Teória a metódy
sociálnej práce
Sylaby
• Poradenstvo
• Krízová intervencia
• Mediácia
• Komunitná práca, komunitné vzdelávanie
• Streetwork
• Makrometódy
...
Literatúra
Portál, Praha 2001
Literatúra
Portál, Praha 2003
plus Matoušek a kol.:
Slovník sociálnej práce
Sociální práce v praxi
Literatúra
Slon, Praha 1994
Literatúra
AD, Trnava 1999
+ Slovník sociálneho pracovníka
Trnava 1996
Literatúra
Akcent Print, Prešov 2003
Literatúra
UK, Praha 1992
asopisyČ
www.socialniprace.cz
Poradenstvo
Poradenstvo
• Poradenstvo - všeobecne považované za
súčasť práce tzv. pomáhajúcich profesií
• Laické, prirodzené poradenst...
Sociálne poradenstvo
• Základné sociálne poradenstvo
- informácie o možnostiach, o službách, o
dávkach a iných formách pom...
Podstata poradenstva
klientova aktivitaklientova aktivita
vývoj životnej situácie
riešenia, návody, rady, inštrukcie
Porad...
Poradenstvo ako forma pomoci
• poskytnutie jednoduchých, vecných
informácií
• poskytovanie rád
• pomoc prostredníctvom uče...
Poradenské modely
Trojstupňový model (R.R. Carkhuff)
•Vyšetrenie
•Porozumenie
•Akcia
Poradenské modely
8 štádií poradenstva (L. M. Brammer)
zahájenie
objasnenie
posudzovanie
upevnenie
usporiadanie
plánovanie...
Poradenský proces
(McMahon)
•budovanie vzťahu poradca - klient
•zhromažďovanie informácií, popis situácia,
vyhodnotenie
•s...
Poradca
• pozitívny vzťah
• kongruencia
• úprimnosť
• empatia
• aktívne počúvanie
• záujem
• ODBORNOS (teória, skúsenosŤ ť...
Chyby poradcu
• Vy si myslíte, že máte problém? Len si
vypočujte aké problémy mám ja!
• Dovoľte, aby som Vám poradil, čo m...
Prístupy v poradenstve
• aktívny prístup
• ponuka
• informovanie
• prezentácia problémov, prednášky ...
Prístupy v poradenstve
• rozširovanie okruhu klientov
• aktívne vyh adávanieľ
• problém profesionálneho sebaobrazu
• aktiv...
Prístupy v poradenstve
• Poradenstvo pre ostatných profesionálov
• lekári, učitelia, policajti, sociálni pracovníci ...
• ...
Prístupy v poradenstve
• Laické poradenstvo
• núdzová alternatíva
Krízová intervencia
Kríza
nebezpečenstvo príležitosť
Situácia, ktorá spôsobuje zmenu v obvyklom spôsobe života
a vyvoláva stav nerovnováhy, oh...
Príčiny krízy
Vonkajšie spúštače (precipitory)
•Strata objektu
•Vo baľ
•Zmena
Príčiny krízy
Vnútorné spúštače
•Potreba adaptácie
•Hybris (zaslepenos )ť
Typy kríz
• Podľa manifestácie
Zjavné - Latentné
• Podľa priebehu
Akútna - Chronická
• Podľa závažnosti
Situačná, tranzitó...
lovek v krízeČ
• Správanie sa
• Obranné reakcie
• Svojpomoc, vzájomná pomoc
Krízová intervencia
Princípy krízovej
intervencie
• Okamžitosť
• Dosiahnute nosľ ť
• Kontinuálnosť
• Definovanie minimálneho cie aľ
• Prevenci...
Proces krízovej
intervencie
• Okamžitá redukcia ohrozenia
• Prvý odhad situácie a jej posúdenie
3.Formulácia hypotézy (pro...
Hromadné nešťastia a
ich zvládanie
Klasifikácia
• Hromadné neš astie obmedzené (<10)ť
• Hromadné neš astie rozsiahle (<50)ť
• Katastrofa (>50)
- živelné pohr...
Následky hromadných nešťastí
• Hmotné následky
- fyzické
- finančné
• Nehmotné následky
- psychické
- sociálne
Obete
• Rizikové skupiny obyvate stvaľ
- deti a seniori
- udia v kolektívnych zariadeniachľ
- etnické menšiny
- pracovníci...
Reakcie a prežívanie
• Stres (poplach, rezistencia, vyčerpanie)
• Psychická trauma
• Akútna reakcia na stres (zmena, útok,...
Spracovanie šokujúcej udalosti
• Fáza výkriku
• Popretie a znovuprežívania
• Fáza ukončenia traumy
Práca a pomoc
• Integrovaný záchranný tím
• Psychosociálny tím
Úlohy pri katastrofe
• IMPRESS
• Immediacy - ihneď
• Proximity - v dosahu
• Expectancy - s o akávanou kompetenciouč
• Secu...
Úlohy krízového pracovníka
• Vyh adáva a odovzdáva informácieľ ť ť
• Debriefing
• Informova inštitúcie, osobyť
• Poskytova...
Sekundárna traumatizácia
Príbuzní obetí:
•možnos rozhodnutiať
•poskytnutie opory
•fotodokumentácia
•humánny prístup a pros...
Úlohy po katastrofe
• Pomoc pri zabezpe ovaní služiebč
• osveta a informácie
• poradenstvo
• spomienkové rituály
Zvládanie zá aže u pracovníkovť
• supervízia
• príprava a tréning
• kondícia fyzická, psychická
• oddych
• podpora, debrie...
Mediácia
Mediácia
• konštruktívne riešenie konfliktov
• konflikt
• Prispôsobenie - presadenie sa
• Únik
• Kompromis
• Dohoda
Princípy mediácie
• Nestrannosť
• Vyváženosť
• Neutralita
• Nezávislosť
Úlohy mediátora
• Vysvetlenie mediácie
• U ahľ čenie komunikácie
• Analyzova , definova sporné bodyť ť
• Sprostredkova doh...
Proces mediácie
• 0. Príprava
• 1. Zahájenie
• 2. Vypočutie mediátorom
• 3. Vypočutie (navzájom)
• 4. H adanie riešeníľ
• ...
Vhodné situácie
• Vô aľ
• Zodpovednosť
• Minimálna komunikácia
• Súhlas s mediáciou
Nevhodné situácie
• “Zásadovos ”ť
• Porušenie základných občianskych práv
• Hrozby
• Pasivita
• Závislosť
• Rozhodnutie au...
Streetwork
Pojem Streetwork
• angl. streetwork
• nem. strassenarbeit
• (práca na ulici, pouličná práca) ?
• terénna sociálna práca
Stručná história
streetworku
• začiatok 20. storočia v USA
• úpadok mestských štvrtí (gangy)
• 60. roky Európa
• alternatí...
Druhy Streetworku
• klasický streetwork
• harm-reduction
• nízkoprahové centrá (K-centrá)
Klienti
• drogovo závislí
• bezdomovci
• prostitútky, prostitúti
• osoby na úteku
• riziková mládež
Metodika (všeobecná)
• Formy práce
- priama práca
- nepriama práca
- presahujúce aktivity
Priama práca
Streetwork
- mapovanie - monitoring
- vyh adávanie - depistážľ
- kontaktovanie
- sprevádzanie
- krízová inter...
Priama práca
Individuálna práca
- sociálna intervencia
- sociálne poradenstvo
- socioterapia
Skupinová práca
Nepriama práca
• Koncepty, projekty
• Administratíva
• Prezentácia, medializácia
• Spolupráca s inštitúciami
Presahujúce aktivity
• Supervízia
• Intervízia
• Metodické vedenie
• Vzdelávanie
• Mediácia
Špecifické metodiky
• Monitoring
• Prvý kontakt
Aktívny (ofenzívny) prístup
Pasívny (defenzívny) prístup
Tretia osoba (spr...
Spolupráca
• Samospráva
• Polícia
• Miestne organizácie (OZ, nadácie)
• Zdravotnícke zariadenia
• Úrady práce (sociálne in...
Metodika streetworku
• vyh adanie budúceho pôsobiska (teritória)ľ
• mapovanie vybranej lokality
• denný výskyt v teréne
• ...
Metodika streetworku
• pomoc pri kontakte s úradmi
• sprostredkovanie kontaktu s inštitúciami
• poskytovanie podpory a pom...
Metodika streetworku
• spolupráca v rámci regiónu
• vedenie pracovného denníka
• dokumentácia práce
• vzdelávanie, konzult...
Metodika streetworku
• Pracovný denník
• dokladovanie práce
• kontrola a evidencia innostič
• pre klientov (alibi)
• dátum...
Harm reduction
Harm reduction
• znižovanie škôd spojených s užívaním drog
• rôzne stratégie
Harm reduction
• bezpečnejšie užívanie drog
• výmena ihiel a strieka iekč
• substitučné programy (methadon)
Ciele harm reduction
• znižovanie prípadov spoločného používania
injekčných striekačiek
• znižovať počet prípadov injekčne...
Princípy harm reduction
• Pragmatizmus
• Humanistické hodnoty
• Zameranie sa na škody
• Priorita okamžitých cie ovľ
Škody
• HIV / AIDS
• 42 miliónov udíľ
• 3 milióny (5-10%) - spoločné používanie
injekčných pomôcok
Škody
• Vírusová hepatitída
• B, C
• 90% nosite ov – > užívateliaľ
Škody
• Predávkovanie
• EÚ - 7 - 8.000 smte ných prípadovľ
• EÚ - 12 - 21.000 prípadov
Škody
• Závislosť
• Iné problémy telesného a duševného zdravia
• Úrazy a agresivity
• Verejné pohoršenie
• Trestná činnosť...
Substitučná liečba
• Methadon
• dlhá ú innos , znižovanie koncentrácieč ť
• návrat do života
Makrometódy v
sociálnej práci
Makrometódy v
sociálnej práci
• Sociálne plánovanie
• Opatrenia sociálnej politiky
• “sociálne inžinierstvo”
• Sociálny ma...
Analýza sociálnych
potrieb
Štát
Región
Región
Kraj
Región
Kraj
Kraj
Obec Obec
Obec
Analýza sociálnych
potrieb
Potrebujeme informácie :
•o sociálnej situácii
•o štruktúre problémov obyvateľstva
•o potrebe s...
Analýza sociálnych
potrieb
Výsledok je dôležitý pre :
•projektovanie
•plánovanie
•vo buľ
•financie
Projekt analýzy
• zadanie, ciele (prečo?)
• predmet (čo?)
• tématický záber (”koľko?)
• zber informácií
• metódy (ako?)
• ...
Informácie
• Štatistiky
• Inštitúcie, organizácie
• Samospráva
• ÚPSVaR
• Neziskové organizácie
• Zamestnávatelia
• Vlastn...
Výsledky a prezentácia
• Východiská (história, demografia, socio-
ekonomická situácia, ...)
• Popis súčasného stavu (služb...
Systémové projekty
• Súčasť makropraxe
• Zmena systému!
• Sociálny pracovník ako činiteľ sociálnych
zmien
Systém a zmeny
Možnosti zmien
• Riadenie organizácií
• Koordinácia
• Projekty pre ve ké spolo enstváľ č
• Navrhovanie, riadenie a hodnote...
Postoj sociálneho
pracovníka k systému
• Bojovník
• S ažovateť ľ
• Tanečník
• Obranca
• Stroj
• Kat
Aktéri
• Jednotlivec
• Koordinátor
• Skupina klientov
• Expertná skupina (in, out)
Zásady
• Relevantné informácie, fakty
• Konštruktívne návrhy
• Zapojenie klientov
• Cie ová osoba, skupinaľ
Stratégia
• Zmena zákona
• Šírenie zmeny (zdola nahor)
• Ideálny model ako koncepcia
Metódy
• Lobbing
• Publikovanie problému
• Konferencie, diskusie
• Príklad iných krajín
• Nátlak
Supervízia
Supervízia
• metóda zvyšovanie kompetencie sociálneho
pracovníka
• celoživotné vzdelávanie, rozvoj osobnosti
profesionála
...
Supervízia
• Klasická
• Bálintovské skupiny
Bálintovské skupiny
Michael Bálint (1896-1970)
lekár, psychoanalytik
spolupráca pomáhajúcich
profesií,
h adanie inovatívny...
Bálintovská skupina
• Expozícia problému
• Otázky
3.Fantázia
• Praktické a konkrétne návrhy riešení
• Vyjadrenie protagoni...
Modely supervízie
Supervízor
SP K
Zasahujúca supervízia
Modely supervízie
Supervízor SP K
Prípravná supervízia
Modely supervízie
Supervízor
SP
K
Súbežná supervízia
Formy supervízie
• Individuálna
• Skupinová
• Teamová
• Kolegiálna
• Intervízia
• Autovízia (intravízia)
Pozícia supervízora
• Interná
• Externá
• pravidelná
• príležitostná
• krízová
Metody SOP (and)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Metody SOP (and)

2,985
-1

Published on

Slides k predmetu Metódy soc. práce. Určené pre 1. ročník Mgr. odbor Andragogika

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,985
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Metody SOP (and)

 1. 1. Teória a metódy sociálnej práce
 2. 2. Sylaby • Poradenstvo • Krízová intervencia • Mediácia • Komunitná práca, komunitné vzdelávanie • Streetwork • Makrometódy • Supervízia
 3. 3. Literatúra Portál, Praha 2001
 4. 4. Literatúra Portál, Praha 2003 plus Matoušek a kol.: Slovník sociálnej práce Sociální práce v praxi
 5. 5. Literatúra Slon, Praha 1994
 6. 6. Literatúra AD, Trnava 1999 + Slovník sociálneho pracovníka Trnava 1996
 7. 7. Literatúra Akcent Print, Prešov 2003
 8. 8. Literatúra UK, Praha 1992
 9. 9. asopisyČ www.socialniprace.cz
 10. 10. Poradenstvo
 11. 11. Poradenstvo • Poradenstvo - všeobecne považované za súčasť práce tzv. pomáhajúcich profesií • Laické, prirodzené poradenstvo • Špecializované poradenstvo • Sociálne poradenstvo
 12. 12. Sociálne poradenstvo • Základné sociálne poradenstvo - informácie o možnostiach, o službách, o dávkach a iných formách pomoci pre riešenie alebo zmiernenie problematických životných situácií • Odborné sociálne poradenstvo - priama pomoc, konkrétne praktické riešenia, návody, poskytnutie orientácie, sebareflexia ...
 13. 13. Podstata poradenstva klientova aktivitaklientova aktivita vývoj životnej situácie riešenia, návody, rady, inštrukcie PoradcaPoradca KlienKlien tt
 14. 14. Poradenstvo ako forma pomoci • poskytnutie jednoduchých, vecných informácií • poskytovanie rád • pomoc prostredníctvom učenia, modelových situácií • orientácia, pochopenie problému • priama akcia • zmena systému
 15. 15. Poradenské modely Trojstupňový model (R.R. Carkhuff) •Vyšetrenie •Porozumenie •Akcia
 16. 16. Poradenské modely 8 štádií poradenstva (L. M. Brammer) zahájenie objasnenie posudzovanie upevnenie usporiadanie plánovanie vz ahť ukončenie
 17. 17. Poradenský proces (McMahon) •budovanie vzťahu poradca - klient •zhromažďovanie informácií, popis situácia, vyhodnotenie •stanovenie cie ov, plánovanie, elimináciaľ dopadov •samotná aktivita, intervencia, zmierenie sa •spätná väzba, verifikácia, ukončenie
 18. 18. Poradca • pozitívny vzťah • kongruencia • úprimnosť • empatia • aktívne počúvanie • záujem • ODBORNOS (teória, skúsenosŤ ť, zrelosť)
 19. 19. Chyby poradcu • Vy si myslíte, že máte problém? Len si vypočujte aké problémy mám ja! • Dovoľte, aby som Vám poradil, čo máte robiť. • Rozumiem tomu, pretože i ja som už raz takýto problém mal. • O všetko sa postarám a vyriešim to!
 20. 20. Prístupy v poradenstve • aktívny prístup • ponuka • informovanie • prezentácia problémov, prednášky ...
 21. 21. Prístupy v poradenstve • rozširovanie okruhu klientov • aktívne vyh adávanieľ • problém profesionálneho sebaobrazu • aktivita => dôvera, záujem
 22. 22. Prístupy v poradenstve • Poradenstvo pre ostatných profesionálov • lekári, učitelia, policajti, sociálni pracovníci ... • spolupráca, výmena skúseností, informácií
 23. 23. Prístupy v poradenstve • Laické poradenstvo • núdzová alternatíva
 24. 24. Krízová intervencia
 25. 25. Kríza nebezpečenstvo príležitosť Situácia, ktorá spôsobuje zmenu v obvyklom spôsobe života a vyvoláva stav nerovnováhy, ohrozenia, stresu.
 26. 26. Príčiny krízy Vonkajšie spúštače (precipitory) •Strata objektu •Vo baľ •Zmena
 27. 27. Príčiny krízy Vnútorné spúštače •Potreba adaptácie •Hybris (zaslepenos )ť
 28. 28. Typy kríz • Podľa manifestácie Zjavné - Latentné • Podľa priebehu Akútna - Chronická • Podľa závažnosti Situačná, tranzitórna, z náhlej traumy, kríza dozrievania, z psychickej poruchy...
 29. 29. lovek v krízeČ • Správanie sa • Obranné reakcie • Svojpomoc, vzájomná pomoc
 30. 30. Krízová intervencia
 31. 31. Princípy krízovej intervencie • Okamžitosť • Dosiahnute nosľ ť • Kontinuálnosť • Definovanie minimálneho cie aľ • Prevencia • Kontext vz ahovť • Aktívny prístup (direktívny) • Prostredie
 32. 32. Proces krízovej intervencie • Okamžitá redukcia ohrozenia • Prvý odhad situácie a jej posúdenie 3.Formulácia hypotézy (prognózy) • Intervencia (vyrovnanie sa s krízou)
 33. 33. Hromadné nešťastia a ich zvládanie
 34. 34. Klasifikácia • Hromadné neš astie obmedzené (<10)ť • Hromadné neš astie rozsiahle (<50)ť • Katastrofa (>50) - živelné pohromy - sociálne - ekononomické katastrofy (WHO)
 35. 35. Následky hromadných nešťastí • Hmotné následky - fyzické - finančné • Nehmotné následky - psychické - sociálne
 36. 36. Obete • Rizikové skupiny obyvate stvaľ - deti a seniori - udia v kolektívnych zariadeniachľ - etnické menšiny - pracovníci záchranných tímov
 37. 37. Reakcie a prežívanie • Stres (poplach, rezistencia, vyčerpanie) • Psychická trauma • Akútna reakcia na stres (zmena, útok, obrana) • “neprimerané” reakcie
 38. 38. Spracovanie šokujúcej udalosti • Fáza výkriku • Popretie a znovuprežívania • Fáza ukončenia traumy
 39. 39. Práca a pomoc • Integrovaný záchranný tím • Psychosociálny tím
 40. 40. Úlohy pri katastrofe • IMPRESS • Immediacy - ihneď • Proximity - v dosahu • Expectancy - s o akávanou kompetenciouč • Security - bezpe neč • Simplicity - jednoducho
 41. 41. Úlohy krízového pracovníka • Vyh adáva a odovzdáva informácieľ ť ť • Debriefing • Informova inštitúcie, osobyť • Poskytova krízové poradenstvoť • Sprostredkova alšie odborné službyť ď • Praktická pomoc • Eliminovanie paniky, evidencia • Starostlivos o rizikové skupinyť
 42. 42. Sekundárna traumatizácia Príbuzní obetí: •možnos rozhodnutiať •poskytnutie opory •fotodokumentácia •humánny prístup a prostredie
 43. 43. Úlohy po katastrofe • Pomoc pri zabezpe ovaní služiebč • osveta a informácie • poradenstvo • spomienkové rituály
 44. 44. Zvládanie zá aže u pracovníkovť • supervízia • príprava a tréning • kondícia fyzická, psychická • oddych • podpora, debriefing • jasná organizácia
 45. 45. Mediácia
 46. 46. Mediácia • konštruktívne riešenie konfliktov • konflikt • Prispôsobenie - presadenie sa • Únik • Kompromis • Dohoda
 47. 47. Princípy mediácie • Nestrannosť • Vyváženosť • Neutralita • Nezávislosť
 48. 48. Úlohy mediátora • Vysvetlenie mediácie • U ahľ čenie komunikácie • Analyzova , definova sporné bodyť ť • Sprostredkova dohoduť
 49. 49. Proces mediácie • 0. Príprava • 1. Zahájenie • 2. Vypočutie mediátorom • 3. Vypočutie (navzájom) • 4. H adanie riešeníľ • 5. Dosiahnutie dohody • 6. Spísanie dohody (záver)
 50. 50. Vhodné situácie • Vô aľ • Zodpovednosť • Minimálna komunikácia • Súhlas s mediáciou
 51. 51. Nevhodné situácie • “Zásadovos ”ť • Porušenie základných občianskych práv • Hrozby • Pasivita • Závislosť • Rozhodnutie autority • Zábrany mediátora
 52. 52. Streetwork
 53. 53. Pojem Streetwork • angl. streetwork • nem. strassenarbeit • (práca na ulici, pouličná práca) ? • terénna sociálna práca
 54. 54. Stručná história streetworku • začiatok 20. storočia v USA • úpadok mestských štvrtí (gangy) • 60. roky Európa • alternatívna metóda (3S) • SRN - samospráva
 55. 55. Druhy Streetworku • klasický streetwork • harm-reduction • nízkoprahové centrá (K-centrá)
 56. 56. Klienti • drogovo závislí • bezdomovci • prostitútky, prostitúti • osoby na úteku • riziková mládež
 57. 57. Metodika (všeobecná) • Formy práce - priama práca - nepriama práca - presahujúce aktivity
 58. 58. Priama práca Streetwork - mapovanie - monitoring - vyh adávanie - depistážľ - kontaktovanie - sprevádzanie - krízová intervencia - harm-reduction
 59. 59. Priama práca Individuálna práca - sociálna intervencia - sociálne poradenstvo - socioterapia Skupinová práca
 60. 60. Nepriama práca • Koncepty, projekty • Administratíva • Prezentácia, medializácia • Spolupráca s inštitúciami
 61. 61. Presahujúce aktivity • Supervízia • Intervízia • Metodické vedenie • Vzdelávanie • Mediácia
 62. 62. Špecifické metodiky • Monitoring • Prvý kontakt Aktívny (ofenzívny) prístup Pasívny (defenzívny) prístup Tretia osoba (sprostredkovane)
 63. 63. Spolupráca • Samospráva • Polícia • Miestne organizácie (OZ, nadácie) • Zdravotnícke zariadenia • Úrady práce (sociálne inštitúcie)
 64. 64. Metodika streetworku • vyh adanie budúceho pôsobiska (teritória)ľ • mapovanie vybranej lokality • denný výskyt v teréne • vyh adávanie a kontaktovanie nápadnýchľ jednotlivcov, skupín detí a mládeže • poskytovanie krízovej intervencie • ponuka alternatívneho trávenia vo ného asuľ č
 65. 65. Metodika streetworku • pomoc pri kontakte s úradmi • sprostredkovanie kontaktu s inštitúciami • poskytovanie podpory a pomoci v krízach • realizácia aktivít zážitkovej pedagogiky • mediácia • prednášková a osvetová innosč ť
 66. 66. Metodika streetworku • spolupráca v rámci regiónu • vedenie pracovného denníka • dokumentácia práce • vzdelávanie, konzultácie, supervízia
 67. 67. Metodika streetworku • Pracovný denník • dokladovanie práce • kontrola a evidencia innostič • pre klientov (alibi) • dátum • asový rozvrh d ač ň • kontrétny druh innostič
 68. 68. Harm reduction
 69. 69. Harm reduction • znižovanie škôd spojených s užívaním drog • rôzne stratégie
 70. 70. Harm reduction • bezpečnejšie užívanie drog • výmena ihiel a strieka iekč • substitučné programy (methadon)
 71. 71. Ciele harm reduction • znižovanie prípadov spoločného používania injekčných striekačiek • znižovať počet prípadov injekčnej aplikácie • znižovať užívanie pouličných drog • znižovať užívanie drog na predpis • zvyšovať abstinenciu od všetkých typov drog
 72. 72. Princípy harm reduction • Pragmatizmus • Humanistické hodnoty • Zameranie sa na škody • Priorita okamžitých cie ovľ
 73. 73. Škody • HIV / AIDS • 42 miliónov udíľ • 3 milióny (5-10%) - spoločné používanie injekčných pomôcok
 74. 74. Škody • Vírusová hepatitída • B, C • 90% nosite ov – > užívateliaľ
 75. 75. Škody • Predávkovanie • EÚ - 7 - 8.000 smte ných prípadovľ • EÚ - 12 - 21.000 prípadov
 76. 76. Škody • Závislosť • Iné problémy telesného a duševného zdravia • Úrazy a agresivity • Verejné pohoršenie • Trestná činnosť • Škody spôsobené kriminalizáciou
 77. 77. Substitučná liečba • Methadon • dlhá ú innos , znižovanie koncentrácieč ť • návrat do života
 78. 78. Makrometódy v sociálnej práci
 79. 79. Makrometódy v sociálnej práci • Sociálne plánovanie • Opatrenia sociálnej politiky • “sociálne inžinierstvo” • Sociálny marketing • Analýza sociálnych potrieb • Systémové projekty
 80. 80. Analýza sociálnych potrieb Štát Región Región Kraj Región Kraj Kraj Obec Obec Obec
 81. 81. Analýza sociálnych potrieb Potrebujeme informácie : •o sociálnej situácii •o štruktúre problémov obyvateľstva •o potrebe sociálnych služieb •o zmenách, vývoji, genéze problémov •o očakávaniach, preferenciách ľudí
 82. 82. Analýza sociálnych potrieb Výsledok je dôležitý pre : •projektovanie •plánovanie •vo buľ •financie
 83. 83. Projekt analýzy • zadanie, ciele (prečo?) • predmet (čo?) • tématický záber (”koľko?) • zber informácií • metódy (ako?) • interpretácia (čo to všetko znamená?) • prezentácia ???
 84. 84. Informácie • Štatistiky • Inštitúcie, organizácie • Samospráva • ÚPSVaR • Neziskové organizácie • Zamestnávatelia • Vlastný výskum i
 85. 85. Výsledky a prezentácia • Východiská (história, demografia, socio- ekonomická situácia, ...) • Popis súčasného stavu (služby, aktivity) • Analýza (čo, ako, prečo, súvislosti) • Závery a odporúčania
 86. 86. Systémové projekty • Súčasť makropraxe • Zmena systému! • Sociálny pracovník ako činiteľ sociálnych zmien
 87. 87. Systém a zmeny
 88. 88. Možnosti zmien • Riadenie organizácií • Koordinácia • Projekty pre ve ké spolo enstváľ č • Navrhovanie, riadenie a hodnotenie systému sociálnych služieb • Lokálne iniciatívy
 89. 89. Postoj sociálneho pracovníka k systému • Bojovník • S ažovateť ľ • Tanečník • Obranca • Stroj • Kat
 90. 90. Aktéri • Jednotlivec • Koordinátor • Skupina klientov • Expertná skupina (in, out)
 91. 91. Zásady • Relevantné informácie, fakty • Konštruktívne návrhy • Zapojenie klientov • Cie ová osoba, skupinaľ
 92. 92. Stratégia • Zmena zákona • Šírenie zmeny (zdola nahor) • Ideálny model ako koncepcia
 93. 93. Metódy • Lobbing • Publikovanie problému • Konferencie, diskusie • Príklad iných krajín • Nátlak
 94. 94. Supervízia
 95. 95. Supervízia • metóda zvyšovanie kompetencie sociálneho pracovníka • celoživotné vzdelávanie, rozvoj osobnosti profesionála • profesionálny postup pozorovania a hodnotenia
 96. 96. Supervízia • Klasická • Bálintovské skupiny
 97. 97. Bálintovské skupiny Michael Bálint (1896-1970) lekár, psychoanalytik spolupráca pomáhajúcich profesií, h adanie inovatívnych riešení,ľ komplexné vnímanie klientov
 98. 98. Bálintovská skupina • Expozícia problému • Otázky 3.Fantázia • Praktické a konkrétne návrhy riešení • Vyjadrenie protagonistu
 99. 99. Modely supervízie Supervízor SP K Zasahujúca supervízia
 100. 100. Modely supervízie Supervízor SP K Prípravná supervízia
 101. 101. Modely supervízie Supervízor SP K Súbežná supervízia
 102. 102. Formy supervízie • Individuálna • Skupinová • Teamová • Kolegiálna • Intervízia • Autovízia (intravízia)
 103. 103. Pozícia supervízora • Interná • Externá • pravidelná • príležitostná • krízová
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×