం ఫంధఽ఩దవీమ్ ||9|| యజఃసంసభేగஉన఻ స఻ితభయజవె఺ఫేవ హిదబే ఩యం యకుణేవన స఻ితభన఻ వియకె౉ుకశయణమ్ | ఄఱబ౅ం భంథాధాం దధదన఻ సథా భందగతిణాం విధణేు క఺భాక్షా౅ః చయణముగభాశచయ౅ఱహభీమ్ ||10|| జటాఱా భంజీయసఽుయదయుణయణాింవుతుకభెైః తుష఻దంతీ భదే౅ నఖయుచిఝభీగ఺ంగ఩మవె఺మ్ | జగణాు రణం కయుు ం జనతు భభ క఺భాక్షు తుమతం త఩శచభ఺౅ం ధణేు తవ చయణతృ఺తోజముగలీ ||11|| తుఱాకోటౄదవందవకోణ౅తబణ౅ణాతైతివచవెోః వినభరం క఺భాక్షీ విసిభయభహఃతృ఺టలితయోః |
 • 21. క్షణం విధా౅సేన క్షన఻తతభవెోభేౄ ఱలితయోః ఩ుతూమానాౄభ఺ా నం ఩ుయహయ఩ుయందరర చయణయోః ||12|| బవ఺తు దఽర హే౅ణాం బవతుత౅డుణేపో౅ భభ భుహృ - సుమోవ఺౅మోహేబ౅సువ జనతు క఺భాక్షు చయణౌ | మయోభ఺ే క్షాత౅ందఽసఽుయణధయణాదావయజటౄజటా - కుటీభ఺ శోణాంకం వహతి వ఩ుభేణాంకకలిక఺ ||13|| ఩వితీరకుయు౅యుిః ఩దతఱబువః తృ఺టఱయుచః ఩భ఺గ఺సేు తృ఺఩఩రశభనధఽభీణాః ఩యవృవే | కణం ఱఫుా ం బేవ౅఺ం తుజవృయస఻ క఺భాక్షు వివశ఺ వఱంణో వ఺౅తనవంత౅హభహత౉క఺ం భాధవభుఖాః ||14|| ఫఱాక఺భాఱాతేయిఖయుచిభబీతేః ఩భివిణే వినభరసవభ఺ిభీవికచకచక఺ఱాంఫుదకుఱే | సఽుయంతః క఺భాక్షు సఽుటదలితఫంధాకసఽహిద - సుటౄఱేే ఖామంణే తవ చయణతృ఺తోజకూయణాః ||15|| సభ఺గః సథేవషః ఩రసిభయసభోజే ఩రతిథినం తుసభ఺గ థాక఺ి భతువఫుధజనభూభ఺ా నభదికమ్ |
 • 22. కథంక఺యం భాతః కథమ ఩ద఩దౄసువ సణాం నణాధాం క఺భాక్షు ఩రకటమతి కెైవఱ౅సయణ౅మ్ ||16|| జతృ఺ఱక్షీౄశోణో జతుత఩యభఙఞఞ ననలితూ - విక఺సవ఺౅సంగో విపలితజగజాజ డ౅గభిభా | భనః఩ూభ఺వథిరం ఫే తిఱకమతు క఺భాక్షు తయవె఺ తభవె఺ోండథోరహీ తవ చయణతృ఺తోజయభణః ||17|| నభసఽోయౄః నేరంఖనౄణ౅కటకతూఱోతీఱభహః - ఩యోదౌ భింఖథిృయిఖకూయణ఩ేధ౅ైయావలిణే | సఽుటం కుభ఺వణామ ఩రఫఱచఱథౌభ఺వనఱవృఖా - వితయోం క఺భాక్షా౅ః సతతభయుణ౅ఫేి చయణయోః ||18|| వృవే తృ఺శ఺బేణాభఱఘుతు తభఃకూ఩కుహభే థిధాదరశ఺బేణాం భభ హిదమతృ఺తోజవిన఻ధే | నపోభావె఺బేణాం సయసకవిణాభీతిసభితి తవథరమౌ క఺భాక్షు ఩రసితకూయణౌ థేవి చయణౌ ||19|| తుషకుం వుి త౅ంణే నమనత౉వ సదవితుయుచిభెైః సఫైయుజ షటం వుథధాయధయత౉వ యఫై౅భిదవజగణైః |
 • 23. వృవే వక్షోజనౄథివతమత౉వ భుక఺ు వృితభుఫే తవథరమం క఺భాక్షు ఩రణతశయణం ధౌత౉ చయణమ్ ||20|| నభవె఺౅సంసజజనిభుచి఩భి఩ంతి఩రణబతూ - తుసయగనేరంఖోఱతుోయఱకుఱక఺ఱాహిశఫఱే | నఖచ్ాామాదఽగోా దది఩మస఻ ణే వ౅ైదఽర భయుచ్ాం ఩రచ్ాయం క఺భాక్షు ఩రచఽయమతి తృ఺థాఫజసఽషభా ||21|| కథా దాభీకయుు ం కటుదఽభితక఺కోఱజతుతం భవేంతం సంణా఩ం భదన఩భి఩ంతిన఻రమతఫే | క్షణాణేు క఺భాక్షు తిరబువన఩భీణా఩హయణే ఩టీమాంసం ఱనేుయ ఩దకభఱసేవ఺భితయసమ్ ||22|| మయోః వె఺ంధ౅ం భోచిః సతతభయుణ౅ఫేి సీిహమణే మయోశ఺చంథరర క఺ంతిః ఩భి఩తతి దివ౅఺ట వ నఖయుచిమ్ | మయోః తృ఺కోథేరకం న఻఩ఠిషతి బక఺ు య కూసఱమం భరథిభిః క఺భాక్షా౅ భనస఻ చయణౌ ణౌ తనఽభహే ||23|| జగధేిదం ధేదం ఩యత౉తి ఩భిత౅జ౅ మతితేః కుశ఺గీిమవె఺వంణైః కుశఱదిషణైః శ఺సురసయణౌ |
 • 24. గవేష౅ం క఺భాక్షు ధఽర వభకితక఺ధాం గిభిసఽణే గిభ఺ఫైదం఩య౅ం తవ చయణ఩దౄం విజమణే ||24|| కితవె఺ినం శ఺వె఺ు ా భితసయస఻ క఺భాక్షు తుతభ఺ం దదానం వ౅ైశద౅ం కలితయసభానందసఽధమా | ఄఱంక఺యం బూఫేయుౄతుజనభనవృచనౄమభవే - ఩యోదేయంతస్థం తవ చయణయతిం భిగమణే ||25|| భధోగేహే మోహోదృవతిత౉య఩ూభేణ భభ భుహృః దభిథార ణీకుయవంథినకయసహవె఺ర ణ౅ కూయణైః | విధణాు ం క఺భాక్షు ఩రసిభయతమోవంచనచణః క్షణాయాం వె఺తుిధ౅ం చయణభణ౅థరతృో జనతు ణే ||26|| కవీధాం చ్ేణోవనిఖయయుచిసం఩భిో విఫుధ - సరవంతీవెోర ణోవతీటుభుఖభితం హంసకయవ౅ైః | థిధాయంబవౄివతుిమతభయుణచ్ాామసఽబగం భదంతః క఺భాక్షా౅ః సఽుయతు ఩ద఩ంకేయుహముగమ్ ||27|| సథా కూం సం఩భ఺ోత్రకితికఠిధ౅ైభ఺ికూభుకుటైః తటైభీివేభ఺థేరయదికభణుధా యోగిభనవె఺ |
 • 25. వితేంణే సంమోహం వృవృయమతి బక఺ు నన఻ దిశ఺మ్ ఄదిశ౅ం క఺భాక్షు ఩రకటమతి ణే తృ఺దముగఱమ్ ||28|| ఩విణార పా౅భంఫ ఩రకితిభిదఽఱాపా౅ం తవ వృవే ఩థాపా౅ం క఺భాక్షు ఩రసబభతేబూణైః సచకూణైః | ఩రవ఺ఱైయంపోజెైయన఻ చ వనవ఺సవరతదశ఺ః సథైవ఺యబ౅ంణే ఩భిచభితధాధాథివజగణైః ||29|| చిభ఺దదిశ఺౅ హంసైః కథభన఻ సథా హంససఽఱబం తుయస౅ంతీ జాడ౅ం తుమతజడభదై౅కశయణమ్ | ఄథోషవ఺౅సంగ఺ సతతభన఻ థోవ౅఺న఻ుభలినం ఩యోజం క఺భాక్షా౅ః ఩భిహసతి తృ఺థాఫజముగలీ ||30|| సఽభ఺ణాభానంద఩రఫఱనతమా భండనతమా నఖేందఽజో౅ణాుితేభివసిభయతభఃఖండనతమా | ఩యోజవౄిథేవషవరతయతతమా తవచచయణయోః విఱాసః క఺భాక్షు ఩రకటమతి ధ౅ైశ఺కయదశ఺మ్ ||31|| స఻తిభాి క఺ంతీధాం నఖయజనఽవ౅఺ం తృ఺దనలిన - చావీధాం శోణ౅భాి తవ జనతు క఺భాక్షు నభధే |
 • 26. ఱబంణే భంథాయగితితనవఫంధాకకుసఽభ - సరజాం వె఺తొచీన౅ం సఽయ఩ుయ఩ుయందరరకచబభ఺ః ||32|| సఽుయనౄదే౅ వుథేా నఖకూయణదఽగ఺ా త౅ా఩మవె఺ం వహనిఫజం చకిం దయభన఻ చ ఱేఖాతౄకతమా | వృిణో భాతుయం యూ఩ం వృిమభన఻ దదాధో తుయు఩భాం తిరదాభా క఺భాక్షా౅ః ఩దనలినధాభా విజమణే ||33|| నఖవౄిసనిదాసుఫకతుచితః సైవశచ కూయణైః న఻శంగెైః క఺భాక్షు ఩రకటౄతఱసతీఱేవయుచిః | సణాం గభ౅ః శంకే సకఱపఱథాణా సఽయతయుః తవథరమః తృ఺థోஉమం తుహినగిభిభ఺జన౅తనబే ||34|| వషటుోయవధాౄంజీయకఱకఱైః కయౄఱహభీ - హవీంష఻ తృౌర దదండం జవఱతి ఩యభఙఞఞ నదహధే | భహీమాధాోభాక్షు సఽుటభహస఻ జోహోతి సఽదిమాం భధోవేథా౅ం భాతసువ చయణమజావ గిభిసఽణే ||35|| భవేభంతరం కూంచినౄణ౅కటకధాథైయౄిదఽ జ఩న్ క్షు఩ంథిక్షు సవచాం నఖయుచిభమం పాసౄనయజః |
 • 27. నణాధాం క఺భాక్షు ఩రకితి఩టుయచ్ాచట౅ భభణా - న఻శ఺చీం తృ఺థోஉమం ఩రకటమతి ణే భాంతిరకదశ఺మ్ ||36|| ఈథరణే ఫోదేంథౌ తభస఻ తుతభ఺ం జగుౄష఻ దశ఺ం దభిథార ం క఺భాక్షు ఩రకటభనఽభ఺గం విదధతీ | స఻ణేధాచ్ాాథా౅ంగం నఖయుచి఩టేధాంఘ్ిరముగలీ - ఩ుయందరర ణే భాతః సవమభతేసయణే౅వ హిదమమ్ ||37|| థిధాయంబః సం఩నిలినవిన఻ధాధాభతేనవో విక఺వెో వ఺సంతః సఽకవిన఻కఱోకస౅ తుమతః | ఩రథోషః క఺భాక్షు ఩రకట఩యభఙఞఞ నశవృన - శచక఺స఻ు తవణాీదసౄయణభహిభా శైఱతనబే ||38|| ధితచ్ాామం తుత౅ం సయస఻యుహఫైతీర఩భిచితం తుదానం థరన఼ుధాం తుఖిఱజగణాం ఫోధజనకమ్ | భుభుక్షూణాం భాయగ఩రథన఩టు క఺భాక్షు ఩దవీం ఩దం ణే తృ఺తంగీం ఩భికఱమణే ఩యవతసఽణే ||39|| శధ౅ైస఼ుభ఺ు వ మోవేంఫుదిభథ సభాభోఢుభనసః కిభాణైోవఱా౅ఖా౅ం సఽకితిసఽఱపాం వెౌధవఱతైమ్ |
 • 28. ఱబంణే తుఃశేిణీత౉వ ఝటౄతి క఺భాక్షు చయణం ఩ుయశచభ఺౅తేసేు ఩ుయభథనస఼భంతితు జధాః ||40|| ఩రచండాభిుక్షోబ఩రభథనకిణే తృ఺ర తిబసభి - త్రవ఺హతృోర దదండీకయణజఱథామ ఩రణభణామ్ | ఩రథరతృ఺మ తృౌర ఢే బవతభస఻ క఺భాక్షు చయణ - ఩రవె఺థౌనఽౄఖా౅మ సీిహమతి జధో உమం జనతు ణే ||41|| భయుథిృః సంసేవ఺౅ సతతభన఻ చ్ాంచఱ౅యహిణా సథాయుణ౅ం మాంతీ ఩భిణతిదభిథార ణసఽషభా | గుణోతోభ఺ి ధాౄంజీయకకఱకఱైసుయజన఩టుః ఩రవ఺ఱం క఺భాక్షా౅ః ఩భిహసతి తృ఺థాఫజముగలీ ||42|| జగదరక్షాదక్షా జఱజయుచివృక్షా఩టుతభ఺ సఫైయిభా౅ యభా౅ సతతభతేగభా౅ ఫుధజధ౅ైః | దవబీ లీఱాఱోఱా వుి తిషు సఽయతృ఺ఱాథిభుకుటీ - తటీస఼భాదాభా తవ జనతు క఺భాక్షు ఩దయోః ||43|| గిభ఺ం దాభౌ చ్ోభౌ జడుభతిత౉భ఺ణాం కితజగ - తీభిణార ణౌ శోణౌ భుతుహిదమలీఱైకతు఩ుణౌ |
 • 29. నఖెైః సేౄభౌ వె఺భౌ తుగభవచవె఺ం ఖండుతబవ - గిహోధాౄథౌ తృ఺థౌ తవ జనతు క఺భాక్షు కఱబే ||44|| ఄవిశ఺ి ంతం ఩ంకం మదన఻ కఱమధా౅వకభమం తుయస౅ధాోభాక్షు ఩రణభనజువ౅఺ం ఩ంకభఖిఱమ్ | తుఱాకోటౄదవందం దధదన఻ చ గచానితుఱణాం గిభ఺ం భాయగం తృ఺థో గిభివయసఽణే ఱంఘమతి ణే ||45|| ఩రవ఺ఱం సవీరఱం విన఻నవివభే వే఩మతి మా సఽుయలీేఱం ఫాఱాత఩భదికఫాఱం వదతి మా | యుచిం వె఺ందా౅ం వందా౅ం వియచమతి మా వయామతు వె఺ వృవం ఫే క఺భాక్షా౅ః ఩దనలినతృ఺టఱ౅ఱహభీ ||46|| కూయంజో౅ణాుిభీతిం నఖభుఖయుచ్ా హంసభనవె఺ం వితధావనః న఼రతిం వికచతయుణాంపోయుహయుచిః | ఩రక఺శః వౄితృ఺దసువ జనతు క఺భాక్షు తనఽణే శయణాోఱతృౌర ఢుం శవృశకఱచాడన఻రమతఫే ||47|| నఖాంకూయసేౄయదఽ౅తివిభఱగంగ఺ంబస఻ సఽఖం కితవె఺ినం ఙఞఞ ధాభితభభఱభావె఺వద౅ తుమతమ్ |
 • 30. ఈదంచనౄంజీయసఽుయణభణ౅థరనే భభ భధో భధోఙఞఞ క఺భాక్షా౅శచయణభణ౅హభేౄయ విహయణామ్ ||48|| బవ఺ంపోదౌ ధౌక఺ం జడుభవిన఻ధే తృ఺వకవృఖా - భభభేుయంథార థరధాభదిభుకుటభుతుంసకలిక఺మ్ | జగణాు నే జో౅ణాుిభకితకవచః఩ంజయ఩ుటే వుకస఼ురం క఺భాక్షా౅ భనస఻ కఱబే తృ఺దముగలీమ్ ||49|| ఩యతౄతృ఺ర క఺శ౅఩రతిపఱనచఽంచఽః ఩రణభణాం భధోఙఞసువణాీథో భణ౅భుకుయభుథార ం కఱమణే | మథరమాం క఺భాక్షు ఩రకితిభసిణాః శోధకదశ఺ం విదాతుం చ్ేషఠ ంణే ఫఱభి఩ువధాటీకచబభ఺ః ||50|| ఄవిశ఺ి ంతం తిషఠ నికితకవచఃకందయ఩ుటీ - కుటీభ఺ంతః తృౌర ఢం నఖయుచిసటాలీం ఩రకటమన్ | ఩రచండం ఖండతవం నమతు భభ క఺భాక్షు తయవె఺ తమోవేతండేందరం తవ చయణకంఠీయవ఩తిః ||51|| ఩ుయవె఺ు ణాోభాక్షు ఩రచఽయయసభాఖండఱ఩ుభీ - ఩ుయందరరణాం ఱాస౅ం తవ ఱలితభాఱోక౅ శనకెైః |
 • 31. నఖవౄితేః సేౄభ఺ ఫహృ వితనఽణే నా఩ుయయవ౅ై - శచభతోిణా౅ శంకే చయణముగలీ చ్ాటుయచధాః ||52|| సభోజం తుందంతీ నఖకూయణకయూీయవృవృభ఺ తుష఻క఺ు భాభ఺భేయుౄకుటశవృభేఖాహిభజఱైః | సఽుయంతీ క఺భాక్షు సఽుటయుచిభబే ఩ఱేవచబే తవ఺ధణేు ఫైతీరం ఩తికసఽదిశ఺ తృ఺దముగలీ ||53|| నణాధాం సం఩ణేుయనవయతభాకయిణజ఩ః ఩రభోహతుంవె఺య఩రసయగభిభసుంబనజ఩ః | తవథరమః క఺భాక్షు సౄయహయభధోమోహనజ఩ః ఩టీమానిః తృ఺మాతీదనలినభంజీయతునదః ||54|| వితతూవతా ధాతే భభ వృయస఻ క఺భాక్షు కి఩మా ఩థాంపోజధా౅సం ఩వు఩భిఫిఢతృ఺ర ణదబణే | న఻ఫంణో మనఽౄథార ం ఩రకటభు఩కంతృ఺఩భిసయం దిశ఺ ధానంద౅ంణే నలినబవధాభ఺మణభుఖాః ||55|| ఩రణామోద౅దూింథాయభుకుటభంథాయకలిక఺ - విఱోఱఱోే ఱంఫ఩రకయభమధాభ఩రచఽభిభా |
 • 32. ఩రథర఩ుః తృ఺థాఫజదఽ౅తివితతితృ఺టఱ౅ఱహభీ - కిశ఺నఽః క఺భాక్షా౅ భభ దహతు సంవె఺యవిన఻నమ్ ||56|| వఱక్షవౄియిక్షాది఩వృవుసదిక్షెైసువ నఖెైః జిఘిక్షుయదక్షతవం సయస఻యుహతేక్షుతవకయణే | క్షణాధేౄ క఺భాక్షు క్షన఻తబవసంక్షోబగభిభా వచ్ోవ౅ైచక్షన౅ం చయణముగలీ ఩క్షౄఱమణాత్ ||57|| సభంణాణాోభాక్షు క్షతతిత౉యసంణానసఽబగ఺న్ ఄనంణాతేభ఺ృతేభిదనభనఽ థిగంణాతువయచమన్ | ఄహంణామా హంణా భభ జడుభదంణావఱహభిః వితేంణాం సంణా఩ం తవ చయణచింణాభణ౅యవెౌ ||58|| దదాధో పాసవణాు భభితతుఱయో ఱోహితవ఩ుః వినభార ణాం వెౌమో౅ గుయుయన఻ కవితవం చ కఱమన్ | గణౌ భంథో గంగ఺ధయభహిష఻ క఺భాక్షు బజణాం తభఃకేతుభ఺ౄతసువ చయణ఩థోౄ విజమణే ||59|| నమంతీం థాసతవం నలినబవభుఖా౅నసఽఱబ - ఩రథాధాథరదధాధాభభయతయుథౌభ఺ృగ౅జనతూమ్ |
 • 33. జగజజనౄక్షేభక్షమవిదిషు క఺భాక్షు ఩దయో - యుా భీణాతొషేట కయసువ బణ౅తుభాహో఩ుయుష఻క఺మ్ ||60|| జధోஉమం సంతతృోు జనతు బవచండాంవుకూయణైః ఄఱఫావ౅ైకం వౄతం కణభన఻ ఩యఙఞఞ న఩మసః | తమోభాభేగ తృ఺ంథసువ ఝటౄతి క఺భాక్షు వృవృభ఺ం ఩థాంపోజచ్ాామాం ఩యభవృవజాబే భిగమణే ||61|| జమత౅ంఫ వౄిభనిఖకూయణచీధాంవుకభమం విణానం త౅పార ణే సఽయభుకుటసంఘటటభసిణే | తుజాయుణ౅క్షౌభాసుయణవతి క఺భాక్షు సఽఱపా ఫుదైః సంవిధాిభీ తవ చయణభాణ౅క౅బవధే ||62|| ఩రతీభః క఺భాక్షు సఽుభితతయుణాథిత౅కూయణ - వృియో భూఱదరవ౅ం తవ చయణభథరరందరతనబే | సఽభేంథార శ఺భా఩ూయమతి మదవెౌ దావంతభఖిఱం ధఽతూణే థిగ఺ృగ఺నన఻ చ భహవె఺ తృ఺టఱమణే ||63|| భవేపాష౅వ఺౅ఖా౅఩టుశమనభాభో఩మతి వ఺ సౄయవ఺౅తృ఺భేభ఺ి యన఻వునతుటౄఱం క఺యమతి వ఺ |
 • 34. థివభేతౄ఺ణాభదా౅సమతి సతతం వ఺దివసతిం ఩రణభార ధాోభాక్షా౅ః ఩దనలినభావేతౄయగభిభా ||64|| వివేక఺ంబవెో్ోతసుి఩న఩భితృ఺టీవృవృభిణే సతొబూణే శ఺సురసౄయణహఱసంకయిణవశ఺త్ | సణాం చ్ేతఃక్షేణేర వ఩తి తవ క఺భాక్షు చయణో భవేసంవితుస౅఩రకయవయతెజం గిభిసఽణే ||65|| దదాధో భంథాయసుఫక఩భితృ఺టీం నఖయుచ్ా వహంథరతృ఺ు ం శోణాంగులి఩టఱచ్ాంనేమకలిక఺మ్ | ఄశోకోఱాే సం నః ఩రచఽయమతు క఺భాక్షు చయణో విక఺స఼ వ఺సంతః సభమ ఆవ ణే శయవదబణే ||66|| నఖాంవుతృ఺ర చఽయ౅఩రసిభయభభ఺ఱాలిధవఱః సఽుయనౄంజీభోద౅నౄయకతభహశైైవఱముతః | బవణా౅ః క఺భాక్షు సఽుటచయణతృ఺టఱ౅క఩టో నదః శోణాతేఖో౅ నగ఩తితనాజే విజమణే ||67|| ధఽధానం ఩ంకౌఘం ఩యభసఽఱబం కంటకకుఱైః విక఺సవ఺౅సంగం విదధద఩భ఺దరనభతుశమ్ |
 • 35. నఖేందఽజో౅ణాుితేభివశదయుచి క఺భాక్షు తుతభ఺మ్ ఄవె఺భాన౅ం భధే౅ సయస఻జత౉దం ణే ఩దముగమ్ ||68|| కభీంథార మ దఽర హ౅త౅ఱసగతిలీఱాసఽ విభఱైః ఩యోజెైభ఺ౄతుయ౅ం ఩రకటమతి క఺భం కఱమణే | ఩థాంపోజదవందవం తవ తదన఻ క఺భాక్షు హిదమం భుతూధాం శ఺ంణాధాం కథభతుశభసైౄ సీిహమణే ||69|| తుయవె఺ు శోణ౅భాి చయణకూయణాధాం తవ వృవే సత౉ందాధా సందా౅యుచియచఱభ఺జన౅తనబే | ఄవె఺భభ఺ి యథేనం ఩భిబవితుఫేతతుభయుచ్ాం సభోజాధాం జాధే భుకుఱమతి శోపాం ఩రతిథినమ్ ||70|| ఈతృ఺థిక్షథాద క్ష౅ం తవ చయణధాభా గుయుయవెౌ భభ఺ఱాధాం శంకే భసిణగతిఱాలిత౅సయణౌ | ఄతసేు తుసుందరం తుమతభభుధా సఖ౅఩దవీం ఩ర఩నిం తృ఺తోజం ఩రతి దధతి క఺భాక్షు కుతుకమ్ ||71|| దదాధ౅ైః సంసయగం ఩రకితిభలిధ౅ైః షటీదకుఱైః థివజాదరశశ఺ే ఘావిదిషు విదధథిృయుౄకుఱణామ్ |
 • 36. యజోత౉శైైః ఩థైౄభిిమతభన఻ క఺భాక్షు ఩దయోః విభోధసేు ముకోు విషభశయవ౅ైభిన఻రమతఫే ||72|| కవితవవౄిత౉వౄికయణతు఩ుణౌ యక్షణచణౌ వి఩ధాిధాం వౄిభనిలినభసిణౌ శోణకూయణౌ | భుతూంథార ణాభంతఃకయణశయణౌ భందసయణౌ భధోఙ౎ఞ క఺భాక్షా౅ దఽభితహయణౌ ధౌత౉ చయణౌ ||73|| ఩యవె఺ౄతుయవవె఺ౄదన఻ చ ఩యయోయుౄకూుకయయోః నఖవౄితేభోజ యణాుికలితతుఱయోవె఺ు భరతఱయోః | తులీబే క఺భాక్షా౅ తుగభనఽతయోభ఺ికూనతయోః తుయసుతృోర తూౄఱనిలినభదయోభేవ ఩దయోః ||74|| సవపావ఺దధో౅న౅ం కూసఱమభన఼దం తవ ఩దం భరథిభాి శోణ౅భాి బగవతి దదాణే సదిశణామ్ | వధే ఩ూయవసే౅చ్ాా సతతభవధే కూం తు జగణాం ఩యసే౅తిం పేదః సఽుయతి హిథి క఺భాక్షు సఽదిమామ్ ||75|| కథం వ఺చ్ాఱోஉన఻ ఩రకటభణ౅భంజీయతునథైః సథైవ఺నంథాభ఺దా తువయచమతి వ఺చంమభజధాన్ |
 • 37. ఩రకిణా౅ ణే శోణచావియన఻ చ క఺భాక్షు చయణో భతూవ౅఺ధ౅ైయౄఱ౅ం కథత౉వ నిణాం భాంసఱమణే ||76|| చఱతుివ౅఺ణ వీచీ఩భిచఱన఩భ఺౅కుఱతమా భుహృభ఺రోంతవె఺ు ంతః ఩యభవృవవ఺భాక్షు ఩యవ఺న్ | తితీయుి ః క఺భాక్షు ఩రచఽయతయకభ఺ౄంఫుదిభభుం కథాహం ఱనేుయ ణే చయణభణ౅సేతుం గిభిసఽణే ||77|| వివుష౅ంణా౅ం ఩రఙఞఞ సభితి దఽభితగీిషౄసభమ - ఩రపావేణ క్షీణే సతి భభ భనఃకేకూతు వుచ్ా | తవథరమః క఺భాక్షు సఽుభితచయణాంపోదభహిభా నపోభావె఺టో఩ం నగ఩తిసఽణే కూం న కుయుణే ||78|| వినభార ణాం చ్ేణోబవనవఱతైస఼త౉ి చయణ - ఩రథరనే తృ఺ర క఺శ౅ం దధతి తవ తుయూా తతభస఻ | ఄస఼భా క఺భాక్షు సవమభఱఘుదఽషోయౄఱహభీ విఘూయణంతీ శ఺ంతిం శఱబ఩భితృ఺టీవ బజణే ||79|| విభ఺జంతీ వుకూుయిఖకూయణభుక఺ు భణ౅తణేః వి఩ణాీతోభ఺శౌ తభియన఻ నభ఺ణాం ఩రణభణామ్ |
 • 38. తవథరమః క఺భాక్షు ధఽర వభఱఘువహిియృవవధే భుతూధాం ఙఞఞ ధాగేియయణ౅యమభంఘ్ిభివజమణే ||80|| సభసతుః సంసేవ౅ః సతతభన఻ క఺భాక్షు విఫుదైః సఽు ణో గంధయవస఼ురసఽఱలితవి఩ంచీకఱయవ౅ైః | బవణా౅ తేంథాధో బవగిభికుఱం జింతేతతమో - ఫఱథోరహీ భాతశచయణ఩ుయుహౄణో విజమణే ||81|| వసంతం బక఺ు ధాభన఻ భనస఻ తుత౅ం ఩భిఱసద్ - ఘనచ్ాామా఩ూయణం వుచిభన఻ నిణాం ణా఩శభనమ్ | నఖేందఽజో౅ణాుితేః వృవృయభన఻ ఩థోౄదమకయం నభాభః క఺భాక్షా౅శచయణభదిక఺శచయ౅కయణమ్ ||82|| కవీంథార ణాం ధాధాబణ౅తిగుణచితీరకితవచః - ఩ర఩ంచవ఺౅తృ఺య఩రకటనకఱాకౌశఱతుదిః | ఄధఃకుయవనిఫజం సనకబిగుభుఖెై౅యుౄతుజధ౅ైః నభస౅ః క఺భాక్షా౅శచయణ఩యఫేష఼ఠ విజమణే ||83|| బవణా౅ః క఺భాక్షు సఽుభిత఩ద఩ంకేయుహబువ఺ం ఩భ఺గ఺ణాం ఩ూభెైః ఩భిహితకఱంకవ౅తికభెైః |
 • 39. నణాధాభాభిషేట హిదమభుకుభే తుయౄఱయుచి ఩రసధేి తుశేైషం ఩రతిపఱతి విశవం గిభిసఽణే ||84|| తవ తరసుం తృ఺థాతిోసఱమభయణా౅ంతయభగ఺త్ ఩యం భేఖాయూ఩ం కభఱభభుఫేవ఺వృితభబూత్ | జిణాధాం క఺భాక్షు థివతమభన఻ ముకుం ఩భిబవే విథేశే వ఺వెో వ఺ శయణగభనం వ఺ తుజభితృోః ||85|| గిహీణావ మాతాయియం తుగభవచవె఺ం థేవృకకితృ఺ - కటాక్షయోజో౅తిశైత౉తభభణాఫంధతభసః | మతంణే క఺భాక్షు ఩రతిథివసభంతయదాఢబతుం తవథరమం తృ఺థాఫజం సఽకిత఩భితృ఺కేన సఽజధాః ||86|| జడాధాభ఩౅ంఫ సౄయణసభబే తవచచయణయోః బరభనౄంథక్షాౄబిదఽా భుఘుత౉తస఻ంధఽ఩రతిబటాః | ఩రసధాిః క఺భాక్షు ఩రసబభధయసీందనకభ఺ బవంతి సవచాందం ఩రకితి఩భి఩క఺ో బణ౅తమః ||87|| వహని఩౅శ఺ి ంతం భధఽయతునదం హంసకభవెౌ తఫేవ఺ధః కయుు ం కూత౉వ మతణే కేలిగభధే |
 • 40. బవసై౅వ఺నందం విదధదన఻ క఺భాక్షు చయణో బవణా౅సుథోదాహం బగవతి కూఫేవం వితనఽణే ||88|| మదత౅ంతం ణాభ౅త౅ఱసగతివ఺భ఺ు సవన఻ వృవే తథేతణాోభాక్షు ఩రకితిభిదఽఱం ణే ఩దముగమ్ | కూభీటైః సంఘటటం కథత౉వ సఽభౌఘస౅ సహణే భుతూంథార ణాభాసేు భనస఻ చ కథం సాచితువృణే ||89|| భధోయంగే భణేో విఫుధజనసంమోదజనతూ సభ఺గవ఺౅సంగం సయసభిదఽసంచ్ాయసఽబగ఺ | భధోఙఞఞ క఺భాక్షు ఩రకటమతు ఱాస౅఩రకయణం యణనౄంజీభ఺ ణే చయణముగలీనయుకవధాః ||90|| ఩భిషుోయవధాౄతః ఩వు఩తిక఩యదం చయణభ఺ట్ ఩భ఺చ్ాం హితీదౄం ఩యభబణ౅తీధాం చ భకుటమ్ | బవ఺ఖే౅ తృ఺తోదౌ ఩భిహయతు క఺భాక్షు భభణా - ఩భ఺దరనతవం ఫే ఩భిభుష఻తతృ఺తోజభహిభా ||91|| ఩రసాధ౅ైః సం఩భ఺ోదభయతయుణీకుంతఱబవ౅ైః ఄతైవ౅఺ట ధాం థాధాదతుశభన఻ క఺భాక్షు నభణామ్ |
 • 41. సవసంగ఺తోంకేలి఩రసవజనకణేవన చ వృవే తిరదా ధణేు వ఺భ఺ు ం సఽయతేభితి తృ఺థో గిభిసఽణే ||92|| భవేమోహసేునవ౅తికయబమాణాీఱమతి యో వితుక్షు఩ుం సవస఻ౄతుిజజనభధోయతిభతుశమ్ | స భ఺గవెో౅థేరక఺తుతతభన఻ క఺భాక్షు తయవె఺ కూఫేవం తృ఺థోஉవెౌ కూసఱమయుచిం చ్ోయమతి ణే ||93|| సథా వె఺వదఽంక఺యం విషమఱహభీశ఺లికణ౅క఺ం సభావె఺వద౅ శ఺ి ంతం హిదమవుకతృోతం జనతు ఫే | కితృ఺జాఱే తౄ఺ఱేక్షణభహిష఻ క఺భాక్షు యబవె఺త్ గిహీణావ యుందరతాయసువ ఩దముగీ఩ంజయ఩ుటే ||94|| ధఽధానం క఺భాక్షు సౄయణఱవభాణేరణ జడుభ - జవయతృౌర ఢుం గూఢస఻ితి తుగభధ౅ైకుంజకుహభే | ఄఱబ౅ం సభేవవ౅఺ం కతిచన ఱబంణే సఽకితినః చిభ఺దతువష౅ంతసువ చయణస఻థౌా షధత౉దమ్ ||95|| యణనౄంజీభ఺పా౅ం ఱలితగభధాపా౅ం సఽకితిధాం భధోవ఺సువ఺౅పా౅ం భతితతిత౉భ఺పా౅ం నఖయుచ్ా |
 • 42. తుదేమాపా౅ం ఩ణా౅ తుజవృయస఻ క఺భాక్షు సతతం నభసేు తృ఺థాపా౅ం నలినభిదఽఱాపా౅ం గిభిసఽణే ||96|| సఽభ఺గే భ఺కేందఽ఩రతితుదిభుఖే ఩యవతసఽణే చిభ఺ఱేపే౅ బక఺ు య శభధనజధాధాం ఩భిషథా | భధోబింగో భతోః ఩దకభఱముగేౄ జనతు ణే ఩రక఺భం క఺భాక్షు తిర఩ుయహయవ఺భాక్షు యభణామ్ ||97|| వృవే సంవిదార నే శవృశకఱచాడన఻రమతఫే శధ౅ైయగణా౅గణా౅ జితసఽయవభేపే గిభిసఽణే | మతంణే సంతసేు చయణనలిధాఱానముగఱే సథా ఫదాం చితు఩రభదకభిమూథం దిఢతయమ్ ||98|| మశః సాణే భాతయౄధఽయకవిణాం ఩క్షౄఱమణే వృిమం దణేు చిణేు కభన఻ ఩భితృ఺కం ఩రథమణే | సణాం తృ఺శగింతిం వృతిఱమతి కూం కూం న కుయుణే ఩ర఩ధేి క఺భాక్షా౅ః ఩రణతి఩భితృ఺టీ చయణయోః ||99|| భతూవ౅఺ం భాహేంథరరం కకుబత౉వ ణే క఺భన఻ దశ఺ం ఩రధణేు క఺భాక్షా౅శచయణతయుణాథిత౅కూయణః |
 • 43. మథరబే సం఩భేో ధితయసభయంథా కవమణాం ఩భీతృ఺కం ధణేు ఩భిభఱవతీ సాకూునలితూ ||100|| ఩ుభ఺ భాభ఺భ఺తిః ఩ుయభజమదంఫ సువశణైః ఩రసధాిమాం సణా౅ం తవబ తుహినశైఱేందరతనబే | ఄతసేు క఺భాక్షు సఽుయతు తయవె఺ క఺ఱసభబే సభామాణే భాతయౄభ భనస఻ తృ఺థాఫజముగఱమ్ ||101|| ఩దదవందవం భందం గతిషు తువసంతం హిథి సణాం గిభ఺భంణే పార ంతం కితకయహిణాధాం ఩భిఫిఢే | జధాధాభానందం జనతు జనమంతం ఩రణభణాం తవథరమం క఺భాక్షు ఩రతిథినభహం ధౌత౉ విభఱమ్ ||102|| ఆదం మః క఺భాక్షా౅శచయణనలినవెోు తరశతకం జనేతుిత౅ం బక఺ు య తుఖిఱజగథావేే దజనకమ్ | స విశేవవ౅఺ం వంద౅ః సకఱకవిఱోకెైకతిఱకః చియం బుక఺ు వ పోగ఺నీభిణభతి చిదార ఩కఱమా ||103|| || ఆతి తృ఺థాయవిందశతకం సం఩ూయణమ్ ||
 • 44. సఽు తిశతకం
 • 45. తృ఺ండుత౅ం ఩యఫేశవభి సఽు తివిదౌ ధ౅ైవ఺శిమంణే గిభ఺ం వ౅ైభించ్ాన౅న఻ గుంపధాతు విగఱదగభ఺వణ౅ శభ఺వణ౅ ణే | వెోు తుం ణావం ఩భిపుఱేతూఱనలినశ఺౅భాక్షు క఺భాక్షు భాం వ఺చ్ాలీకుయుణే తతాన఻ తుతభ఺ం తవణాీదసేవ఺దయః ||1|| ణాన఻ఞాసుఫకతివషే తనఽబిణాం థాభిదరయభుథార థివషే సంవె఺భ఺ఖ౅తమోభుషే ఩ుయభితృోభ఺వభాంకస఼భాజుషే | కంతృ఺తీయభునేముషే కవమణాం జివేవకుటీం జగుౄషే విశవణార ణ఩ుషే నమో உసఽు సతతం తసైౄ ఩యంజో౅తిషే ||2|| బే సందా౅యుణమంతి శంకయజటాక఺ంణాయచధార యృకం స఻ందాయంతి చ బే ఩ుయందయవధాస఼భంతస఼భాంతభే | ఩ుణ౅.మ్ బే ఩భి఩కోమంతి బజణాం క఺ంచీ఩ుభే భాభతొ తృ఺మాసఽః ఩యఫేశవయ఩రణబతూతృ఺థోదృవ఺ః తృ఺ంసవః ||3|| క఺భాడంఫయ఩ూయమా శవృయుచ్ా కభరస఻ౄణాధాం తివవ౅఺ క఺భాభేయనఽభ఺గస఻ంధఽభదికం కఱోే లితం తనవతీ | క఺భాక్షీతి సభసుసజజననఽణా కఱా౅ణథాతీర నిణాం క఺యుణా౅కుఱభానవె఺ బగవతీ కంతృ఺తటే జింబణే ||4||
 • 46. క఺భాక్షీణ఩భ఺కిభ఩రకటనం సంపావమంతీ దిశ఺ శ఺౅భా క్షీయసహోదయస఻ౄతయుచి఩రక్షాలిణాశ఺ంతభ఺ | క఺భాక్షీజనభ్లిబూషణభణ౅భ఺వచ్ాం ఩భ఺ థేవణా క఺భాక్షీతి విపాతి క఺న఻ కయుణా కంతృ఺తటౄధా౅సుటే ||5|| శ఺౅భా క఺చన చంథిరక఺ తిరబువధే ఩ుణా౅తౄధాభానధే స఼భావూన౅కవితవవయిజనతూ మా క఺న఻ క఺దంత౅తూ | భాభ఺భ఺తిభధోవిమోహనవిదౌ క఺చితతుభఃకందలీ క఺భాక్షా౅ః కయుణాకటాక్షఱహభీ క఺భామ ఫే కఱీణామ్ ||6|| తృౌర ఢదావంతకదంఫకే కుభుథితూ఩ుణా౅ంకుయం దయైమన్ జో౅ణాుిసంగభధేஉన఻ కోకత౉థఽనం త౉శిం సభుథాృవమన్ | క఺లింథరఱహభీదశ఺ం ఩రకటమనోభార ం నబస౅దఽృణాం కవృచధేితరభహోతువో విజమణే క఺ంచీ఩ుభే వూలినః ||7|| తంథార హీనతభాఱతూఱసఽషఫైవె఺ు యుణ౅లీఱాగిహైః ణాభ఺ధాథకూశోయఱాఞృాతకచ్ైవె఺ు భార యవింథేక్షణైః | భాతః సంశిమణాం భధో భనస఻జతృ఺ర గఱృయధాడుంధఫైః కంతృ఺తీయచభెైయఘనసునబభెైః ఩ుణా౅ంకభెైః శ఺ంకభెైః ||8||
 • 47. తుత౅ం తుశచఱణాభునేత౅ భయుణాం యక్షావిదిం ఩ుషణతీ ణేజసుంచమతృ఺టవేన కూయణానఽషణదఽ౅ణేయుౄషణతీ | క఺ంచీభధ౅గణాన఻ థరన఻ుజనతూ విశ఺వంతభే జింబణే క఺చిచిచతరభహో సౄిణాన఻ తభవె఺ం తుభ఺వన఻క఺ థరన఻క఺ ||9|| క఺ంణైః కేశయుచ్ాం చబైయరరభభితం భందస఻ౄణైః ఩ుష఻ీతం క఺ంణా౅ ఩ఱేవితం ఩థాంఫుయుహయోభేితరతివవ౅఺ ఩తిరతమ్ | కంతృ఺తీయవధాంతయం విదధతీ కఱా౅ణజనౄసిలీ క఺ంచీభధ౅భవేభణ౅భివజమణే క఺చితోితృ఺కందలీ ||10|| భ఺క఺చందరసభానక఺ంతివదధా ధాక఺దిభ఺జసఽు ణా భూక఺ధాభన఻ కుయవతీ సఽయధతూతూక఺శవ఺గెైవబవమ్ | వౄిక఺ంచీనగభీవివేయయస఻క఺ శోక఺఩హంతీర సణామ్ ఏక఺ ఩ుణ౅఩యం఩భ఺ ఩వు఩ణేభ఺క఺భిణీ భ఺జణే ||11|| జాణా వౄతఱశైఱతః సఽకితిధాం దిశ఺౅ ఩యం థేహిధాం ఱోక఺ధాం క్షణభాతరసంసౄయణతః సంణా఩విచ్ేాథితూ | అశచయ౅ం ఫహృ ఖేఱనం వితనఽణే ధ౅ైశచఱ౅భాత౅బరతీ కంతృ఺మాసుటస఼త౉ి క఺న఻ తటౄతూ క఺యుణ౅తృ఺తోభబీ ||12||
 • 48. ఐక౅ం బేన వియచ౅ణే హయతధౌ దంపావ఩ుంపావుకే భేఖా మతోచస఼త౉ి శేఖయదశ఺ం ధ౅ైశ఺కభీ గ఺హణే | ఔనిత౅ం భుహృభేతి బేన స భవేధేౄధాసఖః వె఺నఽభాన్ కంతృ఺తీయవివేభిణా సశయణాసేుధ౅ైవ దాభాి వమమ్ ||13|| ఄక్షోణ శచ సునయోః వృిమా శివణయోభ఺ూహోవశచ భూఱం సీిశన్ ఈతుంసేన భుఖేన చ ఩రతిథినం దఽర హ౅నీయోజనౄధే | భాధఽభే౅ణ గిభ఺ం గణేన భిదఽధా హంవె఺ంగధాం హేే఩మన్ క఺ంచీస఼త౉ి చక఺స఻ు కో உన఻ కవిణాసంణానతెజాంకుయః ||14|| ఖండం చ్ాందరభసం వతంసభతుశం క఺ంచీ఩ుభే ఖేఱనం క఺ఱామశావితసోభీం తనఽయుచిం కయణజనే ఱోచధే | ణాయుణో౅షౄనఖం఩చం సునబయం జంఘాసీిశం కుంతఱం పాగ౅ం థేవృకసంచితం భభ కథా సంతృ఺దబేదంత౅కే ||15|| తధావనం తుజకేలివెౌధసయణ౅ం ధ౅ైసభిగకీణాం గిభ఺ం కేథాయం కవిభఱేసాకూుఱహభీసస౅వృిమాం శ఺శవతమ్ | ఄంహోవంచనచఽంచఽ కూంచన బజే క఺ంచీ఩ుభీభండనం ఩భ఺౅మచావి తృ఺కశ఺సనభణేః తృౌషేీషవం తృౌయుషమ్ ||16||
 • 49. అఱోకే భుఖ఩ంకజే చ దధతీ వెౌదాకభీం చ్ాతుభీం చాడాఱంకూిమభాణ఩ంకజవతూవ౅ైభ఺గభ఩రకూిమా | భుగాసేౄయభుఖీ ఘనుతనతటీభూభ఺చాఱభదా౅ంచిణా క఺ంచీస఼భతు క఺త౉తూ విజమణే క఺చిజజగధోౄహితూ ||17|| మస఻ౄనింఫ బవతోటాక్షయజతూ భంథే உన఻ భందస఻ౄత- జో౅ణాుిసంసిన఻ణా బవత౅తేభుఖీ తం ఩రత౅హో థేహినమ్ | దరక్షాభాక్షుకభాధఽభీభదబయవీరడాకభీ వ౅ైఖభీ క఺భాక్షు సవమభాతధోత౅తేసితిం వ఺ఫేక్షణేవ క్షణమ్ ||18|| క఺లింథరజఱక఺ంతమః స఻ౄతయుచిసవభ఺వహితూతృ఺థస఻ తృౌర ఢదావంతయుచః సఽుటాధయభహోఱౌహిత౅సందో౅దబే | భణ౅కో౅఩ఱకుండఱాంవువృఖితు వ఺౅త౉శిధాభవృిమః కఱా౅ణైకబువః కటాక్షసఽషభాః క఺భాక్షు భ఺జంతి ణే ||19|| కఱకఱయణణాోంచీ క఺ంచీవిబూషణభాలిక఺ కచబయఱసచచంథార చంథార వతంససధభిౄణీ | కవికుఱగియః శ఺ి వంశ఺ి వం త౉ఱతుీఱక఺ంకుభ఺ వియచితవృయఃకంతృ఺ కంతృ఺తటే ఩భిశోబణే ||20||
 • 50. సయసవచవె఺ం వీచీ తూచీబవనౄధఽభాధఽభీ బభితబువధా కీభిుయూౄభిుయౄధోబవజితవభీ | జనతు భనవెో యోగ౅ం పోగ౅ం నిణాం తవ జామణే కథత౉వ విధా క఺ంచీబూషే కటాక్షతయంగితమ్ ||21|| బరభభితసభితకోఱో తూఱోతీఱ఩రబమా உஉబమా నతజనతభఃఖండీ తుండీయస఼త౉ి విజింబణే | ఄచఱత఩వె఺ఫేకః తృ఺కః ఩రసానశభ఺సన - ఩రతిబటభధోవేభీ ధాభీకుఱైకవృఖాభణ౅ః ||22|| భధఽయవచవెో భందసేౄభ఺ భతంగజగ఺త౉నః తయుణ౅భజుషవె఺ు న఻చ్ాాపాసుభః఩భి఩ంతినః | కుచబయనణాః కుయు౅యృదరం కుయంగవిఱోచధాః కలితకయుణాః క఺ంచీపాజః కతృ఺లిభహోతువ఺ః ||23|| కభఱసఽషభాక్షా౅భోహే విచక్షణవీక్షణాః కుభుదసఽకితకీిడాచాడాఱకుంతఱఫంధఽభ఺ః | యుచియయుచితేవె఺ు న఻చావౄి఩ర఩ంచనచఽంచవః ఩ుయవిజబనః కంతృ఺తీభే సఽుయంతి భధోయతాః ||24||
 • 51. కలితయతమః క఺ంచీలీఱావిదౌ కవిభండలీ - వచనఱహభీవ఺సంతీధాం వసంతవిబూతమః | కుశఱవిధబే బూమాసఽభేౄ కుయంగవిఱోచధాః కుసఽభవివృఖాభ఺ణేయక్షాణ ం కుతకహఱవిబరభాః ||25|| కఫలితతభవె఺ోండాసఽు ండీయభండఱభండధాః సయస఻జవతూసంణాధాధాభయుంతుదశేఖభ఺ః | నమనసయణేభేిథరమంసః కథా నఽ బవంతి ఫే తయుణజఱదశ఺౅భాః శంపోసు఩ఃపఱవిబరభాః ||26|| ఄచయభత౉షుం థరనం తొనధవజస౅ భుఖవృిమా సయస఻జబువో మానం భాే నం గణేన చ భంజుధా | తిరదశసదవె఺భనిం ఖినిం గిభ఺ చ వితనవతీ తిఱకమతి వె఺ కంతృ఺తీయం తిరఱోచనసఽందభీ ||27|| జనతు బువధే చంకిఫే౅உహం కూమంతభధేహసం కు఩ుయుషకయబరషధటయుద షధటయాధ౅ైయుదయంబభిః | తయుణకయుణే తంథార వూధే౅ తయంగమ ఱోచధే నభతి భబ ణే కూంచిణాోంచీ఩ుభీభణ౅థరన఻కే ||28||
 • 52. భుతుజనభనఃనేటీయతిం సఽుయతోయుణానటీ - విహయణకఱాగేహం క఺ంచీ఩ుభీభణ౅బూషణమ్ | జగతి భహణో మోహవ఺౅దేయిిణాం ఩యభ్షధం ఩ుయహయదిశ఺ం వె఺పఱ౅ం ఫే ఩ుయః ఩భిజింబణామ్ ||29|| భుతుజనమోదాఫేి దాఫేి వచ్ోభమజాహివీ - హిభగిభితటతృ఺ర గ఺ృభ఺మాక్షభ఺మ ఩భ఺తౄధే | విహయణజుషే క఺ంచీథేశే భహేశవయఱోచన - తిరతమసయసకీిడావెౌదాంగణామ నమో నభః ||30|| భయకతయుచ్ాం ఩రణా౅థేశం భహేశవయచక్షువ౅఺మ్ ఄభితఱహభీ఩ూయం తృ఺యం బవ఺ఖ౅఩యోతుదేః | సఽచభితపఱం క఺ంచీపాజో జనస౅ ఩చ్ేలిభం హిభవృఖభిణో వంశసై౅కం వతంసభుతృ఺సౄహే ||31|| ఩రణభనథిధాయంపే కంతృ఺నథరసఖి ణావకే సయసకవిణోధేౄషః ఩ూవ౅఺ సణాం సభుదంచితః | ఩రతిబటభవేతృౌర ఢతృోర ద౅తోవితవకుభుదవతీం నమతి తయవె఺ తుథార భుథార ం నగేశవయకన౅కే ||32||
 • 53. శత౉తజడుభాయంపా కంతృ఺తటీతుకటేచభీ తుహతదఽభితవెోు భా వెోభాయాభుథిరతకుంతఱా | పలితసఽభధోవ఺ఞఛా తృ఺ంచ్ాముదర ఩యథేవణా సపఱమతు ఫే ధేణేర గోణేరశవయన఻రమనంథితూ ||33|| భభ తు దిషణా న఼డా౅ జాడా౅తిభేక కథం తవమా కుభుదసఽషభాఫైతీరతృ఺తీరవతంస఻తకుంతఱామ్ | జగతి శత౉తసుంపాం కంతృ఺నథరతుఱమాభవెౌ వృిమతి హి గఱతుంథార చంథార వతంససధభిౄణీమ్ ||34|| ఩భిభఱ఩భీతృ఺కోథేరకం ఩యోభుచి క఺ంచధే వృఖభిణ౅ ఩ునభెొదైదరపావం శవృన౅యుణాత఩మ్ | ఄన఻ చ జనమనోంఫోయేక్షీౄభనంఫుతు కో உ఩౅వెౌ కుసఽభధనఽషః క఺ంచీథేశే చక఺స఻ు ఩భ఺కిభః ||35|| ఩ుయదభబతుభ఺వమోతుంగసిఱేన యసఙఞమా సయసకవిణాపాజా క఺ంచీ఩ుభోదయస఼భమా | తట఩భిసభెైభీివేభ఺థేరయవచ్ోతేయకితిరఫైః కూత౉వ న తుఱాభసౄచ్ేచణో భహేశవభి గ఺హణే ||36||
 • 54. నమనముగలీభావె఺ౄకీధాం కథా నఽ పఱేగిహీం విదధతి గణౌ వ఺౅కుభ఺వణా గజేందరచభతిిమామ్ | భయతకయుచ్ో భాహేశ఺ధా ఘనసుననత౉రణాః సఽకితవిబవ఺ః తృ఺ర ంచః క఺ంచీవతంసధఽయంధభ఺ః ||37|| భనస఻జమశఃతృ఺యం఩య౅ం భయందఝభీసఽవ఺ం కవికుఱగిభ఺ం కందం కంతృ఺నథరతటభండనమ్ | భధఽయఱలితం భతోం చక్షుయౄతూష఻భధోహయం ఩ుయవిజబనః సయవసవం తతుీయసఽోయుణే కథా ||38|| వృతిలితతమోలీఱాం తూఱాయవిందవిఱోచధాం దహనవిఱసణాుఱాం వౄిక఺భకోటౄభుతృ఺సౄహే | కయధితసచాాఱాం క఺ఱాభిచితుహభ఺ం ఩భ఺ం భనస఻జకితృ఺లీఱాం ఱోఱాఱక఺భలికేక్షణామ్ ||39|| కఱాలీఱాశ఺ఱా కవికుఱవచఃకెైయవవతూ - శయజోజ యణాుిదాభ఺ శశధయవృవుశ఺ే ఘ౅భుకుటీ | ఩ుతూణే నః కంతృ఺఩ులినతటవెౌవేయదతయఱా కథా చక్షుభ఺ౄయగం కనకగిభిదానఽషోభహిష఼ ||40||
 • 55. నభః వె఺ు నిఫేరబ౅ః సునగభిభగభేవణ గుయుణా దదాధేబ౅వూచడాబయణభభితస౅ంథి వృవృయమ్ | సథా వ఺సువేబ౅ః సఽవిధబువి కంతృ఺ఖ౅సభిణే మశోవ఺౅తృ఺భేబ౅ః సఽకితవిబవేపో౅ యతి఩ణేః ||41|| ఄసామంతీ క఺చినౄయకతయుచ్ో ధాకూభుకుటీ - కదంఫం చఽంఫంతీ చయణనఖచంథార ంవు఩టఱైః | తమోభుథార ం విథార వమతు భభ క఺ంచీభిిఱమధా హభోతుంగవౄిభనౄణ౅గిహభవేథర఩కలిక఺ ||42|| ఄధాద౅ంణా క఺చితుుజననమధానందజనతూ తుయుందాధా క఺ంతిం తుజయుచివిఱాసైయజఱభుచ్ామ్ | సౄభ఺భేవె఺ు యఱ౅ం భనస఻ జనమంతీ సవమభహో గఱతోంతృ఺ శంతృ఺ ఩భిఱసతి కంతృ఺఩భిసభే ||43|| సఽదాడుండీయవౄిః స఻ౄతయుచిషు తుండీయవిషమం ఩భిషుోభ఺వణావెౌ ఩భిహస఻తతూఱోతీఱయుచిః | సుధాపా౅భానభార సుఫకమతు ఫే క఺ంక్షుతతయుం దిశ఺ఫైశ఺తూధాం సఽకితపఱతృ఺ండుత౅గభిభా ||44||
 • 56. కితృ఺దాభ఺థోరణీ కి఩ణదిషణాధాం ఩రణభణాం తుహంతీర సంణా఩ం తుగభభుకుటోతుంసకలిక఺ | ఩భ఺ క఺ంచీలీఱా఩భిచమవతీ ఩యవతసఽణా గిభ఺ం తూవీ థేవీ గిభిశ఩యతంణార విజమణే ||45|| కవితవవౄికందః సఽకిత఩భితృ఺టీ హిభగిభేః విదాతీర విశేవవ౅఺ం విషభశయవీయధవజ఩టీ | సఖీ కంతృ఺నథా౅ః ఩దహస఻తతృ఺తోజముగలీ ఩ుభ఺ణో తృ఺మానిః ఩ుయభథనవె఺భార జ౅఩దవీ ||46|| దభిథార ణా భదే౅ దయదలితణాన఻చాసఽషభాః సుధాపోగక఺ోంణాసుయుణహభిణాంక఺ంకూతకచ్ాః | హభ఺దరధా ధాధావిఫుధభుకుటీచఽంత౅త఩థాః కథా కంతృ఺తీభే కథమ విహభ఺మో గిభిసఽణే ||47|| వభీవయుు సేిభా తవబ భభ గిభ఺ం థేవి భనవెో నభీనయుు తృౌర ఢా వదనకభఱే వ఺క౅ఱహభీ | చభీచయుు ఩రఙఞఞ జనతు జడుభానః ఩యజధే సభీసయుు సైవయం జనతు భబ క఺భాక్షు కయుణా ||48||
 • 57. క్షణాణేు క఺భాక్షు బరభయసఽషభావృక్షణగుయుః కటాక్షవ఺౅క్షేతృో భభ బవతు మోక్షామ వి఩థామ్ | నభీనయుు సైవయం వచనఱహభీ తుయజయ఩ుభీ - సభిథరవచీతూచీకయణ఩టుభ఺సే౅ భభ సథా ||49|| ఩ుయవె఺ు ధేౄ బూమః఩రశభన఩యః వె఺ు నౄభ యుజాం ఩రచ్ాయసేు కంతృ఺తటవిహితిసంతృ఺థితు దిశోః | ఆభాం మాచ్ాఞ భూభీకుయు స఩థి దాభీకుయు తభః - ఩భీతృ఺కం భతోం స఩థి ఫుధఱోకం చ నమ భామ్ ||50|| ఈదంచంతీ క఺ంచీనగయతుఱబే తవతోయుణమా సభిథాా వ఺గ఺ా టీ ఩భిహస఻తభాదరవ కవమణామ్ | ఈతృ఺దణేు భాయ఩రతిబటజటాజూటభుకుటీ - కుటీభోఱాే స఻ధా౅ః శతభఖతటౄధా౅ జమ఩టీమ్ ||51|| వృిమం విథా౅ం దథా౅జజనతు నభణాం కీభిుభత౉ణాం సఽ఩ుణార న్ తృ఺ర దణేు తవ ఝటౄతి క఺భాక్షు కయుణా | తిరఱోక఺౅భాదిక౅ం తిర఩ుయ఩భి఩ంతి఩రణబతు ఩రణాభసువణాీథే శత౉తదఽభిణే కూం న కుయుణే ||52||
 • 58. భనఃసుంబం సుంబం గభమదఽ఩కం఩ం ఩రణభణాం సథా ఱోఱం తూఱం చికుయజితఱోఱంఫతుకయమ్ | గిభ఺ం దాయం సేౄయం ధితశవృకూశోయం ఩వు఩ణేః దిశ఺ం యోగ౅ం పోగ౅ం తుహినగిభిపాగ౅ం విజమణే ||53|| ఘనశ఺౅భాధాోభాంతకభహిష఻ క఺భాక్షు భధఽభ఺న్ దిశ఺ం తృ఺ణాధేణానభితజఱవౄణాననఽ఩భాన్ | బవోణాీణే తైణే భబ వితయ ధాతే దిఢబవ - నౄనశోైకే భూకే హిభగిభి఩ణాకే కయుణమా ||54|| నణాధాం భంథాధాం బవతుగఱఫందాకుఱదిమాం భవేందా౅ం యుందాధాభతేఱష఻తసంణానఱతిక఺మ్ | చయంతీం కంతృ఺మాసుటబువి సవితీరం తిరజగణాం సౄభ఺భవె఺ు ం తుత౅ం సౄయభథనజీవ఺తుకలిక఺మ్ ||55|| ఩భ఺ విథా౅ హిథా౅వృితభదనవిథా౅ భయకత - ఩రపాతూఱా లీఱా఩యవవృతవూఱాముధభధాః | తభః఩ూయం దాయం చయణనతతృౌయందయ఩ుభీ - భిగ఺క్షీ క఺భాక్షీ కభఱతయఱాక్షీ నమతు ఫే ||56||
 • 59. ఄహంణాఖా౅ భతోం కఫఱమతి వే హంత హభిణీ హఠ఺తుంవిదార ఩ం హయభహిష఻ సవె఺౅ంకుయభవెౌ | కటాక్షవ఺౅క్షే఩఩రకటహభితృ఺వ౅఺ణ఩టఱైః ఆభాభుచ్ైచయుచ్ాచటమ ఝటౄతి క఺భాక్షు కి఩మా ||57|| ఫుదే వ఺ భూకే వ఺ తవ ఩తతి మస఻ౄనషణభవెౌ కటాక్షః క఺భాక్షు ఩రకటజడుభక్షోద఩టౄభా | కథంక఺యం ధాసైౄ కయభుకుఱచాడాఱభుకుటా నమోవ఺కం ఫూర ముయిభుచి఩భి఩ంతి఩రబితమః ||58|| ఩రతీచీం ఩శ఺౅భః ఩రకటయుచితూవ఺యకభణ౅ - ఩రపాసదరరచీధాం ఩రదలితషడాదాయకభఱామ్ | చయంతీం వెౌషుఫేి ఩తి ఩య఩థేందఽ఩రవిగఱ - తుుదాభ఺దా ం క఺భాక్షీం ఩భిణత఩యంజో౅తియుదమామ్ ||59|| జంపాభ఺తి఩రబితిభుకుటీః తృ఺దయోః న఼ఠమంతీ గుంతౄ఺ధావచ్ాం కవిజనకిణాధ౅ైువయభాభ఺భమంతీ | శంతృ఺ఱక్షీౄం భణ౅గణయుచ్ాతృ఺టఱైః తృ఺ర ఩మంతీ కంతృ఺తీభే కవి఩భిషథాం జింబణే పాగ౅స఼భా ||60||
 • 60. చంథార న఼డాం చతుయవదధాం చంచఱాతృ఺ంగలీఱాం కుందసేౄభ఺ం కుచబయనణాం కుంతఱోదాా తబింగ఺మ్ | భాభ఺భ఺ణేయౄదనవృఖినం భాంసఱం థర఩మంతీం క఺భాక్షీం ణాం కవికుఱగిభ఺ం కఱీవలీేభుతృ఺సే ||61|| క఺ఱాంపోద఩రకయసఽషభాం క఺ంతితేస఻ుయజమంతీ కఱా౅ణాధాభుదమసయణ౅ః కఱీవలీే కవీధామ్ | కందభ఺ీభేః న఻రమసహచభీ కఱౄవ౅఺ణాం తుహంతీర క఺ంచీథేశం తిఱకమతి వె఺ క఺న఻ క఺యుణ౅స఼భా ||62|| ఉభీకుయవనఽియస఻జతటే చ్ాతుభీం బూధభ఺ణాం తృ఺తోజాధాం నమనముగఱే ఩భి఩ంథ౅ం వితనవన్ | కంతృ఺తీభే విహయతి యుచ్ా మోఘమధేౄఘశైలీం కోకథేవషం వృయస఻ కఱమధోో உన఻ విథా౅విశేషః ||63|| క఺ంచీలీఱా఩భిచమవతీ క఺న఻ ణాన఻చాఱక్షీౄః జాడా౅యణే౅ హృతవహవృఖా జనౄబూత౉ః కితృ఺మాః | భాకందవౄియౄధఽయకవిణాచ్ాతుభీ కోకూఱాధాం భాభేగ బూమానౄభ నమనయోభ఺ౄనౄతర క఺న఻ విథా౅ ||64||
 • 61. సేతుభ఺ౄతయౄయతకభయో బకూుపాజాం బవ఺ఫౌా లీఱాఱోఱా కువఱమభబీ భానౄతర వ౅ైజమంతీ | క఺ంచీబూవ౅఺ ఩వు఩తిదిశ఺ం క఺న఻ క఺ఱాంజధాలీ భతోం దఽఃఖం వృతిఱమతు ణే భంజుఱాతృ఺ంగభాఱా ||65|| వ఺౅విణావధాః కువఱమదఱ఩రకూిమావ౅ైయభుథార ం వ఺౅కుభ఺వణా భనస఻జభవేభ఺జవె఺భార జ౅ఱక్షీౄమ్ | క఺ంచీలీఱావిహితియస఻కే క఺ంక్షుతం నః కూిమాసఽః ఫంధచ్ేాథే తవ తుమత౉ధాం ఫదాథరక్షాః కటాక్షాః ||66|| క఺ఱాంపోథే శవృయుచి దఱం కెైతకం దయైమంతీ భదే౅వెౌథాత౉తు భధఽలివేం భాలిక఺ం భ఺జమంతీ | హంవె఺భ఺వం వికచకభఱే భంజుభుఱాే సమంతీ కంతృ఺తీభే విఱసతి నవ఺ క఺న఻ క఺యుణ౅ఱక్షీౄః ||67|| చితరం చితరం తుజభిదఽతమా బయుసమనీఱేవ఺లీం ఩ుంవె఺ం క఺భానఽృవి చ తుమతం ఩ూయమనఽీణ౅పాజామ్ | జాతః శైఱాని తు జఱతుదేః సైవయసంచ్ాయవౄఱః క఺ంచీబూవ౅఺ కఱమతు వృవం కో உన఻ చింణాభణ౅భేౄ ||68||
 • 62. ణాభార ంపోజం జఱదతుకటే తతర ఫంధాక఩ుషీం తస఻ౄనౄలీేకుసఽభసఽషభాం తతర వీణాతుధాదమ్ | వ఺౅విధావధా సఽకితఱహభీ క఺న఻ క఺ంచినగభ఺౅మ్ ఐశ఺తూ వె఺ కఱమతితభ఺ఫైందరజాఱం విఱాసమ్ ||69|| అవేభ఺ంశం తిరదశసదవె఺భాశిబే చ్ాతక఺ధామ్ అక఺శో఩య౅న఻ చ కఱమధాిఱమం తుంగఫేవ౅఺మ్ | కంతృ఺తీభే విహయతితభ఺ం క఺భదేనఽః కవీధాం భందసేౄభో భదనతుగభ఩రకూిమాసం఩రథామః ||70|| అభీదాబూణైయవియఱకినైభ఺తులీఱావిఱాసైః అవె఺ి ఩ూభెొణయదికచ఩ఱైయంచిణాంపోజవృఱైీః | క఺ంణైయేక్షీౄఱలితబవధ౅ైః క఺ంతికెైవఱ౅వె఺భెైః క఺శౄఱ౅ం నః కఫఱమతు వె఺ క఺భకోటీ కటాక్షెైః ||71|| అధానవంణై౅ తయఱనమధ౅ైభ఺ంగజీం వ౅ైజమంతీమ్ అనంథిధ౅ై౅ తుజ఩దజువ౅఺భాతుక఺ంచీ఩ుభ఺బై | అవె఺ౄకీనం హిదమభఖిఱైభ఺గభాధాం ఩ర఩ంచ్ైః అభ఺దా౅బై సీిహమతితభ఺భథిభాబై జనధ౅ై౅ ||72||
 • 63. దాయం వ఺చ్ాం తిరదశసదవె఺ం దఽఃఖస఻ందోసుభితరం మోహక్షేవఱక్షుతియుహవధే కూి యదాయం కుఠ఺యమ్ | కంతృ఺తీయ఩రణబ కవితేయవభిణణోద౅చచభితరం శ఺ంణై౅ సేవే సకఱవి఩థాం శ఺ంకయం తతోఱతరమ్ ||73|| ఖండీకిత౅ ఩రకితికుటౄఱం కఱౄషం తృ఺ర తిబవౄి - వుండీయతవం తుజ఩దజువ౅఺ం వూన౅తందరం థిశంతీ | తుండీభ఺ఖెై౅ భహతి విషబే సవయణవిష఻ట఩రథాతీర చండీ థేవీ కఱమతి యతిం చందరచాడాఱచాడే ||74|| బేన ఖా౅ణో బవతి స గిహీ ఩ూయువ౅ో ఫేయుధధావ మదదికోోణే భదనతుగభతృ఺ర బవం ఫోబవీతి | మతీ్ోణై౅వ తిరజగదదితృో జింబణే కూం఩చ్ానః కంతృ఺తీభే స జమతి భవేనోవృచథోజోవిశేషః ||75|| ధధా౅ ధధా౅ గతిభిహ గిభ఺ం థేవి క఺భాక్షు మధేౄ తుంథా౅ం తేంథా౅తు఩థి జడణాం కఱౄవ౅఺దఽతుౄషంతీమ్ | వె఺దరవ భాదరవయసభధఽయణాబంజితూ భంజుభీతిః వ఺ణీవేణీ ఝటౄతి విణుణాతువయుా తూసీభిాతూ భామ్ ||76||
 • 64. మవె఺౅ వ఺టీ హిదమకభఱం కౌసఽతొ యోగపాజాం మవె఺౅ః న఼ఠీ సతతవృవృభ఺ వౄకభెైభ఺ౄకయంథైః | మవె఺౅ః నేటీ వుి తి఩భిచఱధౌౄలియతిస౅ క఺ంచీ వె఺ ఫే వెోభాబయణభహిష఼ వె఺ధబేణాోంక్షుణాతు ||77|| ఏక఺ భాణా సకఱజగణాతొముష఼ దా౅నభుథార మ్ ఏక఺భార దరశవయచయణయోభేకణాధాం సత౉ందే | ణాటంకోద౅నౄణ౅గణయుచ్ా ణాభరకయణ఩రథేశ఺ ణాయుణ౅వౄిసుఫకూతతనఽవె఺ు ఩స఼ క఺న఻ ఫాఱా ||78|| దంణాదంతి఩రకటనకభీ దంతితేయౄందమాధ౅ైః భంథాభ఺ణాం భద఩భిణతిం భథితీ భందవేసైః | ఄంకూభ఺పా౅ం భనస఻జతభోయంకూణోభ఺ః కుచ్ాపా౅ - భంతఃక఺ంచి సఽుయతి జగణాభాథిభా క఺న఻ భాణా ||79|| తిరమంఫకకుటుంత౅తూం తిర఩ుయసఽందభీత౉ంథిభ఺ం ఩ులింద఩తిసఽందభీం తిర఩ుయపైయవీం పాయతీమ్ | భతంగకుఱధాబక఺ం భహిషభయదతూం భాతిక఺ం బణంతి విఫుదోతుభా విహితిఫేవ క఺భాక్షు ణే ||80||
 • 65. భవేభుతుభధోనటీ భహితయభ౅కంతృ఺తటీ - కుటీయకవివేభిణీ కుటౄఱఫోధసంవేభిణీ | సథా బవతు క఺త౉తూ సకఱథేహిధాం వె఺వత౉తూ కితృ఺తిశమకూంకభీ భభ విబూతబే శ఺ంకభీ ||81|| జడాః ఩రకితితుయాధా జనవిఱోచధాయుంతుథా నభ఺ జనతు వీక్షణం క్షణభవ఺఩౅ క఺భాక్షు ణే | వచసఽు భధఽభాధఽభీం ఩రకటమంతి తృౌయందభీ - విబూతిషు విడంఫధాం వ఩ుష఻ భానౄతరం ఩రకూిమామ్ ||82|| ఘనుతనతటసఽుటసఽుభితకంచఽలీచంచలీ - కితతిర఩ుయశ఺సధా సఽజనవౄలిణోతృ఺సధా | దిశోః సయణ౅భవుిణే భభ కథా నఽ క఺ంచీ఩ుభే ఩భ఺ ఩యభయోగిధాం భనస఻ చితుోఱా ఩ుషోఱా ||83|| కవీందరహిదబేచభీ ఩భిగిహీతక఺ంచీ఩ుభీ తుయూఢకయుణాఝభీ తుఖిఱఱోకయక్షాకభీ | భనః఩థదవీమస఼ భదనశ఺సననేరమస఼ భవేగుణగభీమస఼ భభ దిశో உసఽు ధేథరమస఼ ||84||
 • 66. ధధేన న యభాభహే ఖఱజధాని సేవ఺భహే న చ్ా఩ఱభమాభహే బవబమాని దామాభహే | స఻ిభ఺ం తనఽభహేతభ఺ం భనస఻ కూం చ క఺ంచీయత - సౄభ఺ంతకకుటుంత౅తూచయణ఩ఱేవోతృ఺సధామ్ ||85|| సఽభ఺ః ఩భిజధా వ఩ుయౄనస఻జామ వ౅ైభ఺మణే తిరవిషట఩తుతంత౅తూకుచతటీ చ కేలీగిభిః | గియః సఽయబయో వమసుయుణ౅భా దభిదరస౅ వ఺ కటాక్షసయణౌ క్షణం తు఩తితస౅ క఺భాక్షు ణే ||86|| ఩వితరమ జగతురబీవిఫుధఫోధజీవ఺తుతేః ఩ుయతరమవిభభిదనః ఩ుఱకకంచఽలీథాబతేః | బవక్షమవిచక్షణైయవయసనమోక్షణైభీవక్షణైః తుయక్షయవృభోభణ౅ం కయుణబైవ క఺భాక్షు భామ్ ||87|| కథా కలితఖేఱధాః కయుణబైవ క఺ంచీ఩ుభే కఱామభుకుఱతివషః వుబకదంఫ఩ూభ఺ణ ంకుభ఺ః | ఩యోధయబభ఺ఱవె఺ః కవిజధేషు ణే ఫంధఽభ఺ః ఩చ్ేలిభకితృ఺యవె఺ ఩భి఩తంతి భాభేగ దిశోః ||88||
 • 67. ఄశోధ౅భచఱోదృవం హిదమనందనం థేహిధామ్ ఄనయఘభదిక఺ంచి తతిోభన఻ యతిభుథోద యతణే | ఄధేన సభఱంకిణా జమతి శంకభ఺ంకసిలీ కథాస౅ భభ భానసం వరజతి నేటౄక఺విబరభమ్ ||89|| ఩భ఺భితఝభీ఩ుే ణా జమతి తుత౅భంతశచభీ బువ఺భన఻ ఫహిశచభీ ఩యభసంవిథేక఺తిౄక఺ | భహథిృయ఩భోక్షుణా సతతఫేవ క఺ంచీ఩ుభే భభానవహభహంభతియౄనస఻ పాతు భాహేశవభీ ||90|| తమోవిన఻నదావినం సతతఫేవ క఺ంచీ఩ుభే వివేయయస఻క఺ ఩భ఺ ఩యభసంవిదఽభీవయుహే | కటాక్షతుగఱైయదిఢం హిదమదఽషటదంణావఱం చియం నమతు భాభకం తిర఩ుయవ౅ైభిస఼భంతితూ ||91|| తవఫేవ సతి చండుక఺ తవభస఻ థేవి చ్ాభుండుక఺ తవఫేవ ఩యభాతిక఺ తవభన఻ యోగితూయూన఻ణీ | తవఫేవ కూఱ శ఺ంబవీ తవభస఻ క఺భకోటీ జమా తవఫేవ విజమా తవబ తిరజగదంఫ కూం ఫూర భహే ||92||
 • 68. ఩భే జనతు తృ఺యవతి ఩రణతతృ఺లితు తృ఺ర తిబ - ఩రథాతిర ఩యఫేశవభి తిరజగథావృిణే శ఺శవణే | తిరమంఫకకుటుంత౅తు తిర఩దసంగితు తీరక్షణే తిరశకూుభబ వీక్షణం భబ తుదేహి క఺భాక్షు ణే ||93|| భధోభధఽకభోతువం విదధతీ భతూవ౅఺జువ౅఺ం సవమం఩రబవవ౅ైఖభీవిన఻నవీతిక఺ఱంత౅తూ | ఄహో వృవృభిణా కితృ఺భధఽయసేన కంతృ఺తటే చభ఺చయవిదాబతూ చఱతి క఺న఻ చినౄంజభీ ||94|| కఱావతి కఱాబిణో భుకుటస఼త౉ి లీఱావతి సీివేవతి భహేశవభే బువనమోహధే పాసవతి | ఩రపావతి యఫే సథా భహితయూ఩శోపావతి తవభ఺వతి ఩భే సణాం గుయుకితృ఺ంఫుదాభ఺వతి ||95|| తవబైవ జగదంఫమా బువనభండఱం సామణే తవబైవ కయుణాయదామా తదన఻ యక్షణం తూమణే | తవబైవ ఖయకో఩మా నమనతృ఺వకే హౄమణే తవబైవ కూఱ తుత౅మా జగతి సంతతం స఼ిమణే ||96||
 • 69. చభ఺చయజగనౄబీం సకఱహినౄబీం చినౄబీం గుణతరమభబీం జగతురమభబీం తిరదాభాభబీమ్ | ఩భ఺఩యభబీం సథా దశథిశ఺ం తుశ఺హయౄబీం ఩భ఺ం సతతసనౄబీం భనస఻ చినౄబీం వౄఱబే ||97|| జమ జగదంత౅కే హయకుటుంత౅తు వకుైయుచ్ా జితశయదంఫుజే ఘనవిడంత౅తు కేశయుచ్ా | ఩యభవఱంఫనం కుయు సథా ఩యయూ఩ధభే భభ గతసంవిథో జడుభడంఫయణాండవినః ||98|| బువనజనతు బూవ౅఺బూతచంథేర నభసేు కఱుషశభతు కంతృ఺తీయగేహే నభసేు | తుఖిఱతుగభవేథే౅ తుత౅యూనే నభసేు ఩యవృవభబ తృ఺శచ్ేాదహసేు నభసేు ||99|| కవణణాోంచీ క఺ంచీ఩ుయభణ౅వి఩ంచీఱమఝభీ - వృయఃకంతృ఺ కంతృ఺వసతియనఽకంతృ఺జఱతుదిః | ఘనశ఺౅భా శ఺౅భా కఠినకుచస఼భా భనస఻ ఫే భిగ఺క్షీ క఺భాక్షీ హయనటనవె఺క్షీ విహయణాత్ ||100||
 • 70. సభయవిజమకోటీ వె఺ధక఺నందదాటీ భిదఽగుణ఩భినేటీ భుఖ౅క఺దంఫవ఺టీ | భుతునఽత఩భితృ఺టీ మోహిణాజాండకోటీ ఩యభవృవవధాటీ తృ఺తు భాం క఺భకోటీ ||101|| ఆభం ఩యవయ఩రదం ఩రకితినేశఱం తృ఺వనం ఩భ఺఩యచిథాకితి఩రకటన఩రథరతృ఺బతమ్ | సువం ఩ఠతి తుత౅థా భనస఻ పావమనింత౅క఺ం జనైయఱభఱం భఖెైయదికథేహసంశోషణైః ||102|| || ఆతి సఽు తిశతకం సం఩ూయణమ్ ||
 • 71. కటాక్షశతకం
 • 72. మోవేంధక఺యతువహం వితుహంతుతొడే భూక఺తౄధాభన఻ భవేకవిణావథాధా౅న్ | వౄిక఺ంచిథేశవృవృభీకితిజాగయూక఺న్ ఏక఺భరధాథతయుణీకయుణావఱోక఺న్ ||1|| భాతయజమంతి భభణాగిహమోక్షణాతు భాహేందరతూఱయుచివృక్షణదక్షుణాతు | క఺భాక్షు కలిీతజగతురమయక్షణాతు తవథరవక్షణాతు వయథానవిచక్షణాతు ||2|| అనంగతంతరవిదిదభిైతకౌశఱాధామ్ అనందభంద఩భిఘూభిణతభంథభ఺ణామ్ | ణాయఱ౅భంఫ తవ ణాడుతకయణస఼భాిం క఺భాక్షు ఖేఱతి కటాక్షతుభీక్షణాధామ్ ||3|| కఱోే లిణేన కయుణాయసవేలిేణేన కఱాౄష఻ణేన కభతూమభిదఽస఻ౄణేన |
 • 73. భాభంచిణేన తవ కూంచన కుంచిణేన క఺భాక్షు ణేన వృవృభీకుయు వీక్షుణేన ||4|| వె఺వేమ౅కం గతవతీ భుహృయయజనస౅ భందస఻ౄతస౅ ఩భిణోష఻తతైభచ్ేణాః | క఺భాక్షు తృ఺ండవచభూభివ ణావకీధా కభ఺ణ ంతికం చఱతి హంత కటాక్షఱక్షీౄః ||5|| ఄసుం క్షణానిమతు ఫే ఩భిణా఩సాయ౅మ్ అనందచందరభసభానమణాం ఩రక఺శమ్ | క఺ఱాంధక఺యసఽషుభాం కఱమంథిగంణే క఺భాక్షు కోభఱకటాక్షతుశ఺గభసేు ||6|| ణాటాంకభ్కూుకయుచ్ాంకుయదంతక఺ంతిః క఺యుణ౅హస఻ు఩వృఖాభణ౅ధాదియూఢః | ఈనాౄఱమతవవుబతృ఺ద఩భసౄథరమం క఺భాక్షు ణావకకటాక్షభతంగజేతందరః ||7|| ఛామాబయణే జగణాం ఩భిణా఩వేభీ ణాటంకయతిభణ౅తఱేజ఩ఱేవవౄిః |
 • 74. క఺యుణ౅ధాభ వికూయనౄకయందజాఱం క఺భాక్షు భ఺జతి కటాక్షసఽయదఽర భసేు ||8|| సాభ఺౅శిమ఩రణబతూ భణ౅కుండఱాంవు - ఱౌహిత౅కోకనదక఺ననభానతూమా | మాంతీ తవ సౄయహభ఺ననక఺ంతిస఻ంధఽం క఺భాక్షు భ఺జతి కటాక్షకలిందకధా౅ ||9|| తృ఺ర తృోితి మం సఽకితినం తవ ఩క్షతృ఺ణాత్ క఺భాక్షు వీక్షణవిఱాసకఱా఩ుయందరర | సద౅సుఫేవ కూఱ భుకూువధాయవిణీణే తవె఺ౄతుిణాంతభనయోభిదఫైకభత౅మ్ ||10|| మాంతీ సథైవ భయుణాభనఽకూఱపావం బూర వలిేశకిధనఽయుఱేస఻ణా యవె఺భ఺దా | క఺భాక్షు కౌతుకతయంగితతూఱకంఠ఺ క఺దంత౅తూవ తవ పాతి కటాక్షభాఱా ||11|| గంగ఺ంబస఻ స఻ౄతభబే త఩ధాతౄజేవ గంగ఺ధభోయస఻ నవోతీఱభాలికేవ |
 • 75. వకుై఩రపాసయస఻ శైవఱభండలీవ క఺భాక్షు భ఺జతి కటాక్షయుచిచాటా ణే ||12|| సంవె఺ోయతః కూభన఻ కందలిణాన్ యసఙఞ - కేథాయస఼త౉ి సఽదిమాభు఩పోగయోగ఺౅న్ | కఱా౅ణసాకూుఱహభీకఱభాంకుభ఺నిః క఺భాక్షు ఩క్షౄఱమతు తవదతృ఺ంగఫేఘః ||13|| చ్ాంచఱ౅ఫేవ తుమతం కఱమన్రకిణా౅ భాలిన౅బూః శితి఩తాకిభజాగయూకః | కెైవఱ౅ఫేవ కూభు కఱీమణే నణాధాం క఺భాక్షు చితరభన఻ ణే కయుణాకటాక్షః ||14|| సంజీవధే జనతు చాతవృలీభుఖస౅ సంమోహధే శవృకూశోయకశేఖయస౅ | సంసుంబధే చ భభణాగిహచ్ేష఻టతస౅ క఺భాక్షు వీక్షణకఱా ఩యభ్షధం ణే ||15|| తూఱోஉన఻ భ఺గభదికం జనమనఽీభ఺భేః ఱోఱోஉన఻ బకూుభదిక఺ం దిఢమనిభ఺ణామ్ |
 • 76. వకోి உన఻ థేవి నభణాం సభణాం వితనవన్ క఺భాక్షు నిత౅తు భబ తవదతృ఺ంగతృ఺తః ||16|| క఺భదఽర హో హిదమమంతరణజాగయూక఺ క఺భాక్షు చంచఱదిగంచఱఫేఖఱా ణే | అశచయ౅భంఫ బజణాం ఝటౄతి సవకీమ - సం఩యో ఏవ విధఽధోతి సభసుఫందాన్ ||17|| కుంఠీకభోతు వి఩దం భభ కుంచితబూర - చ్ాతృ఺ంచితః వృితవిథేహబవ఺నఽభ఺గః | యక్షో఩క఺యభతుశం జనమంజగణా౅ం క఺భాక్షు భ఺భ ఆవ ణే కయుణాకటాక్షః ||18|| వౄిక఺భకోటౄ వృవఱోచనశోష఻తస౅ శింగ఺యతెజవిబవస౅ ఩ునః఩రభోహే | నేరభాంబవె఺యదాభచిభ఺త్రచఽభేణ శంకే కేథాయభంఫ తవ కేవఱదిష఻టతృ఺తమ్ ||19|| భావేతౄయశేవదియవెౌ తవ దఽభివఱంఘ౅ - సంవె఺యవింధ౅గిభికుంఠనకేలిచఽంచఽః |
 • 77. దైభ఺౅ంఫుదిం ఩వు఩ణేవుచఱకీకభోతి క఺భాక్షు వీక్షణవిజింబణకుంబజధాౄ ||20|| న఼మూషవయివవృవృభ఺ సఽుటదఽతీఱవౄి - ఫైతీర తుసయగభధఽభ఺ కితణాయక఺న఻ుః | క఺భాక్షు సంవృితవతీ వ఩ుయషటభూభేుః జో౅ణాుిమణే బగవతి తవదతృ఺ంగభాఱా ||21|| ఄంఫ సౄయ఩రతిబటస౅ వ఩ుయౄధోఙఞమ్ ఄంపోజక఺ననత౉వ఺ంచితకంటక఺బమ్ | బింగీవ చఽంఫతి సథైవ స఩క్షతృ఺ణా క఺భాక్షు కోభఱయుచిసువదతృ఺ంగభాఱా ||22|| కేశ఩రపా఩టఱతూఱవిణానజాఱే క఺భాక్షు కుండఱభణ౅చావిథర఩శోపే | శంకే కటాక్షయుచియంగతఱే కితృ఺ఖా౅ శైఱూష఻క఺ నటతి శంకయవఱేపే ణే ||23|| ఄత౅ంతవౄతఱభతందరమతు క్షణాయామ్ ఄవెోు కవిబరభభనంగవిఱాసకందమ్ |
 • 78. ఄఱీస఻ౄణాదితభతృ఺యకితృ఺఩రవ఺హమ్ ఄక్షు఩రభోహభచిభ఺నౄబ క఺భకోటౄ ||24|| భంథాక్షభ఺గతయలీకితితృ఺యతంణార యత్ క఺భాక్షు భంథయతభ఺ం తవదతృ఺ంగడోఱామ్ | అయుహ౅ భందభతికౌతుకశ఺లి చక్షుః అనందఫేతి భుహృయయాశశ఺ంకభ్ఱేః ||25|| ణైరమంఫకం తిర఩ుయసఽందభి హయౄయబూత౉ - యంగం వివేయసయస఼ కయుణా఩రవ఺హః | థావె఺శచ వ఺సవభుఖాః ఩భితృ఺ఱతూమం క఺భాక్షు విశవభన఻ వీక్షణబూబితసేు ||26|| వ఺గీశవభీ సహచభీ తుమఫేన ఱక్షీౄః బూర వఱేభీవశకభీ బువధాతు గేహమ్ | యూ఩ం తిరఱోకనమధాభితభంఫ ణేవ౅఺ం క఺భాక్షు బేషు తవ వీక్షణతృ఺యతంతీర ||27|| భాహేశవయం ఝటౄతి భానసతొనభంఫ క఺భాక్షు దైయ౅జఱదౌ తుతభ఺ం తుభగిమ్ |
 • 79. జాఱేన శింఖఱమతి తవదతృ఺ంగధాభాి వివె఺ు భిణేన విషభాముధథాశకో உవెౌ ||28|| ఈనౄథ౅ ఫోధకభఱాక఺యభంఫ జాడ౅ - సుంఫేయభం భభ భధోవిన఻ధే బరభంతమ్ | కుంఠీకుయుషవ తయవె఺ కుటౄఱాగిస఼భాి క఺భాక్షు ణావకకటాక్షభవేంకుశేన ||29|| ఈథేవలిేతసుఫకూణైయేలిణైభివఱాసైః ఈణాి మ థేవి తవ గ఺ఢకటాక్షకుంజాత్ | దాయం ఩ఱామమతు మోహభిగీకుఱం ఫే క఺భాక్షు సువయభనఽగిహకేసభీందరః ||30|| సేివేదిణాం విదలిణోతీఱకంతిచ్ోభ఺ం జేణాయఫేవ జగథరశవభి జేతుక఺భః | భాధోదాణో భకయకేతుయవెౌ ధఽతూణే క఺భాక్షు ణావకకటాక్షకితృ఺ణవలీేమ్ ||31|| శౌి తీం వరజనిన఻ సథా సయణ౅ం భుతూధాం క఺భాక్షు సంతతభన఻ సౄితిభాయగగ఺తొ |
 • 80. కౌటౄఱ౅భంఫ కథభస఻ియణాం చ ధణేు చ్ౌయ౅ం చ ఩ంకజయుచ్ాం తవదతృ఺ంగతృ఺తః ||32|| తుత౅ం శేితుః ఩భిచిణౌ మతభానఫేవ తూఱోతీఱం తుజసతొ఩తువ఺సఱోఱమ్ | న఼రణై౅వ తృ఺ఠమతి వీక్షణథేవృకేందరః క఺భాక్షీ కూంతు తవ క఺లిభసం఩రథామమ్ ||33|| పార ంణావ భుహృః సుఫకూతస఻ౄత఩ేనభ఺శౌ క఺భాక్షు వకుైయుచిసంచమవ఺భిభ఺శౌ | అనందతి తిర఩ుయభయదనధేతరఱక్షీౄః అఱంఫ౅ థేవి తవ భందభతృ఺ంగసేతుమ్ ||34|| శ఺౅భా తవ తిర఩ుయసఽందభి ఱోచనవౄిః క఺భాక్షు కందలితఫేదఽయణాయక఺ంతిః | జో౅ణాుివతీ స఻ౄతయుచ్ాన఻ కథం తధోతి సీభ఺ా భహో కువఱబైశచ తతా చకోభెైః ||35|| క఺ఱాంజనం చ తవ థేవి తుభీక్షణం చ క఺భాక్షు వె఺భ౅సయణ౅ం సభునైతి క఺ంణా౅ |
 • 81. తుశేైషధేతరసఽఱబం జగతీషు ఩ూయవ - భన౅తిు ాధేతరసఽఱబం తుహిధాథిరకధే౅ ||36|| ధాభాంకుభో భకయకేతనతృ఺వకస౅ క఺భాక్షు ధేతరయుచితూలిభచ్ాతుభీ ణే | ఄత౅ంతభదఽృతత౉దం నమనతరమస౅ హభోి దమం జనమణే హయుణాంకభ్ఱేః ||37|| అయబృఱేశసభబే తవ వీక్షణసు క఺భాక్షు భూకభన఻ వీక్షణభాతరనభరమ్ | సయవఙఞణా సకఱఱోకసభక్షఫేవ కీభిుసవమంవయణభాఱ౅వతీ విణీణే ||38|| క఺ఱాంఫువ఺హ ఈవ ణే ఩భిణా఩వేభీ క఺భాక్షు ఩ుషోయభధఃకుయుణే కటా఺ిః | ఩ూయవః ఩యం క్షణయుచ్ా సభునైతి ఫైతీర - భన౅సఽు స.తతయుచిం ఩రకటీకభోతి ||39|| సాక్షేౄஉన఻ దఽయగభతభేஉన఻ గుయు఩రవె఺ద- వె఺వేమ౅కేన విచయని఩వయగభాభేగ |
 • 82. సంవె఺య఩ంకతుచబే న ఩తత౅భూం ణే క఺భాక్షు గ఺ఢభవఱంఫ౅ కటాక్షమష఻టమ్ ||40|| క఺భాక్షు సంతతభవెౌ హభితూఱయతి - సుంపే కటాక్షయుచి఩ుంజభబే బవణా౅ః | ఫథోా உన఻ బకూుతుగఱైయౄభ చితుహస఼ు సుంబం చ ఫంధభన఻ భుంచతి హంత చితరమ్ ||41|| క఺భాక్షు క఺షణయ౅భన఻ సంతతభంజనం చ త౅బరతుిసయగతయఱోஉన఻ బవతోటాక్షః | వ౅ైభఱ౅భనవహభనంజనణా చ బూమః సధియ౅ం చ బకుహిదమామ కథం దథాతి ||42|| భందస఻ౄతసుఫకూతం భణ౅కుండఱాంవు - వెోు భ఩రవ఺ఱయుచియం వృవృభీకిణాశమ్ | క఺భాక్షు భ఺జతి కటాక్షయుచ్ేః కదంఫమ్ ఈథా౅నభంఫ కయుణాహభిణేక్షణామాః ||43|| క఺భాక్షు ణావకకటాక్షభహేందరతూఱ - స఻ంవేసనం వృితవణో భకయధవజస౅ |
 • 83. వె఺భార జ౅భంగఱవిదౌ భుణ౅కుండఱవౄిః తూభ఺జధోతువతయంగితథర఩భాఱా ||44|| భాతః క్షణం సి఩మ భాం తవ వీక్షుణేన భంథాక్షుణేన సఽజధ౅ైయ఩భోక్షుణేన | క఺భాక్షు కయౄతిత౉భోతోయపాసోభేణ శేిమసోభేణ భధఽ఩దఽ౅తితసోభేణ ||45|| నేరభా఩గ఺఩మస఻ భజజనభాయచమ౅ ముకుః స఻ౄణాంవుకితబసౄవిఱే఩ధేన | క఺భాక్షు కుండఱభణ౅దఽ౅తితేయజటాఱః వౄికంఠఫేవ బజణే తవ దిష఻టతృ఺తః ||46|| కెైవఱ౅థామ కయుణాయసకూంకభ఺మ క఺భాక్షు కందలితవిబరభశంకభ఺మ | అఱోకధామ తవ బకువృవంకభ఺మ భాతయిమోஉసఽు ఩యతంతిరతశంకభ఺మ ||47|| వె఺భార జ౅భంగఱవిదౌ భకయధవజస౅ ఱోఱాఱక఺లికితణోయణభాఱ౅శోపే |
 • 84. క఺ఫేశవభి ఩రచఱదఽతీఱవ౅ైజమంతీ - చ్ాతుయ౅ఫేతి తవ చంచఱదిష఻టతృ఺తః ||48|| భాభేగణ భంజుకచక఺ంతితమోవిణేన భంథామభానగభధా భదధాతుభ఺వెౌ | క఺భాక్షు దిష఻టయమణే తవ శంకభ఺మ సంకేతబూత౉భచిభ఺దతేవె఺భికేవ ||49|| వీరడనఽవితిుయభణీకితవె఺హచభ఺౅ శైవ఺లిణాం గఱయుచ్ా శవృశేఖయస౅ | క఺భాక్షు క఺ంతిసయస఼ం తవదతృ఺ంగఱక్షీౄః భందం సభాశిమతి భజజనఖేఱధామ ||50|| క఺వ౅఺మభంవుకత౉వ ఩రకటం దదాధో భాణ౅క౅కుండఱయుచిం భభణావిభోదర | వుి త౅ంతస఼భతు యతః సఽతభ఺ం చక఺స఻ు క఺భాక్షు ణావకకటాక్షమతీశవభో உవెౌ ||51|| తృ఺వ౅఺ణ ఏవ హభితూఱభణ౅భిదధేషు ఩రభే నణాం కువఱమం ఩రకటీకభోతి |
 • 85. ధౌత౉తిుకో జఱదఫేచకూభా తతసేు క఺భాక్షు వూన౅భు఩భనభతృ఺ంగఱక్షాౄయః ||52|| శింగ఺యవిబరభవతీ సఽతభ఺ం సఱజాజ ధావె఺గిభ్కూుకయుచ్ా కితభందవేవె఺ | శ఺౅భా కటాక్షసఽషభా తవ ముకుఫేతత్ క఺భాక్షు చఽంఫతి థిగంఫయవకుైత౅ంఫమ్ ||53|| తూఱోతీఱేన భధఽనేన చ దిష఻టతృ఺తః క఺భాక్షు తుఱ౅ ఆతి ణే కథభాభనంతి | శైణే౅న తుందమతి మదనవహత౉ందఽతృ఺థాన్ తృ఺తోయుహేణ మదవెౌ కఱవేమణే చ ||54|| ఓషఠ ఩రపా఩టఱవిదఽర భభుథిరణే ణే బూర వలిేవీచిసఽబగే భుఖక఺ంతిస఻ందౌ | క఺భాక్షు వ఺భిబయ఩ూయణఱంఫభాన - క఺ఱాంఫువ఺హసయణ౅ం ఱబణే కటాక్షః ||55|| భందస఻ౄణైయావలిణా భణ౅కుండఱాంవు - సం఩యోఱోహితయుచిసువదతృ఺ంగదాభ఺ |
 • 86. క఺భాక్షు భలిేకుసఽఫైయివ఩ఱేవ౅ైశచ తూఱోతీఱైశచ యచిణేవ విపాతి భాఱా ||56|| క఺భాక్షు వౄతఱకితృ఺యసతుయఝభ఺ంబః - సం఩యో఩క్షౄఱయుచిసువదతృ఺ంగభాఱా | గోతేః సథా ఩ుయభితృోయతేఱష౅భాణా దాభ఺వకదంఫకవిడంఫనభాతధోతి ||57|| హితీంకజం భభ విక఺సమతు ఩రభుషణ - నఽిఱాే సభుతీఱయుచ్ేసుభవె఺ం తుభోథాా | థోవ౅఺నఽషంగజడణాం జగణాం ధఽధానః క఺భాక్షు వీక్షణవిఱాసథిధోదమసేు ||58|| చక్షుభివమోహమతి చందరవిబూషణస౅ క఺భాక్షు ణావకకటాక్షతభః఩రభోహః | ఩రత౅ఙ్మౄఖం తు నమనం స఻ుత౉తం భుతూధాం తృ఺ర క఺శ౅ఫేవ నమతీతి ఩యం విచితరమ్ ||59|| క఺భాక్షు వీక్షణయుచ్ా ముది తుభిజతం ణే తూఱోతీఱం తుయవశేషగణాతేభానమ్ |
 • 87. అగత౅ తతీభిసయం శివణవతంస - వో౅జేన నానభబమాయినభాతధోతి ||60|| అశచయ౅భంఫ భథాధాబు౅దమావఱంఫః క఺భాక్షు చంచఱతుభీక్షణవిబరభసేు | దైయ౅ం విధామ తనఽణే హిథి భ఺గఫంధం శంపోసుథేవ వి఩భీతతమా భుతూధామ్ ||61|| జంణోః సకిత్రణభణో జగథరడ౅ణాం చ ణేజాస఻వణాం చ తువృణాం చ భతిం సపామామ్ | క఺భాక్షు భాక్షుకఝభీత౉వ వ౅ైఖభీం చ ఱక్షీౄం చ ఩క్షౄఱమతి క్షణవీక్షణం ణే ||62|| క఺దంత౅తూ కూభమణే న జఱానఽషంగం బింగ఺వలీ కూభుయభీకుయుణే న ఩దౄమ్ | కూం వ఺ కలిందతనమా సహణే న బంగం క఺భాక్షు తుశచమ఩దం న తవ఺క్షుఱక్షీౄః ||63|| క఺కోఱతృ఺వకతిణీకయణే உన఻ దక్షః క఺భాక్షు ఫాఱకసఽదాకయశేఖయస౅ |
 • 88. ఄత౅ంతవౄతఱతమోஉ఩౅నఽతృ఺యతం ణే చితుం విమోహమతి చితరభమం కటాక్షః ||64|| క఺యీణ౅఩ూయ఩భివభిాతభంఫ మోహ - కంథోదగతం బవభమం విషతృ఺ద఩ం ఫే | తుంగం చునతుు తుహిధాథిరసఽణే బవణా౅ః క఺ంచీ఩ుభేశవభి కటాక్షకుఠ఺యదాభ఺ ||65|| క఺భాక్షు ఘోయబవభోగచికూతుధాయి - భబ౅యియ థేవృకకటాక్షతేషక్రవె఺థాత్ | తణార న఻ థేవి ఱబణే సఽకితీ కథాచి - దన౅స౅ దఽయేబభతృ఺ంగభహౌషధం ణే ||66|| క఺భాక్షు థేవృకకితృ఺ంకుయభాశిమంణో ధాధాతతృోతుమభధావృతతృ఺శఫందాః | వ఺వె఺ఱమం తవ కటాక్షభభుం భవేంణో ఱఫాా వ సఽఖం సభాదియో విచయంతి ఱోకే ||67|| వె఺కూతసంఱన఻తసంబితభుగావేసం వీరడానఽభ఺గసహచ్ాభి విఱోకనం ణే |
 • 89. క఺భాక్షు క఺భ఩భి఩ంతితు భాయవీయ - వె఺భార జ౅విబరభదశ఺ం సపలీకభోతి ||68|| క఺భాక్షు విబరభఫఱైకతుదిభివదామ బూర వలిేచ్ా఩కుటౄలీకితిఫేవ చితరమ్ | వె఺వదరనణాం తవ తుధామ శశ఺ంకభ్ఱే - యంగ఺యాభ఺జ౅సఽఖఱాబభతృ఺ంగవీయః ||69|| క఺భాంకుభెైకతుఱమసువ దిష఻టతృ఺తః క఺భాక్షు బకుభనవె఺ం ఩రదథాతు క఺భాన్ | భ఺గ఺తువతః సవమభన఻ ఩రకటీకభోతి వ౅ైభ఺గ౅ఫేవ కథఫేష భవేభుతూధామ్ ||70|| క఺ఱాంఫువ఺హతువహైః కఱవేమణే ణే క఺భాక్షు క఺లిభభథేన సథా కటాక్షః | చితరం తతాన఻ తుతభ఺భభుఫేవ దివ౅఺ట వ వెోతోంఠ ఏవ యభణే కూఱ తూఱకంఠః ||71|| క఺భాక్షు భనౄథభి఩ుం ఩రతి భాయణా఩ - మోవేంధక఺యజఱథాగభధేన నిత౅న్ |
 • 90. దఽషోయౄకంచఽకూకుఱం కఫలీకభోతు వ఺౅త౉శిఫేచకయుచిసువదతృ఺ంగకేకీ ||72|| క఺భాక్షు భనౄథభితృోయవఱోకధేషు క఺ంతం ఩యోజత౉వ ణావకభక్షుతృ఺తమ్ | నేరభాగమో థివసవథివకచీకభోతి ఱజాజ బభో యజతువనఽౄకులీకభోతి ||73|| భూకో విభించతి ఩యం ఩ుయుషః కుయూ఩ః కందయీతి తిరదశభ఺జతి కూం఩చ్ానః | క఺భాక్షు కేవఱభు఩కిభక఺ఱ ఏవ లీఱాతయంగితకటాక్షయుచః క్షణం ణే ||74|| తూఱాఱక఺ భధఽకయంతి భధోఙఞధావె఺ - భుక఺ు యుచః ఩రకటకందత౅వె఺ంకుయంతి | క఺యుణ౅భంఫ భకయందతి క఺భకోటౄ భధే౅ తతః కభఱఫేవ విఱోచనం ణే ||75|| అక఺ంక్ష౅భాణపఱథానవిచక్షణామాః | క఺భాక్షు ణావకకటాక్షకక఺భదేధోః |
 • 91. సం఩యో ఏవ కథభంఫ విభుకుతృ఺శ - ఫందాః సఽుటం తనఽబితః ఩వుణాం త౅జంతి ||76|| సంవె఺యఘయౄ఩భిణా఩జువ౅఺ం నభ఺ణాం క఺భాక్షు వౄతఱతభ఺ణ౅ తవేక్షుణాతు | చంథార త఩ంతి ఘనచందనకయదభంతి భుక఺ు గుణంతి హిభవ఺భితుషేచనంతి ||77|| నేరభాంఫుభ఺వృసతతసిన఻ణాతు చితరం క఺భాక్షు ణావకకటాక్షతుభీక్షణాతు | సంధఽక్షమంతి భుహృభింధనభ఺వృభీణా౅ భాయదఽర హో భనస఻ భనౄథచితరపానఽమ్ ||78|| క఺ఱాంజన఩రతిబటం కభతూమక఺ంణా౅ కందయీతంతరకఱమా కలిణానఽపావమ్ | క఺ంచీవివేయయస఻కే కఱువ౅఺భిుచ్ోయం కఱోే ఱమసవ భబ ణే కయుణాకటాక్షమ్ ||79|| క఺ి ంణేన భనౄథథేన విమోహ౅భాన - వె఺వంణేన చాతతయుభూఱగతస౅ ఩ుంసః |
 • 92. క఺ంణేన కూంచిదవఱోకమ ఱోచనస౅ తృ఺ర ంణేన భాం జనతు క఺ంచి఩ుభీవిబూషే ||80|| క఺భాక్షు కోஉన఻ సఽజధాసువదతృ఺ంగసంగే కంఠేన కందలితక఺లిభసం఩రథామాః | ఈతుంసకలిీతచకోయకుటుంఫతృోవ౅఺ నకుంథివస఩రసవబూనమధా బవంతి ||81|| తూఱోతీఱ఩రసవక఺ంతితుయదశధేన క఺యుణ౅విబరభజువ౅఺ తవ వీక్షణేన | క఺భాక్షు కయౄజఱదేః కఱవౄసఽణేన తృ఺శతరమాదవమభతొ ఩భిమోచతూమాః ||82|| ఄత౅ంతచంచఱభకితిరభభంజనం కూం ఝంక఺యబంగియహిణా కూభు బింగభాఱా | ధాభాంకుయః కూభు హృణాశనసంగహీనః క఺భాక్షు ధేతరయుచితూలిభకందలీ ణే ||83|| క఺భాక్షు తుత౅భమభంజలియసఽు భుకూు - తెజామ విబరభభథోదమఘూభిణణామ |
 • 93. కందయీదయీ఩ునయుదృవస఻థిాథామ కఱా౅ణథామ తవ థేవి దిగంచఱామ ||84|| దభ఺ీంకుభో భకయకేతనవిబరభాణాం తుంథాంకుభో విదలిణోతీఱచ్ాతుభీణామ్ | థరతృ఺ంకుభో బవతత౉సరకదంఫక఺ధాం క఺భాక్షు తృ఺ఱమతు భాం తవదతృ఺ంగతృ఺తః ||85|| కెైవఱ౅థివ౅భణ౅భోహణ఩యవణేబ౅ః క఺యుణ౅తుయఝయ఩మఃకితభంజధేబ౅ః | క఺భాక్షు కూంకభితశంకయభానసేబ౅ - సేుపో౅ నమోஉసఽు తవ వీక్షణవిబరఫేబ౅ః ||86|| ఄలీీమ ఏవ నవభుతీఱభంఫ హీధా తొనస౅ వ఺ సయణ౅యంఫుయువేం చ కూం వ఺ | దాభే భిగీదిగసభంజసభంజనం చ క఺భాక్షు వీక్షణయుచ్ౌ తవ తయోమాభః ||87|| త౉వౄిబవదగయఱ఩ంకూఱశంకభోయస్ - స఼భాంగణే కూభన఻ భింఖణభాదదానః |
 • 94. హేఱావధాతఱలితశివణోతీఱో உవెౌ క఺భాక్షు ఫాఱ ఆవ భ఺జతి ణే కటాక్షః ||88|| తృౌర ఢుకభోతి విదఽవ౅఺ం నవసాకూుదాటీ - చాణాటవీషు ఫుధకోకూఱఱాఱ౅భానమ్ | భాదరవయసం ఩భిభఱం చ తుయయగఱం ణే క఺భాక్షు వీక్షణవిఱాసవసంతఱక్షీౄః ||89|| కూఱంకషం వితనఽణే కయుణాంఫువభీి వె఺యసవతం సఽకితినః సఽఱబం ఩రవ఺హమ్ | తుచీాకభోతి మభుధాంఫుతయంగబంగీం క఺భాక్షు కూం తవ కటాక్షభవేంఫువ఺హః ||90|| జగభిు థేవి కయుణావుకసఽందభీ ణే ణాటంకయతియుచిథాడుభఖండశోణే | క఺భాక్షు తుయృయకటాక్షభభీచి఩ుంజ - భాహేందరతూఱభణ౅఩ంజయభధ౅పాగే ||91|| క఺భాక్షు సతుోవఱమస౅ సగోతరపావ఺ - థాక఺ి భతి వుి తిభవెౌ తవ దిష఻టతృ఺తః |
 • 95. కూంచ సఽుటం కుటౄఱణాం ఩రకటీకభోతి బూర వఱేభీ఩భిచితస౅ పఱం కూఫేతత్ ||92|| ఏవ౅఺ తవ఺క్షుసఽషభా విషభాముధస౅ ధాభ఺చవయిఱహభీ నగభ఺జకధే౅ | శంకే కభోతి శతదా హిథి దైయ౅భుథార ం వౄిక఺భకోటౄ మదవెౌ వృవృభ఺ంవుభ్ఱేః ||93|| ఫాణేన ఩ుషీధనఽషః ఩భికఱీయభాన - ణార ణేన బకుభనవె఺ం కయుణాకభేణ | కోణేన కోభఱదిశసువ క఺భకోటౄ శోణేన శోషమ వృవే భభ శోకస఻ంధఽమ్ ||94|| భాయదఽర వే భుకుటస఼భతు ఱాఱ౅భాధే భంథాకూతూ఩మస఻ ణే కుటౄఱం చభిషుణ ః | క఺భాక్షు కో఩యబవె఺దవఱభానతొన - సంథేహభంకుయమతి క్షణభక్షుతృ఺తః ||95|| క఺భాక్షు సంవలితభ్కూుకకుండఱాంవు - చంచతిుతశివణచ్ాభయచ్ాతుభీకః |
 • 96. సుంపే తుయంతయభతృ఺ంగభబే బవణా౅ ఫదాశచక఺స఻ు భకయధవజభతుహస఼ు ||96|| మావతోటాక్షయజతూసభమాగభసేు క఺భాక్షు ణావదచిభ఺నిభణాం నభ఺ణామ్ | అవియృవత౅భితథరదితిత౅ంఫభంఫ సంవినౄమం హిదమ఩ూయవగిభీందరశింగే ||97|| క఺భాక్షు కఱీవిటన఼వ బవతోటాక్షో థితుుః సభసువిబవం నభణాం నభ఺ణామ్ | బింగస౅ తూఱనలినస౅ చ క఺ంతిసం఩ - తుయవసవఫేవ హయతీతి ఩యం విచితరమ్ ||98|| ఄత౅ంతవౄతఱభనయగఱకయౄతృ఺క - క఺కోఱవేభి సఽఱబం సఽభధోతేభేతత్ | న఼మూషఫేవ తవ వీక్షణభంఫ కూంతు క఺భాక్షు తూఱత౉దత౉త౅మఫేవ పేదః ||99|| ఄఙఞఞ తబకూుయసభ఩రసయథివవేక - భత౅ంతగయవభనదరతసభసుశ఺సురమ్ |
 • 97. ఄతృ఺ర ఩ుసత౅భసతొ఩గతం చ భుకేుః క఺భాక్షు ధ౅ైవ తవ సీిహమతి దిష఻టతృ఺తః ||100|| (క఺భాక్షు భాభవతు ణే కయుణాకటాక్షః) తృ఺ణేన ఱోచనయుచ్ేసువ క఺భకోటౄ తృోణేన ఩తక఩యోదిబమాతుభ఺ణామ్ | ఩ూణేన ణేన నవక఺ంచనకుండఱాంవు - వీణేన వౄతఱమ బూధయకన౅కే భామ్ ||101|| || ఆతి కటాక్షశతకం సం఩ూయణమ్ ||
 • 98. భందస఻ౄతశతకం
 • 99. ఫదరిమో వమభంజలిం ఩రతిథినం ఫంధచిాథే థేహిధాం కందభ఺ీగభతంతరభూఱగుయవే కఱా౅ణకేలీబువే | క఺భాక్షా౅ ఘనవె఺య఩ుంజయజసే క఺భదఽర హశచక్షువ౅఺ం భంథాయసుఫక఩రపాభదభుషే భందస఻ౄతజో౅తిషే ||1|| సదరరచ్ే నవభలిేక఺సఽభనవె఺ం ధావె఺గిభుక఺ు భణే - భ఺చ్ాభ఺౅మ భిణాఱక఺ండభహవె఺ం ధ౅ైసభిగక఺మ థివషే | సవయుా ధా౅ సహ ముదేవన హిభయుచ్ేయభ఺ా సధాదా౅స఻ధే క఺భాక్షా౅ః స఻ౄతభంజభీధవలిభాథైవణామ తసైౄ నభః ||2|| కయూీయదఽ౅తిచ్ాతుభీభతితభ఺భలీీమస఼ం కుయవతీ థౌభ఺ృగో౅దమఫేవ సంవిదధతీ థౌవ౅఺కభీణాం తివవ౅఺మ్ | క్షుఱాే ధేవ భధోఙఞభలిేతుకభ఺నఽుఱాే నన఻ వ౅ంజతీ క఺భాక్షా౅ భిదఽఱస఻ౄణాంవుఱహభీ క఺భ఩రసాయసఽు ఫే ||3|| మా న఼నసునభండఱో఩భి ఱసతోయూీయఱేతృ఺మణే మా తూఱేక్షణభ఺తిరక఺ంతితతిషు జో౅ణాుి఩రభోవేమణే |
 • 100. మా వెౌందయ౅ధఽతూతయంగతతిషు వ఺౅ఱోఱహంవె఺మణే క఺భాక్షా౅ః వృవృభీకభోతు హిదమం వె఺ ఫే స఻ౄతతృ఺ర చఽభీ ||4|| బేవ౅఺ం గచాతి ఩ూయవ఩క్షసయణ౅ం కౌభుదవతః శేవతిభా బేవ౅఺ం సంతతభాయుయుక్షతి తుఱాకక్షా౅ం శయచచందరభాః | బేవ౅఺త౉చాతి కంఫుయ఩౅సఽఱపాభంణేవసత్రకూిమాం క఺భాక్షా౅ భభణాం హయంతు భభ ణే వేసతివవ౅఺భంకుభ఺ః ||5|| అశ఺స఼భసఽ సంతతం విదధతీ ధ౅ైశ఺కభీం వ఺౅కూిమాం క఺శ఺ధాభతేభానబంగకఱధాకౌశఱ౅భాత౅బరతీ | ఇశ఺ధేన విఱోకూణా సకుతుకం క఺భాక్షు ణే కఱౄష - కేేశ఺తృ఺మకభీ చక఺స఻ు ఱహభీ భందస఻ౄతజో౅తివ౅఺మ్ ||6|| అయూఢస౅ సభునితసునతటీవె఺భార జ౅స఻ంవేసనం కందయీస౅ విపోయజగతురమతృ఺ర కట౅భుథార తుదేః | మవె఺౅శ఺చభయచ్ాతుభీం కఱమణే యవృౄచాటా చంచఱా వె఺ భందస఻ౄతభంజభీ బవతు నః క఺భామ క఺భాక్షు ణే ||7|| శంపోభ఺౅ ఩భియంబసంబరభవిదౌ ధ౅ైయౄఱ౅స఼భాతుదిః గెైభ఺వణీవ తయంగిణీ కితభిదఽస౅ంథాం కలింథాతౄజామ్ |
 • 101. కఱాౄష఼కుయుణే కఱంకసఽషభాం కంఠసిలీచఽంత౅తూం క఺భాక్షా౅ః స఻ౄతకందలీ బవతు నః కఱా౅ణసంథోహితూ ||8|| జేతుం వేయఱణాత౉వ సునతటీం సంజగుౄష఼ సంతతం గంతుం తుయౄఱణాత౉వ థివగుణ౅ణాం భగ఺ి కితృ఺వెోు ా తస఻ | ఱఫుా ం విసౄమతూమణాత౉వ హయం భ఺గ఺కుఱం కుయవతీ భంజుసేు స఻ౄతభంజభీ బవబమం భతాితు క఺భాక్షు ఫే ||9|| శేవణాన఻ ఩రకటం తుశ఺కయయుచ్ాం భాలిన౅భాతనవతీ వౄణాన఻ సౄయతృ఺వకం ఩వు఩ణేః సంధఽక్షమంతీ సథా | వె఺వపావ఺౅దధభ఺వృిణాన఻ నభణాభుచ్ైచభిదశంతీ గతిం క఺భాక్షు సఽుటభంతభ఺ సఽుయతు నసువనౄందవేస఩రపా ||10|| వకుైవౄిసయస఼జఱే తయలితబూర వలిేకఱోే లిణే క఺లిభాి దధతీ కటాక్షజనఽవ౅఺ భాధఽవరతీం వ఺౅఩ితిమ్ | తుభిిథార భఱ఩ుండభీకకుహధాతృ఺ండుత౅భాత౅బరతీ క఺భాక్షా౅ః స఻ౄతచ్ాతుభీ భభ భనః క఺తయ౅భునాౄఱబేత్ ||11|| తుత౅ం ఫాదితఫంధఽజీవభధయం ఫైతీరజుషం ఩ఱేవ౅ైః వుదాస౅ థివజభండఱస౅ చ తియసోభ఺ు యభతృ఺౅వృిణా |
 • 102. మా వ౅ైభఱ౅వతీ సథైవ నభణాం చ్ేతః ఩ుతూణేతభ఺ం క఺భాక్షా౅ హిదమం ఩రవె఺దమతు ఫే వె఺ భందవేస఩రపా ||12|| దఽర హ౅ంతీ తభసే భుహృః కుభుథితూవె఺వేమ౅భాత౅బరతీ మాంతీ చందరకూశోయశేఖయవ఩ుఃవెౌదాంగణే నేరంఖణమ్ | ఙఞఞ ధాంపోతుదివీచిక఺ం సఽభనవె఺ం కూఱంకవ౅఺ం కుయవతీ క఺భాక్షా౅ః స఻ౄతకౌభుథర హయతు ఫే సంవె఺యణాతృోదమమ్ ||13|| క఺వౄౄయదరవదాతుకయదభయుచ్ా కఱాౄషణాం త౅బరతీ హంవెౌదైభివ కుయవతీ ఩భిచితిం వేభీకిణైభౌౄకూుకెైః | వక్షోజనౄతువ౅఺యశైఱకటకే సంచ్ాయభాతనవతీ క఺భాక్షా౅ భిదఽఱస఻ౄతదఽ౅తిభబీ పాగీయతర పాసణే ||14|| కంఫోయవంశ఩యం఩భ఺ ఆవ కితృ఺సంణానవలీేబువః సంపుఱేసుఫక఺ ఆవ ఩రసిభభ఺ భూభ఺ు ః ఩రవె఺థా ఆవ | వ఺కీీమూషకణా ఆవ తిర఩థగ఺఩భ఺౅మపేథా ఆవ పార జంణే తవ భందవేసకూయణాః క఺ంచీ఩ుభీధాబకే ||15|| వక్షోజే ఘనవె఺య఩తరయచధాబంగీస఩ణాిబణా కంఠే భ్కూుకవేయమష఻టకూయణవ఺౅తృ఺యభుథార బణా |
 • 103. ఓషఠ వౄితుకుయుంఫ఩ఱేవ఩ుటే నేరంఖత్రసాధాబణా క఺భాక్షు సఽుయణాం భథరమహిదబే తవనౄందవేస఩రపా ||16|| బేవ౅఺ం త౅ందఽభివో఩భి ఩రచలిణో ధావె఺గిభుక఺ు భణ౅ః బేవ౅఺ం థరన ఆవ఺దికంఠభమణే వేయః కభ఺ఱంఫనమ్ | బేవ౅఺ం ఫంధఽభివోషఠ యోయయుణ౅భా ధణేు సవమం యంజనం క఺భాక్షా౅ః ఩రబవంతు ణే భభ వృవోఱాే వె఺మ వేవె఺ంకుభ఺ః ||17|| మా జాడా౅ంఫుతుదిం క్షుణోతి బజణాం వ౅ైభ఺మణే కెైయవ౅ైః తుత౅ం మాం తుమఫేన మా చ మతణే కయుు ం తిరణేణోరతువమ్ | త౅ంఫం చ్ాందరభసం చ వంచమతి మా గభేవణ వె఺ ణాదివౄ క఺భాక్షు స఻ౄతభంజభీ తవ కథం జో౅ణేుిత౅వెౌ కీయుయణే ||18|| అయుఢా యబవె఺తుీయః ఩ుయభితృోభ఺శేేషణో఩కిఫే మా ణే భాతయునైతి థివ౅తటౄతూశంక఺కభీ తతషణమ్ | ఓవ౅ౌఠ వే఩మతి బుర వౌ కుటౄఱమణా౅నభరమణా౅ననం ణాం వంథే భిదఽవేస఩ూయసఽషభాఫేక఺భరధాథన఻రబే ||19|| వకేుైంథోసువ చంథిరక఺ స఻ౄతతతియవఱుగ సఽుయంతీ సణాం వె఺౅చ్ేచదఽ౅కూుత౉దం చకోయభనవె఺ం క఺భాక్షు కౌతకహఱమ్ |
 • 104. ఏతచిచతరభహభిిశం మదదిక఺ఫేవ౅఺ యుచిం గ఺హణే త౅ంఫోషఠ దఽ౅భణ౅఩రపాసవన఻ చ మథిూఫోూకభాఱంఫణే ||20|| వె఺దిశ౅ం కఱశ఺ంఫుదేయవహతి మణాోభాక్షు భందస఻ౄతం శోపామోషఠ యుచ్ాంఫ విదఽర భబవ఺ఫేణాథిృథాం ఫూర భహే | ఏకవె఺ౄదఽథితం ఩ుభ఺ కూఱ ఩తృౌ శయవః ఩ుభ఺ణః ఩ుభాన్ ఏతనౄధ౅సభుదృవం యసమణే భాధఽయ౅యూ఩ం యసమ్ ||21|| ఈతుు ంగసునకుంబశైఱకటకే వివె఺ు భికసాు భిక఺ - ఩తరవౄిజుష఻ చంచఱాః స఻ౄతయుచః క఺భాక్షు ణే కోభఱాః | సందా౅థరదితియంజిణా ఆవ భుహృః వె఺ంథార ధయజో౅తివ౅఺ వ఺౅ఱోఱాభఱశ఺యథాబరశకఱవ఺౅తృ఺యభాతనవణే ||22|| క్షీయం దాయత ఏవ తిషఠ తు కథం వ౅ైభఱ౅భాణార థిదం భాతసేు సహతృ఺ఠవీతిభమణాం భందస఻ౄణైయౄంజుఱైః | కూం చ్ేమం తు తేథాస఻ు థోహనవశ఺థేకం తు సంజామణే క఺భాక్షు సవమభభిితం ఩రణభణాభన౅తుు థోదఽహ౅ణే ||23|| కయూీభెైయభిణైయజగజజనతు ణే క఺భాక్షు చంథార తనైః భుక఺ు వేయగుణైయౄిణాఱవఱబైయుౄగాస఻ౄతవౄిభిమమ్ |
 • 105. వౄిక఺ంచీ఩ుయధాబకే సభతమా సంసాు మణే సజజధ౅ైః తణాు దిఙౄభ ణా఩శ఺ంతివిధబే కూం థేవి భంథామణే ||24|| భదే౅గభిృతభంజువ఺క౅ఱహభీభాదరవఝభీవౄతఱా భంథాయసుఫక఺మణే జనతు ణే భందస఻ౄణాంవుచాటా | మవె఺౅ వయాబతుం భుహృభివకసనం క఺భాక్షు క఺భదఽర హో వఱుగ భీవక్షణవిబరభవ౅తికభో వ఺సంతభావె఺మణే ||25|| త౅ంఫోషఠ దఽ౅తి఩ుంజయంజితయుచిసువనౄందవేసచాటా | కఱా౅ణం గిభివె఺యవపౌభతనబే కఱోే ఱమణావవు ఫే | పుఱేనౄలిేన఻నదాహఱేకభబీ భాఱేవ మా నేశఱా వౄిక఺ంచీశవభి భాయభభిదతుయుభోభదే౅ భుహృయేంఫణే ||26|| త౅పార ణా శయదబరవిబరభదశ఺ం విథో౅తభాధా఩౅వెో క఺భాక్షు స఻ౄతభంజభీ కూయతి ణే క఺యుణ౅దాభ఺యసమ్ | అశచయ౅ం వృవృభీకభోతి జగతీశ఺చఱోక౅ చ్ైధాభహో క఺భం ఖేఱతి తూఱకంఠహిదమం కౌతకహఱాంథోలితమ్ ||27|| నేరంఖణౌ్ోఢకటాక్షకుంజకుహభేషవత౅చాగుచ్ాాబతం వకేుైందఽచావిస఻ంధఽవీచితుచబే ఩ేన఩రణాధాబతమ్ |
 • 106. ధ౅ైయంతయ౅విజింతేతసునతటే ధ౅ైచ్ోఱ఩టాట బతం క఺ఱుష౅ం కఫలీకభోతు భభ ణే క఺భాక్షు భందస఻ౄతమ్ ||28|| న఼మూషం తవ భంథయస఻ౄతత౉తి వ౅భెొివ వె఺఩఩రతా క఺భాక్షు ధఽర వతొదిశం మథి బవేథేతతోథం వ఺ వృవే | భంథాయస౅ కతాఱవం న సహణే భతాితి భంథాకూతూ - త౉ందఽం తుందతి కీభిుణేஉన఻ కఱవౄతృ఺తోదితొభ఺ి యమణే ||29|| విశేవవ౅఺ం నమధోతువం వితనఽణాం విథో౅తణాం చందరభా విఖా౅ణో భదధాంతకేన భుకుటీభదే౅ చ సంభాన౅ణామ్ | అః కూం జాతభధేన వేససఽషభాభాఱోక౅ క఺భాక్షు ణే క఺ఱంకీభవఱంఫణే ఖఱు దశ఺ం కఱాౄషహీధో உ఩౅వెౌ ||30|| చ్ేతః వౄతఱమంతు నః ఩వు఩ణేభ఺నందజీవ఺తవో నభార ణాం నమధాధవస఼భసఽ శయచచంథార తతృో఩కిభాః | సంవె఺భ఺ఖ౅సభోయువేకయఖలీక఺భే తువ౅఺భోతోభ఺ః క఺భాక్షు సౄయకీభిుతెజతుకభ఺సువనౄందవేవె఺ంకుభ఺ః ||31|| కభౌౄఘాఖ౅తభఃకచ్ాకచికభ఺ధాోభాక్షు సంచింతబే తవనౄందస఻ౄతభోచివ౅఺ం తిరబువనక్షేభంకభ఺నంకుభ఺న్ |
 • 107. బే వకుైం వృవృయవృియో వికస఻తం చంథార తతృ఺ంపోయుహ - థేవవ౅ోథేావ౅ోణచ్ాతుభీత౉వ తియసోయుు ం ఩భిషుోయవణే ||32|| కుయు౅యిః కుఱశైఱభ఺జతనబే కూఱంకషం భంగఱం కుందసీయానచఽంచవసువ వృవే భందస఻ౄత఩రకిభాః | బే క఺భాక్షు సభసువె఺క్షునమనం సంణోషమంతీశవయం కయూీయ఩రకభ఺ ఆవ ఩రసిభభ఺ః ఩ుంవె఺భవె఺దాయణాః ||33|| కఫేరణ సి఩మసవ కయౄకుహధాచ్ోభేణ భాభ఺గభ - వ఺౅ఖా౅వృక్షణథరక్షుణేన విదఽవ౅఺భక్షీణఱక్షీౄ఩ువ౅఺ | క఺భాక్షు స఻ౄతకందఱేన కఱుషవెోుటకూిమాచఽంచఽధా క఺యుణా౅భితవీచిక఺విహయణతృ఺ర చఽయ౅ధఽభే౅ణ భామ్ ||34|| తవనౄందస఻ౄతకందఱస౅ తుమతం క఺భాక్షు శంక఺భహే త౅ంఫః కశచన నాతనః ఩రచలిణో ధ౅ైశ఺కయః వౄకయః | కూంచ క్షీయ఩యోతుదిః ఩రతితుదిః సవభ఺వహితూవీచిక఺ - త౅ఫోవకోஉన఻ విడంఫ ఏవ కుహధా భలీేభతలీేయుచః ||35|| దఽషోభ఺ౄయోతుసయగకయోశభహసుం఩యోత఩తం త౉ఱ - తీంకం శంకయవఱేపే భభ భనః క఺ంచీ఩ుభ఺ఱంకూిబే |
 • 108. ఄంఫ తవనౄిదఽఱస఻ౄణాభితయసే భంక఺ు వ విధామ వ౅తా - భానంథోదమవెౌధశింగ఩దవీభాభోఢుభాక఺ంక్షతి ||36|| నభార ణాం నగభ఺జశేఖయసఽణే ధాక఺ఱమాధాం ఩ుయః క఺భాక్షు తవయమా వి఩త్రశఫేన క఺యుణ౅దాభ఺ః కూయన్ | అగచాంతభనఽగిహం ఩రకటమధాినందతెజాతు ణే ధాస఼భే భిదఽవేస ఏవ తనఽణే ధాతే సఽదావౄతఱః ||37|| క఺భాక్షు ఩రథభానవిబరభతుదిః కందయీదయీ఩రసాః భుగాసేు భిదఽవేస ఏవ గిభిజే భువ౅఺ణ తు ఫే కూలిూషమ్ | మం దరషుట ం విహిణే కయగిహ ఈఫే శంబుసురతృ఺తొలితం సైవయం క఺యమతి సౄ ణాండవవిధోథానంథిధా తండుధా ||38|| క్షుణణం కేనచిథేవ దరయభనవె఺ కుణార న఻ ధాధాజధ౅ైః కయౄగింతితుమంతిరణైయసఽగభం క఺భాక్షు వె఺భాన౅తః | భుగెొాయుదా షుట భశక౅ఫేవ భనవె఺ భూఢసమ ఫే భ్కూుకం భాయగం దయైమతు ఩రథర఩ ఆవ ణే భందస఻ౄతవౄిభిమమ్ ||39|| జో౅ణాుిక఺ంతితేభేవ తుయౄఱతయం ధ౅ైశ఺కయం భండఱం హంసైభేవ శయథివఱాససభబే వ఺౅కోచభంపోయుహమ్ |
 • 109. సవచ్ైాభేవ వికసవభెైయుడుగుణైః క఺భాక్షు త౅ంఫం థివః ఩ుణై౅భేవ భిదఽస఻ౄణైసువ భుఖం ఩ువ౅఺ణ తి శోపాబయమ్ ||40|| భానగింతివిధఽంతుథేన యబవె఺థావె఺వద౅భాధే నవ - నేరభాడంఫయ఩ూభిణభాహిభకభే క఺భాక్షు ణే తతషణమ్ | అఱోక౅ స఻ౄతచంథిరక఺ం ఩ునభిభాభుతూౄఱనం జగుౄష఼ం చ్ేతః వౄఱమణే చకోయచభితం చంథార యాచాడాభణేః ||41|| క఺భాక్షు స఻ౄతభంజభీం తవ బజే మవె఺౅స఻ువవ౅఺భంకుభ఺ - ధాన఼నసునతృ఺నఱాఱసతమా తుశైంకభంకేశమః | ఉయావం వీక్ష౅ వికయితి ఩రసిభభ఺నఽథాద భమా వుండమా సానఽసఽణే త౅సశంకమావు కుహధాదంణావఱగ఺ి భణీః ||42|| గ఺ఢాశేేషవిభయదసంబరభవశ఺దఽథాద భభుక఺ు గుణ - తృ఺ర ఱంఫే కుచకుంబయోభివగలిణే దక్షథివవ౅ో వక్షస఻ | మా సఖే౅న న఻నహ౅తి ఩రచఽయమా పావె఺ తథరమాం దశ఺ం వె఺ ఫే ఖేఱతు క఺భకోటౄ హిదబే వె఺ందరస఻ౄణాంవుచాటా ||43|| భంథాభే తవ భంథయస఻ౄతయుచ్ాం భాతుయ౅భాఱోక౅ణే క఺భాక్షు సౄయశ఺సధే చ తుమణో భ఺గోదయో ఱక్ష౅ణే |
 • 110. చ్ాంథరరషు దఽ౅తిభంజభీషు చ భవేంథేవవ౅఺ంకుభో దిశ౅ణే వుథాా ధాం కథతొదివౄ గిభిసఽణే உతివుథాా దశ఺ కథ౅ణామ్ ||44|| న఼మూషం ఖఱు న఼మణే సఽయజధ౅ైయుద గ఺ా ంఫుదియౄథ౅ణే భాహేశైశచ జటాకఱా఩తుగడైయౄంథాకూతూ నహ౅ణే | వౄణాంవుః ఩భిబూమణే చ తభవె఺ తవె఺ౄదధేణాదివౄ క఺భాక్షు స఻ౄతభంజభీ తవ వచ్ోవ౅ైదగాయభుఱేంఘణే ||45|| అశంకే తవ భందవేసఱహభీభధా౅దివౄం చంథిరక఺ - ఫేక఺ఫేరశకుటుంత౅తు ఩రతి఩దం మవె఺౅ః ఩రపాసంగఫే | వక్షోజాంఫుయుహే న ణే యచమతః క఺ంచిదదశ఺ం కౌఙౄలీ - భావె఺౅ంపోయుహభంఫ కూంచ శనకెైభ఺ఱంఫణే పుఱేణామ్ ||46|| అస఼ుభ఺ణ ధయక఺ంతి఩ఱేవచబే తృ఺తం భుహృయజగుౄష఼ భాయథోరహిణ౅ కందఱతుమయశయజావఱావలీయవయంజతీ | తుందంతీ ఘనవె఺యవేయవఱమజో౅ణాుిభిణాఱాతు ణే క఺భాక్షు స఻ౄతచ్ాతుభీ వియహిణీభీతిం జగ఺హేతభ఺మ్ ||47|| సాభ఺౅ఱోకవిదౌ విక఺సభదికం మాంతీ హయంతీ తభ - సుంథోహం నభణాం తుజసౄయణణో థోవ౅఺కయథేవష఻ణీ |
 • 111. తుభ఺౅ంతీ వదధాయవిందకుహభ఺తుియూా తజాడా౅ నిణాం వౄిక఺భాక్షు తవ స఻ౄతదఽ౅తిభబీ చితీరమణే చంథిరక఺ ||48|| కుంఠీకుయు౅యతొ కుఫోధఘటధాభసౄనౄధోభాతితూం వౄిక఺భాక్షు వృవంకభ఺సువ వృవే వౄిభందవేవె఺ంకుభ఺ః | బే తనవంతి తుయంతయం తయుణ౅భసుంఫేయభగ఺ి భణీ - కుంబదవందవవిడంత౅తు సునతటే భుక఺ు కుతాడంఫయమ్ ||49|| నేరంఖంతః శయదంఫుథా ఆవ శధ౅ైః నేరభాతుఱైః నేరభిణా భజజంణో భందధాభికంఠసఽషభాస఻ందౌ భుహృయౄంథయమ్ | వౄిక఺భాక్షు తవ స఻ౄణాంవుతుకభ఺ః శ఺౅భామభానవృియో తూఱాంపోధయధ౅ై఩ుణీం తత ఆణో తుభిిదరమంత౅ంజవె఺ ||50|| వ఺౅తృ఺యం చతుభ఺నధ౅ైకవిహిణౌ వ఺౅కుయవతీ కుయవతీ యుథార క్షగిహణం భహేవృ సతతం వ఺గూభిౄకఱోే లిణా | ఈతుుఱేం ధవఱాయవిందభధభీకిత౅ సఽుయంతీ సథా వౄిక఺భాక్షు సయసవతీ విజమణే తవనౄందవేస఩రపా ||51|| కయూీయదఽ౅తితసోభేణ భహవె఺ కఱాౄషమణా౅ననం వౄిక఺ంచీ఩ుయధాబకే ఩తిభివ వౄిభందవేవెో உన఻ ణే |
 • 112. అలింగత౅తిన఼వభ఺ం సునతటీం త౅ంఫాధయం చఽంఫతి తృౌర ఢం భ఺గబయం వ౅నకూు భనవెో దైయ౅ం ధఽతూణేతభ఺మ్ ||52|| వ౅ైశథే౅న చ విశవణా఩హయణకీిడా఩టీమసుమా తృ఺ండుణే౅న ఩చ్ేలిఫేన జగణాం ధేణోరతువోణాీథేన | క఺భాక్షు స఻ౄతకందఱైసువ తుఱాభాభోఢుభుథో౅గితూ జో౅ణాుివెౌ జఱభ఺వృతృోషణతమా దావ౅఺౅ం ఩ర఩ధాి దశ఺మ్ ||53|| ఱావణా౅ంఫుజితూభిణాఱవఱబైః శింగ఺యగంధథివ఩ - గ఺ి భణ౅ః వుి తిచ్ాభభెైసుయుణ౅భవె఺వభ఺జ౅ణేజోంకుభెైః | అనంథాభితస఻ంధఽవీచి఩ిషణైభ఺వె఺౅ఫజహంసైసువ వౄిక఺భాక్షు భతాన భందహస఻ణైయౄతోం భనఃకఱౄషమ్ ||54|| ఈతుు ంగసునభండలీ఩భిచఱధాౄణ౅క౅వేయచాటా - చంచచ్ోాణ౅భ఩ుంజభధ౅సయణ౅ం భాతః ఩భిషుోయవతీ | మా వ౅ైదగాయభునైతి శంకయజటాక఺ంణాయవ఺టీ఩త - తువభ఺వన఼఩మసః స఻ౄతదఽ౅తియవెౌ క఺భాక్షు ణే భంజుఱా ||55|| సధాిఫైకజువ౅఺ జధేన సఽఱబం సంసాచమంతీ శధ౅ై - యుతుు ంగస౅ చిభ఺దనఽగిహతభోయుతీతుయభానం పఱమ్ |
 • 113. తృ఺ర థఫే౅న వికసవభ఺ కుసఽభవణా్ోగఱృయభపే౅ముష఼ క఺భాక్షు స఻ౄతచ్ాతుభీ తవ భభ క్షేభంకభీ కఱీణామ్ ||56|| దానఽవ౅఺ోగిసయస౅ ఱోఱకుటౄఱబూర ఱేఖమా త౅బరణో లీఱాఱోకవృలీభుఖం నవవమవె఺ుభార జ౅ఱక్షీౄ఩ుషః | జేతుం భనౄథభభిదనం జనతు ణే క఺భాక్షు వేసః సవమం వఱుగ భివబరభబూబిణో వితనఽణే సేధా఩తి఩రకూిమామ్ ||57|| మధాికం఩త క఺ఱకూటకఫలీక఺భే చఽచఽంఫే న మద్ - గ఺ే ధా౅ చక్షుష఻ యూష఻ణానఱవృఖే యుదరస౅ తణాు దిశమ్ | చ్ేణో మత్రసబం సౄయజవయవృఖిజావఱేన ఱేలిహ౅ణే తణాోభాక్షు తవ స఻ౄణాంవుకలిక఺హేఱాబవం తృ఺ర బవమ్ ||58|| సంతేధేివ సఽ఩యవఱోకతటౄతూ వీచీచబైభ఺౅భుధ౅ైః సంత౉శేివ శశ఺ంకథరన఻ుఱహభీ తూఱైయౄవేతూయథైః | క఺భాక్షు సఽుభిణా తవ స఻ౄతయుచిః క఺ఱాంజనసీభిాధా క఺లిభాి కచభోచివ౅఺ం వ౅తికభే క఺ంచిదదశ఺భవుిణే ||59|| జాతూమో జగథరశవయ఩రణబతు తవనౄందవేస఩రపాం వౄిక఺భాక్షు సభోజితూభతేనవ఺ఫేవ౅఺ మతః సయవథా |
 • 114. అసే౅ంథోయవఱోకేన ఩వు఩ణేయపే౅తి సంపుఱేణాం తంథార ఱుసుదపావ ఏవ తనఽణే తథైవ఩భీత౅కిభమ్ ||60|| మాంతీ ఱోహితిభానభబరతటౄతూ దాతుచాటాకయదఫైః పాంతీ ఫాఱగబస఻ుభాలికూయణైభేౄఘావలీ శ఺యథర | త౅ంఫోషఠ దఽ౅తి఩ుంజచఽంఫనకఱాశోణామభాధేన ణే క఺భాక్షు స఻ౄతభోచివ౅఺ సభదశ఺భాభోఢుభాక఺ంక్షణే ||61|| వౄిక఺భాక్షు భుఖేందఽబూషణత౉దం భందస఻ౄతం ణావకం ధేణార నందకయం తతా హిభకభో గచ్ేాద౅తా తిగౄణామ్ | వౄతం థేవి తతా మతా హిభజఱం సంణా఩భుథార సీదం శేవతం కూంచ తతా మతా భలినణాం ధణేు చ భుక఺ు భణ౅ః ||62|| తవనౄందస఻ౄతభంజభీం ఩రసిభభ఺ం క఺భాక్షు చంథార త఩ం సంతః సంతతభాభనంత౅భఱణా తఱేక్షణం ఱక్ష౅ణే | ఄవె఺ౄకం న ధఽధోతి ణా఩కభదికం ధాధోతి ధాబ౅ంతయం దావంతం తతఖఱు దఽఃఖిధో వమత౉దం కేధోతి ధో విదౄహే ||63|| నభరస౅ ఩రణమ఩రయూఢకఱహచ్ేాథామ తృ఺థాఫజయోః భందం చందరకూశోయశేఖయభణేః క఺భాక్షు భ఺గేణ ణే |
 • 115. ఫంధాక఩రసవవృిమం జితవణో ఫంహీమస఼ం ణాదివౄం త౅ంఫోషఠ స౅ యుచిం తుయస౅ హస఻తజో౅ణాుి వమవె఺౅మణే ||64|| భుక఺ు ధాం ఩భిమోచనం విదధతసుతీ్ోతితువ౅఺ీథితూ బూయో దాయత ఏవ ధాతభయుతసుణాీఱనం తనవతీ | ఈదాృతస౅ జఱాంతభ఺దవియతం తదాద యణాం జగుౄష఼ క఺భాక్షు స఻ౄతభంజభీ తవ కథం కంఫోసఽు ఱాభవుిణే ||65|| వౄిక఺భాక్షు తవ స఻ౄతదఽ౅తిఝభీవ౅ైదగాయలీఱాబతం ఩శ౅ంణోஉన఻ తుయంతయం సఽవిభఱంభధా౅ జగనౄండఱే | ఱోకం వేసబతుం కూభయిభతుశం తృ఺ర క఺శ౅భాతనవణే భంథాక్షం వియహమ౅ భంగఱతయం భంథాయచంథార దమః ||66|| క్షీభ఺ఫేాయన఻ శైఱభ఺జతనబే తవనౄందవేసస౅ చ వౄిక఺భాక్షు వఱక్షుమోదమతుదేః కూంచిథిృథాం ఫూర భహే | ఏకసైౄ ఩ుయువ౅఺మ థేవి స దథౌ ఱక్షీౄం కథాచితుీభ఺ సభేవపో౅உన఻ దథాత౅వెౌ తు సతతం ఱక్షీౄం చ వ఺గీశవభీమ్ ||67|| వౄిక఺ంచీ఩ుయయతిథర఩కలికే ణాధే౅వ ఫేధాతౄజే చ్ాకోభ఺ణ౅ కుఱాతు థేవి సఽతభ఺ం ధధా౅తు భధా౅భహే |
 • 116. కంతృ఺తీయకుటుంఫచంకిభకఱాచఽంచాతు చంచా఩ుటైః తుత౅ం మాతు తవ స఻ౄణేందఽభహవె఺భావె఺వదభాతనవణే ||68|| శైత౅఩రకిభభావృిణోஉన఻ నభణాం జాడ౅఩రతాం ధానమన్ ధ౅ైయౄఱ౅ం ఩యభం గణోஉన఻ గిభిశం భ఺గ఺కుఱం చ్ాయమన్ | లీఱాఱా఩఩ుయసుభోஉన఻ సతతం వ఺చంమభాతూ్రణమన్ క఺భాక్షు స఻ౄతభోచివ౅఺ం తవ సభుఱాే సః కథం వయణయణే ||69|| శోి ణీచంచఱఫేఖఱాభుఖభితం లీఱాగతం భంథయం బూర వలీేచఱనం కటాక్షవఱనం భంథాక్షవీక్షాచణమ్ | మథైవదగాయభుఖేన భనౄథభి఩ుం సంమోహమంత౅ంజవె఺ వౄిక఺భాక్షు తవ స఻ౄణామ సతతం తసైౄ నభుకుయౄహే ||70|| వౄిక఺భాక్షు భధోఙఞభందహస఻తజో౅తిష్రభోహే తవ స఼ుతశేవతిభవె఺యవపౌభసయణ౅తృ఺ర గఱృయభపే౅ముష఻ | చంథోరஉమం మువభ఺జణాం కఱమణే చ్ేటీధఽయం చంథిరక఺ వుథాా వె఺ చ సఽదాఝభీ సహచభీవె఺ధయౄయభాఱంఫణే ||71|| జో౅ణాుి కూం తనఽణే పఱం తనఽభణాభ్షణయ఩రశ఺ంతిం విధా తవనౄందస఻ౄతభోచివ౅఺ తనఽభణాం క఺భాక్షు భోచిషుణ ధా |
 • 117. సంణాతృో వితువ఺య౅ణే నవవమఃతృ఺ర చఽయ౅భంకూయ౅ణే వెౌందయ౅ం ఩భి఩ూయ౅ణే జగతి వె఺ కీభిుశచ సంచ్ాయ౅ణే ||72|| వ౅ైభఱ౅ం కుభుదవృిమాం హిభయుచః క఺ంణై౅వ సంధఽక్ష౅ణే జో౅ణాుిభోచియన఻ ఩రథోషసభమం తృ఺ర నై౅వ సం఩ద౅ణే | సవచాతవం నవభ్కూుకస౅ ఩యభం సంవె఺ోయణో దిశ౅ణే క఺భాక్షా౅ః స఻ౄతథరదిణేభివశథిభా ధ౅ైసభిగకో పాసణే ||73|| తృ఺ర క఺శ౅ం ఩యఫేశవయ఩రణబతు తవనౄందవేసవృిమః వౄిక఺భాక్షు భభ క్షుణోతు భభణావ౅ైచక్షణీభక్షమామ్ | మథరృణే౅వ తులీమణే హిభకభో ఫేఘోదభే వుకూుక఺ - గభేృ భ్కూుకభండలీ చ సయస఼భదే౅ భిణాలీ చ వె఺ ||74|| హేయంఫే చ గుహే హయిబభితం వ఺తుఱ౅భంకూయమత్ భాయథోరహిణ౅ ఩ూయుషే సహబువం నేరభాంకుయం వ౅ంజమత్ | అనఫేరషు జధేషు ఩ూయణకయుణావ౅ైదగాయభుణాు ఱమత్ క఺భాక్షు స఻ౄతభంజవె఺ తవ కథంక఺యం భమా కథ౅ణే ||75|| సంకుి దాథివజభ఺జకోஉ఩౅వియతం కుయవంథివజెైః సంగభం వ఺ణీ఩దాతిదాయగోஉన఻ సతతం తణాుహచయ౅ం వహన్ |
 • 118. ఄశ఺ి ంతం ఩వుదఽయేపో உన఻ కఱమనీణౌ౅ ఩వూధాం యతిం వౄిక఺భాక్షు తవ స఻ౄణాభితయసస౅ంథో భబ సీందణామ్ ||76|| వౄిక఺భాక్షు భహేశవభే తుయు఩భనేరభాంకుయ఩రకిభమ్ం తుత౅ం మః ఩రకటీకభోతి సహజాభుతుిదరమధాౄధఽభీమ్ | తణాు దికువ భందవేసభహిభా భాతః కథం భాతుణాం తనాౄభ఺ా ి సఽయతుభిగ఺ం చ కలిక఺త౉ంథోశచ ణాం తుందతి ||77|| బే భాధఽయ౅వివేయభంట఩బువో బే శైత౅భుథార కభ఺ బే వ౅ైశద౅దశ఺విశేషసఽబగ఺సేు భందవేవె఺ంకుభ఺ః | క఺భాక్షా౅ః సహజం గుణతరమత౉దం ఩భ఺౅మతః కుయవణాం వ఺ణీగుంపనడంఫభే చ హిదబే కీభిు఩రభోహే చ ఫే ||78|| క఺భాక్షా౅ భిదఽఱస఻ౄణాంవుతుకభ఺ దక్షాంతకే వీక్షణే భంథాక్షగిహిఱా హిభదఽ౅తిభమూఖాక్షే఩థరక్షాంకుభ఺ః | థాక్ష౅ం ఩క్షౄఱమంతు భాక్షుకగుడథార క్షాబవం వ఺క్షు ఫే సాక్షౄం మోక్ష఩థం తుభీక్షుతుభన఻ ఩రక్షాఱబేముయౄనః ||79|| జాణా౅ వౄతవౄతఱాతు భధఽభ఺ణే౅ణాతు ఩ూణాతు ణే గ఺ంగ఺తూవ ఩మాంస఻ థేవి ఩టఱాన౅ఱీస఻ౄతజో౅తివ౅఺మ్ |
 • 119. ఏనః఩ంక఩యం఩భ఺భలితుణాఫేక఺భరధాథన఻రబే ఩రఙఞఞ ధాతుుతభ఺ం భథరమదిషణాం ఩రక్షాఱమంతు క్షణాత్ ||80|| ఄశ఺ి ంతం ఩యతంతిరతః ఩వు఩తిసువనౄందవేవె఺ంకుభెైః వౄిక఺భాక్షు తథరమవయణసభణాసంగేన శంక఺భహే | ఆందఽం ధాకధఽతూం చ శేఖయమణే భాఱాం చ ధణేు నవ౅ైః వ౅ైకుంఠెైయవకుంఠనం చ కుయుణే ధాలీచబైభ఺ృసౄధ౅ైః ||81|| వౄిక఺ంచీ఩ుయథేవణే భిదఽవచవెౌుయబ౅భుథార సీదం తృౌర ఢనేరభఱణానవీనకుసఽభం భందస఻ౄతం ణావకమ్ | భందం కందఱతి న఻రమస౅ వదధాఱోకే సభాపాషణే శేక్షేణ కుఙౄఱతి ఩రయూఢ఩ుఱకే చ్ాశోే షణే పుఱేతి ||82|| కూం ణైరవెోర తసభంత౅కే ఩భిణతం వెోర తశచతుయిం నవం న఼మూషస౅ సభసుణా఩హయణం కూంవ఺ థివతీమం వ఩ుః | కూంస఻వతువతుికటం గతం భధఽభిభాపా౅వె఺మ గవ౅ం ఩మః వౄిక఺ంచీ఩ుయధామకన఻రమతఫే భందస఻ౄతం ణావకమ్ ||83|| బూవ౅఺ వకుైసభోయుహస౅ సహజా వ఺చ్ాం సఖీ శ఺శవతీ తూవీ విబరభసంతణేః ఩వు఩ణేః వెౌదర దిశ఺ం తృ఺యణా |
 • 120. జీవ఺తుయౄదనవృిమః శవృయుచ్ేయుచ్ాచటతూ థేవణా వౄిక఺భాక్షు గిభ఺భబూత౉భమణే వేస఩రపాభంజభీ ||84|| సాతిః శేవతిభకందఱస౅ వసతిః శింగ఺యవె఺యవృిమః ఩ూభిుః సాకూుఝభీయసస౅ ఱహభీ క఺యుణ౅తృ఺తోతుదేః | వ఺టీ క఺చన కౌసఽతొ భధఽభిభవె఺వభ఺జ౅ఱక్షాౄయసువ వౄిక఺భాక్షు భభాసఽు భంగఱకభీ వేస఩రపాచ్ాతుభీ ||85|| జంతకధాం జతుదఽఃఖభితు౅ఱహభీసంణా఩నం కింతతః తృౌర ఢానఽగిహ఩ూయణవౄతఱయుచ్ో తుణో౅దమం త౅బరతః | వౄిక఺భాక్షు విసితవభ఺ ఆవ కభ఺ వేవె఺ంకుభ఺సేు హఠ఺ - థాఱోకేన తుహనఽ౅యంధతభసవెోు భస౅ ఫే సంతతిమ్ ||86|| ఈతుు ంగసునభండఱస౅ విఱసఱాే వణ౅లీఱానటీ - యంగస౅ సఽుటభూయావస఼భతు భుహృః తృ఺ర క఺శ౅భపే౅ముష఼ | వౄిక఺భాక్షు తవ స఻ౄతదఽ౅తితతిభిూంఫోషఠ క఺ంత౅ంకుభెైః చిణార ం విదఽర భభుథిరణాం వితనఽణే భ్కీుం విణానవృిమమ్ ||87|| వె఺వపావ఺౅తువ వకుైఫేవ ఱలితం సంణోషసంతృ఺దనం శంపోః కూం ఩ునయంచితస఻ౄతయుచః తృ఺ండుత౅తృ఺తీరకితమ్ |
 • 121. ఄంపోజం సవత ఏవ సయవజగణాం చక్షుఃన఻రమంపావుకం క఺భాక్షు సఽుభిణే శయథివకస఻ణే కీదిగివధం పార జణే ||88|| ఩ుంతేభిియౄఱభానవెౌభివదధణే ఫైతీరం దిఢం తుయౄఱాం ఱఫాా వ కయౄఱమం చ తుయౄఱతభ఺ం కీభిుం ఱబంణేతభ఺మ్ | సాకూుం ఩క్షౄఱమంతి తుయౄఱతభాం మణాు వక఺ః సేవక఺ః తణాోభాక్షు తవ స఻ౄతస౅ కఱమా ధ౅ైయౄఱ౅స఼భాతుదేః ||89|| అకయినిమధాతు ధాకూసదవె఺ం శైణే౅న సంసుంబమ - తుిందఽం కూంచ విమోహమనీవు఩తిం విశ఺వభిుభుచ్ాచటమన్ | హింసతుంసితిడంఫయం తవ వృవే వేవె఺హవయో భాంతిరకః వౄిక఺భాక్షు భథరమభానసతమోవిథేవషణే చ్ేషటణామ్ ||90|| క్షేన఼మః క్ష఩మంతు కఱౄషబమాన౅వె఺ౄకభఱీస఻ౄత - జో౅తియౄండఱచంకిభాసువ వృవే క఺భాక్షు భోచిషణవః | న఼డాకయౄఠకయౄఘయౄసభమవ఺౅తృ఺యణాతృ఺నఱ - వౄితృ఺ణా నవహయివయిణసఽదావెోర తస఻వతూవౄకభ఺ః ||91|| వౄిక఺భాక్షు తవ స఻ౄణైందవభహః఩ూభే ఩భింపూయజతి తృౌర ఢాం వ఺భిదిచ్ాతుభీం కఱమణే బక఺ు తౄధాం తృ఺ర తిబమ్ |
 • 122. థౌయగత౅఩రసభ఺సుభః఩టలిక఺వె఺ధయౄయభాత౅బరణే సయవం కెైయవవె఺హచయ౅఩దవీభీతిం విధణేు ఩యమ్ ||92|| భంథాభ఺థిషు భనౄతాభిభహిష఻ తృ఺ర క఺శ౅భీతిం తుజాం క఺థాచితోతమా విశంక౅ ఫహృశో వ౅ైశద౅భుథార గుణః | వె఺తణే౅న తవ స఻ౄణే వితనఽణే సైవభ఺సధావ఺సధామ్ ||93|| ఆందాధే బవవీతిహోతరతువహే కభౌౄఘచండాతుఱ - తృౌర ఢుభాి ఫహృలీకిణే తు఩తితం సంణా఩చింణాకుఱమ్ | భాతభ఺ౄం ఩భిష఻ంచ కూంచిదభఱైః న఼మూషవభెొిభివ వౄిక఺భాక్షు తవ స఻ౄతదఽ౅తికణైః శైవృయ౅లీఱాకభెైః ||94|| పావ౅఺మా యసధాగిఖేఱనజుషః శింగ఺యభుథార సఖీ - లీఱాజాతయణేః సఽఖేన తుమభవె఺ిధామ ఫేధాతౄజే | వౄిక఺భాక్షు సఽదాభబీవ వృవృభ఺ వెోర తస఻వతూ ణావకీ గ఺ఢానందతయంగిణా విజమణే వేస఩రపాచ్ాతుభీ ||95|| సంణా఩ం వియలీకభోతు సకఱం క఺భాక్షు భచ్ేచతధా భజజంతీ భధఽయస఻ౄణాభయధఽతూకఱోే ఱజాఱేషు ణే | ధ౅ైయంతయ౅భునేత౅ భనౄథభయుఱోే ఱేషు బేషు సఽుటం నేరఫేందఽః ఩రతిత౅ంత౅ణో వితనఽణే కౌతకహఱం ధాయజటేః ||96||
 • 123. చ్ేతఃక్షీయ఩యోదిభంథయచఱథార గ఺ఖ౅భంతాచఱ - క్షోబవ఺౅఩ితిసంబవ఺ం జనతు ణే భందస఻ౄతవౄిసఽదామ్ | వె఺వదంవె఺వదభుథరతకౌతుకయవె఺ ధేతరతరబీ శ఺ంకభీ వౄిక఺భాక్షు తుయంతయం ఩భిణభణా౅నందవీచీభబీ ||97|| అఱోకే తవ ఩ంచవె఺మకభితృోయుథాద భకౌతకహఱ - నేరంఖధాౄయుతఘటటన఩రచలిణాథానందదఽగ఺ా ంఫుదేః | క఺చిథరవచియుదంచతి ఩రతినవ఺ సంవిత్రభోవేతిౄక఺ ణాం క఺భాక్షు కవీశవభ఺ః స఻ౄతత౉తి వ఺౅కుయవణే సయవథా ||98|| సాకూుః వౄఱమణే కూభథిరతనబే భందస఻ౄణాణేు భుహృః భాధఽభ఺౅గభసం఩రథామభథవ఺ సాకేుయుి భందస఻ౄతమ్ | ఆతిం క఺భన఻ గ఺హణే భభ భనః సంథేహభాయగబరత౉ం వౄిక఺భాక్షు న తృ఺యభాయియసయణ౅సాుభౌు తుధణేు ఩దమ్ ||99|| కీిడాఱోఱకితృ఺సభోయుహభుఖీవెౌదాంగణేబ౅ః కవి - శేిణీవ఺కీభితృ఺టౄక఺భితఝభీసాతీగిహేబ౅ః వృవే | తుభ఺వణాంకుయవె఺యవపౌభ఩దవీస఻ంవేసధేబ౅సువ వౄిక఺భాక్షు భధోఙఞభందహస఻తజో౅తిషోణేపో౅ నభః ||100||
 • 124. అభ఺౅ఫేవ విపావమనౄనస఻ మః తృ఺థాయవిందం ఩ుయః ఩శ౅ధాియబణే సఽు తిం స తుమతం ఱఫాా వ కటాక్షచావిమ్ | క఺భాక్షా౅ భిదఽఱస఻ౄణాంవుఱహభీజో౅ణాుివమవె఺౅తువణామ్ అభోహత౅఩వయగవెౌధవఱతైభానందవీచీభబీమ్ ||101|| || ఆతి భందస఻ౄతశతకం సం఩ూయణమ్ || || ఆతి వౄి భూక఩ంచశతీ సం఩ూభ఺ణ || ||ఓఈమ్ తత్ సత్ ||