SlideShare a Scribd company logo

Prezentacne zrucnosti

Brano Frk
Brano Frk

pre 3. ročník Andragogika

1 of 98
Download to read offline
Prezentácia,
prezentačné zručnosti
    nosti

    Branislav Frk
Obsah
•  Všeobecne o prezentovaní a prezentáciach
•  4 kroky pre úspešnú prezentáciu
•  Krok 1. Ciele a cieľové skupiny
•  Krok 2. Štruktúra prezentácie
•  Krok 3. Vizuál
•  Krok 4. Vystupovanie
•  Praktické ukážky, analýza prezentácií
Semináre

•  vystúpenie rečnícke; vystúpenie s prezentáciou
•  výber andragogickej témy (napr. téma Bc. práce)
•  typ vystúpenia: odborné, lektorské, obhajoba,
  diskusný príspevok,
•  analýza, vyhodnotenie
Literatúra
Prezentacne zrucnosti
Internetové zdroje:
   TED.com
 tedxbratislava.sk
   google :)
?
• Kto to pred nami stojí?
• Čo je to asi za človeka?
• O čo tu vôbec ide?
• Oplatí sa vôbec dávať pozor?
• Ako dlho tu budeme?
Obsah
• Všeobecne o prezentovaní a prezentáciach
• 4 kroky pre úspešnú prezentáciu
• Krok 1. Ciele a cieľové skupiny
• Krok 2. Štruktúra prezentácie
• Krok 3.Vizuál
• Krok 4.Vystupovanie
• Praktická ukážka
Prezentácia

• veľa informácií - málo času
• vizualizácia ako nástroj
• štýlovosť
• pomôcka nie podstata
Podiel zmyslových receptorov na vnímaní
Podiel zmyslových receptorov na bežnej prezentácii
Druhy prezentácie
• Pracovné rokovanie
• Predstavenie projektu
• Prezentácia pred vedením
• Odborná prednáška
• Obchodná prezentácia
• Informačná akcia
• Školenie
Prezentačná technika

 The medium IS the message
Prezentačná technika

• Projekcia
• Flipchart
• Pinboard
• Interaktívne tabule
• Dátová projekcia
Dátová projekcia
+ efektnosť, možnosť úprav, aktualizácie,
 multimédiá


- funkčnosť techniky, estetika, problémy pri

 mobilite
Krok 1.

Orientácia na cieľové
skupiny a ciele prezentácie
Požiadavky
             Nesúhlas
Súhlas    Motivácia  Podmienky
 Podpora          Námietky
Prezentacne zrucnosti
Poslucháči (cieľová skupina)
  Ocenia:          Odmietnu:

orientáciu       neužitočnosť
na ich potreby,     nečitatenosť
jednoduchosť      nezrozumiteľnosť
zrozumiteľnosť     zastarané informácie
fakty          odborný slang
zhrnutie        rozvláčnosť
príklady        nuda
dialóg
Čo má byť cieľom mojej prezentácie?


Svojou prezentáciou chcem dosiahnuť, aby...


Ambiciózne, ale realistické ciele.


Aký dojem chcem zanechať?
Krok 2.

 Štruktúra
 informácií
a argumentov
Chceme informovať, alebo niekoho presvedčiť?  • Informácie - fakty, údaje o skutočnosti
  • Argumenty - stanovisko k faktom,
   prostredníctvom ktorého chceme niečo
   dosiahnuť
Výťahový test  Štart  Obsah  Finále
Presvedčovacia
     prezentácia
• “Presviedčať” znamená predložiť na
 významný problém použiteľné riešenie.

• Nikdy nezačínajte svojim návrhom - začnite
 problémom cieľovej skupiny.

• Každá prezentácia musí vyústiť do
 konkrétneho návrhu.
Argumentačná štruktúra
  ARGUSTRUKT
  ARGUSTRUKT
    Situácia

    negatíva
    zhrnutie

    Návrh

    pozitíva

     Ako?
Prezentacne zrucnosti
Informačná prezentácia


• Prečo je toto pre vás dôležité?

• Čo to všetko pre vás znamená?
Informačná štruktúra
  INFOSTRUKT
  INFOSTRUKTTÉMA
       TÉMA


 PREČO?        OBSAH      INFOBLOK 1


      INFOBLOK 2


      INFOBLOK 3


       ZÁVER
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Krok 3. Vizuál, multimédia,
     estetika
Prezentácia
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentácia

•ZAMERANOSŤ
Čím skôr sa dokážeme prestať zameriavať na seba a
začneme byť zameraný na poslucháča, tým lepšie sú
Vaše šance získať priaznivý vzdelávací efekt.


•OBSAH
 HNa prvom mieste každej prezentácie stojí obsah, ak
neobstojíme v obsahu, všetky prejavy sú zbyto čné. Je
potrebné mať asi sedemkrát viac informácií, ako
budete potrebovať pre Vašu prezentáciu.
Prezentácia

• ZROZUMITEĽNOSŤ
Je nemožné vyjadriť sa úplne jasne, výstižne a
 zrozumiteľne, ale musíme sa však k tomu čo najviac
 priblížiť.

• NUDA ?
Ak prednášajúci iba stojí, monotónne číta , publikum si
 bude pamätať jednu desatinu jeho správy. Ak použije
 vizuálne prostriedky (priesvitky, video) publikum si
 zapamätá 25% z prezentácie.
Prezentácia

• AKTIVITA
Aktívna účasť publika zvýši zapamätanie si prezentácie
 až na 80 - 90 %, za predpokladu použitia dobrej
 vizuálnej techniky. Najživšie si pamätáme to, na čom
 sa aktívne zúčastníme.


•OČNÝ KONTAKT
je silnou zbraňou počas živej prezentácie.
Prezentácia
 ZAMERANOSŤ
   Text
Prezentácia
  OBSAH
Prezentácia
 ZROZUMITEĽNOSŤ
Prezentácia
  NUDA
Prezentácia
  AKTIVITA
Prezentácia
 OČNÝ KONTAKT
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Krok 4. Vystupovanie
• “Ľudia ma proste musia brať takého, aký
 som...”• “Nervozita je znakom slabosti. Dobrí
 prezentátori nie sú nerózni.”


                   ?
Problémy prezentátorov
Neverbálne prejavy :
•Žiadny zrakový kontakt
•Nervózne prechádzanie sem a tam
•Monotónnosť
•Čítanie z poznámok
•Pohrávanie sa s perom, odevom a pod.
•Nezáujem
Problémy prezentátorov

Verbálne prejavy :
•Bankrotárske frázy
•Zmäkčovadlá
•Vata
•Málo hlasný prejav
Zrakový kontakt
  WM
Správanie sa počas
    prezentácie

• Kontrolované zmeny miesta
• Primeraná gestikulácia
• Hovorte primerane nahlas
Prezentacne zrucnosti
Prezentacne zrucnosti
Verbálny
 prejav
Verbálny prejav

• Vy namiesto JA
• Namiesto abstrakcie príklad
• Krátke vety
• Používajte prosté, aktívne, pozitívne vety!
• Opakovanie, sumarizácia
Začiatok prezentácie
• Nervozita
• Chyby : násilný vtip, pochlebovanie,
 ospravedlnenia
• Záchytný bod
• Osnova
• Dohoda o čase, prestávkach a pod.
Problémy


• Vyrušovanie
• Otázky, diskusia
• Spochybnenie údajov
Záver, ukončenie
    prezentácie
• Oznámenie
• Zhrnutie
• Žiadosť, prosba, výzva
• Mostík k diskusii
• Stimulácia
• Súhrn diskusie
• Finále (poďakovanie, kontakt)
Tipy & triky


• Kritické situácie
• problémy, neistota, stres, chyby, omyly, nezdar
Pozornosť
Pozornosť
• udržanie pozornosti - mobilizátory
• po 5 minútach pozornosť klesá
• triky:
• zmena hlasitosti, dramatické pauzy
• rečové prostriedky: silné slová (pozor, a
 teraz..)
• aktivačné frázy: oslovenie, predstavte si, pre
 vás, poprvé, podruhé)
• emócie: stálo ma to veľa, bol som ohromený
Pozornosť

• Vizuálne prostriedky:
• nový obrázok, striedanie médií, pohyb
 lektora, náčrt, demonštrácia,
 prerušenie/prestávka
Pozornosť
• chyby:
• dlho alebo krátko viditeľný obrázok
• asynchronizácia
• písomné podklady pre študentov
• kolovanie vzoriek a pod.
• neprehľadný vizuál
+ tipy proti nude

• akustický signál (poklopanie, tliesknutie..)
• osobné oslovenie a otázky
• obmedziť sa na najnutnejšie
• nechať prehovoriť publikum
• “je mi ľúto, že vás nudím”
Problém, porucha


• prerušenie prezentácie, náhradné médium
• prestávka, diskusia
• prvá pomoc: fixy, papier, lepiaca páska
Problém, porucha


• Improvizácia:
• “iste vas zaujíma, čo je na tom obrázku”
• otvorenosť: ok stala sa chyba, pokračujeme
• § 1. Prednášajúci si za všetko môže sám
• § 2. Ak za to môže niekto iný, platí §1.
Diskusia

• nemusí byť na konci
• vnímanie publika, rečnícke otázky
• disciplína a stred diania
• riadenie diskusie
Riadenie diskusie
• oslovenie menom
• dialog alebo multilog
• vedomý a cielený zrakový kontakt
• zapojenie prezentácie (pamätáte si?)
• opakovanie otázky (porozumenie, čas)
• námietky, spor
Diskusia
• tipy & triky
• nechváľte: to je skvelá otázka.
• poznamenajte si otázku
• ostaňte v svojej kompetencii
• zopakujte dôležité
• resumé (pozitívne)
Problematické publikum

• Ignorovať
• Kvitovať
• Odpovedať a vrátiť sa k téme
• Potlačiť
negatívne
          neutralizácia      otočenie
stanovisko
          Ako nezodpovedá
Váš produkt je             Prečo verím, že náš
           náš produkt
 nevhodný               produkt je vhodný?
           požiadavkám?
                      Aké výkony
Toto riešenie je  Ako odôvodnime
                    ospravedlňujú našu
  drahé       náklady?
                        cenu?
                     Aké skúsenosti a
  Ste vôbec
          Čo ma kvalifikuje?   informácie vám
 kvalifikovaný?
                       prinášam?
Nie ste schopný
          Čo bolo cieľom    Čo je úspechom
vyjednať lepšie
          našej stratégie?   našej stratégie?
 podmienky?

Recommended

Médiá ako novodobý socializačný činitel
Médiá ako novodobý socializačný činitelMédiá ako novodobý socializačný činitel
Médiá ako novodobý socializačný činitelMarcela Čonková
 
Projetando experiencias por meio do Service Design
Projetando experiencias por meio do Service DesignProjetando experiencias por meio do Service Design
Projetando experiencias por meio do Service DesignIgor Drudi
 
Design Thinking for Social Innovation
Design Thinking for Social InnovationDesign Thinking for Social Innovation
Design Thinking for Social InnovationJawwad Zaidi
 
Yalın Yeni Girişim - The Lean Startup
Yalın Yeni Girişim - The Lean StartupYalın Yeni Girişim - The Lean Startup
Yalın Yeni Girişim - The Lean StartupErol KABADAYI
 
Design Thinking: A Common Sense Process
Design Thinking: A Common Sense ProcessDesign Thinking: A Common Sense Process
Design Thinking: A Common Sense ProcessMichael Zarro, Ph.D.
 
Design Thinking in Solving Problem - HCMC Scrum Breakfast - July 27, 2019
Design Thinking in Solving Problem - HCMC Scrum Breakfast - July 27, 2019Design Thinking in Solving Problem - HCMC Scrum Breakfast - July 27, 2019
Design Thinking in Solving Problem - HCMC Scrum Breakfast - July 27, 2019Scrum Breakfast Vietnam
 
From Design Thinking to Design Doing
From Design Thinking to Design Doing From Design Thinking to Design Doing
From Design Thinking to Design Doing Intuit Inc.
 

More Related Content

What's hot

Visual Design Thinking Workshop
Visual Design Thinking WorkshopVisual Design Thinking Workshop
Visual Design Thinking WorkshopAlli McKee
 
Capturing Contexts: A workshop with jobs-to-be-done tools / Service Experienc...
Capturing Contexts: A workshop with jobs-to-be-done tools / Service Experienc...Capturing Contexts: A workshop with jobs-to-be-done tools / Service Experienc...
Capturing Contexts: A workshop with jobs-to-be-done tools / Service Experienc...Martin Jordan
 
Questionnaire d'évaluation UX AttrakDiff - version française
Questionnaire d'évaluation UX AttrakDiff - version françaiseQuestionnaire d'évaluation UX AttrakDiff - version française
Questionnaire d'évaluation UX AttrakDiff - version françaiseCarine Lallemand
 
eBook-Principles-of-UX_PepperSquare (1).pdf
eBook-Principles-of-UX_PepperSquare (1).pdfeBook-Principles-of-UX_PepperSquare (1).pdf
eBook-Principles-of-UX_PepperSquare (1).pdfSophiaJasper
 
Introduction to Design Thinking
Introduction to Design ThinkingIntroduction to Design Thinking
Introduction to Design ThinkingLuca Lamera
 
Culture mapping: Space and place
Culture mapping: Space and placeCulture mapping: Space and place
Culture mapping: Space and placeDave Gray
 
Aplplying Jobs To Be Done To UX Strategy
Aplplying Jobs To Be Done To UX StrategyAplplying Jobs To Be Done To UX Strategy
Aplplying Jobs To Be Done To UX StrategyJim Kalbach
 
BJ Fogg's Behavior Model
BJ Fogg's Behavior ModelBJ Fogg's Behavior Model
BJ Fogg's Behavior ModelKristen Sunde
 
Structured Ideation and Design Thinking
Structured Ideation and Design ThinkingStructured Ideation and Design Thinking
Structured Ideation and Design Thinkinggaylecurtis
 
Agile Product Discovery
Agile Product DiscoveryAgile Product Discovery
Agile Product DiscoveryTathagat Varma
 
Jobs to be done framework
Jobs to be done frameworkJobs to be done framework
Jobs to be done frameworkAslam Hirani
 
Seeds of Innovation
Seeds of InnovationSeeds of Innovation
Seeds of Innovationericw01
 
Design thinking workshop
Design thinking workshopDesign thinking workshop
Design thinking workshopAli Gheisari
 
The Art & Science of Seductive Interactions
The Art & Science of Seductive InteractionsThe Art & Science of Seductive Interactions
The Art & Science of Seductive InteractionsStephen Anderson
 

What's hot (20)

Visual Design Thinking Workshop
Visual Design Thinking WorkshopVisual Design Thinking Workshop
Visual Design Thinking Workshop
 
Capturing Contexts: A workshop with jobs-to-be-done tools / Service Experienc...
Capturing Contexts: A workshop with jobs-to-be-done tools / Service Experienc...Capturing Contexts: A workshop with jobs-to-be-done tools / Service Experienc...
Capturing Contexts: A workshop with jobs-to-be-done tools / Service Experienc...
 
Questionnaire d'évaluation UX AttrakDiff - version française
Questionnaire d'évaluation UX AttrakDiff - version françaiseQuestionnaire d'évaluation UX AttrakDiff - version française
Questionnaire d'évaluation UX AttrakDiff - version française
 
Design thinking
Design thinkingDesign thinking
Design thinking
 
eBook-Principles-of-UX_PepperSquare (1).pdf
eBook-Principles-of-UX_PepperSquare (1).pdfeBook-Principles-of-UX_PepperSquare (1).pdf
eBook-Principles-of-UX_PepperSquare (1).pdf
 
Introduction to Design Thinking
Introduction to Design ThinkingIntroduction to Design Thinking
Introduction to Design Thinking
 
Culture mapping: Space and place
Culture mapping: Space and placeCulture mapping: Space and place
Culture mapping: Space and place
 
Design thinking
Design thinkingDesign thinking
Design thinking
 
Design Thinking explained
Design Thinking explainedDesign Thinking explained
Design Thinking explained
 
Jobs to be Done:Switch Workshop
Jobs to be Done:Switch WorkshopJobs to be Done:Switch Workshop
Jobs to be Done:Switch Workshop
 
Aplplying Jobs To Be Done To UX Strategy
Aplplying Jobs To Be Done To UX StrategyAplplying Jobs To Be Done To UX Strategy
Aplplying Jobs To Be Done To UX Strategy
 
BJ Fogg's Behavior Model
BJ Fogg's Behavior ModelBJ Fogg's Behavior Model
BJ Fogg's Behavior Model
 
Structured Ideation and Design Thinking
Structured Ideation and Design ThinkingStructured Ideation and Design Thinking
Structured Ideation and Design Thinking
 
Agile Product Discovery
Agile Product DiscoveryAgile Product Discovery
Agile Product Discovery
 
Kickstarting Design Thinking
Kickstarting Design ThinkingKickstarting Design Thinking
Kickstarting Design Thinking
 
Jobs to be done framework
Jobs to be done frameworkJobs to be done framework
Jobs to be done framework
 
Seeds of Innovation
Seeds of InnovationSeeds of Innovation
Seeds of Innovation
 
Design thinking workshop
Design thinking workshopDesign thinking workshop
Design thinking workshop
 
What Insights are?
What Insights are?What Insights are?
What Insights are?
 
The Art & Science of Seductive Interactions
The Art & Science of Seductive InteractionsThe Art & Science of Seductive Interactions
The Art & Science of Seductive Interactions
 

Viewers also liked

Discoverer_Revised
Discoverer_RevisedDiscoverer_Revised
Discoverer_RevisedPaul Stella
 
Netradičné skupiny vo vzdelávaní dospelých
Netradičné skupiny vo vzdelávaní dospelýchNetradičné skupiny vo vzdelávaní dospelých
Netradičné skupiny vo vzdelávaní dospelýchBrano Frk
 
Trendy, inovácie a technológie vo vzdelávaní dospelých
Trendy, inovácie a technológie vo vzdelávaní dospelýchTrendy, inovácie a technológie vo vzdelávaní dospelých
Trendy, inovácie a technológie vo vzdelávaní dospelýchBrano Frk
 
Individualizácia, gamifikácia, vzdelávanie. AEDUCA 2014
Individualizácia, gamifikácia, vzdelávanie. AEDUCA 2014Individualizácia, gamifikácia, vzdelávanie. AEDUCA 2014
Individualizácia, gamifikácia, vzdelávanie. AEDUCA 2014Brano Frk
 
Kyberkultura, virtualna identita a dualny zivotny styl
Kyberkultura, virtualna identita a dualny zivotny stylKyberkultura, virtualna identita a dualny zivotny styl
Kyberkultura, virtualna identita a dualny zivotny stylBrano Frk
 
Virtuálna realita vo vzdelávaní
Virtuálna realita vo vzdelávaníVirtuálna realita vo vzdelávaní
Virtuálna realita vo vzdelávaníBrano Frk
 
Webináře 2014: Pavla Kovářová "České knihovny a IT vzdělávání"
Webináře 2014: Pavla Kovářová "České knihovny a IT vzdělávání"Webináře 2014: Pavla Kovářová "České knihovny a IT vzdělávání"
Webináře 2014: Pavla Kovářová "České knihovny a IT vzdělávání"KISK FF MU
 
Librarians as a Knowledge Workers
Librarians as a Knowledge WorkersLibrarians as a Knowledge Workers
Librarians as a Knowledge WorkersBrano Frk
 
Trendy a inovácie vo vzdelávaní dospelých
Trendy a inovácie vo vzdelávaní dospelýchTrendy a inovácie vo vzdelávaní dospelých
Trendy a inovácie vo vzdelávaní dospelýchBrano Frk
 
EdTech and Learning Design
EdTech and Learning DesignEdTech and Learning Design
EdTech and Learning DesignBrano Frk
 
Bigdata a vzdelávanie
Bigdata a vzdelávanieBigdata a vzdelávanie
Bigdata a vzdelávanieBrano Frk
 
Virtualita a (mimo)školské vzdelávanie
Virtualita a (mimo)školské vzdelávanieVirtualita a (mimo)školské vzdelávanie
Virtualita a (mimo)školské vzdelávanieBrano Frk
 
Learning Design aneb jak na Inovace vzdelavani
Learning Design aneb jak na Inovace vzdelavaniLearning Design aneb jak na Inovace vzdelavani
Learning Design aneb jak na Inovace vzdelavaniBrano Frk
 
Librarians, knowledge workers & Information literacy
Librarians, knowledge workers & Information literacyLibrarians, knowledge workers & Information literacy
Librarians, knowledge workers & Information literacyBrano Frk
 
Resuscitace firemniho vzdelavani
Resuscitace firemniho vzdelavaniResuscitace firemniho vzdelavani
Resuscitace firemniho vzdelavaniBrano Frk
 
Generacie xyz
Generacie xyzGeneracie xyz
Generacie xyzBrano Frk
 
Learning = Sharing
Learning = SharingLearning = Sharing
Learning = SharingBrano Frk
 

Viewers also liked (20)

Discoverer_Revised
Discoverer_RevisedDiscoverer_Revised
Discoverer_Revised
 
Legislativa i.
Legislativa i.Legislativa i.
Legislativa i.
 
Netradičné skupiny vo vzdelávaní dospelých
Netradičné skupiny vo vzdelávaní dospelýchNetradičné skupiny vo vzdelávaní dospelých
Netradičné skupiny vo vzdelávaní dospelých
 
Trendy, inovácie a technológie vo vzdelávaní dospelých
Trendy, inovácie a technológie vo vzdelávaní dospelýchTrendy, inovácie a technológie vo vzdelávaní dospelých
Trendy, inovácie a technológie vo vzdelávaní dospelých
 
Individualizácia, gamifikácia, vzdelávanie. AEDUCA 2014
Individualizácia, gamifikácia, vzdelávanie. AEDUCA 2014Individualizácia, gamifikácia, vzdelávanie. AEDUCA 2014
Individualizácia, gamifikácia, vzdelávanie. AEDUCA 2014
 
Epale 2016
Epale 2016Epale 2016
Epale 2016
 
Edupunk
EdupunkEdupunk
Edupunk
 
Kyberkultura, virtualna identita a dualny zivotny styl
Kyberkultura, virtualna identita a dualny zivotny stylKyberkultura, virtualna identita a dualny zivotny styl
Kyberkultura, virtualna identita a dualny zivotny styl
 
Virtuálna realita vo vzdelávaní
Virtuálna realita vo vzdelávaníVirtuálna realita vo vzdelávaní
Virtuálna realita vo vzdelávaní
 
Webináře 2014: Pavla Kovářová "České knihovny a IT vzdělávání"
Webináře 2014: Pavla Kovářová "České knihovny a IT vzdělávání"Webináře 2014: Pavla Kovářová "České knihovny a IT vzdělávání"
Webináře 2014: Pavla Kovářová "České knihovny a IT vzdělávání"
 
Librarians as a Knowledge Workers
Librarians as a Knowledge WorkersLibrarians as a Knowledge Workers
Librarians as a Knowledge Workers
 
Trendy a inovácie vo vzdelávaní dospelých
Trendy a inovácie vo vzdelávaní dospelýchTrendy a inovácie vo vzdelávaní dospelých
Trendy a inovácie vo vzdelávaní dospelých
 
EdTech and Learning Design
EdTech and Learning DesignEdTech and Learning Design
EdTech and Learning Design
 
Bigdata a vzdelávanie
Bigdata a vzdelávanieBigdata a vzdelávanie
Bigdata a vzdelávanie
 
Virtualita a (mimo)školské vzdelávanie
Virtualita a (mimo)školské vzdelávanieVirtualita a (mimo)školské vzdelávanie
Virtualita a (mimo)školské vzdelávanie
 
Learning Design aneb jak na Inovace vzdelavani
Learning Design aneb jak na Inovace vzdelavaniLearning Design aneb jak na Inovace vzdelavani
Learning Design aneb jak na Inovace vzdelavani
 
Librarians, knowledge workers & Information literacy
Librarians, knowledge workers & Information literacyLibrarians, knowledge workers & Information literacy
Librarians, knowledge workers & Information literacy
 
Resuscitace firemniho vzdelavani
Resuscitace firemniho vzdelavaniResuscitace firemniho vzdelavani
Resuscitace firemniho vzdelavani
 
Generacie xyz
Generacie xyzGeneracie xyz
Generacie xyz
 
Learning = Sharing
Learning = SharingLearning = Sharing
Learning = Sharing
 

Similar to Prezentacne zrucnosti

Ako viesť výberový rozhovor - Behaviorálne interview
Ako viesť výberový rozhovor - Behaviorálne interviewAko viesť výberový rozhovor - Behaviorálne interview
Ako viesť výberový rozhovor - Behaviorálne interviewIvana Miklovic
 
Obchodnícke zrucnosti ppt prezentacia pre kurz
Obchodnícke zrucnosti ppt prezentacia pre kurzObchodnícke zrucnosti ppt prezentacia pre kurz
Obchodnícke zrucnosti ppt prezentacia pre kurzMartin Prodaj
 
2UspesnaPrezentacia.ppt
2UspesnaPrezentacia.ppt2UspesnaPrezentacia.ppt
2UspesnaPrezentacia.pptMartinKovik2
 
Prezentačné zručnosti develor
Prezentačné zručnosti develorPrezentačné zručnosti develor
Prezentačné zručnosti develorMartina Georgievova
 
LEKTORSKÉ ZRUČNOSTI - Ivana Miklovič
LEKTORSKÉ ZRUČNOSTI - Ivana MiklovičLEKTORSKÉ ZRUČNOSTI - Ivana Miklovič
LEKTORSKÉ ZRUČNOSTI - Ivana MiklovičIvana Miklovic
 
Treba rozvíjať podnikateľské kompetencie už od detstva?_Lohyňová
Treba rozvíjať podnikateľské kompetencie už od detstva?_LohyňováTreba rozvíjať podnikateľské kompetencie už od detstva?_Lohyňová
Treba rozvíjať podnikateľské kompetencie už od detstva?_LohyňováIndicia
 
Def.prezentácia modul 1.1. projekt amv2 (1)
Def.prezentácia modul 1.1. projekt amv2 (1)Def.prezentácia modul 1.1. projekt amv2 (1)
Def.prezentácia modul 1.1. projekt amv2 (1)Eva Evicka
 
Sila zjednodušovania
Sila zjednodušovaniaSila zjednodušovania
Sila zjednodušovaniaipaslovakia
 
Ako prežiť projekty na FEI/FIIT STU
Ako prežiť projekty na FEI/FIIT STUAko prežiť projekty na FEI/FIIT STU
Ako prežiť projekty na FEI/FIIT STUMatus Kovacik
 
Ako Develor Tréneri Prekračujú Očakávania účastníkov
Ako Develor Tréneri Prekračujú Očakávania účastníkovAko Develor Tréneri Prekračujú Očakávania účastníkov
Ako Develor Tréneri Prekračujú Očakávania účastníkovMartina Georgievova
 
Howard Gardner - 8 typov inteligencií
Howard Gardner - 8 typov inteligenciíHoward Gardner - 8 typov inteligencií
Howard Gardner - 8 typov inteligenciíIvana Miklovic
 
Sales skills and coaching
Sales skills and coachingSales skills and coaching
Sales skills and coachingMartin Prodaj
 
ONLINE KLUB - Matej Nuhlíček, Forward & Forward Sociálne siete
ONLINE KLUB - Matej Nuhlíček, Forward & Forward Sociálne sieteONLINE KLUB - Matej Nuhlíček, Forward & Forward Sociálne siete
ONLINE KLUB - Matej Nuhlíček, Forward & Forward Sociálne sieteKatarína Molnárová
 
ONLINE KLUB - Matej Nuhlíček Facebook taby
ONLINE KLUB - Matej Nuhlíček Facebook tabyONLINE KLUB - Matej Nuhlíček Facebook taby
ONLINE KLUB - Matej Nuhlíček Facebook tabyKatarína Molnárová
 
Workshop ako na to?
Workshop ako na to?Workshop ako na to?
Workshop ako na to?Brano Frk
 
Budovanie vplyvu na FB a jeho vyuzitie v PR - Stefan Vadocz
Budovanie vplyvu na FB a jeho vyuzitie v PR - Stefan VadoczBudovanie vplyvu na FB a jeho vyuzitie v PR - Stefan Vadocz
Budovanie vplyvu na FB a jeho vyuzitie v PR - Stefan Vadoczrulezz-sk
 

Similar to Prezentacne zrucnosti (20)

Ako viesť výberový rozhovor - Behaviorálne interview
Ako viesť výberový rozhovor - Behaviorálne interviewAko viesť výberový rozhovor - Behaviorálne interview
Ako viesť výberový rozhovor - Behaviorálne interview
 
Prezentácia
PrezentáciaPrezentácia
Prezentácia
 
Obchodnícke zrucnosti ppt prezentacia pre kurz
Obchodnícke zrucnosti ppt prezentacia pre kurzObchodnícke zrucnosti ppt prezentacia pre kurz
Obchodnícke zrucnosti ppt prezentacia pre kurz
 
2UspesnaPrezentacia.ppt
2UspesnaPrezentacia.ppt2UspesnaPrezentacia.ppt
2UspesnaPrezentacia.ppt
 
Powerpoint...
Powerpoint...Powerpoint...
Powerpoint...
 
Prezentačné zručnosti develor
Prezentačné zručnosti develorPrezentačné zručnosti develor
Prezentačné zručnosti develor
 
LEKTORSKÉ ZRUČNOSTI - Ivana Miklovič
LEKTORSKÉ ZRUČNOSTI - Ivana MiklovičLEKTORSKÉ ZRUČNOSTI - Ivana Miklovič
LEKTORSKÉ ZRUČNOSTI - Ivana Miklovič
 
Treba rozvíjať podnikateľské kompetencie už od detstva?_Lohyňová
Treba rozvíjať podnikateľské kompetencie už od detstva?_LohyňováTreba rozvíjať podnikateľské kompetencie už od detstva?_Lohyňová
Treba rozvíjať podnikateľské kompetencie už od detstva?_Lohyňová
 
Def.prezentácia modul 1.1. projekt amv2 (1)
Def.prezentácia modul 1.1. projekt amv2 (1)Def.prezentácia modul 1.1. projekt amv2 (1)
Def.prezentácia modul 1.1. projekt amv2 (1)
 
Sila zjednodušovania
Sila zjednodušovaniaSila zjednodušovania
Sila zjednodušovania
 
Ako prežiť projekty na FEI/FIIT STU
Ako prežiť projekty na FEI/FIIT STUAko prežiť projekty na FEI/FIIT STU
Ako prežiť projekty na FEI/FIIT STU
 
Ako Develor Tréneri Prekračujú Očakávania účastníkov
Ako Develor Tréneri Prekračujú Očakávania účastníkovAko Develor Tréneri Prekračujú Očakávania účastníkov
Ako Develor Tréneri Prekračujú Očakávania účastníkov
 
Howard Gardner - 8 typov inteligencií
Howard Gardner - 8 typov inteligenciíHoward Gardner - 8 typov inteligencií
Howard Gardner - 8 typov inteligencií
 
Time management a stanovovanie cieľov
Time management a stanovovanie cieľovTime management a stanovovanie cieľov
Time management a stanovovanie cieľov
 
Koučing v skratke
Koučing v skratkeKoučing v skratke
Koučing v skratke
 
Sales skills and coaching
Sales skills and coachingSales skills and coaching
Sales skills and coaching
 
ONLINE KLUB - Matej Nuhlíček, Forward & Forward Sociálne siete
ONLINE KLUB - Matej Nuhlíček, Forward & Forward Sociálne sieteONLINE KLUB - Matej Nuhlíček, Forward & Forward Sociálne siete
ONLINE KLUB - Matej Nuhlíček, Forward & Forward Sociálne siete
 
ONLINE KLUB - Matej Nuhlíček Facebook taby
ONLINE KLUB - Matej Nuhlíček Facebook tabyONLINE KLUB - Matej Nuhlíček Facebook taby
ONLINE KLUB - Matej Nuhlíček Facebook taby
 
Workshop ako na to?
Workshop ako na to?Workshop ako na to?
Workshop ako na to?
 
Budovanie vplyvu na FB a jeho vyuzitie v PR - Stefan Vadocz
Budovanie vplyvu na FB a jeho vyuzitie v PR - Stefan VadoczBudovanie vplyvu na FB a jeho vyuzitie v PR - Stefan Vadocz
Budovanie vplyvu na FB a jeho vyuzitie v PR - Stefan Vadocz
 

More from Brano Frk

Digitální nástroje pro lektory
Digitální nástroje pro lektoryDigitální nástroje pro lektory
Digitální nástroje pro lektoryBrano Frk
 
Learn&Tech 2019
Learn&Tech 2019Learn&Tech 2019
Learn&Tech 2019Brano Frk
 
Epale webinar2018
Epale webinar2018Epale webinar2018
Epale webinar2018Brano Frk
 
LX workshop
LX workshop LX workshop
LX workshop Brano Frk
 
Jak na webináře?
Jak na webináře?Jak na webináře?
Jak na webináře?Brano Frk
 
Learning design experiment
Learning design experimentLearning design experiment
Learning design experimentBrano Frk
 
Moderne technologie 3
Moderne technologie 3Moderne technologie 3
Moderne technologie 3Brano Frk
 
Moderne technologie 2
Moderne technologie 2Moderne technologie 2
Moderne technologie 2Brano Frk
 
Moderne technologie 1
Moderne technologie 1Moderne technologie 1
Moderne technologie 1Brano Frk
 

More from Brano Frk (12)

Digitální nástroje pro lektory
Digitální nástroje pro lektoryDigitální nástroje pro lektory
Digitální nástroje pro lektory
 
Learn&Tech 2019
Learn&Tech 2019Learn&Tech 2019
Learn&Tech 2019
 
Epale webinar2018
Epale webinar2018Epale webinar2018
Epale webinar2018
 
LX workshop
LX workshop LX workshop
LX workshop
 
Jak na webináře?
Jak na webináře?Jak na webináře?
Jak na webináře?
 
Learning design experiment
Learning design experimentLearning design experiment
Learning design experiment
 
Moderne technologie 3
Moderne technologie 3Moderne technologie 3
Moderne technologie 3
 
Moderne technologie 2
Moderne technologie 2Moderne technologie 2
Moderne technologie 2
 
Moderne technologie 1
Moderne technologie 1Moderne technologie 1
Moderne technologie 1
 
Staz 2
Staz 2Staz 2
Staz 2
 
staz 3
staz 3staz 3
staz 3
 
Staz 1
Staz 1Staz 1
Staz 1
 

Prezentacne zrucnosti

 • 2. Obsah • Všeobecne o prezentovaní a prezentáciach • 4 kroky pre úspešnú prezentáciu • Krok 1. Ciele a cieľové skupiny • Krok 2. Štruktúra prezentácie • Krok 3. Vizuál • Krok 4. Vystupovanie • Praktické ukážky, analýza prezentácií
 • 3. Semináre • vystúpenie rečnícke; vystúpenie s prezentáciou • výber andragogickej témy (napr. téma Bc. práce) • typ vystúpenia: odborné, lektorské, obhajoba, diskusný príspevok, • analýza, vyhodnotenie
 • 6. Internetové zdroje: TED.com tedxbratislava.sk google :)
 • 7. ?
 • 8. • Kto to pred nami stojí? • Čo je to asi za človeka? • O čo tu vôbec ide? • Oplatí sa vôbec dávať pozor? • Ako dlho tu budeme?
 • 9. Obsah • Všeobecne o prezentovaní a prezentáciach • 4 kroky pre úspešnú prezentáciu • Krok 1. Ciele a cieľové skupiny • Krok 2. Štruktúra prezentácie • Krok 3.Vizuál • Krok 4.Vystupovanie • Praktická ukážka
 • 10. Prezentácia • veľa informácií - málo času • vizualizácia ako nástroj • štýlovosť • pomôcka nie podstata
 • 12. Podiel zmyslových receptorov na bežnej prezentácii
 • 13. Druhy prezentácie • Pracovné rokovanie • Predstavenie projektu • Prezentácia pred vedením • Odborná prednáška • Obchodná prezentácia • Informačná akcia • Školenie
 • 14. Prezentačná technika The medium IS the message
 • 15. Prezentačná technika • Projekcia • Flipchart • Pinboard • Interaktívne tabule • Dátová projekcia
 • 16. Dátová projekcia + efektnosť, možnosť úprav, aktualizácie, multimédiá - funkčnosť techniky, estetika, problémy pri mobilite
 • 17. Krok 1. Orientácia na cieľové skupiny a ciele prezentácie
 • 18. Požiadavky Nesúhlas Súhlas Motivácia Podmienky Podpora Námietky
 • 20. Poslucháči (cieľová skupina) Ocenia: Odmietnu: orientáciu neužitočnosť na ich potreby, nečitatenosť jednoduchosť nezrozumiteľnosť zrozumiteľnosť zastarané informácie fakty odborný slang zhrnutie rozvláčnosť príklady nuda dialóg
 • 21. Čo má byť cieľom mojej prezentácie? Svojou prezentáciou chcem dosiahnuť, aby... Ambiciózne, ale realistické ciele. Aký dojem chcem zanechať?
 • 22. Krok 2. Štruktúra informácií a argumentov
 • 23. Chceme informovať, alebo niekoho presvedčiť? • Informácie - fakty, údaje o skutočnosti • Argumenty - stanovisko k faktom, prostredníctvom ktorého chceme niečo dosiahnuť
 • 24. Výťahový test Štart Obsah Finále
 • 25. Presvedčovacia prezentácia • “Presviedčať” znamená predložiť na významný problém použiteľné riešenie. • Nikdy nezačínajte svojim návrhom - začnite problémom cieľovej skupiny. • Každá prezentácia musí vyústiť do konkrétneho návrhu.
 • 26. Argumentačná štruktúra ARGUSTRUKT ARGUSTRUKT Situácia negatíva zhrnutie Návrh pozitíva Ako?
 • 28. Informačná prezentácia • Prečo je toto pre vás dôležité? • Čo to všetko pre vás znamená?
 • 29. Informačná štruktúra INFOSTRUKT INFOSTRUKTTÉMA TÉMA PREČO? OBSAH INFOBLOK 1 INFOBLOK 2 INFOBLOK 3 ZÁVER
 • 32. Krok 3. Vizuál, multimédia, estetika
 • 36. Prezentácia •ZAMERANOSŤ Čím skôr sa dokážeme prestať zameriavať na seba a začneme byť zameraný na poslucháča, tým lepšie sú Vaše šance získať priaznivý vzdelávací efekt. •OBSAH HNa prvom mieste každej prezentácie stojí obsah, ak neobstojíme v obsahu, všetky prejavy sú zbyto čné. Je potrebné mať asi sedemkrát viac informácií, ako budete potrebovať pre Vašu prezentáciu.
 • 37. Prezentácia • ZROZUMITEĽNOSŤ Je nemožné vyjadriť sa úplne jasne, výstižne a zrozumiteľne, ale musíme sa však k tomu čo najviac priblížiť. • NUDA ? Ak prednášajúci iba stojí, monotónne číta , publikum si bude pamätať jednu desatinu jeho správy. Ak použije vizuálne prostriedky (priesvitky, video) publikum si zapamätá 25% z prezentácie.
 • 38. Prezentácia • AKTIVITA Aktívna účasť publika zvýši zapamätanie si prezentácie až na 80 - 90 %, za predpokladu použitia dobrej vizuálnej techniky. Najživšie si pamätáme to, na čom sa aktívne zúčastníme. •OČNÝ KONTAKT je silnou zbraňou počas živej prezentácie.
 • 40. Prezentácia OBSAH
 • 42. Prezentácia NUDA
 • 43. Prezentácia AKTIVITA
 • 73. • “Ľudia ma proste musia brať takého, aký som...” • “Nervozita je znakom slabosti. Dobrí prezentátori nie sú nerózni.” ?
 • 74. Problémy prezentátorov Neverbálne prejavy : •Žiadny zrakový kontakt •Nervózne prechádzanie sem a tam •Monotónnosť •Čítanie z poznámok •Pohrávanie sa s perom, odevom a pod. •Nezáujem
 • 75. Problémy prezentátorov Verbálne prejavy : •Bankrotárske frázy •Zmäkčovadlá •Vata •Málo hlasný prejav
 • 77. Správanie sa počas prezentácie • Kontrolované zmeny miesta • Primeraná gestikulácia • Hovorte primerane nahlas
 • 81. Verbálny prejav • Vy namiesto JA • Namiesto abstrakcie príklad • Krátke vety • Používajte prosté, aktívne, pozitívne vety! • Opakovanie, sumarizácia
 • 82. Začiatok prezentácie • Nervozita • Chyby : násilný vtip, pochlebovanie, ospravedlnenia • Záchytný bod • Osnova • Dohoda o čase, prestávkach a pod.
 • 83. Problémy • Vyrušovanie • Otázky, diskusia • Spochybnenie údajov
 • 84. Záver, ukončenie prezentácie • Oznámenie • Zhrnutie • Žiadosť, prosba, výzva • Mostík k diskusii • Stimulácia • Súhrn diskusie • Finále (poďakovanie, kontakt)
 • 85. Tipy & triky • Kritické situácie • problémy, neistota, stres, chyby, omyly, nezdar
 • 87. Pozornosť • udržanie pozornosti - mobilizátory • po 5 minútach pozornosť klesá • triky: • zmena hlasitosti, dramatické pauzy • rečové prostriedky: silné slová (pozor, a teraz..) • aktivačné frázy: oslovenie, predstavte si, pre vás, poprvé, podruhé) • emócie: stálo ma to veľa, bol som ohromený
 • 88. Pozornosť • Vizuálne prostriedky: • nový obrázok, striedanie médií, pohyb lektora, náčrt, demonštrácia, prerušenie/prestávka
 • 89. Pozornosť • chyby: • dlho alebo krátko viditeľný obrázok • asynchronizácia • písomné podklady pre študentov • kolovanie vzoriek a pod. • neprehľadný vizuál
 • 90. + tipy proti nude • akustický signál (poklopanie, tliesknutie..) • osobné oslovenie a otázky • obmedziť sa na najnutnejšie • nechať prehovoriť publikum • “je mi ľúto, že vás nudím”
 • 91. Problém, porucha • prerušenie prezentácie, náhradné médium • prestávka, diskusia • prvá pomoc: fixy, papier, lepiaca páska
 • 92. Problém, porucha • Improvizácia: • “iste vas zaujíma, čo je na tom obrázku” • otvorenosť: ok stala sa chyba, pokračujeme
 • 93. • § 1. Prednášajúci si za všetko môže sám • § 2. Ak za to môže niekto iný, platí §1.
 • 94. Diskusia • nemusí byť na konci • vnímanie publika, rečnícke otázky • disciplína a stred diania • riadenie diskusie
 • 95. Riadenie diskusie • oslovenie menom • dialog alebo multilog • vedomý a cielený zrakový kontakt • zapojenie prezentácie (pamätáte si?) • opakovanie otázky (porozumenie, čas) • námietky, spor
 • 96. Diskusia • tipy & triky • nechváľte: to je skvelá otázka. • poznamenajte si otázku • ostaňte v svojej kompetencii • zopakujte dôležité • resumé (pozitívne)
 • 97. Problematické publikum • Ignorovať • Kvitovať • Odpovedať a vrátiť sa k téme • Potlačiť
 • 98. negatívne neutralizácia otočenie stanovisko Ako nezodpovedá Váš produkt je Prečo verím, že náš náš produkt nevhodný produkt je vhodný? požiadavkám? Aké výkony Toto riešenie je Ako odôvodnime ospravedlňujú našu drahé náklady? cenu? Aké skúsenosti a Ste vôbec Čo ma kvalifikuje? informácie vám kvalifikovaný? prinášam? Nie ste schopný Čo bolo cieľom Čo je úspechom vyjednať lepšie našej stratégie? našej stratégie? podmienky?