Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
43           บทที่ 3       ขั้น ตอนวิธ ก ารดำา เนิน การ             ี ในการพัฒนาระบบบริหารงาน...
43ผู้บริหารตามที่รับมอบหมายจากผู้บริหารโดยพนักงานจะรับผิดชอบตามหน้าที่ที่ผู้จัดการได้มอบหมายให้ปฏิบัติ  3.1.2 คอนเท็กซ์ไ...
44  ภาพที่ 3-3 แสดงโครงสร้างองค์กรของระบบงานใหม่ โดยระบบใหม่ที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความต้องการของระบบ สามารถนำา...
45สรุปเป็นรายงาน ได้แก่ รายงานเงินเดือน รายงานการมาสายรายงานการลา3.1.5 แผนลำาดับของกระบวนการ (Process HierarchyChart) ภาพท...
47  ภาพที่ 3-5 แผนลำาดับของกระบวนการระบบบริหารงานบุคคล ร้านอาหารบ้านดวงแก้ว      รีสอร์ท ซึ่งประกอบไปด้วยโปรเซสหลัก...
48  โปรเซสสร้างรายงาน เป็นส่วนสำาหรับการสร้างรายงานให้กับผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ มีขั้นตอนการทำางาน 3 ขันตอน คือ   ...
49 ภาพที่ 3-6 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 0 (DFD Level 0 )  ภาพที่ 3-6 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 0 เป็นภาพรวมขั้นตอนการทำางานขอ...
50ข้อมูลเหล่านั้นโดยการดึงข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น แล้วผู้จัดการจะให้ข้อมูลเวลาการทำางาน การลาของพนักงาน แล้วระบบจะท...
51 ภาพที่ 3-7 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 1 (DFD Level 1 )        จัดการข้อมูลเวลาทำางาน  ภาพที่ 3-7 แสดงให้เห็นการทำาง...
52      3.1.7.1.1 Flow Chart จัดการข้อมูลเวลาทำางาน   ภาพที่ 3-8 Flow Chart จัดการข้อมูลเวลาทำางาน  ภาพที่ 3-8 แส...
53ของพนักงาน ถ้าข้อมูลถูกต้องให้ทำาการบันทึกข้อมูล และจบการทำางาน  3.1.7.2 เป็นแผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 1 ของโปรเซสอนุมัติ...
54      3.1.7.2.1 Flow Chart อนุมัติการลา     ภาพที่ 3-10 Flow Chart อนุมัติการลา  ภาพที่ 3-10 แสดงขั้นตอนการอน...
55เริ่มต้นการทำางานใหม่ ถ้าข้อมูลถูกต้องทำาการอนุมัติการลา และบันทึกข้อมูล จบการทำางาน  3.1.7.3 เป็นแผนภาพกระแสข้อมูลระด...
56ตรวจสอบผ่านเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำาการตรวจสอบข้อมูลการทำางานของพนักงานเพื่อใช้ในการคำานวณเงินเดือนที่ถูกต้องข้อมูลพนักงาน...
57      โปรเซสที่ 4.1 ตรวจสอบข้อมูล      โปรเซสที่ 4.2 ปรับปรุงข้อมูล      โปรเซสที่ 4.3 บันทึกข้อมูล ภา...
58      3.1.7.4.1 Flow Chart จัดการข้อมูลหลัก    ภาพที่ 3-14 Flow Chart จัดการข้อมูลหลัก   ภาพที่ 3-14 แสดงขั้...
59    3.1.7.5 เป็นแผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 1 ของโปรเซสสร้างรายงาน ประกอบด้วยโปรเซสย่อย 3 โปรเซส ได้แก่      โปรเซส...
60ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คือ ข้อมูลพนักงาน และข้อมูลการลากิจ/ลาป่วย      3.1.7.5.1 Flow Chart สร้างรายงาน     ภ...
61   3.2.1 การออกแบบข้อมูลนำาเข้า       3.2.1.1 แบบฟอร์มกรอกประวัติพนักงาน จะมีการเก็บข้อมูล รหัสบุคคล คำานำาหน้า ...
62     ภาพที่ 3-17 แบบฟอร์มกรอกประวัติพนักงาน  ภาพที่ 3-17 แบบฟอร์มกรอกประวัติพนักงาน เป็นแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลพนักง...
63  3.2.2 ออกแบบข้อมูลนำาออก (Design Data Output)    3.2.2.1 แบบฟอร์มแสดงรายการเงินเดือน แสดงรายละเอียดของเงินเดือนพ...
64   ภาพที่ 3-20 แบบฟอร์มแสดงเงินเดือนของพนักงาน  ภาพที่ 3-20 แบบฟอร์มใบแสดงเงินเดือนของพนักงานประกอบด้วย ข้อมูลร้านอ...
65อาหารบ้านดวงแก้ว รีสอร์ท ข้อมูลจำานวนครั้งที่มาสายทั้งเดือนของพนักงาน       ใบแสดงการมาสายรายเดือ น       ...
66  ภาพที่ 3-23 แบบฟอร์มสรุปรายได้ประจำาปี มีรายละเอียดข้อมูลร้านอาหารบ้านดวงแก้ว      รีสอร์ท ข้อมูลพนักงานข้อมูลต...
67พนักงาน จำานวนครั้งที่สายในรอบปี ข้อมูลเดือนที่พนักงานมาสาย        ใบแสดงการมาสาย รายเดือ น  3.2.3 การออกแบบหน้...
68    3.2.3 E-R Diagram                    c las                     cs    ...
69   ภาพที่ 3-26 แสดงความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลที่ใช้ในระบบบริหารงานบุคคล ร้านอาหารบ้านดวงแก้ว รีสอร์ท โดยมีตารางที่มีความ...
70 zipcode   รหัสไปรษณีย์   int(11) badress   ที่อยู่ตาม    varchar(5       ภูมิลำาเนา    0)ตารางที่ ...
71 Attribute  Description    Data   PK  FK  Reference                 Type           ...
72kruid   หมายเลขประจำาตัว   varchar      พนักงาน       (50)cclass   วุฒการศึกษา     varchar   ...
73date             50)end_d_d   วันสิ้นสุดการ  varchar(ate     ลา       50)end_m_    เดือนส...
74                 Type           nce                 (Size) PROVINCE_  รหัสจัง...
75ไมโครซอฟต์ออฟฟิศ (Microsoft office 2007) เอสคิวแอลยอค (SQLYOG) รวมถึงการทดสอบ การปรับปรุงโปรแกรม และจัดทำาคู่มือใช้ เพื่...
76  กรณีองค์กรขนาดเล็กต้องการขอพื้นที่ สามารถทำาได้ดังนี้ เมื่อองค์กรขนาดเล็กได้ทำาการสร้างเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั...
77Export ฐานข้อมูลทังหมดจะนำาไปเก็บไว้ในไดร์ฟ/อุปกรณ์ที่         ้ต้องการสำารอง3.6 สถิต ิแ ละวิธ ีท ี่ใ ช้ใ นการว...
78       x   แทนค่า ค่าของข้อมูล       n   แทนค่า จำานวนคะแนนในแต่ละกลุ่ม       ∑  แทนค่า ผลรวมของ...
79       3.6.2.2.3 ด้าน Usability Test เป็นการประเมินลักษณะการออกแบบระบบว่ามีความง่ายต่อการใช้งานมากน้อยเพียงใด   ...
80
81
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ตัวอย่างงานบทที่ 3 DFD Diagram

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

ตัวอย่างงานบทที่ 3 DFD Diagram

 1. 1. 43 บทที่ 3 ขั้น ตอนวิธ ก ารดำา เนิน การ ี ในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ผ่านเครือข่ายอินทราเน็ตกรณีศึกษา ร้านอาหารบ้านดวงแก้ว รีสอร์ท ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการทำาปริญญานิพนธ์มีการดำาเนิน การพัฒนาระบบ ดังนี้ 3.1 การวิเคราะห์ (Analysis) 3.2 การออกแบบ (Design) 3.3 การสร้างหรือพัฒนาระบบ (Construction) 3.4 การปรับเปลี่ยน (Conversion) 3.5 การบำารุงรักษา (Maintenance) 3.6 สถิติและวิธีที่ใช้ในการดำาเนินการ3.1 การวิเ คราะห์ (Analysis) 3.1.1 โครงสร้างของระบบงานเดิม ผู้บ ริห าร ผู้จ ัด การ พนัก งาน พนัก งานฝ่า ย พนัก งาน ฝ่า ยบุค คล จัด การอาหาร ฝ่า ยบริก าร ภาพที่ 3-1 โครงสร้างของระบบงานเดิม ภาพที่ 3-1 แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างขององค์กรระบบงานเดิมซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารอยู่ในตำาแหน่งสูงสุด เป็นผู้ดูแลองค์กรรองลงมาคือผู้จัดการซึ่งมีผู้อยู่ภายใต้การควบคุมคือพนักงานฝ่ายบุคคล พนักงานฝ่ายจัดการอาหาร พนักงานฝ่ายบริการ โดยผู้จัดการจะปฏิบัติตามที่ได้รับของ
 2. 2. 43ผู้บริหารตามที่รับมอบหมายจากผู้บริหารโดยพนักงานจะรับผิดชอบตามหน้าที่ที่ผู้จัดการได้มอบหมายให้ปฏิบัติ 3.1.2 คอนเท็กซ์ไดอะแกรมระบบงานเดิม ภาพที่ 3-2 คอนเท็กซ์ไดอะแกรมระบบงานเดิม ภาพที่ 3-2 คอนเท็กซ์ไดอะแกรมระบบงานเดิมของร้านอาหารบ้านดวงแก้ว รีสอร์ท มีบุคคลที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยพนักงาน มีหน้าที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูลพนักงาน ข้อมูลเวลาการทำางาน ข้อมูลลางาน ข้อมูลมาสาย ผู้จดการ มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ักับข้อมูลพนักงาน ข้อมูลการเข้างาน/ออกงาน การลางาน และทำาหน้าที่เกี่ยวข้องกับรายงานข้อมูลพนักงาน รายงานการเข้าออกงาน รายงานการลา รายงานการมาสาย ผู้บริหาร มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ สรุปรายงานเงินเดือน และอนุมัติเงินเดือน 3.1.3 โครงสร้างของระบบ ระบบบริห ารงานบุค คล ร้า นอาหาร บ้า นดวงแก้ว รีส อร์ท ผู้บ ริห าร ผู้จ ัด การ ผู้ด ูแ ลระบบ พนัก งาน ภาพที่ 3-3 โครงสร้างของระบบบริหารงานบุคคล
 3. 3. 44 ภาพที่ 3-3 แสดงโครงสร้างองค์กรของระบบงานใหม่ โดยระบบใหม่ที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความต้องการของระบบ สามารถนำามาวิเคราะห์และสรุปได้เป็นโครงสร้างใหม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ผู้บริหารทำาหน้าที่นำาข้อมูลที่ได้จากผู้จัดการมาวิเคราะห์ในการบริหารองค์กร ผู้จัดการทำาหน้าที่จัดการข้อมูลแผนก จัดการข้อมูลการลา ข้อมูลบุคคล และสามารถกำาหนดขอบเขตของรายงานให้กับผู้บริหาร ผูดูแลระบบคือผู้ที่ ้จัดการบริหารข้อมูลระบบ และสามารถกำาหนดสิทธิในการเข้าใช้งานของผู้ใช้ทั้งหมดได้ พนักงานทำาหน้าที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบภายในองค์กร 3.1.4 คอนเท็กซ์ไดอะแกรม (Context Diagram) ภาพที่ 3-4 คอนเท็กซ์ไดอะแกรม (Context Diagram) ภาพที่ 3-4 แสดงถึงการทำางานของระบบบริหารงานบุคคลร้านอาหารบ้านดวงแก้ว รีสอร์ท ประกอบด้วย พนักงาน เมื่อพนักงานเข้ามาทำางานจะป้อนข้อมูลการทำางาน ผ่านชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เข้าสู่ระบบ ระบบจะมอบ ข้อมูลเงินเดือนให้ผู้ใช้หรือพนักงาน โดยที่พนักงานต้องบันทึกเวลาทำางาน การลา การมาสาย และระบบจะส่งข้อมูลไปยังผู้ดูแลระบบเพื่อคิดเงินเดือน และ
 4. 4. 45สรุปเป็นรายงาน ได้แก่ รายงานเงินเดือน รายงานการมาสายรายงานการลา3.1.5 แผนลำาดับของกระบวนการ (Process HierarchyChart) ภาพที่ 3-5 ลำาดับชั้นของกระบวนการ(Process Hierarchy Chart)
 5. 5. 47 ภาพที่ 3-5 แผนลำาดับของกระบวนการระบบบริหารงานบุคคล ร้านอาหารบ้านดวงแก้ว รีสอร์ท ซึ่งประกอบไปด้วยโปรเซสหลักจำานวน 5 โปรเซสได้แก่ โปรเซสจัดการเวลาทำางาน เป็นส่วนสำาหรับการบันทึกการเข้าทำางาน โดยมีขั้นตอนการทำางาน 4 ขันตอน คือ 1) ตรวจสอบ ้ข้อมูลพนักงาน เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพนักงาน 2) ตรวจสอบข้อมูลการเข้าทำางาน/ออกงาน เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการเข้าทำางาน/ออกงานของพนักงาน 3) ตรวจสอบข้อมูลการลา เป็นตรวจสอบข้อมูลการลาของพนักงาน 4) บันทึกข้อมูล เป็นการบันทึกข้อมูลการทำางานที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว โปรเซสอนุมัติการลา เป็นการตรวจสอบข้อมูลพนักงานที่ขออนุมัติการลาโดยมีขั้นตอนการทำางาน 3 ขันตอน คือ 1) ตรวจ ้สอบข้อมูลพนักงาน เป็นการตรวจสอบข้อมูลการลาของพนักงาน2) อนุมัตข้อมูลการลา เป็นการอนุมัติการลาของพนักงาน 3) ิบันทึกข้อมูล เป็นการบันทึกข้อมูลการลาที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว โปรเซสคำานวณเงินเดือน เป็นส่วนการคำานวณเงินเดือนของพนักงาน โดยมีขั้นตอนการทำางาน 4 ขั้นตอน 1) ตรวจสอบข้อมูลพนักงาน เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพนักงาน 2)ตรวจสอบข้อมูลการทำางาน เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการทำางานของพนักงาน 3) คำานวณอัตราเงินเดือน เป็นการคำานวณเงินเดือนของพนักงาน 4) แสดงรายการเงินเดือน เป็นการแสดงข้อมูลเงินเดือนของพนักงานทั้งหมด โปรเซสจัดการข้อมูล เป็นส่วนการปรับปรุงข้อมูลที่พนักงานหรือผู้ดูและระบบต้องการปรับปรุงมีขั้นตอนการทำางาน 3 ขั้นตอนคือ 1) ตรวจสอบข้อมูล เป็นการตรวจข้อมูลที่ต้องการปรับปรุงโดยระบบจะทำาการตรวจสอบกับข้อมูลเดิมกับข้อมูลใหม่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 2) ปรับปรุงข้อมูล ถ้าข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงไประบบจะทำาการปรับปรุงข้อมูล 3) บันทึกข้อมูล เมื่อมีการปรับปรุงข้อมูลแล้วระบบจะทำาการบันทึกข้อมูลที่มีการปรับปรุงแล้วลงฐานข้อมูล
 6. 6. 48 โปรเซสสร้างรายงาน เป็นส่วนสำาหรับการสร้างรายงานให้กับผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ มีขั้นตอนการทำางาน 3 ขันตอน คือ ้1) ตรวจสอบข้อมูล ระบบจะตรวจสอบขอบเขตข้อมูลที่ตองการ ้สร้างรายงานว่ามีข้อมูลอยู่หรือไม่ 2) แสดงรายงาน เมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้วระบบจะแสดงข้อมูลที่ค้นหาได้ 3) พิมพ์รายงาน เมื่อได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลระบบจะพิมพ์รายงานออกมาเป็นเอกสารให้กับผู้บริหาร 3.1.6 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 0 (DFD Level 0) เป็นแผนภาพกระแสข้อมูลทั้งระบบ ประกอบด้วยโปรเซสย่อย 5 โปรเซสได้แก่ โปรเซสที่ 1 จัดการข้อมูลการทำางาน โปรเซสที่ 2 อนุมัติการลา โปรเซสที่ 3 คำานวณเงินเดือน โปรเซสที่ 4 จัดการข้อมูลหลัก โปรเซสที่ 5 สร้างรายงาน
 7. 7. 49 ภาพที่ 3-6 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 0 (DFD Level 0 ) ภาพที่ 3-6 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 0 เป็นภาพรวมขั้นตอนการทำางานของระบบร้านอาหารบ้านดวงแก้ว รีสอร์ท ทั้งหมดซึ่งประกอบไปด้วย 5 โปรเซสได้แก่ โปรเซสจัดการข้อมูลการทำางาน โปรเซสอนุมัติการลา โปรเซสคำานวณเงินเดือน โปรเซสจัดการข้อมูลหลัก โปรเซสสร้างรายงาน และมีผู้เกี่ยวข้องกับระบบได้แก่ พนักงาน ผู้บริหาร ผู้จดการ และผู้ดูแลระบบ ั โปรเซสจัดการข้อมูลเวลาทำางาน พนักงานจะให้ข้อมูลการทำางาน ข้อมูลพนักงาน เข้าไปยังระบบเพื่อให้ผู้จัดการตรวจสอบ
 8. 8. 50ข้อมูลเหล่านั้นโดยการดึงข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น แล้วผู้จัดการจะให้ข้อมูลเวลาการทำางาน การลาของพนักงาน แล้วระบบจะทำาการส่งข้อมูลการทำางานของพนักงานโดยมีฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลการเข้างาน/ออกงานข้อมูลการลา โปรเซสอนุมัติการลา ผู้จดการจะรับข้อมูลพนักงานที่ขอลา มา ัตรวจสอบและทำาการอนุมัติข้อมูลการลาของพนักงาน โดยมีฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้แก่ ข้อมูลลากิจ/ลาป่วย ข้อมูลพนักงาน โปรเซสคำานวณเงินเดือน ผู้จัดการตรวจสอบข้อมูลเงินเดือนและมอบข้อมูลเงินเดือนของพนักงานกลับไปสู่ระบบ ระบบจะมอบข้อมูลเงินเดือนให้แก่พนักงาน โดยมีฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้แก่ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลการลากิจ/ลาป่วย โปรเซสจัดการข้อมูล ซึ่งพนักงานทำาการข้อมูลการแก้ไข เพิ่มข้อมูล ระบบจะมอบข้อมูลส่วนตัวของพนักงานที่ได้แก้ไขปรับปรุงแล้วให้กับพนักงาน ผูดูแลระบบดึงข้อมูลแก้ไข เพิ่ม ของพนักงาน ้ข้อมูลการทำางานของพนักงาน จัดการข้อมูล และมอบข้อมูลเงินเดือน ใบลา ข้อมูลการปรับปรุงแก้ไข เพิ่มพนักงาน โดยมีฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลพนักงาน และข้อมูลลากิจ/ลาป่วย โปรเซสสร้างรายงาน ซึ่งผู้จัดการจะกำาหนดรายงานจากระบบและสร้างรายงานลงในระบบ ระบบและจะมอบรายงานการลารายงานการมาสาย รายงานเงินเดือนให้กับผู้บริหาร โดยมีฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลการเข้างาน/ออกงาน ข้อมูลการลากิจ/ลาป่วย 3.1.7 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 1 (DFD Level 1) 3.1.7.1 เป็นแผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 1 ของโปรเซสจัดการข้อมูลเวลาทำางาน ประกอบด้วยโปรเซสย่อย 4โปรเซส ได้แก่ โปรเซสที่ 1.1 ตรวจสอบข้อมูลพนักงาน โปรเซสที่ 1.2 ตรวจสอบข้อมูลการเข้างาน/ออกงาน โปรเซสที่ 1.3 ตรวจสอบข้อมูลข้อมูลการลา โปรเซสที่ 1.4 บันทึกข้อมูล
 9. 9. 51 ภาพที่ 3-7 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 1 (DFD Level 1 ) จัดการข้อมูลเวลาทำางาน ภาพที่ 3-7 แสดงให้เห็นการทำางานของโปรแกรม โดยการนำาข้อมูลการทำางาน ข้อมูลการลาไปตรวจสอบข้อมูลพนักงานแล้วระบบจะส่งค่ากลับมาเพื่อตรวจสอบข้อมูลการทำางานโดยดึงข้อมูลมาจากดาต้าสโตร์ข้อมูลการเข้างาน/ออกงาน เมื่อข้อมูลผ่านการตรวจสอบแล้วระบบจะนำาข้อมูลมาตรวจสอบข้อมูลการลาของพนักงาน เมื่อการตรวจสอบข้อมูลพนักงาน และข้อมูลการลามีความถูกต้องแล้ว ระบบจะทำาการบันทึกข้อมูล
 10. 10. 52 3.1.7.1.1 Flow Chart จัดการข้อมูลเวลาทำางาน ภาพที่ 3-8 Flow Chart จัดการข้อมูลเวลาทำางาน ภาพที่ 3-8 แสดงขั้นตอนการจัดการข้อมูลเวลาทำางาน โดยพนักงานกรอกข้อมูลของพนักงานเมื่อนำาไปตรวจสอบข้อมูลพนักงานถ้าไม่เป็นพนักงานจะจบการทำางาน ถ้าเป็นพนักงานให้ทำาการแสดงข้อมูลพนักงาน และตรวจสอบข้อมูลการทำางาน จากนั้นให้แสดงข้อมูลการทำางาน แล้วทำาการตรวจสอบข้อมูลการลา
 11. 11. 53ของพนักงาน ถ้าข้อมูลถูกต้องให้ทำาการบันทึกข้อมูล และจบการทำางาน 3.1.7.2 เป็นแผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 1 ของโปรเซสอนุมัติการลา ประกอบด้วยโปรเซสย่อย 3 โปรเซส ได้แก่ โปรเซสที่ 2.1 ตรวจสอบข้อมูลพนักงาน โปรเซสที่ 2.2 อนุมัติการลา โปรเซสที่ 2.3 บันทึกข้อมูล ภาพที่ 3-9 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 1 (DFD Level 1 ) อนุมัติการลา ภาพที่ 3-9 แสดงให้เห็นการทำางานของโปรแกรม โดยผู้จัดการตรวจสอบข้อมูลของพนักงานในระบบที่ขออนุมัติการลาเมื่อตรวจสอบข้อมูลการลาเรียบร้อยแล้ว ผู้จดการทำาการอนุมัติ ัข้อมูลการลาของพนักงาน แล้วทำาการบันทึกข้อมูลการลาในดาต้าสโตร์ข้อมูลลากิจ/ลาป่วย
 12. 12. 54 3.1.7.2.1 Flow Chart อนุมัติการลา ภาพที่ 3-10 Flow Chart อนุมัติการลา ภาพที่ 3-10 แสดงขั้นตอนการอนุมัติการลา โดยผู้จัการรับข้อมูลพนักงาน เมื่อตรวจสอบข้อมูลพนักงานแล้วถ้าไม่เป็นพนักงานจะจบการทำางาน ถ้าเป็นพนักงานจะแสดงข้อมูลพนักงานจากนั้นตรวจสอบข้อมูลการลา ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องทำาการกลับไป
 13. 13. 55เริ่มต้นการทำางานใหม่ ถ้าข้อมูลถูกต้องทำาการอนุมัติการลา และบันทึกข้อมูล จบการทำางาน 3.1.7.3 เป็นแผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 1 ของโปรเซสคำานวณเงินเดือน ประกอบด้วยโปรเซสย่อย 4 โปรเซส ได้แก่ โปรเซสที่ 3.1 ตรวจสอบข้อมูล โปรเซสที่ 3.2 ตรวจสอบข้อมูลการทำางาน โปรเซสที่ 3.3 คำานวณเงินเดือน โปรเซสที่ 3.4 แสดงรายการเงินเดือน ภาพที่ 3-11 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 1 (DFD Level 1 ) คำานวณเงินเดือน ภาพที่ 3-11 แสดงให้เห็นการทำางานของโปรแกรม โดยผู้จัดการจะตรวจสอบข้อมูลเงินเดือนของพนักงานในระบบ เมื่อ
 14. 14. 56ตรวจสอบผ่านเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำาการตรวจสอบข้อมูลการทำางานของพนักงานเพื่อใช้ในการคำานวณเงินเดือนที่ถูกต้องข้อมูลพนักงานที่ผ่านการตรวจสอบแล้วระบบทำาการคำานวณเงินเดือน โดยดึงข้อมูลมาจากดาต้าสโตร์ข้อมูลการเข้างาน/ออกงานดาต้าสโตร์การลากิจ/ลาป่วย ดาต้าสโตร์ข้อมูลพนักงาน เมื่อทำาการคำานวณเงินเดือนเรียบร้อยแล้วระบบทำาการแสดงเงินเดือนแก่พนักงาน 3.1.7.3.1 Flow Chart คำานวณเงินเดือน ภาพที่ 3-12 Flow Chart คำานวณเงินเดือน ภาพที่ 3-12 แสดงขั้นตอนการคำานวณเงินเดือน เริ่มต้นจากระบบรับข้อมูลพนักงาน ทำาการตรวจสอบข้อมูลพนักงาน ข้อมูลพนักงานไม่ถูกต้องกลับไปเริ่มต้นรับข้อมูลพนักงานใหม่ ถ้าข้อมูลพนักงานถูกต้อง ทำาการตรวจสอบข้อมูลการทำางาน คำานวณเงินเดือน แสดงรายการเงินเดือน และจบการทำางาน 3.1.7.4 เป็นแผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 1 ของโปรเซสจัดการข้อมูล ประกอบด้วยโปรเซสย่อย 3 โปรเซส ได้แก่
 15. 15. 57 โปรเซสที่ 4.1 ตรวจสอบข้อมูล โปรเซสที่ 4.2 ปรับปรุงข้อมูล โปรเซสที่ 4.3 บันทึกข้อมูล ภาพที่ 3-13 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 1 (DFD Level 1 ) จัดการข้อมูล ภาพที่ 3-13 แสดงให้เห็นการทำางานของโปรแกรม โปรเซสจัดการข้อมูล ประกอบด้วย 3 โปรเซส คือ ตรวจสอบข้อมูลปรับปรุงข้อมูล และบันทึกข้อมูล โดยผู้ดูแลระบบตรวจสอบ ข้อมูลพนักงาน ปรับปรุงข้อมูล เพิ่ม แก้ไข ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลการลากิจ/ลาป่วย และทำาการบันทึกข้อมูลพนักงาน ข้อมูลการลากิจ/ลาป่วย โดยมีฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คือ ข้อมูลพนักงาน และข้อมูลลากิจ/ลาป่วย
 16. 16. 58 3.1.7.4.1 Flow Chart จัดการข้อมูลหลัก ภาพที่ 3-14 Flow Chart จัดการข้อมูลหลัก ภาพที่ 3-14 แสดงขั้นตอนการจัดการข้อมูลหลัก โดยรับข้อมูลที่ต้องการแก้ไขทำาการตรวจสอบข้อมูล ข้อมูลทีต้องการแก้ไขไม่ ่ถูกต้องกลับไปเริ่มต้นการทำางานใหม่ ข้อมูลทีต้องการแก้ไขถูก ่ต้อง ทำาการปรับปรุงข้อมูล บันทึกข้อมูล และจบการทำางานของขั้นตอนการจัดการข้อมูลหลัก
 17. 17. 59 3.1.7.5 เป็นแผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 1 ของโปรเซสสร้างรายงาน ประกอบด้วยโปรเซสย่อย 3 โปรเซส ได้แก่ โปรเซสที่ 5.1 ตรวจสอบ โปรเซสที่ 5.2 แสดงรายงาน โปรเซสที่ 5.3 พิมพ์รายงาน ภาพที่ 3-15 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 1 (DFD Level 1 ) สร้างรายงาน ภาพที่ 3-15 แสดงให้เห็นการทำางานของโปรแกรม โดยโปรเซสสร้างรายงาน ประกอบด้วย 3 โปรเซสย่อย คือ ตรวจสอบแสดงรายงาน พิมพ์รายงาน โดยผู้บริหารมีหน้าที่ได้รายงาน คือรายงานการทำางานของพนักงาน รายงานการมาสาย รายงานเงินเดือน ซึ่งรายงานเหล่านั้นได้รับการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมี
 18. 18. 60ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คือ ข้อมูลพนักงาน และข้อมูลการลากิจ/ลาป่วย 3.1.7.5.1 Flow Chart สร้างรายงาน ภาพที่ 3-16 Flow Chart สร้างรายงาน ภาพที่ 3-16 แสดงขั้นตอนการสร้างรายงาน โดยการกรอกข้อมูลพนักงาน เพื่อนำาข้อมูลพนักงานไปทำาการตรวจสอบข้อมูลข้อมูลทีตรวจสอบไม่ถูกต้องจะจบการทำางาน ถ้าข้อมูลถูกต้อง ่แสดงรายงาน พิมพ์รายงาน และจบการทำางาน3.2 การออกแบบ (Design)
 19. 19. 61 3.2.1 การออกแบบข้อมูลนำาเข้า 3.2.1.1 แบบฟอร์มกรอกประวัติพนักงาน จะมีการเก็บข้อมูล รหัสบุคคล คำานำาหน้า ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิดหมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขประจำาตัวพนักงาน วุฒิการศึกษา สาขาที่อยู่ปัจจุบัน แขวง/ตำาบล เขต/อำาเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ที่อยู่ตามภูมิลำาเนา แขวง/ตำาบล เขต/อำาเภอ จังหวัดรหัสไปรษณีย์ สถานภาพ รูปภาพ ตำาแหน่ง แผนก เงินเดือน วันที่เริ่มงาน แบบฟอร์ม ประวัต ิพ นัก งาน ร หั ส บุ ค ค ล : ………………………………………………… ……………… คำา นำา ห น้ า :…………………………………. ……………………………… ชื่ อ :…………………………………. ……………………. ………………. น า ม ส กุ ล :………………………………….. …………………. …………. วั น เ ดื อ น ปี เ กิ ด :……………………………… …………………. ………… ห ม า ย เ ล ข บั ต ร ป ร ะ ช า ช น :…………………. …………………. …………. ห ม า ย เ ล ข ป ร ะ จำา ตั ว พ นั ก ง า น :……………. …………………. ………….. วุ ฒิ ก า ร ศึ ก ษ า : ………………………………………………… …. ……….. ส า ข า :……………………………………….... …….……………. ………. ที่อ ยู่ป ัจ จุบ ัน :………………………………. …. ………………. ………… แ ข ว ง /ตำา บ ล : ………………………………………. ……………………… เ ข ต /อำา เ ภ อ : ……………………………………….. …………………. …… จั ง ห วั ด : ……………………………………........... …………………. ……
 20. 20. 62 ภาพที่ 3-17 แบบฟอร์มกรอกประวัติพนักงาน ภาพที่ 3-17 แบบฟอร์มกรอกประวัติพนักงาน เป็นแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลพนักงานของร้านอาหารบ้านดวงแก้ว รีสอร์ทประกอบด้วยข้อมูล รหัสบุคคล คำานำาหน้า ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขประจำาตัวพนักงาน วุฒิการศึกษา สาขาที่อยู่ปัจจุบัน แขวง/ตำาบล เขต/อำาเภอ จังหวัดรหัสไปรษณีย์ ทีอยู่ตามภูมิลำาเนา แขวง/ตำาบล เขต/อำาเภอ ่จังหวัด รหัสไปรษณีย์ สถานภาพ รูปภาพ ตำาแหน่ง แผนก เงินเดือน วันที่เริ่มงาน 3.2.1.2 แบบฟอร์มกรอกใบลา จะมีการเก็บข้อมูล เลขที่ใบลา วันที่เขียนใบลา ชื่อ-สกุล รหัสพนักงาน วันเริ่มปฏิบัติงาน ตำาแหน่ง แผนก ประเภทการลา จำานวนวันลา วันที่ลา ถึงวันสิ้นสุดการลา ทีอยู่ที่ใช้ติดต่อระหว่างการลา หมายเหตุการลา ่ ใบลา เลขที่:………. วัน ที่:…………….. ข้า พเจ้า …………………………รหัส พนัก งาน…………………… เริ่ม ปฏิบ ัต ง านเมื่อ ……………………………. ิ ตำา แหน่ง :………………แผนก :……………………… ขออนุญ าติ……………………………………………. มีก ำา หนด :………………วัน ในวัน ที่:………………………………..ถึง วัน ที่…………………………………………. ระหว่า งการลา สามารถติด ต่อ ข้า พเจ้า ได้ท ี่: ………………………………………………………………………. หมายเหตุ: ภาพที่ 3-18 แบบฟอร์มใบลา ภาพที่ 3-18 แบบฟอร์มใบลา เป็นแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลการลางานของพนักงานร้านอาหารบ้านดวงแก้ว รีสอร์ท ซึ่งเก็บข้อมูลที่สำาคัญเกี่ยวกับการลางาน ชื่อพนักงาน รหัสพนักงาน วันเริ่มปฏิบัติงาน ตำาแหน่ง แผนก เหตุผลการลา วันเริ่มลา จำานวนวันลาสิ้นสุดในการลา ที่อยู่ที่สามารถติดต่อระหว่างการลางาน
 21. 21. 63 3.2.2 ออกแบบข้อมูลนำาออก (Design Data Output) 3.2.2.1 แบบฟอร์มแสดงรายการเงินเดือน แสดงรายละเอียดของเงินเดือนพนักงาน รายการหัก เบียขยัน และรวมเงิน ้เดือนสุทธิ ใบแสดงเงิน เดือ น ร้านอาหารบ้านดวงแก้ว รีสอร์ท 83/158 ซอย ชะเล ถ.เขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ แผนก……………….ประจำาวันที่………………… ชื่อ-สกุล…………………………………………… รายได้ เงินเดือน รายการหัก รวมรายได้สุทธิ XXXX ลางาน XX ครัง / ้ XXXX XX บาท เบี้ยขยัน มาสาย XX ครั้ง / XX บาท XXX ภาพที่ 3-19 แบบฟอร์มแสดงเงินเดือน ภาพที่ 3-19 แบบฟอร์มใบแสดงเงินเดือน ประกอบด้วยข้อมูลร้านอาหารบ้านดวงแก้ว รีสอร์ท ข้อมูลพนักงาน รายละเอียดของเงินเดือน คือ ชื่อร้าน และที่อยู่ของร้าน ชื่อพนักงานแผนก จำานวนเงินเดือน รายการหัก และรวมรายได้สุทธิ 3.2.2.2 แบบฟอร์มใบแสดงเงินเดือนของพนักงานแสดงแบบรายเดือน ประกอบด้วย ข้อมูลร้านอาหารบ้านดวงแก้วคือชื่อที่อยูของร้าน แสดงรายละเอียดเงินเดือนคือ ชื่อ-สกุล ่ตำาแหน่ง วันเริ่มทำางาน ประจำาเดือนของพนักงานทุกคน ใบแสดงเงิน เดือ น ร้านอาหารบ้านดวงแก้ว รีสอร์ท 83/158 ซอย ชะเล ถ.เขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ รายงานเงินเดือน ประจำาเดือน…….ปีพ.ศ………. ลำาดับที่ ชื่อ-สกุล ตำาแหน่ง วันเริ่ม เงินเดือน ทำางาน 1 XXX XXXX XXXX xx-xx- XXXX xxxx 2 XXX XXXX XXXX xx-xx- XXXX xxxx 3 XXX XXXX XXXX xx-xx- XXXX
 22. 22. 64 ภาพที่ 3-20 แบบฟอร์มแสดงเงินเดือนของพนักงาน ภาพที่ 3-20 แบบฟอร์มใบแสดงเงินเดือนของพนักงานประกอบด้วย ข้อมูลร้านอาหารบ้านดวงแก้ว รีสอร์ท ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลตำาแหน่งพนักงาน และข้อมูลวันเริ่มทำางาน ข้อมูลเงินเดือนประจำาเดือนของพนักงาน 3.2.2.3 แบบฟอร์มรายงานการลางานของพนักงานรายเดือนของร้านอาหารบ้าน ดวงแก้ว รีสอร์ท โดยมีรายละเอียดข้อมูลร้านอาหารบ้านดวงแก้ว รีสอร์ท ข้อมูลพนักงานข้อมูลประเภทการลา จำานวนวันที่ลา ใบแสดงการลางานรายเดือ น ร้านอาหารบ้านดวงแก้ว รีสอร์ท 83/158 ซอย ชะเล ถ.เขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ รายงานสรุปการลา ประจำาเดือน…….ปีพ.ศ………. ลำาดับที่ ชื่อ-สกุล ลากิจ ลาป่วย อื่นๆ รวมวันลา 1 XXX XXXX XX XX XX XX 2 XXX XXXX XX XX XX XX 3 XXX XXXX XX XX XX XX ภาพที่ 3-21 แบบแสดงรายงานการลางานรายเดือน ภาพที่ 3-21 ใบแสดงการลางานรายเดือน เป็นแบบฟอร์มการสรุปการลางานประจำาเดือนของพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ข้อมูลบ้านดวงแก้วรีสอร์ท ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลประเภทการลารวมวันลาทั้งหมด 3.2.2.4 แบบฟอร์มสรุปรายงานการมาสายประจำาเดือนจากการเข้างานของพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้เดือนชื่อพนักงาน จำานวนครั้งที่มาสายทั้งเดือน ภาพที่ 3-22 แบบฟอร์มสรุปการมาสาย รายเดือนจากการเข้างานของพนักงาน จะมีรายละเอียดการข้อมูลพนักงาน ข้อมูลร้าน
 23. 23. 65อาหารบ้านดวงแก้ว รีสอร์ท ข้อมูลจำานวนครั้งที่มาสายทั้งเดือนของพนักงาน ใบแสดงการมาสายรายเดือ น ร้านอาหารบ้านดวงแก้ว รีสอร์ท 83/158 ซอย ชะเล ถ.เขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ รายงานสรุปการมาสาย ประจำาเดือน…….ปีพ.ศ………. ลำาดับที่ ชื่อ-สกุล รวม จำานวน สาย 1 XXX XXXX XX 2 XXX XXXX XX 3 XXX XXXX XXภาพที่ 3-22 แบบฟอร์มแสดงรายงานสรุปการมาสาย รายเดือน 3.2.2.5 แบบฟอร์มสรุปรายได้ประจำาปี ซึ่งจะมีรายละเอียดข้อมูลร้านอาหารบ้านดวงแก้ว รีสอร์ท ข้อมูลพนักงานข้อมูลตำาแหน่ง วันเริ่มทำางาน เงินเดือนพนักงานประจำาเดือนต่างๆในรอบปี ใบแสดงเงิน เดือ นรายปี ร้านอาหารบ้านดวงแก้ว รีสอร์ท 83/158 ซอย ชะเล ถ.เขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ รายงานเงินเดือน ประจำาปีพ.ศ………. ลำาดับที่ เดือน ชื่อ-สกุล ตำาแหน่ง วันเริ่ม เงินเดือน ทำางาน 1 มกราคม XXX XXXX XXXX xx-xx- XXXX xxxx 2 กุมภาพันธ์ XXX XXXX XXXX xx-xx- XXXX xxxx 3 มีนาคม XXX XXXX XXXX xx-xx- XXXX ภาพที่ 3-23 แบบฟอร์มแสดงรายงายสรุปรายได้ประจำาปี ของ xxxx พนักงาน
 24. 24. 66 ภาพที่ 3-23 แบบฟอร์มสรุปรายได้ประจำาปี มีรายละเอียดข้อมูลร้านอาหารบ้านดวงแก้ว รีสอร์ท ข้อมูลพนักงานข้อมูลตำาแหน่ง วันเริ่มทำางาน เงินเดือนพนักงานประจำาเดือนต่างๆในรอบปี 3.2.2.6 แบบฟอร์มสรุปรายงานการลาประจำาปี ซึ่งจะมีรายละเอียดข้อมูลร้านอาหารบ้านดวงแก้ว รีสอร์ท ข้อมูลพนักงานข้อมูลประเภทการลา จำานวนวันลาในรอบปี ข้อมูลเดือนที่พนักงานลางาน ใบแสดงการลา รายปี ร้านอาหารบ้านดวงแก้ว รีสอร์ท 83/158 ซอย ชะเล ถ.เขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ รายงานสรุปการลา ประจำาปีพ.ศ………. ลำาดับ เดือน ชื่อ-สกุล ลากิจ ลาป่วย อื่นๆ รวมวัน ที่ ลา 1 มกราคม XXX XXXX XX XX XX XX 2 กุมภาพันธ์ XXX XXXX XX XX XX XX 3 มีนาคม XXX XXXX XX XX XX XX 4 เมษายน XXX XXXX XX XX XX XX 5 พฤษภาคม XXX XXXX XX XX XX XX 6 มิถุนายน XXX XXXX XX XX XX XX 7 กรกฎาคม XXX XXXX XX XX XX XX 8 สิงหาคม XXX XXXX XX XX XX XX 9 กันยายน XXX XXXX XX XX XX XX 10 ตุลาคม XXX XXXX XX XX XX XX 11 พฤศจิกาย XXX XXXX XX XX XX XX น 12 ธันวาคม XXX XXXX XX XX XX XX ภาพที่ 3-24 แบบฟอร์มแสดงรายงานการลาประจำาปี ภาพที่ 3-24 แบบฟอร์มแสดงรายงานการลางานทั้งปีของพนักงาน มีรายละเอียดของร้านอาหารบ้านดวงแก้วรีสอร์ท ข้อมูลประเภทการลา จำานวนครั้งที่ลาของแต่ละเดือนในรอบปี ข้อมูลพนักงาน 3.2.2.7 แบบฟอร์มสรุปรายงานการมาสายประจำาปี ซึ่งจะมีรายละเอียดข้อมูลร้านอาหารบ้านดวงแก้ว รีสอร์ท ข้อมูล
 25. 25. 67พนักงาน จำานวนครั้งที่สายในรอบปี ข้อมูลเดือนที่พนักงานมาสาย ใบแสดงการมาสาย รายเดือ น 3.2.3 การออกแบบหน้าจอส่วน (User Interface) 3.2.3.1 ร้การออกแบบหน้าจอ ส่วรีสอร์ท านอาหารบ้านดวงแก้ว นของสมาชิก 83/158 ซอย ชะเล ถ.เขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ รายงานสรุปการมาสาย ประจำาเดือน…….ปีพ.ศ………. ลำาดับที่ เดือน ชื่อ-สกุล รวม จำานวน สาย 1 มกราคม XXX XXXX XX 2 กุมภาพันธ์ XXX XXXX XX 3 มีนาคม XXX XXXX XX 4 เมษายน XXX XXXX XX 5 พฤษภาคม XXX XXXX XX 6 มิถุนายน XXX XXXX XX 7 กรกฎาคม XXX XXXX XX 8 สิงหาคม XXX XXXX XX 9 กันยายน XXX XXXX XX 10 ตุลาคม XXX XXXX XX 11 พฤศจิกายน XXX XXXX XX 12 ธันวาคม XXX XXXX XX ภาพที่ 3-25 แบบฟอร์มแสดงรายงานการมาสายประจำาปี ภาพที่ 3-25 แบบฟอร์มสรุปการมาสาย รายปีจากการเข้างานของพนักงาน ส่วนหัวของรายงายจะมีรายละเอียด ข้อมูลร้านอาหารบ้านดวงแก้ว รีสอร์ท เช่น ชื่อร้าน ที่อยู่ของร้าน และชื่อของรายงาน ส่วนของข้อมูลในตารางจะประกอบด้วย ชื่อ-สกุลของพนักงาน จำานวนครั้งที่มาสาย ในแต่ละเดือนทั้งปี
 26. 26. 68 3.2.3 E-R Diagram c las cs su ta s ps n oitio psw r as od k id ru mjo ar pic ue a e s rnm s la a ry h_id Sir h sae _latnm mn o th c r id ad c ek hc _ind_id d ae _nm id o e _c d h ae _nm dy a ye r a w_id c e _o t hck u dprtmn ea et 1 M 1 M HS A h mn ua HS A w rk a o dy y_dte a s a ydte da _dte ma _dte 1 1 1 HS A HS A HS A l_id id d r so _a des l id d r sn _a des e z c d1 ipo e M M M z cd ipo e s rt_d a ta _dte le ve as a d s_o d res ld a d s_nw d res e s r _dte tat_m a sr a tat_y_dte e d _dte n _d a e d _dte n _m a ndes ars bdes ars M M ed a n _y_dte nm a u _dte c m e ts o mn bmn e et s a ydte da _dte ma _dte y_dte a a c tte tta t_le r HAS co ta t_a d n c dr a po p r ve c m e tay o mn ra_id ue a e s rnm psw r as od 1 d tr t_c d is ic o e d tr is ict_id d tric a e is t_nm am d in d tric is t M HS A po c _id r vine p vine o e ro c _c d po c _nm r vine a e a p u_id mh r a pu o e mh r_c d 1 1 M a p u_nm mh r a e p vine ro c HS A a pu mh r district ภาพที่ 3-26 E-R Diagram
 27. 27. 69 ภาพที่ 3-26 แสดงความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลที่ใช้ในระบบบริหารงานบุคคล ร้านอาหารบ้านดวงแก้ว รีสอร์ท โดยมีตารางที่มีความสัมพันธ์กัน 10 ตาราง จากภาพแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของตารางแต่ละตารางซึ่งตารางจะมีการเก็บคีย์หลัก (PK) ของตารางที่มีความสัมพันธ์ไว้ในตารางหลักแล้วตั้งให้เป็นคีย์นอก(FK) เช่น ตาราง address_old (ที่อยู่ตามภูมิลำาเนา) จะมีความสัมพันธ์กับตาราง address_new (ทีอยู่ปัจจุบัน) ในลักษณะ 1: ่N ซึ่งตาราง address_old จะมีการเก็บคีย์หลัก (PK) ของตารางที่มีความสัมพันธ์กันดังภาพ 3.2.4 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)ตารางที่ 3-1 ตารางที่อยู่ปัจจุบัน(address_new)เก็บข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน Attribute Descriptio Data Type PK FK Referen n (Size) ce id_address รหัสที่อยู่ int(11) Yes new ปัจจุบัน h_id รหัสพนักงาน varchar(13 Yes human ) DISTRICT_ รหัสตำาบล int(11) ID zipcode1 รหัส int(11) ไปรษณีย์ nadress ที่อยู่ปัจจุบัน varchar(50 )ตารางที่ 3-2 ตารางที่อยู่ตามภูมิลำาเนา (address_old) เก็บข้อมูลทีอยู่ตามภูมิลำาเน ่ Attribute Description Data PK FK Referen Type ce (Size) id_address รหัสที่อยู่ตาม int(11) Yes old ภูมิลำาเนา h_id รหัสพนักงาน varchar(1 Yes human 3) DISTRICT_I รหัสตำาบล int(11) Yes district D
 28. 28. 70 zipcode รหัสไปรษณีย์ int(11) badress ที่อยู่ตาม varchar(5 ภูมิลำาเนา 0)ตารางที่ 3-3 ตาราง ผู้ดูแลระบบ(admin) เก็บข้อมูลของ admin Attribute Descripti Data Type PK FK Referen on (Size) ce a_id รหัสผู้ดูแล int(11) Yes ระบบ username ชื่อผู้ใช้ varchar(25) password รหัสผ่าน varchar(25)ตารางที่ 3-4 ตารางแผนก (department) เก็บข้อมูลแผนกAttribute Descriptio Data Type PK FK Reference n (Size)d_id รหัสแผนก int(8) Yesd_name ชื่อแผนก varchar(50 )ตารางที่ 3-5 ตารางอำาเภอ (amphur) เก็บข้อมูลอำาเภอAttribute Description Data PK FK Reference Type (Size)AMPHUR_I รหัสอำาเภอ int(5) YeD sAMPHUR_ หมายเลข varchar(4CODE ประจำาอำาเภอ )AMPHUR_ ชื่ออำาเภอ varchar(5NAME 0)PROVINCE รหัสจังหวัด int(5) Yes province_IDตารางที่ 3-6 ตารางตำาบล (district)
 29. 29. 71 Attribute Description Data PK FK Reference Type (Size)DISTRICT_I รหัสตำาบล int(5) YeD sDISTRICT_ หมายเลข varchar(6CODE ประจำาตำาบล )DISTRICT_ ชื่อตำาบล varchar(5NAME 0)AMPHUR_I รหัสอำาเภอ int(5) Yes amphurDตารางที่ 3-7 ตารางประวัติพนักงาน (human) เก็บข้อมูลพนักงานAttribu Description Data PK FK Reference te Type (Size)h_id รหัสพนักงาน int(11) Ye sd_id รหัสแผนก int(11) Yes departme ntid_code รหัสบุคคล varchar (11)Sir คำานำาหน้า ข้อมูลที่ varchar ปรากฏได้แก่ (20) 1. นาย 2. นาง 3. นางสาวh_name ชื่อ varchar (50)h_lastn สกุล varcharame (50)day วันเกิด varchar (20)month เดือนเกิด varchar (20)year ปีเกิด varchar (20)cardid รหัสบัตรประชาชน varchar (13)
 30. 30. 72kruid หมายเลขประจำาตัว varchar พนักงาน (50)cclass วุฒการศึกษา varchar (50)major สาขา varchar (50) ตารางที่ 3-8 (ต่อ ) ประวัติพนักงาน (human) เก็บข้อมูลพนักงาน Attribute Description Data PK FK Referen Type ce (Size) staus สถานะภาพ varchar ข้อมูลที่ปรากฏ (20) ได้แก่ 1. โสด 2.สมรส pic รูป varchar (50) position ตำาแหน่ง ข้อมูลที่ int(11) ปรากฏได้แก่ 1.บุคลากร 2.ผู้บริหาร username ชื่อผู้ใช้ varchar (50) password รหัสผ่าน varchar (50) salary เงินเดือน int(10) ตารางที่ 3-9 ตารางการลา(leaves) เก็บข้อมูลการลา Attribut Description Data PK FK Reference e Type (Size) l_id รหัสการลา int(11) Yes h_id รหัสพนักงาน int(11) Yes human start_d_ วันที่ลา varchar( date 50) start_m_ เดือนที่ลา varchar( date 50) start_y_ ปีที่ลา varchar(
 31. 31. 73date 50)end_d_d วันสิ้นสุดการ varchar(ate ลา 50)end_m_ เดือนสิ้นสุดการ varchar(date ลา 50)end_y_d ปีสิ้นสุดการลา varchar(ate 50)num_dat จำานวนวันลา int(11)ecommen หมายเหตุ texttsbement ประเภทการลา text ข้อมูลที่ปรากฏ ได้แก่ 1.ลากิจ 2.ลา ป่วยsydate วันเดือนปีที่ date เขียนใบลาd_date วันที่เขียนใบลา varchar( 50)m_date เดือนที่เขียน varchar( ใบลา 50)y_date ปีที่เขียนใบลา varchar( 50)ตารางที่ 3-10 (ต่อ ) ตารางการลา(leaves) เก็บข้อมูลการลา Attribu Descript Data Type PK FK Reference te ion (Size) attact_l เอกสาร text etter หลักฐาน การลา contact ที่อยู่ที่ text _addr ติดต่อ approve การอนุมัติ varchar(20) comme ความคิด text ntary เห็นตารางที่ 3-11 ตารางจังหวัด (province) เก็บข้อมูลจังหวัด Attribute Description Data PK FK Refere
 32. 32. 74 Type nce (Size) PROVINCE_ รหัสจังหวัด int(5) Yes ID PROVINCE_ หมายเลขประจำา varchar(2 CODE จังหวัด 0) PROVINCE_ ชื่อจังหวัด varchar(1 NAME 50) ตารางที่ 3-12 ตารางการเข้างานออกงาน(workday) เก็บข้อมูลการเข้างานออกงาน Attribute Description Data PK FK Refere Type nce (Size) w_id รหัสการเข้างาน int(11) Yes h_id รหัสพนักงาน int(11) Yes huma n check_in เวลาเข้างาน time check_out เวลาออกงาน time sydate วันเดือนปีที่เข้า date งาน d_date วันที่เข้างาน varchar(5 0) m_date เดือนที่เข้างาน varchar(5 0) y_date ปีที่เข้างาน varchar(5 0)3.3 สร้า งหรือ พัฒ นาระบบ (Construction) การดำาเนินการสร้างและพัฒนาระบบเพื่อให้ระบบบริหารจัดการผ่านเครือข่ายอินทราเน็ตเป็นสื่อกลางในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์นั้น เป็นการดำาเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการ ที่ได้ออกแบบระบบไว้ ประกอบด้วย การจัดหาโปรแกรมในการจัดทำาเว็บไซต์ ระบบปฏิบัติการวินโดวส์เซเว่น(Windows7) โปรแกรมอโดบี้ โฟโตชอปซีเอสสาม(Adobe Photoshop CS3) อโดบีดรีมเวฟเวอร์ซีเอสห้า ้(Adobe Dreamweaver CS5)แอปเซริฟ(Appsarv2.5.9)
 33. 33. 75ไมโครซอฟต์ออฟฟิศ (Microsoft office 2007) เอสคิวแอลยอค (SQLYOG) รวมถึงการทดสอบ การปรับปรุงโปรแกรม และจัดทำาคู่มือใช้ เพื่อใช้ในการจัดทำางานด้านเอกสารของเว็บไซต์ซึ่งเราสามารถที่จะนำามาใช้ประโยชน์ได้ต่อไปในอนาคต และเพื่อประโยชน์ในการค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้น รวมถึงการใช้โค้ดในการเพิมประสิทธิภาพในการใช้งานในระบบ ่3.4 การปรับ เปลี่ย น (Conversion) เป็นขั้นตอนในการนำาไปใช้ ซึ่งทางบริษัทจะต้องได้ทำาการลงโปรแกรม Adobe Dreamwever 8 เพื่อที่จะสามารถแก้ไขภายในโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง และต้องทำาการลงโปรแกรมAppServ 2.5.9 ซึ่งโปรแกรมจะเป็นตัวเก็บฐานข้อมูลของระบบทั้งหมด ทั้งนี้เว็บไซต์จะใช้งานได้อย่างสมบูรณ์จำาเป็นต้องเรียนรู้ในเรื่องดังต่อไปนี้ 3.4.1 โปรแกรม WS_FTP.PRO.V8 การอัพโหลดเว็บไซต์ทได้ ี่สร้างขึนมา เพือเผยแพร่ผานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึงมีวธการใน ้ ่ ่ ่ ิ ีการอัพโหลดได้หลายวิธและโปรแกรมทีใช้ในการอัพโหลดข้อมูล ี ่เว็บไซต์ นันคือโปรแกรม WS_FTP PRO.V8 เป็นโปรแกรมทีใช้ ่ ่สำาหรับการนำาเอาไฟล์ขอมูล (Upload File) ต่างๆ ไม่วาจะเป็นไฟล์ ้ ่ชนิดใดก็ตาม เช่น ไฟล์รปแบบของ php, html, htm, gif, jpg, ูjpeg หรือทุกชนิดทีตองการทีมอยูในเครืองคอมพิวเตอร์ขนไปสูเครือง ่ ้ ่ ี ่ ่ ึ้ ่ ่คอมพิวเตอร์ทเรียกว่า เครืองแม่ขาย (Server) ปัจจุบนมีเว็บไซต์ ี่ ่ ่ ัสำาหรับให้บริการพืนทีทำาโฮมเพจฟรี พร้อมทังบอกรายละเอียดต่างๆ ้ ่ ้ว่าสามารถใช้งาน FTP (File Transfer Protocol) ได้หรือไม่ตัวอย่างเว็บไซต์ทให้บริการอัพโหลดข้อมูลผ่าน FTP ได้ เช่น ี่Hypermart.net และ Geocities.com การอัพโหลดข้อมูลผ่านFTP จะทำาให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการอัพโหลดเว็บเพจมากขึน ้แต่ถาเว็บไซต์ไหนทีไม่มบริการ FTP ก็จะต้องทำาการ อัพโหลดข้อมูล ้ ่ ีโดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์ทำาให้เสียเวลาในการอัพโหลดไฟล์เป็นอย่างมาก 3.4.2 การขอพื้นที่เว็บไซต์ องค์กรแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือองค์กรขนาดใหญ่ที่มีเครือง แม่ขาย (Server) เป็นของตนเอง ่ ่ไม่ต้องขอพื้นที่ และองค์กรขนาดเล็กและไม่มีเครืองแม่ขาย ่ ่(Server) เป็นของตนเอง ต้องทำาการขอพื้นที่เพื่อทำาการฝากเว็บไปไว้บนเครืองแม่ขาย (Server) ของผูอื่น ่ ่ ้
 34. 34. 76 กรณีองค์กรขนาดเล็กต้องการขอพื้นที่ สามารถทำาได้ดังนี้ เมื่อองค์กรขนาดเล็กได้ทำาการสร้างเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการขอพื้นที่เว็บไซต์ เพื่อที่จะนำาเว็บไซต์ที่ได้Upload ไปไว้ที่เครื่อง Web Server เพื่อเผยแพร่สู่ระบบเครือข่าย Internet หากไม่มี Web Server เป็นของตัวเอง ก็จำาเป็นต้องขอใช้พื้นที่ Web Sever ของผูอื่น ซึ่งมีทั้งแบบที่ต้องเสีย ้ค่าเช่าพื้นที่รายเดือนรายปีและแบบที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆทั้งสิ้น สามารถค้นหารายชื่อเว็บไซต์ที่ให้บริการเช่าพื้นที่ฟรีWeb Server ได้โดยเข้าค้นหาจาก www.google.co.th และพิมพ์ "freewebhosting"3.5 บำา รุง รัก ษา (Maintenance) การบำารุงรักษาเป็นการจัดการระบบอีกวิธหนึงเพือให้ขอมูล ี ่ ่ ้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เป็นไปตามสถานการณ์กล่าวคือ การแก้ไขปัญหาของโปรแกรมหลังการใช้งาน 3.5.1 การรักษาข้อมูลโดยการสำารองข้อมูลทังหมดของระบบ ้เพือไม่ให้ขอมูลเกิดการสูญหาย ซึงจะต้องสำารองข้อมูลเป็นส่วนๆ คือ ่ ้ ่การสำารองข้อมูลตัวโปรแกรม และฐานข้อมูล 3.5.1.1 วิธีการสำารองข้อมูล 3.5.1.1.1 เข้าไป My Computer เลือก DriveC: 3.5.1.1.2 เลือก AppServ 3.5.1.1.3 เลือก โฟลเดอร์ WWW 3.5.1.1.4 เลือกโฟลเดอร์ putamracsa (ชื่อโฟลเดอร์ของเว็บไซต์) เป็นโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูลแจ้งซ่อม ทำาการคัดลอก โฟลเดอร์ putamracsa และนำาไปเก็บไว้ในอุปกรณ์ที่ต้องการสำารอง 3.5.1.1.5 เปิดโปรแกรม SQLYOG เพื่อเลือกฐานข้อมูล putamracsa 3.5.1.1.6 จากนั้น คลิกขวา เลือก BackupDatabase As SQL Dump 3.5.1.1.7 จากนั้นเลือกไดร์ฟ/อุปกรณ์ที่ต้องการสำารอง แล้วกดปุ่ม
 35. 35. 77Export ฐานข้อมูลทังหมดจะนำาไปเก็บไว้ในไดร์ฟ/อุปกรณ์ที่ ้ต้องการสำารอง3.6 สถิต ิแ ละวิธ ีท ี่ใ ช้ใ นการวิจ ัย 3.6.1 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติดังต่อไปนี้ 3.6.1.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ค่าร้อยละ (Percentage)และ ค่าความถี่ (Frequency) 1) วิธีการหาค่าร้อยละสามารถจัดให้อยู่ในรูปสมการ ดังนี้(3-1) P แทนค่า ร้อยละ f แทนค่า ความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นค่าร้อยละ N แทนค่า จำานวนความถี่ทั้งหมด 2) วิธีการหาค่าความถี่ 1) หาค่าพิสัยของคะแนน ค่าพิสัย = คะแนนสูงสุด – คะแนนตำ่าสุด 2) จำานวนชั้น ถ้าพิสัยมากก็กำาหนดจำานวนชั้นมาก ถ้าพิสัยน้อยก็กำาหนดจำานวนชั้นน้อย ซึ่งควรไม่เกิน 20 ชั้น 3) หาช่องกว้างของคะแนนในแต่ละชั้น หรือแต่ละชั้นควรมีคะแนนกี่จำานวนนั้น คือหาอันตรภาคชั้น ( Class Interval ) 4) อันตรภาคชั้น = พิสัย / จำานวนชั้น แทนด้วย i ซึ่งเป็นจำานวนเต็มเขียนขีดจำากัดชั้นของคะแนนแต่ละชั้นลงในช่องคะแนน โดยเริ่มจากคะแนนตำ่าสุดหรือสูงสุด จัดทำาตาราง 5) ขีดรอยคะแนน ( Tally ) ในแต่ละชั้น และหาความถี่ f 3.6.1.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สามารถจัดให้อยู่ในรูปสมการ ดังนี้(3-2) โดยที่ s.d. แทนค่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 36. 36. 78 x แทนค่า ค่าของข้อมูล n แทนค่า จำานวนคะแนนในแต่ละกลุ่ม ∑ แทนค่า ผลรวมของข้อมูล 3.6.1.3 ค่าเฉลี่ย (Mean) สามารถจัดให้อยู่ในรูปสมการ ดังนี้(3-3) โดยที่ แทนค่า ค่าเฉลี่ย แทนค่า ของข้อมูลทั้งหมด N แทนค่า จำานวนของข้อมูลทั้งหมด ∑ แทนค่า ผลรวมของข้อมูล 3.6.1.4 การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) คือการนำาเนื้อหาที่ได้สรุปลงไว้ในตารางโดยจะมีค่าทางสถิติตามที่กล่าวไว้ในข้างต้น มาแปลความหมายตามเกณฑ์ที่จะกล่าวในข้อถัดไป 3.6.2 วิธีที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้วิธีในการวิจัยโดยการใช้แบบสอบถาม เพื่อหาความพึงพอใจในการใช้ระบบมีรูปแบบของแบบสอบถามนี้ได้แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 3.6.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 3.6.2.2 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อระบบการบริหารงานบุคคลแบบประเมินผลนี้จะแบ่งออกเป็น 4ด้านด้วยกันคือ 3.6.2.2.1 ด้าน Functional RequirementTest เป็นการประเมินผลความถูกต้องและประสิทธิภาพของระบบว่าตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบมากน้อยเพียงใด 3.6.2.2.2 ด้าน Functional Test เป็นการประเมินความถูกต้องและประสิทธิภาพในการทำางานของระบบว่าสามารถทำางานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบมากน้อยเพียงใด
 37. 37. 79 3.6.2.2.3 ด้าน Usability Test เป็นการประเมินลักษณะการออกแบบระบบว่ามีความง่ายต่อการใช้งานมากน้อยเพียงใด 3.6.2.2.4 ด้าน Security Test เป็นการประเมินระบบในด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบว่ามีมากน้อยเพียงใด สำาหรับเกณฑ์การให้คะแนนของแบบสอบถาม ได้กำาหนดเกณฑ์การให้คะแนนนำ้าหนัก ของตัวเลือกตั้งแต่ 1 ถึง 5 ตามความหมาย ดังนี้ 5 กำาหนดนำ้าหนัก มากที่สุด 4 กำาหนดนำ้าหนัก มาก 3 กำาหนดนำ้าหนัก ปานกลาง 2 กำาหนดนำ้าหนัก น้อย 1 กำาหนดนำ้าหนัก น้อยที่สุด นำาค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินมาหาค่าเฉลี่ยเพื่อแปลความหมาย ดังแสดงตารางที่ 3-11 ตารางที่ 3-13 ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์การให้คะแนนของระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจ 4.50 – 5.00 มากที่สุด 3.50 – 4.49 มาก 2.50 – 3.49 ปานกลาง 1.50 – 2.49 น้อย 1.00 – 1.49 น้อยที่สุด
 38. 38. 80
 39. 39. 81

×