บทที่ 4          ผลการออกแบบห้ องนําเพือความปลอดภัยสํ าหรับผู้ส...
  ห้องนํ้า ควรจัดทําราวเพื่อช่วยพยุงผูสูงอายุให้ลุกขึ้นได้เองโดยเฉพาะบริ เวณที่ใกล้ โถส้วม ผูสูงอายุที่เดิน       ...
        ในห้องนํ้ามักมีการเก็บอุปกรณ์ทาความสะอาดไว้ในห้องนํ้า ด้วย เช่น นํ้ายาล้างห้องนํ้า สเปรย์         ...
     อก                  รู ปที่ 5-4 แผ่นกันลื่นในห้องนํ้า   ดล                  ร...
  จากแบบประเมินสรุ ปได้ว่าการออกแบบห้องนํ้าบ้านบางแค จะมีตาแหน่ งอุปกรณ์ รู ปลักษณ์และขนาด                ...
      2.2 โถส้วม ควรใช้โถส้วมแบบสู ง และใช้ระยะความกว้างสะโพก จุด D40 ใช้กาหนดความ    ํ       กว้างของที่นงโถ...
     อก   รู ปที่ 5-7 ภาพแบบห้องนํ้าที่ออกแบบจนสําเร็ จ แบบที่ 1   ดล   ั  มคห้า   รู ปที่ 5-8 ภาพแบบห้องน...
     อก             รู ปที่ 5-9 ภาพแบบห้องนํ้าที่ออกแบบจนสําเร็ จ แบบที่ 3   ดล  อุปกรณ์และสิ่ งอํานวยค...
       รู ปแบบของสวิตซ์ผสูงอายุเลือกสวิตซ์แบบที่ 1 ซึ่ งเป็ นสวิตซ์ที่มีลกษณะอย่างเดียวกับสวิตซ์ที่พบ        ...
       3. ก๊อกนํ้า ใช้ก๊อกนํ้าแบบปั ดไปด้านข้าง ซึ่งสามารถเปิ ดและปิ ดได้ง่าย ไม่ตองอาศัยแรงมากทั้งนี้       ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การออกแบบห้องน้ำเพื่อผู้สูงอายุ ตัวอย่างวิทยานิพนธ์บทที่ 4

5,000 views

Published on

Published in: Design
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,000
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
114
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การออกแบบห้องน้ำเพื่อผู้สูงอายุ ตัวอย่างวิทยานิพนธ์บทที่ 4

 1. 1.   บทที่ 4 ผลการออกแบบห้ องนําเพือความปลอดภัยสํ าหรับผู้สูงอายุ ้ ่ ในบทนี้ จะแสดงผลการออกแบบโดยใช้ขอมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 ที่รวบรวมมาได้ ้ และทําการวิเคราะห์ ขอมูลเพื่อการออกแบบในบทที่ 3 มาทําการเขียนแบบห้องนํ้าที่ ได้ดวยโปรแกรม ้ ้ อก AutoCAD 2007 ทั้งในส่ วนของ 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อสร้างแบบสําเร็ จที่พร้อมใช้งานในการสร้างห้องนํ้า โดยมีแบบห้องนํ้าของบ้านบางแคที่ได้ปรับปรุ งแล้ว 1 แบบ และ แบบห้องนํ้าที่ออกแบบจนสําเร็ จ 3 แบบ ในการออกแบบในการออกแบบห้องนํ้าสําหรับผูสูงอายุน้ น มีลกษณะพิเศษที่แตกต่างจากคนทัวไป ้ ั ั ่ มาก ลักษณะพิเศษนั้น ต้องนํามาพิจารณาในการออกแบบด้วย และลักษณะพิเศษของตัวผูสูงอายุที่ได้้ รวบรวมข้อมูลไว้น้ นคือ ั ดล 1. 2. 3. 4. 5. ระบบประสาทและประสาทสัมผัส จมูกและการดมกลิ่น การรับรส การมองเห็น และสรี รวิทยาของตา กระดูก 6. กล้ามเนื้อ ั มค 7. ระบบหัวใจและหลอดเลือด 8. กระเพาะอาหารและระบบทางเดินอาหารและลําไส้ 9. ระบบปัสสาวะและอวัยวะสื บพันธุ์ นอกจากปั จจัยดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังต้องพิจารณาเลือกวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างห้องนํ้าอีกด้วยซึ่ ง จะกล่าวในบทที่ 5 ต่อไป โดยสิ่ งแวดล้อมในห้องนํ้าที่ควรคํานึ งถึงในการออกแบบห้องนํ้านั้น เนื่องจาก ผูสูงอายุมก ประสบอุบติเหตุหกล้มในห้องนํ้าได้ง่าย สาเหตุเนื่องจากสภาพร่ างกายที่ไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะ ้ ั ัห้า ผูสูงอายุที่มีสายตาไม่ปกติ เช่น สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง การปรับระดับภาพของสายตาไม่ ้ ดี เป็ นต้น นอกจากนี้ที่พบบ่อย คือ ไฟในห้องนํ้ามักมีความสว่างไม่เพียงพอ หรื อเข้าห้องนํ้าโดยไม่เปิ ด ไฟ พื้นห้องนํ้าลื่นจากการมีหยดนํ้าบนพื้นห้อง การมีพ้ืนที่ไม่เรี ยบเสมอกันในห้องนํ้า ฯลฯ ผูสูงอายุไม่ ้ ควรใช้อ่างอาบนํ้าเนื่องจากการลุกขึ้นลงไม่สะดวก อาจล้มในอ่างและศีรษะฟาดพื้นได้ง่าย หากจะใช้เป็ น ครั้งคราวควรมีแผ่นรองลื่นในอ่าง ควรจัดให้มีผาซับนํ้าที่หกบนพื้นไว้เสมอ หรื อมีพรมที่เป็ นผ้าหน้าอ่าง ้ อาบนํ้าและที่ประตูหองนํ้าเพื่อจะได้ซบนํ้าจากเท้าให้แห้งก่อนออกจากห้องนํ้าและป้ องกันการลื่นไถลหน้า ้ ั  
 2. 2.   ห้องนํ้า ควรจัดทําราวเพื่อช่วยพยุงผูสูงอายุให้ลุกขึ้นได้เองโดยเฉพาะบริ เวณที่ใกล้ โถส้วม ผูสูงอายุที่เดิน ้ ้ ไม่คล่องควรมีผช่วยเหลือคอยประคองในการเข้าห้อง นํ้าเพื่อทํากิจวัตรประจําวัน ู้ ในทํานองเดียวกัน หากอากาศมีสภาพร้อนอบอ้าว ผูสูงอายุมกชอบที่จะอาบนํ้าเย็นบ่อยกว่าปกติ ใน ้ ั กรณี น้ ีไม่จาเป็ นต้องเปิ ดเครื่ องทํานํ้าอุ่นหรื อต้มนํ้า แต่ผที่คอยดูแลหรื อผูสูงอายุควรทดสอบอุณหภูมิของนํ้า ํ ู้ ้ เช่นเดียวกันโดยเปิ ด ฝักบัวเบาๆ ให้น้ าสัมผัสมือเพื่อดูความทนทานได้ของร่ างกายต่อนํ้าเย็นนั้น สิ่ งที่ตอง ํ ้ ระลึกไว้เสมอก็คือ ประสาทรับสัมผัสความร้อน-เย็นของผูสูงอายุมกจะช้า จึงต้องระมัดระวังเป็ นพิเศษ สิ่ ง ้ ั อก ที่มกพบเสมอในผูสูงอายุหลังจากอาบนํ้าคือ อาการหนาวสั่นไม่ว่าจะอาบนํ้าอุ่นหรื อนํ้าเย็น ดังนั้น ผูสูงอายุ ั ้ ้ ควรเตรี ยมผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่เพื่ออบอุ่นร่ างกายให้พร้อมก่อนเข้า ห้องนํ้า พื้นห้องนํ้าควรมีพ้ืนที่เรี ยบไม่ควร ทําเป็ นพื้นเล่นระดับเพราะอาจทําให้หกล้ม ได้ง่าย บริ เวณที่อาบนํ้าและโถส้วมควรอยูแยกกันพอสมควร่ เพื่อไม่ให้น้ าที่อาบกระเด็น มา อาจทําให้เกิดการลื่นไถลและหกล้มได้ หากห้องนํ้าแคบอาจมีม่านกั้นตรง ํ บริ เวณฝักบัวหรื อที่อาบนํ้าเพื่อกั้นให้มี บริ เวณที่เปี ยกและแห้ง ดล ั มค รู ปที่ 5-1 สภาพแวดล้อมห้องนํ้าโดยทัวไป ่ สิ่ งที่ตองระมัดระวังที่สาคัญอีกประการหนึ่ งคือ สารเคมีที่ใช้ในห้องนํ้า ซึ่ งมักประกอบด้วย ้ ํ เครื่ องสําอางที่ใช้ ในห้องนํ้า เช่น แชมพู ครี มนวดผม ยาสี ฟัน สบู่ เจลอาบนํ้า นํ้ายาบ้วนปาก แป้ งโรยตัวห้า เป็ นต้น ควรมีช้ นหรื อตูใส่ เครื่ องสําอางให้เรี ยบร้อย ง่ายต่อการหยิบใช้ และควรเก็บให้เป็ นที่เป็ นทางหลัง ั ้ ใช้ เพื่อกันการสับสน เพราะบางครั้งผูสูงอายุมกหยิบจับโดยไม่ได้สงเกตอย่างชัดเจน เพราะสายตาไม่ดี ซึ่ง ้ ั ั อาจทําให้เกิดอันตรายได้หากหยิบเครื่ องสําอางผิดประเภท  
 3. 3.   ในห้องนํ้ามักมีการเก็บอุปกรณ์ทาความสะอาดไว้ในห้องนํ้า ด้วย เช่น นํ้ายาล้างห้องนํ้า สเปรย์ ํ ปรับอากาศ นํ้ายาดับกลิ่นในห้องนํ้า เป็ นต้น ควรจัดตูหรื อบริ เวณเก็บที่ห่างไกลและมิดชิด ไม่วางปะปน ้ กับเครื่ องสําอางที่ใช้ ในห้องนํ้าเพราะอาจเกิดอันตรายจากการหยิบจับมาใช้อย่างผิดพลาดได้ ผูสูงอายุ ้ นอกจากมีประสาทสัมผัสเรื่ องสายตาและอุณหภูมิไม่ดีแล้ว การเกิ ดอาการแพ้สารเคมีจากการสัมผัส โดยตรงมักทําให้เกิดอันตรายได้ โดยรวมแล้ว ห้องนํ้าควรมีการแสงสว่างที่เพียงพอ มีการระบายอากาศที่ดี แสงแดดส่ องถึง มี อก หน้าต่าง ประตูที่สามารถเปิ ดให้อากาศถ่ายเทได้ มีพ้ืนที่เรี ยบเสมอ ไม่มนเงา ไม่ลื่น มีบริ เวณที่เปี ยกที่ใช้ ั อาบนํ้าและบริ เวณที่แห้งสําหรับวางโถส้วม ส้วมควรเป็ นชักโครกที่นงได้ง่ายกว่าส้วมนังยองๆ ที่ลุกขึ้นหรื อ ั่ ่ นังยาก มีราวสําหรับเกาะในห้องนํ้าโดยเฉพาะบริ เวณนังโถส้วม มีตูเ้ ก็บเครื่ องสําอางที่ใช้ในห้องนํ้าและ ่ ่ อุปกรณ์ทาความสะอาดในห้องนํ้าแยกจาก กัน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผสูงอายุ ํ ู้ นอกจากข้อมูลที่รวบรวมไว้ในบทที่ 2 แล้วยังได้รวบรวมภาพเพื่อมาเป็ นตัวอย่างแนวทางใน การออกแบบอีกด้วย ดังนี้ ดล ั มค รู ปที่ 5-2 ราวจับในห้องนํ้าเพื่อเดินสําหรับผูสูงอายุ ้ห้า รู ปที่ 5-3 ราวจับตรงอ่างล้างหน้าสําหรับผูสูงอายุ ้  
 4. 4.   อก รู ปที่ 5-4 แผ่นกันลื่นในห้องนํ้า ดล รู ปที่ 5-5 กริ่ งฉุกเฉินในห้องนํ้า ั มค จากตัวอย่างภาพการออกแบบห้องนํ้าผูสูงอายุแบบต่างๆ และจากข้อมูลที่ได้รวบรวบมาในบทที่ 2 แล้วทาง ้ ผูจดทําได้ออกแบบห้องนํ้าของผูสูงอายุโดยได้ออกแบบห้องนํ้าของบ้านบางแคที่ได้ปรับปรุ งแล้ว 1 แบบ ้ั ้ และแบบห้องนํ้าที่ออกแบบจนสําเร็ จ 3 แบบ ดังนี้ห้า รู ปที่ 5-6 ภาพแบบห้องนํ้าบ้านบางแคที่ได้ปรับปรุ งแล้ว  
 5. 5.   จากแบบประเมินสรุ ปได้ว่าการออกแบบห้องนํ้าบ้านบางแค จะมีตาแหน่ งอุปกรณ์ รู ปลักษณ์และขนาด ํ อุปกรณ์และอุปกรณ์ช่วยพยุง โดยมีความสู ง ขนาดที่ได้สรุ ปมา ดังนี้ 1. การประเมินตําแหน่งอุปกรณ์หองนํ้า ้ 1.1 การประเมินตําแหน่งฟั กบัว ใช้ค่า Min ของระยะ D63 ของเพศชายและหญิงคือระยะ ่ 152.6 – 167.1 ซม. จากพื้น ส่ วนระยะฟักบัวของห้องนํ้าบ้านพักคนชรา อยูที่ระยะ 148.5 ซม. จากพื้น ่ 1.2 การประเมินตําแหน่งโถส้วม ควรอยูชิดพนังทิ้ง 2 ข้างโดยวัดจากกลางโถส้วมถึงพนัง 45 - อก ํ 50 ซม. และใช้ระยะ D33 ความสู งจากพื้นถึงข้อพับแนวเข่า ใช้กาหนดความสู งของที่นง ั่ ั่ ่ โถส้วม ถ้าระยะความสู งจากพื้นถึงที่นงอยูที่ระยะ 36.9 - 40.1 ซม. ส่ วนระยะโถส้วมของ ่ ห้องนํ้าบ้านพักคนชราคือ 38.5 ซม. และอยูชิดพนังทั้ง 2 ข้าง 1.3 การประเมินตําแหน่งกระจก โดยใช้ค่า Mean ของจุด D52 คือความสู งจากพื้นถึงระดับ สายตา โดยตําแหน่ งกลางของกระจกจะต้องอยู่สูงจากพื้น 138.1 – 149.9 ซม. ส่ วนระยะ ดล กระจกของห้องนํ้าบ้านพักคนชราคือ 125 ซม. 1.4 การประเมินตําแหน่งสายชําระ โดยใช้ค่า Max ของจุด D32 คือความสู งจากพื้นถึงเข่าบน ่ ้ สายชําระจะติดตั้งสู งจากพื้น 49.6 - 53.6 ซม. และควรติดตั้งอยูขางลําตัวถ้าไม่เกินระยะ ่ เอื้อมหน้าหลัง 20 ซม. ส่ วนระยะสายชําระของห้องนํ้าบ้านพักคนชราอยูที่ 60 ซม. แล้ว ่ ติดตั้งอยูระยะด้านหลังเกิน 20 ซม. 1.5 การประเมินอ่างนํ้าล้างหน้า โดยจะใช้ค่า Mean ของจุด D62 คือระยะความสู งจากพื้นถึง ั มค เอื้อมมือหยิบตํ่าสุ ด เพื่อกําหนดระยะความสู งของด้านบนของอ่างล้างถึงพื้น 61.2 – 70.9 ่ ซม. ส่ วนระยะอ่างล้างหน้าห้องนํ้าบ้านพักคนชราอยูที่ 77.5 ซม. 1.6 การประเมินตําแหน่งก๊อกต่างๆ ตําแหน่งของก๊อกที่จะนํามาประเมินคือก๊อกอ่างล้างหน้า และก๊อกฟั กบัว โดยก๊อกอ่างล้างหน้าถ้าอยูตรงกลางอ่างล้างหน้า และก๊อกฟั กบัวจะใช้ค่า ่ Mean ของจุด D64 ถ้าระยะจากพื้นถึงก๊อกคือ 80.8 – 88.9 ซม. ส่ วนตําแหน่งของก๊อกอ่าง ่ ล้างหน้าอยูฝั่งขวาและระยะของก๊อกฟักบัวคือ 104 ซม. 1.7 การประเมินตําแหน่งลูกบิดประตู ตําแหน่งของลูกบิดประตูใช้ค่า Mean ของจุด D64 คือห้า ถ้าระยะจากพื้นถึงลูกบิดประตูคือ 80.8 – 88.9 ซม. ส่ วนตําแหน่งของลูกบิดประตูบานพัก ้ คนชราคือ 82 ซม. 2. การประเมินรู ปลักษณ์และขนาดของอุปกรณ์ 2.1 ก๊อกนํ้าต่างๆ จากการใช้ Lula ทําการประเมินก๊อกต่างๆ ผลที่ได้คือแนะนําให้ใช้ก๊อก แบบปัดข้างหรื อปั ดขึ้นลง ส่ วนก๊อกนํ้าที่บานพักคนชราเป็ นแบบปั ดด้านข้าง ้  
 6. 6.   2.2 โถส้วม ควรใช้โถส้วมแบบสู ง และใช้ระยะความกว้างสะโพก จุด D40 ใช้กาหนดความ ํ กว้างของที่นงโถส้วม ความกว้างของที่นง อยู่ที่ระยะ 35-38 ซม. ส่ วนห้องนํ้าบ้านพัก ั่ ่ั ่ คนชราเป็ นโถแบบสู งและความกว้างอยูที่ 38 ซม. 2.3 ที่นงอาบนํ้า ห้องนํ้าที่ทาการประเมินควรมีที่นงอาบนํ้าและใช้ระยะ D33 ความสูงจากพื้น ั่ ํ ั่ ํ ถึงข้อพับแนวเข่า ใช้กาหนดความสู งของที่นงอาบนํ้า ระยะความสู งจากพื้นถึงที่นงควร ั่ ่ั ่ อยูที่ระยะ 36.9 - 40.1 ซม. ส่ วนห้องนํ้าบ้านพักคนชราไม่มีที่นงอาบนํ้า ั่ 2.4 อ่างล้างหน้า ใต้อาบล้างหน้าควรเป็ นที่ว่างและขอบอ่างต้องอยูในตําแหน่งที่ผสูงอายุเข้า ่ ู้ อก ประชิดได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง ห้องนํ้าที่บานพักคนชราก็เป็ นแบบนี้เช่นเดียวกัน ้ 2.5 ลูกบิดประตู จากที่ใช้ Lula ทําการประเมิน ควรใช้ลูกบิดประตูแบบคันโยก ส่ วนลูกบิด ประตูที่ใช้ในห้องนํ้าบ้านพักคนชราเป็ นแบบลูกบิดกลม 2.6 ฟักบัว ควรเป็ นแบบที่ปรับระดับและถอดได้ ส่ วนฟักบัวที่ใช้ในห้องนํ้าบ้านพักคนชราไม่ สามารถปรับระดับได้ ดล 3. การประเมินอุปกรณ์ช่วยพยุง 3.1 ลักษณะและขนาดของราวจับ ราวจับควรมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 ซม. ให้ 2 คะแนน ถ้ามีขนาด 5 ซม. ให้ 1 คะแนน ส่ วนลักษณะของราวจับเราประเมินจากวัสดุที่ใช้ ถ้าเป็ นส แตนเลส 2 คะแนน ถ้าวัสดุเป็ นไม้เนื้อแข็งให้เป็ น 1 คะแนน 3.2 ตําแหน่ งของราวจับ ควรติดตั้งตําแหน่ งราวจับอยู่ในระดับ D64 ซึ่ งเป็ นระยะจากพื้นถึง เอื้อมมือหยิบคือ 80.8 – 88.9 ซม. ส่ วนราวจับที่หองนํ้าบ้านพักคนชรามีระยะจากพื้น 85.5 ้ ั มค ซม. 3.3 ความเพียงพอของราวจับ ควรมีราวจับให้ทวถึงทั้งห้องนํ้าเพื่อให้ผสูงอายุสามารถเดินจับ ั่ ู้ ราวได้ตลอดการเดินในห้องนํ้าโดยแบ่งระดับคะแนนเป็ น คะแนน โดยมีราวจับจากประตู ถึงโถส้วมให้ 1 คะแนน มีราวจับจากประตูถึงอ่างล้างหน้าให้ 1 คะแนน มีราวจับจากอ่าง ล้างหน้าถึงห้องอาบนํ้าให้ 1 คะแนน มีราวจับจากห้องอาบนํ้าไปถึงโถส้วมให้ 1 คะแนน มีราวจับ 45 องศาข้างฟักบัวให้ 1 คะแนน 3.4 ราวจับ ข้า งโถส้ ว ม จากการสํา รวจผู สู ง อายุ นิ ย มเลื อ กแบบติ ด พื้ น 2 ข้า งมากที่ สุ ด ้ห้า รองลงมาคื อ แบบติ ด พนัง มุ ม ฉาก แต่ เ ราแนะนํา ให้ ใ ช้แ บบติ ด พนัง เนื่ อ งจากมี ค วาม ปลอดภัยกว่าแบบติดพื้น 2 ข้างโดยแบ่งเป็ น 4 คะแนน ถ้าเป็ นแบบติดพนัง 2 ข้าง ให้ 4 คะแนน แบบติดพนังข้างเดียวให้ 3 คะแนน แบบติดพื้น 2 ข้างให้ 2 คะแนน แบบติดพื้น ข้างเดียวให้ 1 คะแนน  
 7. 7.   อก รู ปที่ 5-7 ภาพแบบห้องนํ้าที่ออกแบบจนสําเร็ จ แบบที่ 1 ดล ั มคห้า รู ปที่ 5-8 ภาพแบบห้องนํ้าที่ออกแบบจนสําเร็ จ แบบที่ 2  
 8. 8.   อก รู ปที่ 5-9 ภาพแบบห้องนํ้าที่ออกแบบจนสําเร็ จ แบบที่ 3 ดล อุปกรณ์และสิ่ งอํานวยความสะดวก ในการศึกษาครั้งนี้ได้มีการเก็บข้อมูลจากการให้ผสูงอายุบาน ู้ ้ บางแคทดสอบอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้าน ได้แก่ สวิตซ์ไฟฟ้ า ปลักไฟฟ้ า ลูกบิด และก้านจับเปิ ดประตู ๊ กลอนประตู ก๊อกนํ้า โถสุ ขภัณฑ์ และสิ่ งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุ ได้แก่ ราวจับในห้องนํ้า ้ บริ เวณโถส้วม โดยสามารถสรุ ปมาตรฐานขั้นตํ่าของอุปกรณ์ของผูสูงอายุ ได้ดงนี้ ้ ั 1. สวิตซ์ไฟฟ้ าและปลักไฟฟ้ า ควรคํานึ งถึงความสะดวกในการเปิ ด – ปิ ดของผูสูงอายุโดยระดับ ๊ ้ ํ ของสวิตซ์ไฟฟ้ าและปลักไฟฟ้ าตามมาตรฐานขั้นตํ่าของสหรัฐอเมริ กาที่กาหนดความสู งสวิตซ์ที่ระดับไม่ ๊ ั มค เกิน 1200 มิลลิเมตรจากพื้น และระดับปลักไฟฟ้ าสู งไม่นอยกว่า 230 มิลลิเมตรจากพื้น อีกมาตรฐานหนึ่ง ๊ ้ ํ ํ ซึ่งได้กาหนดไว้ในข้อแนะนําการสร้างห้องนํ้าสําหรับผูสูงอายุกาหนดให้ความสู งสวิตซ์ที่ระดับไม่เกิน 900 ้ มิลลิเมตรจากพื้น และระดับปลักไฟฟ้ าสูงไม่นอยกว่า 450 มิลลิเมตรจากพื้น อย่างไรก็ตามการติดตั้งสวิตซ์ ๊ ้ ไฟฟ้ าไม่ควรสูงเกินไปเพื่อให้ผสูงอายุกดได้สะดวกโดยไม่ตองเอื้อม และระดับปลักไฟฟ้ าต้องไม่ต่าเกินไป ู้ ้ ๊ ํ เพื่อไม่ให้ผสูงอายุตองก้มลงไปมาก ู้ ้ห้า  
 9. 9.   รู ปแบบของสวิตซ์ผสูงอายุเลือกสวิตซ์แบบที่ 1 ซึ่ งเป็ นสวิตซ์ที่มีลกษณะอย่างเดียวกับสวิตซ์ที่พบ ู้ ั เห็ นได้ทวไปมีขนาดใหญ่ไม่มากนัก แสดงว่าผูสูงอายุเลือกใช้อุปกรณ์ที่คุนเคยอยู่แล้ว ส่ วนปลักไฟฟ้ า ั่ ้ ้ ๊ เลือกใช้ปลักแบบที่มีสวิตซ์ตดไฟประกอบด้วยมากที่สุด แสดงว่าผูสูงอายุมีความต้องการใช้อุปกรณ์ที่มี ๊ ั ้ ุ่ ความปลอดภัยและไม่ยงยากที่จะใช้งาน อก รู ปที่ 5-10 (ก) สวิตซ์ (ข) ปลักแบบมีสวิตซ์ตดไฟ ๊ ั 2. ลูกบิดมือจับเปิ ดประตูและกลอนประตู ผูสูงอายุส่วนใหญ่เลือกใช้ลูกบิดประตูแบบมีร่อง ซึ่ ง ้ เป็ นแบบที่สามารถจับได้ง่ายที่สุดที่ให้ผสูงอายุทดสอบ ซึ่งในข้อแนะนําในการสร้างนั้นให้ใช้ลูกบิดประตูที่ ดล ู้ มีขนาดใหญ่ จับง่ายแต่ในร่ างกฎกระทรวงฯ ข้อ 22 กําหนดให้อุปกรณ์เปิ ดปิ ดประตูตองเป็ นชนิ ดก้านบิด ้ ่ หรื อแกนผลัก อยูสูงจากพื้นไม่นอยกว่า 1000 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1200 มิลลิเมตร สําหรับกลอนประตู ้ ใช้แบบที่มีกลไกในการล็อกที่ค่อนข้างซับซ้อนมากกว่า การที่เลือกกลอนประตูที่มีการล็อกที่ซบซ้อนเป็ น ั ส่ วนมากอาจเนื่ องจากแนวความคิดที่ตองการเป็ นส่ วนตัวซึ่ งถือว่ามีความสําคัญของบุคคลซึ่ งแสดงถึงความ ้ เป็ นตัวของตัวเอง ั มค รู ปที่ 5-11 (ก) ลูกบิดประตูแบบมีร่อง (ข) มือจับประตูห้า รู ปที่ 5-12 กลอนประตู  
 10. 10.   3. ก๊อกนํ้า ใช้ก๊อกนํ้าแบบปั ดไปด้านข้าง ซึ่งสามารถเปิ ดและปิ ดได้ง่าย ไม่ตองอาศัยแรงมากทั้งนี้ ้ เนื่องจากผูสูงอายุอาจมีความสามารถในการใช้มือลดลง ไม่สามารถออกแรงบิดได้ สอดคล้องกับมาตรฐาน ้ ํ ขั้นตํ่าของสหรัฐอเมริ กาที่กาหนดให้อุปกรณ์ในห้องนํ้าแบบก้านโยกทั้งหมด เพื่อให้ผสูงอายุสามารถเปิ ดได้ ู้ โดยไม่ตองกําหรื อหมุน และในหลักการออกแบบห้องนํ้าผูสูงอายุแนะนําว่าก๊อกนํ้าควรเป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ ้ ้ แรงน้อยในการเปิ ด อก รู ปที่ 5-13 ก๊อกนํ้าแบบปัดไปด้านข้าง ดล 4. โถสุ ขภัณฑ์ ให้ใช้โถส้วมชนิ ดนังราบ สู งจากพื้นไม่นอยกว่า 450 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 500 ่ ้ มิลลิเมตร มีขอสังเกตคือความสู งที่กฎหมายกําหนดเป็ นความสู งที่เผือไว้สาหรับรถเข็นด้วย แต่จากการวัด ้ ่ ํ สรี ระของผูสูงอายุโดยทัวไปพบว่าความสู งจากพื้นถึงก้นขณะนังราบ ผูชายสู ง 401 มิลลิเมตร และผูหญิง ้ ่ ่ ้ ้ 369 มิลลิเมตร ซึ่ งผลที่ได้จากการวัดสรี ระใกล้เคียงกับความสู งของโถสุ ขภัณฑ์ที่ผสูงอายุเลือกใช้ ฉะนั้น ู้ ความสู งโถสุ ขภัณฑ์ที่เหมาะสมน่าจะเป็ น 400 – 500 มิลลิเมตร ั มค 5. ราวจับในห้องนํ้าบริ เวณโถส้วม เนื่ องจากความปลอดภัยของผูสูงอายุเป็ นสิ่ งสําคัญผูสูงอายุที่ ้ ้ เดินไม่สะดวกอาจลื่นหกล้มได้หากไม่มีที่สาหรับเกาะยึดโดยเฉพาะในบริ เวณห้องนํ้า ดังนั้นห้องนํ้าควรจะ ํ มี ที่ จ ับ สํา หรั บ ผูสู ง อายุ ส่ ว นใหญ่ เ ลื อ กราวจับ ในห้อ งนํ้า ที่ ใ ช้ว ส ดุ เ ป็ นสแตนเลส สอดคล้อ งกับ ร่ า ง ้ ั กฎกระทรวง ข้อ 28 ราวจับในห้องส้วมให้ทาด้วยวัสดุเรี ยบ มีความมันคงแข็งแรง ไม่เป็ นอันตรายในการ ํ ่ จับและไม่ลื่นสําหรับระดับความสู งราวจับในห้องนํ้าผูสูงอายุส่วนใหญ่เลือกตามความสูงของราว PVC ติด ้ พื้น 2 ข้างประมาณ 900 มิลลิเมตรห้า  

×