Your SlideShare is downloading. ×
Panduan guru bm thn 2 sk
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Panduan guru bm thn 2 sk

5,221
views

Published on


1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
5,221
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
285
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PANDUAN GURU BAHASA MALAYSIA (SEKOLAH KEBANGSAAN) TAHUN 2 Terbitan Bahagian Pembangunan Kurikulum 2011
 • 2. Cetakan Pertama 2011© Kementerian Pelajaran MalaysiaHak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagianartikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan caraapa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lainsebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian PembangunanKurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, KompleksPentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
 • 3. KANDUNGANA. BAHAGIAN 1 PENGENALAN BUKU PANDUAN GURU1. Pendahuluan 32. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia 43. Matlamat 54. Objektif Umum 55. Fokus 66. Kandungan Standard 77. Struktur Modul 128. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 149. Pengisian Kurikulum 1910. Tema 21B. BAHAGIAN 2 CADANGAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN1. Strategi Standard Kandungan Kemahiran Mendengar dan Bertutur 272. Strategi Standard Kandungan Kemahiran Membaca 593. Strategi Standard Kandungan Kemahiran Menulis 914. Strategi Standard Kandungan Aspek Seni Bahasa 1205. Strategi Standard Kandungan Aspek Tatabahasa 142C. BAHAGIAN 3 PEMETAAN RANCANGAN MENGAJAR MINGGUAN1. Tema: Kebudayaan 1772. Tema: Jati Diri 1783. Tema: Alam Sekitar 179D. BAHAGIAN 41. Daftar Kata 1832. Simpulan Bahasa 1953. Glosari 197
 • 4. BAHAGIAN 1 PENGENALANBUKU PANDUAN GURU
 • 5. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 PENDAHULUANBuku Panduan Guru Bahasa Malaysia Tahun Dua ini disediakan sebagai panduan danbahan rujukan untuk membantu guru mengaplikasikan Standard Kurikulum Bahasa MalaysiaSekolah Rendah, menjana idea, merancang dan melaksanakan pelbagai aktiviti pengajarandan pembelajaran. Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia Tahun Dua juga mencadangkanpelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkonsepkan didik hibur bagi memberipeluang kepada murid melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara aktif danmenyeronokkan dengan sokongan pelbagai bahan media yang sesuai.Buku Panduan Guru ini diharapkan dapat membantu guru menterjemahkan StandardKurikulum Sekolah Rendah (KSSR) Bahasa Malaysia yang mengetengahkan pendekatanmodular dan menitikberatkan pembelajaran secara didik hibur. Dalam pendekatan modularini, fokus pengajaran dan pembelajaran diberikan kepada kemahiran mendengar danbertutur, membaca dan menulis, serta dua elemen lain iaitu aspek seni bahasa dantatabahasa. Kesemua fokus pengajaran dan pembelajaran ini amat penting dan perludikuasai oleh murid bukan sahaja bagi membantu mereka memantapkan kemahiranbahasa, mencungkil potensi diri, dan meneroka pelbagai bidang ilmu pengetahuan, malahanmenggalakkan mereka berkomunikasi secara berkesan dan bertatasusila dalam semuaurusan. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah juga turut memberipenekanan kepada aspek pentaksiran, pemulihan dan pengayaan yang merupakan aspekpenting dalam proses pengajaran dan pembelajaran.Buku panduan ini mengandungi empat bahagian; Bahagian 1 merupakan pengenalantentang Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Tahun Satu dan Struktur PendekatanModular, Bahagian 2 mengandungi contoh-contoh Strategi Pengajaran dan Pembelajaran,Bahagian 3 memaparkan contoh pemetaan rancangan mengajar mingguan dan Bahagian 4mengandungi daftar kata dan glosari Bahasa Malaysia Tahun Dua. Strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam Buku Panduan Guru ini hanyalahcadangan. Guru digalak menggunakan kreativiti sendiri untuk mengubah suai aktivititersebut supaya bersesuaian dengan kebersediaan dan kebolehan murid dalam setiappelaksanaan pengajaran dan pembelajaran.Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan jutaan terima kasih atas sumbanganpelbagai pihak yang telah terlibat secara langsung dalam penghasilan modul ini. BukuPanduan Guru ini diharap dapat dimanfaatkan dalam usaha melahirkan modal insan yangmampu menyumbang ke arah pembangunan negara selaras dengan kehendakkementerian. 3
 • 6. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAHStandard Kurikulum Bahasa Malaysia dibina berasaskan enam tunjang iaitu tunjangKomunikasi; Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Literasi Sains dan Teknologi;Fizikal dan Estetika; dan Keterampilan Diri. Enam tunjang tersebut merupakan domainutama yang menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis,kreatif dan inovatif. Kesepaduan ini bertujuan untuk membangunkan modal insan yangseimbang, berpengetahuan dan berketerampilan. Beberapa penamahbaikan telah dibuatdalam standard kurikulum Bahasa Malaysia. Antara penambahbaikan ialah penekananaspek tatabahasa yang diajarkan secara khusus dalam waktu yang diperuntukan dan aspekSeni Bahasa diperkenalkan untuk membolehkan murid mengapresiasi keindahan senidalam bahasa melalui unsur didik hibur. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia ini dijelmakandalam standard kandungan dan standard pembelajaran yang lebih memfokuskan keupayaanmurid berkomunikasi.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Tahun Dua, lebih mementingkan penguasaankemahiran asas berbahasa bagi murid Tahap Satu. Pengajaran yang berpusatkan muridserta kemahiran bernilai tambah dapat memantapkan penguasaan kemahiran bahasa danmereka berkemampuan untuk meneroka ilmu pengetahuan dengan lebih luas. Standardkurikulum ini juga memberi penekanan kepada penerapan nilai murni dalam membentukinsan yang sempurna dan berkembang secara menyeluruh daripada aspek jasmani, emosi,rohani, intelek dan sosial melalui pengajaran secara teori dan amali. Pengajaran danpembelajaran yang dijalankan dalam suasana yang kondusif perlu untuk membantumerangsang dan meningkatkan kreativiti dan minat murid untuk belajar dengan berkesan.Standard kandungan ini mengutamakan pendemokrasian pendidikan kepada semua muridsekolah rendah ke arah merealisasikan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Rajah 1: Standard Kurikulum Berasaskan Enam Tunjang 4
 • 7. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 MATLAMATStandard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal untuk membolehkan muridberketerampilan dalam berbahasa dan boleh berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri,memperoleh pengetahuan, ilmu, kemahiran, maklumat, nilai dan idea serta hubungan sosialdalam kehidupan harian. OBJEKTIF UMUMMurid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Standard Bahasa Malaysia SekolahRendah berkeupayaan untuk : i. mendengar, mengecam, mengajuk dan menentukan arah bunyi persekitaran dengan teliti dan betul; ii. mendengar, memahami, dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, perkataan, frasa dan ayat dengan betul; iii. mendengar, memahami dan memberikan respons berdasarkan arahan, pesanan dan pertanyaan dengan betul; iv. bertutur dan berbual serta menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dalam situasi formal dan tidak formal dengan betul secara bertatasusila; v. bercerita sesuatu perkara dan menceritakan semula perkara yang didengar menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul; vi. berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila;vii. berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila;viii. membaca, memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul;ix. membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul; 5
 • 8. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 x. membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. xi. membaca pelbagai bahan bacaan bagi memperkaya kosa kata dan maklumat untuk memupuk minat membaca; xii. melakukan aktiviti pramenulis dengan betul; xiii. menulis secara mekanis dengan betul dan kemas; xiv. membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul; xv. menulis imlak dengan tepat. xvi. mencatat dan menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun;xvii. menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul;xviii. mengedit dan memurnikan hasil penulisan; xix. menulis ulasan berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada pelbagai sumber; xx. menggunakan sistem bahasa yang betul dalam pertuturan, pembacaan dan penulisan; dan xxi. menghayati dan mengamalkan nilai murni, bersikap positif, semangat patriotik dan kewarganegaraan melalui aktiviti berbahasa. FOKUSPada akhir pembelajaran Bahasa Malaysia sekolah rendah, murid dapat memperkaya kosakata, mempertingkatkan pemahaman berbahasa dan menguasai bahasa sertaberkomunikasi secara berkesan bagi menyampaikan pendapat, idea dan maklumat dalampelbagai situasi pembelajaran, hubungan sosial dan kehidupan harian. 6
 • 9. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2Standard Kurikulum KANDUNGAN STANDARD KURIKULUMStandard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal dengan memberikanpenekanan pada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu diketahui dandapat dilakukan oleh murid. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran iniberpaksikan Kemahiran Bahasa dan Sistem Bahasa yang disokong oleh elemen PengisianKurikulum. Standard ini digubal dalam bentuk pernyataan Standard Kandungan danStandard Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid sekolah kebangsaan. Standard inidipersembahkan dalam bentuk modular yang dibahagikan kepada bahagian dan unit yanglebih kecil yang dikenali sebagai modul. Modul-modul ini mengandungi elemenpengetahuan, kemahiran serta nilai murni yang perlu dikuasai oleh murid. Terdapat limamodul dalam standard kurikulum Bahasa Malaysia iaitu modul Mendengar dan Bertutur,Modul Membaca, Modul Menulis, Modul Seni Bahasa dan Modul Tatabahasa.Standard KandunganPernyataan tentang bidang ilmu yang patut diketahui dan dapat dilakukan oleh murid dalamsuatu tempoh persekolahan yang merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilaimurni.Standard PembelajaranPernyataan tentang penetapan kriteria untuk memastikan kualiti pembelajaran danpencapaian murid bagi setiap standard kandungan.A. Kemahiran BahasaKandungan Standard Kurikulum Bahasa Malaysia mengandungi aspek kemahiran bahasa,seni bahasa dan tatabahasa. Kemahiran bahasa meliputi kemahiran mendengar, kemahiranbertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Kemahiran bahasa merupakan teraspenguasaan bahasa baku. Penerangan terhadap kandungan kurikulum dinyatakan sepertiyang berikut: Kemahiran mendengar merujuk kepada keupayaan murid mendengar dengan teliti dan memahami perkara yang didengar dalam pelbagai situasi Kemahiran Mendengar pengucapan seperti bersoal jawab, ucapan, lakonan dan Bertutur dan perbincangan. Murid juga perlu menghayati dan memberi respons yang betul kepada perkara yang didengar. Kemahiran bertutur pula merujukkepada keupayaan murid berbicara secara lisan untuk hubungan sosial, menyampaikanmaklumat, pendapat, perasaan serta idea yang kritis dan kreatif. Penekanan diberi padasebutan dan intonasi yang betul serta pengucapan yang bertatasusila serta menggunakantatabahasa yang betul. 7
 • 10. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2Objektif Pengajaran dan Pembelajaran Tahun 2Kemahiran Mendengar dan BertuturObjektif Kemahiran Mendengar dan Bertutur adalah untuk memastikan murid mengetahuidan berkeupayaan:i. mendengar, memahami, menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat;ii. mendengar, memahami dan memberikan respons secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat ayat perintah jenis larangan dengan betul;iii. mendengar, memahami dan memberikan respons secara lisan atau gerak laku berdasarkan pelbagai soalan bercapah dan pesanan mengikut urutan yang betul;iv. bertutur, berbual dan menyatakan permintaan menggunakan ayat yang mengandungi kata panggilan bagi keluarga bukan dalam kalangan keluarga asas dan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila;v bercerita tentang sesuatu perkara dan menceritakan perkara yang didengar dengan tepat menggunakan ayat majmuk dengan sebutan yang jelasdan intonasi yang betul;vi berbicara untuk mendapat dan menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila; danvii. berbincang dan mengemukakan pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.Prinsip pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur i. Kemahiran mendengar dan bertutur merupakan asas dalam kemahiran berbahasa. ii. Bertutur perlu menggunakan bahasa yang mudah, tepat dan jelas.iii. Bahan rangsangan penting untuk meningkatkan kemahiran dan minat dalam menguasai kemahiran mendengar dan bertutur.iv. Kemahiran mendengar dan bertutur memberi peluang kepada murid untuk terlibat secara aktif bagi mempercepat penguasaan kemahiran tersebut.v. Kemahiran mendengar dan bertutur memberi tumpuan kepada aspek sebutan, intonasi, jeda dan tatabahasa; danvi. Laras bahasa yang digunakan mesti bersesuaian dengan konsep. Kemahiran membaca merujuk kepada keupayaan murid membaca dengan sebutan, intonasi, jeda dan kelancaran yang betul dengan menggunakan Kemahiran Membaca pelbagai teknik bacaan. Penekanan perlu juga diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu, dan bahan sastera dan bukan sastera secara kritis. 8
 • 11. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2Kemahiran MembacaObjektif Kemahiran Membaca adalah untuk memastikan murid mengetahui danberkeupayaan:i. membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat majmuk yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding , digraf, dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul;ii. membaca pelbagai jenis ayat dengan lancar, berjeda, sebutan yang jelas, mengikut tanda baca dan intonasi yang betul;iii. membaca dan memahami maklumat tersurat daripada bahan multimedia untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan serta menyatakan urutan dengan betul;iv. membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik bertujuan menyatakan maksud untuk memindahkan maklumat dengan betul; danv. membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif untuk menambah ilmu pengetahuan, memperkaya kosa kata serta meningkatkan kelancaran bacaan.Prinsip pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Membaca i. Bacaan mekanis asas untuk menguasai kemahiran membaca.ii. Bacaan mentalis untuk melatih murid membaca dan memahami.iii. Kebersediaan murid dari segi perasaan dan bahasa perlu diberi perhatian.iv. Bahan bacaan perlu sesuai, menarik dan bersifat ansur maju. v. Soalan bertumpu dan bercapah membantu murid memahami kandungan bahan bacaan.vi. Kepelbagaian pendekatan dan teknik membaca diaplikasikan mengikut kesesuaian.vii. Bacaan intensif dan ekstensif memperkaya kosa kata dan ilmu serta minat membaca. Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat, serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif dan bukan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman Kemahiran Menulis peribadi. Penekanan juga diberi pada penulisan yang menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan tatabahasa serta ejaan yang betul dengan tulisan yang jelas dan kemas. Murid juga digalak menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan bahan penulisan. 9
 • 12. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2Kemahiran MenulisObjektif Kemahiran Menulis adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan:i. menulis secara mekanis pelbagai perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul serta tulisan yang kemas dan cantik;ii. menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas;iii. membina dan menulis, perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi perkataan diftong, vokal berganding , digraf dan konsonan bergabung dengan betul serta tulisan yang kemas dan cantik;iv. membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan soalan dan bahan grafik dengan betul dan tulisan yang kemas;v. menuliskan imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tepat;vi. mencatat maklumat yang betul untuk membanding beza dan menghubung kait maklumat daripada pelbagai sumber;vii. menulis untuk menyampaikan maklumat yang berbentuk puisi menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat serta menegaskan kesantunan berbahasa;viii. menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul; danix. mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca.Prinsip Pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Menulis i. Kemahiran menulis secara mekanis merupakan asas kepada penguasaan menulis. ii. Idea yang dilahirkan dalam bentuk penulisan perlu mengamalkan prinsip ansur maju.iii. Keseragaman dalam membentuk dan menulis huruf perlu dititikberatkan.iv. Latihan menulis yang berterusan perlu dijadikan amalan. v. Mengimlak dapat mengukuhkan penguasaan kemahiran mengeja.vi. Bacaan luas membantu menghasilkan penulisan karangan yang baik. 10
 • 13. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 Aspek seni bahasa merujuk kepada keupayaan murid mengungkap dan mengapresiasi keindahan bahasa, memahami dan menghargai bahasa melalui Aspek Seni Bahasa pembelajaran yang menyeronokkan menerusi kepelbagaian aktiviti secara didik hibur. Murid juga dapat menggunakan kreativiti mereka dalam melahirkan idea melalui penulisan dan lisan. Seni bahasa memberi penekanan kepada keindahanbahasa yang dipelajari oleh murid melalui teknik penyampaian yang menarik danmenyeronokkan seperti bernyanyi, bercerita, berlakon dan berpuisi. Pembentukan ayatyang menggunakan simile, peribahasa, bahasa kiasan dan personafikasi yang terdapatdalam puisi dan penulisan kreatif juga menampakkan keindahan dan seni dalam bahasaMelayu. Keindahan bahasa yang digunakan semasa aktiviti seni bahasa ini dapatmembantu murid memantapkan lagi kemahiran berbahasa mereka.Objektif Aspek Seni BahasaObjektif Aspek Seni Bahasa adalah untuk memastikan murid mengetahui danberkeupayaan:i. menyebut dan memahami perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur;ii. mengujarkan ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur;iii. mengujarkan dialog dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur; daniv. melafazkan dan membina pantun empat kerat menggunakan bahasa yang indah dengan intonasi yang betul dan memahami maksud pantun secara didik hibur.Prinsip Pengajaran dan pembelajaran Seni Bahasa i. Pengajaran Seni Bahasa mementingkan kehalusan dan keindahan bahasa. ii. Pemilihan bahan mesti sesuai dan menarik. iii. Penglibatan murid secara aktif dan menyeluruh amat diperlukan.iv. Guru bertindak sebagai penggerak atau pembimbing yang sentiasa kreatif dan imaginatif. 11
 • 14. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 Aspek tatabahasa merujuk kepada keupayaan murid menguasai perkara asas dalam pembentukan kata dan ayat serta menggunakan Aspek Tatabahasa tatabahasa mengikut cara dan sistem yang betul semasa membina ayat. Selain itu, aspek sebutan, intonasi dan semantik serta penggunaan peribahasa dan perbendaharaan kata yang betuljuga diberi penekanan. Pengajaran dan pembelajaran tatabahasa diberi penekanan melaluipenggabungjalinan kemahiran bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran.Objektif Aspek TatabahasaObjektif Aspek Tatabahasa adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan:i. memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia, kata nama khas hidup manusia dan kata ganti nama diri dengan betul mengikut konteks;ii. memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks;iii. memahami dan menggunakan kata hubung dan kata tanya dengan betul mengikut konteks;iv. memahami dan menggunakan imbuhan awalan, akhiran dan apitan dengan betul mengikut konteks;v. memahami dan membina ayat dasar dengan betul mengikut konteks;vi. Memahami dan membina ayat penyata menggunakan tanda baca yang betul mengikut konteks; danvii. Memahami dan menggunakan kata ganda penuh yang betul mengikut konteks.Prinsip Pengajaran dan pembelajaran Aspek Tatabahasai. Menitikberatkan makna dan aspek tatabahasa mengikut konteks berdasarkan teks petikan yang digunakan.ii. Memulakan proses pengajaran daripada yang mudah kepada lebih kompleks.iii. Tidak menggalakkan pelajar menghafal rumus atau hukum bahasa.iv. Diajar secara terancang dalam sesi pengajaran bahasa.v. Perlu banyak latih tubi bagi mengekalkan ingatan dalam bentuk lisan dan tulisan.vi. Mengajar secara konkrit dengan menggunakan alat bantu mengajar dan bahan rangsangan yang menarik dan berkesan.vii. Menggunakan pengantaraan deria yang dibantu dengan contoh-contoh dan bentuk simulasi secara berkesan.viii. Mengenal pasti struktur isi dengan jelas. Guru perlu mahir tentang selok-belok tatabahasa yang hendak disampaikan.ix. Perancangan yang rapi mesti dibuat terlebih dahulu.x. Tatabahasa diajar dan digunakan dalam konteks.xi. Istilah dan fungsi tatabahasa boleh diperkenalkan untuk pengetahuan dan kefahaman. 12
 • 15. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 STRUKTUR MODULModul Standard Kurikulum Bahasa Malaysia menekankan beberapa aspek dalampengajaran merangkumi fokus utama, fokus sampingan, objektif, aktiviti, pentaksiran,pengayaan dan pemulihan. Isi kandungan modul boleh diubah suai mengikut kreativiti gurudan kebolehan murid.Kesemua aspek ini dijelmakan mengikut keutamaan berikut;  Tema  Tajuk  Fokus Utama  Fokus Sampingan  Objektif  Pengisian Kurikulum  Sistem Bahasa  Media  Strategi Pengajaran dan PembelajaranStrategi pengajaran dan pembelajaran memuatkan aktiviti yang menjurus kepadapencapaian objektif. Aktiviti-aktiviti ini ditulis menggunakan beberapa langkah pengajaranyang menggabungjalinkan aktiviti-aktiviti fokus utama dan fokus sampingan. Strategipengajaran dan pembelajaran ini juga memuatkan aspek pentaksiran, pengayaan danpemulihan serta latihan-latihan yang berkaitan. Semua maklumat tentang strategi inidipaparkan dalam tiga lajur iaitu aktiviti, pengisian kurikulum dan catatan.Pentaksiran dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran.Pentaksiran merupakan proses penilaian untuk menentukan sesuatu objektif pengajarandan pembelajaran tercapai. Oleh itu, pentaksiran perlulah dijalankan berterusan dalam setiappengajaran dan pembelajaran. Hanya melalui pentaksiran yang berterusan guru dapatmemastikan bentuk tindakan susulan yang boleh dilaksanakan ke atas seseorang murid,sama ada untuk memberi latihan pemulihan atau pengayaan.Aspek pemulihan pula disediakan untuk membantu murid yang belum menguasai kemahiranagar dapat memahami pengajaran dalam tempoh yang ditetapkan dengan penggunaanbahan yang berbeza dan sesuai dengan kebolehan mereka. Bahan yang dicadangkan untukaktiviti ini terdiri daripada kad, carta, bahan maujud, alat permainan, dan lain-lain yang bolehdigunakan secara berperingkat daripada yang mudah kepada yang sukar. Latihan yangdiberi perlu mengikut kemampuan dan kadar masa yang sesuai untuk murid menguasaisesuatu kemahiran. 13
 • 16. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2Aspek pengayaan perlu diberikan penekanan pengajaran dan pembelajaran KSSR mengikutkecerdasan murid yang berbeza dari segi kebolehan, keupayaan, bakat, dan minat. Muridyang membuat latihan pengayaan ialah murid yang dikesan telah menguasai kemahiranyang diajar melalui pentaksiran yang diberi. Murid ini hendaklah diberikan bahan yanglebih mencabar minda bagi kemahiran tertentu yang dipelajari oleh mereka. Bahan-bahanyang disediakan perlu lebih merangsang minda dan dilaksanakan secara kendiri ataudengan bimbingan guru yang paling minima. Bahan yang sesuai seperti bahan bacaantambahan, kad permainan bahasa dan bahan-bahan lain yang bersesuaian untukmemperluaskan pengalaman dan pengetahuan murid berkaitan kemahiran yang diajar.Aktiviti pengayaan dan pemulihan hendaklah dijalankan secara serentak. Guru perlumemberi penerangan cara melakukan aktiviti pengayaan kepada murid dan memberi ruanguntuk mereka membuat latihan secara kendiri. Pada masa yang sama guru perlu memberitumpuan untuk membimbing murid yang lemah menjalankan aktiviti pemulihan. STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANStandard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah berperanan melengkapkan strategipengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif dengan melibatkan pelbagai akitviti didalam dan di luar bilik darjah. Dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia,strategi merangkumi pendekatan, kaedah dan teknik.Pendekatan pengajaran merupakan haluan atau aspek yang digunakan untuk mendekatiatau memulakan proses pengajaran sesuatu kemahiran. Pendekatan-pendekatanpengajaran boleh digolongkan mengikut cara pengelolaan murid , cara-cara faktadisampaikan dan keaktifan pengajaran. Pendekatan pengajaran yang berasaskanpengelolaan murid adalah seperti pendekatan individu, pendekatan pasangan, pendekatankumpulan, pendekatan kelas, pendekatan kelas bercantum dan sebagainya. Pendekatanberdasarkan cara bagaimana isi pelajaran disampaikan seperti pendekatan induktif,pendekatan deduktif dan pendekatan eklektik. Pendekatn yang memberi tumpuan kepadakeaktifan murid seperti pendekatan berpusatkan guru manakala pengajran yangmementingkan murid disebut sebagai pendekatan berpusatkan murid. 14
 • 17. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2Kaedah pengajaran adalah terdiri daripada beberapa langkah atau kegiatan yangmempunyai urutan yang tertentu.Teknik-teknik pengajaran adalah merupakan suatu cara yang digunakan untukmenyampaikan pengajaran yang ditetapkan. Antara teknik yang biasa digunakan ialahteknik bercerita, perbincangan, bermain, latih tubi, main peranan, menyelesaikan masalah,sumbang saran, perbahasan, kuiz, lakonan dan projek,Pengalaman murid dapat dikaitkan dalam memenuhi kepelbagaian gaya pembelajaran,minat dan kecerdasan yang berbeza dalam kalangan murid. Kepelbagaian media, bahanmaujud, media cetak dan media elektronik boleh dijadikan sebagai bahan sokongan untuksaling melengkapi proses pengajaran supaya tindakan susulan dapat dijalankan dalammenilai proses pengajaran dan pembelajaran untuk memantapkan penguasaan murid.Selain itu, murid mampu mengungkapkan ilmu pengetahuan melalui kemahiran generik yangberkaitan dengan ciri-ciri khusus yang dikuasai oleh setiap murid.Pendekatan Berpusatkan MuridStrategi pengajaran dan pembelajaran dalam Standard Kurikulum Bahasa Malaysiaharuslah berpusatkan murid bagi membolehkan mereka berinteraksi dan menguasaikemahiran belajar melalui pengalaman sendiri. Oleh itu, murid dapat membina keyakinandalam berbahasa. Contoh pendekatan berpusatkan murid seperti pendekatan individu,pendekatan pasangan, pendekatan kumpulan, pendekatan kelas, pendekatan kelasbercantum dan sebagainya. Selain pendekatan berpusatkan murid terdapat jugapendekatan-pendekatan lain seperti pendekatan berpusatkan bahan dan pendekatanberpusatkan guru.Kepelbagaian TeknikTeknik merupakan suatu cara yang digunakan oleh guru-guru bagi menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk murid-muridnya. Teknik yang dipilih haruslahsejajar dengan kaedah yang digunakan. Dalam Standard Kurikulum Bahasa MalaysiaSekolah Rendah guru digalakkan menggunakan pelbagai teknik mengajar.Guru boleh memilih kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengankebolehan murid. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bergantung padapengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu mengajar serta teknologi yang dapatmerangsang serta menggalakkan murid berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif, jugaberkomunikasi dan berinteraksi dengan baik.Teknik-teknik pengajaran bahasa;i. Teknik main peranan Main peranan bermaksud melakonkan sesuatu situasi atau masalah atau peristiwa yang dianggap penting. 15
 • 18. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2ii. Teknik permainan bahasa Permainan bahasa adalah salah satu teknik dalam mempelajari bahasa melalui permainan.iii. Teknik latih tubi Teknik latih tubi adalah aktiviti pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang dipelajari.iv. Teknik bercerita Teknik bercerita sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa yang mana murid dilatih dalam kawalan nada suara, penggunaan alatan yang berkenaan, mimik muka "facial expression", serta kedudukan semasa aktiviti bercerita itu berlangsung. Bercerita amat sesuai untuk kemahiran bahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian murid.v. Teknik inkuiri penemuan Teknik ini dikenali sebagai teknik tinjau siasat yang merangkumi aspek-aspek soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau kesimpulan kepada sesuatu masalah.vi. Teknik perbahasan Teknik ini melatih murid berfikir dengan pantas di samping dapat berkomunikasi dengan berkesan.vii. Teknik kuiz Teknik ini dapat mengukuhkan pengajaran guru dan memantapkan pemahaman murid tentang sistem Bahasa Malaysia terutama dari segi bentuk, makna dan penggunaan bahasa yang tepat melalui pertandingan.viii. Teknik sumbang saran Dikenali sebagai percambahan fikiran yang memerlukan setiap murid menyumbangkan pendapat dan idea.ix. Teknik soal jawab Teknik ini dilaksanakan dengan cara murid menyoal dan menjawab soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran.x. Teknik simulasi Teknik ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar yang memerlukan murid berinteraksi sesama sendiri berdasarkan peranan masing-masing.xi. Teknik drama Sering digunakan dalam kaedah komunikatif dan kaedah yang berasaskan pendekatan induktif iaitu kaedah terus, elektif dan audiolingual. 16
 • 19. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2xii. Teknik perbincangan Satu aktiviti mengeluar dan mengulas pendapat tentang sesuatu tajuk. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran berbentuk perbualan dan dilakukan dalam kalangan pelajar di bawah penyeliaan dan kawalan seorang guru.xiii. Teknik forum Teknik ini merupakan salah satu aktiviti lisan yang sesuai bagi murid berkongsi pengetahuan untuk meningkatkan kemahiran menyampaikan idea dan fikiran dengan jelas.Kepelbagaian Sumber dan BahanPenggunaan pusat sumber dan komputer sangatlah digalakkan dalam pengajaran danpembelajaran Bahasa Malaysia. Bahan-bahan sumber seperti akhbar, majalah, bukurujukan, kamus, internet, serta bahan sastera dan bahan berunsur ilmu boleh digunakandalam pengajaran dan pembelajaran dan juga untuk bacaan ekstensif.Penggunaan Tatabahasa yang tepatStandard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah juga menekankan penggunaantatabahasa mengikut kemampuan murid dengan tepat. Untuk mencapai tujuan tersebut, guruperlu merancang dan memilih aspek tatabahasa yang hendak diajarkan berserta contohpenggunaannya dalam pelbagai konteks dan kegiatan bahasa yang bermakna sama adadi dalam atau di luar bilik darjah.Bacaan LuasBacaan luas memberikan peluang kepada murid menimba pengetahuan dan membentuksahsiah yang baik bagi meningkatkan gaya berfikir dan minat ingin terus membaca. Bacaanluas boleh dijalankan dalam pendidikan Bahasa Malaysia dengan menggunakan bahan-bahan ilmiah dan sastera.Penekanan Konsep 5 PStrategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia menekankan konseppenggabungjalinan, penyerapan, penilaian, pengayaan dan pemulihan. Ini selaras denganusaha memenuhi konsep bersepadu dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.a. PenggabungjalinanPenggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran danpembelajaran. Melalui proses ini, beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak. Cara ini jugadapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. Kemahiran dapatdigabungjalinkan, sama ada kemahiran yang terdapat dalam hasil pembelajaran ataukemahiran daripada mata pelajaran lain. 17
 • 20. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2b. PenyerapanDalam pengajaran Bahasa Malaysia, unsur ilmu, nilai dan kemahiran bernilai tambah sepertikemahiran berfikir, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa depan boleh diserapkan.Penyerapan ini mengandungi pelbagai ilmu dan disiplin dalam pelbagai mata pelajaran.c. PenilaianPenilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran.Penilaian merupakan sesuatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagimenentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran atau pembelajaran. Oleh itu, penilaianperlulah dijalankan berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Hanya melaluiproses penilaian berterusan dapat dipastikan jenis tindakan susulan yang perlu diambil atasseseorang murid, sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan, dansetelah itu barulah dapat dipastikan jenis aktiviti pemulihan atau aktiviti pengayaan yangsesuai bagi murid.d. PemulihanProgram pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran asas yangbelum dapat dikuasai dalam tempoh yang ditetapkan. Bahan untuk program ini terdiridaripada kad, carta, bahan maujud, alat permainan, dan lain-lain yang boleh digunakansecara berperingkat-peringkat daripada yang mudah kepada yang sukar. Pelaksanaanprogram ini adalah mengikut kadar kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran.e. PengayaanProgram pengayaan perlu diberikan penekanan dalam Kurikulum Sekolah Rendah keranalatar belakang murid yang berbeza dari segi kebolehan, keupayaan, bakat, dan minat. Muridhendaklah diberikan bahan yang berbeza untuk digunakan secara bersendirian ataudengan bimbingan guru. Bahan seperti bahan bacaan tambahan, kad, permainan dan bahanaktiviti boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran dalam jangka masayang ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan. 18
 • 21. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2 PENGISIAN KURIKULUMElemen dalam pengisian kurikulum ialah ilmu, nilai, kewarganegaraan, peraturansosiobudaya, dan kemahiran bernilai tambah. Penerangan ringkas bagi setiap elemenseperti yang berikut;IlmuIlmu merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin, contohnya ilmu dalam bidang sains, dangeografi dapat digunakan untuk memperkembangkan ilmu bahasa dan kemahiran bahasa.Ilmu lain yang berkaitan dengan hal-hal semasa juga boleh dipertimbangkan oleh gurudalam pengajaran dan pembelajaran.Nilai MurniPenyerapan nilai murni dalam Standard Kurikulum Bahasa Malaysia bertujuan melahirkaninsan yang berketrampilan dan memiliki akhlak yang mulia. Selain itu, penghayatan danamalan murni dapat membentuk generasi muda yang berhemah tinggi dan berkeperibadianluhur. Pemahaman dan kesedaran tentang nilai murni dalam masyarakat Malaysia harusdipupuk secara langsung atau tidak langsung selaras dengan nilai sejagat.KewarganegaraanPenyerapan unsur patriotisme dan kewarganegaraan dalam pendidikan Bahasa Malaysiamengutamakan pemupukan semangat cinta dan taat akan negara. Di samping itu,pemupukan unsur ini bertujuan untuk melahirkan warganegara yang mempunyai jati diri,cinta akan bahasa dan bangsa serta meningkatkan komitmen individu terhadap negara.Peraturan SosiobudayaPeraturan sosiobudaya dalam Standard Kurikulum Bahasa Malaysia merangkumikesantunan bahasa, laras bahasa, dan peribahasa yang diamalkan dalam kalanganmasyarakat Malaysia. Peraturan sosiobudaya ini mencerminkan falsafah dan keperibadianmasyarakat Malaysia.Kemahiran Bernilai TambahKemahiran bernilai tambah ialah kemahiran yang diajarkan di dalam bilik darjah dan dapatdiaplikasikan dalam kehidupan seharian murid. Kemahiran bernilai tambah yangdimaksudkan ialah Kemahiran Berfikir, Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi,Kemahiran Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Kemahiran Belajar Cara Belajar, KajianMasa Depan, Kecerdasan Pelbagai, Pembelajaran Konstruktivisme dan PembelajaranKontekstual. Penerangan ringkas tentang kemahiran bernilai tambah dinyatakan sepertiyang berikut; 19
 • 22. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2Kemahiran BerfikirKemahiran berfikir diajarkan kepada murid melalui pelbagai aktiviti yang memerlukanpemikiran kritis dan kreatif dalam kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis.Kemahiran berfikir sama ada dari segi mengkonsepsikan idea, menyelesaikan masalah, ataumembuat keputusan adalah penting dalam kehidupan harian dan kerjaya murid pada masadepan.Kemahiran Teknologi Maklumat dan KomunikasiKemahiran teknologi maklumat dan komunikasi perlu diajarkan kepada murid supayamereka dapat menggunakan komputer untuk tujuan komunikasi seperti mengaplikasikanperisian, menghantar dan menerima e-mel, mengakses, memproses, menyebar danberkongsi maklumat serta berinteraksi sosial melalui internet untuk meluaskan penerokaanilmu pengetahuan dan dalam urusan kehidupan.Kemahiran Belajar Cara BelajarKemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepada murid supaya mereka peka terhadapteknik pembelajaran yang berkesan. Penguasaan kemahiran ini membolehkan muridmeningkatkan pengetahuan, cekap bertindak untuk menghadapi dunia yang sering berubah,dan berkeupayaan mengamalkan pembelajaran seumur hidup.Kajian Masa DepanKajian masa depan ialah satu pendekatan pengajaran untuk mendidik murid agar lebihprihatin terhadap sesuatu perkara atau isu yang berlaku pada masa lampau, masa kini, danmasa depan. Hal ini bermakna, murid dapat membuat ramalan, menjangka akibat, sertamenangani perubahan supaya mereka mendapat manfaat yang maksimum.Kecerdasan PelbagaiKecerdasan pelbagai dapat mengembangkan potensi kecerdasan, minat dankecenderungan murid kerana setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yangberbeza.Pembelajaran KonstruktivismePembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat melahirkan murid yangberkeupayaan untuk membina pemahaman dan pengetahuan baharu mereka sendiriberdasarkan pengalaman sedia ada. Pembelajaran ini menjadikan murid lebih faham, yakin,dan seronok belajar sepanjang hayat mereka.Pembelajaran KontekstualPembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran denganpengalaman harian individu, masyarakat, dan alam pekerjaan. Pembelajaran berlaku apabilamurid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baharu secara bermakna dan menghayatikerelevanan pembelajaran dalam kehidupan mereka. 20
 • 23. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 2Kreativiti dan InovasiKreativiti merujuk kepada kebolehan atau kemampuan individu untuk mencipta,menyelesaikan masalah, menggunakan daya imaginasi, idea kreatif yang yang tulen, aslidan baharu bagi menghasilkan sesuatu yang objektif. Inovasi pula merujuk kepada prosesmenjana idea dan mengaplikasikan idea kreatif dalam konteks tertentu. Kreativiti daninovasi saling berkait rapat bagi melahirkan modal insan yang serba boleh danberketerampilan. Daya kreativiti dan inovasi murid perlu dipupuk ke tahap optimum supayamereka berdaya cipta, berkeupayaan menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti danmenjadikan amalan serta budaya dalam kehidupan warga Malaysia pada masa hadapan.KeusahawananPenyerapan elemen keusahawanan dalam kurikulum standard sekolah rendah bertujuanmembentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalamkalangan murid melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Penyerapan elemen ini bukansahaja merupakan pendekatan membudayakan keusahawanan, malah melibatkan prosespembentukan sikap yang perlu dimiliki oleh usahawan seperti pemikiran keusahawanan,kemahiran pengurusan perniagaan, aplikasi vokasional dan teknologi serta amalan nilaimoral dan etika keusahawanan. TEMAKurikulum Standard Bahasa Malaysia menyampaikan pengetahuan serta membinakefahaman tentang kehidupan dan alam sekekelingi murid melalui kemahiran bahasa, iaituKemahiran Mendengar dan Bertutur, Kemahiran Membaca, Kemahiran Menulis, Aspek SeniBahasa dan Aaspek Tatabahasa melalui tema-tema yang dicadangkan. Melalui tema-tema ini akan dapat menambahkan pengetahuan dan kefahaman, memupuk kesedaran,membina jati diri, menghargai warisan dan mencungkil daya kreativiti dan inovasi dalam dirimurid.Cakupan tema-tema yang perlu diberi penekanan;1. Kekeluargaan Tema kekeluargaan merangkumi hubungan sesuatu keluarga yang melibatkan keluarga asas dan keluarga kembangan. Tema ini diajarkan kepada murid sekolah rendah agar menghargai setiap ahli keluarga. 21
 • 24. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 22. Kemasyarakatan Tema ini merujuk tanggungjawab individu dan kumpulan dalam kalangan pelbagai bangsa untuk mewujudkan keharmonian dan kepentingan hidup bersama. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid sekolah rendah agar dapat melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia dan bertanggungjawab.3. Kesihatan dan Kebersihan Tema kesihatan dan kebersihan merujuk kesempurnaan dari segi kesihatan fizikal, mental dan sosial. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid sekolah rendah agar mendapat pendedahan awal berkaitan penjagaan kebersihan dan kesihatan, serta amalan gaya hidup sihat dalam kehidupan mereka sehari-hari.4. Keselamatan Tema keselamatan merujuk keupayaan murid melindungi diri daripada bahaya ketika berada dalam pelbagai persekitaran. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid supaya dapat memberi kesedaran kepada mereka agar mengutamakan keselamatan diri dalam pelbagai situasi dan persekitaran.5. Perpaduan Tema perpaduan merujuk kepentingan hubungan erat yang berbentuk toleransi dalam kalangan masyarakat Malaysia. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid dalam usaha memupuk semangat perpaduan dalam masyarakat majmuk di negara ini.6. Kebudayaan, Kesenian dan Estetika Tema kebudayaan, kesenian dan estetika merangkumi elemen-elemen budaya yang terdapat dalam masyarakat pelbagai kaum di Malaysia yang meliputi adat dan budaya. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid agar kehalusan seni budaya ini dapat dihayati oleh murid sebagai asas pembentukan jati diri sebagai warga Malaysia.7. Jati diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan Tema jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan merujuk keupayaan murid menzahirkan keperibadian insan yang seimbang dari segi fizikal, mental, emosi dan rohani serta mempunyai semangat juang dan sanggup berkorban demi negara. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid untuk melahirkan masyarakat madani yang setia kepada negara, cinta akan negara dan mengutamakan kepentingan negara.8. Sains, Teknologi dan Inovasi Tema sains, teknologi dan inovasi merujuk ilmu pengetahuan yang teratur atau sistematik yang boleh diuji, dibuktikan kebenarannya dan dapat menghasilkan sesuatu yang baharu. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid agar dapat melahirkan insan yang berani menjana idea untuk menghasilkan sesuatu yang berinovasi. 22
 • 25. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru Tahun 29. Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Tema alam sekitar dan teknologi hijau merujuk keupayaan murid menjaga dan menguruskan alam sekitar untuk kesejahteraan kehidupan manusia, haiwan serta tumbuhan bagi kelangsungan kehidupan generasi akan datang. Tema ini sesuai diajarkan agar murid cinta dan prihatin akan alam sekitar dan teknologi hijau.10. Pertanian dan Penternakan Tema pertanian mendedahkan murid perihal pertanian seperti bercucuk tanam, berternak dan menangkap ikan secara tradisional dan moden. Tema ini sesuai diajarkan untuk memupuk kesedaran tentang kepentingan bidang pertanian dalam kehidupan.11. Ekonomi / Keusahawanan Tema ekonomi /keusahawanan merujuk tentang peri laku atau gaya usahawan, bertindak terhadap peluang, memulakan perniagaan, mengembang dan mempertahankan daya maju perniagaan yang telah diterokai. Tema ini sesuai diajar untuk memupuk sikap keusahawanan dalam diri murid dan memahami kepentingan bidang ekonomi dalam pembangunan negara. 23
 • 26. BAHAGIAN 2 CADANGAN STRATEGIPENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
 • 27. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 1.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTURStandard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar menentukankeupayaan murid supaya berkebolehan mendengar dengan teliti, memahami, danmenghayati perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan, serta dapatmemberikan maklum balas. Manakala Kemahiran Bertutur merujuk kepada keupayaan muridberbicara secara lisan untuk menjalin hubungan, menyampaikan maklumat, pendapat,perasaan, serta idea yang kritis dan kreatif, dengan sebutan dan intonasi yang betul secarabertatasusila. Penekanan diberikan pada pengucapan yang menggunakan tatabahasa yangbetul dan ungkapan yang dilafazkan secara bertatasusila. Dalam strategi pengajaran danpembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur, guru perlu menetapkan objektif yangperlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard PembelajaranKemahiran Mendengar dan Bertutur.Standard Kandungan Kemahiran Mendengar Dan Bertutur Murid patut mengetahui dan boleh:1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 27
 • 28. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar Dan Bertutur1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul.1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah.1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan betul.1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi keluarga bukan kalangan keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila.1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 28
 • 29. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 21.0 STRATEGI PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Semasa merancang strategi pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran mendengar dan bertutur, guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum, semasa dan selepas kemahiran mendengar dan bertutur yang diajar. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini. 29
 • 30. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 TEMA KEBUDAYAAN TAJUK Makanan Kita Standard 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan Kandungan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal FOKUS secara bertatasusila. UTAMA Standard 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan Pembelajaran intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. Standard 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan FOKUS Kandungan ayat dengan betul.SAMPINGAN 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat Standard majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. Pembelajaran Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betulOBJEKTIF dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. ii. Membina dan menulis ayat tunggal dengan betul.PENGISIAN i. Ilmu: Keusahawanan.KURIKULUM ii. Nilai : Bertatasusila dan bertanggungjawab iii. KBT: Keusahawanan (sikap dan pemikiran keusahawanan) SISTEM Tatabahasa: ayat permintaan BAHASA Kosa kata: karipap, keria, bingka, tepung bungkus MEDIA Kad gambar dan petikan dialog. 30
 • 31. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN AKTIVITI CATATAN KURIKULUMLangkah 11. Guru memperdengarkan dialog Ilmu: Lampiran 1 pelanggan dan penjual Kajian Tempatan Dialog yang berinteraksi dalam situasi jual dirakamkan/dilakonkan beli di gerai atau di kedai Nilai: makanan. Bertanggungjawab2. Guru bersoal jawab cara penjual KBT: Keusahawanan dan pelanggan membuat urusan Ciri-ciri usahawan jual beli dan meminta murid memberi contoh dialog yang biasa didengar oleh mereka semasa pelanggan menyatakan permintaan ketika membeli.3. Guru meminta salah seorang murid mencatat pada papan tulis dialog pelanggan menyatakan permintaan untuk memesan barang.4. Guru meminta murid membaca dialog yang telah dicatat pada papan tulis.5. Guru membimbing murid cara membuat permintaan yang betul ketika berurusan dengan orang lain dengan memberi contoh pembeli berurusan dengan penjual semasa meminta barang yang dibeli. Penekanan diberi pada aspek keusahawanan iaitu cara yang betul membuat permintaan. - Bertatasusila - Menggunakan intonasi yang betul. 31
 • 32. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 PENGISIAN AKTIVITI CATATAN KURIKULUMLangkah 21. Guru memilih beberapa orang Ilmu: Lampiran 2 murid untuk menjalankan aktiviti Kajian Tempatan main peranan berjual beli di kantin sekolah. Nilai:2. Guru memberi kad situasi Kerajinan kepada murid yang telah dipilih: Kad A – Peniaga melayan KBT: Keusahawanan pelanggan Berjual beli secara Kad B – Pelanggan membuat bertatasusila pesanan3. Guru meminta murid yang dipilih memainkan peranan seperti yang terdapat pada kad situasi dengan menggunakan dialog yang sesuai dan bertatasusila.4. Guru dan murid berbincang tentang kesesuaian dialog yang digunakan dalam aktiviti main peranan dan makanan yang biasa digemari oleh murid sekolah.Langkah 31. Guru memperdengarkan EMK: Keusahawanan Lampiran 3 beberapa dialog cara murid membuat permintaan untuk membeli barang daripada penjual di kantin sekolah.2. Guru meminta murid mengecam dialog-dialog yang mengandungi permintaan yang bertatasusila.3. Murid diminta menulis dialog yang bertatasusila dan membetulkan dialog yang kurang sesuai berdasarkan latihan yang diberi pada lampiran 3. 32
 • 33. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 PENGISIAN AKTIVITI CATATAN KURIKULUMPentaksiran1. Guru memaparkan gambar Lampiran 4 pembeli dan penjual di sebuah gerai.2. Murid diminta membina dialog- dialog yang sesuai dan bertatasusila.3. Guru menilai ketepatan dialog yang dibina secara lisan.Pemulihan1. Guru membimbing murid Lampiran 5 menuturkan ayat bertatasusila yang disediakan.Pengayaan1. Murid membina, menuturkan Lampiran 6 dan menulis ayat bertatasusila berdasarkan gambar yang diberi. 33
 • 34. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Lampiran 1 Dengar dengan teliti dialog ini. Kuih Kesukaan SayaAli : Apa khabar, Pak Mail?Penjual : Khabar baik.Ali : Apakah menu yang menarik hari ini, Pak Mail?Penjual : Macam-macam ada, nasi lemak, mi goreng, kuih-muih pun ada.Ali : Oh, ya ke! Apakah jenis kuih-muih yang dijual hari ini?Penjual : Ada karipap, keria, bingka, kuih lapis, pulut panggang, buah melaka, tepung bungkus dan banyak lagi. Semuanya kuih tradisional kita.Ali : Saya memang suka makan kuih-muih tradisional. Tolong bungkuskan saya tiga jenis kuih. Setiap jenis RM 2.00.Penjual : Kuih apa yang kamu mahu, kerana ada banyak kuih-muih di sini.Ali : Kalau begitu, tolong bungkuskan saya kuih karipap, bingka dan tepung bungkus.Penjual : Ali, ini kuih yang kamu mahukan.Ali : Terima kasih, ini duitnya, Pak Mail.Penjual : Sama-sama, datanglah lagi. 34
 • 35. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Lampiran 2Baca kad situasi ini dan tuturkan dialog yangsesuai dengan peranannya diberi. Kad A Kamu menjadi penjual di kantin sekolah kamu. Lakonkan cara kamu melayan pembeli secara bertatasusila. Kad B Kamu menjadi pembeli. Lakonkan cara kamu membuat permintaan semasa memesan barang daripada penjual di kaunter sekolah secara bertatasusila. 35
 • 36. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Lampiran 3 Perhatikan gambar dan baca dialog di bawah. Tandakan ( / ) bagi dialog yang dituturkan secara bertatasusila.1 Tolong timbangkan 500 gram sayur sawi.2 Boleh tolong potongkan daging ini anggaran dua kilogram.3 Saya minta tolong siangkan ikan ini sebelum dibungkus.4 Hantar bakul ini ke kereta saya.5 Susun sayur ini dengan teratur ke dalam bakul saya. 36
 • 37. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Lampiran 4 PentaksiranTuturkan dialog yang sesuai cara pembelimenyatakan permintaan untuk membeli salahsatu barang yang terdapat dalam gambar. 37
 • 38. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Lampiran 5 Pemulihan Baca dan tuturkan ayat di bawah secara bertatasusila. Kemudian salin pada kotak di bawah mengikut urutan yang betul.Pak Mail, saya mahu membeli Tolong bungkuskan saya duakuih. ketul kuih karipap.Ali, ini kuih yang kamu mahu. Terima kasih, ini duitnya, Pak Mail. Sama-sama, datanglah lagi. Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja 38
 • 39. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Lampiran 6 Pengayaan Tuturkan dan tulis ayat permintaan yang bertatasusila berdasarkan gambar.Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja 39
 • 40. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 TEMA JATI DIRI TAJUK Hidup Harmoni Standard 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi Kandungan bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. FOKUS UTAMA Standard 1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut frasa, Pembelajaran ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. Standard 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan FOKUS Kandungan yang diberi dengan betul dan kemas.SAMPINGAN 3.2.5 Menulis ayat yang mengandungi perkataan dua Standard atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, Pembelajaran digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. menyebut dengan betul ayat tunggal dan ayat majmuk yangOBJEKTIF didengar. ii. menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.PENGISIAN i. Ilmu: Kajian TempatanKURIKULUM ii. Nilai : Hormat-menghormati iii. KBT: ICT SISTEM Kosa kata: perkataan seerti BAHASA MEDIA Petikan dalam komputer 40
 • 41. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN AKTIVITI CATATAN KURIKULUMLangkah 11. Seorang murid membaca petikan KBT Lampiran 1 yang diberi sementara murid lain ICT – penggunaan Petikan tentang diminta mendengar dan mengecam papan kekunci keluarga harmoni. nilai-nilai yang terdapat dalam cerita (highlight perkataan tersebut. dan klik U untuk2. Murid menyebut semula nilai-nilai menggarisi perkataan. yang terdapat dalam cerita yang didengar.3. Guru memaparkan petikan yang sama di skrin melalui LCD dan murid bergilir-gilir menggarisi nilai murni menggunakan teknik yang sesuai pada papan kekunci.Langkah 21. Murid dipaparkan sekali lagi petikan Nilai – tentang kehidupan sebuah keluarga penyayang, harmoni. bertanggung jawab2. Guru bersoal jawab mengenai petikan hormat menghormati tentang cerita suasana kehidupan sebuah keluarga. Contoh soalan:  Apakah nilai murni yang sering diamalkan oleh keluarga Ikhwan?  Bagaimanakah Ikhwan dan adik – beradiknya menolong keluarga mereka?3. Murid diminta membina dan menulis ayat tentang cara Ikhwan dan adik – beradiknya menolong keluarga mereka. 41
 • 42. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 PENGISIAN AKTIVITI CATATAN KURIKULUM Langkah 31. Seorang murid diminta membaca nilai- KBT- ICT Lampiran 2 nilai murni yang diedarkan. Penggunaan papan Senarai nilai kekunci untuk menaip murni.2. Murid lain dikehendaki mendengar perkataan. dan menyenaraikan nilai-nilai tersebut dan secara bergilir-gilir menaipnya pada papan kekunci komputer yang dipaparkan pada skrin.3. Murid diminta memadankan perkataan Lampiran 3 seerti dalam latihan yang diberi di Perkataan seerti skrin komputer.4. Murid diminta membina dan menulis ayat berdasarkan perkataan tersebut . Pentaksiran1. Setiap murid diminta menyebut satu Lampiran 4 ayat yang telah didengar . Ayat untuk dibaca oleh guru2. Guru menilai ketepatan dan kelancaran sebutan. Lampiran 5 Latihan isi tempat3. Murid mengisi tempat kosong dalam kosong ayat dengan perkataan yang sesuai. Pemulihan1. Murid menyesuaikan subjek dengan Lampiran 6 predikat yang seuai untuk membentuk ayat . Pengayaan 1. Murid membina ayat berdasarkan Lampiran 7 perkataan yang diberi. 42
 • 43. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Lampiran 1 Garisi nilai-nilai murni yang terdapat dalam petikan menggunakan papan kekunci . Keluarga Harmoni Ikhwan murid tahun dua. Dia mempunyai empat orangadik-beradik. Ayah Ikhwan bernama Encik Zailan. Beliauseorang yang bertanggungjawab dan bertugas sebagaijuruteknik. Ibu Ikhwan bernama Puan Lina. Beliau seorang yangpenyayang dan bertugas sebagai guru. Keluarga Ikhwan mengamalkan sikap berjimat cermat.Pada waktu lapang, mereka membuat penyapu lidi daripadadaun kelapa. Daun kelapa itu diambil daripada pokok kelapayang ditanam di belakang rumah mereka. Penyapu lidi itudigunakan untuk menyapu kawasan rumah mereka. KeluargaIkhwan juga bekerjasama menjaga kebersihan rumah. Merekajuga suka tolong menolong antara satu sama lain semasamelakukan tugas-tugas yang diamanahkan. Rumah merekasentiasa bersih. Keluarga Ikhwan saling menghormati antara satu samalain. Ikhwan dan adik-beradiknya taat kepada ibu bapa.Mereka sekeluarga hidup sihat, ceria dan harmoni. 43
 • 44. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Lampiran 2Sebut dan taipkan nilai-nilai murni yangkamu dengar pada kotak di bawah. 44
 • 45. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Lampiran 3 Padankan perkataan dengan maknanya.bertanggungjawab gotong royong menghormati memuliakan harmoni patuhtolong menolong berkewajiban taat bantu membantu berjimat cermat pengasih bekerjasama hemat/tidak boros penyayang mesra 45
 • 46. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Lampiran 4 Pentaksiran 1 Dengar dan sebut ayat ini dengan betul. Keluarga Ikhwan mengamalkan sikap berjimat cermat. Mereka sekeluarga hidup sihat, ceria dan harmoni. Ayah Ikhwan seorang yang bertanggungjawab. Ibu Ikhwan seorang guru yang penyayang. Keluarga Ikhwan bekerjasama menjaga kebersihan rumah. Mereka suka tolong menolong antara satu sama lain. Keluarga Ikhwan saling menghormati antara satu sama lain. Ikhwan dan adik-beradiknya taat kepada ibu bapa.Nota: Seorang murid perlu membaca satu baris ayat sahaja. 46
 • 47. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Lampiran 5 Pentaksiran 2 Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai dalam ayat yang kamu dengar.Keluarga Ikhwan mengamalkan sikap ________________________.Mereka sekeluarga hidup sihat, ______________________ dan harmoni.Ayah Ikhwan seorang yang ______________________.Ibunya seorang yang ______________________.Keluarga Ikhwan juga ______________________ menjaga kebersihanrumah.Mereka juga suka ________________________ antara satu sama lain.Keluarga Ikhwan saling ____________________ antara satu sama lain.Ikhwan dan adik-beradiknya _________________ kepada ibu bapa. 47
 • 48. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Lampiran 6 Pemulihan Dengar frasa yang dibaca dan padankan frasa supaya menjadi ayat yang betul. Salin semula di buku dan tulis dengan kemas.Keluarga Puan Nora seorang yang bertanggungjawab.Encik Rosli sangat bahagia.Puan Dayang rajin membantunya mengemas rumah.Anak-anak Encik taat kepada arahan ibu bapa.RamaAnak-anak Puan Mei menyuruh anak-anaknya membersihkan halaman rumah. kerja.membersihkan halaman rumah. Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja. 48
 • 49. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Lampiran 7 Pengayaan Dengar perkataan yang dibsebut dan bina ayat berdasarkan perkataan itu dengan betul. Tulis ayat tersebut dengan kemas. patuh__________________________________________________________________________ hemat__________________________________________________________________________ mesra__________________________________________________________________________ gotong royong__________________________________________________________________________ bantu membantu__________________________________________________________________________ Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja. 49
 • 50. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 TEMA ALAM SEKITAR TAJUK Taman Indah Standard 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara Kandungan semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul FOKUS UTAMA 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar Standard dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi Pembelajaran yang betul menggunakan ayat majmuk. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang Standard FOKUS tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan KandunganSAMPINGAN untuk memberi respons dengan betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang Standard tersurat dengan tepat daripada bahan Pembelajaran multimedia yang sesuai. Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. Menceritakan semula dengan tepat tentang cara menjaga alamOBJEKTIF sekitar yang didengar menggunakan ayat majmuk, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. ii. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat daripada bahan multimedia yang sesuai.PENGISIAN Ilmu: Pendidikan MoralKURIKULUM Nilai : Berani, bertanggung jawab KBT: Kreativiti dan inovasi dan Belajar Cara Belajar SISTEM Tatabahasa : Ayat Majmuk BAHASA MEDIA Gambar, lembaran kerja 50
 • 51. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN AKTIVITI CATATAN KURIKULUMLangkah 11. Guru memaparkan sekeping gambar KBT: Lampiran 1 pada skrin untuk murid menelitinya. Kreativiti dan inovasi2. Guru berbincang dengan murid (Persediaan) mengenai gambar yang ditunjukkan. Contoh perkara yang boleh dibincangkan. - keadaan sungai - punca pencemaran3. Beberapa orang murid dipilih secara rawak untuk menyampaikan maklumat yang terdapat pada gambar tersebut.4. Murid diminta mencatat maklumat yang disampaikan oleh rakan.5. Beberapa orang murid lain dipilih untuk menceritakan semula maklumat yang disampaikan oleh rakan tanpa bantuan gambar.Langkah 21. Murid dalam kumpulan dikehendaki KBT: Lampiran 1 menilai keadaan sungai yang terdapat dalam gambar dan menyatakan idea Kreativiti dan inovasi mereka tentang punca berlakunya (Imaginasi) pencemaran pada sungai tersebut.Langkah 31. Guru meminta seorang murid membaca Lampiran 2 petikan daripada bahan multimedia KBT: yang dipaparkan pada skrin secara kuat Kreativiti dan inovasi Petikan dengan sebutan yang betul dan jelas 51
 • 52. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 PENGISIAN AKTIVITI CATATAN KURIKULUM sementara murid lain mendengar dan (perkembangan) bahan memahamkan kandungan petikan multimedia tersebut.2. Murid dalam kumpulan kecil berbincang dan menilai sikap yang ditunjukkan oleh penduduk kampung dalam menangani masalah denggi dengan memberi alasan terhadap penilaian tersebut.Langkah 41. Seorang murid diminta membaca teks Lampiran 3 yang diedarkan sekali lagi dan murid KBT: lain dikehendaki mendengar seterusnya Kreativiti dan inovasi Peta minda melengkapkan peta minda berdasarkan (tindakan) maklumat yang didengar.Pentaksiran1. Murid mendengar petikan yang dibaca oleh guru dan menceritakan semula Lampiran 4 dengan tepat cerita tersebut menggunakan ayat sendiri dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.Pemulihan1. Murid mendengar frasa yang dibaca oleh rakan dan memadankan frasa Lampiran 5 tersebut menjadi ayat yang betul.Pengayaan Lampiran 61. Murid diberi gambar dan diminta untuk berbincang punca berlakunya kejadian di kawasan dalam gambar. 52
 • 53. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Lampiran 1 Lihat gambar dan ceritakan .Catat maklumat yang diceritakan oleh kawan kamu dan kemudian ceritakansemula. 1. ____________________________________________________________________ 2. ____________________________________________________________________ 3. ____________________________________________________________________ 4. ____________________________________________________________________ 5. ____________________________________________________________________ 53
 • 54. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Lampiran 2 Baca petikan dan bersama kawan cuba kamu menilai sikap dan tindakan ketua dan penduduk kampung dalam mengatasi masalah denggi. Hapuskan Nyamuk Aedes Seorang penduduk di Taman Indah telah menghidap demamdenggi. Sebagai ketua penduduk di situ, Encik Hamdan berasabertanggungjawab terhadap kejadian itu. Encik Hamdan bersepakat dengan semua anggotajawatankuasa untuk mengadakan gotong-royong membersihkankawasan tersebut. Pada hari yang ditetapkan, penduduk berkumpul di dewan.Sebelum memulakan gotong-royong, Encik Hamdan menerangkantujuan gotong-royong dan pentingnya menjaga kebersihan kawasansekitar perumahan mereka. Kemudian, mereka menebas semak samun dan mengumpulkansampah-sarap serta membakarnya. Manakala tin-tin dan botol-botolkosong ditanam supaya nyamuk aedes tidak membiak. Mereka jugamencuci longkang yang tersumbat supaya air dapat mengalir dengansempurna. Kini, kawasan sekitar menjadi bersih dan indah. Semangatkejiranan juga dapat dipupuk di samping dapat menghapuskannyamuk aedes. 54
 • 55. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Lampiran 3Nyatakan semula maklumat yang diperolehidaripada teks yang dibaca oleh rakan kamuApakah nama haiwan? Hapuskan NyamukAedes dengan cara… 55
 • 56. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Lampiran 4 Pentaksiran Dengar petikan yang dibaca. Ceritakan semula perkara yang kamu dengar menggunakan perkataan sendiri. Sarah dan Lili membantu nenek Munah yang sudah tuamembersihkan kawasan halaman rumahnya. Mereka takut nyamuk,lipas dan tikus mudah membiak sekiranya halaman rumah nenekMunah kotor. Sarah menyapu daun-daun kering yang bertaburan di bawahpokok mangga. Lili pula membersihkan longkang yang dipenuhisampah sarap. Sampah itu dibuang ke dalam tong sampah dandiangkut oleh lori ke tempat pembuangan sampah. Selepas itu,mereka mencabut rumput-rumput yang tumbuh panjang di tepi pasu-pasu bunga. Halaman rumah nenek Munah kelihatan bersih. Nenek Munahsangat gembira. 56
 • 57. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Lampiran 5 Pemulihan Dengar ayat yang dibaca oleh kawan dan ceritakan maklumat dalam ayat tersebut. A B Alam sekitar dibuang merata-rata Rumah bersih kesihatan terjamin Sampah sarap sudah tercemar Bersihkan longkang pembawa penyakitNyamuk, lipas dan tikus air tidak bertakung Aktiviti ini untuk murid yang belum mencapai standard pembelajaran sahaja. 57
 • 58. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 2 Lampiran 6 PengayaanTeliti gambar, bincangkan dan cerita semulapunca-punca berlakunya kejadian ini. Tuliskan kedalam petak di bawah.Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran. 58
 • 59. Kemahiran Membaca Tahun 2 2.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACAStandard Kandungan Kemahiran Membaca menentukan keupayaan murid supayaberkebolehanmembaca dengan sebutan, intonasi, jeda, dan kelancaran yang betul.Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmudan sastera secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan. Di samping itu,murid berupaya menghayati teks yang dibaca. Dalam strategi pengajaran danpembelajaran kemahiran membaca, guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai olehmurid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran KemahiranMembaca.Standard Kandungan Kemahiran MembacaMurid patut mengetahui dan boleh melakukan:2.2 Membaca dan memahami, perkataan, frasa, dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutaan yang betul.2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2.5 Membaca dan menaakul untuk memindah kan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 59
 • 60. Kemahiran Membaca Tahun 2Standard Pembelajaran Kemahiran Membaca2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau lebih suku kata terbuka dan tertutup dalam pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong, vokal berganding , digraf dan konsonan bergabung dalam ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.2.2.3 Membaca dan memahami ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas,intonasi yang betul mengikut tanda baca.2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan mutimedia yang sesuai.2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi perkataan dengan betul.2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik serta ayat dengan betul.2.5.3 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik dengan betul.2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara didik hibur untuk menambahan ilmu. 60
 • 61. Kemahiran Membaca Tahun 22.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran membaca, guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum, semasa dan selepas kemahiran membaca yang diajar. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini. 61
 • 62. Kemahiran Membaca Tahun 2 TEMA KEBUDAYAAN TAJUK Kuih Oh Kuih! Standard 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan Kandungan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. FOKUS UTAMA Standard 2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai Pembelajaran untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. Standard 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan FOKUS Kandungan tentang sesuatu perkara daripada pelbagaiSAMPINGAN sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan Standard intonasi yang betul tentang sesuatu perkara Pembelajaran dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. Membaca bahan bahan untuk menambah kosa kata danOBJEKTIF meningkatkan kelancaran bahasa. ii. Menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul dan secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal.PENGISIAN i. Ilmu: Kajian TempatanKURIKULUM ii. Nilai : Rajin,keyakinan diri, kerjasama KBT: Kecerdasan Pelbagai, Kontekstual EMK: Kreativiti dan Inovasi SISTEM Tatabahasa: kata nama, kerja BAHASA Kosa kata: koci, lempeng, keria, baulu,tepung pelita, kuih lapis, apam MEDIA kad perkataan, kad gambar 62
 • 63. Kemahiran Membaca Tahun 2 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN AKTIVITI CATATAN KURIKULUMLangkah 11. Guru mempamerkan sejenis daun yang biasa dilihat oleh murid. Ilmu:Sains Media- Bahan maujud2. Murid diberi peluang untuk Nilai: menghargai Daun pandan memerhati, memegang dan menghidu bau daun tersebut. EMK: Kreativiti dan inovasi (Fasa3. Guru bersoal jawab tentang daun Persediaan) tersebut dan kaitannya dengan kuih tradisional. Contoh soalan:  Apakah nama daun ini? (daun pandan)  Apakah guna daun ini dalam membuat kuih koci? (mewangi dan menghijaukan kuih)  Bagaimana cara menggunakan daun ini?  (ditumbuk dan diambil airnya dan dibancuh dengan tepung)Langkah 21. Guru memperdengarkan lagu ’Kuih Ilmu- Pend.Muzik Lampiran 1 Tradisional’. Nilai- rajin Seni kata lagu dan2. Guru meminta murid menyebutkan kad gambar kuih nama-nama kuih yang disebutkan dalam seni kata lagu tersebut sambil EMK: Kreativiti dan mempamerkan kad gambar kuih inovasi ( Fasa tersebut. Imaginasi )3. Guru mencatatkan nama-nama yang telah disebutkan oleh murid 63
 • 64. Kemahiran Membaca Tahun 2 PENGISIAN AKTIVITI CATATAN KURIKULUM dan membimbing murid Lampiran 2 menyatakan cara kuih dimasak Latihan cara kuih sama ada goreng, rebus, bakar atau dimasak kukus .Langkah 31. Guru membimbing murid membaca Ilmu: Pend.Muzik Lampiran 4 seni kata lagu yang dipaparkan. Latihan nama kuih. Nilai: kerjasama2. Murid membaca senikata lagu secara individu dan kumpulan EMK: Kreativiti dan dengan sebutan yang betul. Inovasi (Fasa Perkembangan)3. Murid dibimbing menyanyikan lagu ’Kuih Tradisional’ berpandukan seni kata lagu yang dipaparkan.4. Murid diminta membaca secara bergilir-gilir nama-nama kuih yang telah dicatat dengan sebutan yang betul dan mengkategorikannya dalam kumpulan kuih manis atau pedas.Langkah 41. Murid membaca semula nama- Ilmu: Kajian Tempatan nama kuih dalam seni kata lagu yang dipaparkan oleh guru. Nilai:Keyakinan diri2. Murid dalam kumpulan kecil EMK: Kreativiti dan berbincang dan memikirkan cara inovasi (Fasa mengubah suai rasa atau bentuk Tindakan) kuih mengikut kreativiti mereka.3. Murid membentangkan hasil kerja kumpulan mereka.Pentaksiran1. Murid membaca dialog yang Ilmu: Kajian Lampiran 4 64
 • 65. Kemahiran Membaca Tahun 2 PENGISIAN AKTIVITI CATATAN KURIKULUM disediakan dengan sebutan dan Tempatan intonasi yang betul. Nilai:Keyakinan diri2. Murid menjawab beberapa soalan pemahaman berdasarkan dialog KBT: BCB yang telah dibaca. KB-menjana ideaPemulihan1. Guru membimbing murid membaca Ilmu: Kajian Lampiran 5 nama-nama kuih. Tempatan kad perkataan, gambar Nilai: Rajin KBT: BCBPengayaan1. Murid membaca frasa-frasa yang Ilmu: Kajian Lampiran 6 terdapat dalam lembaran kerja yang Tempatan Pengayaan diberi. Nilai: berdikari2. Murid mengkategorikan cara-cara jenis kuih dimasak. KBT: BCB KB-Menjana idea 65
 • 66. Kemahiran Membaca Tahun 2 Lampiran 1 Baca seni kata lagu ini dan Nyanyikan mengikut melodi.“Kuih Oh Kuih”Ibuku rajin buat kuihBermacam-macam jenis kuihBahulu, karipap, buah melakaBolehku makan sekeluarga.Kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih 2XKeria, lempeng, koci, lepatMarilah kawan, mari dekatRasalah kuih yang beranekaPasti kawan semua akan suka. Melodi : Papaku Pulang Dari Kota. 66
 • 67. Kemahiran Membaca Tahun 2 Lampiran 2Kuih apakah ini? Sedapnya! 67
 • 68. Kemahiran Membaca Tahun 2 Lampiran 3Namakan kuih berdasarkan senikata lagu danapakah rasanya. Tuliskan. 68
 • 69. Kemahiran Membaca Tahun 2 Lampiran 3 Tuliskan bagaimana cara kuih ini dimasak.Kuih karipap Kuih koci Kuih keria Kuih lepat 69
 • 70. Kemahiran Membaca Tahun 2 Lampiran 4 Pentaksiran Baca dan fahami dialog di bawah. Beri maksud perkataan yang diwarnakan.Arif : Apa khabar Dini? Bagaimana keadaan awak sekarang?Dini : Keadaan saya bertambah baik. Terima kasih kerana sudi menelefon saya.Arif : Saya akan mengunjungi rumah awak pada petang nanti. Ada apa-apa kuih yang awak nak makan?Dini : Oh, betulkah? Terima kasih, Arif. Saya sebenarnya teringin hendak makan kuih keria. Boleh awak tolong belikan kuih keria?Arif : Boleh. Apa salahnya. Saya akan belikan kuih keria yang bersira itu.Dini : Terima kasih.Arif : Sama-sama. Selain kuih karipap kuih apa yang awak suka?Dini : Saya suka kuih lepat pisang dan ondeh-ondeh yang bersalut kelapa.Arif : Ondeh-ondeh, kuih apa itu?Dini : Oh, ondeh-ondeh itu kuih melaka!Arif : Oh, kuih melaka! Baiklah kita jumpa nanti. Perkataan Maksudnyasudimengunjungiteringinbersirabersalut 70
 • 71. Kemahiran Membaca Tahun 2 Lampiran 5 Pemulihan Baca nama nama kuih di bawah. kuih pau kuih tepung pelita kuih lapis kuih kociAktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja. 71
 • 72. Kemahiran Membaca Tahun 2 Lampiran 6 Pengayaan Senaraikan nama kuih mengikut cara kuih itu dimasak.cucur badak koci lepat karipap lapis keria apam vade seri muka cucur udang Kuih yang dikukus Kuih yang digoreng Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja 72
 • 73. Kemahiran Membaca Tahun 2 TEMA JATI DIRI TAJUK Diri Umpama Mutiara Standard 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa, Kandungan dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. FOKUS UTAMA Standard 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam Pembelajaran ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf, dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. Standard 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan FOKUS Kandungan ayat dengan betul.SAMPINGAN Standard 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. Pembelajaran Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. Membaca dan memahami perkataan dalam ayat yangOBJEKTIF mengandungi dua atau lebih suku kata terbuka dan tertutup dengan sebutan dan intonansi yang betul. ii. Membina dan menulis frasa dengan cara yang betul dan kemas.PENGISIAN i. Ilmu: Pend. MoralKURIKULUM ii. Nilai : bertatasusila, berhemah tinggi,rasional iii. KBT/EMK: KB, ICT SISTEM Tatabahasa: kata adjektif BAHASA Kosa kata: bangga, berhemah, disiplin, yakin, kerjasama, patuh, budi, bertanggungjawab MEDIA Kamus, lembaran kerja, lampiran aktiviti 73
 • 74. Kemahiran Membaca Tahun 2 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN AKTIVITI CATATAN KURIKULUMLangkah 11. Guru memaparkan di skrin besar Ilmu: Pend. Moral Lampiran 1 teks petikan kepada murid. Petikan teks Nilai: berdikari2. Guru memperdengarkan bacaan dan meminta murid mendengar EMK: ICT dengan teliti.3. Guru membimbing murid membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul secara individu atau kumpulan.4. Murid secara kumpulan kecil dan individu membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.5. Guru dan murid bersoal jawab tentang isi cerita dalam petikan.Langkah 21. Murid diminta mengecam frasa yang Ilmu: Pend. Moral Lampiran 2 telah dihitamkan dan membacanya Latihan mencari dengan sebutan yang betul. Nilai: berdikari maksud frasa dengan2. Guru membimbing murid EMK: ICT Aplikasi menggunakan papan kekunci untuk menaip maksud frasa tersebut menggunakan teknik yang sesuai.3. Murid menulis frasa tersebut semula dalam buku latihan dan menyatakan maksudnya dengan tepat. 74
 • 75. Kemahiran Membaca Tahun 2 PENGISIAN AKTIVITI CATATAN KURIKULUMPentaksiran1. Murid secara bergilir-gilir membaca Ilmu: Pend. Moral Lampiran 3 perkataan dalam ayat yang diberi Pentaksiran dengan sebutan dan intonansi yang Nilai: berhemah tinggi betul . KBT: KB- Menjana2. Murid menulis jawapan dalam idea bentuk frasa berdasarkan ayat yang telah dibaca.Pemulihan1. Murid membaca dan memadankan Ilmu: Pend. Moral Lampiran 4 perkataan dengan perkataan lain Pemulihan yang disediakan menjadi frasa yang Nilai: rasional bermakna. KBT: KB- Menjana ideaPengayaan1. Murid membaca frasa yang diberi Ilmu: Pend. Moral Lampiran 5 dan membina ayat yang sesuai Pengayaan dengan frasa tersebut. Nilai: rasional2. Murid membaca semula ayat yang KBT: BCB telah dibina. 75
 • 76. Kemahiran Membaca Tahun 2 Lampiran 1 Baca dan fahami petikan di bawah.Fuad murid Tahun 2 Hijau di Sekolah Kebangsaan Putrajaya 2. Diaseorang yang berhemah tinggi dan bertanggungjawab. Rakan-rakandan gurunya suka akan budi bahasanya. Fuad telah dilantik menjadi Ketua Kelas 2 Hijau. Dia selalumembantu guru kelasnya mengawal disiplin kelas. Dia juga sentiasamemastikan semua rakannya mematuhi Jadual Tugasan di Kelas 2Hijau. Walaupun ada rakan sekelasnya yang tidak suka padanya,namun dia sentiasa melayan mereka dengan baik. Fuad sentiasaberdisiplin dan mematuhi jadual waktu bertugas. Sifatnya yang baikitu menjadi teladan kepada semua rakan sekelasnya. Dia sentiasamengamalkan pesanan gurunya iaitu ‘Kepimpinan Melalui Teladan’. Kelas 2 Hijau selalu diumumkan sebagai Kelas Terbaik Disiplindan Kelas Terbersih dalam pertandingan yang diadakan pada setiapminggu di sekolahnya. Mereka bangga dan gembira dengankejayaan itu. Mereka memenangi pertandingan itu keranamempunyai seorang ketua yang baik dan sentiasa bekerjasama. 76
 • 77. Kemahiran Membaca Tahun 2 Lampiran 2 Cari makna perkataan dengan merujuk kamus dan tuliskan di petak yang disediakan. Bangga dan gembiraberhemah tinggi disiplin kelasMematuhi jadualBudi bahasanyaMenjadi teladan Bangga dan gembira Sentiasa bekerjasama 77
 • 78. Kemahiran Membaca Tahun 2 Lampiran 3 Pentaksiran Baca ayat berikut dan fahami perkataan dalam bentuk frasa yang dihitamkan .1. Fuad murid Tahun 2 Hijau di Sekolah Kebangsaan Putrajaya 2.2. Fuad seorang yang berhemah tinggi dan bertanggungjawab.3. Fuad telah dilantik menjadi Ketua Kelas 2 Hijau.4. Mereka memenangi pertandingan itu kerana mempunyai seorang ketua yang baik dan sentiasa bekerjasama.5. Mereka bangga dan gembira kerana berjaya dalam pertandingan keceriaan kelas. 78
 • 79. Kemahiran Membaca Tahun 2 Jawab soalan berikut dalam bentuk frasa berdasarkan ayat yang dibaca.1. Di manakah Fuad bersekolah? ____________________________________________________________ _2. Bagaimanakah sikap Fuad ? _________________________________________________________3. Apakah jawatan Fuad di sekolah? __________________________________________________________4. Mengapakah Kelas Tahun 2 Hijau boleh memenangi pertandingan? __________________________________________________________5. Bagaimanakah perasaan murid Kelas Tahun 2 Hijau setelah memenangi pertandingan? __________________________________________________________ 79
 • 80. Kemahiran Membaca Tahun 2 Lampiran 4 Pemulihan Rujuk petikan Lampiran 1 dan lengkapkan rangkai kata. kelas bangga kerjasama tinggi diri jadual jawab bertanggung___________berhemah ___________ mematuhi ___________disiplin ______________ sikap ________________keyakinan ___________ berasa ______________ Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja 80
 • 81. Kemahiran Membaca Tahun 2 Lampiran 5 Pengayaan Baca frasa dan bina ayat berdasarkan frasa yang di beri.mematuhi jadual berasa bangga budi bahasa disiplin kelas keyakinan diri1. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________2. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________3. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________4. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________5. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja 81
 • 82. Kemahiran Membaca Tahun 2 TEMA ALAM SEKITAR TAJUK Persekitaran Bersih dan Selamat Standard 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa, dan Kandungan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. FOKUS UTAMA Standard 2.2.3 Membaca dan memahami frasa dalam ayat Pembelajaran majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. Standard 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu FOKUS Kandungan perkara daripada pelbagai sumber.SAMPINGAN Standard 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul dan membanding beza daripada pelbagai sumber. Pembelajaran Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. membaca dan memahami frasa dalam ayat majmuk denganOBJEKTIF sebutan yang betul. ii. mencatat dan membezakan maklumat yang betul daripada pelbagai sumber.PENGISIAN i. Ilmu: Pend.Kesihatan, Pend. MoralKURIKULUM ii. Nilai : kebersihan , kerjasama, bertatasusila, keyakinan diri, rasional, kerajinan, berdikari iii. KBT/EMK: Kreativiti dan Inovasi BCB – bacaan mekanis, mengimlak SISTEM Tatabahasa: Ayat majmuk - kata hubung BAHASA MEDIA Petikan, Lembaran aktiviti dan Lampiran aktiviti 82
 • 83. Kemahiran Membaca Tahun 2 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN AKTIVITI CATATAN KURIKULUMLangkah 11. Guru mempamerkan gambar Ilmu: Pend.Kesihatan Lampiran 1 tunggal tentang keadaaan sebuah gerai makanan. Nilai: kebersihan Gambar tunggal2. Guru bersoal jawab dengan murid EMK: Kreativiti dan tentang gambar yang dilihat. inovasi ( Fasa Contoh soalan: Persediaan)  Adakah gerai ini sesuai untuk kita singgah makan?  Mengapakah kamu berpendapat begitu?Langkah 21. Guru mengedarkan petikan teks lmu: Pend.Moral Lampiran 2 kepada murid. Nilai: kerjasama2. Guru membimbing murid membaca petikan secara kelas , kumpulan KBT: BCB- bacaan dan individu dengan sebutan dan mekanis intonasi yang betul. EMK: Kreativiti dan3. Guru berbincang dan meminta inovasi (Fasa pendapat murid cara untuk Imaginasi) memperbaiki keadaan gerai yang terdapat dalam teks yang dibaca.4. Murid dalam kumpulan berbincang ciri-ciri yang perlu ada pada gerai makanan yang ceria dan bersih.Langkah 31. Guru meminta murid mengecam dan Ilmu: Pend.Moral Lampiran 3 membaca ayat yang mengandungi 83
 • 84. Kemahiran Membaca Tahun 2 PENGISIAN AKTIVITI CATATAN KURIKULUM frasa yang dihitamkan. Nilai:bertatasusila2. Guru dan murid membincangkan maksud frasa dalam ayat. EMK: Kreativiti dan inovasi (Fasa3. Murid mengecam dan menyebut Tindakan) kata hubung dalam frasa yang dihitamkan. Sistem bahasa: Ayat majmuk4. Murid diminta menyalin ayat –ayat Kata hubung yang mengandungi frasa yang dihitamkan sebagai maklumat daripada petikan.5. Murid membaca dan menjawab soalan pemahaman berdasarkan bahan petikan.Pentaksiran1. Murid membaca ayat dan Nilai:Rasional Lampiran 4 membezakan maklumat yang betul Pentaksiran dalam ayat dengan menandai tanda KBT:KB-banding beza ( √ ) pada ayat betul.Pemulihan1. Murid membaca ayat dengan Nilai:kerajinan Lampiran 5 sebutan yang betul dan menulis ayat Pemulihan tersebut pada gambar yang sesuai.Pengayaan1. Murid membaca frasa yang diberi Nilai:berdikari Lampiran 6 dan membina ayat yang sesuai Pengayaan dengan frasa tersebut. KBT:KB-menjana idea 84
 • 85. Kemahiran Membaca Tahun 2 Lampiran 1 Lihat dan fahami gambar di bawah.1. Nyatakan keadaan di sekitar gerai ini ?2. Apakah kesannya gerai seperti ini kepada alam sekitar ?3. Nyatakan langkah yang baik menjaga keadaan persekitaran gerai ini.4. Apakah penyakit yang berpunca daripada gerai yang kotor ini?5. Apakah tindakan yang harus diambil oelh pengunjung gerai ini? 85
 • 86. Kemahiran Membaca Tahun 2 Lampiran 2 Baca dan fahami petikan di bawah dengan sebutan dan intonasi yang betul. Persekitaran Bersih Hana dan Azim baru pulang dari sekolah. Cuacapada hari itu sangat panas dan mereka berasasangat dahaga. Mereka singgah untuk minum disebuah gerai di tepi jalan . Mereka melihat gerai itusangat kotor. Gerai itu terletak di tepi longkang yangairnya tersumbat dan berbau busuk. Terdapat banyak sisa makanan dan sampahsarap dibuang di sekitar gerai itu. Tidak jauh dari geraiitu, kelihatan tikus berkeliaran mencari sisa makanan.Mereka tidak mahu membeli minuman di gerai itukerana takut terkena keracunan makanan danalahan. 86
 • 87. Kemahiran Membaca Tahun 2 Lampiran 3 Jawab soalan di bawah berdasarkan petikan yang dibaca.1. Siapakah yang baru pulang dari sekolah? ________________________________________________________2. Mengapakah mereka singgah di gerai itu? ________________________________________________________3. Apakah yang menyebabkan tikus-tikus berkeliaran di tepi gerai itu? ________________________________________________________4. Mengapakah longkang berbau busuk? ________________________________________________________5. Mengapakah mereka tidak membeli minuman di gerai itu? ________________________________________________________ 87
 • 88. Kemahiran Membaca Tahun 2 Lampiran 4 Pentaksiran Baca dan tandakan ( √ ) pada pernyataan yang betul.Tikus, lalat dan lipas boleh membiak di tempat yangkotor.Persekitaran yang kotor boleh menyebabkanpenyakit.Kita patut makan dan minum di gerai yang cantik danbersih.Longkang tersumbat disebabkan hujan lebatmembawa sampah sarap.Sisa makanan hendaklah dibuang di persekitarantong sampah.Menjaga kebersihan gerai adalah tanggungjawabpenjual dan pelanggan. 88
 • 89. Kemahiran Membaca Tahun 2 Lampiran 5 Pemulihan Baca dan tuliskan ayat pada gambar yang sesuai. Doktor menasihati Amran supayaDia keracunan makanan. tidak makan di gerai yang kotor.Ibu membawa Amran Amran makan di gerai yang kotor.ke klinik. . Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja 89
 • 90. Kemahiran Membaca Tahun 2 Lampiran 6 Pengayaan Baca dan bina ayat yang sesuai menggunakan frasa diberi.  nasi lemak  tidak bersih  sakit perut  keracunan makanan  Amar ke hospitalAktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja 90
 • 91. Kemahiran Menulis Tahun 2 3.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULISStandard Kandungan Kemahiran Menulis menentukan keupayaan murid menulis perkataandan ayat, serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitandengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yanggramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas dan kemas. Murid jugadigalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan bahan ilmu danimaginasi untuk menghasilkan penulisan. Dalam strategi pengajaran dan pembelajarankemahiran menulis, guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid denganmerujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Menulis.Standard Kandungan Kemahiran Menulis3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.3.4 Menulis imlak dengan tepat.3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca.Standard Pembelajaran Kemahiran Menulis3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih sukakata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan kemas. 91
 • 92. Kemahiran Menulis Tahun 23.2.5 Menulis ayat yang mengandungi perkataan yang dua atau lebih sukakata, diftong, vokal berganding , digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan kemas.3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul.3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.3.3.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih sukukata, diftong , vokal berganding , digraf dan konsonan bergabung dengan betul.3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan dengan betul.3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul .3.4.1 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih sukukata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan tepat.3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat tunggal yang mengandungi perkataan dua atau lebih sukukata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan tanda baca yang tepat.3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.3.5.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubung kaikan fakta daripada pelbagai sumber.3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dengan betul secara separa terkawal.3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul.3.8.1 Mengedit hasil penulisan daripada aspek ejaan dan tanda baca.3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan dan tanda baca. 92
 • 93. Kemahiran Menulis Tahun 23.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran menulis, guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum, semasa dan selepas kemahiran menulis yang diajar. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini. 93
 • 94. Kemahiran Menulis Tahun 2 TEMA KEBUDAYAAN TAJUK Kuih-muih Melayu Standard 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat Kandungan dengan betul. FOKUS 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan Standard UTAMA cara yang betul dan kemas. Pembelajaran Standard 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan FOKUS ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan Kandungan yang betul.SAMPINGAN 2.2.3 Standard Membaca dan memahami frasa dalam ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan Pembelajaran sebutan yang betul. Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. Membina dan menulis frasa dengan cara yang betul dan kemas.OBJEKTIF ii. Membaca dan memahami frasa dalam ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.PENGISIAN i. Ilmu: Kajian Tempatan, Kemahiran Hidup, Pend.MoralKURIKULUM ii. Nilai : membantu, berdikari, rasional, menghormati, menghargai, bersyukur iii. KBT/EMK: ICT dan konstekstual SISTEM Tatabahasa : kata kerja, kata hubung BAHASA MEDIA Kad gambar, lembaran kerja 94
 • 95. Kemahiran Menulis Tahun 2 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN AKTIVITI CATATAN KURIKULUMLangkah 11. Seorang murid diminta merasa kuih Ilmu: Kajian ABM: Kuih sambil mata ditutup dan menyebut tempatan Lampiran 1 nama kuih tersebut. gambar Nilai: Rasional2. Guru memaparkan beberapa keping gambar melalui kemudahan komputer EMK: ICT dan meminta murid mengenal pasti aktiviti yang terdapat dalam gambar.3. Murid secara lisan menyebut perkataan yang ada kaitan dengan aktiviti yang terdapat dalam gambar.4. Guru meminta murid menulis perkataan dan membina frasa yang berkaitan dengan aktiviti tersebut dalam komputer yang dipancarkan pada skrin besar.5. Murid membaca semula frasa yang telah ditulis.Langkah 21. Murid bergilir-gilir membaca dan Ilmu: Pend.Moral Lampiran 2 melengkapkan frasa pada latihan Latihan yang terdapat pada skrin besar yang Nilai: membantu, melengkapkan dipancarkan melalui komputer. berdikari frasa2. Murid menulis frasa tersebut ke dalam KBT:KB-menjana buku latihan yang disediakan. Idea 95
 • 96. Kemahiran Menulis Tahun 2 PENGISIAN AKTIVITI CATATAN KURIKULUMLangkah 31. Guru memperkenalkan kata hubung Lampiran 3 menggunakan kad perkataan dan membimbing murid menggunakan Latihan kata kata hubung tersebut dalam konteks hubung ayat.2. Murd secara bergilir-gilir membuat latihan yang disediakan dalam komputer.3. Murid menyalin semula latihan ke dalam buku latihan.Pentaksiran1. Murid melengkapkan ayat dialog KBT:KB- Lampiran 4 dengan menggunakan frasa yang menganalisis Pentaksiran sesuai.Pemulihan1. Guru membimbing murid Ilmu: Kajian Lampiran 5 melengkapkan frasa berpandukan Tempatan Pemulihan gambar dengan perkataan yang sesuai. Nilai: menghargai2. Murid membaca frasa yang telah KBT:KB-menjana dibina. ideaPengayaan1. Murid melengkapkan ayat dengan Nilai : berdikari Lampiran 6 menggunakan perkataan sendiri Pengayaan menggunakan kata hubung. 96
 • 97. Kemahiran Menulis Tahun 2 Lampiran 1Teka apakah aktiviti apa yangterdapat dalam gambar. 97
 • 98. Kemahiran Menulis Tahun 2 Lampiran 2 Lengkapkan frasa di bawah berdasarkan gambar dan perkataan yang diberi dengan menaip perkataan tersebut. menghiris menjerang mengukus menguli1. air. 3. bawang.2. tepung. 4. kuih. 98
 • 99. Kemahiran Menulis Tahun 2 Lampiran 3 Lengkapkan ayat majmuk di bawah dengan kata hubung yang diberi dengan menaip menggunakan komputer. dan sambil tetapi kerana lalu1. Salina membantu ibunya menyediakan nasi lemak kuih-muih.2. Salmi menolong ibunya menyusun nasi lemak mendengar radio.3. Ammar tidak datang ke sekolah demam.4. Walaupun Wahidah kaya, dia tidak sombong.5. Malika membungkus nasi lemak memasukkannya6. ke dalam bakul. 99
 • 100. Kemahiran Menulis Tahun 2 Lampiran 4 Pentaksiran Lengkapkan dialog di bawah dengan menggunakan frasa yang diberi. sambil mendengar pastikan kerja saya dan adik radio agar dapat makanan tidak meringankan tercemar Dini, bolehkah tolong ibu sediakan bahan-bahan membuat nasiIbu : lemak ?Dini : Baiklah ibu, ______________________________ akan membantu ibu. Sebelum menolong ibu, pastikan kamu mencuci tangan denganIbu : bersih supaya ______________________________________________.Adik : Kakak, bolehkah adik membantu ibu ____________________________?Dini : Boleh, tetapi _______________________________________ kamu siap.Adik : Kakak, kenapa kita mesti menolong ibu? Kita patut menolong ibu _____________________________________Dini : bebannya.Adik : Oh, begitu! 100
 • 101. Kemahiran Menulis Tahun 2 Lampiran 5 Pemulihan Baca dan lengkapkan frasa dengan kata kerja berdasarkan gambar.______________lemang _________________ lauk____________kek _______________ kuih___________________air ____________ minuman Aktiviti ini untuk murid yang belum mencapai standard pembelajaran sahaja. 101
 • 102. Kemahiran Menulis Tahun 2 Lampiran 6 Pengayaan Lengkapkan ayat dengan menggunakan frasa yang diberi. dan makan kuih sambil mendengar radio tiga keping kuih menggoreng lempeng pisang rasanya manis1. Adik tidak suka ___________________karipap.2. Rini membeli sebungkus nasi lemak dan ___________________________.3. Ayah makan kuih koci sambil _____________________________________.4. Saiful suka makan kuih keria kerana _______________________________5. Kamalina _____________________________________ untuk keluarganya. Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja. 102
 • 103. Kemahiran Menulis Tahun 2 TEMA JATI DIRI TAJUK Sikap Bergotong - royong Standard 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang Kandungan diberi dengan betul dan kemas. FOKUS 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. Standard UTAMA Pembelajaran 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan FOKUS Standard lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yangSAMPINGAN Kandungan betul. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan Standard lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul Pembelajaran mengikut tanda baca. Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. Menulis ayat majmuk dengan cara yang betul dan kemas.OBJEKTIF ii. Membaca pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.PENGISIAN i. Ilmu: Kajian TempatanKURIKULUM ii. Nilai : tolong-menolong, kerajinan iii. KBT/EMK: Kreativiti dan inovasi, konstekstual SISTEM Tatabahasa : kata kerja, kata hubung BAHASA MEDIA Kad gambar, lembaran kerja 103
 • 104. Kemahiran Menulis Tahun 2 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN AKTIVITI CATATAN KURIKULUMLangkah 11. Murid dipertontonkan sebuah klip Ilmu: Kajian Tempatan Lampiran 1 video majlis perkahwinan. Slaid gotong Nilai: kerajinan royong2. Murid bersoal jawab tentang suasana majlis tersebut. KBT: KB- Menjana Contoh soalan: idea  Video apakah yang kamu sedang EMK: Kreativiti dan tonton? inovasi (Fasa  Apakah aktiviti yang mereka Persediaan) lakukan dalam video tersebut?3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan gotong royong dan menerangkan faedah amalan gotong royong.4. Murid mengenal pasti aktiviti yang dipaparkan melalui tayangan slaid.5. Murid menulis nombor yang sesuai pada gambar yang diberikan berdasarkan tayangan slaid.6. Murid menulis perkataan dan frasa yang berkaitan dengan aktiviti yang ditunjukkan dengan tulisan yang kemas mengikut susunan nombor yang betul.Langkah 21. Murid membaca petikan dengan Ilmu: Kajian Tempatan Lampiran 2 lancar, sebutan yang jelas, dan intonasi yang betul berdasarkan Nilai: kerajinan tanda baca. EMK: Kreativiti dan 104
 • 105. Kemahiran Menulis Tahun 2 PENGISIAN AKTIVITI CATATAN KURIKULUM2. Murid memahami perkataan dalam inovasi (Fasa ayat yang dihitamkan dengan Imaginasi) mencari makna perkataan tersebut.3.Langkah 31. Murid diberi lembaran kerja untuk Ilmu: Kajian Tempatan Lampiran 3 melengkapkan cerita mengikut kreativiti sendiri. EMK: Kreativiti dan inovasi (Fasa Perkembangan)Langkah 41. Murid mempersembahkan cerita yang EMK: Kreativiti dan Petikan Aktiviti 3 mereka hasilkan melalui aktiviti inovasi (Fasa Tindakan) bercerita.Pentaksiran1. Murid memadankan frasa menjadi KBT: KB- Menjana idea Lembaran Kerja ayat yang betul. PentaksiranPemulihan1. Murid mencantum dan menulis KBT: BCB- Membaca Lembaran Kerja semula perkataan menjadi rangkai mekanis Pemulihan kata yang betul.Pengayaan1. Murid membina dan menulis ayat KBT: BCB- Membina Lembaran Kerja majmuk berdasarkan gambar yang ayat Pengayaan diberikan. 105
 • 106. Kemahiran Menulis Tahun 2 Lampiran 1 Lihat aktiviti dalam gambar dan tulis nombor pada frasa yang sesuai. Kemudian salin frasa mengikut susunan nombor yang betul. 1 2 3 4 5 6 Nombor Frasa Nombor Frasa membersihkan longkang mencabut rumput mengumpul sampah menyapu sampah menebas semak menanam pokokNombor Frasa Nombor Frasa 1 4 2 5 3 6 106
 • 107. Kemahiran Menulis Tahun 2 Lampiran 2 Baca petikan ini. Salin perkataan yang dihitamkan dan beri maknanya. Sang Semut tinggal di Kampung Indah. Penduduk di kampong inisaling menghormati sesame mereka. Pada suatu hari, Kampung Indahdilanda rebut taufan. Banyak rumah yang musnah. Sang Semut dan rakan-rakannya berasa susah hati. Tiba-tiba, datang seekor burung merpati menghampiri mereka.“Mengapa kamu bersedih, wahai Sang Semut?” Tanya Sang Merpati.“Kami kehilangan tempat tinggal kerana rebut melanda kampung kami,wahai Sang Merpati.” Rintih Sang Semut. Sang Merpati dengan rela hati ingin menawarkan diri untukmembantu sang Semut dan rakan-rakannya membina semula rumahmereka. Mereka bergotong-royong mengumpulkan tanah dan pasir. Sang Semut dan rakan-rakannya tolong-menolong membersihkankawasan perkampungan mereka. Mereka juga beramah mesra denganSang Merpati yang baik hati itu. Setelah siap, mereka mengucapkan terimakasih kepada Sang Merpati. saling menghormati rela hati bergotong royong tolong menolong beramah mesra 107
 • 108. Kemahiran Menulis Tahun 2 Lampiran 3 Mari menyalin petikan perenggan pertama dan menghabiskan cerita mengikut kreativiti sendiri. Sang Semut dan rakan-rakannya tolong-menolongmembersihkan kawasan perkampungan mereka. Mereka jugaberamah mesra dengan Sang Merpati yang baik hati itu. Setelahsiap, Sang Semut dan rakan-rakannya mengucapkan terima kasihkepada Sang Merpati.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 108
 • 109. Kemahiran Menulis Tahun 2 Lampiran Pentaksiran Padankan ayat di bawah menjadi ayat lengkap. Kemudian salin ayat itu. menolong ayah1. Saya dan adik mencuci pinggan.2. Kakak menolong ibu mencuci longkang.3. Abang menolong mencuci kereta. ayah4. Setiap petang ibu di belakang rumah. menyiram5. Datuk menebas lalang pokok bunga.1. _____________________________________________________________________2. _____________________________________________________________________3. _____________________________________________________________________4. _____________________________________________________________________5. _____________________________________________________________________ 109
 • 110. Kemahiran Menulis Tahun 2 Lampiran Pemulihan Suaikan perkataan dan tulis semula perkataan- perkataan yang dicantumkan menjadi rangkai kata. mesra menghormati hati menolong royong rela tolongberamah salingbergotong Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja 110
 • 111. Kemahiran Menulis Tahun 2 Lampiran Tuliskan frasa yang sesuai Pengayaan bagi gambar yang diberi. ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja 111
 • 112. Kemahiran Menulis Tahun 2 TEMA ALAM SEKITAR TAJUK Berkelah di Sungai Standard 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat Kandungan dengan betul. FOKUS Standard 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat UTAMA Pembelajaran majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan Standard tentang sesuatu perkara daripada pelbagai FOKUSSAMPINGAN Kandungan sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan Standard menggunakan frasa yang betul dalam situasi tidak Pembelajaran formal secara bertatasusila. Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. Membina beberapa ayat majmuk dengan betul dengan merujukOBJEKTIF bahan bacaan yang dibaca. ii. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan frasa yang betul dalam dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.PENGISIAN i. Ilmu: Kajian TempatanKURIKULUM ii. Nilai : kerjasama, berdikari,bersyukur,menjaga kebersihan iii. EMK/KBT: ICT dan Belajar Cara Belajar SISTEM Tatabahasa: Kata hubung, ayat majmuk BAHASA MEDIA Gambar tempat-tempat perkelahan, lembaran aktiviti 112
 • 113. Kemahiran Menulis Tahun 2 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN AKTIVITI CATATAN KURIKULUMLangkah 11. Guru memaparkan slaid gambar Ilmu: Kajian Media: tempat-tempat yang boleh dijadikan Tempatan Gambar slaid tempat perkelahan dan meminta tempat-tempat murid menelitinya. Nilai: Prihatin perkelahan.2. Murid dan guru menceritakan ICT keadaan tempat dalam paparan gambar itu.Langkah 21. Guru meminta murid memilih salah Nilai: Kerjasama satu tempat dalam paparan dan menulis tempat tersebut dalam KBT: Mengkategori komputer .2. Murid diminta membaca secara kuat nama tempat tersebut.3. Guru berbincang dengan murid tentang pentingnya tempat-tempat perkelahan yang menarik dikaitkan dengan ekonomi penduduk setempat.Langkah 31. Murid diminta membaca dan Nilai: bersyukur Lampiran 1 memahami teks yang dipaparkan Teks pada skrin dengan betul. EMK: ICT2. Guru dan murid bersoal jawab tentang isi teks yang telah dibaca dan secara bergilir-gilir menaip 5 113
 • 114. Kemahiran Menulis Tahun 2 PENGISIAN AKTIVITI CATATAN KURIKULUM ayat mengenai isi teks tersebut menggunakan ayat sendiri.Langkah 41. Murid diberi lembaran kerja dan Nilai: bersyukur Lampiran 2 diminta melengkapkan ayat-ayat Lembaran kerja berpandukan isi teks yang telah KBT: KB-menjana dibaca. idea2. Secara kumpulan, murid dibimbing untuk berbincang mengenai beberapa kata hubung yang dipetik daripada teks.Pentaksiran1. Murid diminta menulis ayat majmuk Nilai: Berdikari, Lampiran 3 yang sesuai berdasarkan frasa yang kebersihan Pentaksiran diberi. KBT:BCB-menulis ayatPemulihan1. Murid diminta melengkapkan ayat Nilai: Berdikari Lampiran 4 dengan kata hubung yang betul Pemulihan berdasarkan gambar yang diberi. KBT: menjana ideaPengayaan1. Murid diminta menulis lima ayat Nilai: Berdikari Lampiran 5 majmuk yang sesuai tentang aktiviti- Pengayaan aktiviti yang terdapat dalam gambar KBT: menjana idea tunggal yang diberi. 114
 • 115. Kemahiran Menulis Tahun 2 Lampiran 1 Baca dan fahamkan teks, kemudian tulis 5 ayat untuk menceritakan semula kandungan teks tersebut. Berkelah di Sungai CongkakPada hari Ahad yang lalu, Akil dan keluarganya pergi ke SungaiCongkak untuk berkelah. Mereka membawa pelbagai jenismakanan dan, minuman. Mereka juga tidak lupa membawapakaian, tikar dan plastik sampah. Sampai sahaja di Sungai Congkak, mereka mencari tempatyang sesuai untuk membentang tikar dan meletakkan barang-barang yang dibawa. Mereka telah memilih satu tempat yangagak sesuai tetapi kawasan di sekelilingnya penuh dengan sampah-sampah yang telah dibuang oleh pengunjung lain. Akil dan keluarganya mengutip sampah-sampah itu lalumemasukkan ke dalam plastik sampah. Mereka meletakkansampah itu di satu tempat. Daun-daun kering dan ranting-rantingkayu dan batu-batu sungai yang berselerakan juga mereka susunsemula di tebing sungai supaya tebing tidak rebak. Setelah selesai, Akil dan keluarganya duduk berehat sambilmakan sebelum mandi. Ayah Akil berpesan kepada ahlikeluarganya supaya sentiasa menjaga alam sekitar. Kata ayah Akil,“Menjaga alam sekitar adalah tanggungjawab kita dan kita harusmenghargainya supaya keindahannya akan dapat dikekalkan”. 115
 • 116. Kemahiran Menulis Tahun 2 Lampiran 2 Lengkapkan ayat di bawah dengan merujuk petikan diberi.Keluarga Akil membawa pelbagai jenis makanan, minuman, pakaian,tikar _______________________________________________________________Di Sungai Congkak, mereka mencari tempat yang sesuai _______________________________________________________________________________Akil mengutip sampah-sampah itu ______________________________________________________________________________________________________Akil dan keluarganya menyusun semula batu-batu di tebing sungai____________________________________________________________________Setelah selesai, keluarga Akil duduk berehat ____________________________________________________________________________________________ 116
 • 117. Kemahiran Menulis Tahun 2 Langkah 3 Pentaksiran Tulis ayat majmuk tentang kebersihan alam sekitar berdasarkan frasa di bawah.tebing sungai tidak rebak plastik sampahmenjaga alam sekitarsampah dibuang oleh pengunjung 117
 • 118. Kemahiran Menulis Tahun 2 Lampiran 4 Lengkapkan ayat di bawah Pemulihan dengan frasa kamu sendiri. Akil dan keluarganya pergi ke Sungai Congkak untuk ____________________________ Anum mengutip daun-daun kering dan ___________________________________________ Akil dan abangnya menyusun batu supaya ___________________________________________ Selepas makan, Akil dan keluarganya mandi sambil _____________________________________Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja 118
 • 119. Kemahiran Menulis Tahun 2 Lampiran 5 Pengayaan Bina lima ayat majmuk yang sesuai berkaitan dengan gambar di bawah.1. _______________________________________________________________________2. _______________________________________________________________________3. _______________________________________________________________________4. _______________________________________________________________________5. _______________________________________________________________________ Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja 119
 • 120. Aspek Seni Bahasa Tahun 2 4.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK SENI BAHASAStandard Kandungan Aspek Seni Bahasa menentukan keupayaan murid mengungkapkankeindahan bahasa, memahami dan menghargai bahasa melalui pelbagai aktiviti senibahasa secara kreatif. Guru perlu menyediakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran inisecara didik hibur supaya dapat menarik minat murid dan membantu murid lebihberketrampilan serta menghayati kandungan seni bahasa itu. Dalam strategi pengajarandan pembelajaran seni bahasa, guru harus menetapkan objektif yang perlu dicapai olehmurid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran SeniBahasa yang disediakan.Standard Kandungan Seni BahasaMurid patut mengetahui dan boleh melakukan:4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.Standard Pembelajaran Seni Bahasa4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.4.1.2 Memahami perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang jelas, intonasi yang betul tentang sesuatu 120
 • 121. Aspek Seni Bahasa Tahun 2 perkara melalui penceritaan secara didik hibur.4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui penceritaan secara didik hibur.4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui lakonan secara didik hibur.4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelastentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui lakonan secara didik hibur.4.4.1 Melafazkan pantun empat kerat dengan intonasi yang betul secara didik hibur.4.4.2 Membina pantun empat kerat secara terkawal dan melafazkannya dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara dididk hibur. 121
 • 122. Aspek Seni Bahasa Tahun 24.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ASPEK SENI BAHASA Semasa menyediakan strategi pengajaran dan pembelajaran Seni Bahasa, guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai dan menarik sebelum, semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran seni bahasa yang diajar. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini. 122
 • 123. Aspek Seni Bahasa Tahun 2 TEMA KEBUDAYAAN TAJUK Kenali Saya Standard 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan Kandungan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik FOKUS hibur. UTAMA Standard 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan Pembelajaran dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui lakonan secara didik hibur. Standard 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan Kandungan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam FOKUS situasi formal dan tidak formal secara SAMPINGAN bertatasusila. Standard 1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara Pembelajaran dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. Pada akhir pengajaran, murid dapat: OBJEKTIF i. Mengujarkan dialog tentang sesuatu perkara dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas sambil melakonkannya menggunakan bahasa badan yang kreatif secara didik hibur. ii. Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan bertatasusila. PENGISIAN i. Ilmu : Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan KURIKULUM ii. Nilai : Hormat-menghormati, berhemah tinggi, menghargai warisan iii. KBT : Kecerdasan Pelbagai - Pengisian ruang EMK : Kreativiti dan inovasiSISTEM BAHASA Kosa kata : berwarna-warni, tradisional, inti, disira, berukir. 123
 • 124. Aspek Seni Bahasa Tahun 2 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN AKTIVITI CATATAN KURIKULUMLangkah 11. Guru merangsang murid menamakan Nilai : Menghayati Lampiran 1 kuih kegemaran mereka dengan warisan budaya mengemukakan soalan berdasarkan tempatan gambar beberapa jenis kuih. Contoh soalan: KBT : Konstektual EMK: Kreativiti dan  Apakah nama kuih dalam gambar Inovasi (Fasa ini? Persediaan)  Adakah kuih ini kegemaran kamu?  Sebutkan beberapa jenis kuih tradisional yang kamu tahu.2. Guru membimbing murid mengenali kuih tradisional dan kuih moden serta mengelaskan kuih mengikut kategori tradisional atau moden. Langkah 21. Guru mengedarkan teks dialog dan Nilai : bekerjasama Lampiran 2 membimbing murid membaca dan melakonkannya dengan sebutan dan Petikan dialog intonasi yang betul dan jelas.2. Murid melakonkan dialog yang diberi dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul secara bergilir-gilir.3. Murid membuat ringkasan tentang EMK: Kreativiti dan kuih-kuih yang terdapat dalam dialog Inovasi (Fasa dari segi bentuk dan rasa kuih Perkembangan) tersebut secara lisan.Langkah 3 124
 • 125. Aspek Seni Bahasa Tahun 2 PENGISIAN AKTIVITI CATATAN KURIKULUM1. Murid diminta melakonkan watak TKP: Kinestatik, setiap jenis kuih yang terdapat dalam interpersonal petikan dialog tetapi kali ini dia bercerita tentang dirinya dalam Nilai : Bekerjasama bentuk dialog. EMK : Kreativiti dan Contoh: Inovasi (Fasa Saya kuih karipap. Badan saya Tindakan) bercorak dan berukir di tepi. Rasa saya boleh dipelbagaikan. Saya boleh berasa sardin, daging dan ayam.2. Ulang aktiviti ini sehingga semua murid berpeluang melakonkan watak- watak dalam dialog.Langkah 31. Beberapa orang murid melakonkan Nilai : Bekerjasama Lampiran 3 dialog pernyataan tentang bentuk kuih. TKP : Kinestatik Interpersonal Kad Gambar2. Murid lain meneka jenis-jenis kuih yang dilakonkan itu dengan KB : Menjana idea menyatakan nama kuih tersebut. Pernyataan teka - teki3. Murid yang melakonkan dialog tadi akan mempamerkan gambar kuih berdasarkan pernyataan yang disampaikan.Pentaksiran1. Murid melakonkan dialog tentang Lampiran 4 pernyataan tentang kuih.2. Guru menilai sebutan dan intonasi serta bahasa badan semasa mereka mengujarkan dialog lakonan tersebut. 125
 • 126. Aspek Seni Bahasa Tahun 2 Lampiran 1 Kad gambarWah, sedapnya kuih ini! Apa namakuih ini? 126
 • 127. Aspek Seni Bahasa Tahun 2 Lampiran 2 Baca dan lakonkan dialog mengikut watak. Kita Serupa: Apa khabar, karipap?: Baik, lapis. Cantiknya badan kamu?: Terima kasih, badan saya memang begini, berlapis -lapis dan berwarna-warni.: Ala karipap, awak pun apa kurangnya? Bentuk badan awak pun cantik juga, ada yang bercorak dan berukir di tepinya.: Betul! Betul! Betul! Bukan itu sahaja, malahan inti yang terdapat dalam badan awak juga ada pelbagai rasa, sedap pula tu, seperti rasa sardin, ayam, daging dan banyak lagi.: Awak pun apa kurangnya. Walaupun badan awak serupa macam roda tetapi ramai yang suka akan awak. Tambahan lagi badan awak pula disira pula dengan gula.: Ala, ketayap pun apa kurangnya. Walaupun badan awak hijau, bentuk macam kayu tetapi lembut dan enak rasanya. Inti awak pun lemak dan manis.: Ha..ha..ha...kita serupa. Sebenarnya kita semua memang sedap sebab kita kuih tradisional yang disukai ramai. 127
 • 128. Aspek Seni Bahasa Tahun 2 Lampiran 3 Teka siapa saya? Badan saya lembut berlapis-lapis, Warna saya merah dan putih berselang-seli. Bentuk badan saya bulat macam roda, dibuat daripada tepung dan ubi keledek, Digoreng dahulu kemudian disira dengan gula. halus.Bentuk badan saya panjang danberwarna hijau,Inti saya kelapa dan berasa manis. Huruf D adalah rupa saya, berinti kentang dan berempah. Terdapat ukiran di bahagian tepi. 128
 • 129. Aspek Seni Bahasa Tahun 2 Lampiran 4 Pentaksiran Baca dan lakonkan dialog mengikut watak. Selamat pagi kawan-kawan, Saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya diberi nama kuih ketayap. Badan saya panjang dan bergulung. Dalam badan saya ada inti kelapa yang manis. Kawan-kawan cubalah rasa saya. Ramai yang memuji rasa saya memang manis dan sedap. Selamat pagi kawan-kawan, Nama saya pula kuih karipap. Badan saya berbentuk D dan bercorak di tepi. Di dalam badan saya ada inti ubi kentang. Inti saya ada pelbagai rasa. Kadang kala ada rasa daging, udang, ayam dan ikan bilis. Kawan- kawan cubalah rasa saya ya. Rasa saya juga memang sedap.Nota:  Guru boleh mengubah dialog dengan kuih yang lain pula.  Guru menilai lakonan murid daripada aspek sebutan dan intonasi yang jelas dan betul.  Guru juga boleh menilai bahasa badan murid semasa mengujarkan dialog. 129
 • 130. Aspek Seni Bahasa Tahun 2 TEMA JATI DIRI TAJUK Hati Riang Hidup Ceria Standard 4.1 Memahami unsur seni dalam lagu melalui FOKUS Kandungan nyanyian secara didik hibur. UTAMA Standard 4.1.1 Menyebut seni kata lagu yang mengandungi Kandungan pengajaran dengan betul dan jelas dalam nyanyian yang dipersembahkan secara didik hibur. Standard 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat Kandungan tentang suatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. FOKUSSAMPINGAN Standard 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan Kandungan tentang suatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Pada akhir pengajaran, murid dapat:OBJEKTIF i. Menyebut seni kata lagu dengan sebutan yang betul dan jelas. ii. Memberi pandangan mengenai maksud perkataan yang bergaris dalam lirik lagu dengan betul. i. Ilmu : Pend. Muzik, Pend. Sivik & Kewarganegaraan ii. Nilai : Kerjasama, berkeyakinan, menyayangiPENGISIAN iii. KBT : Verbal linguistik, Interpersonal, KinestatikKURIKULUM iv. EMK: ICT Tatabahasa : Ayat Tanya SISTEM Kosa kata : riang, duka, sayang, ceria BAHASA Seni kata lagu, Lembaran kerja. MEDIA 130
 • 131. Aspek Seni Bahasa Tahun 2 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN AKTIVITI CATATAN KURIKULUMLangkah 11. Guru memaparkan seni kata lagu Nilai : Berkeyakinan Lampiran 1 menggunakan skrin besar melalui Lirik lagu komputer. KBT : Verbal linguistik2. Murid dibimbing menyanyikan lagu Media : ’’Hati Riang Hidup Ceria” mengikut melodi ”Geylang Sipaku Geylang”. Rakaman lagu3. Murid menyanyikan lagu sekali lagi tanpa bimbingan guru dengan sebutan yang betul dan jelas.Langkah 21. Murid dibimbing menyanyikan lagu KBT : KB dengan sebutan dan intonasi yang betul sambil menggayakan aksi yang - Menjana idea sesuai. Nilai: Kerjasama2. Murid menyanyikan lagu mengikut kumpulan secara bergilir-gilir.3. Guru bersoal jawab dengan murid tentang maksud seni kata lagu dan mengaitkan dengan konsep kerjasama dan saling sayang menyayangi dengan jati diri.Langkah 31. Murid di minta menyusun rangkap lagu KBT : KB ~ banding Lampiran 2 dengan menggunakan teknik klik dan beza, menjana idea seret secara bergilir-gilir. EMK : ICT 131
 • 132. Aspek Seni Bahasa Tahun 2 PENGISIAN AKTIVITI CATATAN KURIKULUM2. Murid menyanyikan semula lagu Nilai : Kerjasama Media : kad situasi dengan sebutan, intonasi dan gaya yang sesuai.Langkah 31. Guru menerangkan kepentingan KBT : Lampiran 3 kehidupan yang ceria dalam diri dan keluarga untuk menguatkan jati diri KB : Menjana idea mereka. Nilai : Kasih sayang2. Murid diminta memadankan perkataan yang dihitamkan pada seni kata lagu dengan maksudnya EMK : ICT menggunakan kemudahan komputer melalui teknik yang sesuai.Pentaksiran1. Murid menyanyikan lagu ’’Hati Riang Nilai : Kesyukuran Hidup Ceria” secara berpasangan untuk guru membuat penilaian.2. Guru menilai murid daripada aspek sebutan seni kata lagu dan gaya murid semasa menyanyi. 132
 • 133. Aspek Seni Bahasa Tahun 2 Lampiran 1 Nyanyikan lagu di bawah mengikut gaya dan cara yang sesuai. HATI RIANG HIDUP CERIAGeylang si paku geylang, geylang,Geylang si rama-rama;Riang hatiku riangSelalu hidup bekerjasamaGeylang si paku geylang, geylang,Geylang si kuda-kuda;Girang hatiku girangJanganlah selalu kita berdukaGeylang si paku geylang, geylang,Geylang si rusa-rusa;Sayang keluargaku sayangKehidupan kami selalu ceriaGeylang si paku geylang, geylang,Geylang si layang-layangGirang hatiku girangAntara hidup saling menyayang.( Ikut melodi Geylang Si Paku Geylang) 133
 • 134. Aspek Seni Bahasa Tahun 2 Lampiran 2 Susun rangkap-rangkap lagu mengikut susunan lagu yang diberi menggunakan teknik klik dan seret.Geylang si paku geylang, geylang,Geylang si layang-layang;Girang hatiku girang,Kami hidup saling menyayang. Geylang si paku geylang, geylang, Geylang si rama-rama; Riang hatiku riang, Selalu hidup bekerjasama,Geylang si paku geylang, geylang,Geylang si rusa-rusa;Sayang keluargaku sayang,Hidup kami selalu ceria, Geylang si paku geylang, geylang, Geylang si kuda-kuda; Girang hatiku girang, Janganlah selalu kita berduka, 134
 • 135. Aspek Seni Bahasa Tahun 2 Lampiran 3 Padankan perkataan dengan maksud yang diberi menggunakan teknik yang sesuai dalam komputer. sayang mengasihi ceria bersedih hati berduka gembira saling girang hatibekerjasama berbalas-balas riang saling membantu 135
 • 136. Aspek Seni Bahasa Tahun 2 TEMA ALAM SEKITAR TAJUK Bencana Alam Standard 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi FOKUS Kandungan yang betul menggunakan bahasa yang indah UTAMA secara didik hibur. Standard 4.4.1 Melafazkan pantun empat kerat dengan sebutan Pembelajaran dan intonasi yang betul secara didik hibur. Standard 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan Kandungan yang diberi dengan betul dan kemas. FOKUSSAMPINGAN Standard 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang Pembelajaran mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan kemas. Pada akhir pengajaran, murid dapat:OBJEKTIF i. Melafazkan pantun empat kerat dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Menulis secara mekanis sekurang-kurangnya dua daripada tiga rangkap pantun yang diberi dengan betul dan kemas. i. Ilmu : Kajian TempataPENGISIAN ii. Nilai : Menghargai Anugerah TuhanKURIKULUM iii. KBT : KB – Mengenal pasti idea utama dan idea sampingan. SISTEM Tatabahasa : Kata nama am, kosa kata BAHASA Kad gambar, lembaran kerja MEDIA 136
 • 137. Aspek Seni Bahasa Tahun 2 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN AKTIVITI CATATAN KURIKULUMLangkah 11. Murid menonton tayangan slaid bencana Ilmu : alam. Kajian Tempatan Contoh gambar : - tanah runtuh - banjir Nilai : - kemarau Menghargai Kurniaan Tuhan2. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai gambar. Contoh soalan : KBT : KB - Apakah gambar yang kamu tonton? Membuat inferens - Adakah suasana ini yang kita inginkan? - Apakah kategori yang boleh diperkatakan tentang gambar tersebut?3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk bencana alam dan puncanya.Langkah 21. Murid dipamerkan dengan beberapa Slaid Lampiran 1 rangkap pantun melalui tayangan slaid. Petikan pantun Ilmu : Muzik2. Guru membimbing murid melafazkan pantun dengan sebutan, gaya, dan intonasi yang betul secara bergilir-gilir. Nilai : Bekerjasama3. Guru dan murid berbincang tentang maksud pantun, rangkap demi rangkap.Langkah 31. Murid diedarkan petikan pantun. KBT : BCB Lampiran 2 137
 • 138. Aspek Seni Bahasa Tahun 2 PENGISIAN AKTIVITI CATATAN KURIKULUM2. Murid menyalin semula rangkap- Menyalin rangkap rangkap pantun dengan betul dan pantun kemas secara mekanis.Pentaksiran1. Murid melafazkan satu rangkap Lampiran 3 pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul. 138
 • 139. Aspek Seni Bahasa Tahun 2 Lampiran 1Melafazkan dan memahami pantunempat kerat. Bencana Alam Hujan tidak berhenti-henti, Dari pagi hingga ke malam; Jika begini setiap hari, Berlaku banjir musnahlah alam. Bahang terasa terik mentari, Badan berpeluh cepat dahaga; Jika hujan tidak menimpa bumi, Alamat kemarau datang menjelma. Daun merimbun dahan berduri, Akar bertaut mencengkam tanah; Pokok ditebang sesuka hati, Runtuh tanah mengundang padah. 139
 • 140. Aspek Seni Bahasa Tahun 2 Lampiran 2 Tuliskan semula pantun yang diberi secara mekanis. Bencana Alam______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-______________________________________________________ 140
 • 141. Aspek Seni Bahasa Tahun 2 Lampiran 3 PentaksiranBaca pantun di bawah dengan sebutandan intonasi yang betul. Bencana AlamBahang terasa terik mentari, Badan berpeluh cepat dahaga;Jika hujan tidak turun di bumi, Alamat kemarau datang menjelma.Daun merimbun dahan berduri, Akar bertaut mencengkam tanah;Pokok ditebang sesuka hati, Runtuh tanah mengundang padah.Hujan tidak berhenti-henti, Dari pagi hingga ke malam;Jika begini setiap hari, Berlaku banjir musnahlah alam. 141
 • 142. Aspek Tatabahasa Tahun 2 5.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASAStandard Kandungan Aspek Tatabahasa yang digubal bertujuan menentukan keupayaanmurid menguasai asas berbahasa dengan nahu yang betul. Guru perlu melaksanakanpengajaran dan pengajaran aspek tatabahasa ini secara penggabungjalinan dengankemahiran-kemahiran lain seperti kemahiran lisan, membaca atau menulis. Aspektatabahasa yang perlu dikuasai oleh murid ialah golongan kata, pembentukan kata danpembinaan ayat. Oleh itu, pengajaran dan pembelajaran tatabahasa in harus diajar secaraberfokus dan terancang. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran seni bahasa, guruperlu menetapkan objektif yang mesti dicapai oleh murid dengan merujuk StandardKandungan dan Standard Pembelajaran aspek Tatabahasa yang disediakan.Standard Kandungan Aspek TatabahasaMurid patut mengetahui dan boleh:5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.Standard Pembelajaran Aspek Tatabahasa5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks.5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup manusia dengan betul mengikut konteks.5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul mengikut konteks.5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks.5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks. 142
 • 143. Aspek Tatabahasa Tahun 25.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks.5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks.5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan, imbuhan akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks.5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat dengan betul dalam pelbagai konteks. (FN +FN, FN + FK, FN + FA, FN + FS)5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks. 143
 • 144. Aspek Tatabahasa Tahun 25.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN TATABAHASA Semasa merancang strategi pengajaran dan pembelajaran bagi aspek tatabahasa, guru perlu memberi pertimbangan pada aktiviti yang sesuai dilaksanakan sebelum, semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran yang diajar. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini. 144
 • 145. Aspek Tatabahasa Tahun 2 TEMA KEBUDAYAAN TAJUK Budaya Kita Standard 5.1 Memahami dan menggunakan golonganFOKUS UTAMA Kandungan kata dengan betul mengikut konteks. Standard 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata Pembelajaran adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks. Standard 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, Kandungan dan ayat dengan betul.FOKUSSAMPINGAN Standard 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa Pembelajaran dengan cara yang betul dan kemas. Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. Menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikutOBJEKTIF konteks. ii. Membina dan menulis kata adjektif pancaindera dalam ayat dengan betul. i. Ilmu: Budaya masyarakat MalaysiaPENGISIAN ii. Nilai : bersyukur, menghargai, berdikariKURIKULUM iii. KBT/ EMK: Kreativiti dan Inovasi dan Kecerdasan Pelbagai - pengisian ruangSISTEM Tatabahasa: kata adjektif pancainderaBAHASAMEDIA Petikan, kad perkataan, lembaran kerja 145
 • 146. Aspek Tatabahasa Tahun 2 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN AKTIVITI CATATAN KURIKULUMLangkah 11. Guru mempamerkan kad berwarna Ilmu: Kajian Lampiran 1 dan murid meneliti sambil menyebut tempatan perkataan yang menunjukkan warna yang dipamerkan. Nilai: hormat- menghormati2. Murid berbincang tentang kaitan warna dengan budaya masyarakat EMK: Kreativiti dan kita dan menanamkankan nilai inovasi menghormati kepercayaan kaum (Fasa Persediaan) lain.3. Guru dan murid berbincang tentang gambaran warna mengikut pancaindera –mata murid. Contoh:  merah- terang  biru- sejuk4. Murid diberi penerangan tentang kata adjektif pancaindera.5. Murid bersoal jawab dengan guru untuk memahami kata adjektif pancaindera yang lain.Langkah 21. Murid dibimbing untuk EMK: Kreativiti dan Lampiran 2 menghimpunkan kata adjektif inovasi (Fasa pancaindera mengikut lima Imaginasi) kumpulan yang diberi.2. Murid mencatat kata adjektif pancaindera mengikut kategori pancaindera. 146
 • 147. Aspek Tatabahasa Tahun 2 PENGISIAN AKTIVITI CATATAN KURIKULUMLangkah 31. Murid diminta membaca petikan Ilmu: Kajian Lampiran 3 dengan intonasi dan sebutan yang Tempatan betul. (makanan tradisional)2. Murid dan guru bersoal jawab Nilai: menghargai tentang kata adjektif pancaindera yang terkandung dalam petikan EMK: Kreativiti dan yang dibaca. inovasi (Fasa 3. Murid menyeneraikan kata adjektif Perkembangan) pancaindera yang terdapat di dalam petikan. EMK: Kreativiti dan4. Murid melengkapkan peta minda inovasi (Fasa dengan kata adjektif pancaindera Tindakan) dengan betul.Pentaksiran1. Murid diberi lembaran kerja dan Nilai: berhati-hati Lampiran 4 diminta melengkapkan tempat Pentaksiran kosong dengan kata adjektif KBT-KB-menjana pancaindera yang betul. IdeaPemulihan1. Murid memilih dan menggaris Lampiran 5 perkataan dalam ayat yang Pemulihan mengandungi kata adjektif pancaindera yang betul.Pengayaan1. Murid mengisi tempat kosong dalam Kontekstual Lampiran 6 petikan dengan kata adjektif Pengayaan pancaindera yang sesuai. 147
 • 148. Aspek Tatabahasa Tahun 2 Lampiran 1Sebut warna dan perkaitannyadengan pancaindera. 148
 • 149. Aspek Tatabahasa Tahun 2 Lampiran 2Kelompokan kata adjektif ini mengikutkumpulan dan tulis dalam ruangan yangdisediakan.manis biruwangi nyaringmerdu cantikkasar kerashapak lembutgarau masin licin kacak masam 149
 • 150. Aspek Tatabahasa Tahun 2 Tulis kata adjektif pancaindera mengikut kumpulan yang diberi di bawah ini. cantik1 sentuh2 rasa3 dengar4 bau5 lihat 150
 • 151. Aspek Tatabahasa Tahun 2 Lampiran 3 Baca dan senaraikan kata adjektif pancaindera yang terdapat dalam petikan. Kuih BauluKuih baulu merupakan sejenis kuih tradisional orang Melayu. Kuih iniboleh didapati dalam pelbagai bentuk yang cantik seperti bunga,ikan, kerang dan hati. Kuih baulu akan mengeluarkan bau yang wangi apabiladibakar dengan bara sabut kelapa. Rasanya sungguh manis dansesuai dijadikan hidangan untuk minum petang. Namun begitu, kuihbaulu ini juga sungguh enak dimakan begitu sahaja. Kuih baulu akan menjadi keras jika terlebih tepung. Telur pulaperlu dipukul sehingga kembang jika ingin menghasilkan baulu yanglembut dan bermutu tinggi. Kuih baulu ini akan berkulat, jika tidak dibakar sehingga betul-betul masak dan garing. Kuih baulu juga tidak boleh disimpan lamadan akan menjadi hapak selepas tamat tempohnya. Senarai kata adjektif pancaindera 151
 • 152. Aspek Tatabahasa Tahun 2 Lampiran 4 Pentaksiran Baca dan tuliskan kata adjektif yang sesuai pada tempat kosong dalam ayat. masin licin hapak segak merdu manis1. Siti Nurhaliza yang bersuara _________ _____ itu amat gemar makan kuih tradisional.2. Air sirap yang ___________________ rasanya selalu dihidangkan kepada tetamu pada musim perayaan.3. Penari kebudayaan itu kelihatan ____________________ berpakaian tradisional.4. Lantai pentas kebudayaan yang _______________________ itu telah dibersihkan semalam.5. Bau _______________________akan dihasilkan apabila kuih baulu jika dimasak dengan tidak sempurna.6. Rendang ayam itu ______________________kerana terlebih garam. 152
 • 153. Aspek Tatabahasa Tahun 2 Lampiran 5 Pemulihan Gariskan kata adjektif pancaindera yang betul dalam ayat berikut.1. Ayah membeli kuih pau yang ( lembut/keras ) itu.2. Nasi lemak yang dimasak oleh ibu agak (manis/masin) kerana terlebih garam.3. Biskut kelapa yang tersimpan lama di dalam bekas itu telah berbau (busuk/hapak).4. Bentuk kuih yang (cantik/kacak) dan rasanya yang sedap sering menjadi pilihan pembeli.5. Kuih akan berbau (wangi/hapak) apabila menggunakan daun pandan sebagai bahan adunan. Aktiviti ini untuk murid yang belum mencapai standard pembelajaran sahaja. 153
 • 154. Aspek Tatabahasa Tahun 2 Lampiran 6 Pengayaan Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Rakyat Malaysia memamang kaya dengan senyuman yang ______________ dan sifat lemahlembut __________________. Kita nampak ______________ dan ___________________ apabila berpakaian tradisionalkacak seperti baju kurung dan samfu. Rakyat kita memang sentiasa mengamalkan hidup yang harmonis. Suaramanis kaum wanita yang lembut semasa bercakap memang _________________ didengar. Bagi kaum lelaki pula,merdu walaupun mempunyai suara yang _______________ sekiranya diungkapkan dengan lembut akan selesagarau didengar.cantik Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran. 154
 • 155. Aspek Tatabahasa Tahun 2 TEMA JATI DIRI TAJUK Sayangi Keluarga Standard 5.1 Memahami dan menggunakan golonganFOKUS UTAMA Kandungan kata dengan betul mengikut konteks. Standard 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata Pembelajaran nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks. Standard 2.5 Membaca dan menaakul untuk Kandungan memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.FOKUSSAMPINGAN Standard 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul Pembelajaran bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul untuk memindahkan maklumat. Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. Menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul dalam pelbagai keadaan. OBJEKTIF ii. Memahami dan menaakul dengan betul kata nama am dalam ayat yang dibaca. i. Ilmu: Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan, Pend.Moral PENGISIAN ii. Nilai : kasih sayang, tanggungjawab, prihatin, KURIKULUM hormat,berdikari,bersyukur iii. KBT/EMK : ICT SISTEM BAHASA Tatabahasa : kata nama am Kosa kata: harmoni, nafkah, membimbing, berdisiplin, telatah MEDIA Petikan teks, kad kata nama, lembaran kerja.. 155
 • 156. Aspek Tatabahasa Tahun 2 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN AKTIVITI CATATAN KURIKULUMLangkah 11. Murid memerhati gambar yang Ilmu: Pend.Sivik & Lampiran 1 dipancarkan melalui skrin besar . Kewarganegaraan Gambar tunggal2. Beberapa orang murid diminta Nilai: Kasih sayang / menamakan kata panggilan bagi ahli Hormat -menghormati keluarga yang terdapat dalam gambar dengan menaip pada petak yang disediakan.3. Murid bercerita tentang ahli keluarga mereka dengan menggunakan ayat sendiri.4. Guru membimbing murid membina jati diri dengan menanamkan sifat sayang dan bangga akan keluarga dan sanggup berkorban demi kesejahteraan keluarga.Langkah 21. Guru berbincang mengenai Nilai : bersyukur Lampiran 2 pekerjaan ibu bapa dan ahli keluarga Kemudahan di ruang mereka yang lain. Tatabahasa: Kata tamu rumah. tanya, ayat tanya2. Murid dibimbing memahami penggunaan kata nama am hidup manusia mengikut konteks keluarga.3. Murid secara kumpulan menjalankan aktiviti permainan mencari dan menamakan pekerjaan yang sesuai untuk seseorang berdasarkan tempat tinggal mereka. 156
 • 157. Aspek Tatabahasa Tahun 2 PENGISIAN AKTIVITI CATATAN KURIKULUM Contoh: Datuk tinggal di kampung pekerjaan yang sesuai – petani, ketua kampung, guru besar, kerani, bilal masjid, pekebun dan penternak.4. Guru membimbing murid menghargai pengorbanan ahli keluarga terutamanya ibu dan bapa.Langkah 31. Murid secara berkumpulan Ilmu: PSK Lampiran 3 menjalankan permainan bahasa `menggunakan kata nama am yang Nilai: betul’. Bertanggungjawab2. Guru merumus permainan dan KBT:KB-menjana menanam semangat jati diri dan idea sikap sayang akan keluarga dalam diri murid.Pentaksiran1. Murid membaca dan menandakan Nilai: Berdikari Lampiran 4 kata nama am yang betul pada Pentaksiran latihan yang disediakan. KBT-KB-menjana IdeaPemulihan1. Murid diminta memadankan kata KBT-KB Lampiran 5 nama am dengan frasa yang sesuai Pemulihan untuk membentuk ayat yang lengkap menggunakan komputer melalui teknik klik dan tarik. 157
 • 158. Aspek Tatabahasa Tahun 2 PENGISIAN AKTIVITI CATATAN KURIKULUMPengayaan1. Murid membina dan menulis ayat Ilmu: PSK Lampiran 6 berdasarkan kata nama am yang Pengayaan diberi menggunakan kemudahan Nilai: Bersyukur komputer. 158
 • 159. Aspek Tatabahasa Tahun 2 Lampiran 1 Namakan nama am untuk kata gelaran bagi keluarga dalam gambar ini. sayaKlik perkataan dan seret ke dalam petak yang sesuai. datuk abang nenek adik ayah ibu kakak 159
 • 160. Aspek Tatabahasa Tahun 2 Lampiran 2 Tuliskan 5 pekerjaan yang sesuai untuk keluarga di bawah berdasarkan tempat tinggal mereka.Ahli Keluarga Tempat Tinggal 3 Pekerjaan Yang Sesuai 1. ________________________ datuk kampung 2. ________________________ 3. ________________________ 1. ________________________ ayah bandar 2. ________________________ 3. ________________________ 1. ________________________ abang bandar raya 2. ________________________ 3. ________________________ 160
 • 161. Aspek Tatabahasa Tahun 2 Lampiran 3 Mari gunakan kata nama am yang betul.Cara menjalankan permainan ‘menggunakan katanama am yang betul’. I. Murid diagihkan kepada kumpulan kecil. II. Setiap kumpulan dikehendaki berbincang untuk menamakan 3 pekerjaan yang sesuai untuk ahli keluarga berdasarkan bidang yang diberi. Contoh: keselamatan - askar, polis, ahli bombaIII. Wakil kumpulan dikehendaki membacakan hasil tugasan mereka dan kumpulan lain memberi komen tentang jawapan tersebut.IV. Guru akan mengesahkan jawapan tersebut dan memberi markah kepada setiap kumpulan.V. Guru merumus permainan dan mengaitkannya dengan semangat jati diri dan sikap menghargai pengorbanan ibu bapa. 161
 • 162. Aspek Tatabahasa Tahun 2 Lampiran 4 Pentaksiran Isikan tempat kosong dengan kata nama am yang sesuai. Adik Kakak Ayah Abang Emak Datuk1. __________ tekun mengasah parang sehingga tajam.2. ___________ __ berjalan dengan berhati-hati menggunakan tongkat kerana sudah tua.3. __________________ fasih dan berkeyakinan ketika menyampaikan berita di stesen televisyen.4. ________________ menghilangkan rasa bosannya dengan bermain dram pada waktu senggang.5. ________________ sedang menjerang air di dapur untuk membuat susu adik.6. ____________ sedang bermain buaian di taman dengan penuh ceria. 162
 • 163. Aspek Tatabahasa Tahun 2 Lampiran 5 Pemulihan Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Kanak-kanak Wanita. Ibu Ayah perempuan1. membeli gula di kedai.2. Budak itu selalu membantu ibunya menjual3. sayur.4. tua itu dipimpin semasa hendak melintas jalan.5. itu menangis teresak-esak kerana terjatuh.6. bekerja untuk menyara keluarganya. Aktiviti ini untuk murid yang belum mencapai standard pembelajaran sahaja . 163
 • 164. Aspek Tatabahasa Tahun 2 Lampiran 6 Isikan tempat kosong dengan jawapan Pengayaan yang sesuai. budak Lelaki wanita. ibu ayah polis Pada hari Sabtu yang lalu, saya mengikut __________________ ke pasar. Kami lihat ada seorang perempuan menjual buah-buahan tempatan. Kami membeli buah tembikai dan betik di gerai itu untuk __________________. Kemudian kami pergi ke gerai menjual sayur- sayuran. ___________________ muda yang bermisai itu menimbang sayur-sayuran yang kami beli itu. Dia dibantu oleh seorang _________________ tua yang mungkin ibunya. Semasa kami hendak ke kedai runcit berhampiran dengan pasar itu, kami lihat ada seorang ____________________ menangis kerana telah kehilangan ibu bapanya. Ibu memujuk kanak-kanak itu lalu menyerahkannya kepada seorang pegawai _____________________ yang kebetulan sedang bertugas di situ. Ibu berpesan kepada saya supaya sentiasa berani bertindak jika berlaku kesusahan. Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran. 164
 • 165. Aspek Tatabahasa Tahun 2 TEMA ALAM SEKITAR TAJUK Taman Permainan Standard 5.1 Memahami dan menggunakan golonganFOKUS UTAMA Kandungan kata dengan betul mengikut konteks. Standard 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya Pembelajaran dengan betul mengikut konteks. Standard 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan Kandungan ayat dengan betul.FOKUSSAMPINGAN Standard 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat Pembelajaran majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. Pada akhir pengajaran, murid dapat:OBJEKTIF i. Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul berpandukan gambar. ii. Membina ayat tanya berdasarkan bahan grafik dengan betul. PENGISIAN i. Ilmu: Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan KURIKULUM ii. Nilai : Bertanggungjawab, kasih sayang iii. KBT/EMK: Kemahiran Berfikir , Kontekstual dan elemen Keusahawanan SISTEM Tatabahasa: Kata tanya, ayat tanya BAHASA MEDIA Gambar, lembaran kerja, lirik lagu 165
 • 166. Aspek Tatabahasa Tahun 2 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN AKTIVITI CATATAN KURIKULUMLangkah 11. Murid ke hadapan dan digantungkan di leher kad yang mengandungi kata Nilai: hormat- Lampiran 1 tanya seperti apa, siapa dan berapa. menghormati Gambar suasana di padang permainan.2. Murid dibimbing membina frasa yang KBT:KB ada kaitan dengan suasana di padang permainan daripada kata tanya itu. Contoh frasa: Main apa?3. Murid dibimbing membina ayat tanya berdasarkan kata tanya dan gambar tunggal yang diedarkan. Jelaskan fungsi lima kata tanya dalam bahasa.4. Murid dalam kumpulan membina ayat tanya dengan kata tanya berdasarkan frasa yang ada kaitan dengan padang permainan yang diberi oleh guru. Contoh frasa:  papan gelungsur  tong sampah  papan jongkang-jongketLangkah 21. Murid diagihkan kepad abeberapa KBT: KB- Lampiran 2 kumpulan. Menghubung kait2. Guru menjalankan aktiviti permainan bahasa ’Mari Bertanya dengan Betul’.3. Guru mengumumkan pemenang dan memberi ganjaran kepada murid.Langkah 3 166
 • 167. Aspek Tatabahasa Tahun 2 PENGISIAN AKTIVITI CATATAN KURIKULUM1. Murid membaca petikan yang Ilmu: Kajian Lampiran 3 diedarkan serta menggarisi kata Tempatan Petikan. kerja yang terdapat dalam petikan itu. Nilai: menghargai 2. Murid dan guru bersoal jawab tentang maksud perkataan yang digarisi dan murid menggayakan aksi untuk lebih memahami perkataan tersebut.3. Guru menekankan elemen keusahawanan berkaitan barang yang sesuai di jual berhampiran padang permainan dan harga jualan yang EMK: Elemen sesuai. Keusahawanan- barang jualan dan4. Murid diminta membina ayat tanya harga dengan kata tanya yang betul berdasarkan perkataan yang digarisi itu.Pentaksiran1. Murid diberi lembaran kerja dan diminta melengkapkan tempat kosong Nilai: Berdikari Lembaran kerja dengan kata nama am yang sesuai. Pentaksiran KBT-KB-menjana IdeaPemulihan1. Murid diminta mengisi tempat kosong KBT-KB Lembaran kerja dengan jawapan yang betul dengan Pemulihan bimbingan guru.Pengayaan1. Murid diminta mengisi tempat Ilmu: Pend. Moral Lembaran kerja kosong dengan jawapan yang betul. Pengayaan Nilai: Bersyukur 167
 • 168. Aspek Tatabahasa Tahun 2 PENGISIANAKTIVITI CATATAN KURIKULUM KBT:Pembelajaran Kontekstual 168
 • 169. Aspek Tatabahasa Tahun 2 Lampiran 1Lihat dan ceritakan tentang suasana dalamgambar di bawah dan bina ayat tanya yangsesuai. 169
 • 170. Aspek Tatabahasa Tahun 2 Lampiran 2 Bina ayat tanya dengan betul.Cara melaksanakan permainan ’Mari Bertanya Dengan Betul’ i. Murid dikumpulkan dalam kumpulan tiga orang. ii. Setiap kumpulan diminta mencabut sekeping kad kata tanya dan sekeping kad gambar alat permainan yang terdapat di padang permainan. iii. Setiap kumpulan diberi masa 5 minit untuk membina dan menulis ayat tanya berdasarkan kad-kad yang diberi. iv. Setelah habis masa 5 minit ketua kumpulan dikehendaki membaca ayat yang mereka bina. v. Murid lain dan guru menentukan sama ada ayat yang dibina betul atau salah. Contoh kad gambar Contoh kad kata tanya. berapa Contoh ayat tanya yang boleh dibina. Berapakah jumlah buaian yang ada di padang permainan ini ? 170
 • 171. Aspek Tatabahasa Tahun 2 Lampiran 3 Baca petikan dan gariskan kata kerja. Kemudian, bina ayat tanya berdasarkan kata kerja tersebut. Taman PermainanTaman permainan ialah tempat kanak-kanak bermain dan orangdewasa melakukan senaman. Banyak kemudahan disediakan untukkita beriadah. Terdapat buaian, papan gelungsur, papan jongkang-jongkit dan alatan untuk bersenam disediakan di taman permainan.Padang untuk orang berjoging juga disediakan di taman permainan. Taman permainan akan dikunjungi oleh orang dewasa dankanak-kanak pada waktu pagi dan petang. Selalunya kanak-kanakberlari, melompat dan berkejaran di taman permainan ini. Ada jugayang bermain buaian, papan gelungsur dan papan jongkang-jongkit.Setelah penat bermain mereka akan duduk di bangku yangdisediakan untuk berehat sambil minum untuk menghilangkandahaga. 171
 • 172. Aspek Tatabahasa Tahun 2 Lampiran 3 Pentaksiran Baca dan tandakan ( √ ) pada ayat tanya yang betul.1. Apakah nama tempat ini ?2. Mengapakah yang suka bermain di sini ?3. Bilakah kamu datang ke sini ?4. Adakah letaknya taman permainan ini ?5. Berapakah yang kamu lakukan di sini ? 172
 • 173. Aspek Tatabahasa Tahun 2 Lampiran 4 Pemulihan Padankan kata tanya dengan frasa yang sesuai. Apakah adik menangis?1. yang sedang duduk di atas2. Bilakah bangku? yang ada di taman3. Siapakah permainan? Di manakah kamu pergi bermain di taman4. permainan?5. Mengapakah letaknya taman permainan itu? Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja. 173
 • 174. Aspek Tatabahasa Tahun 2 Lampiran 5 Pengayaan Bina ayat tanya berdasarkan kata tanya dan ayat yang diberi.1. Hobi Ahmad bermain bola. ( Apakah )2. Mereka bermain di taman permainan. ( Di manakah )3. Alif menunggang basikal pada waktu petang. ( Bilakah )4. Ani dan Selvi sedang bermain buaian. ( Siapakah )5. Tong sampah disediakan di taman permainan supaya persekitarannya bersih. ( Mengapakah ) Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja 174
 • 175. BAHAGIAN 3 PEMETAANRANCANGAN MENGAJAR MINGGUAN
 • 176. PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 2 TEMA / MINGGU HARI 1 HARI 2 HARI 3 HARI 4 HARI 5 TAJUK 1 STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD KANDUNGAN KANDUNGAN KANDUNGAN KANDUNGAN SENI KANDUNGAN ASPEK MENDENGAR DAN MEMBACA MENULIS BAHASA TATABAHASA BERTUTUR 1.4 Bertutur, berbual 2.6 Membaca 3.3 Membina dan 4.3 Mengujarkan 5.1 Memahami dan dan menyatakan pelbagai bahan menulis bahasa yang menggunakan TEMA: permintaan sastera dan perkataan, frasa, indah dan bahasa golongan kata KEBUDAYAAN tentang sesuatu bukan sastera dan ayat dengan badan secara dengan betul perkara daripada yang sesuai bagi betul. kreatif melalui mengikut Tajuk: pelbagai sumber memupuk minat lakonan secara konteks. - Sedapnya dalam situasi membaca. didik hibur. Kuih formal dan tidak formal secara177 - Kuih Oh Kuih bertatasusila. - Kuih-muih STANDARD Melayu STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN SENI PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN - Kenali Saya MEMBACA MENULIS BAHASA ASPEK TATABAHASA BERTUTUR - Enaknya Rasa 1.4.4 Bertutur dan 2.6.1 Membaca 3.3.1 Membina dan 4.3.2 Mengujarkan 5.1.5 Memahami dan menyatakan pelbagai bahan menulis perkataan dialog dengan menggunakan permintaan kreatif yang dan frasa dengan sebutan yang kata adjektif dengan intonasi sesuai untuk cara yang betul betul, intonasi pancaindera yang betul tentang menambah kosa dan kemas. yang jelas, diksi dengan betul sesuatu perkara kata dan yang tepat dan mengikut dalam situasi tidak meningkatkan mimik muka yang konteks. formal secara kelancaran sesuai melalui bertatasusila. bacaan. lakonan secara didik hibur.
 • 177. PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 2 TEMA / MINGGU HARI 1 HARI 2 HARI 3 HARI 4 HARI 5 TAJUK 2 STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD KANDUNGAN KANDUNGAN KANDUNGAN KANDUNGAN SENI KANDUNGAN ASPEK MENDENGAR DAN MEMBACA MENULIS BAHASA TATABAHASA BERTUTUR 1.2 Mendengar, 2.2 Membaca dan 3.2 Menulis secara 4.1 Memahami unsur 5.1 Memahami dan TEMA: mengecam, dan memahami mekanis seni dalam lagu menggunakan JATI DIRI menyebut bunyi perkataan, frasa, berdasarkan melalui nyanyian golongan kata bahasa, iaitu dan ayat bahan yang diberi secara didik hibur. dengan betul Tajuk: abjad, suku daripada dengan betul dan mengikut - Hidup kata, perkataan, pelbagai sumber kemas. konteks. Harmoni frasa dan ayat dengan sebutan dengan betul. yang betul. - Diri Umpama Mutiara STANDARD178 STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN SENI PEMBELAJARAN - Sikap MENDENGAR DAN MEMBACA MENULIS BAHASA ASPEK TATABAHASA Bergotong BERTUTUR royong 1.2.6 Mendengar, 2.2.1 Membaca dan 3.2.6 Menulis ayat 4.1.1 Menyebut seni 5.1.1 Memahami dan - Hati Riang memahami dan memahami majmuk dengan kata lagu dengan menggunakan Hidup Ceria menyebut perkataan dalam betul dan kemas. jelas melalui kata nama am frasa, ayat ayat yang nyanyian secara hidup manusia - Menghormati tunggal dan ayat mengandungi didik hibur. dengan betul Keluarga majmuk dengan dua atau tiga mengikut betul dan tepat. suku kata, konteks. diftong, vokal berganding, digraf, dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.
 • 178. PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 2 TEMA / MINGGU HARI 1 HARI 2 HARI 3 HARI 4 HARI 5 TAJUK 3 STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD KANDUNGAN KANDUNGAN KANDUNGAN KANDUNGAN SENI KANDUNGAN ASPEK MENDENGAR DAN MEMBACA MENULIS BAHASA TATABAHASA BERTUTUR 1.5 Bercerita dan 2.2 Membaca dan 3.3 Membina dan 4.4 Melafazkan dan 5.1 Memahami dan TEMA: menceritakan memahami menulis memahami puisi menggunakan ALAM SEKITAR sesuatu perkara perkataan,frasa, perkataan, frasa, yang golongan kata semula dengan dan ayat dan ayat dengan dipersembahkan dengan betul Tajuk: tepat daripada betul. menggunakan mengikut - Taman Indah menggunakan pelbagai sumber bahasa yang konteks. sebutan yang dengan sebutan indah secara didik - Persekitaran jelas dan yang betul. hibur. Bersih dan intonasi yang Selamat betul.179 - Berkelah di Sungai STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN SENI PEMBELAJARAN - Bencana MENDENGAR DAN MEMBACA MENULIS BAHASA ASPEK TATABAHASA Alam BERTUTUR - Taman 1.5.1 Bercerita tentang 2.2.3 Membaca dan 3.3.4 Membina dan 4.4.1 Melafazkan 5.1.7 Memahami dan Permainan sesuatu perkara memahami frasa menulis ayat pantun empat menggunakan dengan tepat, dalam ayat tunggal dan ayat kerat dengan kata tanya sebutan yang majmuk daripada majmuk sebutan yang dengan betul jelas dan pelbagai bahan berdasarkan betul dan intonasi mengikut intonasi yang bacaan dengan bahan grafik yang betul konteks. betul sebutan yang dengan betul. menggunakan menggunakan betul. bahasa yang ayat majmuk. indah secara didik hibur.
 • 179. BAHAGIAN 4SIMPULAN BAHASA DAFTAR KATA GLOSARI
 • 180. asam belahAa asingkan belalaiabjad atap genting belalangacuan atap nipah belangadab atap zink belangkasadik-beradik atau belanjaadu azam beliauaedes benaragar-agar benciAidiladha bengkakAidilfitri Bb berada (kaya)ajaib badut berakalajakan bah berakarajaran bahagia berakitakhir bahan berasalakibat baik-baik beralihaktiviti baiki beramai-ramaialam balang beranekaalas balas beranginalatan balung berasaalih balut berasalam bandar beratapamal bandar raya berazamaman bangau berbagai-bagaiaman damai banglo berbaik-baikamaran bantuan berbangsaamat bas ekspres berbelangamboi bas mini berbentukanai-anai bas persiaran berbuahaneh bata berbuaianeka bateri berbualangkasa batik berbuihangkut baulu berbukaanting-anting bazir berbumbunganyam beberapa berbunyiapung bekal berbutangarah bekalan bercabangarahan bekerja bercadangarak beku bercahayaasal belaan ( pelihara) bercampur 183
 • 181. bercat berjalur bernafasbercorak berjanji berniagaberdaun berjasa bernomborberdebu berjenis-jenis bernyalaberdekatan berjimat berombakberderma berjiran berparuhberdisiplin berjoging berpayungberdoa berjudul berpesanberdosa berkahwin berpindahberdua berkarat berpuasaberduri berkasar berpura-puraberebut-rebut berkata-kata berpusingberekor berkebun bersabarberenang berkeliling bersahabatberfaedah berkeluarga bersalahberfikir berkemas bersalambergaris berkembang bersaljibergaya berkembar bersampingbergembira berkeping-keping bersarapanbergerak berkesan bersediabergolek berkhemah bersedihbergoyang berkibar berselimutberguna berkilat berseliparberhabuk berkipas berseluarberhadapan berkirim bersembahyangberhampiran berkongsi bersembunyiberharap berkudis bersepah (-sepah)berharga berkulit bersiapberhari-hari berkuman bersiar(-siar)berhati berkumpul bersinberhati-hati berkumur(-kumur) bersopan santunberhimpun berkunci bersukanberikan berkunjung bersungguh-(sungguh)berikrar berlaku bertajukberinti berlanggar bertambahberisi berlantai bertandingberita bermakna bertanyaberitahu bermaksud bertaringberjaga bermimpi bertepukberjaja berminyak bertolak 184
 • 182. bertongkat bungkusan daki (panjat)bertopeng buntut dakwatbertugas bunuh darabbertumbuk debuberubah Deepavaliberubi degilberucap Cc dendaberulat cabang denggiberusia cabut dengkibervitamin cacat derasberwarna-warni cadang dermaberzip cakera desabesen cakera padat dewasabiar cakera liut dinginbiasa campak disiplinbiawak campak ( penyakit ) doabihun cantum dodolbijak capai dokongbijaksana cedera dongengbilangan cempedak dosabimbang cendawan drambina cerdas dukublaus cergas dulangblok ceritakan duniabocor cermat duriboneka cik dusunbongkok cintaborang cirit-(birit)bosan comotbual congkak Eebuas conteng edarbubu corot edarkanbubuh cuai ehbuku kerja cubit ekspresbuku latihan cucur embunbuku teks cuka e-melbuluh enakbumbungbuncisbungkus Dd 185
 • 183. guni ibadatFf gunung ibu bapafaedah guru besar ikatanfahami ikhlasfamili ilmufikiran ilmu pengetahuanfotostat Hh insang hairan inspektor hala internet halamanGg halau inti isterigadis hampir istimewagagah hancur izinkangalah handalgalah panjang hangatgalas hangusgambar foto hanyut Jjgambar rajah haram jadikanganjil harap jadual tugasganti hari bulan jadual waktugantung hari-hari jajaGawai harum jaketgaya hati jalurgayung haus ( dahaga) jambangelanggang helai jambulgeli helang jantinageli hati hembus jantunggelojoh hero jarakgelung hias jaranggembala himpun jasagenap hinggap jawapangerak hitung jejambatgolek hormat jejantasgotong-royong hotel jejentikgoyang hutang jelinggugur (buah) jemputgulai jemput-jemputgulung jenakaguna Ii jendelagunakan ialah jengket 186
 • 184. jentik kandung kencangjentik-jentik kanji kencingjernih karat kenderaanjeruk kartun kendurijeti kartunis kepadajika kaset kepunyaanjikalau ke mari keputusanjilat ke sana kerangjingga ke sini keranijoging keadaan kereta kebaljoran Keamataan kereta lumbajualan kebaikan kereta sorongjubah kebangsaan kerisjudul kebaya keritingjuga kebersihan kesanjumlah keburukan kesatjuruacara kedai runcit kesayanganjurufoto kedondong keselamatanjuruhebah kedua kesihatanjuruhias kegemaran ketahuijurujual keindahan ketayapjurukamera kekotoran ketikajurukira kekunci ketingtingjururawat kelahi ketukjurutaip kelawar khemahjuruterbang keledek kirim kelengkeng kismis kelihatan kiwi keliling kocekKk kelip-kelip kodokkaca mata kelopak kolajkad jemputan kem kolekadang-kadang kemalangan komakahwin kembang komikkail kembar kompaskala (jengking) kembung komputer ribakalau kemeja komuterkalendar kemeja-T konkalian kemudian konda-kondikalung kenal kongsi 187
 • 185. konsonan laman webkopiah lampu suluh Mmkorek lampu tidur madukot landak mahkotakotoran langgar mainankrayon lapang majalahKrismas lapangan terbang majukuaci larang makcikkuah lastik makhlukkuih bakul latih maksudkuih bulan latihan malangkuih-muih lawat mangga(kunci)kuil lawatan manikkuman lazat manusiakumbang lebah marjerinkumpulan lebam marukukumur berlaci lebar masakankunjung lebat( rambut/pokok) mata kucingkunyah lebih melahirkankupas lekas melanggarkupon lemah melarangkurma lemah lembut melastikkusyen lemang melawatkutu lemas melayang(-layang) lembap melekat lembik meletakkan letih melintasLl lif melipatlabah-labah lintas memaksalabi-labi lipan memancinglabu lipas memandangladang lipat memandikanlafazkan longan memanglagi lonjong memasanglain lorong memasukkanlaku luas mematuhilakukan lulus mematuklalai membahayakanlalulintas membajalaman membalas 188
 • 186. membalut mencubit mengirimmembazir mendaki mengisimembelah mendarab mengosongkanmemberi mendenda mengotorkanmemberikan menderma mengoyakkanmemberitahu menebang menguatkanmembilang menebuk mengubahmembina menegur mengubatmembuai meneka mengucapkanmembungkus menelan mengukur(ukur)memecahkan menelefon mengulangmemelihara menembak mengumpulmemeriksa menengok menguncimemijak menerima mengunjungimemilih mengajuk mengunyahmeminta mengata mengupasmempunyai mengemas mengusikmemuji mengembang mengutipmemujuk mengenal menikammemulangkan mengenali meniupmemutuskan mengering menjahitkanmenabung mengesat menjajamenaiki mengetawakan menjaringmenajamkan mengetuk menjemputmenanda menggalas menjemurmenandakan menggantung menjeritmenanduk menggaris menjilatmenanti menggaru menjolokmenara menggembala menontonmencabut menggolek menorehmencakar menggulung mentegamencampak menggunakan menuangmencampurkan menghadiahkan menujumencantikkan menghadiri menukarmencantum menghalau menumbukmencapai menghembus menunggangmencatat menghisap menunggumenceritakan mengibarkan menurutmenconteng mengipas menyabitmencuba mengira menyabun 189
 • 187. menyalin mula panaskanmenyambut mulia pancaragammenyanyikan mungkin pancingmenyebabkan muntah pandumenyebut musang pangkahmenyiang musim pangsamenyihatkan musuh pantasmenyikat muzium paruhmenyiram pasang (pb)menyoal pasar rayamenyuap pasar tanimenyuruh Nn pasukanmenyusun nah patahkanmerak najis patuhmerawat namakan patutmerayakan nasib pedangmerendah diri nelayan pedihmerokok nila pegawaimerompak nota pekatmerosakkan nyenyak pekebunmerotan pekedaimerpati pekerjamerugikanmeruntuhkan Oo pekerjaan pelabuhanmesin objek pelajaranmesin fotostat oleh pelampungmesin jahit oleh-oleh pelanmesin rumput orang-orang(-an) pelandukmesin taip otot peliharamewarnakan peliharaanminat pelitaminit(masa) Pp pelukisminyak pemacu padanmiskin pemain padankanmonitor pemalas pahlawanmop pemalu pakcikmotobot pemandangan paksamuat pemandu pamermudah pembetulan pameranmuka surat peminta panah 190
 • 188. pemotong perhentianpemproses perhimpunan Qqpemukul peristiwa qaripenakut perkakas qariahpenanam perlahan(-lahan)penanda perlupenapispencetak permainan pernah Rrpencuci perompak rajahpengadil pertama raketpengelap pertandingan rakitpengenalan pesakit rangkapenggal (tempoh) pesan rangkappenggembala peta rantingpengokot petak ranumpengotor petani rapatpengsan piala rapipenimbang pil rawatpening pindah rebanpenjaga piramid rebuspenjahat plaster rebutpenjaja ponteng relpenjual poster rempeyekpenolong puan renangpenonton pucuk rendampenoreh puding rendang (masakan)penting pujuk rendang (pokok)penuhkan pukulan reputpenyanyi pulut restoranpeperiksaan pun riangperabot pundi rinduperahu pura-pura robohperangai pusat (tempat) rojakperaturan pusat sumber rompakperayaan putera rongakperbualan puteri ruangperbuatan puting ruang tamupercaya putu rugipercuma rukunperenang rukun negara 191
 • 189. runtuh sekeluarga sewaktu selam si selama siang (ikan) selamat siarSs selendang sifatsaat selesa sifirsabar selesai sikapsabit selinder sikat (pb)sabut semalam silasahabat semasa silapsahaja sembahyang silap matasalam sembuh simbolsalji sembunyi simensambil semenjak singgahsambung sempit siramsamfu sempoa siripsampah-sarap semuanya sisiksampai semula sisirsampaikan senarai skirtsamping (pakaian) senaraikan skutersang sendiri sofasangka sentiasa sokongsangkut sepah ( selerak) sombongsantun sepak (tendang) sopansardin sepak (tampar) sopan santunsarung kaki separuh sossarung tangan sepit storsaudara sepupu strawberisaudara-mara seragam suamisaudari serah suapsayur-mayur serangga suasanasayur-sayuran serban suatusebelah serbuk subangsebenar seremban subursebutan seronok sudahsederhana serta sudipsediakan sesat suhusegar sesiapa suissejak setengah suka hatisekeliling setia sukar 192
 • 190. sultan tegur tetapisulung tekak teteksunyi tekap Thaipusamsupaya telah tiadasurat khabar telan tiangsurau teman tibasusah hati tembak tiba-tibasyukur tembok tikamsyurga tempayan tiket tempurung timba temu timbang tenaga timbulTt tengah hari timuntaat tengah-tengah tingkattalam tenggelam tingkatantahan tentera tokongtahniah tepat tontontajam tepung topengtaji teratai topi keledartajuk terbakar torehtakziah terbalik trafiktalam terbit traktali keledar terdengar traktortali leher teringin tuantamu terjadi tuangtanah air terkejut tugastanaman terletak tugutanda terlupa Tuhantanding ternak tukangtangkai ternakan tukang kayutapak teropong tulangtapak sulaiman terpijak tumbangtapak tangan tersalah tumbuhantapis tersenyum tumittarian tersesat tumpahtaring tertawa tunduktauge tertidur tunggangtawar tertinggal tunjuktebuan terus turuttebuk tetamu 193
 • 191. wayangUu wayarubur-ubur Wesakucapucapanudaraujian Yyukur yakinulangan yangulas (pb) yatimulat yatim piatuumpan yuranuniformuntukusahausia Zzusik zaman zinkVvvanilavideovitaminvokalWwwadwahwahaiwajahwajibwakilwalaupunwapwarna-warniwatwau 194
 • 192. Bil Simpulan Bahasa Makna1 Alas perut Makan sedikit untuk menahan lapar2 Ambil berat Memberi perhatian3 Ambil hati Menjaga perasaan4 Anak angkat Anak yang dipelihara seperti anak sendiri5 Anak buah Anak saudara/ orang di bawah kuasanya6 Anak kandung Anak sendiri Anak suami atau isteri daripada perkhawinan7 Anak tiri terdahulu8 Kaki lima Kawasan laluan di hadapan bangunan Kepala batu /9 Degil Keras kepala10 Keras hati Tidak mahu mengalah11 Mandi kerbau Mandi tidak bersih12 Mandi peluh Bekerja bersungguh-sungguh13 Minta diri Meminta izin untuk beredar Mulut murai / Banyak14 Orang yang suka bercakap banyak mulut 195
 • 193. Bil Simpulan Bahasa Makna15 Murah hati Tidak kedekut16 Otak cair Cerdik17 Sakit hati Rasa marah18 Sagu hati Hadiah atau ganjaran19 Tangkai jering Sangat kedekut20 Ulat buku Suka membaca buku 196
 • 194. BIL PERKATAAN MAKSUD1. transformasi perubahan bentuk i. unit atau bahagian tersendiri yang lengkap dengan komponennya yang melaksanakan fungsi tertentu dan dapat dirangkaikan dengan unit-unit lain dalam2. Modul/Modular sesuatu yang lebih besar ii. pelajaran/latihan yang dapat dilaksanakan secara tersendiri ke arah pencapaian sesuatu kemahiran sesuai, baik dan sebagainya untuk membantu,3. kondusif mencapai, mendorong menghasilkan sesuatu4. indikator petunjuk atau kayu pengukur perumpamaan yang secara jelas mengungkapkan5. simile perbandingan atau persamaan antara sesuatu i. pemberian atau penyerapan sifat-sifat manusia kepada benda tidak bernyawa atau sesuatu yang abstrak dan lain-lain untuk untuk mendapat kesan6. pesonifikasi sastera atau seni; ii. pelambangan atau mengemukaan benda tidak bernyawa atau sesuatu yang abstrak sebagai mempunyai sifat-sfiat manusia i. kekuatan tarik menarik di antara molekul dalam sesuatu benda yang menjadikan molekul-molekul7. kohesi itu bertautan atau bergabungan, jeleketan; ii. perhubungan yang erat, (pertautan) perpaduan i. berhubungan, bersangkut paut; ii. ada kesinambungan ( keterikatan) antara satu ayat8. koheren dengan ayat yang lain dalam sesebuah wacana supaya mudah difahami perihal tindakan (proses, dan sebagai)9. pendemokrasian mendemokrasikan; peluang mendapat pendidikan bermutu 197
 • 195. BIL PERKATAAN MAKSUD10. konvensional sebagaimana kebiasaannya11. ekstensif luas liputannya pengertian (pendapat yang terbentuk dalam fikiran)12. mengkonsepsikan mengenai sesuatu, tanggapan, gagasan, idea13. kerelevanan ada kaitan atau hubungannya sesuatu yang baru diperkenalkan seperti kaedah,14. inovasi sistem, adat dan lain-lain yang baru i. mengira atau menghitung banyaknya sesuatu; ii. menyangka, menelah, mengagak, mengira;15. pentaksiran iii. memberi penghargaan dengan sewajarnya, menghargai, menilai iv. mengkaji, meneliti kemampuan (daya) berfikir dan memahami19. intelek (menganalisis dan sebagainya)20. merealisasikan perihal menjadikan kenyataan21. kewarganegaraan kerakyatan sesebuah negara22. berkomunikasi berbincang, bertukar-tukar pendapat23. respons sambutan, reaksi, jawaban24. diaplikasikan digunakan susunan peristiwa (kejadian) menurut masa berlakunya25. kronologi peristiwa berkenaan26. jeda masa antara dua tindakan 198
 • 196. BIL PERKATAAN MAKSUD hal membuat pertimbangan dan penilaian dengan27. penaakulan menggunakan akal tidak dengan begitu sahaja menerima atau28. kritis mempersetujui sesuatu mempunyai kebolehan mencipta, menghasilkan dan29. kreatif mengembangkan sesuatu idea30. kreativiti kemampuan(kebolehan) mencipta31. mengimlak menyebut (membaca) supaya ditulis oleh orang lain32. puitis bersifat puisi berasaskan atau mengikut prinsip-prinsip nahu atau33. gramatis tatabahasa34. verbal secara lisan35. non-verbal bukan secara lisan mempunyai imaginasi / terhasil daripada imaginasi atau36. imaginatif daya khayalan37. kecenderungan kesukaan, keinginan, kemahuan kajian tentang makna perkataan dan penambahan38. semantik makna sesuatu kata39. mengungkapkan susunan kata yang digunakan dalam percakapan40. berinteraksi tindakan atau perhubungan aktif antara satu sama lain41. memantapkan menstabilkan 199
 • 197. BIL PERKATAAN MAKSUD i. muncul, terbit, lahir42. percambahan ii. ada banyak terdapat di merata-rata sedia atau dapat berhubungan mengadakan43. komunikatif komunikasi, dapat atau mudah menyampaikan sesuatu maksud perihal cara mengajar bahasa yang berfokus kepada44. audiolingual mendengar dan bertutur45. sahsiah Keperibadian, peribadi perihal menggabungjalinkan, menggabungkan,46. penggabungjalinan mencantumkan dan menjalinkan kemampuan (mencapai, menghasilkan atau melakukan48. potensi sesuatu) hubungan masyarakat dan budaya (cara hidup, ada47. sosiobudaya istiadat)49. konsep pengertian am atau idea yang mendasari sesuatu memberi sepenuh tenaga dan perhatian dan azam50. komitmen sepenuhnya kepada sesuatu51. kontekstual berkaitan dengan atau menurut konteks52. lajur ruangan di antara dua baris 200