bài tập quay lui

4,150 views

Published on

Published in: Business, Spiritual
 • em phải đăng ký rồi link gửi về mail dow về thôi
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • EM khong download duoc Tai sao vay, chi tui voi
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

bài tập quay lui

 1. 1. Bài toán xếp 8 quân hậu <ul><li>Giới thiệu bài toán: Quân hậu trên bàn cờ Vua có thể ăn theo hàng, cột, đường chéo chứa nó. Tìm cách đặt 8 quân hậu trên bàn cờ sao cho không quân nào ăn được của quân nào </li></ul><ul><li>Ý tưởng thuật toán: Một con hậu xếp ở một vị trí bất kỳ trên bàn cờ thì để tìm được vị trí của con hậu tiếp theo ta phải xét theo 3 hướng như hình sau: </li></ul>
 2. 2. Mô hình bài toán Các con hậu tiếp theo phải được chọn ở các vị trí không nằm trên các đường dọc, đường ngang và đường chéo của con các con hậu trước.
 3. 3. Các bước giải quyết bài toán <ul><li>Ta tìm vị trí để đặt cho con hậu thứ i, với con hậu thứ i thì ta phải xét xem trên các hướng của nó sau đó tìm tiếp vị trí cho con hậu thứ i + 1. </li></ul><ul><li>Nếu ở bước thứ i không tìm thấy vị trí đặt của con hậu thì chúng ta phải quay lại xét đến vị trí khác của con hậu thứ i – 1. </li></ul><ul><li>Trường hợp suy biến của bài toán là khi chúng ta đã đặt cho con hậu thứ 8 có nghĩa là cả 8 con hậu đã được xếp trên bàn cờ và thoả mãn điều kiện là các con hậu không thể ăn được nhau. </li></ul>
 4. 4. Bài toán tìm đường đi bằng chu trình Hamilton <ul><li>Giới thiệu bài toán: Một người khách du lịch muốn đi thăm n thành phố được đánh số từ 1 đến n. Mạng lưới giao thông giữa n thành phố này là 2 chiều và được cho bởi ma trận A[i,j] trong đó A[i,j] = 1 nếu có đường đi giữa thành phố i và thành phố j, A[i,j] = 0 trong trường hợp ngược lại. Thiết lập đường đi cho người khách thông báo tồn tại đường đi hoặc không tồn tại đường đi. </li></ul>
 5. 5. Mô hình bài toán <ul><li>Chúng ta có file có n + 1 dòng như sau: </li></ul><ul><ul><li>Dòng 1: Ghi số nguyên dương là n thành phố </li></ul></ul><ul><ul><li>Dòng i + 1: (1 ≤i≤n ): ghi n số nguyên không âm A[i,1] A[i,2]…A[i,n] cho biết có đường đi hay không giữa hai thành phố i và j (1 ≤j≤n ). </li></ul></ul><ul><li>Kết quả tồn tại hay không tồn tại đường đi. </li></ul> Kết quả: Chu trình Hamilton như sau: 1  3  2  4  5  1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 5
 6. 6. Các bước giải quyết bài toán <ul><li>Tìm hết tất cả mọi khả năng của đường đi (Sau khi đi qua đường đi nào thì xoá bỏ đường đi đó) và kiểm tra xem đường đi này có qua đủ n đỉnh của đồ thị hay không. </li></ul>
 7. 7. Thủ tục mô tả thuật toán <ul><li>Procedure Hamilton(k : byte); </li></ul><ul><li>var i : byte; </li></ul><ul><li>Begin </li></ul><ul><li>if k = n + 1 then </li></ul><ul><li>inkq </li></ul><ul><li>else </li></ul><ul><li>for i := 1 to n do </li></ul><ul><li>if (a[c[k-1],i] > 0) and not(b[i]) then </li></ul><ul><li>begin </li></ul><ul><li>a[c[k-1],i] := 0; </li></ul><ul><li>c[k] := i; </li></ul><ul><li>b[i] := true; </li></ul><ul><li>hamilton(k+1); </li></ul><ul><li>a[c[k-1],i] := 1; </li></ul><ul><li>c[k] := 0; </li></ul><ul><li>b[i] := false; </li></ul><ul><li>end; </li></ul><ul><li>End; </li></ul>

×