Chuyen De 3 CSDL nang cao

768 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
768
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
44
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Chuyen De 3 CSDL nang cao

  1. 1. ®¹i sè ®èi t­îng vµ phÐp biÕn ®æi ®¹i sè Hoaìng Quang
  2. 2. Giíi thiÖu <ul><li>C¸c phÐp to¸n trªn ®èi t­îng </li></ul><ul><li>C¸c phÐp to¸n trªn gi¸ trÞ bé (tuple) </li></ul><ul><li>C¸c phÐp to¸n trªn gi¸ trÞ tËp (set) </li></ul><ul><li>C¸c phÐp to¸n trªn gi¸ trÞ tói (bag) </li></ul><ul><li>C¸c phÐp to¸n trªn gi¸ trÞ danh s¸ch (list) </li></ul><ul><li>C¸c phÐp to¸n trªn gi¸ trÞ m¶ng (array) </li></ul>
  3. 3. C¸c phÐp to¸n trªn ®èi t­îng <ul><ul><li>XÐt ®èi t­îng o = (oid, class_name, value). </li></ul></ul><ul><ul><li>a) PhÐp chiÕu lÊy OID , ký hiÖu lµ  OID (o) , cho kÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ oid cña o. </li></ul></ul><ul><ul><li>b) PhÐp chiÕu lÊy gi¸ trÞ , ký hiÖu lµ  V (o) , cho kÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ value cña o. </li></ul></ul><ul><ul><li>c) PhÐp tham chiÕu ®èi t­îng , ký hiÖu lµ  D (oid) , cho kÕt qu¶ lµ ®èi t­îng o cã gi¸ trÞ OID lµ oid. </li></ul></ul>
  4. 4. <ul><ul><li>a) PhÐp x©y dùng bé , ký hiÖu lµ [a 1 : v 1 , ..., a n : v n ] , ®Ó chØ mét bé gåm n thµnh phÇn v 1 ,..., v n (lµ c¸c gi¸ trÞ t­¬ng øng cña c¸c thuéc tÝnh a 1 , ..., a n ). </li></ul></ul><ul><ul><li>b) PhÐp chiÕu cña bé v trªn tËp thuéc tÝnh X , ký hiÖu lµ  <X>(v) , cho kÕt qu¶ lµ bé v chØ gåm c¸c thµnh phÇn cã trong X. </li></ul></ul><ul><ul><li>c) PhÐp nèi hai bé v vµ v ’ , ký hiÖu lµ v  v’ , cho kÕt qu¶ lµ mét bé ®­îc nèi tõ hai bé v vµ v’. </li></ul></ul>C¸c phÐp to¸n trªn gi¸ trÞ bé
  5. 5. C¸c phÐp to¸n trªn gi¸ trÞ tËp <ul><ul><li>a) PhÐp x©y dùng mét tËp , ký hiÖu lµ set(v 1 , v 2 , ..., v n ) , cho kÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ tËp ®Ó chØ tËp {v 1 , v 2 , ..., v n }. </li></ul></ul><ul><ul><li>b) PhÐp hîp hai tËp v vµ v ’ , ký hiÖu lµ v  v’ , cho kÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ tËp ®Ó chØ hîp cña hai tËp hîp v vµ v’. </li></ul></ul><ul><ul><li>T­¬ng tù ta cã phÐp giao: v  v’ , vµ phÐp hiÖu: v  v’ </li></ul></ul><ul><ul><li>c) PhÐp chän trªn tËp v nh÷ng phÇn tö tho¶ ®iÒu kiÖn f , ký hiÖu lµ  <s, f(s)>(v) , cho kÕt qu¶ lµ {s  v  f(s) lµ ®óng} </li></ul></ul><ul><ul><li>VÝ dô. Cho A={1, 2, 3, 4}, khi ®ã:  <s, s  3>(A) = {3, 4}. </li></ul></ul>
  6. 6. C¸c phÐp to¸n trªn gi¸ trÞ tËp... <ul><ul><li>d) PhÐp ¸p dông biÓu thøc ®¹i sè e trªn gi¸ trÞ tËp v , ký hiÖu lµ apply<s, e(s)>(v), cho kÕt qu¶: </li></ul></ul><ul><ul><li>apply<s, e(s)>(v) = {e(s)  s  v} </li></ul></ul><ul><ul><li>Më réng : </li></ul></ul><ul><ul><li>apply<s 1 , s 2 , ..., s n , e(s 1 , s 2 , ..., s n )>(v 1 , v 2 , ..., v n ) </li></ul></ul><ul><ul><li>= { e(s 1 , s 2 , ..., s n )  s i  v i (i=1,2,...,n)} </li></ul></ul><ul><ul><li>VÝ dô. Cho A={{1,3},{2,3,4},{4,5}}, khi ®ã: </li></ul></ul><ul><ul><li>apply<s, s  {3}>(A) ={{1},{2,4},{4,5}} </li></ul></ul>
  7. 7. <ul><ul><li>§Þnh nghÜa (PhÐp chiÕu ®èi t­îng trªn tËp thuéc tÝnh) ChiÕu cña o trªn X, ký hiÖu lµ  X (o) , cho kÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ bé x¸c ®Þnh nh­ sau: </li></ul></ul><ul><ul><li> X (o) =  <X>(  V (o) ) </li></ul></ul><ul><ul><li>VÝ dô. Truy vÊn “t×m hä tªn cña c¸c gi¸o viªn ®óng 30 tuæi”: apply<s,  Hoten (s)> (  <t,  Tuoi (t)=30> ( GIAOVIEN ) ) </li></ul></ul>

×