Chuong 4 gtgt

1,285
-1

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,285
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Chuong 4 gtgt

 1. 1. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT HẢI DƯƠNG KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG BỘ MÔN TÀI CHÍNH CÔNG <ul><li>THUẾ NHÀ NƯỚC </li></ul><ul><li>Hải Dương, 10/2009 </li></ul>
 2. 2. Ch­¬ng 4: ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) I. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm cña thuÕ GTGT. II. Nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña thuÕ GTGT hiÖn hµnh 2.1 Ph¹m vi ¸p dông  2.2 C¨n cø tÝnh thuÕ GTGT  2.3 Ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT  2.4 Hãa ®¬n, chøng tõ mua, b¸n hµng ho¸, dÞch vô  2.5 Đăng ký, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế  2.6 Hoµn thuÕ giá trị gia tăng 
 3. 3. I. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm cña ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) <ul><li>1.1 Kh¸i niÖm </li></ul><ul><li>ThuÕ GTGT lµ s¾c thuÕ tÝnh trªn gi¸ trÞ t¨ng thªm cña hµng ho¸, dÞch vô ph¸t sinh ë tõng kh©u trong qu¸ tr×nh tõ SX, l­u th«ng ®Õn tiªu dïng. </li></ul><ul><li>GTGT: gi¸ trÞ míi s¸ng t¹o ra trong qu¸ tr×nh XSKD </li></ul>
 4. 4. Phương pháp xác định <ul><li>Phương pháp cộng: </li></ul><ul><li>GTGT = tiền công + lợi nhuận </li></ul><ul><li>. Phương pháp trừ: </li></ul><ul><li>GTGT = tổng giá trị sản xuất và tiêu thụ - tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào tương ứng. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Tổng GTGT ở tất cả các giai đoạn luân chuyển đúng bằng giá bán sản phẩm ở giai đoạn cuối cùng cho người. </li></ul><ul><li>Tổng số thuế GTGT ở tất cả các giai đoạn bằng số thuế GTGT người tiêu dùng cuối cùng phải trả. </li></ul>
 6. 6. 1.2. §Æc ®iÓm <ul><li>1.2.1 Lµ s¾c thuÕ tiªu dïng nhiÒu giai ®o¹n kh«ng trïng l¾p </li></ul><ul><li>ThuÕ GTGT thu ë tÊt c¶ c¸c kh©u lu©n chuyÓn. </li></ul><ul><li>Tổng GTGT ở tất cả các giai đoạn luân chuyển đúng bằng giá bán sản phẩm ở giai đoạn cuối cùng. </li></ul><ul><li>Tổng số thuế GTGT ở tất cả các giai đoạn bằng số thuế GTGT người tiêu dùng cuối cùng phải trả. </li></ul><ul><li>Thuế GTGT khắc phục được tính đánh trùng của thuế DT trước đây. </li></ul>
 7. 7. + ThuÕ GTGT kh«ng chÞu ¶nh h­ëng trùc tiÕp bëi kÕt qu¶ kinh doanh cña ng­êi nép thuÕ + ThuÕ GTGT kh«ng chÞu ¶nh h­ëng bëi qu¸ tr×nh tæ chøc vµ ph©n chia c¸c chu tr×nh kinh tÕ 1.2. §Æc ®iÓm 1.2.2 Cã tÝnh trung lËp kinh tÕ cao
 8. 8. 1.2. §Æc ®iÓm <ul><li>1.2.3 Thuéc lo¹i thuÕ gi¸n thu </li></ul>
 9. 9. 1.2. §Æc ®iÓm <ul><li>1.2.4 Cã tÝnh luü tho¸i so víi thu nhËp </li></ul>
 10. 10. 1.3. Tác dụng của thuế GTGT <ul><li>T¹o nguån thu lín, æn ®Þnh vµ th­êng xuyªn cho NSNN. </li></ul>
 11. 11. II. Nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña thuÕ GTGT hiÖn hµnh ë VN <ul><li>C¸c v¨n b¶n ph¸p luËt chñ yÕu </li></ul><ul><li>LuËt thuÕ GTGT 1997. LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ GTGT (sè 07/2003/QH11). LuËt söa ®æi Sè 57/2005/QH11 </li></ul><ul><li>NghÞ ®Þnh sè 158/2003/N§-CP ngµy 10/12/2003 – LuËt TGTGT </li></ul><ul><li>+ NghÞ ®Þnh sè 148/2004/N§-CP ngµy 23/7/2004 </li></ul><ul><li>Nghị định số 156 /2005/NĐ-CP ngµy 15 /12/2005 </li></ul><ul><li>Th«ng t­ sè 32/2007/TT-BTC h­íng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 158/2003/N§-CP ngµy 10/12/2003,NghÞ ®Þnh sè 148/2004/N§-CP ngµy 23/7/2004, NghÞ ®Þnh sè 156/2005/N§-CP ngµy 10/12/2005 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ GTGT vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ GTGT. </li></ul>
 12. 12. 2.1. Ph¹m vi ¸p dông thuÕ GTGT: §TCT; §TKCT; §TN <ul><li>2.1.1. §èi t­îng chÞu thuÕ: </li></ul><ul><li>2.1.2. § èi t­îng kh«ng chÞu thuÕ : </li></ul>
 13. 13. 2.1.1. §èi t­îng chÞu thuÕ <ul><li>C¸c hµng ho¸, dÞch vô dïng cho s¶n xuÊt, kinh doanh vµ tiªu dïng ë ViÖt Nam, trõ c¸c ®èi t­îng kh«ng chÞu thuÕ. </li></ul>
 14. 14. 2.1.2. § èi t­îng kh«ng chÞu thuÕ : <ul><li>29 nhãm. </li></ul><ul><li>(1) SP n«ng nghiÖp, ng­ nghiÖp ch­a chÕ biÕn do ng­êi s¶n xuÊt, ®¸nh b¾t b¸n . </li></ul><ul><li>(2) S¶n phÈm lµ gièng vËt nu«i, gièng c©y trång. </li></ul><ul><li>(4) S¶n phÈm muèi. </li></ul><ul><li>(7) B¶o hiÓm nh©n thä, häc sinh, c¸c dÞch vô b¶o hiÓm con ng­êi, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, b¶o hiÓm lao ®éng. </li></ul><ul><li>(8) DÞch vô tÝn dông vµ quü ®Çu t­ gåm cho vay vèn, b¶o l·nh cho vay, chiÕt khÊu th­¬ng phiÕu, b¸n tµi s¶n ®¶m b¶o tiÒn vay ®Ó thu håi nî, cho thuª tµi chÝnh, chuyÓn nh­îng vèn; kinh doanh chøng kho¸n; </li></ul>
 15. 15. … §èi t­îng kh«ng chÞu thuÕ GTGT (tiÕp) <ul><li>(9) DÞch vô y tÕ. </li></ul><ul><li>(10) DÞch vô b­u chÝnh, viÔn th«ng vµ Internet phæ cËp theo ch­¬ng tr×nh cña ChÝnh phñ. </li></ul><ul><li>(11) Dịch vụ công cộng về vệ sinh, thoát nước đường phố, và khu dân cư, duy trì vườn thú, vườn hoa, công viên cây xanh đường phố. </li></ul><ul><li>(12) Duy tu, söa ch÷a, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸, nghÖ thuËt, c«ng tr×nh phôc vô c«ng céng, c¬ së h¹ tÇng vµ nhµ t×nh nghÜa. </li></ul><ul><li>(13) D¹y häc, d¹y nghÒ; </li></ul><ul><li>(14) Ph¸t sãng truyÒn thanh, truyÒn h×nh b»ng nguån vèn NSNN; </li></ul><ul><li>(15) XuÊt b¶n, nhËp khÈu vµ ph¸t hµnh b¸o, t¹p chÝ, b¶n tin chuyªn ngµnh, s¸ch chÝnh trÞ, s¸ch gi¸o khoa, gi¸o tr×nh, s¸ch v¨n b¶n ph¸p luËt, s¸ch khoa häc kü thuËt, s¸ch in b»ng ch÷ d©n téc thiÓu sè vµ tranh ¶nh, ¸p phÝch tuyªn truyÒn cæ ®éng. </li></ul><ul><li>(16) VËn chuyÓn hµnh kh¸ch c«ng céng b»ng xe buýt, xe ®iÖn . </li></ul><ul><li>(17) Máy móc, thiết bị vật tư trong nước chưa sản xuất được cho hoạt động nghiên cứu khoa học , phát triển công nghệ, máy móc thiết bị , phụ tùng thay thế. </li></ul><ul><li>(18) Vò khÝ, khÝ tµi chuyªn dïng phôc vô cho quèc phßng, an ninh. </li></ul>
 16. 16. … §èi t­îng kh«ng chÞu thuÕ GTGT (tiÕp) <ul><li>(19) Hµng hãa, ®å dïng mang theo ng­êi trong tiªu chuÈn miÔn trõ ngo¹i giao; Hµng nhËp khÈu lµ: Hµng viÖn trî nh©n ®¹o, viÖn trî kh«ng hoµn l¹i, quµ tÆng cho tæ chøc, c¬ quan nhµ n­íc… </li></ul><ul><li>(20) ChuyÓn khÈu, qu¸ c¶nh, t¹m nhËp, t¸i xuÊt.Nguyªn vËt liÖu nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt, gia c«ng hµng XK theo hîp ®ång s¶n xuÊt, gia c«ng XK ®· ký víi n­íc ngoµi. </li></ul><ul><li>(21) ChuyÓn giao c«ng nghÖ, phÇn mÒm m¸y tÝnh. </li></ul><ul><li>(22) Vàng nhập khẩu dạng thỏi, miếng chưa được chế tác thành sản phẩm, mỹ nghệ, đồ trang sức hay các sản phẩm khác. </li></ul><ul><li>(23) S¶n phÈm xuÊt khÈu lµ tµi nguyªn, kho¸ng s¶n khai th¸c ch­a chÕ biÕn thµnh s¶n phÈm kh¸c: DÇu th«, ®¸ phiÕn, c¸t, ®Êt hiÕm, ®¸ quý, quÆng m¨ng gan, thiÕc, s¾t, cromit, ªmnhit, apatit. </li></ul><ul><li>(24) S¶n phÈm lµ bé phËn nh©n t¹o dïng ®Ó thay thÕ cho bé phËn cña ng­êi bÖnh; n¹ng, xe l¨n vµ dông cô chuyªn dïng kh¸c cho ng­êi tµn tËt. </li></ul><ul><li>(25) Hµng ho¸, DV cña c¸ nh©n KD cã møc thu nhËp thÊp. </li></ul>
 17. 17. 2.1.3. §èi t­îng nép thuÕ GTGT <ul><li>C¸c tæ chøc, c¸ nh©n: </li></ul><ul><li>1. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kd hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ GTGT ë ViÖt Nam (gäi lµ c¬ së kinh doanh). </li></ul><ul><li>2. NhËp khÈu hµng ho¸, mua dÞch vô tõ n­íc ngoµi chÞu thuÕ GTGT (gäi lµ ng­êi NK) </li></ul>
 18. 18. 2.2. C¨n cø tÝnh thuÕ GTGT – 2 c¨n cø <ul><li>2.2.1. Gi¸ tÝnh thuÕ GTGT – Lµ gi¸ ch­a cã thuÕ GTGT </li></ul><ul><li>(1). §èi víi hµng ho¸, DV do CSKD b¸n ra hoÆc cung øng cho ®èi t­îng kh¸c: </li></ul><ul><li>Lµ gi¸ b¸n ch­a cã thuÕ GTGT. </li></ul><ul><li>§èi víi hµng ho¸, DV chÞu thuÕ TT§B: Lµ gi¸ b¸n ®· cã thuÕ TT§B nh­ng ch­a cã thuÕ GTGT </li></ul><ul><li>Bao gåm c¶ kho¶n phô thu vµ phÝ thu thªm ngoµi gi¸ hµng ho¸, DV mµ CSKD ®­îc h­ëng, trõ c¸c kho¶n phô thu vµ phÝ ph¶i nép NSNN. </li></ul><ul><li>Tr­êng hîp b¸n gi¶m gi¸ th× tÝnh theo gi¸ b¸n ®· gi¶m ghi trªn hãa ®¬n </li></ul>
 19. 19. 2.2. C¨n cø tÝnh thuÕ GTGT – 2 c¨n cø <ul><li>2.2.1. Gi¸ tÝnh thuÕ GTGT – Lµ gi¸ ch­a cã thuÕ GTGT </li></ul><ul><li>(2). §èi víi hµng ho¸ NK: </li></ul><ul><li>= Gi¸ CIF + ThuÕ NK + ThuÕ TT§B (nÕu cã). </li></ul><ul><li>(ThuÕ NK: Sè thuÕ ph¶i nép sau khi ®· gi¶m thuÕ) </li></ul>
 20. 20. … Gi¸ tÝnh thuÕ GTGT (tiÕp) <ul><li>(3) §èi víi s¶n phÈm, hµng ho¸, DV dïng ®Ó trao ®æi, biÕu tÆng hoÆc ®Ó tr¶ thay l­¬ng. </li></ul><ul><li>Hàng hoá, dịch vụ xuất dùng nội bộ không phục vụ hoạt động SXKD hoặc phục vụ hoạt động SXKD hàng hóa dịch vụ không chịu thuế GTGT. </li></ul><ul><li>Lµ gi¸ tÝnh thuÕ cña s¶n phÈm, hµng ho¸, DV cïng lo¹i hoÆc t­¬ng ®­¬ng t¹i cïng thêi ®iÓm ph¸t sinh c¸c ho¹t ®éng nµy. </li></ul><ul><li>Hàng hoá luân chuyển nội bộ ( như xuất hàng hoá để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm) để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh không phải tính, nộp thuế GTGT. </li></ul>
 21. 21. … Gi¸ tÝnh thuÕ GTGT (tiÕp) <ul><li>(3) §èi víi s¶n phÈm, hµng ho¸, DV dïng ®Ó trao ®æi, biÕu tÆng hoÆc ®Ó tr¶ thay l­¬ng. </li></ul><ul><li>Lµ gi¸ tÝnh thuÕ cña s¶n phÈm, hµng ho¸, DV cïng lo¹i hoÆc t­¬ng ®­¬ng t¹i cïng thêi ®iÓm ph¸t sinh c¸c ho¹t ®éng nµy. </li></ul><ul><li>Hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ là hàng hoá, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng cho tiêu dùng của cơ sở kinh doanh, không bao gồm hàng hoá, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh của cơ sở. </li></ul><ul><li>Hàng hoá luân chuyển nội bộ như xuất hàng hoá để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh không phải tính, nộp thuế GTGT. </li></ul>
 22. 22. … Gi¸ tÝnh thuÕ GTGT (tiÕp) <ul><li>Ví dụ 2: Đơn vị A sản xuất quạt điện, dùng 50 sản phẩm quạt lắp vào các phân xưởng sản xuất, giá bán (chưa có thuế GTGT) của loại quạt này là 1 triệu đồng/chiếc. Thuế GTGT đầu ra phải nộp tính trên số quạt xuất tiêu dùng nội bộ là: </li></ul><ul><li>1 triệu đồng/chiếc x 50 chiếc x 10% = 5 triệu đồng. </li></ul><ul><li>Ví dụ 3: Cơ sở sản xuất hàng may mặc B có phân xưởng sợi và phân xưởng may. Cơ sở B xuất sợi thành phẩm từ phân xưởng sợi cho phân xưởng may để tiếp tục quá trình sản xuất thì cơ sở B không phải tính và nộp thuế GTGT đối với sợi xuất cho phân xưởng may. </li></ul><ul><li>Ví dụ 4: Cơ sở sản xuất C vừa có hoạt động sản xuất thức ăn gia súc vừa có hoạt động trực tiếp chăn nuôi gia súc. Thức ăn gia súc sản xuất ra một phần sử dụng để bán ra chịu thuế GTGT và một phần tiếp tục sử dụng cho hoạt động chăn nuôi gia súc thì cơ sở C không phải tính và nộp thuế GTGT đối với số thức ăn gia súc phục vụ hoạt động chăn nuôi không chịu thuế GTGT. Số thuế GTGT đầu vào phục vụ hoạt động sản xuất thức ăn gia súc được khấu trừ được phân bổ theo tỷ lệ doanh thu bán thức ăn gia súc trên tổng số doanh thu bán thức ăn gia súc và doanh thu bán gia súc. </li></ul>
 23. 23. … Gi¸ tÝnh thuÕ GTGT (tiÕp) <ul><li>(4). Đối với hoạt động cho thuê tài sản như cho thuê nhà, văn phòng, xưởng, kho tàng, bến, bãi, phương tiện vận chuyển, máy móc, thiết bị là số tiền cho thuê chưa có thuế GTGT. </li></ul><ul><li>Trường hợp cho thuê theo hình thức trả tiền thuê từng kỳ hoặc trả trước tiền thuê cho một thời hạn thuê thì giá tính thuế là tiền cho thuê trả từng kỳ hoặc trả trước cho thời hạn thuê chưa có thuế GTGT </li></ul><ul><li>(5). Đối với hàng hóa bán theo phương thức trả góp, trả chậm là giá tính theo giá bán trả một lần chưa có thuế GTGT của hàng hoá đó, không bao gồm khoản lãi trả góp, trả chậm. </li></ul><ul><li>Ví dụ 5: Công ty kinh doanh xe máy bán xe Honda loại 100 cc, giá bán trả góp chưa có thuế GTGT là 25,5 triệu đồng/chiếc (trong đó giá bán xe là 25 triệu đồng, lãi trả góp là 0,5 triệu đồng) thì giá tính thuế GTGT là 25 triệu đồng. </li></ul>
 24. 24. … Gi¸ tÝnh thuÕ GTGT (tiÕp) <ul><li>(6). Đối với gia công hàng hóa là giá gia công theo hợp đồng gia công chưa có thuế GTGT, bao gồm cả tiền công, chi phí về nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ và chi phí khác phục vụ cho việc gia công hàng hoá. </li></ul><ul><li>(7). Đối với xây dựng, lắp đặt, là giá trị công trình, hạng mục công trình hay phần công việc thực hiện bàn giao chưa có thuế GTGT. </li></ul><ul><li>(8). Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, giá tính thuế là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất (hoặc giá thuê đất) thực tế tại thời điểm chuyển nhượng </li></ul>
 25. 25. … Gi¸ tÝnh thuÕ GTGT (tiÕp) <ul><li>(9). Đối với hoạt động đại lý, môi giới mua bán hàng hoá và dịch vụ, ủy thác xuất nhập khẩu hưởng tiền công hoặc tiền hoa hồng, giá tính thuế là tiền công, tiền hoa hồng thu được từ các hoạt động này chưa có thuế GTGT. </li></ul><ul><li>(10). Đối với hàng hóa, dịch vụ được sử dụng chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT như tem, vé cước vận tải, vé xổ số kiến thiết ... thì giá chưa có thuế được xác định như sau: </li></ul><ul><li> Giá thanh toán (tiền bán vé, bán tem...) </li></ul><ul><li>Giá chưa có thuế GTGT = ---------------------------------------------- </li></ul><ul><li> 1 + thuế suất của hàng hóa, dịch vụ (%) </li></ul><ul><li>(11). Đối với điện của các nhà máy thuỷ điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giá tính thuế GTGT để xác định số thuế GTGT nộp tại địa phương nơi có nhà máy được tính bằng 60% giá bán điện thương phẩm bình quân năm trước, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. </li></ul>
 26. 26. … Gi¸ tÝnh thuÕ GTGT (tiÕp) <ul><li>(12). Đối với dịch vụ casino, trò chơi điện tử có thưởng, kinh doanh giải trí có đặt cược, là số tiền thu từ hoạt động này đã bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt trừ số tiền đã trả thưởng cho khách. </li></ul><ul><li>Giá tính thuế được tính theo công thức sau: </li></ul><ul><li>Giá tính thuế = </li></ul><ul><li>Ví dụ 12: Cơ sở kinh doanh dịch vụ casino trong kỳ tính thuế có số liệu sau: </li></ul><ul><li>- Số tiền thu được do đổi cho khách hàng trước khi chơi tại quầy đổi tiền là: 43 tỷ đồng. </li></ul><ul><li>- Số tiền đổi trả lại cho khách hàng sau khi chơi là: 10 tỷ đồng. </li></ul><ul><li>Số tiền cơ sở kinh doanh thực thu: 43 tỷ đ - 10 tỷ đ = 33 tỷ đồng </li></ul><ul><li>Số tiền 33 tỷ đồng là doanh thu của cơ sở kinh doanh đã bao gồm thuế GTGT và thuế TTĐB. </li></ul><ul><li>Giá tính thuế GTGT được tính như sau: </li></ul><ul><li>33 tỷ đồng </li></ul><ul><li>Giá tính thuế = ----------------- = 30 tỷ đồng. </li></ul><ul><li>1 + 10% </li></ul>Số tiền thu được 1+ thuế suất
 27. 27. … Gi¸ tÝnh thuÕ GTGT (tiÕp) <ul><li>(13). Đối với vận tải, bốc xếp là giá cước vận tải, bốc xếp chưa có thuế GTGT, không phân biệt cơ sở trực tiếp vận tải, bốc xếp hay thuê lại. </li></ul><ul><li>(14). Đối với dịch vụ du lịch theo hình thức lữ hành, hợp đồng ký với khách hàng theo giá trọn gói (ăn, ở, đi lại) thì giá trọn gói được xác định là giá đã có thuế GTGT. </li></ul><ul><li>(15). Đối với dịch vụ cầm đồ, giá tính thuế là tiền phải thu từ dịch vụ này bao gồm tiền lãi phải thu từ cho vay cầm đồ và khoản thu khác phát sinh từ việc bán hàng cầm đồ (nếu có). </li></ul><ul><li>(16). Đối với sách chịu thuế GTGT bán theo đúng giá phát hành (giá bìa) theo quy định của Luật Xuất bản thì giá bán đó được xác định là giá đã có thuế GTGT để tính thuế GTGT và doanh thu của cơ sở. Các trường hợp bán không theo giá bìa thì thuế GTGT tính trên giá bán ra. </li></ul>
 28. 28. … Gi¸ tÝnh thuÕ GTGT (tiÕp) <ul><li>1.17. Đối với hoạt động in, giá tính thuế là tiền công in. Trường hợp cơ sở in thực hiện các hợp đồng in, giá thanh toán bao gồm cả tiền công in và tiền giấy in thì giá tính thuế bao gồm cả tiền giấy. </li></ul><ul><li>1.18. Đối với dịch vụ đại lý giám định, đại lý xét bồi thường, đại lý đòi người thứ ba bồi hoàn, đại lý xử lý hàng bồi thường 100% hưởng tiền công hoặc tiền hoa hồng thì giá tính thuế GTGT là tiền công hoặc tiền hoa hồng được hưởng (chưa trừ một khoản phí tổn nào) mà doanh nghiệp bảo hiểm thu được, chưa có thuế GTGT. </li></ul>
 29. 29. 2.2.2 ThuÕ suÊt thuÕ GTGT <ul><li>a. ThuÕ suÊt 0% </li></ul><ul><li>¸ p dông ®èi víi hµng ho¸, dÞch vô XK. Gåm c¶ </li></ul><ul><li>- Hµng gia c«ng XK, Hµng hãa XK ®Ó b¸n t¹i héi chî, triÓn l·m ë n­íc ngoµi </li></ul><ul><li>- Hµng ho¸, dv kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ GTGT XK (trõ dÞch vô l÷ hµnh ra n­íc ngoµi; dÞch vô tÝn dông, ®Çu t­ tµi chÝnh, ®Çu t­ chøng kho¸n ra n­íc ngoµi, hµng ho¸ kh«ng chÞu thuÕ Môc 23, Môc 27 ) </li></ul><ul><li>C¸c tr­êng hîp coi nh­ xuÊt khÈu: </li></ul><ul><li>- HH gia c«ng chuyÓn tiÕp: hµng gia c«ng XK cña c¬ së trùc tiÕp gia c«ng theo hîp ®ång gia c«ng ký víi bªn n­íc ngoµi nh­ng ch­a XK mµ ®­îc giao chuyÓn tiÕp cho c¬ së kh¸c trong n­íc (c¬ së nhËn hµng) theo chØ ®Þnh cña bªn n­íc ngoµi ®Ó tiÕp tôc gia c«ng thµnh s¶n phÈm hoµn chØnh. TiÒn gia c«ng do bªn n­íc ngoµi trùc tiÕp thanh to¸n ®­îc ¸p dông thuÕ suÊt 0%. </li></ul>
 30. 30. … ThuÕ suÊt 0% (tiÕp) <ul><li>- HH ñy th¸c gia c«ng XK : C¬ së ký hîp ®ång gia c«ng trùc tiÕp víi n­íc ngoµi nh­ng ký hîp ®ång giao l¹i cho c¬ së kh¸c gia c«ng. C¬ së chØ h­ëng hoa hång trªn tiÒn gia c«ng. </li></ul><ul><li>Hµng XK t¹i chç : Hµng ho¸ do DN t¹i ViÖt Nam s¶n xuÊt b¸n cho n­íc ngoµi nh­ng ®­îc giao ®­îc giao cho DN kh¸c t¹i ViÖt Nam theo chØ ®Þnh cña phÝa n­íc ngoµi ®Ó lµm nguyªn liÖu s¶n xuÊt, gia c«ng hµng XK </li></ul><ul><li>Hµng hãa b¸n cho DN khu chÕ xuÊt. </li></ul><ul><li>L­u ý : C¸c lo¹i hµng ho¸, dÞch vô b¸n cho DN chÕ xuÊt vµ khu chÕ xuÊt nh­ng kh«ng ®­îc coi lµ XK ®Ó ¸p dông thuÕ suÊt 0%: </li></ul><ul><li>B¶o hiÓm; ng©n hµng; b­u chÝnh; viÔn th«ng; t­ vÊn; kiÓm to¸n, kÕ to¸n; vËn t¶i, bèc xÕp; cho thuª nhµ; v¨n phßng, kho b·i; hµng ho¸, dv cung cÊp cho tiªu dïng cña c¸ nh©n ng­êi l®; x¨ng dÇu b¸n cho ph­¬ng tiÖn vËn t¶i. </li></ul>
 31. 31. b. ThuÕ suÊt 5%: <ul><li>(1) N­íc s¹ch do CSKD khai th¸c b¸n ra. </li></ul><ul><li>(2) Ph©n bãn, quÆng, thuèc trõ s©u, thuèc kÝch thÝch t¨ng tr­ëng vËt nu«i, c©y trång. </li></ul><ul><li>(3) ThiÕt bÞ vµ dông cô y tÕ, b«ng vµ b¨ng vÖ sinh y tÕ, </li></ul><ul><li>(4) Thuèc ch÷a bÖnh, phßng bÖnh, d­îc liÖu. </li></ul><ul><li>(5) Gi¸o cô dïng ®Ó gi¶ng d¹y vµ häc tËp. </li></ul><ul><li>(6) In c¸c lo¹i s¶n phÈm trõ in tiÒn .(tr­íc ®©y in mét sè lo¹i kh«ng chÞu thuÕ) </li></ul><ul><li>(7) §å ch¬i trÎ em, s¸ch, b¨ng tõ, ®Üa. </li></ul><ul><li>(10) S¶n phÈm trång trät, ch¨n nu«i, thuû, h¶i s¶n míi s¬ chÕ ë kh©u th­¬ng m¹i </li></ul><ul><li>(11) Thùc phÈm t­¬i sèng, l­¬ng thùc, l©m s¶n ë kh©u kd th­¬ng m¹i </li></ul><ul><li>(12) §­êng, phô phÈm ®­êng. </li></ul><ul><li>(15) Thøc ¨n gia sóc, gia cÇm vµ vËt nu«i kh¸c. </li></ul><ul><li>(16) DÞch vô khoa häc – kü thuËt </li></ul>
 32. 32. … ThuÕ suÊt 5% (tiÕp) <ul><li>(17) DÞch vô trùc tiÕp phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp </li></ul><ul><li>(18) Than </li></ul><ul><li>(19) §Êt , ®¸, c¸t sái; </li></ul><ul><li>(20) Hãa chÊt c¬ b¶n; </li></ul><ul><li>(21) S¶n phÈm c¬ khÝ (trõ c¬ khÝ tiªu dïng). </li></ul><ul><li>(25) GiÊy in b¸o; </li></ul><ul><li>(30) S¶n phÈm bª t«ng c«ng nghiÖp; </li></ul><ul><li>(35) M¸y xö lý d÷ liÖu tù ®éng vµ c¸c bé phËn, phô tïng </li></ul><ul><li>(37) VËn t¶i, bèc xÕp </li></ul><ul><li>(39) Ph¸t hµnh vµ chiÕu phim video </li></ul>
 33. 33. c. ThuÕ suÊt 10% <ul><li>(1) DÇu má, khÝ ®èt, quÆng </li></ul><ul><li>(2) §iÖn th­¬ng phÈm; </li></ul><ul><li>(3) s¶n phÈm ®iÖn tö </li></ul><ul><li>(4) S¶n phÈm c¬ khÝ tiªu dïng; </li></ul><ul><li>(5) §å ®iÖn tiªu dïng; </li></ul><ul><li>(6) Ho¸ chÊt (trõ hãa chÊt c¬ b¶n), mü phÈm </li></ul><ul><li>(9) Sîi, v¶i, s¶n phÈm may mÆc </li></ul><ul><li>(10) GiÊy (trõ giÊy in b¸o), s¶n phÈm b»ng giÊy </li></ul><ul><li>(12) S÷a, b¸nh kÑo, n­íc gi¶i kh¸t…. </li></ul><ul><li>(13) S¶n phÈm gèm, sø, thñy tinh, cao su, nhùa, gç; xi m¨ng, g¹ch ngãi vµ VLXD ; </li></ul><ul><li>(14) X©y dùng, l¾p ®Æt </li></ul><ul><li>(17) DÞch vô b­u chÝnh, viÔn th«ng </li></ul>
 34. 34. … ThuÕ suÊt 10% (tiÕp) <ul><li>(18) Cho thuª nhµ, kho, bÕn b·i, nhµ x­ëng, m¸y mãc thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i. </li></ul><ul><li>(19) DÞch vô t­ vÊn ph¸p luËt, t­ vÊn kh¸c </li></ul><ul><li>(20) DV kiÓm to¸n, kÕ to¸n, thiÕt kÕ, b¶o hiÓm </li></ul><ul><li>(21) Chôp ¶nh, quay video </li></ul><ul><li>(22) Kh¸ch s¹n, du lÞch, ¨n uèng </li></ul><ul><li>(23) Hµng ho¸, dÞch vô thuéc ®èi t­îng chÞu thuÕ TT§B; </li></ul><ul><li>(24) Vµng, b¹c, ®¸ quý; </li></ul><ul><li>(25) §¹i lý tµu biÓn; </li></ul><ul><li>(26) M«i giíi. </li></ul><ul><li>(27) C¸c hµng ho¸, dÞch vô kh¸c kh«ng thuéc c¸c nhãm thuÕ suÊt trªn. </li></ul>
 35. 35. 2.3. Ph­¬ng ph¸p tÝnh ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng <ul><li>TÝnh theo 1 trong 2 ph­¬ng ph¸p: </li></ul><ul><li>2.3.1. Ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ </li></ul><ul><li>§èi t­îng ¸p dông: cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ và đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế, trừ các đối tượng áp dụng tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT </li></ul><ul><li>b. C«ng thøc x¸c ®Þnh: </li></ul>Sè thuÕ GTGT ph¶i nép = ThuÕ GTGT ®Çu ra - ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ = ThuÕ GTGT ®Çu ra Gi¸ tÝnh thuÕ hh,dv chÞu thuÕ b¸n ra ThuÕ suÊt thuÕ GTGT cña hh, dv ®ã x
 36. 36. ... Ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ ( tiÕp) <ul><li>X¸c ®Þnh thuÕ GTGT ®Çu ra: </li></ul><ul><li>Dùa vµo hãa ®¬n b¸n hµng ho¸, dÞch vô (hãa ®¬n GTGT) </li></ul><ul><li>(tÝnh thuÕ cho c¶ phÇn dïng ®Ó trao ®æi, biÕu tÆng,tr¶ thay l­¬ng) </li></ul><ul><li>Dùa vµo B¶ng kª b¸n lÎ hµng ho¸, dÞch vô </li></ul><ul><li>+ C¸c c¬ së kinh doanh thuéc ®èi t­îng tÝnh thuÕ theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ khi b¸n hµng hãa, dÞch vô: </li></ul><ul><li>- Ph¶i tÝnh vµ thu thuÕ GTGT cña hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ b¸n ra. </li></ul><ul><li>- Khi lËp ho¸ ®¬n b¸n hµng, c¬ së kinh doanh ph¶i ghi râ: gi¸ b¸n ch­a cã thuÕ, </li></ul><ul><li>thuÕ GTGT cña hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra, </li></ul><ul><li>tæng sè tiÒn ng­êi mua ph¶i thanh to¸n. </li></ul>
 37. 37. ... Ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ ( tiÕp) TS thuÕ GTGT <ul><li>X¸c ®Þnh thuÕ GTGT ®Çu ra: </li></ul><ul><li>- Tr­êng hîp ho¸ ®¬n chØ ghi gi¸ thanh to¸n, kh«ng ghi râ gi¸ b¸n ch­a cã thuÕ, thuÕ GTGT th× gi¸ tÝnh thuÕ cña hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra ph¶i tÝnh trªn gi¸ thanh to¸n ghi trªn ho¸ ®¬n. </li></ul><ul><li>- §èi víi hµng ho¸, dÞch vô ®Æc thï sö dông c¸c chøng tõ ghi gi¸ thanh to¸n lµ gi¸ ®· cã thuÕ GTGT nh­ : tem b­u chÝnh, vÐ c­íc vËn t¶i, vÐ xæ sè kiÕn thiÕt… th× thuÕ GTGT ®Çu ra ®­îc tÝnh nh­ sau: </li></ul>ThuÕ GTGT ®Çu ra Gi¸ thanh to¸n 1 + TS thuÕ GTGT = x
 38. 38. ... Ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ ( tiÕp) <ul><li>X¸c ®Þnh ThuÕ GTGT ®Çu vµo: </li></ul><ul><li>Lµ tæng sè thuÕ GTGT ghi trªn: </li></ul><ul><li>Hãa ®¬n GTGT mua hµng ho¸, DV. (nÕu lµ chøng tõ ®Æc thï th× ®­îc phÐp tÝnh quy ®æi sè thuÕ ®Çu vµo) </li></ul><ul><li>Chøng tõ ®· nép thuÕ GTGT hµng NK cho c¬ quan H¶i quan. </li></ul><ul><li>Chøng tõ nép thuÕ GTGT thay cho phÝa n­íc ngoµi. </li></ul>
 39. 39. Nguyªn t¾c khÊu trõ thuÕ GTGT ®Çu vµo: <ul><li>Nguyªn t¾c 1 : ChØ khÊu trõ thuÕ GTGT cña hµng ho¸, dÞch vô mua vµo sö dông ®Ó SX, KD hµng ho¸, DV chÞu thuÕ GTGT ë ®Çu ra. </li></ul><ul><li>(Kh«ng khÊu trõ cho ho¹t ®éng kh«ng chÞu thuÕ GTGT ë ®Çu ra). </li></ul><ul><li>NÕu DN cã ®ång thêi 2 ho¹t ®éng th× ph¶i h¹ch to¸n riªng thuÕ ®Çu vµo ®Ó kª khai, khÊu trõ. </li></ul><ul><li>NÕu kh«ng h¹ch to¸n riªng ®­îc th× khÊu trõ theo tû lÖ doanh sè chÞu thuÕ so víi tæng doanh sè b¸n ra. </li></ul><ul><li>Nguyªn t¾c 2: ThuÕ ®Çu vµo ph¸t sinh trong th¸ng nµo ®­îc kª khai khÊu trõ hÕt khi x¸c ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép cña th¸ng ®ã, kh«ng ph©n biÖt hµng ho¸ ®· sö dông hay ch­a. </li></ul><ul><li>C¸c chøng tõ ®Çu vµo ®­îc kª khai chËm nhÊt lµ sau 3 th¸ng kÓ tõ thêi ®iÓm kª khai cña th¸ng ph¸t sinh. </li></ul><ul><li>Nguyªn t¾c 3: Cã hãa ®¬n GTGT, chøng tõ ®Çu vµo hîp ph¸p vµ ®­îc ghi chÐp ®Çy ®ñ, ®óng quy ®Þnh. </li></ul>
 40. 40. ... Ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ ( tiÕp) <ul><li>Mét sè quy ®Þnh kh¸c vÒ khÊu trõ thuÕ GTGT ®Çu vµo: </li></ul><ul><li>V¨n phßng Tæng c«ng ty kh«ng trùc tiÕp ho¹t ®éng kd vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp kh«ng thuéc ®èi t­îng nép thuÕ GTGT th× kh«ng ®­îc khÊu trõ hay hoµn thuÕ ®Çu vµo. </li></ul><ul><li>Hµng hãa, DV xuÊt khÈu muèn ®­îc ¸p dông thuÕ suÊt 0% (khÊu trõ, hoµn l¹i ®Çu vµo) ph¶i ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: </li></ul><ul><li>Cã hîp ®ång b¸n hµng ho¸, gia c«ng hµng ho¸, cung øng dÞch vô cho n­íc ngoµi. </li></ul><ul><li>Cã tê khai HQ x¸c nhËn hµng hãa ®· xuÊt khÈu. </li></ul><ul><li>Thanh to¸n qua ng©n hµng hoÆc coi nh­ thanh to¸n qua NH. </li></ul><ul><li>Cã Ho¸ ®¬n GTGT b¸n hµng ho¸, DV hoÆc xuÊt tr¶ hµng gia c«ng XK. </li></ul>
 41. 41. C¸c tr­êng hîp kh«ng ®­îc khÊu trõ thuÕ GTGT ®Çu vµo: <ul><li>Tr­êng hîp 1 : ho¸ ®¬n GTGT sö dông kh«ng ®óng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. </li></ul><ul><li>Tr­êng hîp 2 : hµng xuÊt khÈu cã x¸c nhËn cña c¬ quan h¶i quan nh­ng ch­a cã ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc, hå s¬ theo quy ®Þnh th× kh«ng ®­îc khÊu trõ thuÕ GTGT ®Çu vµo. </li></ul><ul><li>Tr­êng hîp 3: hµng ho¸ mua vµo bÞ tæn thÊt do thiªn tai, ho¶ ho¹n; bÞ mÊt, x¸c ®Þnh do tr¸ch nhiÖm cña tæ chøc, c¸ nh©n ph¶i båi th­êng kh«ng ®­îc khÊu trõ thuÕ GTGT ®Çu vµo. </li></ul><ul><li>Tr­êng hîp 4 : ®èi víi hé kinh doanh nép thuÕ theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp chuyÓn sang nép thuÕ theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ, kh«ng ®­îc khÊu trõ sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ph¸t sinh tõ nh÷ng th¸ng tr­íc th¸ng ¸p dông tÝnh thuÕ theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ. </li></ul>
 42. 42. 2.3.2. Ph­¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp trªn GTGT <ul><li>a. §èi t­îng ¸p dông. </li></ul><ul><li>C¸ nh©n s¶n xuÊt kinh doanh lµ ng­êi ViÖt Nam. </li></ul><ul><li>Tæ chøc, c¸ nh©n n­íc ngoµi kinh doanh t¹i ViÖt Nam kh«ng thuéc c¸c h×nh thøc ®Çu t­ theo LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam ch­a thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ kÕ to¸n ho¸ ®¬n, chøng tõ ®Ó lµm c¨n cø tÝnh thuÕ theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ. </li></ul><ul><li>C¬ së kinh doanh mua, b¸n, trao ®æi vµng, b¹c, ®¸ quý, ngo¹i tÖ. </li></ul><ul><li>b. C¸ch tÝnh: </li></ul><ul><li>C«ng thøc chung: ThuÕ GTGT ph¶i nép = GTGT x ThuÕ suÊt </li></ul><ul><li>§èi víi c¸c c¬ së h¹ch to¸n ®­îc ®Çy ®ñ doanh sè mua, b¸n hµng ho¸, dÞch vô: </li></ul>ThuÕ suÊt Thuế GTGT x Gi¸ vèn hµng ho¸ b¸n ra - Doanh sè hµng ho¸ b¸n ra = ThuÕ GTGT ph¶i nép
 43. 43. 2.3.2. Ph­¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp trªn GTGT <ul><li>Doanh sè hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra gåm c¶ thuÕ GTGT vµ c¸c kho¶n phô thu, phÝ thu thªm ngoµi gi¸ b¸n mµ c¬ së kd ®­îc h­ëng, kh«ng ph©n biÖt ®· thu tiÒn hay ch­a thu tiÒn. </li></ul><ul><li>Gi¸ vèn hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra gåm c¶ thuÕ GTGT vµ c¸c lo¹i thuÕ, phÝ ®· tr¶ tÝnh trong gi¸ thanh to¸n hµng ho¸, dÞch vô mua vµo </li></ul><ul><li>Trong tr­êng hîp kh«ng h¹ch to¸n ®­îc doanh sè vËt t­, hµng ho¸ mua vµo t­¬ng øng víi doanh sè hµng b¸n th×: </li></ul>Gi¸ vèn hµng b¸n ra Doanh sè tån ®Çu kú = Doanh sè mua trong kú + - Doanh tån cuèi kú
 44. 44. ... Ph­¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp trªn GTGT (tiÕp) <ul><li>§èi víi c¸c c¬ së chØ h¹ch to¸n ®­îc doanh thu b¸n hµng mµ kh«ng h¹ch to¸n ®­îc c¸c kho¶n mua vµo: </li></ul>TØ lÖ % GTGT trªn doanh thu : do côc thuÕ Ên ®Þnh theo tõng ngµnh nghÒ kinh doanh <ul><li>§èi víi c¸c c¬ së kh«ng thùc hiÖn ®­îc viÖc h¹ch to¸n kÕ to¸n c¸c kho¶n mua vµo, b¸n ra: </li></ul>ThuÕ suÊt x Tû lÖ % GTGT x Doanh thu kª khai = ThuÕ GTGT ph¶i nép ThuÕ suÊt x Tû lÖ % GTGT x Doanh thu Ên ®Þnh = ThuÕ GTGT ph¶i nép
 45. 45. 2.4. Hãa ®¬n, chøng tõ mua, b¸n hµng ho¸, dÞch vô <ul><li>CSKD nép thuÕ theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ ph¶i sö dông hãa ®¬n GTGT (MÉu 01GTKT-3LL) , kÓ c¶ tr­êng hîp b¸n hµng ho¸ chÞu thuÕ TT§B. Hãa ®¬n ph¶i ghi ®Çy ®ñ chØ tiªu thuÕ suÊt vµ thuÕ GTGT. </li></ul><ul><li>CSKD nép thuÕ theo ph­¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp ph¶i sö dông hãa ®¬n b¸n hµng (MÉu 02GTTT-3LL). </li></ul><ul><li>Hãa ®¬n, chøng tõ hîp ph¸p: </li></ul><ul><ul><ul><li>Hãa ®¬n do Bé TC ph¸t hµnh </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hãa ®¬n tù in ®· ®¨ng ký víi c¬ quan thuÕ. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hãa ®¬n ®Æc thï ®­îc phÐp sö dông. </li></ul></ul></ul>
 46. 46. 4. Sö dông hãa ®¬n GTGT ®èi víi mét sè tr­êng hîp <ul><li>(2) NhËn nhËp khÈu uû th¸c: </li></ul><ul><li>Khi tr¶ hµng: </li></ul><ul><li>- NÕu ®· nép thuÕ GTGT hµng NK  viÕt ho¸ ®¬n GTGT </li></ul><ul><li>thuÕ GTGT ®Çu ra = thuÕ GTGT hµng NK </li></ul><ul><li>(C¬ së ®i uû th¸c ®­îc khÊu trõ thuÕ GTGT kh©u NK). </li></ul><ul><li>- NÕu ch­a nép: Sö dông PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé + LÖnh ®iÒu ®éng néi bé. </li></ul><ul><li>Khi nhËn tiÒn hoa hång : ViÕt ho¸ ®¬n GTGT (cã dßng thuÕ GTGT). </li></ul>
 47. 47. Sö dông hãa ®¬n GTGT (tiÕp) <ul><li>(3.1) XuÊt khÈu trùc tiÕp: </li></ul><ul><li>- Khi vËn chuyÓn hµng ®i: PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé + LÖnh ®iÒu ®éng néi bé </li></ul><ul><li>- Khi lµm xong thñ tôc xuÊt khÈu: ViÕt hãa ®¬n GTGT ( 0%) </li></ul><ul><li>(3.2) Uû th¸c XK (kÓ c¶ hµng ho¸ gia c«ng cho c¬ së kh¸c): </li></ul><ul><li>- Khi xuÊt hµng giao cho ng­êi nhËn uû th¸c: PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé + LÖnh ®iÒu ®éng néi bé </li></ul><ul><li>- Khi cã chøng tõ x¸c nhËn hµng ho¸ ®· XK  viÕt hãa ®¬n GTGT (thuÕ suÊt 0%). </li></ul>
 48. 48. Sö dông hãa ®¬n GTGT (tiÕp) <ul><li>(6) ChuyÓn hµng ho¸ cho c¸c c¬ së ë ®Þa ph­¬ng kh¸c: </li></ul><ul><ul><li>PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé + LÖnh ®iÒu ®éng néi bé. </li></ul></ul><ul><ul><li>Khi c¬ së trùc thuéc b¸n hµng  lËp ho¸ ®¬n theo quy ®Þnh + b¶ng kª hµng ho¸ b¸n ra mÉu 02/GTGT göi vÒ c¬ së chÝnh ®Ó lËp ho¸ ®¬n GTGT. </li></ul></ul><ul><ul><li>HoÆc xuÊt ho¸ ®¬n GTGT b×nh th­êng . </li></ul></ul><ul><ul><li>(ChØ sö dông 1 trong 2 c¸ch) </li></ul></ul><ul><ul><li>(8) Tr­êng hîp tr¶ l¹i hµng ho¸ ®· mua: </li></ul></ul><ul><ul><li>XuÊt hãa ®¬n , ghi râ hµng ho¸ tr¶ l¹i. </li></ul></ul><ul><ul><li>NÕu ng­êi mua kh«ng cã hãa ®¬n  lËp vµ l­u gi÷ biªn b¶n cïng ho¸ ®¬n b¸n hµng ®Ó ®iÒu chØnh thuÕ ®Çu ra cña bªn b¸n. </li></ul></ul>
 49. 49. Sö dông hãa ®¬n GTGT (tiÕp) <ul><li>(11) B¸n lÎ hµng hãa cã gi¸ trÞ thÊp: </li></ul><ul><li>NÕu ng­êi mua yªu cÇu lËp hãa ®¬n  ph¶i lËp H§ </li></ul><ul><li>NÕu d­íi 100.000® : </li></ul><ul><ul><li>kh«ng lËp H§ nÕu ng­êi mua kh«ng yªu cÇu. </li></ul></ul><ul><ul><li>LËp b¶ng kª 06/GTGT (B¶ng kª b¸n lÎ hµng ho¸, dÞch vô). </li></ul></ul><ul><ul><li>Cuèi ngµy tÝnh thuÕ ®Çu ra cho sè hµng b¸n lÎ . </li></ul></ul><ul><li>(12) C¬ së x©y l¾p: </li></ul><ul><ul><li>NÕu thanh to¸n theo tiÕn ®é hoÆc theo khèi l­îng hoµn thµnh bµn giao: LËp hãa ®¬n thanh to¸n khèi l­îng x©y l¾p bµn giao, ghi râ doanh thu ch­a cã thuÕ vµ thuÕ GTGT. </li></ul></ul>
 50. 50. Sö dông hãa ®¬n GTGT (tiÕp) <ul><li>(14) Ho¹t ®éng cho thuª tµi chÝnh kh«ng chÞu thuÕ GTGT: </li></ul><ul><li>Bªn cho thuª lËp hãa ®¬n dÞch vô cho thuª tµi chÝnh (mÉu 05TTC-3LLL khi xuÊt tµi s¶n cho thuª. </li></ul><ul><li>Tæng thuÕ GTGT trªn hãa ®¬n dÞch vô cho thuª tµi chÝnh </li></ul><ul><li>= thuÕ GTGT trªn hãa ®¬n GTGT mua TS hoÆc </li></ul><ul><li> trªn chøng tõ nép thuÕ GTGT khi NK TS </li></ul><ul><li> Bªn ®i thuª ®­îc khÊu trõ dÇn sè thuÕ ®Çu vµo ®ã theo sè tiÒn thuª tõng kú. Khi TS ®­îc chuyÓn giao quyÒn së h÷u, c¸c hãa ®¬n GTGT mua TS hoÆc chøng tõ nép thuÕ GTGT cña TS cho thuª tµi chÝnh còng ®­îc giao l¹i cho bªn ®i thuª. </li></ul>
 51. 51. Sö dông hãa ®¬n GTGT (tiÕp) <ul><li>(15) Kinh doanh ngo¹i tÖ ph¸t sinh ë n­íc ngoµi: </li></ul><ul><li>LËp B¶ng kª chi tiÕt doanh sè mua b¸n theo tõng lo¹i ngo¹i tÖ. </li></ul><ul><li>L­u gi÷ c¸c chøng tõ giao dÞch víi bªn mua b¸n ë n­íc ngoµi theo Ph¸p lÖnh KÕ to¸n, thèng kª. </li></ul><ul><li>(B¸n ngo¹i tÖ trong n­íc: dïng Hãa ®¬n GTGT ghi tæng gi¸ thanh to¸n) </li></ul><ul><li>(16) Mua b¸n vµng b¹c, ®¸ quý cña c¸ nh©n kinh doanh kh«ng cã hãa ®¬n </li></ul><ul><li>Ph¶i lËp B¶ng kª hµng ho¸ mua vµo mÉu 04/GTGT. </li></ul><ul><li>(17) DN chÕ xuÊt sö dông hãa ®¬n b¸n hµng (hoÆc hãa ®¬n tù ph¸t hµnh) </li></ul><ul><li>(18) §¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp cã ho¹t ®éng chÞu thuÕ GTGT nh­ng kh«ng th­êng xuyªn: </li></ul><ul><li>NÕu cã nhu cÇu hãa ®¬n th× ®Ò nghÞ cÊp hãa ®¬n lÎ theo quy ®Þnh. </li></ul>
 52. 52. 2.5. ĐĂNG KÝ , K Ê KHAI , N ỘP THUẾ, QUYẾT TOÁN GTGT <ul><li>1. LËp vµ göi tê khai: </li></ul><ul><li>CSKD ph¶i lËp vµ göi tê khai tÝnh thuÕ GTGT tõng th¸ng kÌm theo B¶ng kª hµng ho¸, dÞch vô mua vµo, b¸n ra trong 10 ngµy ®Çu cña th¸ng tiÕp theo . </li></ul><ul><li>2. Thêi ®iÓm ®Ó x¸c ®Þnh doanh thu tÝnh thuÕ ph¸t sinh </li></ul><ul><li>Lµ thêi ®iÓm c¬ së kinh doanh ®· chuyÓn giao quyÒn së h÷u , quyÒn sö dông (®èi víi tr­êng hîp b¸n theo h×nh thøc tr¶ gãp) hµng ho¸, cung øng dÞch vô cho ng­êi mua, kh«ng ph©n biÖt ng­êi mua ®· tr¶ tiÒn hay ch­a tr¶ tiÒn. </li></ul><ul><li>3. Kª khai ®èi víi mét sè tr­êng hîp cô thÓ: </li></ul><ul><li>C¸c ®¬n vÞ phô thuéc ho¹t ®éng x©y dùng l¾p ®Æt ë c¸c tØnh kh¸c : kª khai doanh thu vµ thuÕ GTGT t¹i ®Þa ph­¬ng n¬i XD c«ng tr×nh theo tû lÖ 3% trªn gi¸ thanh to¸n ch­a cã thuÕ GTGT. Sö dông tê khai mÉu 07C/GTGT. PhÇn thuÕ nµy ®­îc coi lµ sè ®· nép khi c¬ së chÝnh kª khai, nép thuÕ. </li></ul>
 53. 53. ... Kª khai ®èi víi mét sè tr­êng hîp cô thÓ (tiÕp) <ul><li>C¬ së b¸n hµng ®¹i lý theo c¸c h×nh thøc ph¶i kª khai, tÝnh vµ nép thuÕ GTGT ®èi víi hµng ho¸ b¸n ®¹i lý vµ tiÒn hoa hång thu ®­îc tõ ho¹t ®éng ®¹i lý. </li></ul><ul><li>TSC§, vËt t­ hµng ho¸ mua vµo sö dông cho s¶n xuÊt, kinh doanh ®· ®­îc khÊu trõ thuÕ ®Çu vµo nay chuyÓn sang sö dông cho ho¹t ®éng kh«ng chÞu thuÕ GTGT vµ c¸c môc ®Ých kh¸c th× ph¶i hoµn l¹i thuÕ GTGT ®· khÊu trõ . Sè thuÕ ph¶i hoµn l¹i tÝnh trªn gi¸ trÞ cßn l¹i (ch­a cã thuÕ GTGT) cña TSC§. NÕu lµ vËt t­ hµng ho¸ th× ph¶i hoµn l¹i toµn bé sè thuÕ ®· ®­îc khÊu trõ. </li></ul><ul><li>C¸c c¬ së h¹ch to¸n phô thuéc ë kh¸c ®Þa ph­¬ng víi c¬ së chÝnh cã ph¸t sinh doanh thu th× ph¶i kª khai nép thuÕ theo tû lÖ 2% trªn doanh thu ch­a cã thuÕ ®èi víi hµng ho¸, dÞch vô cã thuÕ suÊt 5%, tû lÖ 3% ®/v hµng ho¸, dÞch vô cã thuÕ suÊt 10%. Sè thuÕ nµy ®­îc trõ vµo sè thuÕ ®· nép khi c¬ së chÝnh kª khai, quyÕt to¸n. </li></ul>
 54. 54. ... Kª khai ®èi víi mét sè tr­êng hîp cô thÓ (tiÕp) <ul><li>Ng­êi nhËp khÈu ph¶i kª khai vµ nép tê khai thuÕ GTGT tõng lÇn NK cïng víi viÖc kª khai thuÕ NK cho HQ. </li></ul><ul><li>Kinh doanh nhiÒu lo¹i hµng ho¸ cã møc thuÕ GTGT kh¸c nhau ph¶i kª khai riªng. NÕu kh«ng, sÏ ph¶i nép theo møc thuÕ cao nhÊt. </li></ul><ul><li>Kh«ng ph¸t sinh doanh sè vÉn ph¶i kª khai vµ nép tê khai cho c¬ quan thuÕ. </li></ul><ul><li>4. Nép thuÕ: </li></ul><ul><li>Thêi h¹n nép thuÕ cña CSKD kh«ng qu¸ ngµy 25 cña th¸ng tiÕp theo. </li></ul><ul><li>ThuÕ GTGT hµng NK cã thêi h¹n gièng thuÕ NK </li></ul>
 55. 55. 2.6. Hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng <ul><li>1. DN sau 3 th¸ng liªn tôc trë lªn cã sè thuÕ ®Çu vµo ch­a ®­îc khÊu trõ hÕt. </li></ul><ul><li>2. DN xuÊt khÈu nÕu cã sè thuÕ ®Çu vµo trong th¸ng ch­a ®­îc khÊu trõ lín ( tõ 200 triÖu ®ång trë lªn). Tr­êng hîp uû th¸c XK, gia c«ng chuyÓn tiÕp XK, ®èi t­îng hoµn thuÕ lµ c¬ së cã hµng uû th¸c XK, gia c«ng chuyÓn tiÕp XK. </li></ul><ul><li>3. C¬ së míi thµnh lËp , ®ang trong giai ®o¹n ®Çu t­, ch­a ph¸t sinh thuÕ ®Çu ra, nÕu thêi gian ®Çu t­ tõ 1 n¨m trë lªn ®­îc xÐt hoµn thuÕ ®Çu vµo theo tõng n¨m. NÕu gi¸ trÞ tõ 200 triÖu ®ång trë lªn th× hoµn theo tõng quý. </li></ul>
 56. 56. … Hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (tiÕp) <ul><li>4. Hoµn cho c¸c dù ¸n sö dông vèn ODA </li></ul><ul><li>Chñ dù ¸n sö dông vèn ODA kh«ng hoµn l¹i, dù ¸n sö dông vèn ODA vay hoÆc vèn ODA hçn hîp ®­îc xÐt hoµn l¹i sè thuÕ GTGT cña hµng ho¸ mua vµo. </li></ul><ul><li>Tr­êng hîp chñ dù ¸n giao thÇu cho nhµ thÇu chÝnh cung cÊp hµng ho¸ theo gi¸ kh«ng cã thuÕ GTGT th× nhµ thÇu chÝnh ®­îc tÝnh khÊu trõ, hoµn thuÕ ®Çu vµo cña hµng ho¸, dÞch vô cung cÊp cho dù ¸n. </li></ul><ul><li>VÝ dô: Mua m¸y vi tÝnh theo dù ¸n ODA kh«ng hoµn l¹i. Theo ho¸ ®¬n GTGT, gi¸ mua ch­a thuÕ GTGT 500 tr, thuÕ GTGT 25 tr. </li></ul><ul><li> ®¬n vÞ chñ dù ¸n ®­îc hoµn l¹i sè thuÕ 25 triÖu ®ång. </li></ul>
 57. 57. … Hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (tiÕp) <ul><li>Thêi h¹n hoµn thuÕ: </li></ul><ul><li>§èi víi ®èi t­îng hoµn tr­íc kiÓm sau: tèi ®a lµ 15 ngµy. </li></ul><ul><li>§èi víi ®èi t­îng ¸p dông kiÓm tra, thanh tra t¹i c¬ së tr­íc khi hoµn: tèi ®a lµ 60 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ theo quy ®Þnh. </li></ul>
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×