• Like
Trud newspaper-2012
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Trud newspaper-2012

 • 192 views
Published

 

Published in Business
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
192
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. 19-21 Нова работа trud ПЕТЪК, 29 ЮЛИ 2011 г. КАРИЕРИза повече пари. напускат фирмата, Експертът съветва Служителите неНо струва ли си?Иван ДИМОВ а своя началник Как да печелите повече около вас няма как да знаят със сигурност, защото от- давна не са ви виждали ти за работа, предлагащи им двойни и тройни заплати. Какво ни дава новата ра- дател е малка фирма, в коя- то нямате шанс за растеж до пенсия, едва ли си заслу- Торбен РИК Всички искаме служи- телите ни да работят до- бре. Но как да стане това? Ето 20 правила. 1. Съобщавайте им ясно целите и очакванията си. Повечето от хората искатпари? Ами като си смените очите. Хм, лошо! бота? Много неща извън за- жава да є посветите живо- да знаят какво е най-важ-работата, съветва “цинич- От друга страна, огле- платата, разбира се. Но ду- та си. Нали искате да се но за ръководството и какното момиче” Лори Рути- дайте офиса си и помислете мата ни е за нея. Ако е по- развивате? то си представя добреман в блога си какво ще ви липсва. Свик- висока или дори много по- Ако високата заплата ид- свършената работа.thecynicalgirl.com, признат нали сте с колегите, не висока, толкова по-добре. ва с удължено работно вре- 2. Дайте им информацияот Си Ен Ен като един от всички са цвете за мириса- Растящата банкова сметка, ме, много домашна работа и числа. Кажете им каквонай-добрите сайтове за ка- Торбен Рик е дирек- става във фирмата и какъвриерни съвети. тор в датската енер- е техният принос в цялост- Винаги ли си струва да си гийна компания “Вердо”. ната картина. Ако служи-сменим работата за повече Автор на публикации и телите са информирани,пари? Не, ще изкрещят в лектор по въпросите на ще се стараят повече. Нехор десетки HR-и. фирменото представя- се страхувайте да споде- Добре де, ами се окаже, не и change management ляте и лошите новини.че на новата работа удо- (англ. - управление на 3. Окуражавайте отво-влетворението и чувството промяната). рената комуникация - пра-да си полезен са по-силни? вете анкети и срещи с пер-Ако колегите там са по-го- сонала. която дава обратна връз-тини? Ако шефовете не са- 4. Късното подаване на ка. Ако само критикувате,мо се карат, но умеят и да информация може да до- хората ще се научат дахвалят? Понякога, когато несе вреди. Ако служите- крият грешките си или дачовек си сменя работата за лите разберат важна ин- прехвърлят вината.повече пари, получава по- формация за фирмата от 14. Давайте бързавече и от всичко останало, медиите, от колеги или от обратна връзка - повече-което му дава работното приятели, това ще се отра- то мениджъри смятат, чемясто. Тогава смяната на зи негативно на тяхното времето за оценка е вед-работата за повече пари си отношение към работата. нъж годишно. А това тряб-струва. 5. Активно градете репу- ва да става всеки ден. Преди да помислите за тация и проповядвайте 15. Покажете на служи-напускане, се запитайте фирмените ценности. Хо- телите, че тяхното мне-какво ви дава старата рабо- рата искат да са горди със ние е важно за вас.та. Първото нещо за анали- своите началници, фирма- 16. Подкрепете служи-зиране са парите. та и продуктите, които телите в работата и в тях- Ако наистина не ви стигат произвеждат. ното развитие. Колко оти не можете да свиете бю- 6. Окуражете хората даджета си повече, дошло е вас са се възхитили от намерят своето място във предложение на ваш под-време за промяна. Дори фирмената култура.шефовете ви да са най-го- чинен? Осигурете въз- 7. Дайте шанс на служи- можност за обучение, се-тините пичове на света, телите да разкажат свои-щом не могат да ви дадат минари и тренинги. Всеки служител е бил изкушаван да се премести на нова работа за по-висока заплата. Парите обаче те истории - как предлагат 17. Въвлечете хората вфинансовата оценка, която не бива да са единственият критерий при смяна на работното място. да подкрепят фирменатаочаквате, редно е да се раз- решаването на пробле- не, ама им знаете и кътните редовното покриване на и малко почивни дни, пре- стратегия. ми. Ако си мислят,че товаделите. Естествено, напра- зъби и вече не могат да ви 8. Служителите се нуж- сметката за парно и вноска- ценете силите си. е само работа на шефа,вете го, когато намерите изненадат с нищо. Шефо- даят от това да имат дове- та по кредита, дългомечта- това с времето ще намалипо-добре платена работа. В вете и техните критерии за рие един в друг, а и в шефо- ната екскурзия до Париж са Семейният уют тяхната ангажираност.днешни дни това е трудна добре свършена работа от- вете си. все хубави неща. Оставатзадача. давна са ви набити в глава- само няколко “дребни” под- е безценен 9. Изградете чувство на 18. Делегирайте им Огледайте от всички дейности. та. Къде ще свиквате с нови робности, за да сте сигурни, ангажираност - покажете,страни работата си - питай- Тези, които са минали 35 19. Стимулирайте слу- хора? че вземате правилното ре- че сте загрижени за мне-те приятелите и семейство- години, ще ви кажат, че по- жителите. Поощренията шение. Предлагат ли ви ка- нието на хората, използ-то си. Може да се изненада- някога скромната заплата е трябва да се основават нате, когато ви кажат, че тя Ангажименти риерно развитие? Има ли вайте и социалните ме- обективни критерии. за предпочитане, ако имате дии.почти ви е лишила от личен vs доходи бъдеще тази фирма? Ще ра- повече време за семейство- 10. Насърчавайте ино- Имайте предвид, че раз-живот - сигурно е промени- стете ли в йерархията? Ще личните хора се мотиви- оценяват ли труда ви винаги то, а колегите имат респект вациите - ангажиранитела характера ви, но хората Излиза, че колкото пове- към почивката ви. Това въ- хора са иновативни. рат от различни неща. че стоите на една работа, добре? Ще се чувствате ли 20. Празнувайте и фи- добре за постоянно? Ако от- обще не са пенсионерски 11. Създайте отборна толкова по-трудно ще я на- Защо си пуснете. Това правило си говорите на тези въпроси са разсъждения - дори в много западноевропейски фирми, среда - важно е колко до- бре се разбират хората нансовите, и нефинансо- вите успехи. Ако искате “да”, може да си ритнете сменихте работата? има и добри страни: хората, които се заседяват дълго в трудовата книжка. където уж властва т. нар. див капитализъм, балансът с във фирмата. Говорете си нещо да расте, полейте го с шампанско! Ако обаче мислите, че с всеки един от тях и учас- ко наскоро сте една фирма, не са или само личния живот е свещен. Служители обикновено А след година-две при по-до- твайте в работата в екип. сменили работата слабохарактерни, или само Ако бъдещата ви компа- 12. Важно е и чувството не напускат своята фир- влюбени в работата си. Ня- бро положение ще напус- ния среща трудности, ще- ма, а своя началник. Ако си, споделете как- за принадлежност, което кои го правят, защото имат нете и тази позиция, внима- дрото възнаграждение не искате да намалите теку- во ви накара да пред- се засилва и от извънслу- и други дългосрочни анга- вайте! HR-ите отвъд Океа- бива да ви заблуждава. Кои чеството сред персонала, приемете тази стъпка. жебни мероприятия. жименти - семейство и деца на наричат подобни хора служители съкращават пър- подобрете управленска- Пишете ни на 13. Похвалете незабав- или болни родители, напри- job hoppers (скакалци). Ако ви - новоназначените, нали? та си структура - оптими- idimov@trud.bg но постиженията - ако хо- мер. Тогава не само гаран- забележат, че сте сменили Ако, ако... По-високата за- зирайте броя и качества- Всички мнения ще пу- рата знаят, че се справят тираният месечен доход, но 4 фирми за 5 години, шан- плата не може да е един- та на вашите мениджъри. бликуваме в рубриката добре, ще продължават и комфортът на работното сът автобиографията ви да ственият критерий за смяна Липсата на ангажира- „Право на Труд" на по същия начин. Това не място - уговорените отсъ- отиде в кошчето или на дъ- на работата. www.trud.bg Част от тях означава да се пренебрег- ност от страна на служи- ствия, допълнителните бо- ното на купчинката с доку- Но ако всичко останало ще намерят място и в ват слабостите. Но недо- телите е проблем, но нуси и уважението към вас менти на кандидати е огро- звучи добре, направете тази следващите страници статъците не могат да бъ- ефективните шефове мо- носят сигурност. Затова и мен. стъпка. Който не рискува, не дат единствената тема, „Кариери". гат да променят нещата. много хора отхвърлят офер- Ако бъдещият ви работо- печели.@