• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Inleiding Joost Bernsen
 

Inleiding Joost Bernsen

on

 • 710 views

 

Statistics

Views

Total Views
710
Views on SlideShare
672
Embed Views
38

Actions

Likes
0
Downloads
5
Comments
0

3 Embeds 38

http://storify.com 33
http://crisiswerkplaats.nl 4
http://www.crisiswerkplaats.nl 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Inleiding Joost Bernsen Inleiding Joost Bernsen Presentation Transcript

  • De Nieuwe GHOR
   Joost Bernsen
   GHOR Nederland
   Directeur GGD/GHOR Hollands Midden
  • Twee verhaallijnen
   Mexicaanse griep
   Nieuwe GHOR
   voorbereiding
   operationele uitvoering
   evaluatie
   4 veranderende wetten
   nieuwe verdeling verantwoordelijkheden
   hoe vullen we dat in?
   regionaal crisisplan
  • Grieppandemie
   Voorbereiding 1
   2004: brief van 2 ministers aan GGD- en GHOR-bestuur
   draaiboek met 7 processen:
   medewerking witte partners niet overal vanzelfsprekend
  • Grieppandemie
   De context in 2005
   modeldraaiboekdateert van 2004
   eentijdwaarinernoggeen ROAZ is
   huisartsenpostennet ontstaanzijn
   nogweinigZiropsen geenHarop’s
   rolvan de minister van VWS richting veld beperkt
   antiviralemiddelennogzeerschaars
   Voorbereiding 2
  • Grieppandemie
   Bij 4 van de 7 processenwordenverantwoordelijkhedennaar de GHOR toegeschreven:
   • triage
   • distributieantiviralemiddelen
   • zorgmeldpunten (coördinatiezorg 1ste lijn)
   • beddenbureau (coördinatiezorg 2de lijn)
   Bijgebrekaaneenlogischalternatief?
   Voorbereiding 3
  • Grieppandemie
   Voorbeeldzorgmeldpunten
   • 1 per gemeente
   • 4 functies:
   • “Indien …..….is de GHOR ervoor verantwoordelijk dat de zorgstructuur wordt aangepast” ?
   Voorbereiding 4
  • Grieppandemie
   Uitbraak 1
  • Grieppandemie
   Context 2009
   • Wet publiekegezondheidvan kracht (2008)
   • vervangtquarantainewet, infectieziektenwet en Wet Collectievepreventie
   • minister kansturinggevenaanbestrijding A-ziekten
   • bijzonderebevoegdhedenburgemeesters
   • BeleidsregelsWTZi
   • regionaleoverleggen acute zorgdienenafsprakentemaken over acute zorgketens in alleomstandigheden
   Uitbraak 2
  • Grieppandemie
   Bijzonderebevoegdhedenburgemeesterbij A-ziekten
   Uitbraak 3
  • Uitbraak 4
   Grieppandemie
   in veelregio’swordendraaiboekengeactualiseerd
   VWS levertdistributieplan AVM op
   zorgsectorzietkansomnieuweprotocollen/richtlijnen vast testellen
   alleentriagerichtlijnvoor IC-beddenwordtuiteindelijknietmeervastgesteld
   Nieuwe Influenza blijktmild; ondanksWHO fasenergens GRIP 4
   geziende overlappenderollenrichtingopenbaarbestuurtrekken GGD en GHOR samen op.
   RIVM ontwikkeltinzichtelijk model omopnames en overlijdentemonitoren
   veelbedrijven en overhedenrondenhuncontinuïteitsplannenaf
  • Grieppandemie
   rapport Berenschot
   gerichtop bestuurlijkebesluitvormingsprocessen
   rapport IGZ en IOOV
   gerichtop de rol van de Ghor
   verschenenin maart 2011
   reactiekabinetapril 2011
   Evaluatie
  • De nieuwe GHOR
   ‘Nieuwe’ verhouding tussen GHOR en zorg
   Wet toelating zorginstellingen (Wtzi)
   Wet veiligheidsregio’s (Wvr)
   Wet publieke gezondheid II (Wpg II)
   Wet ambulancezorg (Waz)/ Tijdelijke wet ambulancezorg
   Referentiekader Regionaal Crisisplan (RRCP)
   De nieuwe GHOR
  • Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi)
   Beleidsregelsex art. 4
   deelnameaan ROAZ
   binding aangemaakteafspraken
   verantwoordingvia jaarverslag
   voorbereidingop opgeschaaldezorg, Zirop
   De nieuwe GHOR
  • Wet Veiligheidsregio’s
   veelverantwoordelijkhedenverplicht op schaalregio
   éénregionaalcrisiplan (vervangt gem. rampenplannen)
   bijgemeentegrensoverschrijdendincident wordtvoorzitterveiligheidsregioverantwoordelijk
   eisenaancrisisstructuur en informatievoorziening
   schriftelijkeafspraken met zorginstellingen, gezondheidsdiensten
   De nieuwe GHOR
  • Wet publieke gezondheid II
   De nieuwe GHOR
   nogin behandelingbij 1ste kamer
   wijzigtWet veiligheidsregio(Net als WVR de WPG I gewijzigdheeft)
   GGD –regio’s congruent aanveiligheidsregio’s
   directeurpubliekegezondheidvervangtzoweldirecteur GGD alsdirecteurGHOR
   benoemddoor bestuur GGD in overeenstemming met bestuur VR
   is direct onder het openbaarbestuurverantwoordelijkvoor de afspraken met instellingenvoorzowelreguliereomstandighedenalsvooropgeschaaldesituatie
   bestuurveiligheidsregioverantwoordelijkvoorvoorbereidingbestrijding A-ziekten
  • De nieuwe GHOR
   De nieuwe GHOR
   Waarvoor is de GHOR wettelijk verantwoordelijk (Wvr)?
   coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening
   advisering van overheden en organisaties op dat gebied
  • De nieuwe GHOR
   De nieuwe GHOR
   Nog steeds drie processen:
   spoedeisende medische hulpverlening (SMH)
   publieke gezondheidszorg (infectieziekten, gezondheidsonderzoek, advisering gevaarlijke stoffen)
   psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen (PSHOR)
  • De nieuwe GHOR
   Wie is verantwoordelijk voor de geneeskundige hulpverlening?
   zorginstellingen en zorgverleners zijn verantwoordelijk voor het leveren van verantwoorde zorg (Wtzi en Wet BIG)
   dat geldt ook voor opgeschaalde situaties en voor de voorbereiding op opgeschaalde situaties
   de reguliere zorgcapaciteit is de basis voor de grootschalige hulpverlening
   de GHOR kan geen eisen stellen aan het operationeel presterend vermogen van de zorgverleners
   De nieuwe GHOR
  • Vergelijking GHOR – reguliere zorg
   De nieuwe GHOR
  • De nieuwe GHOR
   Wat is dan de taak van de GHOR?Koude fase
   planvorming (advisering en afstemming)
   opleiding, training en oefening (100 x 1 en 1 x 100)
   Warme fase
   coördinerende processen
   informatievoorziening
   resourcemanagement (logistiek)
   De nieuwe GHOR
  • Balans in de veiligheidsregio
   De GHOR
   gezondheidszorg
   veiligheid
   openbaar bestuur
   De nieuwe GHOR
  • Balans in de veiligheidsregio
   Versterking witte ketensamenwerking:
   GGD
   ziekenhuizen en traumacentra
   ambulancedienst
   huisartsenzorg
   Nederlandse Rode Kruis
   psychosociale hulpverleners
   RIVM
   De nieuwe GHOR
  • Balans in de veiligheidsregio
   interdisciplinaire samenwerking veiligheid
   veiligheidsregio’s (brandweer, gemeenten en GHOR)
   samenwerking met politie en Defensie
   meldkamer(s)
   regionaal crisisplan
   De nieuwe GHOR
  • Balans in de veiligheidsregio
   De nieuwe GHOR
   Versterking advisering openbaar bestuur
   integrale advisering veiligheid
   directeur Publieke Gezondheid
   congruentie GGD
  • GHOR Nederland en de nieuwe GHOR
   de wettelijke taken staan op een rij (‘notitie de nieuwe GHOR’)
   niet alle consequenties zijn meteen duidelijk en geregeld
   met landelijke partners in overleg over de consequenties, gezamenlijk beeld en modelconvenanten met belangrijkste partners in 2011
   De nieuwe GHOR
  • Niet alle consequenties meteen geregeld
   • het principe: proces, regie en aansturingbij de GHOR; inhoudaansluitenbijdagelijksezorg conform knoppenmodel
   • wie is straks verantwoordelijk voor de GNK?
   • wie gaat eigenlijk over de OvDG?
   • wat doet de GHOR nog met PSH?
   • hoe adviseren we het openbaar bestuur over evenementen?
   • hoe adviseren we het bestuur over voorbereidinginstellingen?
   • 5 nieuweprocessen (GROP+SMH) komennietovereen met besluitpersoneel VR en ReferentiekaderCrisisplan.
   De nieuwe GHOR
  • Nieuwe GHOR op hoofdlijnen
   • rampenprocessensluitenaanbijregulierezorgprocessen
   • zorginstellingen(waaronder GGD) dragenverantwoordelijkheidvoordezezorg
   • GHOR gaatvoor (proces)sturing, coördinatie, informatievoorziening, aansluiting van wittekolom met openbaarbestuur en veiligheidsketen
   • eris straksnogééndirecteur PG, die afsprakenmaaktnamensopenbaarbestuur met zorginstellingenover reguliere en opgeschaaldepubliekezorg
   De nieuwe GHOR
  • Regionaal Crisisplan
   beschrijft de multidisciplinaire organisatiestructuur van de veiligheidsregio voor de respons op incidenten, die grootschalige of bijzondere inzet verlangen van gemeente(n), brandweer, politie en GHOR. Vervangt gemeentelijke rampenplan.
   de afspraken met de zorginstellingendienenhierintezijnopgenomen (BR WTZi).
   De nieuwe GHOR
  • triage
   antivirale m.
   vaccineren
   zorg 1ste lijn
   hygiëne
   zorg 2e lijn
   communicatie
  • ZORG/GGD
   antivirale m.
   triage
   Continuïteit
   zorg 1ste lijn
   de processen
   uit het draaiboek
   pandemie
   zorg 2e lijn
   hygiëne
   coördinatie
   vaccineren
   communicatie
  • Vragen?