Graphics Processing Units (GPU)
και CUDA
Κ. Διαμαντάρασ
Τμιμα Πλθροφορικισ
ΑΤΕΙ Θεςςαλονίικθσ
2013
Βαςικζσ Ερωτιςεισ και Απαντιςεισ
http://aetos.it.teithe.gr/~kdiamant/CompArchParallel/CUDA/cuda_gr.htm

 Τι είναι μια Gra...
Κάρτεσ GPU τθσ NVIDIA
https://developer.nvidia.com/cuda-gpus
Αρχιτεκτονική

Κάρτεσ

Kepler
(compute capability
3.x)

Quadr...
Κάρτεσ GPU τθσ NVIDIA
Kepler: GeForce ςειρά 600

Tesla: GeForce ςειρά 500

Fermi: GeForce ςειρά 400

4

Κ. Διαμαντάρας

Πρ...
nVIDIA: Αρχιτεκτονικι GPU
Αρχιτεκτονικι Fermi: 16 Streaming MultiProcessors (SM)

5

Κ. Διαμαντάρας

Προηγμένες Αρτιτεκτον...
nVIDIA: Αρχιτεκτονικι Fermi
 16 SM με 32 cores ο κακζνασ οπότε ςυνολικά

υπάρχουν 512 cores. Οι SM είναι τοποκετθμζνοι
γφ...
Streaming Multiprocessor (SM)

7

Κ. Διαμαντάρας

Προηγμένες Αρτιτεκτονικές
Η/Υ & Παράλληλα Σσστήματα
Ο Streaming MP (SM)
 32 πυρινεσ (cores). Κάκε πυρινασ είναι ζνασ πολφ απλόσ











8

επεξεργαςτισ ο οποίοσ πε...
Ο Streaming MP (SM)
 Ζνασ SM δρομολογεί νιματα ςε groups που

καλοφνται warps. Το πλικοσ των νθμάτων ςε ζνα warp
ςχετίηετ...
Ο πυρινασ (core)

10

Κ. Διαμαντάρας

Προηγμένες Αρτιτεκτονικές
Η/Υ & Παράλληλα Σσστήματα
Σφγκριςθ Fermi - Kepler
Fermi
GF100

Kepler
GK104

Kepler
GK110

Compute capability

2.0

2.1

3.0

3.5

Threads / Warp

3...
CUDA
 Τι είναι θ CUDA;
 http://www.nvidia.com/object/cuda_home_new.html

Προγραμματιςτικό μοντζλο τθσ εταιρείασ nVIDIA τ...
Στιςιμο CUDA
https://developer.nvidia.com/cuda-downloads

13

Κ. Διαμαντάρας

Προηγμένες Αρτιτεκτονικές
Η/Υ & Παράλληλα Σσ...
Προγραμματιςμόσ CUDA
 Δυνατότθτα ανάπτυξθσ εφαρμογών GPU

χρθςιμοποιώντασ μια επζκταςθ τθσ γλώςςασ C.
Υποςτθρίηονται επίς...
Προγραμματιςμόσ CUDA
 Ζνα kernel προκαλεί τθν εκτζλεςθ ενόσ Πλζγματοσ (Grid)
 Ζνα Πλζγμα αποτελείται από Ν Blocks νθμάτω...
Παράδειγμα Προγράμματοσ
 http://aetos.it.teithe.gr/~kdiamant/CompArchParallel

/CUDA/cuda_gr.htm

16

Κ. Διαμαντάρας

Προ...
Λζξεισ κλειδιά
Η f()
καλείται από

Η f()
εκτελείται ςτθ

GPU (device)

GPU (device)

__global__

__global__ float f() {
.....
Περιοριςμοί kernels
 Δεν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςυναρτιςεισ που

χρθςιμοποιοφν ςυςκευζσ I/O (οκόνθ, πλθκτρολόγιο, κάρ...
Μοντζλο μνιμθσ CUDA/GPU
 Τα νιματα μζςα ςε ζνα block μποροφν να ςυνεργαςτοφν
 είτε μοιραηόμενα τθν κοινι μνιμθ του block...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Σύντομη εισαγωγή στην τεχνολογία GPU και την CUDA

5,782 views

Published on

Σύντομη εισαγωγή στην τεχνολογία των προγραμματιζόμενων καρτών γραφικών GPU της nVIDIA και την προγραμματιστική πλατφόρμα CUDA.

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,782
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5,465
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Σύντομη εισαγωγή στην τεχνολογία GPU και την CUDA

 1. 1. Graphics Processing Units (GPU) και CUDA Κ. Διαμαντάρασ Τμιμα Πλθροφορικισ ΑΤΕΙ Θεςςαλονίικθσ 2013
 2. 2. Βαςικζσ Ερωτιςεισ και Απαντιςεισ http://aetos.it.teithe.gr/~kdiamant/CompArchParallel/CUDA/cuda_gr.htm  Τι είναι μια Graphics Processing Unit (GPU)?  Μια κάρτα γραφικών, (ςυχνά αποκαλείται και device) με μεγάλο πλικοσ επεξεργαςτικών μονάδων που καλοφνται πυρήνες (cores). Οι πυρινεσ είναι διακζςιμοι ςτον προγραμματιςτι ώςτε μζςω μιασ κατάλλθλθσ βιβλιοκικθσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για παράλλθλθ εκτζλεςθ προγραμμάτων. 2 Κ. Διαμαντάρας Προηγμένες Αρτιτεκτονικές Η/Υ & Παράλληλα Σσστήματα
 3. 3. Κάρτεσ GPU τθσ NVIDIA https://developer.nvidia.com/cuda-gpus Αρχιτεκτονική Κάρτεσ Kepler (compute capability 3.x) Quadro Σειρά Kepler Tesla Κ20 Tesla K10 Fermi (compute capability 2.x) GeForce Σειρά 500 GeForce Σειρά 400 Quadro Σειρά Fermi Tesla Σειρά 20 Tesla (compute capability 1.x) GeForce Σειρά 200 GeForce Σειρά 9 GeForce Σειρά 8 Quadro Σειρά FX Quadro Σειρά Plex Quadro Σειρά NVS Tesla Σειρά 10 Τυπικέσ εφαρμογέσ: 3 GeForce Σειρά 600 Διαςκέδαςη Επαγγελματικά Γραφικά Παράλληλη Επεξεργαςία Κ. Διαμαντάρας Προηγμένες Αρτιτεκτονικές Η/Υ & Παράλληλα Σσστήματα
 4. 4. Κάρτεσ GPU τθσ NVIDIA Kepler: GeForce ςειρά 600 Tesla: GeForce ςειρά 500 Fermi: GeForce ςειρά 400 4 Κ. Διαμαντάρας Προηγμένες Αρτιτεκτονικές Η/Υ & Παράλληλα Σσστήματα
 5. 5. nVIDIA: Αρχιτεκτονικι GPU Αρχιτεκτονικι Fermi: 16 Streaming MultiProcessors (SM) 5 Κ. Διαμαντάρας Προηγμένες Αρτιτεκτονικές Η/Υ & Παράλληλα Σσστήματα
 6. 6. nVIDIA: Αρχιτεκτονικι Fermi  16 SM με 32 cores ο κακζνασ οπότε ςυνολικά υπάρχουν 512 cores. Οι SM είναι τοποκετθμζνοι γφρω από μια κοινι μνιμθ cache 2ου επιπζδου μεγζκουσ 768 KB.  6 τράπεζες μνθμης 64bit που υποςτθρίηουν μζχρι 6GB μνιμθσ τφπου GDDR5 DRAM.  Ζνα host-interface που ςυνδζει τθν GPU με τθν CPU μζςω διαφλου PCI Express.  Ο δρομολογθτισ GigaThread engine ο οποίοσ κατανζμει τα blocks των νθμάτων ςτουσ SM. 6 Κ. Διαμαντάρας Προηγμένες Αρτιτεκτονικές Η/Υ & Παράλληλα Σσστήματα
 7. 7. Streaming Multiprocessor (SM) 7 Κ. Διαμαντάρας Προηγμένες Αρτιτεκτονικές Η/Υ & Παράλληλα Σσστήματα
 8. 8. Ο Streaming MP (SM)  32 πυρινεσ (cores). Κάκε πυρινασ είναι ζνασ πολφ απλόσ        8 επεξεργαςτισ ο οποίοσ περιζχει μια πλιρωσ pipelined Integer Arithmetic Logic Unit (ALU) και μια Floating Point Unit (FPU) 16 μονάδες Load/Store 4 Special Function Units (SFU) οι οποίεσ εκτελοφν πολφπλοκεσ μακθματικζσ ςυναρτιςεισ όπωσ θμίτονο (sine), ςυνθμίτονο (cosine), αντίςτροφο (1/x) και τετραγωνικι ρίηα. 32768 Καταχωρητζς (Registers) μικουσ 32 bit. Μια Κοινή μνήμη μεγζκουσ 64 KB Μια κοινι Data Cache επιπζδου 1 και μια Instruction Cache Ζνα κφκλωμα δικτφου για διαςφνδεςθ με τουσ υπόλοιπουσ SM Δφο warp schedulers και δφο instruction dispatch units. Κ. Διαμαντάρας Προηγμένες Αρτιτεκτονικές Η/Υ & Παράλληλα Σσστήματα
 9. 9. Ο Streaming MP (SM)  Ζνασ SM δρομολογεί νιματα ςε groups που καλοφνται warps. Το πλικοσ των νθμάτων ςε ζνα warp ςχετίηεται άμεςα με το πλικοσ των πυρινων που διακζτει ο SM. Στο ςυγκεκριμζνο παράδειγμα κάκε warp ζχει 32 νιματα. Υπάρχουν 2 warp-schedulers και δφο μονάδεσ ανάκεςθσ εντολών (instruction dispatch units). Δθλαδι, ο Fermi SM εκτελεί ταυτόχρονα 2 εντολζσ προερχόμενεσ από 2 διαφορετικά warps. Μια εντολι από ζνα warp μπορεί, ανάλογα με το είδοσ τθσ, να ανατεκεί  είτε ςε ζνα πυρινα από μια 16-άδα πυρινων  είτε ςε μια από τισ 16 Load/Store units  είτε ςε ζνα από τα 4 Special Function Units 9 Κ. Διαμαντάρας Προηγμένες Αρτιτεκτονικές Η/Υ & Παράλληλα Σσστήματα
 10. 10. Ο πυρινασ (core) 10 Κ. Διαμαντάρας Προηγμένες Αρτιτεκτονικές Η/Υ & Παράλληλα Σσστήματα
 11. 11. Σφγκριςθ Fermi - Kepler Fermi GF100 Kepler GK104 Kepler GK110 Compute capability 2.0 2.1 3.0 3.5 Threads / Warp 32 32 32 32 Max Warps / SM 48 48 64 64 Max Threads / SM 1536 1536 2048 2048 Max Blocks / SM 8 8 16 16 Max Threads / Block 1024 1024 1024 1024 32 bit Registers / SM 32768 32768 65536 65536 Max Registers / Thread 11 Fermi GF104 63 63 63 255 Κ. Διαμαντάρας Προηγμένες Αρτιτεκτονικές Η/Υ & Παράλληλα Σσστήματα
 12. 12. CUDA  Τι είναι θ CUDA;  http://www.nvidia.com/object/cuda_home_new.html Προγραμματιςτικό μοντζλο τθσ εταιρείασ nVIDIA το οποίο υποςτθρίηει τθν εκτζλεςθ παράλλθλων προγραμμάτων χρθςιμοποιώντασ τουσ πυρινεσ (cores) μιασ ι περιςςοτζρων καρτών GPU. Η CUDA επιτρζπει ςτον προγραμματιςτι να δθμιουργιςει εκατοντάδεσ ι και χιλιάδεσ νθματα τα οποία εκτελοφνται ςτουσ πυρινεσ μιασ ι περιςςοτζρων GPU. Με τον τρόπο αυτό μποροφν να υλοποιθκοφν αλγόρικμοι μαηικισ παράλλθλθσ επεξεργαςίασ. 12 Κ. Διαμαντάρας Προηγμένες Αρτιτεκτονικές Η/Υ & Παράλληλα Σσστήματα
 13. 13. Στιςιμο CUDA https://developer.nvidia.com/cuda-downloads 13 Κ. Διαμαντάρας Προηγμένες Αρτιτεκτονικές Η/Υ & Παράλληλα Σσστήματα
 14. 14. Προγραμματιςμόσ CUDA  Δυνατότθτα ανάπτυξθσ εφαρμογών GPU χρθςιμοποιώντασ μια επζκταςθ τθσ γλώςςασ C. Υποςτθρίηονται επίςθσ FORTRAN, DirectCompute, OpenACC ενώ υπάρχουν επίςθσ Wrappers για Java και Python  Σε Windows απαραίτθτθ θ χριςθ Visual Studio.  Προγραμματιςτικό μοντζλο Single-Instruction Multiple-Thread (SIMT) όπου πολλοί κλώνοι του ίδιου προγράμματοσ εκτελοφνται ωσ διαφορετικά νιματα με διαφορετικά id. 14 Κ. Διαμαντάρας Προηγμένες Αρτιτεκτονικές Η/Υ & Παράλληλα Σσστήματα
 15. 15. Προγραμματιςμόσ CUDA  Ζνα kernel προκαλεί τθν εκτζλεςθ ενόσ Πλζγματοσ (Grid)  Ζνα Πλζγμα αποτελείται από Ν Blocks νθμάτων CUDA (Block0, ..., BlockN-1).  Ζνα Block αποτελείται από Τ Νιματα CUDA (Νιμα0, ..., ΝιμαT-1). Πρόγραμμα: Hardware: Ζνα Πλζγμα (Grid) Ζνα Block νθμάτων Ζνα Νιμα (Thread) 15 Κ. Διαμαντάρας μια GPU εκτελείται ςε ζνα SM ζνα Πυρινα (Core) Προηγμένες Αρτιτεκτονικές Η/Υ & Παράλληλα Σσστήματα
 16. 16. Παράδειγμα Προγράμματοσ  http://aetos.it.teithe.gr/~kdiamant/CompArchParallel /CUDA/cuda_gr.htm 16 Κ. Διαμαντάρας Προηγμένες Αρτιτεκτονικές Η/Υ & Παράλληλα Σσστήματα
 17. 17. Λζξεισ κλειδιά Η f() καλείται από Η f() εκτελείται ςτθ GPU (device) GPU (device) __global__ __global__ float f() { ... } CPU (host) GPU (device) __host__ __host__ int f() { ... } CPU (host) CPU (host) Λζξθ κλειδί Παράδειγμα __device__ void f() { __device__ ... } 17 Κ. Διαμαντάρας Προηγμένες Αρτιτεκτονικές Η/Υ & Παράλληλα Σσστήματα
 18. 18. Περιοριςμοί kernels  Δεν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςυναρτιςεισ που χρθςιμοποιοφν ςυςκευζσ I/O (οκόνθ, πλθκτρολόγιο, κάρτα δικτφου, κλπ).  Οι εντολζσ ςε μια ςυνάρτθςθ kernel δεν μποροφν να προςπελάςουν απ' ευκείασ τθν κφρια μνιμθ τθσ CPU (host). Αν κζλουμε να προςπελάςουμε τα δεδομζνα τθσ κφριασ μνιμθσ πρζπει πρώτα να τα μεταφζρουμε ςτθ μνιμθ τθσ GPU χρθςιμοποιώντασ τθν εντολι cudaMemcpy().  Σε παλιότερεσ εκδόςεισ δεν υποςτθρίηεται ο τφποσ δεδομζνων double. Σε μια ςυνάρτθςθ kernel, οι μεταβλθτζσ αυτοφ του τφπου μετατρζπονται αυτομάτωσ κατά τθν μετάφραςθ ςε float. 18 Κ. Διαμαντάρας Προηγμένες Αρτιτεκτονικές Η/Υ & Παράλληλα Σσστήματα
 19. 19. Μοντζλο μνιμθσ CUDA/GPU  Τα νιματα μζςα ςε ζνα block μποροφν να ςυνεργαςτοφν  είτε μοιραηόμενα τθν κοινι μνιμθ του block (shared memory)  είτε κάνοντασ ςυγχρονιςμό εκτζλεςθσ χρθςιμοποιώντασ τθν εντολι __synchthreads() 19 Κ. Διαμαντάρας Προηγμένες Αρτιτεκτονικές Η/Υ & Παράλληλα Σσστήματα

×