Epcc recommendations eng pl_ru

385 views

Published on

RECOMMENDATIONS OF THE FIRST
EASTERN PARTNERSHIP CULTURE CONGRESS

Forum of authors, cultural managers and organizers of cultural activities, representatives of ministries, local governments, nongovernmental
organizations, academia, and media from member states of the Eastern Partnership (EaP) project and the European Union (EU).
Lublin, 21-23th of October 2011

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
385
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Epcc recommendations eng pl_ru

  1. 1. REKOMENDACJE PIERWSZEGO KONGRESUKULTURY PARTNERSTWA WSCHODNIEGOForum twórców, menadżerów i animatorów kultury,przedstawicieli ministerstw, samorządów, organizacjipozarządowych, środowisk akademickich, mediów;reprezentujących kraje Partnerstwa Wschodniego (PW)i Unii Europejskiej (UE).Lublin, 21-23 października 2011Kultura jest szczególnie istotnym czynnikiem warunkującym rozwój społeczny i ekonomiczny.Dlatego deklarujemy wspólną pracę na rzecz budowania Partnerstwa Wschodniego jako projektukulturowego: respektującego podmiotowość wszystkich jego uczestników, opartego o wielokie-runkową współpracę pomiędzy krajami PW i UE. Uważamy, że tworzone w ramach współpracykulturalnej modele i mechanizmy stymulowania rozwoju, partycypacji społecznej i transparent-ności mogą stanowić wzór dla innych obszarów życia publicznego w krajach PW, dając kluczowyimpuls do zmiany standardów funkcjonowania instytucji publicznych i niepublicznych.Za najważniejsze zadania uważamy wypracowanie nowych modeli współpracy kulturalnej z kraja-mi PW: włączenie podmiotów z PW w prace nad kształtem europejskiej polityki sąsiedztwa; zbu-dowanie sieci wspierającej organizacje i twórców krajów PW; stworzenie i wdrażanie rozwiązań dlarozwoju sektora kultury i systemu edukacji kulturalnej.Ponadto uważamy, że należy podjąć zdecydowane działania zmierzające do podniesienia efektyw-ności już istniejących mechanizmów finansowania kultury w krajach PW i UE, poprzez racjonalnewykorzystywanie środków i ich efektywniejszą alokację.Rekomendacje wypracowane podczas Kongresu kierujemy do: organów Unii Europejskiej, admi-nistracji centralnej i lokalnej krajów PW i UE, a w szczególności do instytucji odpowiedzialnych zakulturę, edukację i ich finansowanie, a także do organizacji kulturalnych, uniwersytetów oraz środo-wisk twórczych.
  2. 2. I. Kongres za kluczowe dla integracji europejskiej uważa działania oparte na idei współistnienia: 1. Budowanie wspólnej europejskiej przestrzeni kulturowej, włączającej kraje PW i respektującej ich różnorodność; 2. Modyfikowanie filozofii i mechanizmów projektów kulturalnych realizowanych w krajach PW w kierunku długotrwałego procesu aktywizacji społecznej ze szczególnym naciskiem na dzielenie się osiągniętymi rezultatami; 3. Włączenie tematyki współistnienia do programów publicznych instytucji krajów PW; 4. Wspieranie organizacji kulturalnych PW w tworzeniu i realizacji projektów dotyczących szeroko rozumianego pogranicza (w rozumieniu pogranicza geograficznego, etnicznego, a także pogranicza dziedzin).II. Kongres rekomenduje działania dążące do zwiększenia roli podmiotów kultury w krajach PW poprzez: 1. Włączenie organizacji kulturalnych w proces tworzenia programów realizowanych w krajach PW w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa; 2. Zwiększanie transparentności finansowania działań kulturalnych w krajach PW; 3. Stworzenie i wdrażanie mechanizmów podmiotowego traktowania niezależnych operato- rów kultury w krajach PW.III. Kongres rekomenduje stworzenie i wdrażanie rozwiązań służących rozwojowi i profesjonalizacji sektora kultury w krajach PW poprzez: 1. Utworzenie modeli szkoleniowych (w formie kursów, staży, rezydencji, wizyt studyjnych) podnoszących kompetencje lokalnych menadżerów, animatorów i twórców kultury zajmują- cych się realizacją idei Partnerstwa Wschodniego jako projektu kulturowego; 2. Zacieśnianie interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy przedstawicielami trzeciego sektora państw PW i UE; 3. Usprawnienie przepływu menadżerów, animatorów i twórców pomiędzy krajami UE i PW, umożliwiającego realizację projektów międzysektorowych, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności wypracowania mechanizmu ułatwień wizowych; 4. Optymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury kulturalnej i jej rewitalizację (np. domów kultury), a także adaptowanie przestrzeni dotychczas niewykorzystanych (np. budynki post- industrialne) na innowacyjne działania kulturalne i społeczne; 5. Priorytetowe traktowanie inicjatyw i projektów promujących sztukę nowoczesną, tak aby przełamać stereotypy na temat kultur krajów PW, redukujące ich bogactwo wyłącznie do egzotyki i folkloru.IV. Kongres rekomenduje stworzenie i wdrażanie nowych rozwiązań w obszarze edukacji kulturalnej krajów PW i UE. Za niezbędne Kongres uznaje: 1. Interdyscyplinarny charakter edukacji kulturalnej, realizowanej na każdym poziomie kształce- nia, poczynając od edukacji wczesnoszkolnej; 2. Włączenie zagadnień edukacji kulturalnej do programu szkoleń dla nauczycieli; 3. Wprowadzenie długofalowych projektów i praktyk edukacyjnych do programów i metod działania instytucji kultury; 4. Tworzenie i wdrażanie programów wzajemnie upowszechniających wiedzę o kulturach i językach PW, zarówno w UE, jak i w krajach PW.
  3. 3. V. Kongres rekomenduje rozpoczęcie prac nad programem ścisłej współpracy uniwersy- teckiej krajów PW i UE: 1. Utworzenie bazy danych instytucji naukowych, badaczy, problemów badawczych istotnych dla PW, pomocnej w realizacji międzysektorowych projektów badawczych, usprawniającej współpracę pomiędzy badaczami zorientowanymi na PW; 2. Rozwiązanie problemu uznawalności dyplomów pomiędzy krajami UE a krajami PW; 3. Zwiększenie mobilności badaczy oraz studentów z krajów PW poprzez stworzenie oferty sty- pendialnej uwzględniającej realia ekonomiczne krajów pochodzenia, oraz włączenie krajów PW do istniejących programów stypendialnych UE; 4. Stworzenie i wdrażanie systemu ewaluacji programów stypendialnych w krajach PW.VI. Kongres rekomenduje tworzenie nowych oraz racjonalizację istniejących mechani- zmów wsparcia kultury krajów PW oraz zwiększenie efektywności wydatkowania środ- ków finansowych, poprzez: 1. Stworzenie funduszu wspierającego współpracę międzynarodową oraz programu małych grantów przeznaczonych na działania lokalne; 2. Respektowanie normy podmiotowego traktowania krajów PW w procedurach rozdziału środków finansowych UE, poprzez włączenie przedstawicieli krajów PW w procesy przygoto- wawcze i decyzyjne; 3. Zdecentralizowanie finansowania podmiotów z krajów PW, poprzez wspieranie rozwoju silnych, niezależnych grantodawców, a także przekazywanie większych środków na szczebel lokalny i regionalny.Rozpoczynając długofalową pracę nad wspieraniem powyższych działań uczestnicyPierwszego Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego przystępują do tworzenia sieciskupiającej organizacje i twórców z krajów UE i PW działających na rzecz kulturowegowymiaru Partnerstwa Wschodniego.Najważniejszymi zadaniami sieci są:– budowanie partnerstw wewnątrz PW i pomiędzy krajami PW i UE (internetowa platforma – „mapa kultury PW”);– wspieranie współpracy międzynarodowej i profesjonalizacji kadr kultury (grupy warsztatowe, seminaria, spotkania, rezydencje), oraz wymiany i dystrybucji wiedzy pomiędzy ośrodkami kulturalnymi i akademickimi;– reprezentację i rzecznictwo na poziomie EU, krajowym, regionalnym i lokalnym;– tworzenie i wdrażanie nowych programów finansowych dla PW, stymulowanie organów decy- zyjnych UE do włączania krajów PW w istniejące programy grantowe, decentralizacja systemów finansowych w PW.Ponadto uczestnicy ustanawiają dwuletni cykl organizacji kolejnych Kongresów realizo-wanych zgodnie z zasadą respektowania podmiotowości, opartych na pracy w małychgrupach oraz transparentności finansowej, dążąc do wysokiego poziomu organizacyjnegoi merytorycznego. Biuro Kongresu: Warsztaty Kultury, ul. ks. J. Popiełuszki 5, 20-052 Lublin, Polska | tel. / fax + 48 81 533 08 18 info@epccongress.eu | www.epccongress.eu
  4. 4. ЛЮБЛИН 21-23 ОКТЯБРЯ 2011РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕРВОГО КОНГРЕССАКУЛЬТУРЫ ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВАФорум автортворцов и менеджеров культуры, культурныханиматоров, представителей министерств, органов самоу-правления, негосударственных учреждений, академическойсреды и СМИ, представляющих страны «Восточного партнер-ства» (ВП) и Европейского Союза (ЕС).Люблин, 21-23 октября 2011Культура является особенно важным фактором, обусловливающим общественное и эконо-мическое развитие. Поэтому мы провозглашаем совместную деятельность на благо развития«Восточного партнерства» как культурного проекта, которыйпредусматривающего уважаетсубъектность всех его участников и основанного на многовекторном сотрудничестве междустранами ВП и ЕС, во многих областях културной жизни. Мы считаем, что подготовленнсози-даемые в рамках культурного партнерства модели и механизмы, для стимулирования раз-вития, общественного участия и транспарентности могут стать образцом для других сферпубличобщественной жизни в странах ВП и основноым импульсом к измениению стандартовфункционирования общественных и частных учреждений.Мы считаем, что важнейшей задачей является разработка новых моделей культурного со-трудничества со странами ВП: включение субъектов из ВП в работу над формой европейскойполитики ; создание сети поддержки организаций и авторовтворцов культуры из стран ВП;изготовлениеразработка и внедрение решений на благо развития сектора культуры и систе-мы культурного образования.Кроме того, мы учитивсчитаем, что необходимо принять решительные меры по повышениюэффективности существующих механизмов финансирования культуры в странах ВП и ЕСпутем рационального использования ресурсов и их эффективного распределения.Рекомендации, разработанные во время Конгресса, адресованы: органам ЕвропейскогоСоюза, центральным и местным органам власти стран ЕС и ВП, а в частности в учреждениям,ответственным за культуру, образование и их финансирование, а тоакже культурным органи-зациям, университетам и творческим кругам.
  5. 5. ЛЮБЛИН 21-23 ОКТЯБРЯ 2011I. Конгресс считает, что ключевыми для европейской интеграции являются дей- ствия, основанные на идее сосуществования: 1. Создание общеевропейского культурного пространства, включающего страны ВП и учитывающего их разнообразие; 2. Изменение философии и механизмов культурных проектов, реализованных в странах ВП, в направлении длительного процесса социальной активизации, с особым акцентом на обмен достигнутыми результатами; 3. Включение вопросов сосуществования в программы общественных учреждений стран ВП; 4. Поддержка культурных организаций ВП в разработке и реализации проектов, касаю- щихся пограничья в широком смысле слова (в частности географического, этнического, а также пограничья сфер культурной практики).II. Конгресс рекомендует действия, способствующие повышению роли субъектов культуры в странах ВП путем: 1. Включения культурных организаций в процесс разработки программ, которые реализу- ются в странах ВП в рамках европейской политики соседства; 2. Повышение транспарентности в финансировании культурных мероприятий в странах ВП, путем публичной публикации данных по решениям финансирования проектов, 3. Разработка и внедрение механизмов субъектного подхода к независимым операторам культуры в странах ВП.III. Конгресс рекомендует разработку и внедрение решений на благо развития и про- фессионализации сектора культуры в странах ВП путем: 1. Создания моделей обучения (в виде курсов, стажировок, арт-резиденций, учебных визи- тов) повышающих компетенции местных менеджеров, аниматоров и творцов культуры, участвующих в реализации идеи «Восточного партнерства» как культурного проекта; 2. Усиления междисциплинарного сотрудничества между представителями третьего сек- тора государств ВП и ЕС; 3. Оптимизации овперемещения менеджеров, аниматоров и творцов культуры между странами ЕС и ВП, которое сделает возможной йреализацию межсекторных проектов с уделяяением особоего внимания необходимости разработки механизма визовых упро- щений; 4. Оптимального использования существующей культурной инфраструктуры и ее ревита- лизации (например, домов культуры), а также адаптация не используемого ранее про- странства (например, бывших промышленных зданий) для проведения инновационных социальных и культурных мероприятий; 5. Заострения внимания на инициативах и проектах, касающихся популяризации совре- менного искусства, с целью разрушения стереотипов о культурах стран ВП, сводящиех их богатство лишь к экзотике и фольклору.IV. Конгресс рекомендует создание и внедрение новых решений в области культур- ного образования стран ВП и ЕС. Конгресс считает необходимым учесть: 1. Междисциплинарный характер культурного образования, проводимого на всех этапах обучения , начиная с раннего детства; 2. Включение культурного образования в программы подготовки учителей; 3. Внедрение долгосрочных проектов и образовательных практик в программы и методи- ку работы учреждений культуры; 4. Создание и внедрение программ взаимно распространяющих знания о культурах и языках ВП, как в ЕС, так и в странах ВП.
  6. 6. ЛЮБЛИН 21-23 ОКТЯБРЯ 2011V. Конгресс рекомендует начать работу над программой тесного университетского сотрудничества стран ВП и ЕС: 1. Создание базы данных научных учреждений, ученых, исследовательских задач, суще- ственных для ВП, полезной в реализации межсекторных исследовательских проектов, содействующей сотрудничеству между исследователями, которые ориентируются на страны ВП; 2. Решение проблемы признания дипломов между странами ЕС и ВП; 3. Увеличение мобильности исследователей и студентов из ВП путем создания стипен- диального продукта с учетом экономических реалий страны происхождения, а также включение стран ВП в существующие стипендиальные программы ЕС; 4. Создание и внедрение системы оценки стипендиальных программ в странах ВП.VI. Конгресс рекомендует создание новых и оптимизацию существующих механиз- мов поддержки культуры стран ВП, а также повышение эффективности расходо- вания финансовых средств путем: 1. Создания фонда поддержки международного сотрудничества и программы малых гран- тов, выделяемых на проведение местных мероприятий; 2. Соблюдения нормы субъектного подхода к странам ВП в процедурах распределения фондов ЕС благодаря включению представителей стран ВП в процессы подготовки и принятия решений; 3. Децентрализации финансирования субъектов из стран ВП благодаря поддержке раз- вития сильных независимых спонсоров, а также предоставления более значительных средств на местный и региональный уровень.Начиная долгосрочную работу над поддержкой вышеупомянутых действий, участ-ники Первого Конгресса культуры «Восточного партнерства» приступают к созданиюсети, объединяющей организации и деятелей культуры из стран ЕС и ВП, работаю-щих в пользу культурного измерения Восточного партнерства.Наиболее важными задачами сети являются:– налаживание партнерских связей внутри ВП и между странами ВП и ЕС (интернет- платформа – «культурная карта ВП»);– содействие международному сотрудничеству и профессионализации персонала культуры (группы мастер-классов, семинары, встречи, пребывание), а также обмену и распростране- нию знаний между научными и культурными центрами;– представительство и пропаганда на уровне ЕС, национальном, региональном и местном уровнях;– создание и внедрение новых финансовых программ для ВП, стимулирование директивных органов ЕС к включению стран ВП в существующие грантовые программы, децентрализа- ция финансовых систем в ВП.В заключение участники устанавливают двухлетний цикл организации следующихКонгрессов, которые будут проходить, в соответствии с принципами субъектногоподхода базироваться на, работе в небольших группах и на финансовой прозрач-ности, а также стремиться к достижению базируются на лении участников высокогоуровня организованности и компетентности. Секретариат Конгресса: Warsztaty Kultury (Мастерские культуры), ul. ks. J. Popiełuszki 5, 20-052 Lublin, Polska | tел. / факс + 48 81 533 08 18 info@epccongress.eu | www.epccongress.eu
  7. 7. EASTERN PARTNERSHIP CULTURE CONGRESS LUBLIN 21-23 OCTOBER 2011RECOMMENDATIONS OF THE FIRSTEASTERN PARTNERSHIP CULTURE CONGRESSForum of authors, cultural managers and organizers of culturalactivities, representatives of ministries, local governments, non-governmental organizations, academia, and media from mem-ber states of the Eastern Partnership (EaP) project and the Euro-pean Union (EU).Lublin, 21-23th of October 2011Culture is a vital factor in determining social and economic growth. Therefore, we dedicate our-selves to building the Eastern Partnership as a common cultural project, one which respects thediversity and subjectivity of all of its participants, and is based on a multidirectional cooperationbetween the member states of the EaP and the EU. We believe that the models and mechanismsfor stimulating growth, social participation and transparency created by cultural cooperation canserve as an example to other spheres of public life in EaP countries. They could become a catalystfor changing the standards and working practices of both public and non-public institutions.We believe that, in order to develop new models of cultural cooperation with EaP countries, thepriorities are these: to involve entities from EaP countries into shaping the European Neighbour-hood Policy; to build a network to support organizations and authors from the EaP countries; tocreate and to implement solutions for cultural development and cultural education.In addition, we think that it is necessary to improve the current mechanisms for financing culture inEaP and EU countries through a more rational use of resources and their more effective allocation.The following recommendations, which were formulated during the Congress, address the vari-ous institutions of the European Union, as well as central and local governments of EaP and the EUcountries. In particular, they refer to the entities responsible for culture, education and its funding,together with cultural organizations, universities and the overall environment of the arts.
  8. 8. EASTERN PARTNERSHIP CULTURE CONGRESS LUBLIN 21-23 OCTOBER 2011I. The Congress regards activities based on the principle of coexistence as crucial to European integration 1. Creating a common European cultural space, one which incorporates EaP countries and respects their diversity; 2. Modifying the philosophy and practice of cultural projects within EaP countries to encour- age long term social activism with a significant emphasis on sharing achievements; 3. Including the principle of coexistence in the programmes of public institutions within EaP countries; 4. Supporting cultural organizations within the Eastern Partnership in formulating and imple- menting projects concerned with a broadly defined notion of borderland (whether geo- graphic, ethnic or between different disciplines and sciences). 5. Encouraging local authorities and communities in EaP countries to use their cultural resourc- es, cultural heritage and creative assets as a key part of their strategies for development.II. The Congress recommends activities that enhance the role of cultural entities in the EaP countries by: 1. Including cultural organizations in developing the programmes, which are implemented in EaP countries within the European Neighbourhood Policy; 2. Improving the financial transparency of cultural activities in EaP countries; 3. Formulating and implementing a relevant methodology for independent cultural managers in the EaP countries.III. The Congress recommends the development and professionalization of the cultural sector in EaP countries by: 1. Creating training models (in the form of courses, internships, residencies, study visits) which aim to improve the qualifications of local cultural managers, authors and organizers who see the Eastern Partnership as a cultural project; 2. Strengthening interdisciplinary cooperation between representatives of civil society within the EaP and the EU; 3. Improving the mobility of managers, authors and organizers of culture between the EaP and the EU countries, with a particular emphasis on liberalising visa requirements, so that collabo- rative intersectoral projects can flourish; 4. Optimising the existing cultural infrastructure (such as cultural centres) and revitalising it by adapting unused spaces (for example post-industrial buildings) for innovative cultural and social activities; 5. Prioritising projects and initiatives that promote contemporary art to overcome the stere- otypes that reduce the richness of EaP countries’ cultures to exoticism and folklore.IV. The Congress recommends a new approach to cultural education within EaP and EU countries. The Congress regards the following issues as essential: 1. The interdisciplinary character of cultural education at each level starting from early child- hood education; 2. The inclusion of cultural education in teacher training courses; 3. The introduction of long-term educational and training projects on the programmes and working methods of cultural institutions; 4. The formulation and implementation of programmes that promote mutual knowledge of the cultures and languages of EaP countries within both the Eastern Partnership and the European Union.
  9. 9. EASTERN PARTNERSHIP CULTURE CONGRESS LUBLIN 21-23 OCTOBER 2011V. The Congress recommends a programme of intensified co-operation between universi- ties in EaP and EU countries: 1. The establishment of a database of academic institutions, scholars, and research problems relevant to the Eastern European Partnership This would be particularly helpful for intersec- toral scientific projects and, in addition, would facilitate cooperation between scholars; 2. A resolution of the problem of diploma recognition between EaP and EU countries; 3. The improvement of the mobility of scholars and students from EaP countries by setting up a scholarship programme which takes into account the economic realities of home countries, and incorporates EaP countries into the existing EU scholarship programmes; 4. The formation and implementation of an evaluation system for scholarship programmes within EaP countries.VI. The Congress recommends forming new mechanisms to support the culture of EaP countries as well as streamlining existing ones. In addition, it suggests enhancing the efficiency of the disbursement of funds through: 1. Opening a fund to support international co-operation and a programme of small grants intended for local activities; 2. Respecting EaP countries in the distribution procedures of EU funds through the inclusion of those countries in both preparatory and decision-making processes; 3. Decentralization of financing entities of EaP countries through empowering independent donors and allotting larger funds to local and regional levels.The participants of the first Eastern Partnership Culture Congress hereby commence theirlong-term work in support of the activities mentioned above. They have set about creatinga network that connects organizations and authors from EaP and EU countries, and organ-ises them to act together for the common benefit of the cultural dimension of the EasternPartnership.The most important tasks for the network are as follows:– To build partnerships within the EaP and between EaP and EU countries (for example an e-platform “culture map of the Eastern Partnership”);– To support the international cooperation and professionalization of cultural personnel (workshop groups, seminars, meetings, residencies) as well as assisting at exchange and distribution of knowledge between cultural and academic centres;– To provide representation and advocacy at local, regional, state, and EU levels;– To formulate and implement new financial programmes for the EaP, encouraging the decision- making bodies of the EU to include EaP countries in their existing grant programmes, and decentralize the financial systems in the EaP.Additionally, the participants hereby establish a two-year for organising subsequentCongresses that, first of all, would respect the diversity and subjectivity of its participants.Secondly, it would be based on small working groups. Finally, it would preserve itsfinancial transparency by aspiring to the highest levels of organization and competence. Congress’ Office Workshops of Culture, Ks. J. Popiełuszki 5 St., 20-052 Lublin, Poland | tel. / fax no. + 48 81 533 08 18 info@epccongress.eu | www.epccongress.eu

×