Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net                            MỤC LỤC     Chương 01: ...
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.NetII. Điều khiển DataList ..............................................................
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.NetI. Tìm hiểu về Web Services ..........................................................
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net    Đầu năm 2002, Microsoft giới thiệu một kỹ thuật lập trình Web khá mới mẻ với...
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net     o Quản lý session trên nhiều Server, không cần Cookies3. Quá trình xử lý t...
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net    Hệ điều hành   Cung cấp các chức năng xây dựng ứng dụng với vai trò quản ...
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Netmôi trường phát triển phần mềm như Visual Studio 98 hay Visual Studio.NET là tất cả...
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net     để hỏi thông tin phòng, sau đó, với đủ các thông tin về nhiều loại phòng ...
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net        Đặc điểm của bộ thư viện các đối tượng .NET Framework là sự trải rộn...
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net    Ghi chú: Để kiểm tra cài đặt: Khởi động trình duyệt truy cập địa chỉ : http:...
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.NetBiên sọan: Dương Thành Phết        Trang 11
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net    Kiềm tra kết quả cài đặt: Khởi động trình duyệt nhập địa chỉ http://localhos...
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net     o Click phải mục Default Website  Properties Chọn trang Documents để qu...
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Netb. Cấu hình quy định thư mục ảo – Virtual Directory:    Một Web Server có thể qu...
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.NetChạy thử ứng dụng để kiểm tra:    Hoặc từ cửa sổ IIS Manager: click phải trang c...
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net2. Tạo ứng dụng web   Bước 1. Chọn từ thực đơn File  New  Website      C...
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net  Trang Default.aspx (Source)  Trang Default.aspx.cs3. Bổ sung điều khiển  Ch...
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net  Chuyển sang trang code Defaulr.aspx.cs (Double click vào trang đang thiết kế) ...
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net5. Phân loại tập tin trong ASP.NetASP.Net ASP                   ...
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net     Xác định Project khởi động (trong trường hợp Solution có nhiều Project): ...
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net4. Document Outline Window   Hiển thị cửa sổ Document Outline: Thực đơn View / O...
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.NetChương 02:                 WEB SERVER CONTROL           ...
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.NetHeight      Unit        Qui định chiều cao của điều khiểnToolTip   ...
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net       o Left       o Middle       o TextTop       o Ri...
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.NetXử lý sự kiện:        protected void btTinhtien_Click(object sender, EventAr...
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net6. Listbox và DropdownList    ListBox và DropdownList là điều khiển hiển thị dan...
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net       SelectedValue: Cho biết giá trị của mục được chọn. Trong trường hợp ...
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net7. Checkbox, RadioButtonCác thuộc tính    Checked: Cho biết trạng thái của mục c...
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Netb. Các thuộc tính    RepeatColumns: Qui định số cột hiển thị.    RepeatDirect...
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.NetXử lý sự kiện:   protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)    ...
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.NetII. Điều khiển kiểm tra dữ liệu   Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về các điề...
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.NetrfvNhap_lai.Display = Dynamic1. Điều khiển Required Field Validator    Điều khiể...
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net     o GreaterThanEqual: >=     o LessThan: <     o LessThanEqual: <...
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.NetBảng mô tả các ký hiệu thường sử dụng trong Validation Expression5. Điều khiển Cust...
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net    ShowMessageBox: Qui định bảng thông báo lỗi có được phép hiển thị như cửa sổ...
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net   Thuộc tính Text của các điều khiển kiểm tra dữ liệu đều là: (*)Xử lý sự kiện:...
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.NetCác thông báo lỗi xuất hiện qua hộp thoại khi dữ liệu nhập không hợp lệ:Nếu tất cả ...
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.NetIII. Một số điều khiển khác1. Điều khiển Literal   Tương tự như điều khiển Label...
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net        <Impressions>Tần suất hiển thị của hình ảnh</Impressions>    </Ad...
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net     o Nhập vào cú pháp qui định cho tập tin Quangcao.xml (theo cú pháp của tập...
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.NetBước 3. Thiết lập thuộc tính cho điều khiển adQuangcao     o AdvertisementFile...
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.NetBước 2: Chọn Auto Format (Chọn mẫu định dạng)                   ...
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net                     Khi thi hành4. Điều khiển File Upload.  ...
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.NetVí dụ: Trong ví dụ sau, chúng ta sẽ thực hiện Upload tập tin lên server, cụ thể hơn...
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net        ScrollBars: Cho phép bạn hiển thị scrollbars khi bạn cố định chiều ...
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net6. Điều khiển hiển thị các trang – MultiView    Điều khiển MultiView cho phép bạ...
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net        o Chọn Edit Menu Item          Lần lượt khái báo các nhãn ...
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net          MultiView1.ActiveViewIndex = 0;          }       ...
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.NetIII. Đối Tượng View State   Đối tượng ViewState được cung cấp để lưu lại những t...
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.NetIV. Thiết kế Website với MasterPage   MasterPage là cách để thiết kế layout chun...
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net       Tạo phần banner (Phần trên)       Tạo phần Menu (Cột trái)   ...
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.NetĐiều chỉnh MasterPage   Khi có bất kỳ sự điều chỉnh nào trên trang Masterpage th...
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.NetKết quả khi thi hànhBiên sọan: Dương Thành Phết        Trang 53
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.NetChương 3     KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG ASP.NET            Sử dụng ...
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net                     Tạo kết nối CSDL mớiBiên sọan: Dương Thàn...
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net    Khai báo các thông số cho SQLServer và chọn CSDL cần kết nối        ...
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net            Khai báo điều kiện mệnh đề Where (Nếu có)          ...
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net   Phần mã của giao tiếp này có được như sau:   <asp:SqlDataSource ID="SqlDat...
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net    Thi hành tarng DSTacgia.aspx:    Click tiêu đề lưới để kiểm tra tính sắp ...
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net     o Điều chỉnh bổ sung và lưới 1 cột liên kết       Chọn Edit Column t...
Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net    Thi hành:    Tạo trang hiện thị dữ liệu với nguồn dữ liệu có tham số qua ...
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Lap trinh website dotnet c#
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lap trinh website dotnet c#

2,017 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,017
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
182
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lap trinh website dotnet c#

 1. 1. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net MỤC LỤC Chương 01: TỔNG QUAN VỀ ASP.NET ........................................................... Trang 1 I. Giới thiệu về ASP.Net.................................................................................................1 1. Tìm hiểu về ASP.Net ......................................................................................1 2. Những ưu điểm của ASP.Net ..........................................................................1 3. Quá trình xử lý tập tin ASPX............................................................................2 4. Tìm hiểu về .Net Phatform và .Net Framework................................................3 II. Web Server ............................................................................................................... 6 1. Internet Information Services ...........................................................................6 2. Cài đặt Web Server ........................................................................................7 3. Cấu hình Internet Information Services ...........................................................9 III. Tạo ứng dụng Web đầu tiên ..................................................................................12 1. Khởi động MS Visual Studio .Net .................................................................12 2. Tạo mới ứng dụng Web.................................................................................13 3. Bổ sung các điều khiển..................................................................................14 4. Thi hành ứng dụng .......................................................................................15 5. Phân loại tập tin trong ASP.Net .....................................................................15 IV. Làm quen với các thành phần giao diện trên VS .Net ........................................16 1. Solution Explorer .........................................................................................16 2. Property Window ..........................................................................................17 3. Toolbox .........................................................................................................17 4. Document Outline Window ............................................................................18 Chương 02: WEB SERVER CONTROL .....................................................................19 I. Điều khiển cơ bản chuẩn – Standard......................................................................19 1. Label..............................................................................................................20 2. TextBox .........................................................................................................20 3. Image.............................................................................................................20 4. Button, ImageButton, LinkButton ...................................................................21 5. HyperLink.......................................................................................................22 6. ListBox Và DropDownList ..............................................................................22 7. CheckBox & RadioButton ..............................................................................25 8. CheckBoxList & RadioButtonList ...................................................................25 II. Điều khiển kiểm tra dữ liệu III. Một số điều khiển khác IV. Đối tượng ViewState V. Asp.Net PageChương 03: CÁC ĐIỀU KHIỂN LIÊN KẾT DỮ LIỆUI. Điều khiển DataGrid...................................................................................... 62I.1. Các thao tác định dạng lưới ...........................................................................62I.2. Xử lý sắp xếp................................................................................................67I.3. Xử lý phân trang ...........................................................................................69I.4. Tùy biến các cột ...........................................................................................70I.5. Cập nhật dữ liệu trực tiếp trên lưới.................................................................74Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 1
 2. 2. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.NetII. Điều khiển DataList ...................................................................................... 79II.1. Sử dụng DataList để hiển thị dữ liệu...............................................................79II.2. Cập nhật dữ liệu với DataList .........................................................................83III. Điều khiển Repeater ..................................................................................... 87IV. Các ví dụ mở rộng ......................................................................................... 90IV.1. Xử lý đảo hướng sắp xếp trong DataGrid ........................................................90IV.2. Tạo biểu tượng sắp xếp trong cột cho DataGrid...............................................91IV.3. Định dạng hình thức hiển thị cho dòng dữ liệu thỏa điều kiện trên DataGrid ......92IV.4. Tạo hiệu ứng chọn khi rê chuột qua các dòng dữ liệu ......................................93Bài 4.................................................................................................................... 94XÂY DỰNG LỚP XỬ LÝ DỮ LIỆU.......................................................................... 94I. Thiết kế tổng quan........................................................................................ 96I.1. Cấu trúc chi tiết lớp XL_BANG ........................................................................98I.2. Xây dựng lớp xử lý nghiệp vụ.......................................................................102I.3. Sử dụng lớp xử lý nghiệp vụ ........................................................................104Bài 5.................................................................................................................. 108Tài liệu hướng dẫn giảng dạyHọc phần 3 - Lập trình ứng dụng web với ASP.NET Trang 3/174XÂY DỰNG ĐỐI TƯỢNG THỂ HIỆN.................................................................... 108I. Tạo mới đối tượng thể hiện......................................................................... 109II. Sử dụng đối tượng thể hiện ........................................................................ 111III. Tạo phương thức cho đối tượng thể hiện.................................................... 112IV. Tạo sự kiện cho đối tượng thể hiện ............................................................ 113IV.1. Thiết kế .....................................................................................................114IV.2. Xử lý..........................................................................................................114Bài 6.................................................................................................................. 117XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ ỨNG DỤNG ................................................................. 117I. Đối tượng Request, Response..................................................................... 118I.1. Đối tượng Response....................................................................................118I.2. Đối tượng Request ......................................................................................120II. Đối tượng Session, Application................................................................... 122II.1. Đối tượng Application..................................................................................123II.2. Đối tượng Session.......................................................................................124III. Đối tượng Server......................................................................................... 125IV. Đối tượng Cookies ...................................................................................... 125IV.1. Giới thiệu ...................................................................................................125IV.2. Làm việc với Cookies ...................................................................................126V. Tập tin quản lý và cấu hình ứng dụng......................................................... 127V.1. Global.asax.................................................................................................127V.2. Web.config.................................................................................................128VI. Tổ chức & xây dựng ứng dụng.................................................................... 133VI.1. Tổ chức lưu trữ ứng dụng............................................................................133VI.2. Xây dựng ứng dụng ....................................................................................134Bài 7.................................................................................................................. 136WEB SERVICE ................................................................................................... 136Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 2
 3. 3. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.NetI. Tìm hiểu về Web Services ........................................................................... 137II. Xây dựng Web Services .............................................................................. 140Tài liệu hướng dẫn giảng dạyHọc phần 3 - Lập trình ứng dụng web với ASP.NET Trang 4/174II.1. Tạo Web Services trong VS .Net...................................................................140II.2. Kiểm tra Web Service ..................................................................................141III. Sử dụng Web Service.................................................................................. 143III.1. Sử dụng Web Service do người dùng xây dựng .............................................144III.2. Sử dụng Web Services được cung cấp miễn phí trên mạng.............................144IV. Xây dựng Web Services truy xuất dữ liệu................................................... 148IV.1. Web Service: WS_KHACH_HANG..................................................................148IV.2. Sử dụng WS_KHACH_HANG.........................................................................150Bài 8.................................................................................................................. 152PHỤ LỤC ........................................................................................................... 152I. Cơ sở dữ liệu dùng trong ứng dụng ............................................................ 153I.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu..................................................................................153I.2. Dữ liệu thử.................................................................................................156II. Giới thiệu về các tag HTML ......................................................................... 157II.1. Cơ bản về tag HTML....................................................................................157II.2. Các tag nhập liệu........................................................................................163III. Cascading Style Sheets - CSS...................................................................... 166III.1. Giới thiệu CSS.............................................................................................166III.2. Cú pháp CSS ..............................................................................................167 III.3. Sử dụng CSS trong trang HTML....................................................................169Chương 01 TỔNG QUAN VỀ ASP.NET  Giới thiệu về Asp.Net  Web Server  Tạo ứng dụng web đầu tiênI. Giới thiệu về ASP.Net1. Tìm hiểu về ASP.Net Từ khoảng cuối thập niên 90, ASP (Active Server Page) đã được nhiều lập trình viên lựachọn để xây dựng và phát triển ứng dụng web động trên máy chủ sử dụng hệ điều hànhWindows. ASP đã thể hiện được những ưu điểm của mình với mô hình lập trình thủ tục đơngiản, sử dụng hiệu quả các đối tượng COM: ADO (ActiveX Data Object) - xử lý dữ liệu, FSO(File System Object) - làm việc với hệ thống tập tin…, đồng thời, ASP cũng hỗ trợ nhiều ngônngữ: VBScript, JavaScript. Chính những ưu điểm đó, ASP đã được yêu thích trong một thời gian dài. Tuy nhiên,ASP vẫn còn tồn đọng một số khó khăn như Code ASP và HTML lẫn lộn, điều này làm cho quátrình viết code khó khăn, thể hiện và trình bày code không trong sáng, hạn chế khả năng sửdụng lại code. Bên cạnh đó, khi triển khai cài đặt, do không được biên dịch trước nên dễ bị mấtsource code, hạn chế về mặt tốc độ thực hiện. Quá trình xử lý Postback khó khăn, …Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 3
 4. 4. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net Đầu năm 2002, Microsoft giới thiệu một kỹ thuật lập trình Web khá mới mẻ với tên gọiban đầu là ASP+, tên chính thức sau này là ASP.Net. Với ASP.Net, không những không cầnđòi hỏi bạn phải biết các tag HTML, thiết kế web, mà nó còn hỗ trợ mạnh lập trình hướng đốitượng trong quá trình xây dựng và phát triển ứng dụng Web. ASP.Net là kỹ thuật lập trình và phát triển ứng dụng web ở phía Server (Server-side)dựa trên nền tảng của Microsoft .Net Framework. Hầu hết, những người mới đến với lập trình web đều bắt đầu tìm hiểu những kỹ thuật ởphía Client (Client-side) như: HTML, Java Script, CSS (Cascading Style Sheets). Khi Webbrowser yêu cầu một trang web (trang web sử dụng kỹ thuật client-side), Web server tìm trangweb mà Client yêu cầu, sau đó gởi về cho Client. Client nhận kết quả trả về từ Server và hiểnthị lên màn hình. ASP.Net sử dụng kỹ thuật lập trình ở phía server thì hoàn toàn khác, mã lệnh ở phíaserver (ví dụ: mã lệnh trong trang ASP, ASP.NET) sẽ được biên dịch và thi hành tại WebServer. Sau khi được Server đọc, biên dịch và thi hành, kết quả tự động được chuyển sangHTML/ JavaScript/ CSS và trả về cho Client. Tất cả các xử lý lệnh ASP, ASP.Net đều được thực hiện tại Server và do đó, gọi là kỹthuật lập trình ở phía server.2. Những ưu điểm của ASP.Net  ASP.Net cho phép bạn lựa chọn một trong các ngôn ngữ lập trình mà bạn yêu thích: Visual Basic.Net, J#, C#,…  Trang ASP.Net được biên dịch trước thành những tập tin DLL mà Server có thể thi hành nhanh chóng và hiệu quả. Yếu tố này là một bước nhảy vọt đáng kể so với kỹ thuật thông dịch của ASP.  ASP.Net hỗ trợ mạnh mẽ bộ thư viện phong phú và đa dạng của .Net Framework, làm việc với XML, Web Service, truy cập cơ sở dữ liệu qua ADO.Net, …  ASPX và ASP có thể cùng hoạt động trong 1 ứng dụng.  ASP.Net sử dụng phong cách lập trình mới: Code behide. Tách code riêng, giao diện riêng  Dễ đọc, dễ quản lý và bảo trì.  Kiến trúc lập trình giống ứng dụng trên Windows.  Hỗ trợ quản lý trạng thái của các control  Tự động phát sinh mã HTML cho các Server control tương ứng với từng loại Browser  Triển khai cài đặt o Không cần lock, không cần đăng ký DLL o Cho phép nhiều hình thức cấu hình ứng dụng  Hỗ trợ quản lý ứng dụng ở mức toàn cục o Global.aspx có nhiều sự kiện hơnBiên sọan: Dương Thành Phết Trang 4
 5. 5. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net o Quản lý session trên nhiều Server, không cần Cookies3. Quá trình xử lý tập tin ASPX Khi Web server nhận được yêu cầu từ phía client, nó sẽ tìm kiếm tập tin được yêu cầuthông qua chuỗi URL được gởi về, sau đó, tiến hành xử lý theo sơ đồ sau:4. Tìm hiểu về .Net Phatform và .Net Framework .Net Phatform Bao gồm .Net Framework và những công cụ được dùng để xây dựng, phát triển ứng dụng và dịch vụ. ASP.Net. .Net Framework Kiến trúc .Net FrameworkBiên sọan: Dương Thành Phết Trang 5
 6. 6. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net  Hệ điều hành Cung cấp các chức năng xây dựng ứng dụng với vai trò quản lý việc xây dựng và thihành ứng dụng, .NET Framework cung cấp các lớp đối tượng (Class) để bạn có thể gọi thihành các chức năng mà đối tượng đó cung cấp. Tuy nhiên, lời kêu gọi của bạn có được"hưởng ứng" hay không còn tùy thuộc vào khả năng của hệ điều hành đang chạy ứng dụngcủa bạn. Các chức năng đơn giản như hiển thị một hộp thông báo (Messagebox) sẽ được .NETFramework sử dụng các hàm API của Windows. Chức năng phức tạp hơn như sử dụng cácCOMponent sẽ yêu cầu Windows phải cài đặt Microsoft Transaction Server (MTS) hay cácchức năng trên Web cần Windows phải cài đặt Internet Information Server (IIS). Như vậy, bạn cần biết rằng lựa chọn 1 hệ điều hành để cài đặt và sử dụng .NETFramework cũng không kém phần quan trọng. Cài đặt .NET Framework trên các hệ điều hànhWindows 2000, 2000 Server, XP, 2003 Server, Vista sẽ đơn giản và tiện dụng hơn trong khi lậptrình.  Common Language Runtime Là thành phần "kết nối" giữa các phần khác trong .NET Framework với hệ điều hành.Common Language Runtime (CLR) giữ vai trò quản lý việc thi hành các ứng dụng viết bằng.NET trên Windows. CLR sẽ thông dịch các lời gọi từ chương trình cho Windows thi hành, đảm bảo ứng dụngkhông chiếm dụng và sử dụng tràn lan tài nguyên của hệ thống. Nó cũng không cho phép cáclệnh "nguy hiểm" được thi hành. Các chức năng này được thực thi bởi các thành phần bêntrong CLR như Class loader, Just In Time compiler, Garbage collector, Exception handler, COMmarshaller, Security engine,… Trong các phiên bản hệ điều hành Windows mới như XP.NET và Windows 2003, WinVista CLR được gắn kèm với hệ điều hành. Điều này đảm bảo ứng dụng viết ra trên máy tínhcủa chúng ta sẽ chạy trên máy tính khác mà không cần cài đặt, các bước thực hiện chỉ đơngiản là một lệnh xcopy của DOS!  Bộ thư viện các lớp đối tượng Nếu phải giải nghĩa từ "Framework" trong thuật ngữ .NET Framework thì đây là lúc thíchhợp nhất. Framework chính là một tập hợp hay thư viện các lớp đối tượng hỗ trợ người lậptrình khi xây dựng ứng dụng. Có thể một số người trong chúng ta đã nghe qua về MFC và JFC. Microsoft Foundation Class là bộ thư viện mà lập trình viên Visual C++ sử dụng trong khiJava Foundation Class là bộ thư viện dành cho các lập trình viên Java. Giờ đây, có thể coi.NET Framework là bộ thư viện dành cho các lập trình viên .NET. Với hơn 5000 lớp đối tượng để gọi thực hiện đủ các loại dịch vụ từ hệ điều hành, chúngta có thể bắt đầu xây dựng ứng dụng bằng Notepad.exe!!!… Nhiều người lầm tưởng rằng cácBiên sọan: Dương Thành Phết Trang 6
 7. 7. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Netmôi trường phát triển phần mềm như Visual Studio 98 hay Visual Studio.NET là tất cả những gìcần để viết chương trình. Thực ra, chúng là những phần mềm dùng làm "vỏ bọc" bên ngoài.Với chúng, chúng ta sẽ viết được các đoạn lệnh đủ các màu xanh, đỏ; lỗi cú pháp báo ngay khiđang gõ lệnh; thuộc tính của các đối tượng được đặt ngay trên cửa sổ properties, giao diệnđược thiết kế theo phong cách trực quan… Như vậy, chúng ta có thể hình dung được tầm quantrọng của .NET Framework. Nếu không có cái cốt lõi .NET Framework, Visual Studio.NET cũng chỉ là cái vỏ bọc!Nhưng nếu không có Visual Studio.NET, công việc của lập trình viên .NET cũng lắm bước giannan! o Base class library – thư viện các lớp cơ sở Đây là thư viện các lớp cơ bản nhất, được dùng trong khi lập trình hay bản thân những người xây dựng .NET Framework cũng phải dùng nó để xây dựng các lớp cao hơn. Ví dụ các lớp trong thư viện này là String, Integer, Exception,… o ADO.NET và XML Bộ thư viện này gồm các lớp dùng để xử lý dữ liệu. ADO.NET thay thế ADO để trong việc thao tác với các dữ liệu thông thường. Các lớp đối tượng XML được cung cấp để bạn xử lý các dữ liệu theo định dạng mới: XML. Các ví dụ cho bộ thư viện này là SqlDataAdapter, SqlCommand, DataSet, XMLReader, XMLWriter,… o ASP.NET Bộ thư viện các lớp đối tượng dùng trong việc xây dựng các ứng dụng Web. ASP.NET không phải là phiên bản mới của ASP 3.0. Ứng dụng web xây dựng bằng ASP.NET tận dụng được toàn bộ khả năng của .NET Framework. Bên cạnh đó là một "phong cách" lập trình mới mà Microsoft đặt cho nó một tên gọi rất kêu: code behind. Đây là cách mà lập trình viên xây dựng các ứng dụng Windows based thường sử dụng – giao diện và lệnh được tách riêng. Tuy nhiên, nếu bạn đã từng quen với việc lập trình ứng dụng web, đây đúng là một sự "đổi đời" vì bạn đã được giải phóng khỏi mớ lệnh HTML lộn xộn tới hoa cả mắt. Sự xuất hiện của ASP.NET làm cân xứng giữa quá trình xây dựng ứng dụng trên Windows và Web. ASP.NET cung cấp một bộ các Server Control để lập trình viên bắt sự kiện và xử lý dữ liệu của ứng dụng như đang làm việc với ứng dụng Windows. Nó cũng cho phép chúng ta chuyển một ứng dụng trước đây viết chỉ để chạy trên Windows thành một ứng dụng Web khá dễ dàng. Ví dụ cho các lớp trong thư viện này là WebControl, HTMLControl, … o Web services Web services có thể hiểu khá sát nghĩa là các dịch vụ được cung cấp qua Web (hay Internet). Dịch vụ được coi là Web service không nhằm vào người dùng mà nhằm vào người xây dựng phần mềm. Web service có thể dùng để cung cấp các dữ liệu hay một chức năng tính toán. Ví dụ, công ty du lịch của bạn đang sử dụng một hệ thống phần mềm để ghi nhận thông tin về khách du lịch đăng ký đi các tour. Để thực hiện việc đặt phòng khách sạn tại địa điểm du lịch, công ty cần biết thông tin về phòng trống tại các khách sạn. Khách sạn có thể cung cấp một Web service để cho biết thông tin về các phòng trống tại một thời điểm. Dựa vào đó, phần mềm của bạn sẽ biết rằng liệu có đủ chỗ để đặt phòng cho khách du lịch không? Nếu đủ, phần mềm lại có thể dùng một. Web service khác cung cấp chức năng đặt phòng để thuê khách sạn. Điểm lợi của Web service ở đây là bạn không cần một người làm việc liên lạc với khách sạnBiên sọan: Dương Thành Phết Trang 7
 8. 8. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net để hỏi thông tin phòng, sau đó, với đủ các thông tin về nhiều loại phòng người đó sẽ xác định loại phòng nào cần đặt, số lượng đặt bao nhiêu, đủ hay không đủ rồi lại liên lạc lại với khách sạn để đặt phòng. Đừng quên là khách sạn lúc này cũng cần có người để làm việc với nhân viên của bạn và chưa chắc họ có thể liên lạc thành công. Web service được cung cấp dựa vào ASP.NET và sự hỗ trợ từ phía hệ điều hành của Internet Information Server. o Window form Bộ thư viện về Window form gồm các lớp đối tượng dành cho việc xây dựng các ứng dụng Windows based. Việc xây dựng ứng dụng loại này vẫn được hỗ trợ tốt từ trước tới nay bởi các công cụ và ngôn ngữ lập trình của Microsoft. Giờ đây, ứng dụng chỉ chạy trên Windows sẽ có thể làm việc với ứng dụng Web dựa vào Web service. Ví dụ về các lớp trong thư viện này là: Form, UserControl,…  Phân nhóm các lớp đối tượng theo loại Một khái niệm không được thể hiện trong hình vẽ trên nhưng cần đề cập đến là Namespace. Đây là tên gọi một nhóm các lớp đối tượng phục vụ cho một mục đích nào đó. Chẳng hạn, các lớp đối tượng xử lý dữ liệu sẽ đặt trong một namespace tên là Data. Các lớp đối tượng dành cho việc vẽ hay hiển thị chữ đặt trong namespace tên là Drawing. Một namespace có thể là con của một namespace lớn hơn. Namespace lớn nhất trong .NET Framework là System. Hệ thống tên miền (Namespace) Lợi điểm của namespace là phân nhóm các lớp đối tượng, giúp người dùng dễ nhận biết và sử dụng. Ngoài ra, namespace tránh việc các lớp đối tượng có tên trùng với nhau không sử dụng được. .NET Framework cho phép chúng ta tạo ra các lớp đối tượng và các namespace của riêng mình. Với hơn 5000 tên có sẵn, việc đặt trùng tên lớp của mình với một lớp đối tượng đã có là điều khó tránh khỏi. Namespace cho phép việc này xảy ra bằng cách sử dụng 1 tên đầy đủ để nói đến 1 lớp đối tượng. Ví dụ, nếu muốn dùng lớp WebControls, chúng ta có thể dùng tên tắt của nó là WebControls hay tên đầy đủ là: System.Web.UI.WebControls.Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 8
 9. 9. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net Đặc điểm của bộ thư viện các đối tượng .NET Framework là sự trải rộng để hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ lập trình .NET như chúng ta thấy ở hình vẽ trên. Điều này sẽ giúp những người mới bắt đầu ít bận tâm hơn trong việc lựa chọn ngôn ngữ lập trình cho mình vì tất cả các ngôn ngữ đều mạnh ngang nhau. Cũng bằng cách sử dụng các lớp đối tượng để xây dựng ứng dụng, .NET Framework buộc người lập trình phải sử dụng kỹ thuật lập trình hướng đối tượng (sẽ được nói tới trong các chương sau).II. Web Server Trong phần này giới thiệu về IIS (phần mềm Web Server của Microsot dành choWindows), đồng thời hướng dẫn cài đặt, cấu hình và kiểm tra Web Server trên các hệ thống sửdụng Windows 2000,XP, Vista, Server 2003.1. Internet Information Services (IIS) IIS có thể được sử dụng như 1 Web server, kết hợp với ASP, ASP.NET để xây dựngcác ứng dụng Web tận dụng các điểm mạnh của Server-side Script, COM component,…theomô hình Client/Server. IIS có rất nhiều phiên bản, đầu tiên được phát hành rời trong bảnService pack của WinNT.  Các phiên bản Windows 2000 đã có tích hợp IIS 5.0.  Windows XP tích hợp IIS 5.5  Windows XP .NET Server tích hợp IIS 6 hỗ trợ các tính năng dành cho .NET của ASP.NET và Web Service.  Windows Vista tích hợp IIS 7.02. Cài đặt Web Servera. Cài đặt Web Server trên Windows 2000/Windows XP Professional Windows 2000, Xp tích hợp sẵn IIS nhưng không tự động cài đặt do đó, bạn phải tự càiIIS nếu hệ thống chưa cài.  Bước 1. Chọn Control Panel | Add/Remove programs.  Bước 2. Add/Remove Windows Components.  Bước 3. Đánh dấu vào mục Internet Information Services (IIS).  Bước 4. Chọn nút Next để cài đặt. Sau khi cài đặt IIS, thư mục InetPub tự động được tạo ra trong ổ C: và chứa thư mục con wwwroot. Có thể truy cập đến Website bằng cách: http://localhost hoặc http://127.0.0.1Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 9
 10. 10. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net  Ghi chú: Để kiểm tra cài đặt: Khởi động trình duyệt truy cập địa chỉ : http://Localhost Kết quả thành công.b. Cài đặt Web Server trên Windows Vista  Bước 1: Chọn Start  Settings  Control Panel  Bước 2: Chọn Classic View  Chọn Programs and features  Bước 3: Chọn Turn Windows features on or off  Bước 4: Đánh dấu vào mục Internet Information Services (IIS)  Chọn Ok để cài đặtBiên sọan: Dương Thành Phết Trang 10
 11. 11. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.NetBiên sọan: Dương Thành Phết Trang 11
 12. 12. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net Kiềm tra kết quả cài đặt: Khởi động trình duyệt nhập địa chỉ http://localhostc. Cài đặt Web Server trên Windows Server 2003 Cài đặt Web Server trên Windows Server 2003 cũng tương tự như cài đặt Web Servertrên Windows 2000.  Bước 1. Chọn Control Panel | Add/Remove programs.  Bước 2. Add/Remove Windows Components.  Bước 3. Đánh dấu vào Application Server.  Bước 4: Chọn Next để cài đặt3. Cấu hình Internet Information Services Để cấu hình IIS, vào Control Panel  Administrative Tools  Internet ServicesManager. Trên các hệ điều hành Windows 2000/XP, Vista Microsoft sử dụng công cụ MicrosoftManagement Console (MMC) để làm công cụ quản lý.a. Cấu hình IIS quy định trang chủ mặc định  Trên Win 2000, XP o Start  Settings  Control Panel  Administratrive tools  Mở mục Internet Infomtic ServicesBiên sọan: Dương Thành Phết Trang 12
 13. 13. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net o Click phải mục Default Website  Properties Chọn trang Documents để quy định trang chủ mặc định VD: Default.Aspx Default.asp Index.asp Home.html Index.htm  Cấu hình IIS trên Win Vista o Start  Settings  Control Panel  Administratrive tools  Mở mục IIS Manager o Click phải mục Default DocumentBiên sọan: Dương Thành Phết Trang 13
 14. 14. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Netb. Cấu hình quy định thư mục ảo – Virtual Directory: Một Web Server có thể quản lý nhiều ứng dụng Web đồng thời. Ta có thể tổ chức mộtthư mục con trong wwwroot cho mỗi ứng dụng nhưng tố hơn bạn nên tạo ánh xạ (VirtualDirectory) liên kết đến thư mục đó.Để tạo một virtual directory:  Trên Windows 2000, Xp Click phải: Default WebsiteNew/ Virtual Directory Next  Next  NexttKhai báo nhãn cho thư mục ảo (Myweb)  Khai báo thư mục vật lý (D:MyWebsite) Xác lập quyền truy cập Next  Finish  Trên Win Vista Click phải: Default WebsiteAdd Application (hoặc Virtual Directory) Khai báo nhãn (Alias) và chỉ định thư mục vật lý lưu trữ Website(Physical path)Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 14
 15. 15. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.NetChạy thử ứng dụng để kiểm tra:  Hoặc từ cửa sổ IIS Manager: click phải trang cần xem (Default.aspx)  Browse  Hoặc từ trình duyệt nhập: http://Localhost/MaytinhIV. Tạo ứng dụng đầu tiên1. Khởi động MS Visual Studio .Net Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc làm quen với môi trường phát triển ứng dụng (IDE) củaVisual Studio.NET 2005. Start  Programs  Microsoft Visual Studio 2005  Microsoft Visual Studio 2005Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 15
 16. 16. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net2. Tạo ứng dụng web Bước 1. Chọn từ thực đơn File  New  Website Chọn các dạng ứng dụng tạo (ASP.Net Website) Vị trí lưu trữ (D:Wellcom) Ngôn ngữ lập trình (C#)  Chon OkKết quả: Cửa sổ Solution Explorer Trang Default.aspx (Design)Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 16
 17. 17. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net Trang Default.aspx (Source) Trang Default.aspx.cs3. Bổ sung điều khiển Chọn trang Default.aspx  Chuyển trang sang chế độ làm việc Design Nhập một dòng văn bản: “Chào mừng các bạn đến vời ASP.Net” Thêm 2 điều khiển Label từ thanh công cụ Toolbox vào trang, đặt tên lần lượt là : lbNgay, lbThoigian.Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 17
 18. 18. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net Chuyển sang trang code Defaulr.aspx.cs (Double click vào trang đang thiết kế) Nhập code cho sự kiện Page Load:Lưu ý: Phải lưu tập tin với tùy chọn Save with Encoding… nếu có sử dụng Font Unicode.4. Thi hành ứng dụng o Kiểm lỗi trước khi chạy: Từ Menu Build  Chọn Build Web Site o Chấp nhận bật chế độ debug cho Website o Chạy chương trình Bấm Ctrl + F5 : để chạy chương trình (không debug) và F5 để chạy debug.Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 18
 19. 19. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net5. Phân loại tập tin trong ASP.NetASP.Net ASP Diễn giải.asax .asa Tập tin global.asax trong ASP .Net thay thế cho tập tin global.asa của ASP, là tập tin quản lý các sự kiện của ứng dụng (application), session, và các sự kiện khi có các yêu cầu tới trang web..ascx Các điều khiển do người dùng tự tạo được lưu trữ với phần mở rộng là ascx..asmx Tập tin Web Service của ứng dụng ASP.Net.aspx .asp Phần mở rộng của trang ASP.Net.config Tập tin cấu hình ứng dụng theo định dạng XML. Web.config chứa hầu hết các cấu hình của ứng dụng.cs Tập tin mã nguồn viết theo ngôn ngữ C#.js .js Tập tin mã nguồn của Jscript.vb Tập tin mã nguồn viết theo ngôn ngữ VB.NetV. Làm quen với các thành phần giao diện trên VS .Net1. Solution Explorer  Hiển thị cửa số Solution Explorer: Thực đơn View | Solution Explorer  Thao tác với cửa sổ Solution Explorer : Đây là cửa số quản lý các "tài nguyên" có trong ứng dụng. Thông qua cửa sổ này, chúng ta có thể: o Thực hiện các chức năng: sao chép, cắt, dán trên tập tin, thư mục như Windows Explorer. o Tổ chức thư mục quản lý ứng dụng: Sử dụng chức năng Add | New Folder từ thực đơn ngữ cảnh. o Thêm thành phần mới cho ứng dụng: Sử dụng chức năng Add | Add New Item…từ thực đơn ngữ cảnh. Xuất hiện hộp thoại Add New Item.  Web Form: Thêm trang Web  Class: Thêm lớp đối tượng  Module Web Form: Thêm thư viện  Web User Control: Thêm điều khiển người dùng  …  Xác định trang web khởi động cho ứng dụng: Chọn trang cần khởi động  Nhấp chuột phải (xuất hiện thực đơn ngữ cảnh) Chọn Set As Start Page.Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 19
 20. 20. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net  Xác định Project khởi động (trong trường hợp Solution có nhiều Project): Chọn Set as StartUp Project từ thực đơn ngữ cảnh.2. Property Window Hiển thị cửa số Properties Window: Thực đơn View | Properties Window. Thông qua cửa sổ thuộc tính, chúng ta có thể thiết lập thuộc tính cho trang web và các đối tượng có trong trang web.3. Toolbox Hiển thị Toolbox: Thực đơn View  ToolboxBiên sọan: Dương Thành Phết Trang 20
 21. 21. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net4. Document Outline Window Hiển thị cửa sổ Document Outline: Thực đơn View / Other Windows / Document Outline. Cửa sổ này hiển thị các thành phần của trang web theo tổ chức cây  rất dễ quản lý và thao tác với các đối tượng có trong trang Web.Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 21
 22. 22. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.NetChương 02: WEB SERVER CONTROL  Điều khiển chuẩn – Standard  Điều khiển kiểm tra dữ liệu Validation  Một số điều khiển khác  Đối tượng ViewStateI. Điều khiển chuẩn – Standard Những lý do nên sử dụng ASP.Net Standard Web Control:  Đơn giản, tương tự như các điều khiển trên Windows Form.  Đồng nhất: Các điều khiển Web server có các thuộc tính giống nhau  dễ tìm hiểu và sử dụng.  Hiệu quả: Các điều khiển Web Server tự động phát sinh ra các tag HTML theo từng loại Browser.Bảng liệt kê các thuộc tính chung của các Web controlThuộc tính Kiểu Ý nghĩa(ID) Chuỗi Qui định tên của điều khiển. Tên của điều khiển là duy nhất.AccessKey String Qui định ký tự để di chuyển nhanh đến điều khiển - ký tự xử lý phím nóng.Attributes AttributeCollection Tập hợp các thuộc tính của điều khiển HTMLBackColor Color Qui định màu nền của điều khiển.BorderColor Color Qui định màu đường viền của điều khiển.BorderStyle BorderStyle Qui định kiểu đường viền của điều khiển.BorderWidth Unit Qui định độ rộng của đường viền.CssClass String Qui định hình thức hiển thị của điều khiển qua tên CSS.Enabled Boolean Qui định điều khiển có được hiển thị hay không. Giá trị mặc định của thuộc tính này là True – được phép hiển thị.Font FontInfo Qui định Font hiển thị cho điều khiểnForeColor Color Qui định màu chữ hiển thị trên điều khiểnBiên sọan: Dương Thành Phết Trang 22
 23. 23. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.NetHeight Unit Qui định chiều cao của điều khiểnToolTip String Dòng chữ sẽ hiển thị khi rê chuột vào điều khiển.Width Unit Qui định độ rộng của điều khiển.1. Label Label thường được sử dụng để hiển thị và trình bày nội dung trên trang web. Nội dungđược hiển thị trong label được xác định thông qua thuộc tính Text. Thuộc tính Text có thể nhậnvà hiển thị nội dung với các tag HTML.Ví dụ: lblA.Text = "Đây là chuỗi văn bản thường"; lblB.Text = "<B>Còn đây là chuỗi văn bản được in đậm</B>";2. TextBox TextBox là điều khiển được dùng để nhập và hiển thị dữ liệu. TextBox thường được sửdụng nhiều với các ứng dụng trên windows form.Các thuộc tính:  Text: Nội dung chứa trong Textbox  TextMode: Qui định chức năng của Textbox, có các giá trị sau: o SingleLine: Hiển thị và nhập liệu 1 dòng văn bản o MultiLine: Hiển thị và nhập liệu nhiều dòng văn bản o Password: Hiển thị dấu * thay cho các ký tự có trong Textbox.  Rows: Trong trường hợp thuộc tính TextMode = MultiLine, thuộc tính Rows sẽ qui định số dòng văn bản được hiển thị.  Maxlength: Qui định số ký tự tối đa được nhập vào cho TextBox  Wrap: Thuộc tính này qui định việc hiển thị của văn bản có được phép tự động xuống dòng khi kích thước ngang của của điều khiển không đủ để hiển thị dòng nội dung văn bản. Giá trị mặc định của thuộc tính này là True - tự động xuống dòng.Ví dụ:3. Image Điều khiển này được dùng để hiển thị hình ảnh lên trang Web.Các thuộc tính:  ImageURL: Đường dẫn đến tập tin hình ảnh cần hiển thị.  AlternateText: Chuỗi văn bản sẽ hiển thị khi tập tin được thiết lập trong thuộc tính ImageURL không tồn tại.  ImageAlign: Vị trí hiển thị giữa hình và nội dung văn bản. o NotSetBiên sọan: Dương Thành Phết Trang 23
 24. 24. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net o Left o Middle o TextTop o Right4. Button, ImageButton, LinkButton  Các điều khiển Button, ImageButton, LinkButton mặc định đều là các nút Submit Button, mỗi khi được nhấn vào sẽ PostBack về Server.  Khi chúng ta thiết lập giá tri thuộc tính CommandName cho các điều khiển này, chúng ta gọi tên chung cho các điều khiển này là Command Button. Các thuộc tính chung của Button, ImageButton, LinkButton Thuộc tính Ý nghĩa Text Chuỗi văn bản hiển thị trên điều khiển. CommandName Tên lệnh. Được sử dụng trong sự kiện Command.  Ngoài những thuộc tính trên, điều khiển ImageButton còn có các thuộc tính ImageURL, ImageAlign và AlternateText như điều khiển Image.Ví dụ: Tạo Website Tinhtoan gồm các điều khiển: Label, Textbox, ButtonBiên sọan: Dương Thành Phết Trang 24
 25. 25. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.NetXử lý sự kiện: protected void btTinhtien_Click(object sender, EventArgs e) { int soluong=int.Parse(txtSoluong.Text ); int dongia=int.Parse(txtDongia.Text ); int Thanhtien=soluong * dongia; txtThanhtien.Text = Thanhtien.ToString(); }Khi thi hành ứng dụng5. HyperLink Điều khiển này được sử dụng để tạo ra các liên kết siêu văn bản.Các thuộc tính:  ImageURL: Qui định hình hiển thị trên điều khiển.  Text: Chuỗi văn bản sẽ được hiển thị trên điều khiển. Trong trường hợp cả 2 thuộc tính ImageURL và Text được thiết lập, thuộc tính ImageURL được ưu tiên, thuộc tính Text sẽ được hiển thị như Tooltip.  NavigateUrl: Đường dẫn cần liên kết đến.  Target: Xác định cửa sổ sẽ hiển thị cho mối liên kết o _blank: Hiển thị trang liên kết ở một cửa sổ mới. o _self: Hiển thị trang liên kết tại chính cửa sổ chứa liên kết đó. o _parent: Hiển thị trang liên kết ở frame cha. Ví dụ: hplASPNet.Text = "Trang chủ ASP.Net"; hplASPNet.ImageUrl = "~/Pictures/logoaspnet.jpg"; hplASPNet.NavigateUrl ="http://www.asp.net"; hplASPNet.Target = "_blank"; Kết quả hiển trị trên trang Web:Ví dụ: Tạo Website Lienket gồm 3 điều khiển HyperlinkBiên sọan: Dương Thành Phết Trang 25
 26. 26. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net6. Listbox và DropdownList ListBox và DropdownList là điều khiển hiển thị danh sách lựa chọn mà người dùng cóthể chọn một hoặc nhiều (chỉ dành cho ListBox). Các mục lựa chọn có thể được thêm vào danhsách thông qua lệnh hoặc ở cửa sổ thuộc tính (Property Windows).Các thuộc tính:  AutoPostBack: Thuộc tính này qui định điều khiển có được phép tự động PostBack về Server khi chỉ số của mục chọn bị thay đổi. Giá trị mặc định của thuộc tính này là False - không tự động Postback.  Items : Đây là tập hợp chứa các mục chọn của điều khiển. Ta có thể thêm vào mục chọn vào thời điểm thiết kế thông qua cửa sổ ListItem Collection Editor, hoặc thông qua lệnh.  Rows: Qui định chiều cao của ListBox theo số dòng hiển thị.  SelectionMode: Thuộc tính này xác định cách thức chọn các mục trong ListBox. SelectionMode chỉ được phép thay đổi trong quá trình thiết kế, vào lúc thực thi chương trình, thuộc tính này chỉ đọc. o Single: Chỉ được chọn một mục có trong danh sách (mặc định). o Multiple: Cho phép chọn nhiều lựa chọn.Tìm hiểu về tập hợp Items  Add: Thêm mục mới vào cuối danh sách, sử dụng phương thức Items.Add Items.Add(<String>);  Insert: Thêm mục mới vào danh sách tại một vị trí nào đó, sử dụng phương thức Items.Insert Items.Insert(<index>,<String>);  Count: Trả về số mục (Item) có trong danh sách. Items.Count;  Remove: Xóa đối tượng Item tại ra khỏi danh sách. Items.Remove(<Chuoi>); Trong trường hợp các đối tượng Item là kiểu chuỗi, ta truyền vào một chuỗi để xóa. Nếu có nhiều giá trị giống nhau trong danh sách, chỉ có mục chọn đầu tiên bị xóa.  RemoveAt: Xóa một item tại vị trí index ra khỏi danh sách. Items.RemoveAt(<index>); o Clear: Phương thức Clear của tập hợp Items được dùng để xóa tất cả những Item có trong danh sách. Cú pháp Items.Clear();Xử lý mục chọn Các thuộc tính sau sẽ giúp bạn xác định chỉ số, giá trị của mục đang được chọn. Trongtrường hợp điều khiển cho phép chọn nhiều, ta duyệt qua các Item trong tập hợp Items, o Sử dụng thuộc tính Selected của đối tượng Items[i] để kiểm tra xem mục thứ i đó có được chọn hay không.  SelectedIndex: Cho biết chỉ số của mục được chọn. Trong trường hợp chọn nhiều mục, SelectedIndex sẽ trả về chỉ số mục chọn đầu tiên.  SelectedItem: Cho biết mục được chọn. Trong trường hợp chọn nhiều mục, SelectedItem sẽ trả về mục chọn đầu tiên.Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 26
 27. 27. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net  SelectedValue: Cho biết giá trị của mục được chọn. Trong trường hợp chọn nhiều mục, SelectedValue sẽ trả về giá trị mục chọn đầu tiên.Ví dụ: Tạo Website Dulich gồm 1 listbox, 2 label , 1 Button trong đó điều khiển Listbox là điềukhiển danh sách lstKhu_dl: SelectionMode=Multiple ; Rows=4 Khi thiết kế: Xử lý sự kiện: protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { if (!IsPostBack) { lstDiadanh.Items.Add("Vịnh Hạ Long"); lstDiadanh.Items.Add("Phan Thiết - Mũi Né"); lstDiadanh.Items.Add("Nha Trang"); lstDiadanh.Items.Add("Đà Lạt"); lstDiadanh.Items.Add("Phú Quốc"); lstDiadanh.Items.Add("Huế - Hội An"); int n = lstDiadanh.Items.Count; lbSoDD.Text = n.ToString(); } } protected void btChon_Click(object sender, EventArgs e) { lbDiadanh.Text = ""; for (int i = 0; i <= lstDiadanh.Items.Count - 1; i ++) { if (lstDiadanh.Items[i].Selected) lbDiadanh.Text += "<li>" + lstDiadanh.Items[i].Value; } /* Hoặc foreach (ListItem item in lstDiadanh.Items ) { if (item.Selected) lbDiadanh.Text += "<li>" + item.Value ; } */ } Khi thi hành:Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 27
 28. 28. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net7. Checkbox, RadioButtonCác thuộc tính  Checked: Cho biết trạng thái của mục chọn - có được chọn hay không  TextAlign: Qui định vị trí hiển thị của điều khiển so với chuỗi văn bản.  AutoPostBack: Thuộc tính này qui định điều khiển có được phép tự động PostBack về Server khi các mục chọn của điều khiển bị thay đổi. Giá trị mặc định của thuộc tính này là False - không tự động Postback.  GroupName (RadioButton): Tên nhóm. Thuộc tính này được sử dụng để nhóm các điều khiển RadioButton lại thành 1 nhóm.Ví dụ: Nhóm các RadioButton Giới tính, Thu nhập, Nhóm Checkbox Ngoại ngữ Danh sách các điều khiển8. CheckBoxList, RadioButtonList Hai điều khiển này được dùng để tạo ra một nhóm các CheckBox/Radio Button. Do đâylà điều khiển danh sách nên nó cũng có thuộc tính Items chứa tập hợp các mục chọn nhưListBox/DropDownList. Các thao tác trên tập hợp Items, xử lý mục chọn cũng tương tự nhưListBox/DropDownList.Tạo mới: Kéo thả RadioButtonList (Hoặc CheckbocList) vào Form Chọn Edit ItemsBiên sọan: Dương Thành Phết Trang 28
 29. 29. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Netb. Các thuộc tính  RepeatColumns: Qui định số cột hiển thị.  RepeatDirection: Qui định hình thức hiển thị o Vertical: Theo chiều dọc o Horizontal: Theo chiều ngang  AutoPostBack: Thuộc tính này qui định điều khiển có được phép tự động PostBack về Server khi các mục chọn của điều khiển bị thay đổi. Giá trị mặc định của thuộc tính này là False - không tự động Postback.c. Ví dụXử lý sự kiện: Private Sub rblThu_nhap_SelectedIndexChanged(…)… lblThu_nhap.Text = "Bạn chọn thu nhập: " + rblThu_nhap.SelectedItem.Text; End SubKhi thi hành:Ví dụ: Bổ sung thêm vào Website Dulich 1 trang Thongtincanhan gồm: 1 Textbox, 2RadioButton giới tính, 2 Checkbox ngọai ngữ, 3 radioButton thu nhập listbox, 2 label , 1RadioButtonList Trình độ, 1 Button Đăng ký.Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 29
 30. 30. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.NetXử lý sự kiện: protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) { string ten="",gt="", ngoaingu="", thunhap="", trinhdo=""; ten = txtTen.Text; if (rdtNu.Checked == true) gt = "Nữ"; else gt = "Nam"; if (chkAnh_van.Checked == true) ngoaingu = " Tiếng anh "; if (ChkPhap_van.Checked == true) ngoaingu = ngoaingu + " Tiếng pháp "; if (rdtThu_nhapA.Checked == true) thunhap = " 1 triệu "; else if (rdtThu_nhapB.Checked == true) thunhap = " từ 1 đến 3 triệu"; else thunhap = " trên 3 triệu "; trinhdo = rdblistTrinhdo.SelectedItem.Value; lbThongtin.Text = "THÔNG TIN VỀ BẠN <li> Tên: " + ten + "<li> Giới tính:" + gt + " <li> Ngoại ngữ :" + ngoaingu + "<li> Mức thu nhập:" + thunhap + "<li> Trình độ:" + trinhdo ; }Khi thi hành:Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 30
 31. 31. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.NetII. Điều khiển kiểm tra dữ liệu Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về các điều khiển được dùng để kiểm tra dữ liệu. Như các bạn đã biết, mỗi khi PostBack về Server, trang Web luôn kiểm tra tính hợp lệdữ liệu (nếu có yêu cầu khi thiết kế). Nếu dữ liệu không hợp lệ (bỏ trống, vi phạm miền giá trị,mật khẩu nhập lại không đúng, …), trang web sẽ không thể PostBack về Server. iều Ví dụ: Minh họa thuộc tính Display: Tại ô nhập lại mật khẩu, ta có 2 điều khiển kiểm tra dữliệu: một điều khiển kiểm tra không được phép rỗng (rfvNhap_lai), một điều khiển kiểm tra xemnhập lại mật khẩu có giống với mật khẩu đã nhập ở trên hay không.rfvNhap_lai.Display = StaticBiên sọan: Dương Thành Phết Trang 31
 32. 32. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.NetrfvNhap_lai.Display = Dynamic1. Điều khiển Required Field Validator Điều khiển này được dùng để kiểm tra giá trị trong điều khiển phải được nhập. Sử dụng điều khiển này để kiểm tra ràng buộc dữ liệu khác rỗng (bắt buộc nhập).Thuộc tính  InitialValue: Giá trị khởi động. Giá trị bạn nhập vào phải khác với giá trị của thuộc tính này. Giá trị mặc định của thuộc tính này là chuỗi rỗng.2. Điều khiển Compare Validator Điều khiển này được dùng để so sánh giá trị của một điều khiển với giá trị của một điềukhiển khác hoặc một giá trị được xác định trước. Thông qua thuộc tính Operator, chúng ta có thể thực hiện các phép so sánh như: =, <>,>, >=, <, <= hoặc dùng để kiểm tra kiểu dữ liệu (DataTypeCheck). Sử dụng điều khiển này để kiểm tra ràng buộc miền giá trị, kiểu dữ liệu, liên thuộc tính.Lưu ý: Trong trường hợp không nhập dữ liệu, điều khiển sẽ không thực hiện kiểm tra vi phạm.Các thuộc tính  ControlToCompare: Tên điều khiển cần so sánh giá trị. Nếu bạn chọn giá trị của thuộc tính Operator = DataTypeCheck thì không cần phải xác định giá trị cho thuộc tính này.  Operator: Qui định phép so sánh, kiểm tra kiểu dữ liệu o Equal: = (Đây là giá trị mặc định) o GreaterThan: >Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 32
 33. 33. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net o GreaterThanEqual: >= o LessThan: < o LessThanEqual: <= o NotEqual: <> o DataTypeCheck: Kiểm tra kiểu dữ liệu  Type: Qui định kiểu dữ liệu để kiểm tra hoặc so sánh. o String o Integer o Double o Date o Currency  ValueToCompare: Giá trị cần so sánh. Trong trường hợp bạn xác định giá trị của cả 2 thuộc tính ControlToCompare và ValueToCompare thì giá trị của điều khiển được qui định bởi thuộc tính ControlToCompare được ưu tiên dùng để kiểm tra.3. Điều khiển Range Validator Điều khiển này được dùng để kiểm tra giá trị trong điều khiển phải nằm trong đoạn [min-max]  Sử dụng điều khiển này để kiểm tra ràng buộc miền giá trị của dữ liệu.Lưu ý: Trong trường hợp không nhập dữ liệu, điều khiển sẽ không thực hiện kiểm tra vi phạm.Các thuộc tính  MinimumValue: Giá trị nhỏ nhất.  MaximumValue: Giá trị lớn nhất.  Type: Xác định kiểu để kiểm tra dữ liệu. Có thể thực hiện kiểm tra trên các kiểu dữ liệu sau: o String o Integer o Double o Date o Currency4. Điều khiển Regular Expression Validator Điều khiển này được dùng để kiểm tra giá trị của điều khiển phải theo mẫu được quiđịnh trước: địa chỉ email, số điện thoại, mã vùng, số chứng minh thư, …Lưu ý: Trong trường hợp không nhập dữ liệu, điều khiển sẽ không thực hiện kiểm tra vi phạm.Thuộc tính:  ValidationExpression: Qui định mẫu kiểm tra dữ liệu.Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 33
 34. 34. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.NetBảng mô tả các ký hiệu thường sử dụng trong Validation Expression5. Điều khiển Custom Validator Điều khiển này cho phép bạn tự viết hàm xử lý kiểm tra lỗi.Sự kiện  ServerValidate: Đặt các xử lý kiểm tra dữ liệu trong sự kiện này. Việc kiểm tra này được thực hiện ở Server.Ví dụ: Xử lý kiểm tra dữ liệu nhập tại điều khiển txtSoA có phải là số chẵn hay không.6. Điều khiển Validation Summary Điều khiển này được dùng để hiển thị ra bảng lỗi - tất cả các lỗi hiện có trên trang Web.Nếu điều khiển nào có dữ liệu không hợp lệ, chuỗi thông báo lỗi - giá trị thuộc tínhErrorMessage của Validation Control sẽ được hiển thị. Nếu giá trị của thuộc tính ErrorMessagekhông được xác định, thông báo lỗi đó sẽ không được xuất hiện trong bảng lỗi.Các thuộc tính  HeaderText: Dòng tiêu đề của thông báo lỗiBiên sọan: Dương Thành Phết Trang 34
 35. 35. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net  ShowMessageBox: Qui định bảng thông báo lỗi có được phép hiển thị như cửa sổ MessageBox hay không. Giá trị mặc định của thuộc tính này là False - không hiển thị.  ShowSummary: Qui định bảng thông báo lỗi có được phép hiển thị hay không. Giá trị mặc định của thuộc tính này là True - được phép hiển thị.Ví dụ: Tạo Website Dangkythanhvien Sử dụng các điều khiển ValidateControl. Trong ví dụ dưới đây, chúng ta thực hiện kiểm tra dữ liệu nhập trên các điều khiển cótrong hồ sơ đăng ký khách hàng.Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 35
 36. 36. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net Thuộc tính Text của các điều khiển kiểm tra dữ liệu đều là: (*)Xử lý sự kiện: Private Sub butDang_ky_Click(…)… lblThong_bao.Text = "Đăng ký thành công"; End SubCác thông báo lỗi xuất hiện trên màn hình nhập liệu khi dữ liệu nhập không hợp lệ.Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 36
 37. 37. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.NetCác thông báo lỗi xuất hiện qua hộp thoại khi dữ liệu nhập không hợp lệ:Nếu tất cả đều hợp lệBiên sọan: Dương Thành Phết Trang 37
 38. 38. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.NetIII. Một số điều khiển khác1. Điều khiển Literal Tương tự như điều khiển Label, điều khiển Literal cũng được sử dụng để hiển thị chuỗivăn bản trên trang Web. Nếu muốn hiển thị một chuỗi văn bản trên trang Web, chúng ta có thể đánh nội dungtrực tiếp vào trang Web mà không cần phải sử dụng điều khiển. Chỉ sử dụng các điều khiểnnhư Label, Literal để hiển thị khi cần thay đổi nội dung hiển thị ở phía server. Điểm khác biệt chính giữa Label và Literal là khi hiển thị nội dung lên trang web (lúc thihành), điều khiển Literal không tạo thêm một tag Html nào cả, còn Label sẽ tạo ra một tag span(được sử dụng để lập trình ở phía client).Ví dụ: Khi thiết kế. Khi thi hànhLệnh xử lý: protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { Label1.Text="<b>Đây là chuỗi ký tự trong label</b>"; Literal1.Text = "<i> Đây là chuỗi ký tự trong Literial</i>"; }Chọn chức năng từ thực đơn View | Source trên Browser: <span id="Label1" style="display:inline-block;width:417px;"><b>Đây là chuỗi ký tự trong label</b></span><br /> <i> Đây là chuỗi ký tự trong Literial</i>2. Điều khiển AdRotator Điều khiển AdRotator được dùng để tạo ra các banner quảng cáo cho trang web, nó tựđộng thay đổi các hình ảnh (đã được thiết lập trước) mỗi khi có yêu cầu, PostBack về server.a. Thuộc tính  AdvertisementFile: Tên tập tin dữ liệu (dưới dạng xml) cho điều khiển. Dưới đây là cú pháp của tập tin Advertisement (*.xml) <Advertisements> <Ad> <ImageUrl>Đường dẫn đến tập tin hình ảnh</ImageUrl> <NavigateUrl>Đường dẫn đến liên kết</NavigateUrl> <AlternateText>Chuỗi văn bản được hiển thị như Tooltip</AlternateText> <Keyword>Từ khóa dùng để lọc hình ảnh</Keyword>Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 38
 39. 39. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net <Impressions>Tần suất hiển thị của hình ảnh</Impressions> </Ad> </Advertisements>Lưu ý: Phải nhập đúng các giá trị trong tag như mẫu trên. Các giá trị trong tag có phân biệt chữHoa chữ thường. Trong đó  ImageUrl: Đường dẫn đến một tập tin hình ảnh  NavigateUrl: Đường dẫn đến trang web sẽ được liên kết đến khi người dùng nhấn vào hình ảnh đang hiển thị.  AlternateText: Giá trị này sẽ được hiển thị nếu như đường dẫn đến tập tin hình ảnh (qua thuộc tính NavigateUrl) không tồn tại. Đối với một số trình duyệt, tham số này được hiển thị như ToolTip của hình quảng cáo.  Keyword: Được dùng để phân loại các quảng cáo. Thông qua giá trị này, ta có thể lọc các quảng cáo theo một điều kiện nào đó.  Impressions: Tham số này quyết định tầng suất hiển thị của hình ảnh. Giá trị này càng lớn, khả năng hiển thị càng nhiều.  KeywordFilter: Được dùng để chọn lọc và hiển thị những hình quảng cáo có giá trị của tham số Keyword = giá trị của tham số này. Giá trị của tham số này mặc định không được thiết lập  Hiển thị tất cả những hình có trong tập tin XML. Trong trường hợp nếu không có hình nào có giá trị Keyword bằng giá trị của thuộc tính này, sẽ không có hình nào được hiển thị.  Target: Qui định cửa sổ hiển thị trang liên kết  _blank: Trang liên kết sẽ được mở ở một cửa sổ mới.  _self: Trang liên kết sẽ được mở ở chính cửa sổ chứa điều khiển.  _parent: Trang liên kết sẽ được mở ở cửa sổ cha.b. Sự kiện  AdCreated: Xảy ra khi điều khiển tạo ra các quảng cáo.Ví dụ: Tạo Website Quangcao (Tạo Quảng cáo sử dụng điều khiển AdRotator) Bước 1. Thiết kế giao diện Bước 2. Tạo tập tin dữ liệu: Quangcao.xml o Sử dụng chức năng Add New Item… từ thực đơn ngữ cảnh o Chọn XML File trong hộp thoại Add New ItemBiên sọan: Dương Thành Phết Trang 39
 40. 40. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net o Nhập vào cú pháp qui định cho tập tin Quangcao.xml (theo cú pháp của tập tin Advertisement) <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <Advertisements> <Ad> <ImageUrl>PicturesBaihatviet.gif</ImageUrl> <NavigateUrl>http://www.Baihatviet.net</NavigateUrl> <AlternateText>Web Nhạc bài hát việt</AlternateText> <Keyword>Music</Keyword> <Impressions>10</Impressions> </Ad> <Advertisements> o Chuyển màn hình qua trang Data, nhập liệu trực tiếp trên màn hình này  Click phải màn hình đang code chọn View Data Grid Nhập thêm các liên kết quảng cáo sau:Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 40
 41. 41. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.NetBước 3. Thiết lập thuộc tính cho điều khiển adQuangcao o AdvertisementFile: Quangcao.xml o Target: _blank (Khi nhấn vào sẽ hiển thị liên kết ở cửa sổ mới.) o KeywordFilter: Không thiết lập (Hiển thị tất cả các hình ảnh)Bước 4. Thi hành ứng dụng3. Điều khiển Calendar Một điều chắc chắn rằng điều khiển Calendar đã quá quen thuộc với các bạn lập trìnhứng dụng trên windows, nó có giao diện trực quan, vì vậy, người dùng có thể chọn ngày dễdàng.a. Thuộc tính  DayHeaderStyle: Qui định hình thức hiển thị tiêu đề của các ngày trong tuần  DayStyle: Qui định hình thức hiển thị của các ngày trong điều khiển.  NextPrevStyle: Qui định hình thức hiển thị của tháng trước/sau của tháng đang được chọn.  SeleltedDayStyle: Qui định hình thức hiển thị của ngày đang được chọn.  SeleltedDate: Giá trị ngày được chọn trên điều khiển  TitleStyle: Qui định hình thức hiển thị dòng tiêu đề của tháng được chọn  TodayDayStyle: Qui định hình thức hiển thị của ngày hiện hành (trên server).  WeekendDayStyle: Qui định hình thức hiển thị của các ngày cuối tuần (thứ 7, chủ nhật)  OtherMonthDayStyle: Qui định hình thức hiển thị của các ngày không nằm trong tháng hiện hành.b. Sự kiện  SelectionChanged: Sự kiện này xảy ra khi bạn chọn một ngày khác với giá trị ngày đang được chọn hiện hành  VisibleMonthChanged: Xự kiện này xảy ra khi bạn chọn tháng khác với tháng hiện hànhVí dụ: Tạo trang CalendardBước 1: Tạo Calendard vào trangBiên sọan: Dương Thành Phết Trang 41
 42. 42. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.NetBước 2: Chọn Auto Format (Chọn mẫu định dạng)  Khi thiết kếXử lý sự kiện: protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { lbNgay.Text = "Hôm nay ngày " + DateTime.Today.ToString ("dd/MM/yyyy"); } protected void Calendar1_SelectionChanged1(object sender, EventArgs e) { lbThongbao.Text ="Bạn đang chọn " + Calendar1.SelectedDate.ToString("dd/MM/yyyy"); }Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 42
 43. 43. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net Khi thi hành4. Điều khiển File Upload. Điều khiển FileUpload cho phép người sử dụng Upload file từ chính ứng dụng Web củamình. File sau khi Upload có thể lưu trữ ở 1 nơi nào đó có thể là trên ổ cứng hay trongDatabase. Điều khiển FileUpload hỗ trợ các thuộc tính sau: Thuộc tính Ý nghĩa Enable Cho phép bạn vô hiệu hoá điều khiển FileUpload. FileBytes Cho phép lấy nội dung file đã được upload như một mảng Byte. FileContent Cho phép lấy nội dung của file đã được upload theo dòng dữ liệu FileName Lấy tên file được Upload HasFile Trả về giá trị đúng khi File được Upload Điều khiển FileUpload hỗ trợ các phương thức o Focus: Enables you to shift the form focus to the FileUpload control. o SaveAs: Cho phép bạn lưu file được upload lên hệ thống. Thuộc tính PostedFile của điều khiển FileUpload cho phép lấy thông tin từ File uploadđược bao bọc trong đối tượng HttpPostedFile. đối tượng này sẽ đưa thêm thông tin về Uploadfile. Lớp HttpPostedFile gồm các thuộc tính sau: o ContentLength: Lấy về kích thước của File Upload tính theo byte o ContentType: Lấy kiểu MIME của File Upload o FileName: Cho phép lấy tên của file được upload. o InputStream: Enables you to retrieve the uploaded file as a stream. Lớp HttpPostedFile chỉ hỗ trợ phương thức o SaveAs: Cho phép bạn lưu file được upload lên hệ thống.Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 43
 44. 44. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.NetVí dụ: Trong ví dụ sau, chúng ta sẽ thực hiện Upload tập tin lên server, cụ thể hơn, tập tin vừaUpload sẽ được lưu trong thư mục Upload. Màn hình ở chế độ thiết kếXử lý sự kiện: protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) { string sTenfile ; //Tách lấy tên tập tin sTenfile = FileUpload1.FileName; //Thực hiện chép tập tin lên thư mục Upload FileUpload1.SaveAs(MapPath("~/Upload/" + sTenfile)); lbThongbao.Text = "Đã upload thành công" ; }Khi thi hành: Nếu thành công5. Điều khiển Panel và PlaceHolder Hai điều khiển Panel và PlaceHolder được sử dùng để chứa các điều khiển khác. Thuộctính thường dùng của 2 điều khiển này là Visible. Nếu giá trị của thuộc tính này = True, cácđiều khiển chứa bên trong sẽ được hiển thị, ngược lại (Visible = False), không có điều khiểnnào chứa bên trong được hiển thị. Tuy nhiên, điều khiển Panel cho phép chúng ta kéo những điều khiển vào bên trong nólúc thiết kế, còn điều khiển PlaceHolder thì không.Các thuộc tính:  DefaultButton: Cho phép bạn định nghĩa một button mặc định trong panel mà button mặc định này sẽ được thực hiện khi bạn nhấn phím Enter.  Direction: Cho phép bạn gán hoặc thiết đặt hướng hiển thị nội dung được đưa ra trong panel, có thể là các giá trị:NotSet, LeftToRight, and RightToLeft.  GroupingText: Cho phép bạn trình bày Panel như 1 Fieldset với một chú giải riêng biệt.  HorizontalAlign: Cho phép bạn chỉ ra hướng ngang thể hiện nội dung của panel và nó có thẻ là các giá trị: Center, Justify, Left, NotSet, and Right.Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 44
 45. 45. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net  ScrollBars: Cho phép bạn hiển thị scrollbars khi bạn cố định chiều cao hoặc chiều rộng của panel và nội dung trong panel vượt quá độ rộng hoặc độ cao đó, nó có thể là các giá trị: Auto, Both, Horizontal, None, and Vertical.Ví dụ: Tao trang sử dụng Panel gồm: 1 panelpage chứa 1 panelsothich va 1 panel nghenghiep,trong panel sothich có vài checkbox, trong panel nghề nghệp hiện thị 100 nghề (Nghề 1, Nghề2, . . .) được điền vào khi trang được load. Thêm vào panelpage 2 check box: chkSothich và chkNghenghiep. Khi trang hiện thịngười dùng đánh check hoặc bỏ check vào checkbox nào thì panel tương ứng sẽ hiện hoặc ẩn.Thiết kế:Xử lý sự kiện: protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { for (int i = 1; i < 100; i++) { buletnghenghiep.Items.Add("Nghề "+i.ToString()); } } protected void chkhtsothich_CheckedChanged(. . . .) { if (chksothich.Checked == true) panelsothich.Visible = true; else panelsothich.Visible = false; } protected void chkhtnghenghiep_CheckedChanged(. . . ) { if (chknghenghiep.Checked == true) panelnghenghiep.Visible = true; else panelnghenghiep.Visible = false; }Thi hành:Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 45
 46. 46. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net6. Điều khiển hiển thị các trang – MultiView Điều khiển MultiView cho phép bạn ẩn hoặc hiện các phần khác nhau của trang Web,điều khiển này tiện ích khi bạn tạo một TabPage. Nó thực sự tiện ích khi bạn muốn chia 1 trangweb có độ dài lớn thành các phần để hiển thị. Điều khiển MultiView chứa đựng 1 hoặc nhiều điều khiển View, bạn sử dụng Multiviewđể lựa chọn các điều khiển View để trình bày. Điều khiển MultiView hỗ trợ các thuộc tính.  ActiveViewIndex: Lựa chọn điều khiển View được đưa ra hiển thị bằng chỉ số Index  Views: Cho phép bạn lấy về tập hợp các điều khiển View chứa đựng trong điều khiển MultiView. Điều khiển MultiView hỗ trợ hai phương thức.  GetActiveView: Cho phép lấy về thông tin của điều khiển View được lựa chọn.  SetActiveView: cho phép bạn thiết lập điều khiển View được hiên thị. Và MultiView hỗ trợ sự kiện sau:  ActiveViewChanged: Xảy ra khi điều khiển View được lựa chọnVí dụ: Tạo 1 website MultiView: Sử dụng MultiView kết hợp với điều khiển Menu để tạo mộtTabPageThiết kế  Trên trang thiết kế tạo: 1 Multiview1 bên trong gồm 3 View (View1 View2, View3)  Tạo Control Menu1 từ nhóm Control Navigation : Gồm 3 Tab (Tab1, Tab2, Tab3) o Tạo Control Menu vào FormBiên sọan: Dương Thành Phết Trang 46
 47. 47. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net o Chọn Edit Menu Item Lần lượt khái báo các nhãn (Text) là: Tab 1, Tab 2, Tab 3 và các giá trị (Value) tương ứng là: 0 , 1, 2 Thuộc tính Orientation: Horizaltal (Menu hướng ngang) o Bổ sung nội dung vào các view tương ứngXử lý sự kiện <script runat="server"> void Menu1_MenuItemClick(object sender, MenuEventArgs e){ int index = int.Parse(e.Item.Value); MultiView1.ActiveViewIndex = index; } void Page_Load(object sender, EventArgs e){ if (!IsPostBack){Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 47
 48. 48. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net MultiView1.ActiveViewIndex = 0; } } </script>Thi hành:Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 48
 49. 49. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.NetIII. Đối Tượng View State Đối tượng ViewState được cung cấp để lưu lại những thông tin của trang web sau khiweb server gởi kết quả về cho Client. Mặc định, các trang web khi được tạo sẽ cho phép sửdụng đối tượng ViewState thông qua thuộc tính EnableViewState (của trang web) = True.Gán giá trị cho ViewState: ViewState("Tên trạng thái") = <giá trị>;Nhận giá trị từ đối tượng ViewState: <biến> = ViewState("Tên trạng thái");Ví dụ:Xử lý sự kiện: protected void btDem_Click(object sender, EventArgs e) { lbThongbao.Text =Convert.ToString(int.Parse(lbThongbao.Text)+1); } Về bản chất, các giá trị trong đối tượng ViewState được lưu trong một điều khiển hiddenvà các giá trị này đã được mã hóa. Đối tượng ViewState giúp chúng ta giảm bớt công sứctrong việc lưu trữ và truy xuất các thông tin mà không phải sử dụng nhiều điều khiển hidden. Chọn chức năng View | Source từ browserBiên sọan: Dương Thành Phết Trang 49
 50. 50. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.NetIV. Thiết kế Website với MasterPage MasterPage là cách để thiết kế layout chung cho website. Ví dụ website của bạn có layoutgồm 5 phần banner, footer, left, right Và content(phần chứa nội dung hiển thị cho các tin). Tathấy rằng trên trang web có các phần có cách trình bày không thay đổi trong quá trình duyệt tin.banner, footer, left, right: bạn có thể để các phần này vào một MasterPage và tất các trang webtrong website của bạn sẽ áp dụng layout này thông qua contentpageTạo MasterPage Tạo MasterPage giống với tạo các trang aspx bình thường nhưng trên hộp Add NewItem bạn chọn MasterPage bạn thấy dưới ô đặt tên phần mở rộng của nó sẽ là Master. Bạn cóthể tạo nhiều MasterPage cho ứng dụng web của mình. Xóa Place Holder hiện có và dùng table thiết kế layout như sau:Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 50
 51. 51. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net  Tạo phần banner (Phần trên)  Tạo phần Menu (Cột trái)  Tạo phần quảng cáo (Cột phải)  Tạo phần footer (Phần dưới)  Tạo phần nội dung (Giữa): Đặt ContetPalceHolderSử dụng trang Masterpage để thiết kế các trang Tạo mới trang web Default.aspx và trang Tintuc.aspxBiên sọan: Dương Thành Phết Trang 51
 52. 52. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.NetĐiều chỉnh MasterPage Khi có bất kỳ sự điều chỉnh nào trên trang Masterpage thì các trang được tạo từ trangMasterpage sẽ tự cập nhật. Ví dụ: Bổ sung vào phần trái của trang Masterpage 2 nhãn liên kết (Hyperlink) mơ 2trang tương ứng đã tạo (Default.aspx và Tintuc.aspx)Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 52
 53. 53. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.NetKết quả khi thi hànhBiên sọan: Dương Thành Phết Trang 53
 54. 54. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.NetChương 3 KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG ASP.NET  Sử dụng các thành phần kết nối CSDL như : SQLDataSource, Access Data Source, XML Data Source, . . .  Cách truyền tham số vào các điều khiểnI. SQL DATA SOURCE1. Giới thiệu Điều khiển SqlDataSource dung để kết nối CSDL nếu dữ liệu của ứng dụng được lưutrữ trong các hệ quản trị CSDL như: SQLServer, Ocracle Server, . . . Chọn đối tượng CSDL như Table, View hay câu lệnh truy vấn SQL và có thể khai báođiều kiện lọc dữ liệu (Where) với nhiều cách như: giá trị định sẳn, đối tượng Session,Request.form, Request.QueryString . . .2. Kết nối và trình bày CSDLa. Tạo kết nối Tạo trang aspx và kéo điều khiển SQLDataSource từ ngăn data trên thanh Tollbox Chọn tiếp vào Conigure Data Source Nếu trước đó đã có tạo kết nối CSDL thì chọn vào Combobox để chọn CSDL đã kết nối.Để tạo mới kết nối CSDL thì chọn New ConnectionBiên sọan: Dương Thành Phết Trang 54
 55. 55. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net Tạo kết nối CSDL mớiBiên sọan: Dương Thành Phết Trang 55
 56. 56. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net Khai báo các thông số cho SQLServer và chọn CSDL cần kết nối Kiểm tra kết quả kết nối  Chọn Next  Chọn Next  Xác định nguồn dữ liệu từ Table, Quyery hay câu lệnh truy vấn có thể chỉ định điều kiện lọc dữ liệu và sắp xếp. Chỉ định các cột dữ liệuBiên sọan: Dương Thành Phết Trang 56
 57. 57. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net Khai báo điều kiện mệnh đề Where (Nếu có) Khai báo sắp xếp (Nếu cần)  Chọn Test Query để kiểm tra kết quả nguồn dữ liệu.  Chọn Finish để hòan thànhBiên sọan: Dương Thành Phết Trang 57
 58. 58. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net Phần mã của giao tiếp này có được như sau: <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" ConnectionString="<%$ConnectionStrings:QLBansachConnectionString %>" SelectCommand="SELECT [MaTG], [TenTG], [DiachiTG], [DienthoaiTG] FROM [TACGIA] ORDER BY [TenTG]"> </asp:SqlDataSource>b. Trình bày dữ liệu lên trang Để trình bày dữ liệu trên Webform sau khi thực hiện kết nối CSDL ta sẽ sử dụng trìnhđiều khiển lưới Gridview. Tạo Gridview vào trang từ ngăn Data trên Thanh Toolbox Chọn Choose DataSource là: SqldataSource1 đã tạo Ghi chú:  Chọn mẫu định dạng lưới: Auto Format  Để tạo phân trang dữ liệu: Đánh dấu chọn : Enable Paging  Để cho phép sắp xếp khi click vào tiếu đề cột đánh dấu chọn: Enable SortingBiên sọan: Dương Thành Phết Trang 58
 59. 59. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net Thi hành tarng DSTacgia.aspx:  Click tiêu đề lưới để kiểm tra tính sắp xếp  Click số thứ tự trang (Cuối lưới) để kiểm tra tính phân trang3. Điều khiển SQL Data Source và tham số.a. Điều khiển SQL DataSource và Request.QueryString Để lọc dữ liệu trong nguồn dữ liệu theo điều kiện thì giá trị tham số có thể được gán trựctiếp thông qua đối tượng Request.Querystring (Truyền tham số qua liên kết trang.)  Tạo trang cho phép truyền tham số qua liên kết. Khi click vào liên kết trang liên kết có địa chỉ kèm theo tham số dạng như sau: http://localhost:49222/KetnoiCSDL/SachNXB.aspx?MaNXB=3 Thực hiện: o Tạo trang NhaXB.aspx với nguồn dữ liệu là tòan bộ danh mục nhà xúât bản được trình bày trên lưới GridView như sauBiên sọan: Dương Thành Phết Trang 59
 60. 60. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net o Điều chỉnh bổ sung và lưới 1 cột liên kết Chọn Edit Column từ GiridView Task Thực hiện bổ sung 1 cột dạng HyperLinkField Với các thuộc tính:  HeaderText: Nhãn tiêu đề cột  Text: Nhãn hiện thị trong cột (Giống nhau trên tất cả các ô) Hoặc  DatTextField: Dùng giá trị từ 1 field chỉ định trong nguồn dữ liệu  DataNavigateUrlFields: Danh mục tên các tham số ghi cách nhau bởi dấu ,  DataNavigateUrlFormatting: Địa chỉ trang liên kết kèm tham số dạng ~/SachNXB.aspx?MaNXB={0} Trong đó giá trị tham số ghi dưới dạng chỉ số các tham số được khai báo trong thuộc tính DataNavigateUrlFields bắt đầu là 0 và cách nhau là dấu ,Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 60
 61. 61. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net Thi hành:  Tạo trang hiện thị dữ liệu với nguồn dữ liệu có tham số qua liên kết (Request.QueryString). Chỉ định nguồn dữ liệuBiên sọan: Dương Thành Phết Trang 61

×