Trud newspaper-2012

274 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
274
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Trud newspaper-2012

  1. 1. 19-21 Нова работа trud ПЕТЪК, 29 ЮЛИ 2011 г. КАРИЕРИза повече пари. напускат фирмата, Експертът съветва Служителите неНо струва ли си?Иван ДИМОВ а своя началник Как да печелите повече около вас няма как да знаят със сигурност, защото от- давна не са ви виждали ти за работа, предлагащи им двойни и тройни заплати. Какво ни дава новата ра- дател е малка фирма, в коя- то нямате шанс за растеж до пенсия, едва ли си заслу- Торбен РИК Всички искаме служи- телите ни да работят до- бре. Но как да стане това? Ето 20 правила. 1. Съобщавайте им ясно целите и очакванията си. Повечето от хората искатпари? Ами като си смените очите. Хм, лошо! бота? Много неща извън за- жава да є посветите живо- да знаят какво е най-важ-работата, съветва “цинич- От друга страна, огле- платата, разбира се. Но ду- та си. Нали искате да се но за ръководството и какното момиче” Лори Рути- дайте офиса си и помислете мата ни е за нея. Ако е по- развивате? то си представя добреман в блога си какво ще ви липсва. Свик- висока или дори много по- Ако високата заплата ид- свършената работа.thecynicalgirl.com, признат нали сте с колегите, не висока, толкова по-добре. ва с удължено работно вре- 2. Дайте им информацияот Си Ен Ен като един от всички са цвете за мириса- Растящата банкова сметка, ме, много домашна работа и числа. Кажете им каквонай-добрите сайтове за ка- Торбен Рик е дирек- става във фирмата и какъвриерни съвети. тор в датската енер- е техният принос в цялост- Винаги ли си струва да си гийна компания “Вердо”. ната картина. Ако служи-сменим работата за повече Автор на публикации и телите са информирани,пари? Не, ще изкрещят в лектор по въпросите на ще се стараят повече. Нехор десетки HR-и. фирменото представя- се страхувайте да споде- Добре де, ами се окаже, не и change management ляте и лошите новини.че на новата работа удо- (англ. - управление на 3. Окуражавайте отво-влетворението и чувството промяната). рената комуникация - пра-да си полезен са по-силни? вете анкети и срещи с пер-Ако колегите там са по-го- сонала. която дава обратна връз-тини? Ако шефовете не са- 4. Късното подаване на ка. Ако само критикувате,мо се карат, но умеят и да информация може да до- хората ще се научат дахвалят? Понякога, когато несе вреди. Ако служите- крият грешките си или дачовек си сменя работата за лите разберат важна ин- прехвърлят вината.повече пари, получава по- формация за фирмата от 14. Давайте бързавече и от всичко останало, медиите, от колеги или от обратна връзка - повече-което му дава работното приятели, това ще се отра- то мениджъри смятат, чемясто. Тогава смяната на зи негативно на тяхното времето за оценка е вед-работата за повече пари си отношение към работата. нъж годишно. А това тряб-струва. 5. Активно градете репу- ва да става всеки ден. Преди да помислите за тация и проповядвайте 15. Покажете на служи-напускане, се запитайте фирмените ценности. Хо- телите, че тяхното мне-какво ви дава старата рабо- рата искат да са горди със ние е важно за вас.та. Първото нещо за анали- своите началници, фирма- 16. Подкрепете служи-зиране са парите. та и продуктите, които телите в работата и в тях- Ако наистина не ви стигат произвеждат. ното развитие. Колко оти не можете да свиете бю- 6. Окуражете хората даджета си повече, дошло е вас са се възхитили от намерят своето място във предложение на ваш под-време за промяна. Дори фирмената култура.шефовете ви да са най-го- чинен? Осигурете въз- 7. Дайте шанс на служи- можност за обучение, се-тините пичове на света, телите да разкажат свои-щом не могат да ви дадат минари и тренинги. Всеки служител е бил изкушаван да се премести на нова работа за по-висока заплата. Парите обаче те истории - как предлагат 17. Въвлечете хората вфинансовата оценка, която не бива да са единственият критерий при смяна на работното място. да подкрепят фирменатаочаквате, редно е да се раз- решаването на пробле- не, ама им знаете и кътните редовното покриване на и малко почивни дни, пре- стратегия. ми. Ако си мислят,че товаделите. Естествено, напра- зъби и вече не могат да ви 8. Служителите се нуж- сметката за парно и вноска- ценете силите си. е само работа на шефа,вете го, когато намерите изненадат с нищо. Шефо- даят от това да имат дове- та по кредита, дългомечта- това с времето ще намалипо-добре платена работа. В вете и техните критерии за рие един в друг, а и в шефо- ната екскурзия до Париж са Семейният уют тяхната ангажираност.днешни дни това е трудна добре свършена работа от- вете си. все хубави неща. Оставатзадача. давна са ви набити в глава- само няколко “дребни” под- е безценен 9. Изградете чувство на 18. Делегирайте им Огледайте от всички дейности. та. Къде ще свиквате с нови робности, за да сте сигурни, ангажираност - покажете,страни работата си - питай- Тези, които са минали 35 19. Стимулирайте слу- хора? че вземате правилното ре- че сте загрижени за мне-те приятелите и семейство- години, ще ви кажат, че по- жителите. Поощренията шение. Предлагат ли ви ка- нието на хората, използ-то си. Може да се изненада- някога скромната заплата е трябва да се основават нате, когато ви кажат, че тя Ангажименти риерно развитие? Има ли вайте и социалните ме- обективни критерии. за предпочитане, ако имате дии.почти ви е лишила от личен vs доходи бъдеще тази фирма? Ще ра- повече време за семейство- 10. Насърчавайте ино- Имайте предвид, че раз-живот - сигурно е промени- стете ли в йерархията? Ще личните хора се мотиви- оценяват ли труда ви винаги то, а колегите имат респект вациите - ангажиранитела характера ви, но хората Излиза, че колкото пове- към почивката ви. Това въ- хора са иновативни. рат от различни неща. че стоите на една работа, добре? Ще се чувствате ли 20. Празнувайте и фи- добре за постоянно? Ако от- обще не са пенсионерски 11. Създайте отборна толкова по-трудно ще я на- Защо си пуснете. Това правило си говорите на тези въпроси са разсъждения - дори в много западноевропейски фирми, среда - важно е колко до- бре се разбират хората нансовите, и нефинансо- вите успехи. Ако искате “да”, може да си ритнете сменихте работата? има и добри страни: хората, които се заседяват дълго в трудовата книжка. където уж властва т. нар. див капитализъм, балансът с във фирмата. Говорете си нещо да расте, полейте го с шампанско! Ако обаче мислите, че с всеки един от тях и учас- ко наскоро сте една фирма, не са или само личния живот е свещен. Служители обикновено А след година-две при по-до- твайте в работата в екип. сменили работата слабохарактерни, или само Ако бъдещата ви компа- 12. Важно е и чувството не напускат своята фир- влюбени в работата си. Ня- бро положение ще напус- ния среща трудности, ще- ма, а своя началник. Ако си, споделете как- за принадлежност, което кои го правят, защото имат нете и тази позиция, внима- дрото възнаграждение не искате да намалите теку- во ви накара да пред- се засилва и от извънслу- и други дългосрочни анга- вайте! HR-ите отвъд Океа- бива да ви заблуждава. Кои чеството сред персонала, приемете тази стъпка. жебни мероприятия. жименти - семейство и деца на наричат подобни хора служители съкращават пър- подобрете управленска- Пишете ни на 13. Похвалете незабав- или болни родители, напри- job hoppers (скакалци). Ако ви - новоназначените, нали? та си структура - оптими- idimov@trud.bg но постиженията - ако хо- мер. Тогава не само гаран- забележат, че сте сменили Ако, ако... По-високата за- зирайте броя и качества- Всички мнения ще пу- рата знаят, че се справят тираният месечен доход, но 4 фирми за 5 години, шан- плата не може да е един- та на вашите мениджъри. бликуваме в рубриката добре, ще продължават и комфортът на работното сът автобиографията ви да ственият критерий за смяна Липсата на ангажира- „Право на Труд" на по същия начин. Това не място - уговорените отсъ- отиде в кошчето или на дъ- на работата. www.trud.bg Част от тях означава да се пренебрег- ност от страна на служи- ствия, допълнителните бо- ното на купчинката с доку- Но ако всичко останало ще намерят място и в ват слабостите. Но недо- телите е проблем, но нуси и уважението към вас менти на кандидати е огро- звучи добре, направете тази следващите страници статъците не могат да бъ- ефективните шефове мо- носят сигурност. Затова и мен. стъпка. Който не рискува, не дат единствената тема, „Кариери". гат да променят нещата. много хора отхвърлят офер- Ако бъдещият ви работо- печели.@

×