Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this presentation? Why not share!

Mookapanchasathi Telugu pdf

on

 • 5,354 views

Mookapanchasathi telugu script with table of contents

Mookapanchasathi telugu script with table of contents

Statistics

Views

Total Views
5,354
Views on SlideShare
3,430
Embed Views
1,924

Actions

Likes
4
Downloads
219
Comments
1

13 Embeds 1,924

http://mahabhashyam.wordpress.com 1534
http://mahabhashyamvzm.blogspot.in 296
http://mahabhashyamvzm.blogspot.com 72
http://mahabhashyamvzm.blogspot.de 5
http://translate.googleusercontent.com 3
http://mahabhashyamvzm.blogspot.ae 3
http://mahabhashyamvzm.blogspot.co.uk 3
http://mahabhashyamvzm.blogspot.com.au 3
http://mahabhashyamvzm.blogspot.jp 1
http://mahabhashyamvzm.blogspot.dk 1
http://mahabhashyamvzm.blogspot.fr 1
http://mahabhashyamvzm.blogspot.ca 1
http://webcache.googleusercontent.com 1
More...

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • very good
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Mookapanchasathi Telugu pdf Mookapanchasathi Telugu pdf Presentation Transcript

 • భూకశంకభేందరసయసవతివియచిత భూక఩ంచశతి
 • విషమసాచిక అభ఺౅శతకం తృ఺థాయవిందశతకం సఽు తిశతకం కటాక్షశతకం భందస఻ౄతశతకం అభ఺౅శతకం Click the name of the Satakam to view it.
 • క఺యణ఩యచిదార తృ఺ క఺ంచీ఩ుయస఼త౉ి క఺భన఼ఠగణా | క఺చన విహయతి కయుణా క఺వౄౄయసుఫకకోభఱాంగఱణా ||1|| కంచన క఺ంచీతుఱమం కయధితకోదండఫాణసిణ౅తృ఺శమ్ | కఠినసునబయనభరం కెైవఱా౅నందకందభవఱంఫే ||2|| చింతితపఱ఩భితృోషణచింణాభణ౅భేవ క఺ంచితుఱమా ఫే | చియతయసఽచభితసఽఱపా చితుం వృవృయమతు చితుుఖాదాభ఺ ||3|| కుటౄఱకచం కఠినకుచం కుందస఻ౄతక఺ంతి కుంకుభచ్ాామమ్ | కుయుణే విహితిం క఺ంచ్ా౅ం కుఱ఩యవతవె఺యవపౌభసయవసవమ్ ||4|| ఩ంచశయశ఺సురఫోధన఩యభాచ్ాభే౅ణ దిష఻టతృ఺ణేన | క఺ంచీస఼త౉ి కుభాభీ క఺చన మోహమతి క఺భజేణాయమ్ ||5|| ఩యమా క఺ంచీ఩ుయమా ఩యవత఩భ఺౅మన఼నకుచబయమా | ఩యతంణార వమభనమా ఩ంకజసఫరహౄచ్ాభిఱోచనమా ||6|| ఐశవయ౅త౉ందఽభ్ఱేభెైకతౄయ఩రకితి క఺ంచిభధ౅గతమ్ | ఐందవకూశోయశేఖయఫైదం఩య౅ం చక఺స఻ు తుగభాధామ్ ||7||
 • వృితకం఩స఼భానం వృతిలిత఩యభవృవదైయ౅భహిభానమ్ | కఱబే ఩టలిభానం కంచన కంచఽకూతబువనబూభానమ్ ||8|| అదితక఺ంచీతుఱమభాథా౅భాయూఢమౌవధాటోతృ఺మ్ | అగభవతంసకలిక఺భానంథాథైవతకందలీం వంథే ||9|| తుంగ఺తేభ఺భకుచబయశింగ఺భితభాశిమాత౉ క఺ంచిగతమ్ | గంగ఺ధయ఩యతంతరం శింగ఺భ఺థైవతతంతరస఻థాా ంతమ్ ||10|| క఺ంచీయతివిబూవ౅఺ం క఺భన఻ కందయీసాతిక఺తృ఺ంగీమ్ | ఩యభాం కఱాభుతృ఺సే ఩యవృవవ఺భాంకన఼ఠిక఺స఼ధామ్ ||11|| కంతృ఺తీచభ఺ణాం కయుణాకోయకూతదిష఻టతృ఺ణాధామ్ | కేలీవనం భధో ఫే కేవ౅఺ంచిదృవతు చిథివఱావె఺ధామ్ ||12|| అభరతయుభూఱవసణేభ఺థిభ఩ుయుషస౅ నమనన఼మూషమ్ | అయఫామౌవధోతువభాభాిమయహస౅భంతయవఱంఫే ||13|| ఄదిక఺ంచి ఩యభయోగితేభ఺థిభ఩యన఼ఠస఼త౉ి దిశే౅న | ఄనఽఫదాం భభ భానసభయుణ౅భసయవసవసం఩రథాబేన ||14|| ఄంకూతశంకయథేవేభంకుభిణోభోజకంకణాశేేషైః | ఄదిక఺ంచి తుత౅తయుణీభథార క్షం క఺ంచిదదఽృణాం ఫాఱామ్ ||15||
 • భధఽయధనఽవ౅఺ భహీధయజనఽవ౅఺ నంథాత౉ సఽయతేఫాణజువ౅఺ | చిదవ఩ువ౅఺ క఺ంచి఩ుభే కేలిజువ౅఺ ఫంధఽజీవక఺ంతిభువ౅఺ ||16|| భధఽయస఻ౄణేన యభణే భాంసఱకుచపాయభందగభధేన | భదే౅క఺ంచి భధో ఫే భనస఻జవె఺భార జ౅గయవతెజేన ||17|| ధయణ౅భబీం తయణ౅భబీం ఩వనభబీం గగనదహనహోతిభబీమ్ | ఄంఫుభబీత౉ందఽభబీభంఫాభనఽకం఩భాథిభాతొక్షే ||18|| లీనస఻ితి భుతుహిదబే దా౅నస఻ుత౉తం త఩స౅దఽ఩కం఩మ్ | న఼నసునబయతొడే తొనధవజతంతర఩యభణాతీయ౅మ్ ||19|| శేవణా భంథయహస఻ణే శ఺ణా భదే౅ చ వ఺డృధో உతీణా | వౄణా ఱోచనతృ఺ణే స఼ుణా కుచస఼త౉ి శ఺శవతీ భాణా ||20|| ఩ుయతః కథా న కయవ౅ై ఩ుయవ౅ైభివిభయద఩ుఱకూణాంగఱణామ్ | ఩ునతీం క఺ంచీథేశం ఩ువ౅఺ీముధవీయ౅సయస఩భితృ఺టీమ్ ||21|| ఩ుణా౅ క఺உన఻ ఩ుయందరర ఩ుంఖితకందయీసం఩థా వ఩ువ౅఺ | ఩ులినచభీ కంతృ఺మాః ఩ుయభథనం ఩ుఱకతుచఽలితం కుయుణే ||22|| తతుభాథైవతవఱగిం తయుణాయుణసం఩రథామతనఽఱేఖమ్ | తటస఼భతు కంతృ఺మాసుయుణ౅భసయవసవభాద౅భథార క్షమ్ ||23||
 • తృౌష఻టకకయౄవితృ఺కం తృౌషీశయం సవిధస఼త౉ి కంతృ఺మాః | ఄథార క్షభాతుమౌవనభబు౅దమం కంచిదయాశవృభ్ఱైః ||24|| సంవృితక఺ంచీథేశే సయస఻జథౌభ఺ృగ౅జాగిదఽతుంసే | సంవినౄబే విలీబే వె఺యసవత఩ుయుషక఺యవె఺భార జే౅ ||25|| మోథితభధఽకయవివృఖం వె఺వథిభసభుథామవె఺యకోదండమ్ | అదితక఺ంచీఖేఱనభాథిభభాయుణ౅పేదభాకఱబే ||26|| ఈయభీకితక఺ంచి఩ుభీభు఩తుషదయవిందకుహయభధఽదాభ఺మ్ | ఈనిభరసునకఱవౄభుతువఱహభీభుతృ఺సౄహే శంపోః ||27|| ఏణవృవుథరయఘఱోచనఫేనః఩భి఩ంతి సంతతం బజణామ్ | ఏక఺భరధాథజీవితఫేవం఩దదాయఫేకభవఱంఫే ||28|| సౄమభానభుఖం క఺ంచీబమభానం కభన఻ థేవణాపేదమ్ | దమభానం వీక్ష౅ భుహృయవమభానంథాభిణాంఫుదౌ భగ఺ిః ||29|| కుతుకజుష఻ క఺ంచిథేశే కుభుదతతృోభ఺వృతృ఺కశేఖభిణే | కుయుణే భధోవివేయం కుఱగిభి఩భిఫిఢకుఱైకభణ౅థరనే ||30|| వీక్షేభహి క఺ంచి఩ుభే వి఩ుఱసునకఱశగభిభ఩యవవృతమ్ | విదఽర భసహచయథేహం విబరభసభవ఺మవె఺యసధాిహమ్ ||31||
 • కుయువిందగోతరగ఺తరం కూఱచయం కభన఻ ధౌత౉ కంతృ఺మాః | కూఱంకషకుచకుంబం కుసఽభాముధవీయ౅వె఺యసంయంబమ్ ||32|| కుడాభలితకుచకూశోభెైః కుభ఺వణైః క఺ంచిథేశవెౌవేయదమ్ | కుంకుభశోణైభిిచితం కుశఱ఩థం శంబుసఽకితసంపాభెైః ||33|| ఄంకూతకచ్ేన కేనచిదంధంకయణౌషదేన కభఱాధామ్ | ఄంతః఩ుభేణ శంపోయఱంకూిమా క఺ உన఻ కఱీయణే క఺ంచ్ా౅మ్ ||34|| ఉభీకభోత౉ సంతతభూషౄఱతౄ఺ఱేన ఱలితం ఩ుంవె఺ | ఈ఩కం఩భుచితఖేఱనభుభీవధయవంశసం఩దఽధేౄషమ్ ||35|| ఄంకుభితసునకోయకభంక఺ఱంక఺యఫేకచాత఩ణేః | అఱోకేభహి కోభఱభాగభసంఱా఩వె఺యమాతాయియమ్ ||36|| ఩ుంజితకయుణభుదంచితవృంజితభణ౅క఺ంచి కూభన఻ క఺ంచి఩ుభే | భంజభితభిదఽఱవేసం న఻ంజయతనఽయుచి న఻ధాకూభూఱధనమ్ ||37|| ఱోఱహిదయోஉస఻ు శంపోభోే చనముగఱేన ఱేహ౅భాధామామ్ | ఱలిత఩యభవృవ఺మాం ఱావణా౅భితతయంగభాఱామామ్ ||38|| భధఽకయసహచయచికుభెైయౄదధాగభసభమథరక్షుతకటాక్షెైః | భండుతకంతృ఺తీభెైయౄంగఱకంథైయౄభాసఽు వె఺యూ఩౅మ్ ||39||
 • వదధాయవిందవక్షోవ఺భాంకతటీవశంవథరబూణా | ఩ూయుషతిరతబే ణేరదా ఩ుయందిరయూతృ఺ తవఫేవ క఺భాక్షు ||40|| ఫాదాకభీం బవ఺ఫేాభ఺దాభ఺ద౅ంఫుజేషు విచయంతీమ్ | అదాభీకితక఺ంచీ ఫోదాభితవీచిఫేవ విభిశ఺భః ||41|| కఱమాభ౅ంతః శశధయకఱమా உంంకూతభ్లిభభఱచిదవఱమామ్ | ఄఱమాభాగభన఼ఠీతుఱమాం వఱమాంకసఽందభీభంఫామ్ ||42|| శభ఺వథి఩యభవె఺ధకగుభ఺వతూణామ క఺భన఼ఠజుషే | సభ఺వకితబే శోణ౅భగభ఺వమాసైౄ సభయీయణే హిదమమ్ ||43|| సభమా వె఺ంధ౅భమూఖెైః సభమా ఫుదామా సథైవ వౄలితమా | ఈభమా క఺ంచీయతమా న భమా ఱబ౅ణే కూం నఽ ణాథాతౄయమ్ ||44|| జంణోసువ ఩ద఩ూజనసంణోషతయంగితస౅ క఺భాక్షు | వందో మథి బవతి ఩ునః స఻ందోయంబసఽు ఫంబరతొతి వృఱా ||45|| కుండలి కుభాభి కుటౄఱే చండు చభ఺చయసవితిర చ్ాభుండే | గుణ౅తు గువేభిణ౅ గుహే౅ గుయుభూభేు ణావం నభాత౉ క఺భాక్షు ||46|| ఄతేథాకితిభిృథాకితియచిథాకితియన఻ చిథాకితిభ఺ౄతః | ఄనహంణా తవభహంణా బరభమస఻ క఺భాక్షు శ఺శవతీ విశవమ్ ||47||
 • వృవ వృవ ఩శ౅ంతి సభం వౄిక఺భాక్షీకటాక్షుణాః ఩ుయువ౅఺ః | విన఻నం బవనభత౉తరం త౉తరం ఱోషటం చ మువతిత౅ంఫోషఠ మ్ ||48|| క఺భ఩భి఩ంతిక఺త౉తు క఺ఫేశవభి క఺భన఼ఠభధ౅గణే | క఺భదఽఘా బవ కభఱే క఺భకఱే క఺భకోటౄ క఺భాక్షు ||49|| భదే౅హిదమం భదే౅తుటౄఱం భదే౅వృభో உన఻ వ఺సువ఺౅మ్ | చండకయశకిక఺యుౄకచందరసభాపాం నభాత౉ క఺భాక్షీమ్ ||50|| ఄదిక఺ంచి కేలిఱోఱైయఖిఱాగభమంతరతంతరభబైః | ఄతివౄతం భభ భానసభసభశయథోరహిజీవధోతృ఺బైః ||51|| నందతి భభ హిథి క఺చన భంథియమంణా తుయంతయం క఺ంచీమ్ | ఆందఽయవిభండఱకుచ్ా త౅ందఽవిమధాిద఩భిణణా తయుణీ ||52|| శంతృ఺ఱణాసవయణం సంతృ఺దబతుం బవజవయచికూణాుమ్ | లింతృ఺త౉ భనస఻ కూంచన కంతృ఺తటభోహి స఻దాపైషజ౅మ్ ||53|| ఄనఽత౉తకుచక఺ఠిధా౅భదివక్షఃన఼ఠభంగజనౄభితృోః | అనందథాం బజే ణాభానంగఫరహౄతతవఫోధస఻భ఺మ్ ||54|| ఐక్షుష఻ తృ఺శ఺ంకుశధయహవె఺ు ంతం విసౄమాయహవిణాు ంతమ్ | ఄదిక఺ంచి తుగభవ఺చ్ాం స఻థాా ంతం వూఱతృ఺ణ౅వుథాా ంతమ్ ||55||
 • అహితవిఱాసబంగీభాఫరహౄసుంఫవృఱీకఱీనమా | అవృితక఺ంచీభతుఱాభాథా౅ం విసాుభిుభాథిరబే విథా౅మ్ ||56|| భూకోஉన఻ జటౄఱదఽయగతిశోకోஉన఻ సౄయతి మః క్షణం బవతీమ్ | ఏకో బవతి స జంతుభోే కోతుయకీభిుభేవ క఺భాక్షు ||57|| ఩ంచదశవయణయూ఩ం కంచన క఺ంచీవివేయదౌభేమమ్ | ఩ంచశభీమం శంపోయవంచనవ౅ైదగాయభూఱభవఱంఫే ||58|| ఩భిణతిభతీం చతుభ఺ా ఩దవీం సఽదిమాం సఫేత౅ వెౌషుతొిమ్ | ఩ంచ్ాశదయణకలిీతభదవృఱాీం ణావం నభాత౉ క఺భాక్షు ||59|| అథిక్షనౄభ గుయుభ఺డాథిక్షాంణాక్షభ఺తిౄక఺ం విథా౅మ్ | వె఺వథిషఠ చ్ా఩దండాం ధేథివ౅఺ఠ ఫేవ క఺భన఼ఠగణామ్ ||60|| తువ౅఺౅త౉ హభిితసౄయశ఺సనమా క఺ంచి఩ుయకిణాసనమా | వె఺వసనమా సకఱజగథాృసనమా కలితశంఫభ఺సనమా ||61|| నేరభవతీ కంతృ఺మాం సేిభవతీ మతిభనసఽు బూభవతీ | వె఺భవతీ తుత౅గిభ఺ వెోభవతీ వృయస఻ పాతి హైభవతీ ||62|| కౌతుకూధా కంతృ఺మాం కౌసఽభచ్ానేన కీలిణేధాంతః | కుఱథైవణేన భహణా కుడౄఱభుథార ం ధఽధోతు నః఩రతిపా ||63||
 • మూధా కేధాన఻ త౉ఱథేదవే వె఺వవేసవేమతిఱకేన | సహక఺యభూఱథేశే సంవిదార తృ఺ కుటుంత౅తూ యభణే ||64|| కుసఽభశయగయవసం఩ణోోశగిహం పాతి క఺ంచిథేశగతమ్ | వె఺ి న఻తభస఻ౄనోథభన఻ గోన఻తభంతయౄమా భధోయతిమ్ ||65|| దగాషడదావయణ౅ం దయదలితకుసఽంబసంబిణాయుణ౅మ్ | కఱబే నవణాయుణ౅ం కంతృ఺తటస఼త౉ి కూభన఻ క఺యుణ౅మ్ ||66|| ఄదిక఺ంచి వయాభాధాభతుఱాం కయవ఺ణ౅ తృ఺యణాభక్షోణ ః | అనందతృ఺కపేథాభయుణ౅భ఩భిణాభగయవ఩ఱేవిణామ్ ||67|| ఫాణసిణ౅తృ఺శక఺యుౄకతృ఺ణ౅భభుం కభన఻ క఺భన఼ఠగతమ్ | ఏణధయకోణచాడం శోణ౅భ఩భితృ఺కపేదభాకఱబే ||68|| కూం వ఺ పఱతి భభాధౌ౅భిూంఫాధయచఽంత౅భందవేసభుఖీ | సంఫాధకభీ తభవె఺భంఫా జాగభిు భనస఻ క఺భాక్షీ ||69|| భంచ్ే సథావృవభబే ఩భివృవభమఱలితతృౌషీ఩య౅ంకే | ఄదిచకిభధ౅భాసేు క఺భాక్షీ ధాభ కూభన఻ భభ పాగ౅మ్ ||70|| యక్షో౅உస఻ౄ క఺భన఼ఠీఱాస఻కమా ఘనకితృ఺ంఫుభ఺వృకమా | వుి తిమువతికుంతలీభణ౅భాలికమా తుహినశైఱఫాలికమా ||71||
 • లీబే ఩ుయహయజాబే భాబే తవ తయుణ఩ఱేవచ్ాాబే | చయణే చంథార బయణే క఺ంచీశయణే నణాభిుసంహయణే ||72|| భూభిుభతి భుకూుతెజే భూభిాి సుఫకూతచకోయవె఺భార జే౅ | మోథితకంతృ఺కూఱే భుహృయుౄహృయౄనస఻ భుభుథివ౅఺ உవె఺ౄకమ్ ||73|| వేదభబీం ధాదభబీం త౅ందఽభబీం ఩య఩థోద౅థిందఽభబీమ్ | భంతరభబీం తంతరభబీం ఩రకితిభబీం ధౌత౉ విశవవికితిభబీమ్ ||74|| ఩ుయభథన఩ుణ౅కోటీ ఩ుంజితకవిఱోకసాకూుయసదాటీ | భనస఻ భభ క఺భకోటీ విహయతు కయుణావితృ఺క఩భితృ఺టీ ||75|| కుటౄఱం చటుఱం ఩ిథఽఱం భిదఽఱం కచనమనజఘనచయణేషు | ఄవఱోకూతభవఱంత౅తభదికంతృ఺తటభఫేమభవె఺ౄతేః ||76|| ఩రత౅ఙ్మౄఖా౅ దిషటమా ఩రవె఺దథరతృ఺ంకుభేణ క఺భాక్షా౅ః | ఩శ఺౅త౉ తుసఽు ఱభహో ఩చ్ేలిభం కభన఻ ఩యవృవోఱాే సమ్ ||77|| విథే౅ విదాతివిషబే క఺ణా౅మతు క఺లి క఺భకోటౄకఱే | పాయతి పైయవి బథేర శ఺కూతు శ఺ంబవి వృవే సఽు వే బవతీమ్ ||78||
 • భాలితు భహేశచ్ాలితు క఺ంచీఖేలితు వి఩క్షక఺లితు ణే | వూలితు విదఽర భశ఺లితు సఽయజనతృ఺లితు కతృ఺లితు నమో உసఽు ||79|| థేవృక ఆతి కూం శంకే తణాు దికువ నఽ తయుణ౅మోధేౄషః | క఺భాక్షు వూఱతృ఺ణేః క఺భాగభసభమథరక్షామామ్ ||80|| వేతండకుంబడంఫయవ౅ైతండుకకుచబభ఺యుభదా౅మ | కుంకుభయుచ్ే నభవె఺౅ం శంకయనమధాభిణామ యచమాభః ||81|| ఄదిక఺ంచితభణ౅క఺ంచనక఺ంచీభదిక఺ంచి క఺ంచిదథార క్షమ్ | ఄవనతజధానఽకంతృ఺భనఽకంతృ఺కూఱభసౄదనఽకూఱామ్ ||82|| ఩భిచితకంతృ఺తీయం ఩యవతభ఺జన౅సఽకితసధాిహమ్ | ఩యగుయుకి఩మా వీక్షే ఩యభవృవోతుంగభంగఱాబయణమ్ ||83|| దగాభదనస౅ శంపోః ఩రతరమస఼ం ఫరహౄచయ౅వ౅ైదగీామ్ | తవ థేవి తయుణ౅భవౄిచతుభిభతృ఺కో న చక్షఫే భాతః ||84|| భదజఱతభాఱ఩ణార వసతుత఩ణార కభ఺దితఖాతుణార | విహయతి ఩ులిందయోవ౅఺ గుంజాబూవ౅఺ పణీందరకితవేవ౅఺ ||85|| ఄంకే వుకూతూ గీణే కౌతుకూతూ ఩భిసభే చ గ఺మకూతూ | జమస఻ సవిదేஉంంఫ పైయవభండలితూ శివస఻ శంఖకునడలితూ ||86||
 • ఩రణతజనణా఩వభ఺గ కితఫహృసభ఺గ సస఻ంహసంసభ఺గ | క఺భాక్షు భుథితబభ఺గ హతభి఩ువభ఺గ తవఫేవ వె఺ దఽభ఺గ ||87|| శివణచఱథేవతండా సభభోదదండా ధఽణాసఽయవృఖండా | థేవి కలిణాంతరషండా ధితనయభుండా తవఫేవ చ్ాభుండా ||88|| ఈభీవధభేందరకధే౅ దభీవబభిణేన బకు఩ూభేణ | గుభీవభకూంచధాభిు ఖభీవకుయుషే తవఫేవ క఺భాక్షు ||89|| ణాడుతభి఩ు఩భిన఼డనబమహయణ తు఩ుణహఱభుసఱా | కోి డ఩తితైషణభుఖీ కీిడస఻ జగతి తవఫేవ క఺భాక్షు ||90|| సౄయభథనవయణఱోఱా భనౄథహేఱావిఱాసభణ౅శ఺ఱా | కనకయుచిచ్ౌయ౅వౄఱా తవభంఫ ఫాఱా కభ఺ఫజధితభాఱా ||91|| విభఱ఩టీ కభఱకుటీ ఩ుసుకయుథార క్షశసుహసు఩ుటీ | క఺భాక్షు ఩క్షౄఱాక్షీ కలితవి఩ంచీ విపాస఻ వ౅ైభించీ ||92|| కుంకుభయుచిన఻ంగభసికీంకూఱభుండాలిభండుతం భాతః | వౄిక఺భాక్షు తథరమసంగభకఱాభంథరబవణౌోతుకః జమతి తవ యూ఩దేమం జ఩఩ట఩ుసుకవభ఺బమకభ఺ఫజమ్ ||93||
 • కనకభణ౅కలితబూవ౅఺ం క఺ఱామసకఱహవౄఱక఺ంతికఱామ్ | క఺భాక్షు వౄఱబే ణావం కతృ఺ఱవూఱాతేభ఺భకయకభఱామ్ ||94|| ఱోహితిభ఩ుంజభదే౅ మోహితబువధే భుథా తుభీక్షంణే | వదనం తవ కువముగఱం క఺ంచీస఼భాం చ కే உన఻ క఺భాక్షు ||95|| జఱదిథివగుణ౅తహృతఫహథిశ఺థిధేశవయకఱావృవధేమదఱైః | నలిధ౅ైయౄహేవృ గచాస఻ సభోవతుయకయకభఱదఱభభఱమ్ ||96|| సతోితథేవృకచయణాః సతెజతుభీూజయోగతుశేిణా౅ | ఄ఩వయగవెౌధవఱతైభాభోహంత౅ంఫ కే உన఻ తవ కి఩మా ||97|| ఄంతయన఻ ఫహియన఻ తవం జంతుతణేయంతక఺ంతకిదహంణే | చింతితసంణానవణాం సంతతభన఻ తంతతూష఻ భహిభానమ్ ||98|| కఱభంజుఱవ఺గనఽత౉తగఱ఩ంజయగతవుకగిహౌతోంఠ఺౅త్ | ఄంఫ యదధాంఫయం ణే త౅ంఫపఱం శంఫభ఺భిణా న౅సుమ్ ||99|| జమ జమ జగదంఫ వృవే జమ జమ క఺భాక్షు జమ జమాథిరసఽణే | జమ జమ భహేశదబణే జమ జమ చిదగగనకౌభుథరదాభే ||100|| అభ఺౅శతకం బక఺ు య ఩ఠణాభాభ఺౅కటాక్షేణ | తుసుయతి వదనకభఱాథావణీ న఼మూషదోయణీ థివ఺౅ ||101||
 • || ఆతి అభ఺౅శతకం సం఩ూయణమ్ ||
 • తృ఺థాయవిందశతకం
 • భహిభిః ఩ంతానం భదన఩భి఩ంతి఩రణబతు ఩రబుభిిభేణతుం ణే బవతి మతభాధో உన఻ కతభః | తతాన఻ వౄిక఺ంచీవిహితియస఻కే కో உన఻ భనవెో వితృ఺కసువణాీదసఽు తివిదిషు జఱాీకమతి భామ్ ||1|| గఱగ఺ి హీ తృౌయందయ఩ుయవతూ఩ఱేవయుచ్ాం ధితతృ఺థభా౅ధాభయుణభహవె఺భాథిభగుయుః | సత౉ందే ఫంధాకసుఫకసహముదావ థివృ థివృ ఩రసయీధాోభాక్షా౅శచయణకూయణాధాభయుణ౅భా ||2|| భభ఺లీధాం మాధాబ౅సనకఱధాభూఱగుయవే దభిథార ణాం ణార ణవ౅తికయసఽభోథా౅నతయవే | తభవె఺ోండతృౌర ఢు఩రకటనతియవె఺ోయ఩టవే జధోஉమం క఺భాక్షా౅శచయణనలిధామ సీిహమణే ||3|| వహంతీ సైందాభీం సయణ౅భవనభార భయ఩ురీ - ఩ుయందరరస఼భంణే కవికభఱఫాఱాయోసఽషభా |
 • తరబీస఼భంతిధా౅ః సునతటతుచ్ోఱాయుణ఩టీ విపాంతీ క఺భాక్షా౅ః ఩దనలినక఺ంతిభివజమణే ||4|| ఩రణతొరబూతస౅ ఩రణమకఱహతరసుభనసః సౄభ఺భ఺ణేవూచడావిమతి గిహఫేదర హిభకయః | మయోః వె఺ందా౅ం క఺ంతిం వహతి సఽషభాతేశచయణయోః తయోభేౄ క఺భాక్షా౅ హిదమభ఩తందరం విహయణామ్ ||5|| మయోః న఼ఠ఺మంణే విఫుధభుకుటీధాం ఩టలిక఺ మయోః వెౌదామంణే సవమభుదమపాజో బణ౅తమః | మయోః థావె఺మంణే సయస఻జబవ఺థా౅శచయణయోః తయోభేౄ క఺భాక్షా౅ థినభనఽ వభీవయుు హిదమమ్ ||6|| నమంతీ సంకోచం సయస఻జయుచం థికీభిసభే సిజంతీ ఱౌహిత౅ం నఖకూయణచంథార యాఖచిణా | కవీంథార ణాం హిణైోయవవికసధోథో౅గజనతూ సఽుయంతీ క఺భాక్షా౅ః చయణయుచిసందా౅ విజమణే ||7|| విభ఺వ౅ైభ఺ౄంజీభెైః కూభన఻ కథమంతీవ భధఽయం ఩ుయవె఺ు థానఫేర ఩ుయవిజబతు సేౄయవదధే |
 • వమసే౅వ తృౌర ఢా వృతిఱమతి మా నేరభకఱహ - ఩రభోహం క఺భాక్షా౅ః చయణముగలీ వె఺ విజమణే ||8|| సఽ఩యవస఼ురఱోఱాఱక఩భిచితం షటీదకుఱైః సఽుయఱాే క్షాభ఺గం తయుణతయణ౅జో౅తియయుణైః | బితం క఺ంత౅ంపోతేః విసిభయభయంథైః సయస఻జెైః విధణేు క఺భాక్షా౅ః చయణముగఱం ఫంధఽ఩దవీమ్ ||9|| యజఃసంసభేగஉన఻ స఻ితభయజవె఺ఫేవ హిదబే ఩యం యకుణేవన స఻ితభన఻ వియకె౉ుకశయణమ్ | ఄఱబ౅ం భంథాధాం దధదన఻ సథా భందగతిణాం విధణేు క఺భాక్షా౅ః చయణముగభాశచయ౅ఱహభీమ్ ||10|| జటాఱా భంజీయసఽుయదయుణయణాింవుతుకభెైః తుష఻దంతీ భదే౅ నఖయుచిఝభీగ఺ంగ఩మవె఺మ్ | జగణాు రణం కయుు ం జనతు భభ క఺భాక్షు తుమతం త఩శచభ఺౅ం ధణేు తవ చయణతృ఺తోజముగలీ ||11|| తుఱాకోటౄదవందవకోణ౅తబణ౅ణాతైతివచవెోః వినభరం క఺భాక్షీ విసిభయభహఃతృ఺టలితయోః |
 • క్షణం విధా౅సేన క్షన఻తతభవెోభేౄ ఱలితయోః ఩ుతూమానాౄభ఺ా నం ఩ుయహయ఩ుయందరర చయణయోః ||12|| బవ఺తు దఽర హే౅ణాం బవతుత౅డుణేపో౅ భభ భుహృ - సుమోవ఺౅మోహేబ౅సువ జనతు క఺భాక్షు చయణౌ | మయోభ఺ే క్షాత౅ందఽసఽుయణధయణాదావయజటౄజటా - కుటీభ఺ శోణాంకం వహతి వ఩ుభేణాంకకలిక఺ ||13|| ఩వితీరకుయు౅యుిః ఩దతఱబువః తృ఺టఱయుచః ఩భ఺గ఺సేు తృ఺఩఩రశభనధఽభీణాః ఩యవృవే | కణం ఱఫుా ం బేవ౅఺ం తుజవృయస఻ క఺భాక్షు వివశ఺ వఱంణో వ఺౅తనవంత౅హభహత౉క఺ం భాధవభుఖాః ||14|| ఫఱాక఺భాఱాతేయిఖయుచిభబీతేః ఩భివిణే వినభరసవభ఺ిభీవికచకచక఺ఱాంఫుదకుఱే | సఽుయంతః క఺భాక్షు సఽుటదలితఫంధాకసఽహిద - సుటౄఱేే ఖామంణే తవ చయణతృ఺తోజకూయణాః ||15|| సభ఺గః సథేవషః ఩రసిభయసభోజే ఩రతిథినం తుసభ఺గ థాక఺ి భతువఫుధజనభూభ఺ా నభదికమ్ |
 • కథంక఺యం భాతః కథమ ఩ద఩దౄసువ సణాం నణాధాం క఺భాక్షు ఩రకటమతి కెైవఱ౅సయణ౅మ్ ||16|| జతృ఺ఱక్షీౄశోణో జతుత఩యభఙఞఞ ననలితూ - విక఺సవ఺౅సంగో విపలితజగజాజ డ౅గభిభా | భనః఩ూభ఺వథిరం ఫే తిఱకమతు క఺భాక్షు తయవె఺ తభవె఺ోండథోరహీ తవ చయణతృ఺తోజయభణః ||17|| నభసఽోయౄః నేరంఖనౄణ౅కటకతూఱోతీఱభహః - ఩యోదౌ భింఖథిృయిఖకూయణ఩ేధ౅ైయావలిణే | సఽుటం కుభ఺వణామ ఩రఫఱచఱథౌభ఺వనఱవృఖా - వితయోం క఺భాక్షా౅ః సతతభయుణ౅ఫేి చయణయోః ||18|| వృవే తృ఺శ఺బేణాభఱఘుతు తభఃకూ఩కుహభే థిధాదరశ఺బేణాం భభ హిదమతృ఺తోజవిన఻ధే | నపోభావె఺బేణాం సయసకవిణాభీతిసభితి తవథరమౌ క఺భాక్షు ఩రసితకూయణౌ థేవి చయణౌ ||19|| తుషకుం వుి త౅ంణే నమనత౉వ సదవితుయుచిభెైః సఫైయుజ షటం వుథధాయధయత౉వ యఫై౅భిదవజగణైః |
 • వృవే వక్షోజనౄథివతమత౉వ భుక఺ు వృితభుఫే తవథరమం క఺భాక్షు ఩రణతశయణం ధౌత౉ చయణమ్ ||20|| నభవె఺౅సంసజజనిభుచి఩భి఩ంతి఩రణబతూ - తుసయగనేరంఖోఱతుోయఱకుఱక఺ఱాహిశఫఱే | నఖచ్ాామాదఽగోా దది఩మస఻ ణే వ౅ైదఽర భయుచ్ాం ఩రచ్ాయం క఺భాక్షు ఩రచఽయమతి తృ఺థాఫజసఽషభా ||21|| కథా దాభీకయుు ం కటుదఽభితక఺కోఱజతుతం భవేంతం సంణా఩ం భదన఩భి఩ంతిన఻రమతఫే | క్షణాణేు క఺భాక్షు తిరబువన఩భీణా఩హయణే ఩టీమాంసం ఱనేుయ ఩దకభఱసేవ఺భితయసమ్ ||22|| మయోః వె఺ంధ౅ం భోచిః సతతభయుణ౅ఫేి సీిహమణే మయోశ఺చంథరర క఺ంతిః ఩భి఩తతి దివ౅఺ట వ నఖయుచిమ్ | మయోః తృ఺కోథేరకం న఻఩ఠిషతి బక఺ు య కూసఱమం భరథిభిః క఺భాక్షా౅ భనస఻ చయణౌ ణౌ తనఽభహే ||23|| జగధేిదం ధేదం ఩యత౉తి ఩భిత౅జ౅ మతితేః కుశ఺గీిమవె఺వంణైః కుశఱదిషణైః శ఺సురసయణౌ |
 • గవేష౅ం క఺భాక్షు ధఽర వభకితక఺ధాం గిభిసఽణే గిభ఺ఫైదం఩య౅ం తవ చయణ఩దౄం విజమణే ||24|| కితవె఺ినం శ఺వె఺ు ా భితసయస఻ క఺భాక్షు తుతభ఺ం దదానం వ౅ైశద౅ం కలితయసభానందసఽధమా | ఄఱంక఺యం బూఫేయుౄతుజనభనవృచనౄమభవే - ఩యోదేయంతస్థం తవ చయణయతిం భిగమణే ||25|| భధోగేహే మోహోదృవతిత౉య఩ూభేణ భభ భుహృః దభిథార ణీకుయవంథినకయసహవె఺ర ణ౅ కూయణైః | విధణాు ం క఺భాక్షు ఩రసిభయతమోవంచనచణః క్షణాయాం వె఺తుిధ౅ం చయణభణ౅థరతృో జనతు ణే ||26|| కవీధాం చ్ేణోవనిఖయయుచిసం఩భిో విఫుధ - సరవంతీవెోర ణోవతీటుభుఖభితం హంసకయవ౅ైః | థిధాయంబవౄివతుిమతభయుణచ్ాామసఽబగం భదంతః క఺భాక్షా౅ః సఽుయతు ఩ద఩ంకేయుహముగమ్ ||27|| సథా కూం సం఩భ఺ోత్రకితికఠిధ౅ైభ఺ికూభుకుటైః తటైభీివేభ఺థేరయదికభణుధా యోగిభనవె఺ |
 • వితేంణే సంమోహం వృవృయమతి బక఺ు నన఻ దిశ఺మ్ ఄదిశ౅ం క఺భాక్షు ఩రకటమతి ణే తృ఺దముగఱమ్ ||28|| ఩విణార పా౅భంఫ ఩రకితిభిదఽఱాపా౅ం తవ వృవే ఩థాపా౅ం క఺భాక్షు ఩రసబభతేబూణైః సచకూణైః | ఩రవ఺ఱైయంపోజెైయన఻ చ వనవ఺సవరతదశ఺ః సథైవ఺యబ౅ంణే ఩భిచభితధాధాథివజగణైః ||29|| చిభ఺దదిశ఺౅ హంసైః కథభన఻ సథా హంససఽఱబం తుయస౅ంతీ జాడ౅ం తుమతజడభదై౅కశయణమ్ | ఄథోషవ఺౅సంగ఺ సతతభన఻ థోవ౅఺న఻ుభలినం ఩యోజం క఺భాక్షా౅ః ఩భిహసతి తృ఺థాఫజముగలీ ||30|| సఽభ఺ణాభానంద఩రఫఱనతమా భండనతమా నఖేందఽజో౅ణాుితేభివసిభయతభఃఖండనతమా | ఩యోజవౄిథేవషవరతయతతమా తవచచయణయోః విఱాసః క఺భాక్షు ఩రకటమతి ధ౅ైశ఺కయదశ఺మ్ ||31|| స఻తిభాి క఺ంతీధాం నఖయజనఽవ౅఺ం తృ఺దనలిన - చావీధాం శోణ౅భాి తవ జనతు క఺భాక్షు నభధే |
 • ఱబంణే భంథాయగితితనవఫంధాకకుసఽభ - సరజాం వె఺తొచీన౅ం సఽయ఩ుయ఩ుయందరరకచబభ఺ః ||32|| సఽుయనౄదే౅ వుథేా నఖకూయణదఽగ఺ా త౅ా఩మవె఺ం వహనిఫజం చకిం దయభన఻ చ ఱేఖాతౄకతమా | వృిణో భాతుయం యూ఩ం వృిమభన఻ దదాధో తుయు఩భాం తిరదాభా క఺భాక్షా౅ః ఩దనలినధాభా విజమణే ||33|| నఖవౄిసనిదాసుఫకతుచితః సైవశచ కూయణైః న఻శంగెైః క఺భాక్షు ఩రకటౄతఱసతీఱేవయుచిః | సణాం గభ౅ః శంకే సకఱపఱథాణా సఽయతయుః తవథరమః తృ఺థోஉమం తుహినగిభిభ఺జన౅తనబే ||34|| వషటుోయవధాౄంజీయకఱకఱైః కయౄఱహభీ - హవీంష఻ తృౌర దదండం జవఱతి ఩యభఙఞఞ నదహధే | భహీమాధాోభాక్షు సఽుటభహస఻ జోహోతి సఽదిమాం భధోవేథా౅ం భాతసువ చయణమజావ గిభిసఽణే ||35|| భవేభంతరం కూంచినౄణ౅కటకధాథైయౄిదఽ జ఩న్ క్షు఩ంథిక్షు సవచాం నఖయుచిభమం పాసౄనయజః |
 • నణాధాం క఺భాక్షు ఩రకితి఩టుయచ్ాచట౅ భభణా - న఻శ఺చీం తృ఺థోஉమం ఩రకటమతి ణే భాంతిరకదశ఺మ్ ||36|| ఈథరణే ఫోదేంథౌ తభస఻ తుతభ఺ం జగుౄష఻ దశ఺ం దభిథార ం క఺భాక్షు ఩రకటభనఽభ఺గం విదధతీ | స఻ణేధాచ్ాాథా౅ంగం నఖయుచి఩టేధాంఘ్ిరముగలీ - ఩ుయందరర ణే భాతః సవమభతేసయణే౅వ హిదమమ్ ||37|| థిధాయంబః సం఩నిలినవిన఻ధాధాభతేనవో విక఺వెో వ఺సంతః సఽకవిన఻కఱోకస౅ తుమతః | ఩రథోషః క఺భాక్షు ఩రకట఩యభఙఞఞ నశవృన - శచక఺స఻ు తవణాీదసౄయణభహిభా శైఱతనబే ||38|| ధితచ్ాామం తుత౅ం సయస఻యుహఫైతీర఩భిచితం తుదానం థరన఼ుధాం తుఖిఱజగణాం ఫోధజనకమ్ | భుభుక్షూణాం భాయగ఩రథన఩టు క఺భాక్షు ఩దవీం ఩దం ణే తృ఺తంగీం ఩భికఱమణే ఩యవతసఽణే ||39|| శధ౅ైస఼ుభ఺ు వ మోవేంఫుదిభథ సభాభోఢుభనసః కిభాణైోవఱా౅ఖా౅ం సఽకితిసఽఱపాం వెౌధవఱతైమ్ |
 • ఱబంణే తుఃశేిణీత౉వ ఝటౄతి క఺భాక్షు చయణం ఩ుయశచభ఺౅తేసేు ఩ుయభథనస఼భంతితు జధాః ||40|| ఩రచండాభిుక్షోబ఩రభథనకిణే తృ఺ర తిబసభి - త్రవ఺హతృోర దదండీకయణజఱథామ ఩రణభణామ్ | ఩రథరతృ఺మ తృౌర ఢే బవతభస఻ క఺భాక్షు చయణ - ఩రవె఺థౌనఽౄఖా౅మ సీిహమతి జధో உమం జనతు ణే ||41|| భయుథిృః సంసేవ఺౅ సతతభన఻ చ్ాంచఱ౅యహిణా సథాయుణ౅ం మాంతీ ఩భిణతిదభిథార ణసఽషభా | గుణోతోభ఺ి ధాౄంజీయకకఱకఱైసుయజన఩టుః ఩రవ఺ఱం క఺భాక్షా౅ః ఩భిహసతి తృ఺థాఫజముగలీ ||42|| జగదరక్షాదక్షా జఱజయుచివృక్షా఩టుతభ఺ సఫైయిభా౅ యభా౅ సతతభతేగభా౅ ఫుధజధ౅ైః | దవబీ లీఱాఱోఱా వుి తిషు సఽయతృ఺ఱాథిభుకుటీ - తటీస఼భాదాభా తవ జనతు క఺భాక్షు ఩దయోః ||43|| గిభ఺ం దాభౌ చ్ోభౌ జడుభతిత౉భ఺ణాం కితజగ - తీభిణార ణౌ శోణౌ భుతుహిదమలీఱైకతు఩ుణౌ |
 • నఖెైః సేౄభౌ వె఺భౌ తుగభవచవె఺ం ఖండుతబవ - గిహోధాౄథౌ తృ఺థౌ తవ జనతు క఺భాక్షు కఱబే ||44|| ఄవిశ఺ి ంతం ఩ంకం మదన఻ కఱమధా౅వకభమం తుయస౅ధాోభాక్షు ఩రణభనజువ౅఺ం ఩ంకభఖిఱమ్ | తుఱాకోటౄదవందం దధదన఻ చ గచానితుఱణాం గిభ఺ం భాయగం తృ఺థో గిభివయసఽణే ఱంఘమతి ణే ||45|| ఩రవ఺ఱం సవీరఱం విన఻నవివభే వే఩మతి మా సఽుయలీేఱం ఫాఱాత఩భదికఫాఱం వదతి మా | యుచిం వె఺ందా౅ం వందా౅ం వియచమతి మా వయామతు వె఺ వృవం ఫే క఺భాక్షా౅ః ఩దనలినతృ఺టఱ౅ఱహభీ ||46|| కూయంజో౅ణాుిభీతిం నఖభుఖయుచ్ా హంసభనవె఺ం వితధావనః న఼రతిం వికచతయుణాంపోయుహయుచిః | ఩రక఺శః వౄితృ఺దసువ జనతు క఺భాక్షు తనఽణే శయణాోఱతృౌర ఢుం శవృశకఱచాడన఻రమతఫే ||47|| నఖాంకూయసేౄయదఽ౅తివిభఱగంగ఺ంబస఻ సఽఖం కితవె఺ినం ఙఞఞ ధాభితభభఱభావె఺వద౅ తుమతమ్ |
 • ఈదంచనౄంజీయసఽుయణభణ౅థరనే భభ భధో భధోఙఞఞ క఺భాక్షా౅శచయణభణ౅హభేౄయ విహయణామ్ ||48|| బవ఺ంపోదౌ ధౌక఺ం జడుభవిన఻ధే తృ఺వకవృఖా - భభభేుయంథార థరధాభదిభుకుటభుతుంసకలిక఺మ్ | జగణాు నే జో౅ణాుిభకితకవచః఩ంజయ఩ుటే వుకస఼ురం క఺భాక్షా౅ భనస఻ కఱబే తృ఺దముగలీమ్ ||49|| ఩యతౄతృ఺ర క఺శ౅఩రతిపఱనచఽంచఽః ఩రణభణాం భధోఙఞసువణాీథో భణ౅భుకుయభుథార ం కఱమణే | మథరమాం క఺భాక్షు ఩రకితిభసిణాః శోధకదశ఺ం విదాతుం చ్ేషఠ ంణే ఫఱభి఩ువధాటీకచబభ఺ః ||50|| ఄవిశ఺ి ంతం తిషఠ నికితకవచఃకందయ఩ుటీ - కుటీభ఺ంతః తృౌర ఢం నఖయుచిసటాలీం ఩రకటమన్ | ఩రచండం ఖండతవం నమతు భభ క఺భాక్షు తయవె఺ తమోవేతండేందరం తవ చయణకంఠీయవ఩తిః ||51|| ఩ుయవె఺ు ణాోభాక్షు ఩రచఽయయసభాఖండఱ఩ుభీ - ఩ుయందరరణాం ఱాస౅ం తవ ఱలితభాఱోక౅ శనకెైః |
 • నఖవౄితేః సేౄభ఺ ఫహృ వితనఽణే నా఩ుయయవ౅ై - శచభతోిణా౅ శంకే చయణముగలీ చ్ాటుయచధాః ||52|| సభోజం తుందంతీ నఖకూయణకయూీయవృవృభ఺ తుష఻క఺ు భాభ఺భేయుౄకుటశవృభేఖాహిభజఱైః | సఽుయంతీ క఺భాక్షు సఽుటయుచిభబే ఩ఱేవచబే తవ఺ధణేు ఫైతీరం ఩తికసఽదిశ఺ తృ఺దముగలీ ||53|| నణాధాం సం఩ణేుయనవయతభాకయిణజ఩ః ఩రభోహతుంవె఺య఩రసయగభిభసుంబనజ఩ః | తవథరమః క఺భాక్షు సౄయహయభధోమోహనజ఩ః ఩టీమానిః తృ఺మాతీదనలినభంజీయతునదః ||54|| వితతూవతా ధాతే భభ వృయస఻ క఺భాక్షు కి఩మా ఩థాంపోజధా౅సం ఩వు఩భిఫిఢతృ఺ర ణదబణే | న఻ఫంణో మనఽౄథార ం ఩రకటభు఩కంతృ఺఩భిసయం దిశ఺ ధానంద౅ంణే నలినబవధాభ఺మణభుఖాః ||55|| ఩రణామోద౅దూింథాయభుకుటభంథాయకలిక఺ - విఱోఱఱోే ఱంఫ఩రకయభమధాభ఩రచఽభిభా |
 • ఩రథర఩ుః తృ఺థాఫజదఽ౅తివితతితృ఺టఱ౅ఱహభీ - కిశ఺నఽః క఺భాక్షా౅ భభ దహతు సంవె఺యవిన఻నమ్ ||56|| వఱక్షవౄియిక్షాది఩వృవుసదిక్షెైసువ నఖెైః జిఘిక్షుయదక్షతవం సయస఻యుహతేక్షుతవకయణే | క్షణాధేౄ క఺భాక్షు క్షన఻తబవసంక్షోబగభిభా వచ్ోవ౅ైచక్షన౅ం చయణముగలీ ఩క్షౄఱమణాత్ ||57|| సభంణాణాోభాక్షు క్షతతిత౉యసంణానసఽబగ఺న్ ఄనంణాతేభ఺ృతేభిదనభనఽ థిగంణాతువయచమన్ | ఄహంణామా హంణా భభ జడుభదంణావఱహభిః వితేంణాం సంణా఩ం తవ చయణచింణాభణ౅యవెౌ ||58|| దదాధో పాసవణాు భభితతుఱయో ఱోహితవ఩ుః వినభార ణాం వెౌమో౅ గుయుయన఻ కవితవం చ కఱమన్ | గణౌ భంథో గంగ఺ధయభహిష఻ క఺భాక్షు బజణాం తభఃకేతుభ఺ౄతసువ చయణ఩థోౄ విజమణే ||59|| నమంతీం థాసతవం నలినబవభుఖా౅నసఽఱబ - ఩రథాధాథరదధాధాభభయతయుథౌభ఺ృగ౅జనతూమ్ |
 • జగజజనౄక్షేభక్షమవిదిషు క఺భాక్షు ఩దయో - యుా భీణాతొషేట కయసువ బణ౅తుభాహో఩ుయుష఻క఺మ్ ||60|| జధోஉమం సంతతృోు జనతు బవచండాంవుకూయణైః ఄఱఫావ౅ైకం వౄతం కణభన఻ ఩యఙఞఞ న఩మసః | తమోభాభేగ తృ఺ంథసువ ఝటౄతి క఺భాక్షు వృవృభ఺ం ఩థాంపోజచ్ాామాం ఩యభవృవజాబే భిగమణే ||61|| జమత౅ంఫ వౄిభనిఖకూయణచీధాంవుకభమం విణానం త౅పార ణే సఽయభుకుటసంఘటటభసిణే | తుజాయుణ౅క్షౌభాసుయణవతి క఺భాక్షు సఽఱపా ఫుదైః సంవిధాిభీ తవ చయణభాణ౅క౅బవధే ||62|| ఩రతీభః క఺భాక్షు సఽుభితతయుణాథిత౅కూయణ - వృియో భూఱదరవ౅ం తవ చయణభథరరందరతనబే | సఽభేంథార శ఺భా఩ూయమతి మదవెౌ దావంతభఖిఱం ధఽతూణే థిగ఺ృగ఺నన఻ చ భహవె఺ తృ఺టఱమణే ||63|| భవేపాష౅వ఺౅ఖా౅఩టుశమనభాభో఩మతి వ఺ సౄయవ఺౅తృ఺భేభ఺ి యన఻వునతుటౄఱం క఺యమతి వ఺ |
 • థివభేతౄ఺ణాభదా౅సమతి సతతం వ఺దివసతిం ఩రణభార ధాోభాక్షా౅ః ఩దనలినభావేతౄయగభిభా ||64|| వివేక఺ంబవెో్ోతసుి఩న఩భితృ఺టీవృవృభిణే సతొబూణే శ఺సురసౄయణహఱసంకయిణవశ఺త్ | సణాం చ్ేతఃక్షేణేర వ఩తి తవ క఺భాక్షు చయణో భవేసంవితుస౅఩రకయవయతెజం గిభిసఽణే ||65|| దదాధో భంథాయసుఫక఩భితృ఺టీం నఖయుచ్ా వహంథరతృ఺ు ం శోణాంగులి఩టఱచ్ాంనేమకలిక఺మ్ | ఄశోకోఱాే సం నః ఩రచఽయమతు క఺భాక్షు చయణో విక఺స఼ వ఺సంతః సభమ ఆవ ణే శయవదబణే ||66|| నఖాంవుతృ఺ర చఽయ౅఩రసిభయభభ఺ఱాలిధవఱః సఽుయనౄంజీభోద౅నౄయకతభహశైైవఱముతః | బవణా౅ః క఺భాక్షు సఽుటచయణతృ఺టఱ౅క఩టో నదః శోణాతేఖో౅ నగ఩తితనాజే విజమణే ||67|| ధఽధానం ఩ంకౌఘం ఩యభసఽఱబం కంటకకుఱైః విక఺సవ఺౅సంగం విదధద఩భ఺దరనభతుశమ్ |
 • నఖేందఽజో౅ణాుితేభివశదయుచి క఺భాక్షు తుతభ఺మ్ ఄవె఺భాన౅ం భధే౅ సయస఻జత౉దం ణే ఩దముగమ్ ||68|| కభీంథార మ దఽర హ౅త౅ఱసగతిలీఱాసఽ విభఱైః ఩యోజెైభ఺ౄతుయ౅ం ఩రకటమతి క఺భం కఱమణే | ఩థాంపోజదవందవం తవ తదన఻ క఺భాక్షు హిదమం భుతూధాం శ఺ంణాధాం కథభతుశభసైౄ సీిహమణే ||69|| తుయవె఺ు శోణ౅భాి చయణకూయణాధాం తవ వృవే సత౉ందాధా సందా౅యుచియచఱభ఺జన౅తనబే | ఄవె఺భభ఺ి యథేనం ఩భిబవితుఫేతతుభయుచ్ాం సభోజాధాం జాధే భుకుఱమతి శోపాం ఩రతిథినమ్ ||70|| ఈతృ఺థిక్షథాద క్ష౅ం తవ చయణధాభా గుయుయవెౌ భభ఺ఱాధాం శంకే భసిణగతిఱాలిత౅సయణౌ | ఄతసేు తుసుందరం తుమతభభుధా సఖ౅఩దవీం ఩ర఩నిం తృ఺తోజం ఩రతి దధతి క఺భాక్షు కుతుకమ్ ||71|| దదాధ౅ైః సంసయగం ఩రకితిభలిధ౅ైః షటీదకుఱైః థివజాదరశశ఺ే ఘావిదిషు విదధథిృయుౄకుఱణామ్ |
 • యజోత౉శైైః ఩థైౄభిిమతభన఻ క఺భాక్షు ఩దయోః విభోధసేు ముకోు విషభశయవ౅ైభిన఻రమతఫే ||72|| కవితవవౄిత౉వౄికయణతు఩ుణౌ యక్షణచణౌ వి఩ధాిధాం వౄిభనిలినభసిణౌ శోణకూయణౌ | భుతూంథార ణాభంతఃకయణశయణౌ భందసయణౌ భధోఙ౎ఞ క఺భాక్షా౅ దఽభితహయణౌ ధౌత౉ చయణౌ ||73|| ఩యవె఺ౄతుయవవె఺ౄదన఻ చ ఩యయోయుౄకూుకయయోః నఖవౄితేభోజ యణాుికలితతుఱయోవె఺ు భరతఱయోః | తులీబే క఺భాక్షా౅ తుగభనఽతయోభ఺ికూనతయోః తుయసుతృోర తూౄఱనిలినభదయోభేవ ఩దయోః ||74|| సవపావ఺దధో౅న౅ం కూసఱమభన఼దం తవ ఩దం భరథిభాి శోణ౅భాి బగవతి దదాణే సదిశణామ్ | వధే ఩ూయవసే౅చ్ాా సతతభవధే కూం తు జగణాం ఩యసే౅తిం పేదః సఽుయతి హిథి క఺భాక్షు సఽదిమామ్ ||75|| కథం వ఺చ్ాఱోஉన఻ ఩రకటభణ౅భంజీయతునథైః సథైవ఺నంథాభ఺దా తువయచమతి వ఺చంమభజధాన్ |
 • ఩రకిణా౅ ణే శోణచావియన఻ చ క఺భాక్షు చయణో భతూవ౅఺ధ౅ైయౄఱ౅ం కథత౉వ నిణాం భాంసఱమణే ||76|| చఱతుివ౅఺ణ వీచీ఩భిచఱన఩భ఺౅కుఱతమా భుహృభ఺రోంతవె఺ు ంతః ఩యభవృవవ఺భాక్షు ఩యవ఺న్ | తితీయుి ః క఺భాక్షు ఩రచఽయతయకభ఺ౄంఫుదిభభుం కథాహం ఱనేుయ ణే చయణభణ౅సేతుం గిభిసఽణే ||77|| వివుష౅ంణా౅ం ఩రఙఞఞ సభితి దఽభితగీిషౄసభమ - ఩రపావేణ క్షీణే సతి భభ భనఃకేకూతు వుచ్ా | తవథరమః క఺భాక్షు సఽుభితచయణాంపోదభహిభా నపోభావె఺టో఩ం నగ఩తిసఽణే కూం న కుయుణే ||78|| వినభార ణాం చ్ేణోబవనవఱతైస఼త౉ి చయణ - ఩రథరనే తృ఺ర క఺శ౅ం దధతి తవ తుయూా తతభస఻ | ఄస఼భా క఺భాక్షు సవమభఱఘుదఽషోయౄఱహభీ విఘూయణంతీ శ఺ంతిం శఱబ఩భితృ఺టీవ బజణే ||79|| విభ఺జంతీ వుకూుయిఖకూయణభుక఺ు భణ౅తణేః వి఩ణాీతోభ఺శౌ తభియన఻ నభ఺ణాం ఩రణభణామ్ |
 • తవథరమః క఺భాక్షు ధఽర వభఱఘువహిియృవవధే భుతూధాం ఙఞఞ ధాగేియయణ౅యమభంఘ్ిభివజమణే ||80|| సభసతుః సంసేవ౅ః సతతభన఻ క఺భాక్షు విఫుదైః సఽు ణో గంధయవస఼ురసఽఱలితవి఩ంచీకఱయవ౅ైః | బవణా౅ తేంథాధో బవగిభికుఱం జింతేతతమో - ఫఱథోరహీ భాతశచయణ఩ుయుహౄణో విజమణే ||81|| వసంతం బక఺ు ధాభన఻ భనస఻ తుత౅ం ఩భిఱసద్ - ఘనచ్ాామా఩ూయణం వుచిభన఻ నిణాం ణా఩శభనమ్ | నఖేందఽజో౅ణాుితేః వృవృయభన఻ ఩థోౄదమకయం నభాభః క఺భాక్షా౅శచయణభదిక఺శచయ౅కయణమ్ ||82|| కవీంథార ణాం ధాధాబణ౅తిగుణచితీరకితవచః - ఩ర఩ంచవ఺౅తృ఺య఩రకటనకఱాకౌశఱతుదిః | ఄధఃకుయవనిఫజం సనకబిగుభుఖెై౅యుౄతుజధ౅ైః నభస౅ః క఺భాక్షా౅శచయణ఩యఫేష఼ఠ విజమణే ||83|| బవణా౅ః క఺భాక్షు సఽుభిత఩ద఩ంకేయుహబువ఺ం ఩భ఺గ఺ణాం ఩ూభెైః ఩భిహితకఱంకవ౅తికభెైః |
 • నణాధాభాభిషేట హిదమభుకుభే తుయౄఱయుచి ఩రసధేి తుశేైషం ఩రతిపఱతి విశవం గిభిసఽణే ||84|| తవ తరసుం తృ఺థాతిోసఱమభయణా౅ంతయభగ఺త్ ఩యం భేఖాయూ఩ం కభఱభభుఫేవ఺వృితభబూత్ | జిణాధాం క఺భాక్షు థివతమభన఻ ముకుం ఩భిబవే విథేశే వ఺వెో వ఺ శయణగభనం వ఺ తుజభితృోః ||85|| గిహీణావ మాతాయియం తుగభవచవె఺ం థేవృకకితృ఺ - కటాక్షయోజో౅తిశైత౉తభభణాఫంధతభసః | మతంణే క఺భాక్షు ఩రతిథివసభంతయదాఢబతుం తవథరమం తృ఺థాఫజం సఽకిత఩భితృ఺కేన సఽజధాః ||86|| జడాధాభ఩౅ంఫ సౄయణసభబే తవచచయణయోః బరభనౄంథక్షాౄబిదఽా భుఘుత౉తస఻ంధఽ఩రతిబటాః | ఩రసధాిః క఺భాక్షు ఩రసబభధయసీందనకభ఺ బవంతి సవచాందం ఩రకితి఩భి఩క఺ో బణ౅తమః ||87|| వహని఩౅శ఺ి ంతం భధఽయతునదం హంసకభవెౌ తఫేవ఺ధః కయుు ం కూత౉వ మతణే కేలిగభధే |
 • బవసై౅వ఺నందం విదధదన఻ క఺భాక్షు చయణో బవణా౅సుథోదాహం బగవతి కూఫేవం వితనఽణే ||88|| మదత౅ంతం ణాభ౅త౅ఱసగతివ఺భ఺ు సవన఻ వృవే తథేతణాోభాక్షు ఩రకితిభిదఽఱం ణే ఩దముగమ్ | కూభీటైః సంఘటటం కథత౉వ సఽభౌఘస౅ సహణే భుతూంథార ణాభాసేు భనస఻ చ కథం సాచితువృణే ||89|| భధోయంగే భణేో విఫుధజనసంమోదజనతూ సభ఺గవ఺౅సంగం సయసభిదఽసంచ్ాయసఽబగ఺ | భధోఙఞఞ క఺భాక్షు ఩రకటమతు ఱాస౅఩రకయణం యణనౄంజీభ఺ ణే చయణముగలీనయుకవధాః ||90|| ఩భిషుోయవధాౄతః ఩వు఩తిక఩యదం చయణభ఺ట్ ఩భ఺చ్ాం హితీదౄం ఩యభబణ౅తీధాం చ భకుటమ్ | బవ఺ఖే౅ తృ఺తోదౌ ఩భిహయతు క఺భాక్షు భభణా - ఩భ఺దరనతవం ఫే ఩భిభుష఻తతృ఺తోజభహిభా ||91|| ఩రసాధ౅ైః సం఩భ఺ోదభయతయుణీకుంతఱబవ౅ైః ఄతైవ౅఺ట ధాం థాధాదతుశభన఻ క఺భాక్షు నభణామ్ |
 • సవసంగ఺తోంకేలి఩రసవజనకణేవన చ వృవే తిరదా ధణేు వ఺భ఺ు ం సఽయతేభితి తృ఺థో గిభిసఽణే ||92|| భవేమోహసేునవ౅తికయబమాణాీఱమతి యో వితుక్షు఩ుం సవస఻ౄతుిజజనభధోయతిభతుశమ్ | స భ఺గవెో౅థేరక఺తుతతభన఻ క఺భాక్షు తయవె఺ కూఫేవం తృ఺థోஉవెౌ కూసఱమయుచిం చ్ోయమతి ణే ||93|| సథా వె఺వదఽంక఺యం విషమఱహభీశ఺లికణ౅క఺ం సభావె఺వద౅ శ఺ి ంతం హిదమవుకతృోతం జనతు ఫే | కితృ఺జాఱే తౄ఺ఱేక్షణభహిష఻ క఺భాక్షు యబవె఺త్ గిహీణావ యుందరతాయసువ ఩దముగీ఩ంజయ఩ుటే ||94|| ధఽధానం క఺భాక్షు సౄయణఱవభాణేరణ జడుభ - జవయతృౌర ఢుం గూఢస఻ితి తుగభధ౅ైకుంజకుహభే | ఄఱబ౅ం సభేవవ౅఺ం కతిచన ఱబంణే సఽకితినః చిభ఺దతువష౅ంతసువ చయణస఻థౌా షధత౉దమ్ ||95|| యణనౄంజీభ఺పా౅ం ఱలితగభధాపా౅ం సఽకితిధాం భధోవ఺సువ఺౅పా౅ం భతితతిత౉భ఺పా౅ం నఖయుచ్ా |
 • తుదేమాపా౅ం ఩ణా౅ తుజవృయస఻ క఺భాక్షు సతతం నభసేు తృ఺థాపా౅ం నలినభిదఽఱాపా౅ం గిభిసఽణే ||96|| సఽభ఺గే భ఺కేందఽ఩రతితుదిభుఖే ఩యవతసఽణే చిభ఺ఱేపే౅ బక఺ు య శభధనజధాధాం ఩భిషథా | భధోబింగో భతోః ఩దకభఱముగేౄ జనతు ణే ఩రక఺భం క఺భాక్షు తిర఩ుయహయవ఺భాక్షు యభణామ్ ||97|| వృవే సంవిదార నే శవృశకఱచాడన఻రమతఫే శధ౅ైయగణా౅గణా౅ జితసఽయవభేపే గిభిసఽణే | మతంణే సంతసేు చయణనలిధాఱానముగఱే సథా ఫదాం చితు఩రభదకభిమూథం దిఢతయమ్ ||98|| మశః సాణే భాతయౄధఽయకవిణాం ఩క్షౄఱమణే వృిమం దణేు చిణేు కభన఻ ఩భితృ఺కం ఩రథమణే | సణాం తృ఺శగింతిం వృతిఱమతి కూం కూం న కుయుణే ఩ర఩ధేి క఺భాక్షా౅ః ఩రణతి఩భితృ఺టీ చయణయోః ||99|| భతూవ౅఺ం భాహేంథరరం కకుబత౉వ ణే క఺భన఻ దశ఺ం ఩రధణేు క఺భాక్షా౅శచయణతయుణాథిత౅కూయణః |
 • మథరబే సం఩భేో ధితయసభయంథా కవమణాం ఩భీతృ఺కం ధణేు ఩భిభఱవతీ సాకూునలితూ ||100|| ఩ుభ఺ భాభ఺భ఺తిః ఩ుయభజమదంఫ సువశణైః ఩రసధాిమాం సణా౅ం తవబ తుహినశైఱేందరతనబే | ఄతసేు క఺భాక్షు సఽుయతు తయవె఺ క఺ఱసభబే సభామాణే భాతయౄభ భనస఻ తృ఺థాఫజముగఱమ్ ||101|| ఩దదవందవం భందం గతిషు తువసంతం హిథి సణాం గిభ఺భంణే పార ంతం కితకయహిణాధాం ఩భిఫిఢే | జధాధాభానందం జనతు జనమంతం ఩రణభణాం తవథరమం క఺భాక్షు ఩రతిథినభహం ధౌత౉ విభఱమ్ ||102|| ఆదం మః క఺భాక్షా౅శచయణనలినవెోు తరశతకం జనేతుిత౅ం బక఺ు య తుఖిఱజగథావేే దజనకమ్ | స విశేవవ౅఺ం వంద౅ః సకఱకవిఱోకెైకతిఱకః చియం బుక఺ు వ పోగ఺నీభిణభతి చిదార ఩కఱమా ||103|| || ఆతి తృ఺థాయవిందశతకం సం఩ూయణమ్ ||
 • సఽు తిశతకం
 • తృ఺ండుత౅ం ఩యఫేశవభి సఽు తివిదౌ ధ౅ైవ఺శిమంణే గిభ఺ం వ౅ైభించ్ాన౅న఻ గుంపధాతు విగఱదగభ఺వణ౅ శభ఺వణ౅ ణే | వెోు తుం ణావం ఩భిపుఱేతూఱనలినశ఺౅భాక్షు క఺భాక్షు భాం వ఺చ్ాలీకుయుణే తతాన఻ తుతభ఺ం తవణాీదసేవ఺దయః ||1|| ణాన఻ఞాసుఫకతివషే తనఽబిణాం థాభిదరయభుథార థివషే సంవె఺భ఺ఖ౅తమోభుషే ఩ుయభితృోభ఺వభాంకస఼భాజుషే | కంతృ఺తీయభునేముషే కవమణాం జివేవకుటీం జగుౄషే విశవణార ణ఩ుషే నమో உసఽు సతతం తసైౄ ఩యంజో౅తిషే ||2|| బే సందా౅యుణమంతి శంకయజటాక఺ంణాయచధార యృకం స఻ందాయంతి చ బే ఩ుయందయవధాస఼భంతస఼భాంతభే | ఩ుణ౅.మ్ బే ఩భి఩కోమంతి బజణాం క఺ంచీ఩ుభే భాభతొ తృ఺మాసఽః ఩యఫేశవయ఩రణబతూతృ఺థోదృవ఺ః తృ఺ంసవః ||3|| క఺భాడంఫయ఩ూయమా శవృయుచ్ా కభరస఻ౄణాధాం తివవ౅఺ క఺భాభేయనఽభ఺గస఻ంధఽభదికం కఱోే లితం తనవతీ | క఺భాక్షీతి సభసుసజజననఽణా కఱా౅ణథాతీర నిణాం క఺యుణా౅కుఱభానవె఺ బగవతీ కంతృ఺తటే జింబణే ||4||
 • క఺భాక్షీణ఩భ఺కిభ఩రకటనం సంపావమంతీ దిశ఺ శ఺౅భా క్షీయసహోదయస఻ౄతయుచి఩రక్షాలిణాశ఺ంతభ఺ | క఺భాక్షీజనభ్లిబూషణభణ౅భ఺వచ్ాం ఩భ఺ థేవణా క఺భాక్షీతి విపాతి క఺న఻ కయుణా కంతృ఺తటౄధా౅సుటే ||5|| శ఺౅భా క఺చన చంథిరక఺ తిరబువధే ఩ుణా౅తౄధాభానధే స఼భావూన౅కవితవవయిజనతూ మా క఺న఻ క఺దంత౅తూ | భాభ఺భ఺తిభధోవిమోహనవిదౌ క఺చితతుభఃకందలీ క఺భాక్షా౅ః కయుణాకటాక్షఱహభీ క఺భామ ఫే కఱీణామ్ ||6|| తృౌర ఢదావంతకదంఫకే కుభుథితూ఩ుణా౅ంకుయం దయైమన్ జో౅ణాుిసంగభధేஉన఻ కోకత౉థఽనం త౉శిం సభుథాృవమన్ | క఺లింథరఱహభీదశ఺ం ఩రకటమనోభార ం నబస౅దఽృణాం కవృచధేితరభహోతువో విజమణే క఺ంచీ఩ుభే వూలినః ||7|| తంథార హీనతభాఱతూఱసఽషఫైవె఺ు యుణ౅లీఱాగిహైః ణాభ఺ధాథకూశోయఱాఞృాతకచ్ైవె఺ు భార యవింథేక్షణైః | భాతః సంశిమణాం భధో భనస఻జతృ఺ర గఱృయధాడుంధఫైః కంతృ఺తీయచభెైయఘనసునబభెైః ఩ుణా౅ంకభెైః శ఺ంకభెైః ||8||
 • తుత౅ం తుశచఱణాభునేత౅ భయుణాం యక్షావిదిం ఩ుషణతీ ణేజసుంచమతృ఺టవేన కూయణానఽషణదఽ౅ణేయుౄషణతీ | క఺ంచీభధ౅గణాన఻ థరన఻ుజనతూ విశ఺వంతభే జింబణే క఺చిచిచతరభహో సౄిణాన఻ తభవె఺ం తుభ఺వన఻క఺ థరన఻క఺ ||9|| క఺ంణైః కేశయుచ్ాం చబైయరరభభితం భందస఻ౄణైః ఩ుష఻ీతం క఺ంణా౅ ఩ఱేవితం ఩థాంఫుయుహయోభేితరతివవ౅఺ ఩తిరతమ్ | కంతృ఺తీయవధాంతయం విదధతీ కఱా౅ణజనౄసిలీ క఺ంచీభధ౅భవేభణ౅భివజమణే క఺చితోితృ఺కందలీ ||10|| భ఺క఺చందరసభానక఺ంతివదధా ధాక఺దిభ఺జసఽు ణా భూక఺ధాభన఻ కుయవతీ సఽయధతూతూక఺శవ఺గెైవబవమ్ | వౄిక఺ంచీనగభీవివేయయస఻క఺ శోక఺఩హంతీర సణామ్ ఏక఺ ఩ుణ౅఩యం఩భ఺ ఩వు఩ణేభ఺క఺భిణీ భ఺జణే ||11|| జాణా వౄతఱశైఱతః సఽకితిధాం దిశ఺౅ ఩యం థేహిధాం ఱోక఺ధాం క్షణభాతరసంసౄయణతః సంణా఩విచ్ేాథితూ | అశచయ౅ం ఫహృ ఖేఱనం వితనఽణే ధ౅ైశచఱ౅భాత౅బరతీ కంతృ఺మాసుటస఼త౉ి క఺న఻ తటౄతూ క఺యుణ౅తృ఺తోభబీ ||12||
 • ఐక౅ం బేన వియచ౅ణే హయతధౌ దంపావ఩ుంపావుకే భేఖా మతోచస఼త౉ి శేఖయదశ఺ం ధ౅ైశ఺కభీ గ఺హణే | ఔనిత౅ం భుహృభేతి బేన స భవేధేౄధాసఖః వె఺నఽభాన్ కంతృ఺తీయవివేభిణా సశయణాసేుధ౅ైవ దాభాి వమమ్ ||13|| ఄక్షోణ శచ సునయోః వృిమా శివణయోభ఺ూహోవశచ భూఱం సీిశన్ ఈతుంసేన భుఖేన చ ఩రతిథినం దఽర హ౅నీయోజనౄధే | భాధఽభే౅ణ గిభ఺ం గణేన భిదఽధా హంవె఺ంగధాం హేే఩మన్ క఺ంచీస఼త౉ి చక఺స఻ు కో உన఻ కవిణాసంణానతెజాంకుయః ||14|| ఖండం చ్ాందరభసం వతంసభతుశం క఺ంచీ఩ుభే ఖేఱనం క఺ఱామశావితసోభీం తనఽయుచిం కయణజనే ఱోచధే | ణాయుణో౅షౄనఖం఩చం సునబయం జంఘాసీిశం కుంతఱం పాగ౅ం థేవృకసంచితం భభ కథా సంతృ఺దబేదంత౅కే ||15|| తధావనం తుజకేలివెౌధసయణ౅ం ధ౅ైసభిగకీణాం గిభ఺ం కేథాయం కవిభఱేసాకూుఱహభీసస౅వృిమాం శ఺శవతమ్ | ఄంహోవంచనచఽంచఽ కూంచన బజే క఺ంచీ఩ుభీభండనం ఩భ఺౅మచావి తృ఺కశ఺సనభణేః తృౌషేీషవం తృౌయుషమ్ ||16||
 • అఱోకే భుఖ఩ంకజే చ దధతీ వెౌదాకభీం చ్ాతుభీం చాడాఱంకూిమభాణ఩ంకజవతూవ౅ైభ఺గభ఩రకూిమా | భుగాసేౄయభుఖీ ఘనుతనతటీభూభ఺చాఱభదా౅ంచిణా క఺ంచీస఼భతు క఺త౉తూ విజమణే క఺చిజజగధోౄహితూ ||17|| మస఻ౄనింఫ బవతోటాక్షయజతూ భంథే உన఻ భందస఻ౄత- జో౅ణాుిసంసిన఻ణా బవత౅తేభుఖీ తం ఩రత౅హో థేహినమ్ | దరక్షాభాక్షుకభాధఽభీభదబయవీరడాకభీ వ౅ైఖభీ క఺భాక్షు సవమభాతధోత౅తేసితిం వ఺ఫేక్షణేవ క్షణమ్ ||18|| క఺లింథరజఱక఺ంతమః స఻ౄతయుచిసవభ఺వహితూతృ఺థస఻ తృౌర ఢదావంతయుచః సఽుటాధయభహోఱౌహిత౅సందో౅దబే | భణ౅కో౅఩ఱకుండఱాంవువృఖితు వ఺౅త౉శిధాభవృిమః కఱా౅ణైకబువః కటాక్షసఽషభాః క఺భాక్షు భ఺జంతి ణే ||19|| కఱకఱయణణాోంచీ క఺ంచీవిబూషణభాలిక఺ కచబయఱసచచంథార చంథార వతంససధభిౄణీ | కవికుఱగియః శ఺ి వంశ఺ి వం త౉ఱతుీఱక఺ంకుభ఺ వియచితవృయఃకంతృ఺ కంతృ఺తటే ఩భిశోబణే ||20||
 • సయసవచవె఺ం వీచీ తూచీబవనౄధఽభాధఽభీ బభితబువధా కీభిుయూౄభిుయౄధోబవజితవభీ | జనతు భనవెో యోగ౅ం పోగ౅ం నిణాం తవ జామణే కథత౉వ విధా క఺ంచీబూషే కటాక్షతయంగితమ్ ||21|| బరభభితసభితకోఱో తూఱోతీఱ఩రబమా உஉబమా నతజనతభఃఖండీ తుండీయస఼త౉ి విజింబణే | ఄచఱత఩వె఺ఫేకః తృ఺కః ఩రసానశభ఺సన - ఩రతిబటభధోవేభీ ధాభీకుఱైకవృఖాభణ౅ః ||22|| భధఽయవచవెో భందసేౄభ఺ భతంగజగ఺త౉నః తయుణ౅భజుషవె఺ు న఻చ్ాాపాసుభః఩భి఩ంతినః | కుచబయనణాః కుయు౅యృదరం కుయంగవిఱోచధాః కలితకయుణాః క఺ంచీపాజః కతృ఺లిభహోతువ఺ః ||23|| కభఱసఽషభాక్షా౅భోహే విచక్షణవీక్షణాః కుభుదసఽకితకీిడాచాడాఱకుంతఱఫంధఽభ఺ః | యుచియయుచితేవె఺ు న఻చావౄి఩ర఩ంచనచఽంచవః ఩ుయవిజబనః కంతృ఺తీభే సఽుయంతి భధోయతాః ||24||
 • కలితయతమః క఺ంచీలీఱావిదౌ కవిభండలీ - వచనఱహభీవ఺సంతీధాం వసంతవిబూతమః | కుశఱవిధబే బూమాసఽభేౄ కుయంగవిఱోచధాః కుసఽభవివృఖాభ఺ణేయక్షాణ ం కుతకహఱవిబరభాః ||25|| కఫలితతభవె఺ోండాసఽు ండీయభండఱభండధాః సయస఻జవతూసంణాధాధాభయుంతుదశేఖభ఺ః | నమనసయణేభేిథరమంసః కథా నఽ బవంతి ఫే తయుణజఱదశ఺౅భాః శంపోసు఩ఃపఱవిబరభాః ||26|| ఄచయభత౉షుం థరనం తొనధవజస౅ భుఖవృిమా సయస఻జబువో మానం భాే నం గణేన చ భంజుధా | తిరదశసదవె఺భనిం ఖినిం గిభ఺ చ వితనవతీ తిఱకమతి వె఺ కంతృ఺తీయం తిరఱోచనసఽందభీ ||27|| జనతు బువధే చంకిఫే౅உహం కూమంతభధేహసం కు఩ుయుషకయబరషధటయుద షధటయాధ౅ైయుదయంబభిః | తయుణకయుణే తంథార వూధే౅ తయంగమ ఱోచధే నభతి భబ ణే కూంచిణాోంచీ఩ుభీభణ౅థరన఻కే ||28||
 • భుతుజనభనఃనేటీయతిం సఽుయతోయుణానటీ - విహయణకఱాగేహం క఺ంచీ఩ుభీభణ౅బూషణమ్ | జగతి భహణో మోహవ఺౅దేయిిణాం ఩యభ్షధం ఩ుయహయదిశ఺ం వె఺పఱ౅ం ఫే ఩ుయః ఩భిజింబణామ్ ||29|| భుతుజనమోదాఫేి దాఫేి వచ్ోభమజాహివీ - హిభగిభితటతృ఺ర గ఺ృభ఺మాక్షభ఺మ ఩భ఺తౄధే | విహయణజుషే క఺ంచీథేశే భహేశవయఱోచన - తిరతమసయసకీిడావెౌదాంగణామ నమో నభః ||30|| భయకతయుచ్ాం ఩రణా౅థేశం భహేశవయచక్షువ౅఺మ్ ఄభితఱహభీ఩ూయం తృ఺యం బవ఺ఖ౅఩యోతుదేః | సఽచభితపఱం క఺ంచీపాజో జనస౅ ఩చ్ేలిభం హిభవృఖభిణో వంశసై౅కం వతంసభుతృ఺సౄహే ||31|| ఩రణభనథిధాయంపే కంతృ఺నథరసఖి ణావకే సయసకవిణోధేౄషః ఩ూవ౅఺ సణాం సభుదంచితః | ఩రతిబటభవేతృౌర ఢతృోర ద౅తోవితవకుభుదవతీం నమతి తయవె఺ తుథార భుథార ం నగేశవయకన౅కే ||32||
 • శత౉తజడుభాయంపా కంతృ఺తటీతుకటేచభీ తుహతదఽభితవెోు భా వెోభాయాభుథిరతకుంతఱా | పలితసఽభధోవ఺ఞఛా తృ఺ంచ్ాముదర ఩యథేవణా సపఱమతు ఫే ధేణేర గోణేరశవయన఻రమనంథితూ ||33|| భభ తు దిషణా న఼డా౅ జాడా౅తిభేక కథం తవమా కుభుదసఽషభాఫైతీరతృ఺తీరవతంస఻తకుంతఱామ్ | జగతి శత౉తసుంపాం కంతృ఺నథరతుఱమాభవెౌ వృిమతి హి గఱతుంథార చంథార వతంససధభిౄణీమ్ ||34|| ఩భిభఱ఩భీతృ఺కోథేరకం ఩యోభుచి క఺ంచధే వృఖభిణ౅ ఩ునభెొదైదరపావం శవృన౅యుణాత఩మ్ | ఄన఻ చ జనమనోంఫోయేక్షీౄభనంఫుతు కో உ఩౅వెౌ కుసఽభధనఽషః క఺ంచీథేశే చక఺స఻ు ఩భ఺కిభః ||35|| ఩ుయదభబతుభ఺వమోతుంగసిఱేన యసఙఞమా సయసకవిణాపాజా క఺ంచీ఩ుభోదయస఼భమా | తట఩భిసభెైభీివేభ఺థేరయవచ్ోతేయకితిరఫైః కూత౉వ న తుఱాభసౄచ్ేచణో భహేశవభి గ఺హణే ||36||
 • నమనముగలీభావె఺ౄకీధాం కథా నఽ పఱేగిహీం విదధతి గణౌ వ఺౅కుభ఺వణా గజేందరచభతిిమామ్ | భయతకయుచ్ో భాహేశ఺ధా ఘనసుననత౉రణాః సఽకితవిబవ఺ః తృ఺ర ంచః క఺ంచీవతంసధఽయంధభ఺ః ||37|| భనస఻జమశఃతృ఺యం఩య౅ం భయందఝభీసఽవ఺ం కవికుఱగిభ఺ం కందం కంతృ఺నథరతటభండనమ్ | భధఽయఱలితం భతోం చక్షుయౄతూష఻భధోహయం ఩ుయవిజబనః సయవసవం తతుీయసఽోయుణే కథా ||38|| వృతిలితతమోలీఱాం తూఱాయవిందవిఱోచధాం దహనవిఱసణాుఱాం వౄిక఺భకోటౄభుతృ఺సౄహే | కయధితసచాాఱాం క఺ఱాభిచితుహభ఺ం ఩భ఺ం భనస఻జకితృ఺లీఱాం ఱోఱాఱక఺భలికేక్షణామ్ ||39|| కఱాలీఱాశ఺ఱా కవికుఱవచఃకెైయవవతూ - శయజోజ యణాుిదాభ఺ శశధయవృవుశ఺ే ఘ౅భుకుటీ | ఩ుతూణే నః కంతృ఺఩ులినతటవెౌవేయదతయఱా కథా చక్షుభ఺ౄయగం కనకగిభిదానఽషోభహిష఼ ||40||
 • నభః వె఺ు నిఫేరబ౅ః సునగభిభగభేవణ గుయుణా దదాధేబ౅వూచడాబయణభభితస౅ంథి వృవృయమ్ | సథా వ఺సువేబ౅ః సఽవిధబువి కంతృ఺ఖ౅సభిణే మశోవ఺౅తృ఺భేబ౅ః సఽకితవిబవేపో౅ యతి఩ణేః ||41|| ఄసామంతీ క఺చినౄయకతయుచ్ో ధాకూభుకుటీ - కదంఫం చఽంఫంతీ చయణనఖచంథార ంవు఩టఱైః | తమోభుథార ం విథార వమతు భభ క఺ంచీభిిఱమధా హభోతుంగవౄిభనౄణ౅గిహభవేథర఩కలిక఺ ||42|| ఄధాద౅ంణా క఺చితుుజననమధానందజనతూ తుయుందాధా క఺ంతిం తుజయుచివిఱాసైయజఱభుచ్ామ్ | సౄభ఺భేవె఺ు యఱ౅ం భనస఻ జనమంతీ సవమభహో గఱతోంతృ఺ శంతృ఺ ఩భిఱసతి కంతృ఺఩భిసభే ||43|| సఽదాడుండీయవౄిః స఻ౄతయుచిషు తుండీయవిషమం ఩భిషుోభ఺వణావెౌ ఩భిహస఻తతూఱోతీఱయుచిః | సుధాపా౅భానభార సుఫకమతు ఫే క఺ంక్షుతతయుం దిశ఺ఫైశ఺తూధాం సఽకితపఱతృ఺ండుత౅గభిభా ||44||
 • కితృ఺దాభ఺థోరణీ కి఩ణదిషణాధాం ఩రణభణాం తుహంతీర సంణా఩ం తుగభభుకుటోతుంసకలిక఺ | ఩భ఺ క఺ంచీలీఱా఩భిచమవతీ ఩యవతసఽణా గిభ఺ం తూవీ థేవీ గిభిశ఩యతంణార విజమణే ||45|| కవితవవౄికందః సఽకిత఩భితృ఺టీ హిభగిభేః విదాతీర విశేవవ౅఺ం విషభశయవీయధవజ఩టీ | సఖీ కంతృ఺నథా౅ః ఩దహస఻తతృ఺తోజముగలీ ఩ుభ఺ణో తృ఺మానిః ఩ుయభథనవె఺భార జ౅఩దవీ ||46|| దభిథార ణా భదే౅ దయదలితణాన఻చాసఽషభాః సుధాపోగక఺ోంణాసుయుణహభిణాంక఺ంకూతకచ్ాః | హభ఺దరధా ధాధావిఫుధభుకుటీచఽంత౅త఩థాః కథా కంతృ఺తీభే కథమ విహభ఺మో గిభిసఽణే ||47|| వభీవయుు సేిభా తవబ భభ గిభ఺ం థేవి భనవెో నభీనయుు తృౌర ఢా వదనకభఱే వ఺క౅ఱహభీ | చభీచయుు ఩రఙఞఞ జనతు జడుభానః ఩యజధే సభీసయుు సైవయం జనతు భబ క఺భాక్షు కయుణా ||48||
 • క్షణాణేు క఺భాక్షు బరభయసఽషభావృక్షణగుయుః కటాక్షవ఺౅క్షేతృో భభ బవతు మోక్షామ వి఩థామ్ | నభీనయుు సైవయం వచనఱహభీ తుయజయ఩ుభీ - సభిథరవచీతూచీకయణ఩టుభ఺సే౅ భభ సథా ||49|| ఩ుయవె఺ు ధేౄ బూమః఩రశభన఩యః వె఺ు నౄభ యుజాం ఩రచ్ాయసేు కంతృ఺తటవిహితిసంతృ఺థితు దిశోః | ఆభాం మాచ్ాఞ భూభీకుయు స఩థి దాభీకుయు తభః - ఩భీతృ఺కం భతోం స఩థి ఫుధఱోకం చ నమ భామ్ ||50|| ఈదంచంతీ క఺ంచీనగయతుఱబే తవతోయుణమా సభిథాా వ఺గ఺ా టీ ఩భిహస఻తభాదరవ కవమణామ్ | ఈతృ఺దణేు భాయ఩రతిబటజటాజూటభుకుటీ - కుటీభోఱాే స఻ధా౅ః శతభఖతటౄధా౅ జమ఩టీమ్ ||51|| వృిమం విథా౅ం దథా౅జజనతు నభణాం కీభిుభత౉ణాం సఽ఩ుణార న్ తృ఺ర దణేు తవ ఝటౄతి క఺భాక్షు కయుణా | తిరఱోక఺౅భాదిక౅ం తిర఩ుయ఩భి఩ంతి఩రణబతు ఩రణాభసువణాీథే శత౉తదఽభిణే కూం న కుయుణే ||52||
 • భనఃసుంబం సుంబం గభమదఽ఩కం఩ం ఩రణభణాం సథా ఱోఱం తూఱం చికుయజితఱోఱంఫతుకయమ్ | గిభ఺ం దాయం సేౄయం ధితశవృకూశోయం ఩వు఩ణేః దిశ఺ం యోగ౅ం పోగ౅ం తుహినగిభిపాగ౅ం విజమణే ||53|| ఘనశ఺౅భాధాోభాంతకభహిష఻ క఺భాక్షు భధఽభ఺న్ దిశ఺ం తృ఺ణాధేణానభితజఱవౄణాననఽ఩భాన్ | బవోణాీణే తైణే భబ వితయ ధాతే దిఢబవ - నౄనశోైకే భూకే హిభగిభి఩ణాకే కయుణమా ||54|| నణాధాం భంథాధాం బవతుగఱఫందాకుఱదిమాం భవేందా౅ం యుందాధాభతేఱష఻తసంణానఱతిక఺మ్ | చయంతీం కంతృ఺మాసుటబువి సవితీరం తిరజగణాం సౄభ఺భవె఺ు ం తుత౅ం సౄయభథనజీవ఺తుకలిక఺మ్ ||55|| ఩భ఺ విథా౅ హిథా౅వృితభదనవిథా౅ భయకత - ఩రపాతూఱా లీఱా఩యవవృతవూఱాముధభధాః | తభః఩ూయం దాయం చయణనతతృౌయందయ఩ుభీ - భిగ఺క్షీ క఺భాక్షీ కభఱతయఱాక్షీ నమతు ఫే ||56||
 • ఄహంణాఖా౅ భతోం కఫఱమతి వే హంత హభిణీ హఠ఺తుంవిదార ఩ం హయభహిష఻ సవె఺౅ంకుయభవెౌ | కటాక్షవ఺౅క్షే఩఩రకటహభితృ఺వ౅఺ణ఩టఱైః ఆభాభుచ్ైచయుచ్ాచటమ ఝటౄతి క఺భాక్షు కి఩మా ||57|| ఫుదే వ఺ భూకే వ఺ తవ ఩తతి మస఻ౄనషణభవెౌ కటాక్షః క఺భాక్షు ఩రకటజడుభక్షోద఩టౄభా | కథంక఺యం ధాసైౄ కయభుకుఱచాడాఱభుకుటా నమోవ఺కం ఫూర ముయిభుచి఩భి఩ంతి఩రబితమః ||58|| ఩రతీచీం ఩శ఺౅భః ఩రకటయుచితూవ఺యకభణ౅ - ఩రపాసదరరచీధాం ఩రదలితషడాదాయకభఱామ్ | చయంతీం వెౌషుఫేి ఩తి ఩య఩థేందఽ఩రవిగఱ - తుుదాభ఺దా ం క఺భాక్షీం ఩భిణత఩యంజో౅తియుదమామ్ ||59|| జంపాభ఺తి఩రబితిభుకుటీః తృ఺దయోః న఼ఠమంతీ గుంతౄ఺ధావచ్ాం కవిజనకిణాధ౅ైువయభాభ఺భమంతీ | శంతృ఺ఱక్షీౄం భణ౅గణయుచ్ాతృ఺టఱైః తృ఺ర ఩మంతీ కంతృ఺తీభే కవి఩భిషథాం జింబణే పాగ౅స఼భా ||60||
 • చంథార న఼డాం చతుయవదధాం చంచఱాతృ఺ంగలీఱాం కుందసేౄభ఺ం కుచబయనణాం కుంతఱోదాా తబింగ఺మ్ | భాభ఺భ఺ణేయౄదనవృఖినం భాంసఱం థర఩మంతీం క఺భాక్షీం ణాం కవికుఱగిభ఺ం కఱీవలీేభుతృ఺సే ||61|| క఺ఱాంపోద఩రకయసఽషభాం క఺ంతితేస఻ుయజమంతీ కఱా౅ణాధాభుదమసయణ౅ః కఱీవలీే కవీధామ్ | కందభ఺ీభేః న఻రమసహచభీ కఱౄవ౅఺ణాం తుహంతీర క఺ంచీథేశం తిఱకమతి వె఺ క఺న఻ క఺యుణ౅స఼భా ||62|| ఉభీకుయవనఽియస఻జతటే చ్ాతుభీం బూధభ఺ణాం తృ఺తోజాధాం నమనముగఱే ఩భి఩ంథ౅ం వితనవన్ | కంతృ఺తీభే విహయతి యుచ్ా మోఘమధేౄఘశైలీం కోకథేవషం వృయస఻ కఱమధోో உన఻ విథా౅విశేషః ||63|| క఺ంచీలీఱా఩భిచమవతీ క఺న఻ ణాన఻చాఱక్షీౄః జాడా౅యణే౅ హృతవహవృఖా జనౄబూత౉ః కితృ఺మాః | భాకందవౄియౄధఽయకవిణాచ్ాతుభీ కోకూఱాధాం భాభేగ బూమానౄభ నమనయోభ఺ౄనౄతర క఺న఻ విథా౅ ||64||
 • సేతుభ఺ౄతయౄయతకభయో బకూుపాజాం బవ఺ఫౌా లీఱాఱోఱా కువఱమభబీ భానౄతర వ౅ైజమంతీ | క఺ంచీబూవ౅఺ ఩వు఩తిదిశ఺ం క఺న఻ క఺ఱాంజధాలీ భతోం దఽఃఖం వృతిఱమతు ణే భంజుఱాతృ఺ంగభాఱా ||65|| వ఺౅విణావధాః కువఱమదఱ఩రకూిమావ౅ైయభుథార ం వ఺౅కుభ఺వణా భనస఻జభవేభ఺జవె఺భార జ౅ఱక్షీౄమ్ | క఺ంచీలీఱావిహితియస఻కే క఺ంక్షుతం నః కూిమాసఽః ఫంధచ్ేాథే తవ తుమత౉ధాం ఫదాథరక్షాః కటాక్షాః ||66|| క఺ఱాంపోథే శవృయుచి దఱం కెైతకం దయైమంతీ భదే౅వెౌథాత౉తు భధఽలివేం భాలిక఺ం భ఺జమంతీ | హంవె఺భ఺వం వికచకభఱే భంజుభుఱాే సమంతీ కంతృ఺తీభే విఱసతి నవ఺ క఺న఻ క఺యుణ౅ఱక్షీౄః ||67|| చితరం చితరం తుజభిదఽతమా బయుసమనీఱేవ఺లీం ఩ుంవె఺ం క఺భానఽృవి చ తుమతం ఩ూయమనఽీణ౅పాజామ్ | జాతః శైఱాని తు జఱతుదేః సైవయసంచ్ాయవౄఱః క఺ంచీబూవ౅఺ కఱమతు వృవం కో உన఻ చింణాభణ౅భేౄ ||68||
 • ణాభార ంపోజం జఱదతుకటే తతర ఫంధాక఩ుషీం తస఻ౄనౄలీేకుసఽభసఽషభాం తతర వీణాతుధాదమ్ | వ఺౅విధావధా సఽకితఱహభీ క఺న఻ క఺ంచినగభ఺౅మ్ ఐశ఺తూ వె఺ కఱమతితభ఺ఫైందరజాఱం విఱాసమ్ ||69|| అవేభ఺ంశం తిరదశసదవె఺భాశిబే చ్ాతక఺ధామ్ అక఺శో఩య౅న఻ చ కఱమధాిఱమం తుంగఫేవ౅఺మ్ | కంతృ఺తీభే విహయతితభ఺ం క఺భదేనఽః కవీధాం భందసేౄభో భదనతుగభ఩రకూిమాసం఩రథామః ||70|| అభీదాబూణైయవియఱకినైభ఺తులీఱావిఱాసైః అవె఺ి ఩ూభెొణయదికచ఩ఱైయంచిణాంపోజవృఱైీః | క఺ంణైయేక్షీౄఱలితబవధ౅ైః క఺ంతికెైవఱ౅వె఺భెైః క఺శౄఱ౅ం నః కఫఱమతు వె఺ క఺భకోటీ కటాక్షెైః ||71|| అధానవంణై౅ తయఱనమధ౅ైభ఺ంగజీం వ౅ైజమంతీమ్ అనంథిధ౅ై౅ తుజ఩దజువ౅఺భాతుక఺ంచీ఩ుభ఺బై | అవె఺ౄకీనం హిదమభఖిఱైభ఺గభాధాం ఩ర఩ంచ్ైః అభ఺దా౅బై సీిహమతితభ఺భథిభాబై జనధ౅ై౅ ||72||
 • దాయం వ఺చ్ాం తిరదశసదవె఺ం దఽఃఖస఻ందోసుభితరం మోహక్షేవఱక్షుతియుహవధే కూి యదాయం కుఠ఺యమ్ | కంతృ఺తీయ఩రణబ కవితేయవభిణణోద౅చచభితరం శ఺ంణై౅ సేవే సకఱవి఩థాం శ఺ంకయం తతోఱతరమ్ ||73|| ఖండీకిత౅ ఩రకితికుటౄఱం కఱౄషం తృ఺ర తిబవౄి - వుండీయతవం తుజ఩దజువ౅఺ం వూన౅తందరం థిశంతీ | తుండీభ఺ఖెై౅ భహతి విషబే సవయణవిష఻ట఩రథాతీర చండీ థేవీ కఱమతి యతిం చందరచాడాఱచాడే ||74|| బేన ఖా౅ణో బవతి స గిహీ ఩ూయువ౅ో ఫేయుధధావ మదదికోోణే భదనతుగభతృ఺ర బవం ఫోబవీతి | మతీ్ోణై౅వ తిరజగదదితృో జింబణే కూం఩చ్ానః కంతృ఺తీభే స జమతి భవేనోవృచథోజోవిశేషః ||75|| ధధా౅ ధధా౅ గతిభిహ గిభ఺ం థేవి క఺భాక్షు మధేౄ తుంథా౅ం తేంథా౅తు఩థి జడణాం కఱౄవ౅఺దఽతుౄషంతీమ్ | వె఺దరవ భాదరవయసభధఽయణాబంజితూ భంజుభీతిః వ఺ణీవేణీ ఝటౄతి విణుణాతువయుా తూసీభిాతూ భామ్ ||76||
 • మవె఺౅ వ఺టీ హిదమకభఱం కౌసఽతొ యోగపాజాం మవె఺౅ః న఼ఠీ సతతవృవృభ఺ వౄకభెైభ఺ౄకయంథైః | మవె఺౅ః నేటీ వుి తి఩భిచఱధౌౄలియతిస౅ క఺ంచీ వె఺ ఫే వెోభాబయణభహిష఼ వె఺ధబేణాోంక్షుణాతు ||77|| ఏక఺ భాణా సకఱజగణాతొముష఼ దా౅నభుథార మ్ ఏక఺భార దరశవయచయణయోభేకణాధాం సత౉ందే | ణాటంకోద౅నౄణ౅గణయుచ్ా ణాభరకయణ఩రథేశ఺ ణాయుణ౅వౄిసుఫకూతతనఽవె఺ు ఩స఼ క఺న఻ ఫాఱా ||78|| దంణాదంతి఩రకటనకభీ దంతితేయౄందమాధ౅ైః భంథాభ఺ణాం భద఩భిణతిం భథితీ భందవేసైః | ఄంకూభ఺పా౅ం భనస఻జతభోయంకూణోభ఺ః కుచ్ాపా౅ - భంతఃక఺ంచి సఽుయతి జగణాభాథిభా క఺న఻ భాణా ||79|| తిరమంఫకకుటుంత౅తూం తిర఩ుయసఽందభీత౉ంథిభ఺ం ఩ులింద఩తిసఽందభీం తిర఩ుయపైయవీం పాయతీమ్ | భతంగకుఱధాబక఺ం భహిషభయదతూం భాతిక఺ం బణంతి విఫుదోతుభా విహితిఫేవ క఺భాక్షు ణే ||80||
 • భవేభుతుభధోనటీ భహితయభ౅కంతృ఺తటీ - కుటీయకవివేభిణీ కుటౄఱఫోధసంవేభిణీ | సథా బవతు క఺త౉తూ సకఱథేహిధాం వె఺వత౉తూ కితృ఺తిశమకూంకభీ భభ విబూతబే శ఺ంకభీ ||81|| జడాః ఩రకితితుయాధా జనవిఱోచధాయుంతుథా నభ఺ జనతు వీక్షణం క్షణభవ఺఩౅ క఺భాక్షు ణే | వచసఽు భధఽభాధఽభీం ఩రకటమంతి తృౌయందభీ - విబూతిషు విడంఫధాం వ఩ుష఻ భానౄతరం ఩రకూిమామ్ ||82|| ఘనుతనతటసఽుటసఽుభితకంచఽలీచంచలీ - కితతిర఩ుయశ఺సధా సఽజనవౄలిణోతృ఺సధా | దిశోః సయణ౅భవుిణే భభ కథా నఽ క఺ంచీ఩ుభే ఩భ఺ ఩యభయోగిధాం భనస఻ చితుోఱా ఩ుషోఱా ||83|| కవీందరహిదబేచభీ ఩భిగిహీతక఺ంచీ఩ుభీ తుయూఢకయుణాఝభీ తుఖిఱఱోకయక్షాకభీ | భనః఩థదవీమస఼ భదనశ఺సననేరమస఼ భవేగుణగభీమస఼ భభ దిశో உసఽు ధేథరమస఼ ||84||
 • ధధేన న యభాభహే ఖఱజధాని సేవ఺భహే న చ్ా఩ఱభమాభహే బవబమాని దామాభహే | స఻ిభ఺ం తనఽభహేతభ఺ం భనస఻ కూం చ క఺ంచీయత - సౄభ఺ంతకకుటుంత౅తూచయణ఩ఱేవోతృ఺సధామ్ ||85|| సఽభ఺ః ఩భిజధా వ఩ుయౄనస఻జామ వ౅ైభ఺మణే తిరవిషట఩తుతంత౅తూకుచతటీ చ కేలీగిభిః | గియః సఽయబయో వమసుయుణ౅భా దభిదరస౅ వ఺ కటాక్షసయణౌ క్షణం తు఩తితస౅ క఺భాక్షు ణే ||86|| ఩వితరమ జగతురబీవిఫుధఫోధజీవ఺తుతేః ఩ుయతరమవిభభిదనః ఩ుఱకకంచఽలీథాబతేః | బవక్షమవిచక్షణైయవయసనమోక్షణైభీవక్షణైః తుయక్షయవృభోభణ౅ం కయుణబైవ క఺భాక్షు భామ్ ||87|| కథా కలితఖేఱధాః కయుణబైవ క఺ంచీ఩ుభే కఱామభుకుఱతివషః వుబకదంఫ఩ూభ఺ణ ంకుభ఺ః | ఩యోధయబభ఺ఱవె఺ః కవిజధేషు ణే ఫంధఽభ఺ః ఩చ్ేలిభకితృ఺యవె఺ ఩భి఩తంతి భాభేగ దిశోః ||88||
 • ఄశోధ౅భచఱోదృవం హిదమనందనం థేహిధామ్ ఄనయఘభదిక఺ంచి తతిోభన఻ యతిభుథోద యతణే | ఄధేన సభఱంకిణా జమతి శంకభ఺ంకసిలీ కథాస౅ భభ భానసం వరజతి నేటౄక఺విబరభమ్ ||89|| ఩భ఺భితఝభీ఩ుే ణా జమతి తుత౅భంతశచభీ బువ఺భన఻ ఫహిశచభీ ఩యభసంవిథేక఺తిౄక఺ | భహథిృయ఩భోక్షుణా సతతఫేవ క఺ంచీ఩ుభే భభానవహభహంభతియౄనస఻ పాతు భాహేశవభీ ||90|| తమోవిన఻నదావినం సతతఫేవ క఺ంచీ఩ుభే వివేయయస఻క఺ ఩భ఺ ఩యభసంవిదఽభీవయుహే | కటాక్షతుగఱైయదిఢం హిదమదఽషటదంణావఱం చియం నమతు భాభకం తిర఩ుయవ౅ైభిస఼భంతితూ ||91|| తవఫేవ సతి చండుక఺ తవభస఻ థేవి చ్ాభుండుక఺ తవఫేవ ఩యభాతిక఺ తవభన఻ యోగితూయూన఻ణీ | తవఫేవ కూఱ శ఺ంబవీ తవభస఻ క఺భకోటీ జమా తవఫేవ విజమా తవబ తిరజగదంఫ కూం ఫూర భహే ||92||
 • ఩భే జనతు తృ఺యవతి ఩రణతతృ఺లితు తృ఺ర తిబ - ఩రథాతిర ఩యఫేశవభి తిరజగథావృిణే శ఺శవణే | తిరమంఫకకుటుంత౅తు తిర఩దసంగితు తీరక్షణే తిరశకూుభబ వీక్షణం భబ తుదేహి క఺భాక్షు ణే ||93|| భధోభధఽకభోతువం విదధతీ భతూవ౅఺జువ౅఺ం సవమం఩రబవవ౅ైఖభీవిన఻నవీతిక఺ఱంత౅తూ | ఄహో వృవృభిణా కితృ఺భధఽయసేన కంతృ఺తటే చభ఺చయవిదాబతూ చఱతి క఺న఻ చినౄంజభీ ||94|| కఱావతి కఱాబిణో భుకుటస఼త౉ి లీఱావతి సీివేవతి భహేశవభే బువనమోహధే పాసవతి | ఩రపావతి యఫే సథా భహితయూ఩శోపావతి తవభ఺వతి ఩భే సణాం గుయుకితృ఺ంఫుదాభ఺వతి ||95|| తవబైవ జగదంఫమా బువనభండఱం సామణే తవబైవ కయుణాయదామా తదన఻ యక్షణం తూమణే | తవబైవ ఖయకో఩మా నమనతృ఺వకే హౄమణే తవబైవ కూఱ తుత౅మా జగతి సంతతం స఼ిమణే ||96||
 • చభ఺చయజగనౄబీం సకఱహినౄబీం చినౄబీం గుణతరమభబీం జగతురమభబీం తిరదాభాభబీమ్ | ఩భ఺఩యభబీం సథా దశథిశ఺ం తుశ఺హయౄబీం ఩భ఺ం సతతసనౄబీం భనస఻ చినౄబీం వౄఱబే ||97|| జమ జగదంత౅కే హయకుటుంత౅తు వకుైయుచ్ా జితశయదంఫుజే ఘనవిడంత౅తు కేశయుచ్ా | ఩యభవఱంఫనం కుయు సథా ఩యయూ఩ధభే భభ గతసంవిథో జడుభడంఫయణాండవినః ||98|| బువనజనతు బూవ౅఺బూతచంథేర నభసేు కఱుషశభతు కంతృ఺తీయగేహే నభసేు | తుఖిఱతుగభవేథే౅ తుత౅యూనే నభసేు ఩యవృవభబ తృ఺శచ్ేాదహసేు నభసేు ||99|| కవణణాోంచీ క఺ంచీ఩ుయభణ౅వి఩ంచీఱమఝభీ - వృయఃకంతృ఺ కంతృ఺వసతియనఽకంతృ఺జఱతుదిః | ఘనశ఺౅భా శ఺౅భా కఠినకుచస఼భా భనస఻ ఫే భిగ఺క్షీ క఺భాక్షీ హయనటనవె఺క్షీ విహయణాత్ ||100||
 • సభయవిజమకోటీ వె఺ధక఺నందదాటీ భిదఽగుణ఩భినేటీ భుఖ౅క఺దంఫవ఺టీ | భుతునఽత఩భితృ఺టీ మోహిణాజాండకోటీ ఩యభవృవవధాటీ తృ఺తు భాం క఺భకోటీ ||101|| ఆభం ఩యవయ఩రదం ఩రకితినేశఱం తృ఺వనం ఩భ఺఩యచిథాకితి఩రకటన఩రథరతృ఺బతమ్ | సువం ఩ఠతి తుత౅థా భనస఻ పావమనింత౅క఺ం జనైయఱభఱం భఖెైయదికథేహసంశోషణైః ||102|| || ఆతి సఽు తిశతకం సం఩ూయణమ్ ||
 • కటాక్షశతకం
 • మోవేంధక఺యతువహం వితుహంతుతొడే భూక఺తౄధాభన఻ భవేకవిణావథాధా౅న్ | వౄిక఺ంచిథేశవృవృభీకితిజాగయూక఺న్ ఏక఺భరధాథతయుణీకయుణావఱోక఺న్ ||1|| భాతయజమంతి భభణాగిహమోక్షణాతు భాహేందరతూఱయుచివృక్షణదక్షుణాతు | క఺భాక్షు కలిీతజగతురమయక్షణాతు తవథరవక్షణాతు వయథానవిచక్షణాతు ||2|| అనంగతంతరవిదిదభిైతకౌశఱాధామ్ అనందభంద఩భిఘూభిణతభంథభ఺ణామ్ | ణాయఱ౅భంఫ తవ ణాడుతకయణస఼భాిం క఺భాక్షు ఖేఱతి కటాక్షతుభీక్షణాధామ్ ||3|| కఱోే లిణేన కయుణాయసవేలిేణేన కఱాౄష఻ణేన కభతూమభిదఽస఻ౄణేన |
 • భాభంచిణేన తవ కూంచన కుంచిణేన క఺భాక్షు ణేన వృవృభీకుయు వీక్షుణేన ||4|| వె఺వేమ౅కం గతవతీ భుహృయయజనస౅ భందస఻ౄతస౅ ఩భిణోష఻తతైభచ్ేణాః | క఺భాక్షు తృ఺ండవచభూభివ ణావకీధా కభ఺ణ ంతికం చఱతి హంత కటాక్షఱక్షీౄః ||5|| ఄసుం క్షణానిమతు ఫే ఩భిణా఩సాయ౅మ్ అనందచందరభసభానమణాం ఩రక఺శమ్ | క఺ఱాంధక఺యసఽషుభాం కఱమంథిగంణే క఺భాక్షు కోభఱకటాక్షతుశ఺గభసేు ||6|| ణాటాంకభ్కూుకయుచ్ాంకుయదంతక఺ంతిః క఺యుణ౅హస఻ు఩వృఖాభణ౅ధాదియూఢః | ఈనాౄఱమతవవుబతృ఺ద఩భసౄథరమం క఺భాక్షు ణావకకటాక్షభతంగజేతందరః ||7|| ఛామాబయణే జగణాం ఩భిణా఩వేభీ ణాటంకయతిభణ౅తఱేజ఩ఱేవవౄిః |
 • క఺యుణ౅ధాభ వికూయనౄకయందజాఱం క఺భాక్షు భ఺జతి కటాక్షసఽయదఽర భసేు ||8|| సాభ఺౅శిమ఩రణబతూ భణ౅కుండఱాంవు - ఱౌహిత౅కోకనదక఺ననభానతూమా | మాంతీ తవ సౄయహభ఺ననక఺ంతిస఻ంధఽం క఺భాక్షు భ఺జతి కటాక్షకలిందకధా౅ ||9|| తృ఺ర తృోితి మం సఽకితినం తవ ఩క్షతృ఺ణాత్ క఺భాక్షు వీక్షణవిఱాసకఱా఩ుయందరర | సద౅సుఫేవ కూఱ భుకూువధాయవిణీణే తవె఺ౄతుిణాంతభనయోభిదఫైకభత౅మ్ ||10|| మాంతీ సథైవ భయుణాభనఽకూఱపావం బూర వలిేశకిధనఽయుఱేస఻ణా యవె఺భ఺దా | క఺భాక్షు కౌతుకతయంగితతూఱకంఠ఺ క఺దంత౅తూవ తవ పాతి కటాక్షభాఱా ||11|| గంగ఺ంబస఻ స఻ౄతభబే త఩ధాతౄజేవ గంగ఺ధభోయస఻ నవోతీఱభాలికేవ |
 • వకుై఩రపాసయస఻ శైవఱభండలీవ క఺భాక్షు భ఺జతి కటాక్షయుచిచాటా ణే ||12|| సంవె఺ోయతః కూభన఻ కందలిణాన్ యసఙఞ - కేథాయస఼త౉ి సఽదిమాభు఩పోగయోగ఺౅న్ | కఱా౅ణసాకూుఱహభీకఱభాంకుభ఺నిః క఺భాక్షు ఩క్షౄఱమతు తవదతృ఺ంగఫేఘః ||13|| చ్ాంచఱ౅ఫేవ తుమతం కఱమన్రకిణా౅ భాలిన౅బూః శితి఩తాకిభజాగయూకః | కెైవఱ౅ఫేవ కూభు కఱీమణే నణాధాం క఺భాక్షు చితరభన఻ ణే కయుణాకటాక్షః ||14|| సంజీవధే జనతు చాతవృలీభుఖస౅ సంమోహధే శవృకూశోయకశేఖయస౅ | సంసుంబధే చ భభణాగిహచ్ేష఻టతస౅ క఺భాక్షు వీక్షణకఱా ఩యభ్షధం ణే ||15|| తూఱోஉన఻ భ఺గభదికం జనమనఽీభ఺భేః ఱోఱోஉన఻ బకూుభదిక఺ం దిఢమనిభ఺ణామ్ |
 • వకోి உన఻ థేవి నభణాం సభణాం వితనవన్ క఺భాక్షు నిత౅తు భబ తవదతృ఺ంగతృ఺తః ||16|| క఺భదఽర హో హిదమమంతరణజాగయూక఺ క఺భాక్షు చంచఱదిగంచఱఫేఖఱా ణే | అశచయ౅భంఫ బజణాం ఝటౄతి సవకీమ - సం఩యో ఏవ విధఽధోతి సభసుఫందాన్ ||17|| కుంఠీకభోతు వి఩దం భభ కుంచితబూర - చ్ాతృ఺ంచితః వృితవిథేహబవ఺నఽభ఺గః | యక్షో఩క఺యభతుశం జనమంజగణా౅ం క఺భాక్షు భ఺భ ఆవ ణే కయుణాకటాక్షః ||18|| వౄిక఺భకోటౄ వృవఱోచనశోష఻తస౅ శింగ఺యతెజవిబవస౅ ఩ునః఩రభోహే | నేరభాంబవె఺యదాభచిభ఺త్రచఽభేణ శంకే కేథాయభంఫ తవ కేవఱదిష఻టతృ఺తమ్ ||19|| భావేతౄయశేవదియవెౌ తవ దఽభివఱంఘ౅ - సంవె఺యవింధ౅గిభికుంఠనకేలిచఽంచఽః |
 • దైభ఺౅ంఫుదిం ఩వు఩ణేవుచఱకీకభోతి క఺భాక్షు వీక్షణవిజింబణకుంబజధాౄ ||20|| న఼మూషవయివవృవృభ఺ సఽుటదఽతీఱవౄి - ఫైతీర తుసయగభధఽభ఺ కితణాయక఺న఻ుః | క఺భాక్షు సంవృితవతీ వ఩ుయషటభూభేుః జో౅ణాుిమణే బగవతి తవదతృ఺ంగభాఱా ||21|| ఄంఫ సౄయ఩రతిబటస౅ వ఩ుయౄధోఙఞమ్ ఄంపోజక఺ననత౉వ఺ంచితకంటక఺బమ్ | బింగీవ చఽంఫతి సథైవ స఩క్షతృ఺ణా క఺భాక్షు కోభఱయుచిసువదతృ఺ంగభాఱా ||22|| కేశ఩రపా఩టఱతూఱవిణానజాఱే క఺భాక్షు కుండఱభణ౅చావిథర఩శోపే | శంకే కటాక్షయుచియంగతఱే కితృ఺ఖా౅ శైఱూష఻క఺ నటతి శంకయవఱేపే ణే ||23|| ఄత౅ంతవౄతఱభతందరమతు క్షణాయామ్ ఄవెోు కవిబరభభనంగవిఱాసకందమ్ |
 • ఄఱీస఻ౄణాదితభతృ఺యకితృ఺఩రవ఺హమ్ ఄక్షు఩రభోహభచిభ఺నౄబ క఺భకోటౄ ||24|| భంథాక్షభ఺గతయలీకితితృ఺యతంణార యత్ క఺భాక్షు భంథయతభ఺ం తవదతృ఺ంగడోఱామ్ | అయుహ౅ భందభతికౌతుకశ఺లి చక్షుః అనందఫేతి భుహృయయాశశ఺ంకభ్ఱేః ||25|| ణైరమంఫకం తిర఩ుయసఽందభి హయౄయబూత౉ - యంగం వివేయసయస఼ కయుణా఩రవ఺హః | థావె఺శచ వ఺సవభుఖాః ఩భితృ఺ఱతూమం క఺భాక్షు విశవభన఻ వీక్షణబూబితసేు ||26|| వ఺గీశవభీ సహచభీ తుమఫేన ఱక్షీౄః బూర వఱేభీవశకభీ బువధాతు గేహమ్ | యూ఩ం తిరఱోకనమధాభితభంఫ ణేవ౅఺ం క఺భాక్షు బేషు తవ వీక్షణతృ఺యతంతీర ||27|| భాహేశవయం ఝటౄతి భానసతొనభంఫ క఺భాక్షు దైయ౅జఱదౌ తుతభ఺ం తుభగిమ్ |
 • జాఱేన శింఖఱమతి తవదతృ఺ంగధాభాి వివె఺ు భిణేన విషభాముధథాశకో உవెౌ ||28|| ఈనౄథ౅ ఫోధకభఱాక఺యభంఫ జాడ౅ - సుంఫేయభం భభ భధోవిన఻ధే బరభంతమ్ | కుంఠీకుయుషవ తయవె఺ కుటౄఱాగిస఼భాి క఺భాక్షు ణావకకటాక్షభవేంకుశేన ||29|| ఈథేవలిేతసుఫకూణైయేలిణైభివఱాసైః ఈణాి మ థేవి తవ గ఺ఢకటాక్షకుంజాత్ | దాయం ఩ఱామమతు మోహభిగీకుఱం ఫే క఺భాక్షు సువయభనఽగిహకేసభీందరః ||30|| సేివేదిణాం విదలిణోతీఱకంతిచ్ోభ఺ం జేణాయఫేవ జగథరశవభి జేతుక఺భః | భాధోదాణో భకయకేతుయవెౌ ధఽతూణే క఺భాక్షు ణావకకటాక్షకితృ఺ణవలీేమ్ ||31|| శౌి తీం వరజనిన఻ సథా సయణ౅ం భుతూధాం క఺భాక్షు సంతతభన఻ సౄితిభాయగగ఺తొ |
 • కౌటౄఱ౅భంఫ కథభస఻ియణాం చ ధణేు చ్ౌయ౅ం చ ఩ంకజయుచ్ాం తవదతృ఺ంగతృ఺తః ||32|| తుత౅ం శేితుః ఩భిచిణౌ మతభానఫేవ తూఱోతీఱం తుజసతొ఩తువ఺సఱోఱమ్ | న఼రణై౅వ తృ఺ఠమతి వీక్షణథేవృకేందరః క఺భాక్షీ కూంతు తవ క఺లిభసం఩రథామమ్ ||33|| పార ంణావ భుహృః సుఫకూతస఻ౄత఩ేనభ఺శౌ క఺భాక్షు వకుైయుచిసంచమవ఺భిభ఺శౌ | అనందతి తిర఩ుయభయదనధేతరఱక్షీౄః అఱంఫ౅ థేవి తవ భందభతృ఺ంగసేతుమ్ ||34|| శ఺౅భా తవ తిర఩ుయసఽందభి ఱోచనవౄిః క఺భాక్షు కందలితఫేదఽయణాయక఺ంతిః | జో౅ణాుివతీ స఻ౄతయుచ్ాన఻ కథం తధోతి సీభ఺ా భహో కువఱబైశచ తతా చకోభెైః ||35|| క఺ఱాంజనం చ తవ థేవి తుభీక్షణం చ క఺భాక్షు వె఺భ౅సయణ౅ం సభునైతి క఺ంణా౅ |
 • తుశేైషధేతరసఽఱబం జగతీషు ఩ూయవ - భన౅తిు ాధేతరసఽఱబం తుహిధాథిరకధే౅ ||36|| ధాభాంకుభో భకయకేతనతృ఺వకస౅ క఺భాక్షు ధేతరయుచితూలిభచ్ాతుభీ ణే | ఄత౅ంతభదఽృతత౉దం నమనతరమస౅ హభోి దమం జనమణే హయుణాంకభ్ఱేః ||37|| అయబృఱేశసభబే తవ వీక్షణసు క఺భాక్షు భూకభన఻ వీక్షణభాతరనభరమ్ | సయవఙఞణా సకఱఱోకసభక్షఫేవ కీభిుసవమంవయణభాఱ౅వతీ విణీణే ||38|| క఺ఱాంఫువ఺హ ఈవ ణే ఩భిణా఩వేభీ క఺భాక్షు ఩ుషోయభధఃకుయుణే కటా఺ిః | ఩ూయవః ఩యం క్షణయుచ్ా సభునైతి ఫైతీర - భన౅సఽు స.తతయుచిం ఩రకటీకభోతి ||39|| సాక్షేౄஉన఻ దఽయగభతభేஉన఻ గుయు఩రవె఺ద- వె఺వేమ౅కేన విచయని఩వయగభాభేగ |
 • సంవె఺య఩ంకతుచబే న ఩తత౅భూం ణే క఺భాక్షు గ఺ఢభవఱంఫ౅ కటాక్షమష఻టమ్ ||40|| క఺భాక్షు సంతతభవెౌ హభితూఱయతి - సుంపే కటాక్షయుచి఩ుంజభబే బవణా౅ః | ఫథోా உన఻ బకూుతుగఱైయౄభ చితుహస఼ు సుంబం చ ఫంధభన఻ భుంచతి హంత చితరమ్ ||41|| క఺భాక్షు క఺షణయ౅భన఻ సంతతభంజనం చ త౅బరతుిసయగతయఱోஉన఻ బవతోటాక్షః | వ౅ైభఱ౅భనవహభనంజనణా చ బూమః సధియ౅ం చ బకుహిదమామ కథం దథాతి ||42|| భందస఻ౄతసుఫకూతం భణ౅కుండఱాంవు - వెోు భ఩రవ఺ఱయుచియం వృవృభీకిణాశమ్ | క఺భాక్షు భ఺జతి కటాక్షయుచ్ేః కదంఫమ్ ఈథా౅నభంఫ కయుణాహభిణేక్షణామాః ||43|| క఺భాక్షు ణావకకటాక్షభహేందరతూఱ - స఻ంవేసనం వృితవణో భకయధవజస౅ |
 • వె఺భార జ౅భంగఱవిదౌ భుణ౅కుండఱవౄిః తూభ఺జధోతువతయంగితథర఩భాఱా ||44|| భాతః క్షణం సి఩మ భాం తవ వీక్షుణేన భంథాక్షుణేన సఽజధ౅ైయ఩భోక్షుణేన | క఺భాక్షు కయౄతిత౉భోతోయపాసోభేణ శేిమసోభేణ భధఽ఩దఽ౅తితసోభేణ ||45|| నేరభా఩గ఺఩మస఻ భజజనభాయచమ౅ ముకుః స఻ౄణాంవుకితబసౄవిఱే఩ధేన | క఺భాక్షు కుండఱభణ౅దఽ౅తితేయజటాఱః వౄికంఠఫేవ బజణే తవ దిష఻టతృ఺తః ||46|| కెైవఱ౅థామ కయుణాయసకూంకభ఺మ క఺భాక్షు కందలితవిబరభశంకభ఺మ | అఱోకధామ తవ బకువృవంకభ఺మ భాతయిమోஉసఽు ఩యతంతిరతశంకభ఺మ ||47|| వె఺భార జ౅భంగఱవిదౌ భకయధవజస౅ ఱోఱాఱక఺లికితణోయణభాఱ౅శోపే |
 • క఺ఫేశవభి ఩రచఱదఽతీఱవ౅ైజమంతీ - చ్ాతుయ౅ఫేతి తవ చంచఱదిష఻టతృ఺తః ||48|| భాభేగణ భంజుకచక఺ంతితమోవిణేన భంథామభానగభధా భదధాతుభ఺వెౌ | క఺భాక్షు దిష఻టయమణే తవ శంకభ఺మ సంకేతబూత౉భచిభ఺దతేవె఺భికేవ ||49|| వీరడనఽవితిుయభణీకితవె఺హచభ఺౅ శైవ఺లిణాం గఱయుచ్ా శవృశేఖయస౅ | క఺భాక్షు క఺ంతిసయస఼ం తవదతృ఺ంగఱక్షీౄః భందం సభాశిమతి భజజనఖేఱధామ ||50|| క఺వ౅఺మభంవుకత౉వ ఩రకటం దదాధో భాణ౅క౅కుండఱయుచిం భభణావిభోదర | వుి త౅ంతస఼భతు యతః సఽతభ఺ం చక఺స఻ు క఺భాక్షు ణావకకటాక్షమతీశవభో உవెౌ ||51|| తృ఺వ౅఺ణ ఏవ హభితూఱభణ౅భిదధేషు ఩రభే నణాం కువఱమం ఩రకటీకభోతి |
 • ధౌత౉తిుకో జఱదఫేచకూభా తతసేు క఺భాక్షు వూన౅భు఩భనభతృ఺ంగఱక్షాౄయః ||52|| శింగ఺యవిబరభవతీ సఽతభ఺ం సఱజాజ ధావె఺గిభ్కూుకయుచ్ా కితభందవేవె఺ | శ఺౅భా కటాక్షసఽషభా తవ ముకుఫేతత్ క఺భాక్షు చఽంఫతి థిగంఫయవకుైత౅ంఫమ్ ||53|| తూఱోతీఱేన భధఽనేన చ దిష఻టతృ఺తః క఺భాక్షు తుఱ౅ ఆతి ణే కథభాభనంతి | శైణే౅న తుందమతి మదనవహత౉ందఽతృ఺థాన్ తృ఺తోయుహేణ మదవెౌ కఱవేమణే చ ||54|| ఓషఠ ఩రపా఩టఱవిదఽర భభుథిరణే ణే బూర వలిేవీచిసఽబగే భుఖక఺ంతిస఻ందౌ | క఺భాక్షు వ఺భిబయ఩ూయణఱంఫభాన - క఺ఱాంఫువ఺హసయణ౅ం ఱబణే కటాక్షః ||55|| భందస఻ౄణైయావలిణా భణ౅కుండఱాంవు - సం఩యోఱోహితయుచిసువదతృ఺ంగదాభ఺ |
 • క఺భాక్షు భలిేకుసఽఫైయివ఩ఱేవ౅ైశచ తూఱోతీఱైశచ యచిణేవ విపాతి భాఱా ||56|| క఺భాక్షు వౄతఱకితృ఺యసతుయఝభ఺ంబః - సం఩యో఩క్షౄఱయుచిసువదతృ఺ంగభాఱా | గోతేః సథా ఩ుయభితృోయతేఱష౅భాణా దాభ఺వకదంఫకవిడంఫనభాతధోతి ||57|| హితీంకజం భభ విక఺సమతు ఩రభుషణ - నఽిఱాే సభుతీఱయుచ్ేసుభవె఺ం తుభోథాా | థోవ౅఺నఽషంగజడణాం జగణాం ధఽధానః క఺భాక్షు వీక్షణవిఱాసథిధోదమసేు ||58|| చక్షుభివమోహమతి చందరవిబూషణస౅ క఺భాక్షు ణావకకటాక్షతభః఩రభోహః | ఩రత౅ఙ్మౄఖం తు నమనం స఻ుత౉తం భుతూధాం తృ఺ర క఺శ౅ఫేవ నమతీతి ఩యం విచితరమ్ ||59|| క఺భాక్షు వీక్షణయుచ్ా ముది తుభిజతం ణే తూఱోతీఱం తుయవశేషగణాతేభానమ్ |
 • అగత౅ తతీభిసయం శివణవతంస - వో౅జేన నానభబమాయినభాతధోతి ||60|| అశచయ౅భంఫ భథాధాబు౅దమావఱంఫః క఺భాక్షు చంచఱతుభీక్షణవిబరభసేు | దైయ౅ం విధామ తనఽణే హిథి భ఺గఫంధం శంపోసుథేవ వి఩భీతతమా భుతూధామ్ ||61|| జంణోః సకిత్రణభణో జగథరడ౅ణాం చ ణేజాస఻వణాం చ తువృణాం చ భతిం సపామామ్ | క఺భాక్షు భాక్షుకఝభీత౉వ వ౅ైఖభీం చ ఱక్షీౄం చ ఩క్షౄఱమతి క్షణవీక్షణం ణే ||62|| క఺దంత౅తూ కూభమణే న జఱానఽషంగం బింగ఺వలీ కూభుయభీకుయుణే న ఩దౄమ్ | కూం వ఺ కలిందతనమా సహణే న బంగం క఺భాక్షు తుశచమ఩దం న తవ఺క్షుఱక్షీౄః ||63|| క఺కోఱతృ఺వకతిణీకయణే உన఻ దక్షః క఺భాక్షు ఫాఱకసఽదాకయశేఖయస౅ |
 • ఄత౅ంతవౄతఱతమోஉ఩౅నఽతృ఺యతం ణే చితుం విమోహమతి చితరభమం కటాక్షః ||64|| క఺యీణ౅఩ూయ఩భివభిాతభంఫ మోహ - కంథోదగతం బవభమం విషతృ఺ద఩ం ఫే | తుంగం చునతుు తుహిధాథిరసఽణే బవణా౅ః క఺ంచీ఩ుభేశవభి కటాక్షకుఠ఺యదాభ఺ ||65|| క఺భాక్షు ఘోయబవభోగచికూతుధాయి - భబ౅యియ థేవృకకటాక్షతేషక్రవె఺థాత్ | తణార న఻ థేవి ఱబణే సఽకితీ కథాచి - దన౅స౅ దఽయేబభతృ఺ంగభహౌషధం ణే ||66|| క఺భాక్షు థేవృకకితృ఺ంకుయభాశిమంణో ధాధాతతృోతుమభధావృతతృ఺శఫందాః | వ఺వె఺ఱమం తవ కటాక్షభభుం భవేంణో ఱఫాా వ సఽఖం సభాదియో విచయంతి ఱోకే ||67|| వె఺కూతసంఱన఻తసంబితభుగావేసం వీరడానఽభ఺గసహచ్ాభి విఱోకనం ణే |
 • క఺భాక్షు క఺భ఩భి఩ంతితు భాయవీయ - వె఺భార జ౅విబరభదశ఺ం సపలీకభోతి ||68|| క఺భాక్షు విబరభఫఱైకతుదిభివదామ బూర వలిేచ్ా఩కుటౄలీకితిఫేవ చితరమ్ | వె఺వదరనణాం తవ తుధామ శశ఺ంకభ్ఱే - యంగ఺యాభ఺జ౅సఽఖఱాబభతృ఺ంగవీయః ||69|| క఺భాంకుభెైకతుఱమసువ దిష఻టతృ఺తః క఺భాక్షు బకుభనవె఺ం ఩రదథాతు క఺భాన్ | భ఺గ఺తువతః సవమభన఻ ఩రకటీకభోతి వ౅ైభ఺గ౅ఫేవ కథఫేష భవేభుతూధామ్ ||70|| క఺ఱాంఫువ఺హతువహైః కఱవేమణే ణే క఺భాక్షు క఺లిభభథేన సథా కటాక్షః | చితరం తతాన఻ తుతభ఺భభుఫేవ దివ౅఺ట వ వెోతోంఠ ఏవ యభణే కూఱ తూఱకంఠః ||71|| క఺భాక్షు భనౄథభి఩ుం ఩రతి భాయణా఩ - మోవేంధక఺యజఱథాగభధేన నిత౅న్ |
 • దఽషోయౄకంచఽకూకుఱం కఫలీకభోతు వ఺౅త౉శిఫేచకయుచిసువదతృ఺ంగకేకీ ||72|| క఺భాక్షు భనౄథభితృోయవఱోకధేషు క఺ంతం ఩యోజత౉వ ణావకభక్షుతృ఺తమ్ | నేరభాగమో థివసవథివకచీకభోతి ఱజాజ బభో యజతువనఽౄకులీకభోతి ||73|| భూకో విభించతి ఩యం ఩ుయుషః కుయూ఩ః కందయీతి తిరదశభ఺జతి కూం఩చ్ానః | క఺భాక్షు కేవఱభు఩కిభక఺ఱ ఏవ లీఱాతయంగితకటాక్షయుచః క్షణం ణే ||74|| తూఱాఱక఺ భధఽకయంతి భధోఙఞధావె఺ - భుక఺ు యుచః ఩రకటకందత౅వె఺ంకుయంతి | క఺యుణ౅భంఫ భకయందతి క఺భకోటౄ భధే౅ తతః కభఱఫేవ విఱోచనం ణే ||75|| అక఺ంక్ష౅భాణపఱథానవిచక్షణామాః | క఺భాక్షు ణావకకటాక్షకక఺భదేధోః |
 • సం఩యో ఏవ కథభంఫ విభుకుతృ఺శ - ఫందాః సఽుటం తనఽబితః ఩వుణాం త౅జంతి ||76|| సంవె఺యఘయౄ఩భిణా఩జువ౅఺ం నభ఺ణాం క఺భాక్షు వౄతఱతభ఺ణ౅ తవేక్షుణాతు | చంథార త఩ంతి ఘనచందనకయదభంతి భుక఺ు గుణంతి హిభవ఺భితుషేచనంతి ||77|| నేరభాంఫుభ఺వృసతతసిన఻ణాతు చితరం క఺భాక్షు ణావకకటాక్షతుభీక్షణాతు | సంధఽక్షమంతి భుహృభింధనభ఺వృభీణా౅ భాయదఽర హో భనస఻ భనౄథచితరపానఽమ్ ||78|| క఺ఱాంజన఩రతిబటం కభతూమక఺ంణా౅ కందయీతంతరకఱమా కలిణానఽపావమ్ | క఺ంచీవివేయయస఻కే కఱువ౅఺భిుచ్ోయం కఱోే ఱమసవ భబ ణే కయుణాకటాక్షమ్ ||79|| క఺ి ంణేన భనౄథథేన విమోహ౅భాన - వె఺వంణేన చాతతయుభూఱగతస౅ ఩ుంసః |
 • క఺ంణేన కూంచిదవఱోకమ ఱోచనస౅ తృ఺ర ంణేన భాం జనతు క఺ంచి఩ుభీవిబూషే ||80|| క఺భాక్షు కోஉన఻ సఽజధాసువదతృ఺ంగసంగే కంఠేన కందలితక఺లిభసం఩రథామాః | ఈతుంసకలిీతచకోయకుటుంఫతృోవ౅఺ నకుంథివస఩రసవబూనమధా బవంతి ||81|| తూఱోతీఱ఩రసవక఺ంతితుయదశధేన క఺యుణ౅విబరభజువ౅఺ తవ వీక్షణేన | క఺భాక్షు కయౄజఱదేః కఱవౄసఽణేన తృ఺శతరమాదవమభతొ ఩భిమోచతూమాః ||82|| ఄత౅ంతచంచఱభకితిరభభంజనం కూం ఝంక఺యబంగియహిణా కూభు బింగభాఱా | ధాభాంకుయః కూభు హృణాశనసంగహీనః క఺భాక్షు ధేతరయుచితూలిభకందలీ ణే ||83|| క఺భాక్షు తుత౅భమభంజలియసఽు భుకూు - తెజామ విబరభభథోదమఘూభిణణామ |
 • కందయీదయీ఩ునయుదృవస఻థిాథామ కఱా౅ణథామ తవ థేవి దిగంచఱామ ||84|| దభ఺ీంకుభో భకయకేతనవిబరభాణాం తుంథాంకుభో విదలిణోతీఱచ్ాతుభీణామ్ | థరతృ఺ంకుభో బవతత౉సరకదంఫక఺ధాం క఺భాక్షు తృ఺ఱమతు భాం తవదతృ఺ంగతృ఺తః ||85|| కెైవఱ౅థివ౅భణ౅భోహణ఩యవణేబ౅ః క఺యుణ౅తుయఝయ఩మఃకితభంజధేబ౅ః | క఺భాక్షు కూంకభితశంకయభానసేబ౅ - సేుపో౅ నమోஉసఽు తవ వీక్షణవిబరఫేబ౅ః ||86|| ఄలీీమ ఏవ నవభుతీఱభంఫ హీధా తొనస౅ వ఺ సయణ౅యంఫుయువేం చ కూం వ఺ | దాభే భిగీదిగసభంజసభంజనం చ క఺భాక్షు వీక్షణయుచ్ౌ తవ తయోమాభః ||87|| త౉వౄిబవదగయఱ఩ంకూఱశంకభోయస్ - స఼భాంగణే కూభన఻ భింఖణభాదదానః |
 • హేఱావధాతఱలితశివణోతీఱో உవెౌ క఺భాక్షు ఫాఱ ఆవ భ఺జతి ణే కటాక్షః ||88|| తృౌర ఢుకభోతి విదఽవ౅఺ం నవసాకూుదాటీ - చాణాటవీషు ఫుధకోకూఱఱాఱ౅భానమ్ | భాదరవయసం ఩భిభఱం చ తుయయగఱం ణే క఺భాక్షు వీక్షణవిఱాసవసంతఱక్షీౄః ||89|| కూఱంకషం వితనఽణే కయుణాంఫువభీి వె఺యసవతం సఽకితినః సఽఱబం ఩రవ఺హమ్ | తుచీాకభోతి మభుధాంఫుతయంగబంగీం క఺భాక్షు కూం తవ కటాక్షభవేంఫువ఺హః ||90|| జగభిు థేవి కయుణావుకసఽందభీ ణే ణాటంకయతియుచిథాడుభఖండశోణే | క఺భాక్షు తుయృయకటాక్షభభీచి఩ుంజ - భాహేందరతూఱభణ౅఩ంజయభధ౅పాగే ||91|| క఺భాక్షు సతుోవఱమస౅ సగోతరపావ఺ - థాక఺ి భతి వుి తిభవెౌ తవ దిష఻టతృ఺తః |
 • కూంచ సఽుటం కుటౄఱణాం ఩రకటీకభోతి బూర వఱేభీ఩భిచితస౅ పఱం కూఫేతత్ ||92|| ఏవ౅఺ తవ఺క్షుసఽషభా విషభాముధస౅ ధాభ఺చవయిఱహభీ నగభ఺జకధే౅ | శంకే కభోతి శతదా హిథి దైయ౅భుథార ం వౄిక఺భకోటౄ మదవెౌ వృవృభ఺ంవుభ్ఱేః ||93|| ఫాణేన ఩ుషీధనఽషః ఩భికఱీయభాన - ణార ణేన బకుభనవె఺ం కయుణాకభేణ | కోణేన కోభఱదిశసువ క఺భకోటౄ శోణేన శోషమ వృవే భభ శోకస఻ంధఽమ్ ||94|| భాయదఽర వే భుకుటస఼భతు ఱాఱ౅భాధే భంథాకూతూ఩మస఻ ణే కుటౄఱం చభిషుణ ః | క఺భాక్షు కో఩యబవె఺దవఱభానతొన - సంథేహభంకుయమతి క్షణభక్షుతృ఺తః ||95|| క఺భాక్షు సంవలితభ్కూుకకుండఱాంవు - చంచతిుతశివణచ్ాభయచ్ాతుభీకః |
 • సుంపే తుయంతయభతృ఺ంగభబే బవణా౅ ఫదాశచక఺స఻ు భకయధవజభతుహస఼ు ||96|| మావతోటాక్షయజతూసభమాగభసేు క఺భాక్షు ణావదచిభ఺నిభణాం నభ఺ణామ్ | అవియృవత౅భితథరదితిత౅ంఫభంఫ సంవినౄమం హిదమ఩ూయవగిభీందరశింగే ||97|| క఺భాక్షు కఱీవిటన఼వ బవతోటాక్షో థితుుః సభసువిబవం నభణాం నభ఺ణామ్ | బింగస౅ తూఱనలినస౅ చ క఺ంతిసం఩ - తుయవసవఫేవ హయతీతి ఩యం విచితరమ్ ||98|| ఄత౅ంతవౄతఱభనయగఱకయౄతృ఺క - క఺కోఱవేభి సఽఱబం సఽభధోతేభేతత్ | న఼మూషఫేవ తవ వీక్షణభంఫ కూంతు క఺భాక్షు తూఱత౉దత౉త౅మఫేవ పేదః ||99|| ఄఙఞఞ తబకూుయసభ఩రసయథివవేక - భత౅ంతగయవభనదరతసభసుశ఺సురమ్ |
 • ఄతృ఺ర ఩ుసత౅భసతొ఩గతం చ భుకేుః క఺భాక్షు ధ౅ైవ తవ సీిహమతి దిష఻టతృ఺తః ||100|| (క఺భాక్షు భాభవతు ణే కయుణాకటాక్షః) తృ఺ణేన ఱోచనయుచ్ేసువ క఺భకోటౄ తృోణేన ఩తక఩యోదిబమాతుభ఺ణామ్ | ఩ూణేన ణేన నవక఺ంచనకుండఱాంవు - వీణేన వౄతఱమ బూధయకన౅కే భామ్ ||101|| || ఆతి కటాక్షశతకం సం఩ూయణమ్ ||
 • భందస఻ౄతశతకం
 • ఫదరిమో వమభంజలిం ఩రతిథినం ఫంధచిాథే థేహిధాం కందభ఺ీగభతంతరభూఱగుయవే కఱా౅ణకేలీబువే | క఺భాక్షా౅ ఘనవె఺య఩ుంజయజసే క఺భదఽర హశచక్షువ౅఺ం భంథాయసుఫక఩రపాభదభుషే భందస఻ౄతజో౅తిషే ||1|| సదరరచ్ే నవభలిేక఺సఽభనవె఺ం ధావె఺గిభుక఺ు భణే - భ఺చ్ాభ఺౅మ భిణాఱక఺ండభహవె఺ం ధ౅ైసభిగక఺మ థివషే | సవయుా ధా౅ సహ ముదేవన హిభయుచ్ేయభ఺ా సధాదా౅స఻ధే క఺భాక్షా౅ః స఻ౄతభంజభీధవలిభాథైవణామ తసైౄ నభః ||2|| కయూీయదఽ౅తిచ్ాతుభీభతితభ఺భలీీమస఼ం కుయవతీ థౌభ఺ృగో౅దమఫేవ సంవిదధతీ థౌవ౅఺కభీణాం తివవ౅఺మ్ | క్షుఱాే ధేవ భధోఙఞభలిేతుకభ఺నఽుఱాే నన఻ వ౅ంజతీ క఺భాక్షా౅ భిదఽఱస఻ౄణాంవుఱహభీ క఺భ఩రసాయసఽు ఫే ||3|| మా న఼నసునభండఱో఩భి ఱసతోయూీయఱేతృ఺మణే మా తూఱేక్షణభ఺తిరక఺ంతితతిషు జో౅ణాుి఩రభోవేమణే |
 • మా వెౌందయ౅ధఽతూతయంగతతిషు వ఺౅ఱోఱహంవె఺మణే క఺భాక్షా౅ః వృవృభీకభోతు హిదమం వె఺ ఫే స఻ౄతతృ఺ర చఽభీ ||4|| బేవ౅఺ం గచాతి ఩ూయవ఩క్షసయణ౅ం కౌభుదవతః శేవతిభా బేవ౅఺ం సంతతభాయుయుక్షతి తుఱాకక్షా౅ం శయచచందరభాః | బేవ౅఺త౉చాతి కంఫుయ఩౅సఽఱపాభంణేవసత్రకూిమాం క఺భాక్షా౅ భభణాం హయంతు భభ ణే వేసతివవ౅఺భంకుభ఺ః ||5|| అశ఺స఼భసఽ సంతతం విదధతీ ధ౅ైశ఺కభీం వ఺౅కూిమాం క఺శ఺ధాభతేభానబంగకఱధాకౌశఱ౅భాత౅బరతీ | ఇశ఺ధేన విఱోకూణా సకుతుకం క఺భాక్షు ణే కఱౄష - కేేశ఺తృ఺మకభీ చక఺స఻ు ఱహభీ భందస఻ౄతజో౅తివ౅఺మ్ ||6|| అయూఢస౅ సభునితసునతటీవె఺భార జ౅స఻ంవేసనం కందయీస౅ విపోయజగతురమతృ఺ర కట౅భుథార తుదేః | మవె఺౅శ఺చభయచ్ాతుభీం కఱమణే యవృౄచాటా చంచఱా వె఺ భందస఻ౄతభంజభీ బవతు నః క఺భామ క఺భాక్షు ణే ||7|| శంపోభ఺౅ ఩భియంబసంబరభవిదౌ ధ౅ైయౄఱ౅స఼భాతుదిః గెైభ఺వణీవ తయంగిణీ కితభిదఽస౅ంథాం కలింథాతౄజామ్ |
 • కఱాౄష఼కుయుణే కఱంకసఽషభాం కంఠసిలీచఽంత౅తూం క఺భాక్షా౅ః స఻ౄతకందలీ బవతు నః కఱా౅ణసంథోహితూ ||8|| జేతుం వేయఱణాత౉వ సునతటీం సంజగుౄష఼ సంతతం గంతుం తుయౄఱణాత౉వ థివగుణ౅ణాం భగ఺ి కితృ఺వెోు ా తస఻ | ఱఫుా ం విసౄమతూమణాత౉వ హయం భ఺గ఺కుఱం కుయవతీ భంజుసేు స఻ౄతభంజభీ బవబమం భతాితు క఺భాక్షు ఫే ||9|| శేవణాన఻ ఩రకటం తుశ఺కయయుచ్ాం భాలిన౅భాతనవతీ వౄణాన఻ సౄయతృ఺వకం ఩వు఩ణేః సంధఽక్షమంతీ సథా | వె఺వపావ఺౅దధభ఺వృిణాన఻ నభణాభుచ్ైచభిదశంతీ గతిం క఺భాక్షు సఽుటభంతభ఺ సఽుయతు నసువనౄందవేస఩రపా ||10|| వకుైవౄిసయస఼జఱే తయలితబూర వలిేకఱోే లిణే క఺లిభాి దధతీ కటాక్షజనఽవ౅఺ భాధఽవరతీం వ఺౅఩ితిమ్ | తుభిిథార భఱ఩ుండభీకకుహధాతృ఺ండుత౅భాత౅బరతీ క఺భాక్షా౅ః స఻ౄతచ్ాతుభీ భభ భనః క఺తయ౅భునాౄఱబేత్ ||11|| తుత౅ం ఫాదితఫంధఽజీవభధయం ఫైతీరజుషం ఩ఱేవ౅ైః వుదాస౅ థివజభండఱస౅ చ తియసోభ఺ు యభతృ఺౅వృిణా |
 • మా వ౅ైభఱ౅వతీ సథైవ నభణాం చ్ేతః ఩ుతూణేతభ఺ం క఺భాక్షా౅ హిదమం ఩రవె఺దమతు ఫే వె఺ భందవేస఩రపా ||12|| దఽర హ౅ంతీ తభసే భుహృః కుభుథితూవె఺వేమ౅భాత౅బరతీ మాంతీ చందరకూశోయశేఖయవ఩ుఃవెౌదాంగణే నేరంఖణమ్ | ఙఞఞ ధాంపోతుదివీచిక఺ం సఽభనవె఺ం కూఱంకవ౅఺ం కుయవతీ క఺భాక్షా౅ః స఻ౄతకౌభుథర హయతు ఫే సంవె఺యణాతృోదమమ్ ||13|| క఺వౄౄయదరవదాతుకయదభయుచ్ా కఱాౄషణాం త౅బరతీ హంవెౌదైభివ కుయవతీ ఩భిచితిం వేభీకిణైభౌౄకూుకెైః | వక్షోజనౄతువ౅఺యశైఱకటకే సంచ్ాయభాతనవతీ క఺భాక్షా౅ భిదఽఱస఻ౄతదఽ౅తిభబీ పాగీయతర పాసణే ||14|| కంఫోయవంశ఩యం఩భ఺ ఆవ కితృ఺సంణానవలీేబువః సంపుఱేసుఫక఺ ఆవ ఩రసిభభ఺ భూభ఺ు ః ఩రవె఺థా ఆవ | వ఺కీీమూషకణా ఆవ తిర఩థగ఺఩భ఺౅మపేథా ఆవ పార జంణే తవ భందవేసకూయణాః క఺ంచీ఩ుభీధాబకే ||15|| వక్షోజే ఘనవె఺య఩తరయచధాబంగీస఩ణాిబణా కంఠే భ్కూుకవేయమష఻టకూయణవ఺౅తృ఺యభుథార బణా |
 • ఓషఠ వౄితుకుయుంఫ఩ఱేవ఩ుటే నేరంఖత్రసాధాబణా క఺భాక్షు సఽుయణాం భథరమహిదబే తవనౄందవేస఩రపా ||16|| బేవ౅఺ం త౅ందఽభివో఩భి ఩రచలిణో ధావె఺గిభుక఺ు భణ౅ః బేవ౅఺ం థరన ఆవ఺దికంఠభమణే వేయః కభ఺ఱంఫనమ్ | బేవ౅఺ం ఫంధఽభివోషఠ యోయయుణ౅భా ధణేు సవమం యంజనం క఺భాక్షా౅ః ఩రబవంతు ణే భభ వృవోఱాే వె఺మ వేవె఺ంకుభ఺ః ||17|| మా జాడా౅ంఫుతుదిం క్షుణోతి బజణాం వ౅ైభ఺మణే కెైయవ౅ైః తుత౅ం మాం తుమఫేన మా చ మతణే కయుు ం తిరణేణోరతువమ్ | త౅ంఫం చ్ాందరభసం చ వంచమతి మా గభేవణ వె఺ ణాదివౄ క఺భాక్షు స఻ౄతభంజభీ తవ కథం జో౅ణేుిత౅వెౌ కీయుయణే ||18|| అయుఢా యబవె఺తుీయః ఩ుయభితృోభ఺శేేషణో఩కిఫే మా ణే భాతయునైతి థివ౅తటౄతూశంక఺కభీ తతషణమ్ | ఓవ౅ౌఠ వే఩మతి బుర వౌ కుటౄఱమణా౅నభరమణా౅ననం ణాం వంథే భిదఽవేస఩ూయసఽషభాఫేక఺భరధాథన఻రబే ||19|| వకేుైంథోసువ చంథిరక఺ స఻ౄతతతియవఱుగ సఽుయంతీ సణాం వె఺౅చ్ేచదఽ౅కూుత౉దం చకోయభనవె఺ం క఺భాక్షు కౌతకహఱమ్ |
 • ఏతచిచతరభహభిిశం మదదిక఺ఫేవ౅఺ యుచిం గ఺హణే త౅ంఫోషఠ దఽ౅భణ౅఩రపాసవన఻ చ మథిూఫోూకభాఱంఫణే ||20|| వె఺దిశ౅ం కఱశ఺ంఫుదేయవహతి మణాోభాక్షు భందస఻ౄతం శోపామోషఠ యుచ్ాంఫ విదఽర భబవ఺ఫేణాథిృథాం ఫూర భహే | ఏకవె఺ౄదఽథితం ఩ుభ఺ కూఱ ఩తృౌ శయవః ఩ుభ఺ణః ఩ుభాన్ ఏతనౄధ౅సభుదృవం యసమణే భాధఽయ౅యూ఩ం యసమ్ ||21|| ఈతుు ంగసునకుంబశైఱకటకే వివె఺ు భికసాు భిక఺ - ఩తరవౄిజుష఻ చంచఱాః స఻ౄతయుచః క఺భాక్షు ణే కోభఱాః | సందా౅థరదితియంజిణా ఆవ భుహృః వె఺ంథార ధయజో౅తివ౅఺ వ఺౅ఱోఱాభఱశ఺యథాబరశకఱవ఺౅తృ఺యభాతనవణే ||22|| క్షీయం దాయత ఏవ తిషఠ తు కథం వ౅ైభఱ౅భాణార థిదం భాతసేు సహతృ఺ఠవీతిభమణాం భందస఻ౄణైయౄంజుఱైః | కూం చ్ేమం తు తేథాస఻ు థోహనవశ఺థేకం తు సంజామణే క఺భాక్షు సవమభభిితం ఩రణభణాభన౅తుు థోదఽహ౅ణే ||23|| కయూీభెైయభిణైయజగజజనతు ణే క఺భాక్షు చంథార తనైః భుక఺ు వేయగుణైయౄిణాఱవఱబైయుౄగాస఻ౄతవౄిభిమమ్ |
 • వౄిక఺ంచీ఩ుయధాబకే సభతమా సంసాు మణే సజజధ౅ైః తణాు దిఙౄభ ణా఩శ఺ంతివిధబే కూం థేవి భంథామణే ||24|| భదే౅గభిృతభంజువ఺క౅ఱహభీభాదరవఝభీవౄతఱా భంథాయసుఫక఺మణే జనతు ణే భందస఻ౄణాంవుచాటా | మవె఺౅ వయాబతుం భుహృభివకసనం క఺భాక్షు క఺భదఽర హో వఱుగ భీవక్షణవిబరభవ౅తికభో వ఺సంతభావె఺మణే ||25|| త౅ంఫోషఠ దఽ౅తి఩ుంజయంజితయుచిసువనౄందవేసచాటా | కఱా౅ణం గిభివె఺యవపౌభతనబే కఱోే ఱమణావవు ఫే | పుఱేనౄలిేన఻నదాహఱేకభబీ భాఱేవ మా నేశఱా వౄిక఺ంచీశవభి భాయభభిదతుయుభోభదే౅ భుహృయేంఫణే ||26|| త౅పార ణా శయదబరవిబరభదశ఺ం విథో౅తభాధా఩౅వెో క఺భాక్షు స఻ౄతభంజభీ కూయతి ణే క఺యుణ౅దాభ఺యసమ్ | అశచయ౅ం వృవృభీకభోతి జగతీశ఺చఱోక౅ చ్ైధాభహో క఺భం ఖేఱతి తూఱకంఠహిదమం కౌతకహఱాంథోలితమ్ ||27|| నేరంఖణౌ్ోఢకటాక్షకుంజకుహభేషవత౅చాగుచ్ాాబతం వకేుైందఽచావిస఻ంధఽవీచితుచబే ఩ేన఩రణాధాబతమ్ |
 • ధ౅ైయంతయ౅విజింతేతసునతటే ధ౅ైచ్ోఱ఩టాట బతం క఺ఱుష౅ం కఫలీకభోతు భభ ణే క఺భాక్షు భందస఻ౄతమ్ ||28|| న఼మూషం తవ భంథయస఻ౄతత౉తి వ౅భెొివ వె఺఩఩రతా క఺భాక్షు ధఽర వతొదిశం మథి బవేథేతతోథం వ఺ వృవే | భంథాయస౅ కతాఱవం న సహణే భతాితి భంథాకూతూ - త౉ందఽం తుందతి కీభిుణేஉన఻ కఱవౄతృ఺తోదితొభ఺ి యమణే ||29|| విశేవవ౅఺ం నమధోతువం వితనఽణాం విథో౅తణాం చందరభా విఖా౅ణో భదధాంతకేన భుకుటీభదే౅ చ సంభాన౅ణామ్ | అః కూం జాతభధేన వేససఽషభాభాఱోక౅ క఺భాక్షు ణే క఺ఱంకీభవఱంఫణే ఖఱు దశ఺ం కఱాౄషహీధో உ఩౅వెౌ ||30|| చ్ేతః వౄతఱమంతు నః ఩వు఩ణేభ఺నందజీవ఺తవో నభార ణాం నమధాధవస఼భసఽ శయచచంథార తతృో఩కిభాః | సంవె఺భ఺ఖ౅సభోయువేకయఖలీక఺భే తువ౅఺భోతోభ఺ః క఺భాక్షు సౄయకీభిుతెజతుకభ఺సువనౄందవేవె఺ంకుభ఺ః ||31|| కభౌౄఘాఖ౅తభఃకచ్ాకచికభ఺ధాోభాక్షు సంచింతబే తవనౄందస఻ౄతభోచివ౅఺ం తిరబువనక్షేభంకభ఺నంకుభ఺న్ |
 • బే వకుైం వృవృయవృియో వికస఻తం చంథార తతృ఺ంపోయుహ - థేవవ౅ోథేావ౅ోణచ్ాతుభీత౉వ తియసోయుు ం ఩భిషుోయవణే ||32|| కుయు౅యిః కుఱశైఱభ఺జతనబే కూఱంకషం భంగఱం కుందసీయానచఽంచవసువ వృవే భందస఻ౄత఩రకిభాః | బే క఺భాక్షు సభసువె఺క్షునమనం సంణోషమంతీశవయం కయూీయ఩రకభ఺ ఆవ ఩రసిభభ఺ః ఩ుంవె఺భవె఺దాయణాః ||33|| కఫేరణ సి఩మసవ కయౄకుహధాచ్ోభేణ భాభ఺గభ - వ఺౅ఖా౅వృక్షణథరక్షుణేన విదఽవ౅఺భక్షీణఱక్షీౄ఩ువ౅఺ | క఺భాక్షు స఻ౄతకందఱేన కఱుషవెోుటకూిమాచఽంచఽధా క఺యుణా౅భితవీచిక఺విహయణతృ఺ర చఽయ౅ధఽభే౅ణ భామ్ ||34|| తవనౄందస఻ౄతకందఱస౅ తుమతం క఺భాక్షు శంక఺భహే త౅ంఫః కశచన నాతనః ఩రచలిణో ధ౅ైశ఺కయః వౄకయః | కూంచ క్షీయ఩యోతుదిః ఩రతితుదిః సవభ఺వహితూవీచిక఺ - త౅ఫోవకోஉన఻ విడంఫ ఏవ కుహధా భలీేభతలీేయుచః ||35|| దఽషోభ఺ౄయోతుసయగకయోశభహసుం఩యోత఩తం త౉ఱ - తీంకం శంకయవఱేపే భభ భనః క఺ంచీ఩ుభ఺ఱంకూిబే |
 • ఄంఫ తవనౄిదఽఱస఻ౄణాభితయసే భంక఺ు వ విధామ వ౅తా - భానంథోదమవెౌధశింగ఩దవీభాభోఢుభాక఺ంక్షతి ||36|| నభార ణాం నగభ఺జశేఖయసఽణే ధాక఺ఱమాధాం ఩ుయః క఺భాక్షు తవయమా వి఩త్రశఫేన క఺యుణ౅దాభ఺ః కూయన్ | అగచాంతభనఽగిహం ఩రకటమధాినందతెజాతు ణే ధాస఼భే భిదఽవేస ఏవ తనఽణే ధాతే సఽదావౄతఱః ||37|| క఺భాక్షు ఩రథభానవిబరభతుదిః కందయీదయీ఩రసాః భుగాసేు భిదఽవేస ఏవ గిభిజే భువ౅఺ణ తు ఫే కూలిూషమ్ | మం దరషుట ం విహిణే కయగిహ ఈఫే శంబుసురతృ఺తొలితం సైవయం క఺యమతి సౄ ణాండవవిధోథానంథిధా తండుధా ||38|| క్షుణణం కేనచిథేవ దరయభనవె఺ కుణార న఻ ధాధాజధ౅ైః కయౄగింతితుమంతిరణైయసఽగభం క఺భాక్షు వె఺భాన౅తః | భుగెొాయుదా షుట భశక౅ఫేవ భనవె఺ భూఢసమ ఫే భ్కూుకం భాయగం దయైమతు ఩రథర఩ ఆవ ణే భందస఻ౄతవౄిభిమమ్ ||39|| జో౅ణాుిక఺ంతితేభేవ తుయౄఱతయం ధ౅ైశ఺కయం భండఱం హంసైభేవ శయథివఱాససభబే వ఺౅కోచభంపోయుహమ్ |
 • సవచ్ైాభేవ వికసవభెైయుడుగుణైః క఺భాక్షు త౅ంఫం థివః ఩ుణై౅భేవ భిదఽస఻ౄణైసువ భుఖం ఩ువ౅఺ణ తి శోపాబయమ్ ||40|| భానగింతివిధఽంతుథేన యబవె఺థావె఺వద౅భాధే నవ - నేరభాడంఫయ఩ూభిణభాహిభకభే క఺భాక్షు ణే తతషణమ్ | అఱోక౅ స఻ౄతచంథిరక఺ం ఩ునభిభాభుతూౄఱనం జగుౄష఼ం చ్ేతః వౄఱమణే చకోయచభితం చంథార యాచాడాభణేః ||41|| క఺భాక్షు స఻ౄతభంజభీం తవ బజే మవె఺౅స఻ువవ౅఺భంకుభ఺ - ధాన఼నసునతృ఺నఱాఱసతమా తుశైంకభంకేశమః | ఉయావం వీక్ష౅ వికయితి ఩రసిభభ఺నఽథాద భమా వుండమా సానఽసఽణే త౅సశంకమావు కుహధాదంణావఱగ఺ి భణీః ||42|| గ఺ఢాశేేషవిభయదసంబరభవశ఺దఽథాద భభుక఺ు గుణ - తృ఺ర ఱంఫే కుచకుంబయోభివగలిణే దక్షథివవ౅ో వక్షస఻ | మా సఖే౅న న఻నహ౅తి ఩రచఽయమా పావె఺ తథరమాం దశ఺ం వె఺ ఫే ఖేఱతు క఺భకోటౄ హిదబే వె఺ందరస఻ౄణాంవుచాటా ||43|| భంథాభే తవ భంథయస఻ౄతయుచ్ాం భాతుయ౅భాఱోక౅ణే క఺భాక్షు సౄయశ఺సధే చ తుమణో భ఺గోదయో ఱక్ష౅ణే |
 • చ్ాంథరరషు దఽ౅తిభంజభీషు చ భవేంథేవవ౅఺ంకుభో దిశ౅ణే వుథాా ధాం కథతొదివౄ గిభిసఽణే உతివుథాా దశ఺ కథ౅ణామ్ ||44|| న఼మూషం ఖఱు న఼మణే సఽయజధ౅ైయుద గ఺ా ంఫుదియౄథ౅ణే భాహేశైశచ జటాకఱా఩తుగడైయౄంథాకూతూ నహ౅ణే | వౄణాంవుః ఩భిబూమణే చ తభవె఺ తవె఺ౄదధేణాదివౄ క఺భాక్షు స఻ౄతభంజభీ తవ వచ్ోవ౅ైదగాయభుఱేంఘణే ||45|| అశంకే తవ భందవేసఱహభీభధా౅దివౄం చంథిరక఺ - ఫేక఺ఫేరశకుటుంత౅తు ఩రతి఩దం మవె఺౅ః ఩రపాసంగఫే | వక్షోజాంఫుయుహే న ణే యచమతః క఺ంచిదదశ఺ం కౌఙౄలీ - భావె఺౅ంపోయుహభంఫ కూంచ శనకెైభ఺ఱంఫణే పుఱేణామ్ ||46|| అస఼ుభ఺ణ ధయక఺ంతి఩ఱేవచబే తృ఺తం భుహృయజగుౄష఼ భాయథోరహిణ౅ కందఱతుమయశయజావఱావలీయవయంజతీ | తుందంతీ ఘనవె఺యవేయవఱమజో౅ణాుిభిణాఱాతు ణే క఺భాక్షు స఻ౄతచ్ాతుభీ వియహిణీభీతిం జగ఺హేతభ఺మ్ ||47|| సాభ఺౅ఱోకవిదౌ విక఺సభదికం మాంతీ హయంతీ తభ - సుంథోహం నభణాం తుజసౄయణణో థోవ౅఺కయథేవష఻ణీ |
 • తుభ఺౅ంతీ వదధాయవిందకుహభ఺తుియూా తజాడా౅ నిణాం వౄిక఺భాక్షు తవ స఻ౄతదఽ౅తిభబీ చితీరమణే చంథిరక఺ ||48|| కుంఠీకుయు౅యతొ కుఫోధఘటధాభసౄనౄధోభాతితూం వౄిక఺భాక్షు వృవంకభ఺సువ వృవే వౄిభందవేవె఺ంకుభ఺ః | బే తనవంతి తుయంతయం తయుణ౅భసుంఫేయభగ఺ి భణీ - కుంబదవందవవిడంత౅తు సునతటే భుక఺ు కుతాడంఫయమ్ ||49|| నేరంఖంతః శయదంఫుథా ఆవ శధ౅ైః నేరభాతుఱైః నేరభిణా భజజంణో భందధాభికంఠసఽషభాస఻ందౌ భుహృయౄంథయమ్ | వౄిక఺భాక్షు తవ స఻ౄణాంవుతుకభ఺ః శ఺౅భామభానవృియో తూఱాంపోధయధ౅ై఩ుణీం తత ఆణో తుభిిదరమంత౅ంజవె఺ ||50|| వ఺౅తృ఺యం చతుభ఺నధ౅ైకవిహిణౌ వ఺౅కుయవతీ కుయవతీ యుథార క్షగిహణం భహేవృ సతతం వ఺గూభిౄకఱోే లిణా | ఈతుుఱేం ధవఱాయవిందభధభీకిత౅ సఽుయంతీ సథా వౄిక఺భాక్షు సయసవతీ విజమణే తవనౄందవేస఩రపా ||51|| కయూీయదఽ౅తితసోభేణ భహవె఺ కఱాౄషమణా౅ననం వౄిక఺ంచీ఩ుయధాబకే ఩తిభివ వౄిభందవేవెో உన఻ ణే |
 • అలింగత౅తిన఼వభ఺ం సునతటీం త౅ంఫాధయం చఽంఫతి తృౌర ఢం భ఺గబయం వ౅నకూు భనవెో దైయ౅ం ధఽతూణేతభ఺మ్ ||52|| వ౅ైశథే౅న చ విశవణా఩హయణకీిడా఩టీమసుమా తృ఺ండుణే౅న ఩చ్ేలిఫేన జగణాం ధేణోరతువోణాీథేన | క఺భాక్షు స఻ౄతకందఱైసువ తుఱాభాభోఢుభుథో౅గితూ జో౅ణాుివెౌ జఱభ఺వృతృోషణతమా దావ౅఺౅ం ఩ర఩ధాి దశ఺మ్ ||53|| ఱావణా౅ంఫుజితూభిణాఱవఱబైః శింగ఺యగంధథివ఩ - గ఺ి భణ౅ః వుి తిచ్ాభభెైసుయుణ౅భవె఺వభ఺జ౅ణేజోంకుభెైః | అనంథాభితస఻ంధఽవీచి఩ిషణైభ఺వె఺౅ఫజహంసైసువ వౄిక఺భాక్షు భతాన భందహస఻ణైయౄతోం భనఃకఱౄషమ్ ||54|| ఈతుు ంగసునభండలీ఩భిచఱధాౄణ౅క౅వేయచాటా - చంచచ్ోాణ౅భ఩ుంజభధ౅సయణ౅ం భాతః ఩భిషుోయవతీ | మా వ౅ైదగాయభునైతి శంకయజటాక఺ంణాయవ఺టీ఩త - తువభ఺వన఼఩మసః స఻ౄతదఽ౅తియవెౌ క఺భాక్షు ణే భంజుఱా ||55|| సధాిఫైకజువ౅఺ జధేన సఽఱబం సంసాచమంతీ శధ౅ై - యుతుు ంగస౅ చిభ఺దనఽగిహతభోయుతీతుయభానం పఱమ్ |
 • తృ఺ర థఫే౅న వికసవభ఺ కుసఽభవణా్ోగఱృయభపే౅ముష఼ క఺భాక్షు స఻ౄతచ్ాతుభీ తవ భభ క్షేభంకభీ కఱీణామ్ ||56|| దానఽవ౅఺ోగిసయస౅ ఱోఱకుటౄఱబూర ఱేఖమా త౅బరణో లీఱాఱోకవృలీభుఖం నవవమవె఺ుభార జ౅ఱక్షీౄ఩ుషః | జేతుం భనౄథభభిదనం జనతు ణే క఺భాక్షు వేసః సవమం వఱుగ భివబరభబూబిణో వితనఽణే సేధా఩తి఩రకూిమామ్ ||57|| మధాికం఩త క఺ఱకూటకఫలీక఺భే చఽచఽంఫే న మద్ - గ఺ే ధా౅ చక్షుష఻ యూష఻ణానఱవృఖే యుదరస౅ తణాు దిశమ్ | చ్ేణో మత్రసబం సౄయజవయవృఖిజావఱేన ఱేలిహ౅ణే తణాోభాక్షు తవ స఻ౄణాంవుకలిక఺హేఱాబవం తృ఺ర బవమ్ ||58|| సంతేధేివ సఽ఩యవఱోకతటౄతూ వీచీచబైభ఺౅భుధ౅ైః సంత౉శేివ శశ఺ంకథరన఻ుఱహభీ తూఱైయౄవేతూయథైః | క఺భాక్షు సఽుభిణా తవ స఻ౄతయుచిః క఺ఱాంజనసీభిాధా క఺లిభాి కచభోచివ౅఺ం వ౅తికభే క఺ంచిదదశ఺భవుిణే ||59|| జాతూమో జగథరశవయ఩రణబతు తవనౄందవేస఩రపాం వౄిక఺భాక్షు సభోజితూభతేనవ఺ఫేవ౅఺ మతః సయవథా |
 • అసే౅ంథోయవఱోకేన ఩వు఩ణేయపే౅తి సంపుఱేణాం తంథార ఱుసుదపావ ఏవ తనఽణే తథైవ఩భీత౅కిభమ్ ||60|| మాంతీ ఱోహితిభానభబరతటౄతూ దాతుచాటాకయదఫైః పాంతీ ఫాఱగబస఻ుభాలికూయణైభేౄఘావలీ శ఺యథర | త౅ంఫోషఠ దఽ౅తి఩ుంజచఽంఫనకఱాశోణామభాధేన ణే క఺భాక్షు స఻ౄతభోచివ౅఺ సభదశ఺భాభోఢుభాక఺ంక్షణే ||61|| వౄిక఺భాక్షు భుఖేందఽబూషణత౉దం భందస఻ౄతం ణావకం ధేణార నందకయం తతా హిభకభో గచ్ేాద౅తా తిగౄణామ్ | వౄతం థేవి తతా మతా హిభజఱం సంణా఩భుథార సీదం శేవతం కూంచ తతా మతా భలినణాం ధణేు చ భుక఺ు భణ౅ః ||62|| తవనౄందస఻ౄతభంజభీం ఩రసిభభ఺ం క఺భాక్షు చంథార త఩ం సంతః సంతతభాభనంత౅భఱణా తఱేక్షణం ఱక్ష౅ణే | ఄవె఺ౄకం న ధఽధోతి ణా఩కభదికం ధాధోతి ధాబ౅ంతయం దావంతం తతఖఱు దఽఃఖిధో వమత౉దం కేధోతి ధో విదౄహే ||63|| నభరస౅ ఩రణమ఩రయూఢకఱహచ్ేాథామ తృ఺థాఫజయోః భందం చందరకూశోయశేఖయభణేః క఺భాక్షు భ఺గేణ ణే |
 • ఫంధాక఩రసవవృిమం జితవణో ఫంహీమస఼ం ణాదివౄం త౅ంఫోషఠ స౅ యుచిం తుయస౅ హస఻తజో౅ణాుి వమవె఺౅మణే ||64|| భుక఺ు ధాం ఩భిమోచనం విదధతసుతీ్ోతితువ౅఺ీథితూ బూయో దాయత ఏవ ధాతభయుతసుణాీఱనం తనవతీ | ఈదాృతస౅ జఱాంతభ఺దవియతం తదాద యణాం జగుౄష఼ క఺భాక్షు స఻ౄతభంజభీ తవ కథం కంఫోసఽు ఱాభవుిణే ||65|| వౄిక఺భాక్షు తవ స఻ౄతదఽ౅తిఝభీవ౅ైదగాయలీఱాబతం ఩శ౅ంణోஉన఻ తుయంతయం సఽవిభఱంభధా౅ జగనౄండఱే | ఱోకం వేసబతుం కూభయిభతుశం తృ఺ర క఺శ౅భాతనవణే భంథాక్షం వియహమ౅ భంగఱతయం భంథాయచంథార దమః ||66|| క్షీభ఺ఫేాయన఻ శైఱభ఺జతనబే తవనౄందవేసస౅ చ వౄిక఺భాక్షు వఱక్షుమోదమతుదేః కూంచిథిృథాం ఫూర భహే | ఏకసైౄ ఩ుయువ౅఺మ థేవి స దథౌ ఱక్షీౄం కథాచితుీభ఺ సభేవపో౅உన఻ దథాత౅వెౌ తు సతతం ఱక్షీౄం చ వ఺గీశవభీమ్ ||67|| వౄిక఺ంచీ఩ుయయతిథర఩కలికే ణాధే౅వ ఫేధాతౄజే చ్ాకోభ఺ణ౅ కుఱాతు థేవి సఽతభ఺ం ధధా౅తు భధా౅భహే |
 • కంతృ఺తీయకుటుంఫచంకిభకఱాచఽంచాతు చంచా఩ుటైః తుత౅ం మాతు తవ స఻ౄణేందఽభహవె఺భావె఺వదభాతనవణే ||68|| శైత౅఩రకిభభావృిణోஉన఻ నభణాం జాడ౅఩రతాం ధానమన్ ధ౅ైయౄఱ౅ం ఩యభం గణోஉన఻ గిభిశం భ఺గ఺కుఱం చ్ాయమన్ | లీఱాఱా఩఩ుయసుభోஉన఻ సతతం వ఺చంమభాతూ్రణమన్ క఺భాక్షు స఻ౄతభోచివ౅఺ం తవ సభుఱాే సః కథం వయణయణే ||69|| శోి ణీచంచఱఫేఖఱాభుఖభితం లీఱాగతం భంథయం బూర వలీేచఱనం కటాక్షవఱనం భంథాక్షవీక్షాచణమ్ | మథైవదగాయభుఖేన భనౄథభి఩ుం సంమోహమంత౅ంజవె఺ వౄిక఺భాక్షు తవ స఻ౄణామ సతతం తసైౄ నభుకుయౄహే ||70|| వౄిక఺భాక్షు భధోఙఞభందహస఻తజో౅తిష్రభోహే తవ స఼ుతశేవతిభవె఺యవపౌభసయణ౅తృ఺ర గఱృయభపే౅ముష఻ | చంథోరஉమం మువభ఺జణాం కఱమణే చ్ేటీధఽయం చంథిరక఺ వుథాా వె఺ చ సఽదాఝభీ సహచభీవె఺ధయౄయభాఱంఫణే ||71|| జో౅ణాుి కూం తనఽణే పఱం తనఽభణాభ్షణయ఩రశ఺ంతిం విధా తవనౄందస఻ౄతభోచివ౅఺ తనఽభణాం క఺భాక్షు భోచిషుణ ధా |
 • సంణాతృో వితువ఺య౅ణే నవవమఃతృ఺ర చఽయ౅భంకూయ౅ణే వెౌందయ౅ం ఩భి఩ూయ౅ణే జగతి వె఺ కీభిుశచ సంచ్ాయ౅ణే ||72|| వ౅ైభఱ౅ం కుభుదవృిమాం హిభయుచః క఺ంణై౅వ సంధఽక్ష౅ణే జో౅ణాుిభోచియన఻ ఩రథోషసభమం తృ఺ర నై౅వ సం఩ద౅ణే | సవచాతవం నవభ్కూుకస౅ ఩యభం సంవె఺ోయణో దిశ౅ణే క఺భాక్షా౅ః స఻ౄతథరదిణేభివశథిభా ధ౅ైసభిగకో పాసణే ||73|| తృ఺ర క఺శ౅ం ఩యఫేశవయ఩రణబతు తవనౄందవేసవృిమః వౄిక఺భాక్షు భభ క్షుణోతు భభణావ౅ైచక్షణీభక్షమామ్ | మథరృణే౅వ తులీమణే హిభకభో ఫేఘోదభే వుకూుక఺ - గభేృ భ్కూుకభండలీ చ సయస఼భదే౅ భిణాలీ చ వె఺ ||74|| హేయంఫే చ గుహే హయిబభితం వ఺తుఱ౅భంకూయమత్ భాయథోరహిణ౅ ఩ూయుషే సహబువం నేరభాంకుయం వ౅ంజమత్ | అనఫేరషు జధేషు ఩ూయణకయుణావ౅ైదగాయభుణాు ఱమత్ క఺భాక్షు స఻ౄతభంజవె఺ తవ కథంక఺యం భమా కథ౅ణే ||75|| సంకుి దాథివజభ఺జకోஉ఩౅వియతం కుయవంథివజెైః సంగభం వ఺ణీ఩దాతిదాయగోஉన఻ సతతం తణాుహచయ౅ం వహన్ |
 • ఄశ఺ి ంతం ఩వుదఽయేపో உన఻ కఱమనీణౌ౅ ఩వూధాం యతిం వౄిక఺భాక్షు తవ స఻ౄణాభితయసస౅ంథో భబ సీందణామ్ ||76|| వౄిక఺భాక్షు భహేశవభే తుయు఩భనేరభాంకుయ఩రకిభమ్ం తుత౅ం మః ఩రకటీకభోతి సహజాభుతుిదరమధాౄధఽభీమ్ | తణాు దికువ భందవేసభహిభా భాతః కథం భాతుణాం తనాౄభ఺ా ి సఽయతుభిగ఺ం చ కలిక఺త౉ంథోశచ ణాం తుందతి ||77|| బే భాధఽయ౅వివేయభంట఩బువో బే శైత౅భుథార కభ఺ బే వ౅ైశద౅దశ఺విశేషసఽబగ఺సేు భందవేవె఺ంకుభ఺ః | క఺భాక్షా౅ః సహజం గుణతరమత౉దం ఩భ఺౅మతః కుయవణాం వ఺ణీగుంపనడంఫభే చ హిదబే కీభిు఩రభోహే చ ఫే ||78|| క఺భాక్షా౅ భిదఽఱస఻ౄణాంవుతుకభ఺ దక్షాంతకే వీక్షణే భంథాక్షగిహిఱా హిభదఽ౅తిభమూఖాక్షే఩థరక్షాంకుభ఺ః | థాక్ష౅ం ఩క్షౄఱమంతు భాక్షుకగుడథార క్షాబవం వ఺క్షు ఫే సాక్షౄం మోక్ష఩థం తుభీక్షుతుభన఻ ఩రక్షాఱబేముయౄనః ||79|| జాణా౅ వౄతవౄతఱాతు భధఽభ఺ణే౅ణాతు ఩ూణాతు ణే గ఺ంగ఺తూవ ఩మాంస఻ థేవి ఩టఱాన౅ఱీస఻ౄతజో౅తివ౅఺మ్ |
 • ఏనః఩ంక఩యం఩భ఺భలితుణాఫేక఺భరధాథన఻రబే ఩రఙఞఞ ధాతుుతభ఺ం భథరమదిషణాం ఩రక్షాఱమంతు క్షణాత్ ||80|| ఄశ఺ి ంతం ఩యతంతిరతః ఩వు఩తిసువనౄందవేవె఺ంకుభెైః వౄిక఺భాక్షు తథరమవయణసభణాసంగేన శంక఺భహే | ఆందఽం ధాకధఽతూం చ శేఖయమణే భాఱాం చ ధణేు నవ౅ైః వ౅ైకుంఠెైయవకుంఠనం చ కుయుణే ధాలీచబైభ఺ృసౄధ౅ైః ||81|| వౄిక఺ంచీ఩ుయథేవణే భిదఽవచవెౌుయబ౅భుథార సీదం తృౌర ఢనేరభఱణానవీనకుసఽభం భందస఻ౄతం ణావకమ్ | భందం కందఱతి న఻రమస౅ వదధాఱోకే సభాపాషణే శేక్షేణ కుఙౄఱతి ఩రయూఢ఩ుఱకే చ్ాశోే షణే పుఱేతి ||82|| కూం ణైరవెోర తసభంత౅కే ఩భిణతం వెోర తశచతుయిం నవం న఼మూషస౅ సభసుణా఩హయణం కూంవ఺ థివతీమం వ఩ుః | కూంస఻వతువతుికటం గతం భధఽభిభాపా౅వె఺మ గవ౅ం ఩మః వౄిక఺ంచీ఩ుయధామకన఻రమతఫే భందస఻ౄతం ణావకమ్ ||83|| బూవ౅఺ వకుైసభోయుహస౅ సహజా వ఺చ్ాం సఖీ శ఺శవతీ తూవీ విబరభసంతణేః ఩వు఩ణేః వెౌదర దిశ఺ం తృ఺యణా |
 • జీవ఺తుయౄదనవృిమః శవృయుచ్ేయుచ్ాచటతూ థేవణా వౄిక఺భాక్షు గిభ఺భబూత౉భమణే వేస఩రపాభంజభీ ||84|| సాతిః శేవతిభకందఱస౅ వసతిః శింగ఺యవె఺యవృిమః ఩ూభిుః సాకూుఝభీయసస౅ ఱహభీ క఺యుణ౅తృ఺తోతుదేః | వ఺టీ క఺చన కౌసఽతొ భధఽభిభవె఺వభ఺జ౅ఱక్షాౄయసువ వౄిక఺భాక్షు భభాసఽు భంగఱకభీ వేస఩రపాచ్ాతుభీ ||85|| జంతకధాం జతుదఽఃఖభితు౅ఱహభీసంణా఩నం కింతతః తృౌర ఢానఽగిహ఩ూయణవౄతఱయుచ్ో తుణో౅దమం త౅బరతః | వౄిక఺భాక్షు విసితవభ఺ ఆవ కభ఺ వేవె఺ంకుభ఺సేు హఠ఺ - థాఱోకేన తుహనఽ౅యంధతభసవెోు భస౅ ఫే సంతతిమ్ ||86|| ఈతుు ంగసునభండఱస౅ విఱసఱాే వణ౅లీఱానటీ - యంగస౅ సఽుటభూయావస఼భతు భుహృః తృ఺ర క఺శ౅భపే౅ముష఼ | వౄిక఺భాక్షు తవ స఻ౄతదఽ౅తితతిభిూంఫోషఠ క఺ంత౅ంకుభెైః చిణార ం విదఽర భభుథిరణాం వితనఽణే భ్కీుం విణానవృిమమ్ ||87|| వె఺వపావ఺౅తువ వకుైఫేవ ఱలితం సంణోషసంతృ఺దనం శంపోః కూం ఩ునయంచితస఻ౄతయుచః తృ఺ండుత౅తృ఺తీరకితమ్ |
 • ఄంపోజం సవత ఏవ సయవజగణాం చక్షుఃన఻రమంపావుకం క఺భాక్షు సఽుభిణే శయథివకస఻ణే కీదిగివధం పార జణే ||88|| ఩ుంతేభిియౄఱభానవెౌభివదధణే ఫైతీరం దిఢం తుయౄఱాం ఱఫాా వ కయౄఱమం చ తుయౄఱతభ఺ం కీభిుం ఱబంణేతభ఺మ్ | సాకూుం ఩క్షౄఱమంతి తుయౄఱతభాం మణాు వక఺ః సేవక఺ః తణాోభాక్షు తవ స఻ౄతస౅ కఱమా ధ౅ైయౄఱ౅స఼భాతుదేః ||89|| అకయినిమధాతు ధాకూసదవె఺ం శైణే౅న సంసుంబమ - తుిందఽం కూంచ విమోహమనీవు఩తిం విశ఺వభిుభుచ్ాచటమన్ | హింసతుంసితిడంఫయం తవ వృవే వేవె఺హవయో భాంతిరకః వౄిక఺భాక్షు భథరమభానసతమోవిథేవషణే చ్ేషటణామ్ ||90|| క్షేన఼మః క్ష఩మంతు కఱౄషబమాన౅వె఺ౄకభఱీస఻ౄత - జో౅తియౄండఱచంకిభాసువ వృవే క఺భాక్షు భోచిషణవః | న఼డాకయౄఠకయౄఘయౄసభమవ఺౅తృ఺యణాతృ఺నఱ - వౄితృ఺ణా నవహయివయిణసఽదావెోర తస఻వతూవౄకభ఺ః ||91|| వౄిక఺భాక్షు తవ స఻ౄణైందవభహః఩ూభే ఩భింపూయజతి తృౌర ఢాం వ఺భిదిచ్ాతుభీం కఱమణే బక఺ు తౄధాం తృ఺ర తిబమ్ |
 • థౌయగత౅఩రసభ఺సుభః఩టలిక఺వె఺ధయౄయభాత౅బరణే సయవం కెైయవవె఺హచయ౅఩దవీభీతిం విధణేు ఩యమ్ ||92|| భంథాభ఺థిషు భనౄతాభిభహిష఻ తృ఺ర క఺శ౅భీతిం తుజాం క఺థాచితోతమా విశంక౅ ఫహృశో వ౅ైశద౅భుథార గుణః | వె఺తణే౅న తవ స఻ౄణే వితనఽణే సైవభ఺సధావ఺సధామ్ ||93|| ఆందాధే బవవీతిహోతరతువహే కభౌౄఘచండాతుఱ - తృౌర ఢుభాి ఫహృలీకిణే తు఩తితం సంణా఩చింణాకుఱమ్ | భాతభ఺ౄం ఩భిష఻ంచ కూంచిదభఱైః న఼మూషవభెొిభివ వౄిక఺భాక్షు తవ స఻ౄతదఽ౅తికణైః శైవృయ౅లీఱాకభెైః ||94|| పావ౅఺మా యసధాగిఖేఱనజుషః శింగ఺యభుథార సఖీ - లీఱాజాతయణేః సఽఖేన తుమభవె఺ిధామ ఫేధాతౄజే | వౄిక఺భాక్షు సఽదాభబీవ వృవృభ఺ వెోర తస఻వతూ ణావకీ గ఺ఢానందతయంగిణా విజమణే వేస఩రపాచ్ాతుభీ ||95|| సంణా఩ం వియలీకభోతు సకఱం క఺భాక్షు భచ్ేచతధా భజజంతీ భధఽయస఻ౄణాభయధఽతూకఱోే ఱజాఱేషు ణే | ధ౅ైయంతయ౅భునేత౅ భనౄథభయుఱోే ఱేషు బేషు సఽుటం నేరఫేందఽః ఩రతిత౅ంత౅ణో వితనఽణే కౌతకహఱం ధాయజటేః ||96||
 • చ్ేతఃక్షీయ఩యోదిభంథయచఱథార గ఺ఖ౅భంతాచఱ - క్షోబవ఺౅఩ితిసంబవ఺ం జనతు ణే భందస఻ౄతవౄిసఽదామ్ | వె఺వదంవె఺వదభుథరతకౌతుకయవె఺ ధేతరతరబీ శ఺ంకభీ వౄిక఺భాక్షు తుయంతయం ఩భిణభణా౅నందవీచీభబీ ||97|| అఱోకే తవ ఩ంచవె఺మకభితృోయుథాద భకౌతకహఱ - నేరంఖధాౄయుతఘటటన఩రచలిణాథానందదఽగ఺ా ంఫుదేః | క఺చిథరవచియుదంచతి ఩రతినవ఺ సంవిత్రభోవేతిౄక఺ ణాం క఺భాక్షు కవీశవభ఺ః స఻ౄతత౉తి వ఺౅కుయవణే సయవథా ||98|| సాకూుః వౄఱమణే కూభథిరతనబే భందస఻ౄణాణేు భుహృః భాధఽభ఺౅గభసం఩రథామభథవ఺ సాకేుయుి భందస఻ౄతమ్ | ఆతిం క఺భన఻ గ఺హణే భభ భనః సంథేహభాయగబరత౉ం వౄిక఺భాక్షు న తృ఺యభాయియసయణ౅సాుభౌు తుధణేు ఩దమ్ ||99|| కీిడాఱోఱకితృ఺సభోయుహభుఖీవెౌదాంగణేబ౅ః కవి - శేిణీవ఺కీభితృ఺టౄక఺భితఝభీసాతీగిహేబ౅ః వృవే | తుభ఺వణాంకుయవె఺యవపౌభ఩దవీస఻ంవేసధేబ౅సువ వౄిక఺భాక్షు భధోఙఞభందహస఻తజో౅తిషోణేపో౅ నభః ||100||
 • అభ఺౅ఫేవ విపావమనౄనస఻ మః తృ఺థాయవిందం ఩ుయః ఩శ౅ధాియబణే సఽు తిం స తుమతం ఱఫాా వ కటాక్షచావిమ్ | క఺భాక్షా౅ భిదఽఱస఻ౄణాంవుఱహభీజో౅ణాుివమవె఺౅తువణామ్ అభోహత౅఩వయగవెౌధవఱతైభానందవీచీభబీమ్ ||101|| || ఆతి భందస఻ౄతశతకం సం఩ూయణమ్ || || ఆతి వౄి భూక఩ంచశతీ సం఩ూభ఺ణ || ||ఓఈమ్ తత్ సత్ ||