Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Slide bai giang tt 119 2014 tt_btc

thuế

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Slide bai giang tt 119 2014 tt_btc

 1. 1. www.danketoan.com 11/14/2014 1 T NG CC THU GII THIU THÔNG T 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 ca B Tài chính ci cách, n gin th t c hành chính thu v
 2. 2. thu Sa i, b sung mt s i
 3. 3. u ca các Thông t sau: Sa i, b sung mt s i
 4. 4. u ca các Thông t sau: 1 2 3 2 4 5 6 7 Thông t s 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 Thông t s 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 Thông t s 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 Thông t s 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 Thông t s 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 Thông t s 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 Thông t s 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014
 5. 5. www.danketoan.com 11/14/2014 2 1. Sa i, b sung mt s i
 6. 6. u ti Thông t s 156/2013/TT-BTC 1.1. Ban hành các mu sau thay th các mu ti Thông t s 156/2013/TT-BTC 1.1.1. Mu T khai thu GTGT dành cho ngi np thu khai thu GTGT theo phng pháp khu tr (mu s 01/GTGT). 1.1.2. Mu B ng kê hóa n, ch
 7. 7. ng t c a hàng hóa, dch v bán ra (mu s 01-1/GTGT). 1.1.3. Mu B ng kê hóa n, ch
 8. 8. ng t c a hàng hóa, dch v mua vào (mu s 01-2/GTGT). 1.1.4. Mu T khai thu GTGT dành cho ngi np thu mua bán, ch tác vàng bc, á quý (mu s 03/GTGT).
 9. 9. www.danketoan.com 11/14/2014 3 1.1. Ban hành các mu sau thay th các mu ti Thông t s 156/2013/TT-BTC 1.1.5. Mu B ng kê hóa n, ch
 10. 10. ng t hàng hóa, dch v bán ra (mu s 04-1/GTGT). 1.1.6. Mu Thông báo np l phí trc b nhà, t (mu s 01- 1/LPTB). 1.1.7. Mu T khai thu thu nhp cá nhân dành cho cá nhân có thu nhp t chuyn nhng bt ng s n; thu nhp t nhn tha k và nhn quà tng là bt ng s n (mu s 11/KK-TNCN). 1.1.1. Mu T khai thu GTGT dành cho NNT khai thu GTGT theo ph ng pháp khu tr (mu s 01/GTGT). Ni dung sa i Theo Thông t 156 Theo Thông t 119 Sa tên ch tiêu s [40b] trên T khai thu GTGT mu s 01/GTGT: “Thu GTGT mua vào ca d án u t (cùng tnh, thành ph trc thuc Trung ng) c bù tr v i thu GTGT còn ph i np ca ho
 11. 11. t ng s n xu t kinh doanh cùng ky tính thu”. “Thu GTGT mua vào ca d án u t c bù tr v i thu GTGT còn ph i np ca ho
 12. 12. t ng s n xu t kinh doanh cùng ky tính thu”.
 13. 13. www.danketoan.com 11/14/2014 4 1.1.2. Mu Bng kê hóa n, chng t ca hàng hóa, dch v bán ra (mu s 01-1/GTGT) B các ct “Ký hiu mu hóa n”, “Ký hiu hóa n”, “Mt hàng” B dòng “Hàng hóa, dch v không ph i tng hp trên t khai 01/GTGT” 1.1.3. Mu Bng kê hóa n, chng t ca hàng hóa, dch v mua vào (mu s 01-2/GTGT) B các ct “Ký hiu mu hóa n”, “Ký hiu hóa n”, “Mt hàng”, “Thu sut %” B dòng “Hàng hóa, dch v không iu kin khu tr”, “Hàng hóa, dch v không ph i tng hp trên t khai 01/GTGT”. 1.1.4. Mu T khai thu GTGT dành cho NNT mua bán, ch tác vàng bc, á quý (mu s 03/GTGT). Sa tên ch tiêu [27] thành “Thu GTGT ph i np: [27]=[26] x thu su t thu GTGT”. Sa i, b sung ni dung kho n 1 iu 13 Thông t s 219/2013/TT-BTC. 1.1.5. Mu Bng kê hóa n, chng t hàng hóa, dch v bán ra (mu s 04-1/GTGT). theo PP trc tip B các ct “Ký hiu mu hóa n”, “Ký hiu hóa n”, “Mt hàng”.
 14. 14. www.danketoan.com 11/14/2014 5 1.1.6. Mu Thông báo np l phí trc b nhà, t (mu s 01-1/LPTB). B sung thi hn np tin chm nht là 30 ngày k t ngày nhn c Thông báo. 1.1.7. Mu T khai thu TNCN dành cho cá nhân có thu nhp t chuyn nhng B S; thu nhp t nhn tha k và nhn quà t!ng là B S (mu s 11/KK-TNCN). Nhóm cá nhân nhn tha k, quà tng là BS và làm th tc ng s hu thì cá nhân i din khai thu, các cá nhân khác ký tên xác nhn vào t khai (không b t buc tng cá nhân khai). Tài s n nhn tha k, quà tng là BS thì h s kê khai l phí trc b không c!n ph i có t khai l phí trc b theo mu 01/LPTB. C quan thu can c
 15. 15. T khai thu TNCN theo mu s 11/KK-TNCN tính s tin l phí trc b ph i np c a ch tài s n và ra thông báo theo mu 01-1/LPTB. 1.2. Sa i im b khon 3 i
 16. 16. u 11 Thông t s 156/2013/TT-BTC v
 17. 17. h# s khai thu GTGT Bãi b các bng kê sau trong h# s khai thu GTGT: 1. B ng kê hàng hóa, dch v c áp dng thu sut thu GTGT 0% (mu s 01-3/GTGT). 2. B ng kê phân b s thu giá tr gia tang c a hàng hóa dch v mua vào c khu tr trong ky (mu s 01-4A/GTGT). 3. B ng kê khai iu chnh thu GTGT !u vào phân b c khu tr nam (mu s 01-4B/GTGT). 4. B ng kê s lng xe ô tô, xe hai bánh g n máy bán ra (mu s 01-7/GTGT)
 18. 18. www.danketoan.com 11/14/2014 6 1.3. Sa i, b sung
 19. 19. im a khon 8 i
 20. 20. u 11 Thông t s 156/ 2013/TT-BTC khai thu GTGT a) Khai thu giá tr gia tang i vi hot ng i lý - Ngi np thu là i lý bán hàng hoá, dch v hoc là i lý thu mua hàng hóa theo hình th
 21. 21. c bán, mua úng giá hng hoa hng không ph i khai thu giá tr gia tang i vi hàng hóa, dch v bán i lý; hàng hóa thu mua i lý nhng ph i khai thu giá tr gia tang i vi doanh thu hoa hng i lý c hng. Tip 1.3. Sa i, b
 22. 22. sung im a khon 8 i
 23. 23. u 11 Thông t s 156/ 2013/TT-BTC khai thu GTGT Hóa n !u ra, !u vào c a hàng hóa, dch v bán i lý và hàng hóa thu mua i lý c khai trên b ng kê mu s 01-1/GTGT và mu s 01-2/GTGT; s liu tng hp v hàng hóa, dch v bán i lý, hàng hóa thu mua i lý trên hai b ng kê này không c s dng làm can c
 24. 24. lp T khai thu giá tr gia tang. - i vi các hình th
 25. 25. c i lý khác thì ngi np thu ph i khai thu giá tr gia tang i vi hàng hoá, dch v bán hàng i lý; hàng hóa thu mua i lý và thù lao i lý c hng.
 26. 26. www.danketoan.com 11/14/2014 7 1.4. Sa i, b sung
 27. 27. im d, và e khon 8 i
 28. 28. u 11 Thông t s 156/ 2013/TT-BTC khai thu GTGT d) Ngi np thu kinh doanh dch v cho thuê tài chính không ph i np T khai thu giá tr gia tang i vi dch v cho thuê tài chính, mà ch np B ng kê hóa n hàng hoá, dch v bán ra theo mu s 01-1/GTGT và B ng kê hóa n hàng hoá, dch v mua vào theo mu s 01-2/GTGT, trong ó ch tiêu thu giá tr gia tang mua vào ch ghi tin thu giá tr gia tang c a tài s n cho thuê phù hp vi hóa n giá tr gia tang lp cho doanh thu c a dch v cho thuê tài chính trong ky kê khai. Ngi np thu ph i np h s khai thu i vi các tài s n cho n v khác thuê mua tài chính.
 29. 29. Tip 1.4. Sa i, b sung im d, và e khon 8 i
 30. 30. u 11 Thông t s 156/2013/TT-BTC khai thu GTGT ) Khai thu i vi ngi np thu có hot ng xut, nhp kh$u u% thác hàng hoá NNT nhn xut, nhp kh$u y thác hàng hóa không ph i khai thu GTGT i vi hàng hóa nhn xut, nhp kh$u y thác (trong trng hp hp ng y thác không có ni dung y thác v thc hin nghia v thu GTGT thay cho i tng y thác) nhng ph i khai thu GTGT i vi thù lao y thác c hng. Hóa n !u ra, !u vào c a hàng hóa nhn xut, nhp kh$u y thác c khai trên b ng kê mu s 01- 1/GTGT và mu s 01-2/GTGT; s liu tng hp v hàng hóa nhn y thác xut, nhp kh$u trên hai b ng kê này không c s dng làm can c
 31. 31. lp T khai thu GTGT.
 32. 32. www.danketoan.com 11/14/2014 8
 33. 33. Tip 1.4. Sa i, b sung im d, và e khon 8 i
 34. 34. u 11 Thông t s 156/2013/TT-BTC khai thu GTGT e) Vic lp các B ng kê hàng hoá, dch v mua vào, bán ra kèm theo T khai thu gi cho c quan thu trong mt s trng hp c thc hin nh sau: - i vi hàng hoá, dch v bán l( trc tip cho i tng tiêu dùng nh: in, nc, xang, d!u, dch v bu chính, vi)n thông, dch v khách sn, an u ng, vn chuyn hành khách, mua, bán vàng, bc, á quý, bán hàng hoá, dch v thuc i tng không chu thu GTGT và bán l( hàng hoá, dch v tiêu dùng khác thì c kê khai tng hp doanh s bán l(, không ph i kê khai theo tng hóa n.
 35. 35. 1.5. Bãi b ni dung ti khon 12 i
 36. 36. u 11 Thông t s 156/ 2013/TT-BTC khai thu GTGT 12. i vi các trng hp s dng hóa n GTGT cho hot ng không ph i tính thu GTGT theo quy nh c a pháp lut v thu GTGT thì ngi np thu vn thc hin khai trên b ng kê mu s 01-1/GTGT ban hành kèm theo Thông t này, không ph i tng hp lên T khai thu GTGT mu s 01/GTGT ban hành kèm theo Thông t này .
 37. 37. www.danketoan.com 11/14/2014 9 1.6. B sung hng d
 38. 38. n ti im b.2.1, khon 2 i
 39. 39. u 16 Thông t s 156/2013/TT-BTC (thu TNCN) “b.2) H s khai quyt toán b.2.1) … Trng hp t ch
 40. 40. c tr thu nhp không cp ch
 41. 41. ng t khu tr thu cho cá nhân do t ch
 42. 42. c tr thu nhp ã chm d
 43. 43. t hot ng thì c quan thu can c
 44. 44. c s d liu c a ngành thu xem xét x lý h s quyt toán thu cho cá nhân mà không b t buc ph i có ch
 45. 45. ng t khu tr thu”. 1.7. Sa du cng th nh
 46. 46. t, gch %u dòng th hai, im c.2.1 khon 2 i
 47. 47. u 16 Thông t s 156/2013/TT-BTC (thu TNCN) + Cá nhân ã tính gi m tr gia c nh cho b n thân ti t ch
 48. 48. c, cá nhân tr thu nhp nào thì np h s quyt toán thu ti c quan thu trc tip qu n lý t ch
 49. 49. c, cá nhân tr thu nhp ó. Trng hp cá nhân có thay i ni làm vic trong nam và ti t ch
 50. 50. c, cá nhân tr thu nhp cu i cùng có tính gi m tr gia c nh cho b n thân thì np h s quyt toán thu ti c quan thu qu n lý t ch
 51. 51. c, cá nhân tr thu nhp cu i cùng. Trng hp cá nhân có thay i ni làm vic trong nam và ti t ch
 52. 52. c, cá nhân tr thu nhp cu i cùng không tính gi m tr gia c nh cho b n thân thì np h s quyt toán thu ti Chi cc Thu ni cá nhân c trú (ni ang ký thng trú hoc tm trú).
 53. 53. www.danketoan.com 11/14/2014 10 1.7. Sa i, b sung im b.1 Khon 6 i
 54. 54. u 16 Thông t s 156/2013/TT-BTC (thu TNCN) “b) H s khai thu và h s mi)n thu b.1) i vi tha k, quà tng là bt ng s n, h s khai thu thc hin theo hng dn ti tit b.1, kho n 3 iu này. Riêng Hp ng chuyn nhng bt ng s n thay th b*ng b n chp giy t pháp lý ch
 55. 55. ng minh quyn c nhn tha k, quà tng và cá nhân cam kt chu trách nhim vào b n chp ó.
 56. 56. Tip 1.7. Sa i, b sung im b.1 Khon 6 i
 57. 57. u 16 Thông t s 156/2013/TT-BTC (thu TNCN) Trng hp nhóm cá nhân nhn tha k, quà tng là bt ng s n và làm th tc ng s hu thì cá nhân i din khai thu, các cá nhân khác ký tên xác nhn vào t khai mà không b t buc tng cá nhân ph i khai thu. C quan thu can c
 58. 58. t khai xác nh nghia v thu riêng cho tng cá nhân nhn tha k, quà tng.”
 59. 59. www.danketoan.com 11/14/2014 11 1.8. Sa i, b sung
 60. 60. im c Khon 6 i
 61. 61. u 16 Thông t s 156/ 2013/TT-BTC (thu TNCN) Nh*m gi m th tc hành chính cho cá nhân nhn tha k, quà tng là ch
 62. 62. ng khoán và ph!n v n góp c a nhiu công ty ti các a bàn khác nhau, theo ó, b sung hng dn nh sau c. Ni np h s khai thu: …. “Trng hp cá nhân ng thi nhn tha k, quà tng c a nhiu loi ch
 63. 63. ng khoán, ph!n v n góp thì np h s khai thu ti Chi cc thu ni cá nhân c trú (ni ang ký thng trú hoc tm trú).” 1.8. B sung im b Khon 1 i
 64. 64. u 19
 65. 65. Thông t s 156/2013/TT-BTC (khai phí, l phí) “b) H s kê khai l phí trc b nhà, t - T khai l phí trc b theo mu 01/LPTB ban hành kèm theo Thông t này; - Giy t ch
 66. 66. ng minh nhà, t có ngun g c hp pháp; - Giy t hp pháp v vic chuyn giao tài s n ký kt gia bên giao tài s n và bên nhn TS; - Các giy t ch
 67. 67. ng minh tài s n (hoc ch TS) thuc i tng không ph i np l phí trc b hoc c mi)n l phí trc b (nu có).
 68. 68. www.danketoan.com 11/14/2014 12 Tip 1.8. B sung
 69. 69. im b Khon 1 i
 70. 70. u 19 Thông t s 156/2013/TT-BTC (khai phí, l phí) Riêng i vi trng hp tài s n nhn tha k, quà tng là bt ng s n thì h s kê khai l phí trc b không c!n ph i có t khai l phí trc b theo mu 01/LPTB nêu trên. C quan thu can c
 71. 71. T khai thu thu nhp cá nhân theo mu s 11/KK-TNCN tính s tin l phí trc b ph i np c a ch tài s n và ra thông báo theo mu 01-1/LPTB ban hành kèm theo Thông t này”.
 72. 72. 1.9. Sa i, b sung kh th 2, 3, 4 khon 11 i
 73. 73. u 21 Thông t s 156/2013/TT-BTC (khoán thu) S thu H np thu khoán c mi)n, gi m do tm ngng, ngh kinh doanh c xác nh nh sau: Trng hp H np thu khoán ngh liên tc t tr+n 01 (mt) tháng (t ngày mùng 01 n ht ngày cu i cùng c a tháng ó) tr lên c gi m 1/3 s thu GTGT và thu TNCN ph i np c a quý; tng t nu ngh liên tc tr+n 02 (hai) tháng tr lên c gi m 2/3 s thu GTGT và thu TNCN ph i np c a quý, nu ngh tr+n quý c gi m toàn b s thu GTGT và thu TNCN ph i np c a quý.
 74. 74. www.danketoan.com 11/14/2014 13
 75. 75. Tip 1.9. Sa i, b sung kh th 2, 3, 4 khon 11 iu 21 Thông t
 76. 76. s 156/2013/TT-BTC (khoán thu) Trng hp H np thu khoán tm ngng, ngh kinh doanh không tr+n tháng thì không c gi m thu khoán ph i np c a tháng. Trng hp trong thi gian ngh kinh doanh, H np thu khoán vn kinh doanh thì ph i np thu GTGT và thu TNCN theo thông báo c a c quan thu.
 77. 77. 1.10. B sung khon 1 i
 78. 78. u 22 Thông t s 156/2013/TT-BTC (tài sn cho thuê) “1. Nguyên t c khai thu. H gia ình, cá nhân có tài s n cho thuê thuc i tng ph i khai, np thu GTGT, thu TNCN và np thu môn bài theo thông báo c a CQT Riêng i vi h gia ình, cá nhân có TS cho thuê mà tng s tin cho thuê trong nam thu c t mt tram triu ng tr xu ng hoc tng s tin cho thuê trung bình mt tháng trong nam t 8,4 triu ng tr xu ng thì không ph i khai, np thu GTGT, thu TNCN và c quan thu không thc hin cp hóa n l( i vi trng hp này”
 79. 79. www.danketoan.com 11/14/2014 14
 80. 80. 1.10. Sa i im b, Khon 5 i
 81. 81. u 22 Thông t s 156/2013/TT-BTC (tài sn cho thuê) “5. Thi hn np thu ... b) i vi hình th
 82. 82. c khai thu theo tng hp ng phát sinh thi hn np thu là thi im khai thu vi c quan thu thi hn np h# s khai thu.
 83. 83. 1.11. Sa i, b sung kh th 6, 7, 8, 9 khon 3 i
 84. 84. u 28 Thông t s 156/2013/TT-BTC (np thu) “Kho bc nhà nc có trách nhim ph i hp cht ch, vi c quan thu ng cp trong vic khu tr thu thu GTGT các công trình xây dng c b n b*ng ngun v n ngân sách nhà nc trên a bàn, ng thi hch toán thu ngân sách nhà nc i vi s thu GTGT ã khu tr theo nguyên t c: Công trình xây dng c b n phát sinh ti a phng cp tnh nào, thì s thu GTGT khu tr s, c hch toán vào thu ngân sách c a a phng cp tnh ó.
 85. 85. www.danketoan.com 11/14/2014 15
 86. 86. Tip 1.11. Sa i, b sung kh th 6, 7, 8, 9 khon 3 i
 87. 87. u 28 Thông t s 156/2013/TT-BTC (np thu) i vi các công trình liên tnh thì ch !u t ph i t xác nh doanh thu công trình chi tit theo tng tnh gi Kho bc nhà nc khu tr thu GTGT và hch toán thu ngân sách cho tng tnh. Riêng công trình phát sinh trong cùng tnh nhng khác a bàn huyn vi ni nhà th!u óng tr s chính hoc công trình phát sinh trên nhiu huyn (công trình liên huyn) thì Kho bc nhà nc hch toán thu ngân sách cho a bàn ni nhà th!u óng tr s chính.
 88. 88. Tip 1.11. Sa i, b sung kh th 6, 7, 8, 9 khon 3 i
 89. 89. u 28 Thông t s 156/2013/TT-BTC (np thu) i vi các công trình liên huyn, nu xác nh c doanh thu công trình chi tit theo tng huyn, thì s thu GTGT khu tr s, c Kho bc Nhà nc hch toán vào thu ngân sách c a tng huyn tng
 90. 90. ng vi s phát sinh doanh thu công trình. i vi các công trình liên huyn mà không xác nh c chính xác doanh thu công trình chi tit theo tng a bàn huyn, thì ch !u t xác nh t% l doanh thu c a công trình trên tng a bàn gi KBNN thc hin khu tr thu GTGT, trng hp ch !u t không xác nh c t% l doanh thu c a công trình trên tng a bàn thì giao Cc trng Cc thu xem xét quyt nh.”
 91. 91. www.danketoan.com 11/14/2014 16
 92. 92. 1.12. Bãi b ni dung ti Khon 2 i
 93. 93. u 29 Thông t s 156/2013/TT-BTC (thanh toán ti
 94. 94. n thu, pht) 2. Trng hp ngi np thu khi np tin vào ngân sách nhà nc ghi c th ni dung np tin (tiu mc) cho tng loi tin thu, tin chm np, tin pht trên ch
 95. 95. ng t np tin thì c quan thu thc hin hch toán theo úng th
 96. 96. t thanh toán c a tiu mc ó c hng dn ti kho n 1 iu này cho tng loi tin thu, tin chm np, tin pht ngi np thu ã ghi trên ch
 97. 97. ng t. 2. Sa i, b sung mt s i
 98. 98. u ti Thông t s 111/2013/TT-BTC.
 99. 99. www.danketoan.com 11/14/2014 17
 100. 100. 2.1. Sa i, b sung các kh 1, 2, 3, 4 i
 101. 101. u 1 Thông t s 111/2013/TT-BTC “ i
 102. 102. u 1. Ngi np thu NNT là cá nhân c trú và cá nhân không c trú theo quy nh ti iu 2 Lut Thu thu nhp cá nhân, iu 2 Ngh nh s 65/2013/N-CP ngày 27/6/2013 c a Chính ph quy nh chi tit mt s iu c a Lut Thu thu nhp cá nhân và Lut sa i, b sung mt s iu c a Lut thu thu nhp cá nhân (sau ây g+i t t là Ngh nh s 65/2013/N-CP), có thu nhp chu thu theo quy nh ti iu 3 Lut Thu thu nhp cá nhân và iu 3 Ngh nh s 65/2013/N-CP.
 103. 103. Tip 2.1. Sa i, b sung các kh 1, 2, 3, 4 i
 104. 104. u 1 Thông t s 111/2013/TT-BTC Phm vi xác nh thu nhp chu thu c a ngi np thu nh sau: i vi cá nhân c trú, thu nhp chu thu là thu nhp phát sinh trong và ngoài lãnh th Vit Nam, không phân bit ni tr thu nhp; i vi cá nhân là công dân c a qu c gia, vùng lãnh th ã ký kt Hip nh vi Vit Nam v tránh ánh thu hai l!n và ngan nga vic tr n lu thu i vi các loi thu ánh vào thu nhp và là cá nhân c trú ti Vit Nam thì nghia v thu thu nhp CN c tính t tháng n Vit Nam trong
 105. 105. www.danketoan.com 11/14/2014 18
 106. 106. Tip 2.1. Sa i, b sung các kh 1, 2, 3, 4 i
 107. 107. u 1 Thông t s 111/2013/TT-BTC trng hp cá nhân l!n !u tiên có mt ti Vit Nam n tháng kt thúc hp ng lao ng và ri Vit Nam (c tính theo tháng) không ph i thc hin các th tc xác nhn lãnh s c thc hin không thu thu trùng hai l!n theo Hip nh tránh ánh thu trùng gia hai qu c gia. i vi cá nhân không c trú, thu nhp chu thu là thu nhp phát sinh ti Vit Nam, không phân bit ni tr và nhn thu nhp” 3. Sa i, b sung mt s i
 108. 108. u ti Thông t s 219/2013/TT-BTC.
 109. 109. www.danketoan.com 11/14/2014 19
 110. 110. 3.1. B sung im g khon 7 i
 111. 111. u 5 Thông t s 219/2013/TT-BTC (tr ng hp không phi kê khai, np thu GTGT) “g) C s kinh doanh không ph i np thu GTGT khâu nhp kh$u trong trng hp nhp kh$u hàng hóa ã xut kh$u nhng b phía nc ngoài tr li. Khi c s kinh doanh bán hàng hóa b tr li này trong ni a thì ph i kê khai, np thu GTGT theo quy nh”. 3.2.Sa i, b sung khon 4 i
 112. 112. u 7 v
 113. 113. giá tính thu GTGT i vi sn phm, hàng hoá, dch v tiêu dùng ni b “4. Giá tính thu i vi s n ph$m, hàng hoá, dch v tiêu dùng ni b. i vi s n ph$m, hàng hoá, dch v c s kinh doanh xut hoc cung
 114. 114. ng s dng cho tiêu dùng phc v hot ng kinh doanh (tiêu dùng ni b), là giá tính thu GTGT c a s n ph$m, hàng hoá, dch v cùng loi hoc tng ng ti thi im phát sinh vic tiêu dùng hàng hoá, dch v. C s kinh doanh c kê khai, khu tr i vi hoá n GTGT xut tiêu dùng ni b dùng cho hot ng s n xut kinh doanh hàng hóa, dch v chu thu GTGT.
 115. 115. www.danketoan.com 11/14/2014 20 !
 116. 116. # Tip 3.2. Sa i, b sung khon 4 i
 117. 117. u 7 v
 118. 118. giá tính thu GTGT i vi sn phm, HH, DVtiêu dùng ni b Hàng hoá luân chuyn ni b nh hàng hoá c xut chuyn kho ni b, xut vt t, bán thành ph$m tip tc quá trình s n xut trong mt c s s n xut, kinh doanh hoc hàng hoá, dch v do c s KD xut hoc cung
 119. 119. ng s dng phc v hot ng KD thì không ph i tính, np thu GTGT. Trng hp CSKD t s n xut, xây dng TSC (TSC t làm) phc v s n xut, kinh doanh hàng hoá, dch v chu thu GTGT thì khi hoàn thành, nghim thu, bàn giao, c s kinh doanh không ph i lp hoá n. Thu GTGT !u vào hình thành nên tài s n c nh t làm c kê khai, khu tr theo quy nh. Tip 3.2.Sa i, b sung khon 4 i
 120. 120. u 7 v
 121. 121. giá tính thu GTGT i vi sn phm, HH, DVtiêu dùng ni b Trng hp xut máy móc, thit b, vt t, hàng hóa di hình th
 122. 122. c cho vay, cho mn hoc hoàn tr , nu có hp ng và các ch
 123. 123. ng t liên quan n giao dch phù hp, c s kinh doanh không ph i lp hóa n, tính, np thu GTGT. i vi s n ph$m, hàng hoá, dch v c s kinh doanh xut dùng cho s n xut, kinh doanh hàng hoá, dch v không chu thu GTGT là giá bán c a s n ph$m, hàng hoá, dch v cùng loi hoc tng ng ti thi im phát sinh vic tiêu dùng hàng hoá, dch v.
 124. 124. www.danketoan.com 11/14/2014 21 Tip 3.2.Sa i, b sung khon 4 i
 125. 125. u 7 v
 126. 126. giá tính thu GTGT i vi sn phm, HH, DVtiêu dùng ni b Ví d 24: n v A là DN s n xut qut in, dùng 50 s n ph$m qut l p vào các phân xng SX phc v hot ng kinh doanh c a n v thì n v A không ph i tính np thu GTGT i vi hot ng xut 50 s n ph$m qut in này. (trc theo 219: ph i lp hoá n GTGT, thu sut: 10%) Ví d 25: C s s n xut hàng may mc B có phân xng si và phân xng may. C s B xut si thành ph$m t phân xng si cho phân xng may tip tc quá trình s n xut thì c s B không ph i tính và np thu GTGT i vi si xut cho phân xng may. !
 127. 127. # Tip 3.2.Sa i, b sung khon 4 i
 128. 128. u 7 v
 129. 129. giá tính thu GTGT i vi sn phm, HH, DVtiêu dùng ni b Ví d 26: Công ty c ph!n P t XD nhà ngh gia ca cho công nhân trong khu vc SXKD. Công ty c ph!n P không có n v, t, i trc thuc thc hin hot ng xây dng này. Khi hoàn thành, nghim thu nhà ngh gia ca, Công ty c ph!n P không ph i lp hoá n. Thu GTGT !u vào hình thành nhà ngh gia ca c kê khai, khu tr theo quy nh. Ví d 27: Công ty Y là DN s n xut nc u ng óng chai, giá cha có thu GTGT 1 chai nc óng chai trên th trng là 4.000 ng. Công ty Y xut ra 300 chai nc óng chai phc v trong các cuc h+p công ty thì Công ty Y không ph i kê khai, tính thu GTGT.
 130. 130. www.danketoan.com 11/14/2014 22 !
 131. 131. # Tip 3.2.Sa i, b sung khon 4 i
 132. 132. u 7 v
 133. 133. giá tính thu GTGT i vi sn phm, HH, DV tiêu dùng ni b Ví d 28: Công ty Y là doanh nghip s n xut nc u ng óng chai, giá cha có thu GTGT 1 chai nc óng chai trên th trng là 4.000 ng. Công ty Y xut ra 300 chai nc óng chai vi mc ích không phc v s n xut kinh doanh thì Công ty Y ph i kê khai, tính thu GTGT i vi 300 chai nc xut dùng không phc v hot ng s n xut kinh doanh nêu trên vi giá tính thu là 4.000 x 300 = 1.200.000 ng. !
 134. 134. # Tip 3.2.Sa i, b sung khon 4 i
 135. 135. u 7 v
 136. 136. giá tính thu GTGT i vi sn phm, HH, DVtiêu dùng ni b Riêng i vi c s kinh doanh có s dng hàng hoá, dch v tiêu dùng ni b, luân chuyn ni b phc v cho s n xut kinh doanh nh vn t i, hàng không, ng s t, bu chính vi)n thông không ph i tính thu GTGT !u ra, c s kinh doanh ph i có van b n quy nh rõ i tng và m
 137. 137. c kh ng ch hàng hoá dch v s dng ni b theo th$m quyn quy nh.”
 138. 138. www.danketoan.com 11/14/2014 23 !
 139. 139. # 3.4. Sa i, b sung khon 3, 4 i
 140. 140. u 12 v
 141. 141. ang ký t nguyn áp d ng ph ng pháp khu tr thu GTGT 3. C s kinh doanh ang ký t nguyn áp dng phng pháp khu tr thu, bao gm: a) Doanh nghip, hp tác xã ang hot ng có doanh thu hàng nam t bán hàng hoá, cung
 142. 142. ng dch v chu thu GTGT di mt t% ng ã thc hin !y ch k toán, s sách, hoá n, ch
 143. 143. ng t theo quy nh c a pháp lut v k toán, hoá n, ch
 144. 144. ng t. b) Doanh nghip mi thành lp t d án !u t c a c s kinh doanh ang hot ng np thu giá tr gia tang theo phng pháp khu tr. !
 145. 145. # 3.4. Sa i, b sung khon 3, 4 i
 146. 146. u 12 v
 147. 147. ang ký t nguyn áp d ng ph ng pháp khu tr thu GTGT Doanh nghip mi thành lp có thc hin !u t theo d án !u t c cp có th$m quyn phê duyt thuc trng hp ang ký t nguyn áp dng phng pháp khu tr thu. Doanh nghip, hp tác xã mi thành lp có d án !u t không thuc i tng c cp có th$m quyn phê duyt theo quy nh c a pháp lut v !u t nhng có phng án !u t c ngi có th$m quyn c a doanh nghip ra quyt nh !u t phê duyt thuc i tng ang ký áp dng phng pháp khu tr thu.
 148. 148. www.danketoan.com 11/14/2014 24 !
 149. 149. # 3.4. Sa i, b sung khon 3, 4 i
 150. 150. u 12 v
 151. 151. ang ký t nguyn áp d ng ph ng pháp khu tr thu GTGT c) Doanh nghip, hp tác xã mi thành lp có thc hin !u t, mua s m, nhn góp v n b*ng tài s n c nh, máy móc, thit b, công c, dng c hoc có hp ng thuê a im kinh doanh. (b m
 152. 152. c kh ng ch giá tr 1 t% ng tr lên). d)T ch
 153. 153. c nc ngoài, cá nhân nc ngoài kinh doanh ti Vit Nam theo hp ng nhà th!u, hp ng nhà th!u ph. !
 154. 154. # 3.4. Sa i, b sung khon 3, 4 i
 155. 155. u 12 v
 156. 156. ang ký t nguyn áp d ng ph ng pháp khu tr thu GTGT ) T ch
 157. 157. c kinh t khác hch toán c thu GTGT !u vào, !u ra không bao gm doanh nghip, HTX. Doanh nghip, hp tác xã hng dn ti im a kho n này ph i gi Thông báo v vic áp dng phng pháp tính thu GTGT khu tr thu cho c quan thu qu n lý trc tip chm nht là ngày 20 tháng 12 hàng nam ca nam trc li
 158. 158. n k
 159. 159. nam ngi np thu thc hin ph ng pháp tính thu mi C s kinh doanh hng dn ti im b, c kho n này ph i gi Thông báo v vic áp dng phng pháp tính thu ti c quan thu qu n lý trc tip cùng vi h s ang ký thu.
 160. 160. www.danketoan.com 11/14/2014 25 !
 161. 161. # Tip 3.4. Sa i, b sung khon 3, 4 i
 162. 162. u 12 v
 163. 163. ang ký t nguyn áp d ng ph ng pháp khu tr thu GTGT Khi gi Thông báo v vic áp dng phng pháp tính thu GTGT ti c quan thu trc tip, c s kinh doanh không ph i gi các h s, tài liu ch
 164. 164. ng minh nh d án !u t c cp có th$m quyn phê duyt, phng án !u t c ngi có th$m quyn c a doanh nghip ra quyt nh !u t phê duyt, hóa n !u t, mua s m, h s nhn góp v n, hp ng thuê a im kinh doanh. C s kinh doanh lu gi và xut trình cho c quan thu khi có yêu c!u. !
 165. 165. # Tip 3.4. Sa i, b sung khon 3, 4 i
 166. 166. u 12 v
 167. 167. ang ký t nguyn áp d ng ph ng pháp khu tr thu GTGT Trng hp c s kinh doanh mi thành lp t ngày 01/01/2014 cha iu kin ang ký t nguyn áp dng phng pháp khu tr thu theo hng dn ti im b,c kho n 3 iu 12 Thông t s 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 c a B Tài chính, nu áp
 168. 168. ng c các iu kin hng dn ti im b, c kho n này thì c áp dng theo hng dn ti im b, c kho n 3 iu 12 Thông t này.
 169. 169. www.danketoan.com 11/14/2014 26 !
 170. 170. # Tip 3.4. Sa i, b sung khon 3, 4 i
 171. 171. u 12 v
 172. 172. ang ký t nguyn áp d ng ph ng pháp khu tr thu GTGT C s kinh doanh hng dn ti im d kho n này ph i gi Thông báo v vic áp dng phng pháp tính thu GTGT ti c quan thu qu n lý trc tip trc ngày 20 tháng 12 c a nam trc lin k nam ngi np thu thc hin phng pháp tính thu mi. Trong thi gian 5 ngày làm vic k t ngày nhn c Thông báo v vic áp dng phng pháp khu tr, c quan thu ph i có van b n thông báo cho doanh nghip, hp tác xã, c s kinh doanh bit vic chp thun hay không chp thun Thông báo v vic áp dng phng pháp khu tr thu. !
 173. 173. # Tip 3.4. Sa i, b sung khon 3, 4 i
 174. 174. u 12 v
 175. 175. ang ký t nguyn áp d ng ph ng pháp khu tr thu GTGT 4. Các trng hp khác: a) Trng hp c s kinh doanh có hot ng mua, bán, ch tác vàng, bc, á quý thì c s kinh doanh ph i hch toán riêng hot ng này np thu theo phng pháp tính trc tip trên giá tr gia tang hng dn ti iu 13 Thông t này.
 176. 176. www.danketoan.com 11/14/2014 27 !
 177. 177. # Tip 3.4. Sa i, b sung khon 3, 4 i
 178. 178. u 12 v
 179. 179. ang ký t nguyn áp d ng ph ng pháp khu tr thu GTGT b) i vi doanh nghip ang np thu GTGT theo phng pháp khu tr có thành lp chi nhánh (bao gm c chi nhánh c thành lp t d án !u t c a doanh nghip), nu chi nhánh thuc trng hp khai thu GTGT riêng theo quy nh c a pháp lut v qu n lý thu thì xác nh phng pháp tính thu c a Chi nhánh theo phng pháp tính thu c a doanh nghip ang hot ng. !
 180. 180. # Tip 3.4. Sa i, b sung khon 3, 4 i
 181. 181. u 12 v
 182. 182. ang ký t nguyn áp d ng ph ng pháp khu tr thu GTGT Trng hp chi nhánh không trc tip bán hàng, không phát sinh doanh thu hoc chi nhánh a phng cp tnh, thành ph cùng ni doanh nghip có tr s chính nhng không thc hin kê khai riêng thì thc hin khai thu tp trung ti tr s chính c a doanh nghip. c) i vi doanh nghip, hp tác xã mi thành lp khác không thuc các trng hp hng dn ti kho n 3 iu này thì áp dng phng pháp tính trc tip theo hng dn ti iu 13 Thông t này.
 183. 183. www.danketoan.com 11/14/2014 28 !
 184. 184. # Tip 3.4. Sa i, b sung khon 3, 4 i
 185. 185. u 12 v
 186. 186. ang ký t nguyn áp d ng ph ng pháp khu tr thu GTGT d) Khi ht nam dng lch !u tiên t khi thành lp, nu DN, HTX có doanh thu t 1 t% ng tr lên theo cách xác nh ti kho n 2 iu này và thc hin !y ch k toán, hoá n, ch
 187. 187. ng t theo quy nh c a pháp lut v k toán, hoá n, ch
 188. 188. ng t thì tip tc áp dng phng pháp khu tr thu; nu DN, HTX không t m
 189. 189. c doanh thu t mt t% ng tr lên nhng vn thc hin !y ch k toán, hóa n, ch
 190. 190. ng t theo quy nh c a pháp lut v k toán, hóa n, ch
 191. 191. ng t thì c ang ký t nguyn tip tc áp dng phng pháp khu tr thu theo hng dn ti im a kho n 3 iu này. Sau nam dng lch !u tiên t khi thành lp, DN, HTX áp dng n nh phng pháp tính thu trong 2 nam liên tc. !
 192. 192. # Tip 3.4. Sa i, b sung khon 3, 4 i
 193. 193. u 12 v
 194. 194. ang ký t nguyn áp d ng ph ng pháp khu tr thu GTGT Th tc chuyn i phng pháp tính thu thc hin theo quy nh c a pháp lut v qu n lý thu. Trng hp ht nam dng lch !u tiên t khi thành lp, doanh nghip, hp tác xã không t m
 195. 195. c doanh thu t mt t% ng tr lên thì tip tc áp dng phng pháp tính trc tip. Ví d 53: Công ty TNHH thng mi dch v X thành lp và b t !u hot ng t tháng 4/2014, Công ty TNHH thng mi dch v áp dng phng pháp tính trc tip các ky tính thu GTGT trong nam 2014. n ht ky tính thu tháng 11/2014, Công ty TNHH thng mi dch v X xác nh doanh thu nh sau:
 196. 196. www.danketoan.com 11/14/2014 29 !
 197. 197. # Tip 3.4. Sa i, b sung khon 3, 4 i
 198. 198. u 12 v
 199. 199. ang ký t nguyn áp d ng ph ng pháp khu tr thu GTGT Ly ch tiêu tng doanh thu trên t khai thu GTGT c a ky tính thu t tháng 4 n ht tháng 11 nam 2014 chia cho 8 tháng, sau ó nhân vi 12 tháng. Trng hp doanh thu c tính xác nh c t 1 t% ng tr lên thì Công ty TNHH thng mi dch v X chuyn sang áp dng phng pháp khu tr thu t ngày 1/1/2015 và cho hai nam 2015, 2016. !
 200. 200. # Tip 3.4. Sa i, b sung khon 3, 4 i
 201. 201. u 12 v
 202. 202. ang ký t nguyn áp d ng ph ng pháp khu tr thu GTGT Trng hp doanh thu c tính theo cách xác nh trên cha n 1 t% ng và Công ty TNHH thng mi dch v X thc hin !y ch k toán, hóa n, ch
 203. 203. ng t theo quy nh c a pháp lut v k toán, hóa n, ch
 204. 204. ng t thì Công ty TNHH thng mi dch v X tip tc áp dng phng pháp tính trc tip trong nam 2015 và nam 2016 thuc trng hp ang ký t nguyn áp dng PP khu tr theo hng dn ti kho n 3 iu này. Nu Công ty TNHH thng mi dch v X tip tc ang ký t nguyn áp dng PP khu tr thì Công ty TNHH thng mi dch v X tip tc áp dng phng pháp khu tr trong hai nam 2015, 2016.” Vic xác nh PP tính thu GTGT c a Công ty TNHH thng mi dch v X trong nam 2017, 2018 ph thuc vào DT t hot ng SXKD c a Công ty trong nam 2016.
 205. 205. www.danketoan.com 11/14/2014 30 !
 206. 206. # 3.5. Sa i, b sung khon 1 i
 207. 207. u 13 (ph ng pháp tính trc “1. S thu GTGT ph i np theo phng pháp tính trc tip trên GTGT b*ng giá tr gia tang nhân vi thu sut thu giá tr gia tang 10% áp dng i vi hot ng mua, bán, ch tác vàng bc, á quý. … tip trên GTGT) Tip 3.6. Sa i, b sung khon 4 i
 208. 208. u 14 !
 209. 209. # 4. Khu tr thu GTGT trong mt s trng hp c th nh sau: a) i vi c s s n xut kinh doanh t ch
 210. 210. c s n xut khép kín, hch toán tp trung có s dng s n ph$m thuc i tng không chu thu GTGT qua các khâu s n xut ra mt hàng chu thu GTGT thì s thu GTGT !u vào ti các khâu c khu tr toàn b. … v
 211. 211. nguyên t'c khu tr thu GTGT
 212. 212. www.danketoan.com 11/14/2014 31 Tip 3.6. Sa i, b sung khon 4 i
 213. 213. u 14 !
 214. 214. # v
 215. 215. nguyên t'c khu tr thu GTGT “Ví d s 58a: Doanh nghip A !u t xây dng vùng nguyên liu và nhà máy s n xut khép kín t khâu nuôi trng (bao gm c thuê gia công nuôi trng mà doanh nghip A !u t toàn b gi ng, ao, h, hàng rào, h th ng ti tiêu, tàu thuyn và nguyên, vt liu !u vào khác nh th
 216. 216. c an chan nuôi, thu c thú y, dch v thú y…), n khâu ch bin phi-lê cá tra ông lnh xut kh$u và bán trong nc. Trong quá trình s n xut doanh nghip A ã mua thêm cá tra c a các doanh nghip khác hoc c a các h nông dân. Tip 3.6. Sa i, b sung khon 4 i
 217. 217. u 14 !
 218. 218. # v
 219. 219. nguyên t'c khu tr thu GTGT Cá tra mua ngoài trc khi a vào nhà máy u c tp trung nuôi ti ao h c a doanh nghip A cùng cá tra do doanh nghip A t nuôi. Cá tra do doanh nghip t nuôi và cá tra mua ngoài c a vào nhà máy ch bin thành s n ph$m cá tra phi-lê (cá fillet) qua công on và theo quy trình: Cá nguyên liu - làm sch - c t !u, lt da - b ni tng - c t phi-lê - p mu i - ông lnh - xut bán. Doanh nghip A c thc hin kê khai khu tr thu GTGT nh sau:
 220. 220. www.danketoan.com 11/14/2014 32 Tip 3.6. Sa i, b sung khon 4 i
 221. 221. u 14 !
 222. 222. # v
 223. 223. nguyên t'c khu tr thu GTGT - Doanh nghip A c khu tr toàn b thu GTGT !u vào c a TSC và c a hàng hóa, dch v mua vào không hình thành tài s n c nh ti nhà máy phc v khâu s ch cá tra phi-lê theo quy trình nêu trên. - Cá tra phi-lê có ngun g c do doanh nghip A t nuôi xut kh$u c áp dng thu sut 0% và doanh nghip c khu tr toàn b thu GTGT !u vào có liên quan n hot ng xut kh$u cá tra phi-lê. Trng hp doanh nghip nuôi cá tra sau ó ch bin thành cá tra phi-lê va xut kh$u va bán trong nc thì thu GTGT !u vào c phân b theo t% l % doanh thu xut kh$u/Tng Doanh thu (doanh thu xut kh$u và doanh thu bán trong nc).” 3.7. Sa i, b sung khon 3 i
 224. 224. u 15 (i
 225. 225. u kin khu tr thu) Sa i kh th
 226. 226. nht im c kho n 3 iu 15 Thông t s 219/2013/TT-BTC: b quy nh ph i ghi chú trên B ng kê hóa n GTGT !u vào (mu s 01-2/GTGT) v thi hn thanh toán theo hp ng i vi hp ng thanh toán tr chm. B sung hng dn ti kh !u kho n 3 iu 15: “Bên mua không c!n ph i ang ký hoc thông báo vi c quan thu tài kho n tin vay ti các t ch
 227. 227. c tín dng dùng thanh toán cho nhà cung cp”.
 228. 228. www.danketoan.com 11/14/2014 33 !
 229. 229. # 3.8. Sa i, b sung im c khon 4 i
 230. 230. u 15 (i
 231. 231. u kin khu tr thu) “c) Trng hp hàng hoá, dch v mua vào c thanh toán u% quyn qua bên th
 232. 232. ba thanh toán qua ngân hàng (bao gm c trng hp bên bán yêu c!u bên mua thanh toán tin qua ngân hàng cho bên th
 233. 233. ba do bên bán ch nh) thì vic thanh toán theo u% quyn hoc thanh toán cho bên th
 234. 234. ba theo ch nh c a bên bán ph i c quy nh c th trong hp ng di hình th
 235. 235. c van b n và bên th
 236. 236. ba là mt pháp nhân hoc th nhân ang hot ng theo quy nh c a pháp lut. !
 237. 237. # Tip 3.8. Sa i, b sung im c khon 4 i
 238. 238. u 15 (i
 239. 239. u kin khu tr thu) Trng hp sau khi thc hin các hình th
 240. 240. c thanh toán nêu trên mà ph!n giá tr còn li c thanh toán b*ng tin có giá tr t 20 triu ng tr lên thì ch c khu tr thu i vi trng hp có ch
 241. 241. ng t thanh toán qua ngân hàng”. Khi kê khai hoá n thu GTGT !u vào, c s kinh doanh ghi rõ phng th
 242. 242. c thanh toán c quy nh c th trong hp ng vào ph!n ghi chú trên b ng kê hoá n, ch
 243. 243. ng t hàng hoá, dch v mua vào.
 244. 244. www.danketoan.com 11/14/2014 34 3.9. Sa i khon 4 i
 245. 245. u 16 Thông t 219/2014/TT-BTC v
 246. 246. /k khu tr, hoàn thu HHDV xut khu B iu kin hóa n bán hàng hóa, cung
 247. 247. ng dch v trong iu kin h s, th tc hoàn thu GTGT i vi hàng hóa, dch v xut kh$u (C s kinh doanh s dng ngay hóa n thng mi trong h s h i quan). 4. Sa i, b sung mt s i
 248. 248. u ti Thông t s 08/2013/TT-BTC. Ban hành kèm theo Thông t này: Mu Giy np tin vào NSNN (mu s C1-02/NS và C1- 03/NS) thay th cho mu Giy np tin vào NSNN ban hành kèm theo Quyt nh s 759/Q-BTC ngày 16/4/2013 c a B Tài chính v vic ính chính Thông t s 08/2013/TT-BTC ngày 10/1/2013 c a B Tài chính hng dn thc hin k toán nhà nc áp dng cho H th ng thông tin qu n lý Ngân sách và Kho bc (g+i t t là TABMIS).
 249. 249. www.danketoan.com 11/14/2014 35 5. Sa i, b sung mt s i
 250. 250. u ti Thông t s 85/2011/TT-BTC. Ban hành kèm theo Thông t này: Mu B ng kê np thu (01/BKNT) thay th cho mu B ng kê np thu (01/BKNT) ban hành kèm theo Thông t s 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 c a B Tài chính hng dn quy trình t ch
 251. 251. c ph i hp thu ngân sách nhà nc gia Kho bc Nhà nc - Tng cc Thu - Tng cc H i quan và các ngân hàng thng mi. 6. Sa i, b sung mt s i
 252. 252. u ti Thông t s 39/2014/TT-BTC.
 253. 253. www.danketoan.com 11/14/2014 36 iêu
 254. 254. $% #' ()'*+ 6.1. Sa i, b sung khon 2 i
 255. 255. u 3 Thông t s 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 ca BTC (loi, hình thc H n) 2. Các loi hóa n: a) Hoá n giá tr gia tang (mu s 3.1 Ph lc 3 và mu s 5.1 Ph lc 5 ban hành kèm theo Thông t này) là loi hoá n dành cho các t ch
 256. 256. c khai, tính thu giá tr gia tang theo phng pháp khu tr trong các hot ng sau: - Bán hàng hoá, cung
 257. 257. ng dch v trong ni a; - Hot ng vn t i qu c t; - Xut vào khu phi thu quan và các trng hp c coi nh xut kh$u; - Xut kh$u hàng hóa, cung
 258. 258. ng dch v ra nc ngoài. !iêu
 259. 259. $% 6.1. Sa i, b sung khon 2 i
 260. 260. u 3 Thông t s 39/2014/TT-BTC #' ngày 31/3/2014 ca BTC (loi, hình thc H n) b) Hoá n bán hàng dùng cho các i tng sau ây: - T ch
 261. 261. c, cá nhân khai, tính thu GTGT theo phng pháp trc tip khi bán hàng hoá, dch v trong ni a, xut vào khu phi thu quan và các trng hp c coi nh xut kh$u, xut kh$u hàng hóa, cung
 262. 262. ng dch v ra nc ngoài (mu s 3.2 Ph lc 3 và mu s 5.2 Ph lc 5 ban hành kèm theo Thông t này). - T ch
 263. 263. c, cá nhân trong khu phi thu quan khi bán hàng hoá, cung
 264. 264. ng dch v vào ni a và khi bán hàng hoá, cung
 265. 265. ng dch v gia các t ch
 266. 266. c, cá nhân trong khu phi thu quan vi nhau, xut kh$u hàng hóa, cung
 267. 267. ng dch v ra nc ngoài, trên hóa n ghi rõ “Dành cho t ch
 268. 268. c, cá nhân trong khu phi thu quan” (mu s 5.3 Ph lc 5 ban hành kèm theo Thông t này).
 269. 269. www.danketoan.com 11/14/2014 37 !iêu
 270. 270. $% 6.1. Sa i, b sung khon 2 i
 271. 271. u 3 Thông t s 39/2014/TT-BTC #' ngày 31/3/2014 ca BTC (loi, hình thc H n) Ví d: - Doanh nghip A là DN khai thu GTGT theo phng pháp khu tr va có hot ng bán hàng trong nc va có hot ng xut kh$u ra nc ngoài. Doanh nghip A s dng hoá n GTGT cho hot ng bán hàng trong nc và hot ng xut kh$u ra nc ngoài không c!n lp hóa n GTGT cho hot ng xut kh$u ra nc ngoài. - Doanh nghip B là doanh nghip khai thu giá tr gia tang theo phng pháp khu tr va có hot ng bán hàng trong nc va có hot ng bán hàng cho t ch
 272. 272. c, cá nhân trong khu phi thu quan. Doanh nghip B s dng hoá n GTGT cho hot ng bán hàng trong nc và cho hot ng bán hàng vào khu phi thu quan. !iêu
 273. 273. $% 6.1. Sa i, b sung khon 2 i
 274. 274. u 3 Thông t s 39/2014/TT-BTC #' - Doanh nghip C là doanh nghip ch xut bán hàng vào ni a và bán hàng hóa ra nc ngoài (ngoài lãnh th Vit Nam) thì s dng hóa n bán hàng khi bán vào ni a, trên hóa n ghi rõ “Dành cho t ch
 275. 275. c, cá nhân trong khu phi thu quan”; khi bán hàng hóa ra nc ngoài (ngoài lãnh th Vit Nam), doanh nghip C không c%n lp hóa n bán hàng. - Doanh nghip D là doanh nghip khai thu GTGT theo phng pháp trc tip, khi bán hàng hoá, dch v trong nc, cho khu phi thu quan, khi xut kh$u hàng hoá ra nc ngoài doanh nghip D s dng hoá n bán hàng. Khi xut hàng hóa ra nc ngoài, doanh nghip D không c%n lp hóa n bán hàng. … ngày 31/3/2014 ca BTC (loi, hình thc H n)
 276. 276. www.danketoan.com 11/14/2014 38 !iêu
 277. 277. ,-$% 6.2. Sa i, b sung im g khon 1 i
 278. 278. u 4 Thông t s 39/2014/TT-BTC ngày '#' 31/3/2014 ca BTC (ni dung H n) “g) Tên hàng hóa, dch v; n v tính; s lng; n giá hàng hóa, dch v; thành tin ghi b*ng s và b*ng ch. Trng hp t ch
 279. 279. c kinh doanh có s dng ph!n mm k toán theo h th ng ph!n mm c a công ty m- là Tp oàn a qu c gia thì ch tiêu n v tính c s dng b*ng ting Anh theo h th ng ph!n mm c a Tp oàn.” 6.2. Sa i, b sung im a khon 3 i
 280. 280. u 4 Thông t s 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 ca BTC (ni dung H n) !iêu
 281. 281. ,- $% '#' “a) T ch
 282. 282. c kinh doanh bán hàng hoá, dch v có th to, phát hành và s dng hoá n không nht thit ph i có ch ký ngi mua, du c a ngi bán trong trng hp sau: hóa n in; hóa n nc; hóa n dch v vi)n thông; hoá n dch v ngân hàng áp
 283. 283. ng iu kin t in theo hng dn ti Thông t này. Trng hp kinh doanh dch v thì trên hóa n không nht thit ph i có tiêu th
 284. 284. c “n v tính”
 285. 285. www.danketoan.com 11/14/2014 39 !iêu
 286. 286. ,- $% 6.3. Sa i, b sung im b, c khon 1 i
 287. 287. u 16 Thông t s #' 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 ca BTC (lp H n) b) Ngi bán ph i lp hóa n khi bán hàng hóa, dch v, bao gm c các trng hp hàng hoá, dch v dùng khuyn mi, qu ng cáo, hàng mu; hàng hoá, dch v dùng cho, biu, tng, trao i, tr thay lng cho ngi lao ng và tiêu dùng ni b (tr hàng hoá luân chuyn ni b tip tc quá trình s n xut). xut hàng hoá di các hình th
 288. 288. c cho vay, cho mn hoc hoàn tr hàng hoá. ... !iêu
 289. 289. ,-* $% 6.3. Sa i, b sung im b, c khon 1 i
 290. 290. u 16 Thông t s #' 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 ca BTC (lp H n) c) Hóa n c lp mt l!n thành nhiu liên. Ni dung lp trên hóa n ph i c th ng nht trên các liên hóa n có cùng mt s . i vi hóa n thu cc dch v vi)n thông, hóa n tin in, hóa n tin nc, hóa n thu phí c a các ngân hàng, vé vn t i hành khách c a các n v vn t i, các loi tem, vé, th( và mt s trng hp theo hng dn c a B Tài chính, khi lp hóa n c thay th liên 1 b*ng b ng kê chi tit s hoá n thc t ã lp. Chi tit m.i s hoá n giao khách hàng c th hin trên mt dòng c a B ng kê vi !y các tiêu th
 291. 291. c ã c ang ký ti hóa n mu gi cùng Thông báo phát hành hóa n n c quan thu qu n lý trc tip.
 292. 292. www.danketoan.com 11/14/2014 40 !iêu
 293. 293. ,-* $% Tip 6.3. Sa i, b sung im b, c khon 1 i
 294. 294. u 16 Thông t s #' 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 ca BTC (lp H n) B ng kê c lp hàng tháng, c in ra giy lu tr b o qu n hoc lu tr b*ng phng tin in t (Ví d nh: bút nh (ia flash USB), ia CD và DVD, ia c
 295. 295. ng g n ngoài, ia c
 296. 296. ng g n trong). Vic b o qu n, lu tr b ng kê thc hin theo quy nh hin hành v b o qu n, lu tr tài liu k toán. Nu lu tr b*ng giy thì b ng kê ph i có !y tên, ch ký ngi lp b ng kê; tên, ch ký th trng n v; du n v. Nu lu tr b*ng phng tin in t thì b ng kê ph i có ch ký in t c a n v và ni dung b ng kê ph i m b o có th truy cp kt xut và in ra giy khi c!n tham chiu. Các n v ph i chu trách nhim v tính chính xác và !y thông tin trên b ng kê hóa n ã lp trong ngày, trong tháng và ph i m b o lu tr cung cp cho c quan thu và các c quan ch
 297. 297. c nang khác khi có yêu c!u”. !iêu ./$
 298. 298. 01,- 6.4. Bãi b kh th 7 im a khon 2 i
 299. 299. u 16 Thông t s 39/2014/TT-BTC ngày #' 31/3/2014 ca BTC (lp H n) Ngày lp hóa n i vi hàng hoá, dch v xut kh$u do ngi xut kh$u t xác nh phù hp vi tho thun gia ngi xut kh$u và ngi nhp kh$u. Ngày xác nh doanh thu xut kh$u tính thu là ngày xác nhn hoàn tt th tc h i quan trên t khai h i quan.
 300. 300. www.danketoan.com 11/14/2014 41 !iêu oi $
 301. 301. 01 6.4. Sa i kh th 2 i
 302. 302. u 27 Thông t s 39/2014/TT-BTC #' ngày 31/3/2014 ca BTC (B/cáo s d ng hóa n) B hng dn doanh nghip mi thành lp ph i báo cáo tình hình s dng hóa n theo tháng: “Riêng doanh nghip mi thành lp, doanh nghip s dng hóa n t in, t in có hành vi vi phm không c s dng hóa n t in, t in, doanh nghip thuc loi r i ro cao v thu thuc din mua hoá n c a c quan thu theo hng dn ti iu 11 Thông t này thc hin np Báo cáo tình hình s dng hóa n theo tháng.” 7. Sa i, b sung mt s i
 303. 303. u ti Thông t s 78/2014/TT-BTC.
 304. 304. www.danketoan.com 11/14/2014 42 iêu 6 S
 305. 305. ,-2% 7.1. Sa i, b sung im b Khon 3 i
 306. 306. u 5 Thông t 78/13' 2014/TT-BTC v
 307. 307. doanh thu Hng dn rõ i vi hàng hóa, dch v tiêu dùng ni b tip tc quá trình s n xut, kinh doanh c a doanh nghip không ph i tính vào doanh thu tính thu TNDN và có các ví d, c th: “b) i vi hàng hoá, dch v dùng trao i; tiêu dùng ni b (không bao gm hàng hoá, dch v s dng tip tc quá trình s n xut, kinh doanh c a doanh nghip) c xác nh theo giá bán c a s n ph$m, hàng hoá, dch v cùng loi hoc tng ng trên th trng ti thi im trao i; tiêu dùng ni b . !iêu 6 S
 308. 308. ,-2% Tip 7.1. Sa i, b sung im b Khon 3 i
 309. 309. u 5 13' Thông t 78/2014/TT-BTC v
 310. 310. doanh thu Ví d: Doanh nghip A có ch
 311. 311. c nang s n xut ph tùng ôtô và l p ráp ôtô. Doanh nghip A dùng s n ph$m l p ôtô do doanh nghip s n xut trng bày, gii thiu s n ph$m hoc dùng l p ôtô tip tc l p ráp thành ôtô hoàn chnh thì trong trng hp này s n ph$m l p ôtô c a doanh nghip không ph i quy i tính vào doanh thu tính thu TNDN. Ví d: Doanh nghip B là doanh nghip s n xut máy tính. Trong nam doanh nghip B có xut mt s máy tính do chính doanh nghip s n xut cho cán b công nhân viên dùng làm vic ti doanh nghip thì các s n ph$m máy tính này không ph i quy i tính vào doanh thu tính thu thu nhp doanh nghip”.
 312. 312. www.danketoan.com 11/14/2014 43 7.2. Sa i, b sung Khon 1 i
 313. 313. u 6 !iêu 6 S
 314. 314. 2% Thông t 78/2014/TT-BTC v
 315. 315. khon chi c tr, không c 13' tr B sung hng dn tính vào chi phí c tr khi xác nh thu nhp chu thu i vi trng hp mua hàng hóa dch v có hóa n in trc tip t máy tính tin theo quy nh c a pháp lut v hóa n: “Trng hp doanh nghip mua hàng hóa, dch v liên quan n hot ng s n xut kinh doanh c a doanh nghip và có hóa n in trc tip t máy tính tin theo quy nh c a pháp lut v hóa n; hóa n này nu có giá tr t 20 triu ng tr lên thì doanh nghip can c
 316. 316. vào hóa n này và ch
 317. 317. ng t thanh toán không dùng tin mt c a doanh nghip tính vào chi phí c tr khi xác nh thu nhp chu thu. Tip 7.2. Sa i, b sung Khon 1 i
 318. 318. u 6 !iêu 6 S
 319. 319. 2% Thông t 78/2014/TT-BTC v
 320. 320. khon chi c tr, không c 13' tr Trng hp doanh nghip mua hàng hóa, dch v liên quan n hot ng s n xut kinh doanh c a doanh nghip và có hóa n in trc tip t máy tính tin theo quy nh c a pháp lut v hóa n; hóa n này nu có giá tr di 20 triu ng và có thanh toán b*ng tin mt thì doanh nghip can c
 321. 321. vào hóa n này và ch
 322. 322. ng t thanh toán b*ng tin mt c a doanh nghip tính vào chi phí c tr khi xác nh thu nhp chu thu”.
 323. 323. www.danketoan.com 11/14/2014 44 !iêu 6 S
 324. 324. ,- 2% 7.3. Sa i, b sung im Khon 1 i
 325. 325. u 19 Thông t 78/2014/TT-BTC v
 326. 326. thu sut u ãi #13' “) Thu nhp c a doanh nghip t thc hin d án !u t mi trong linh vc s n xut (tr d án s n xut mt hàng chu thu tiêu th c bit, d án khai thác khoáng s n) áp
 327. 327. ng mt trong hai tiêu chí sau: - D án có quy mô v n !u t ang ký l!n !u t i thiu 6 (sáu) nghìn t% ng, thc hin gi i ngân không quá 3 nam k t khi c cp Giy ch
 328. 328. ng nhn !u t và có tng doanh thu t i thiu t 10 (mi) nghìn t% ng/nam chm nht sau 3 nam k t nam có doanh thu (chm nht nam th
 329. 329. 4 k t nam có doanh thu doanh nghip ph i t tng doanh thu t i thiu t 10 (mi) nghìn t% ng/nam). !iêu 6 S
 330. 330. 2% Tip 7.3. Sa i, b sung im Khon 1 i
 331. 331. u 19 Thông t 78/2014/13' TT-BTC v
 332. 332. thu sut u ãi - D án có quy mô v n !u t ang ký l!n !u t i thiu 6 (sáu) nghìn t% ng, thc hin gi i ngân không quá 3 nam k t khi c cp Giy ch
 333. 333. ng nhn !u t và s dng trên 3.000 lao ng chm nht sau 3 nam k t nam có doanh thu (chm nht nam th
 334. 334. 4 k t nam có doanh thu doanh nghip ph i t iu kin s dng s lao ng thng xuyên bình quân nam trên 3.000 lao ng). S lao ng quy nh ti im này là s lao ng có ký hp ng lao ng làm vic toàn b thi gian, không tính s lao ng bán thi gian và lao ng hp ng ng n hn di 1 nam.
 335. 335. www.danketoan.com 11/14/2014 45 !iêu 6 S
 336. 336. 2% Tip 7.3. Sa i, b sung im Khon 1 i
 337. 337. u 19 Thông t 78/2014/13' TT-BTC v
 338. 338. thu sut u ãi S lao ng s dng thng xuyên bình quân nam c xác nh theo hng dn ti Thông t s 40/2009/TT-BLTBXH ngày 03 tháng 12 nam 2009 c a B Lao ng - Thng binh và Xã hi. Trng hp d án !u t không áp
 339. 339. ng các tiêu chí quy nh ti im này (không k b chm tin do nguyên nhân khách quan trong khâu gi i phóng mt b*ng, gi i quyt th tc hành chính c a c quan nhà nc hoc do thiên tai, ch h+a, ha hon và c c quan cp Giy ch
 340. 340. ng nhn !u t chp thun, báo cáo Th tng Chính ph phê duyt) thì doanh nghip không c hng u ãi thu thu nhp doanh nghip, ng thi doanh nghip ph i kê khai, np s tin thu thu nhp doanh nghip ã kê khai hng u ãi c a các nam trc (nu có) và np tin chm np tin thu theo quy nh, nhng doanh nghip không b x pht v hành vi khai sai theo quy nh c a pháp lut v qu n lý thu.” 8. Hiu lc thi hành
 341. 341. www.danketoan.com 11/14/2014 46 iêu 1. Hieu lc thi hành 8. Hiu lc thi hành 1. Thông t này có hiu lc thi hành t ngày 01 tháng 9 nam 2014. i vi nhng trng hp thc hin th tc, biu mu theo các Thông t quy nh ti kho n 2 iu này mà doanh nghip c!n thi gian chu$n b thì doanh nghip c ch ng la ch+n th tc, biu mu theo quy nh hin hành và theo quy nh sa i, b sung tip tc thc hin n ht 31/10/2014 mà không c!n thông báo, ang ký vi c quan thu. Tng cc Thu có trách nhim ch o, hng dn c th vic thc hin quy nh này. ang ký Ch ký s trong T9/2014 c chit khu 25% tin mt. Liên h 0983 618 868 !iêu 1. Hieu lc thi hành 8. Hiu lc thi hành 2. Bãi b các hng dn, mu biu ti các Thông t s 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông t s 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông t s 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông t s 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông t s 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông t s 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông t s 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 c a B Tài chính ã c sa i, b sung, thay th, bãi b ti Thông t này.
 342. 342. www.danketoan.com 11/14/2014 47 !iêu 1. Hieu lc thi hành 8. Hiu lc thi hành 3. Các th tc hành chính v thu khác không c hng dn ti Thông t này tip tc thc hin theo các van b n pháp lut hin hành. Trong quá trình thc hin, nu có khó khan, vng m c, ngh các n v, c s kinh doanh ph n ánh kp thi v B Tài chính c nghiên c
 343. 343. u gi i quyt./.

×