#งานย่อย 6 แบบทดสอบ

154 views
121 views

Published on

นางสาวอาภาภัทร พันธุ์คำเกิด ชั้น ม.6/1 เลขที่ 18

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
154
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

#งานย่อย 6 แบบทดสอบ

  1. 1. แบบทดสอบ(งานย่ อยที่6) ่1.คำใดที่ใช้ระบุวำคลำสนี้ไม่สำมำรถมีคลำสลูกได้ก .Finalข .Staticค.endclassง.noextends2.ออบเจ็กต์ที่สร้ำงขึ้นจำกคลำสมีชื่อเรี ยกว่ำอะไรก.ตัวแปรคลำสข.คลำสลูกค.อินสแตนซ์ง.ค่ำคงที่ของคลำส3.ในคลำส Scanner จะใช้เมธอดใดในกำรรับข้อมูลที่เป็ น Byteก. nextByte()ข. nextFloat()ค. nextLine()ง. nextShort()4.ข้อใดไม่ใช่กลุ่มคำสั่งในกำรทำซ้ ำก.กำรใช้ else..ifข. กำรใช้ for
  2. 2. ค.กำรใช้ do...whileง.กำรใช้ while5.คำสั่งใดใช้เรี ยกแพ็กเกจที่รวบรวมคลำสขึ้นมำใช้ก. importข. includeค. readง. add#เฉลย ก.ทุกข้อ นำงสำวอำภำภัทร พันธุ์คำเกิด ม.6/1 เลขที่ 18

×