Održivost u praksi           1
OdrživOst u praksi       koje se održavaju na podruèju    Održiva gradnja        permakulture i ekosela.U...
ŠtO je permakultura?Permakultura je metoda dizajniranja održivih zajednica koristeæislijedeæe principe:Briga za zemlju - P...
Održiva gradnjaU održivoj gradnji koriste seraspoloživi lokalni resursi kaodrvo, slama, zemlja, kamen iotpad. Takvi ‘zelen...
energije za proizvodnju graðevnog      otprilike 400 bala slame, èijamaterijala,   emisije   štetnih     se c...
više od sluèajno sakupljenih tehnologija koji su prijazni okolišu.Zelena gradnja zahtijeva sistematsko praæenje utjecaja n...
kolièinu termalne mase i dobrutoplinsku  izolaciju.   Pasivnasolarna arhitektura ne odnosi sena materijale koji se kor...
izolacije kao mineralna vunaili stiropor koji su zahtjevniza okoliš, mogu se koristitimaterijali sa niskom komponentomhlap...
može se koristiti za izradu graðevnog materijala: žbuke, cigle, æerpiæaili ispune za stare auto gume kojima se gradi zid. ...
kolièinu energije potrebne za udoban stambeni prostor.Slijedeæi je korak grijanje i održavanje stalne topline kroz optimal...
Kvalitetna zelena arhitektura smanjuje otpad i gubitke energije, vodei materijala. U konstrukcijskoj fazi, jedan od ciljev...
takvi krediti postaju znatno                     psihièko optereæenje te nikako            ...
su vijekovima poznati izdržljivi    dok je nezaposlenost višegraðevni materijali koje ljudi     cijenjena od onih k...
za graðenje i uporabu graðevnih    Svi zakoni, pravilnici i tehnièkiproizvoda koji se smatraju       uvjeti veza...
sustainaBility in practice -   also on the BEN web pages.   sustainaBle BuildingNowadays the resources are      ...
Kneja      2008.      Tisak   ACT Printlab d.o.o.16
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Odrziva20gradnja

1,363 views
1,305 views

Published on

odrziva zelena gradnja za sto manje para
svi mi to mozemo
je... kapitalizam

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,363
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
58
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Odrziva20gradnja

 1. 1. Održivost u praksi 1
 2. 2. OdrživOst u praksi koje se održavaju na podruèju Održiva gradnja permakulture i ekosela.U današnje vrijeme resursi Brošura ‘Održiva gradnja’ nastalanam polako hlape iz neodrživo je kao dio projekta ‘Mrežadizajniranih naselja i gradova u ekosela Balkana - održivost uatmosferu i vraæaju nam se u raznim praksi’ u suradnji udruga ZMAGoblicima nepovoljnim za naš život. iz Vukomeriæa, Kneja iz Èakovca iVrijeme je da razmislimo dobro, Centra za životnu sredinu iz Banjašto nam je èiniti i kako, želimo li Luke. U sklopu projekta izdat æe seopstati kao vrsta. U ovoj brošuri i brošure na temu energije, hrane,donosimo temu održive gradnje, otpada, vode i MEB-a. Projekt seodržive u smislu da sav proces provodi kroz program ‘SECTOR’dobivanja sirovina, proizvodnje kojeg Regional Environmentalmaterijala, izgradnje i životnog Center for Central and Easternvijeka objekta, te u zbrinjavanju Europe (REC), regionalni uredostataka nakon ispunjene svrhe, u Szentendreu (Maðarska) vodizadovolji uvjete da ne šteti uz financijsku podršku Swedishljudima ni Zemlji kao cjelini International Developmentili ima najmanji moguæi utjecaj. Cooperation Agency (SIDA).Fotografije koje praktiènimprimjerima nadopunjuju tekst, Marijana Lesar, Kneja, autoricasnimljene su na radionicama udruga brošureèlanica Mreže ekosela Balkana i uekoselima Europi. Knjige, brošurei prospekte na temu permakulture,ekosela i detaljne praktiènepriruènike možete skinuti ilinaruèiti na web stranicama Mrežeekosela Balkana (MEB) www.ekosela.org, web stranicama udruge ZMAG nawww.zmag.hr ili udruge Kneja na Oblikovanje prozora istine na slamnatojwww.kneja.hr. Na web stranicama kuæici u LopatincuMEB-a možete saznati i aktivnosti2
 3. 3. ŠtO je permakultura?Permakultura je metoda dizajniranja održivih zajednica koristeæislijedeæe principe:Briga za zemlju - Poboljšanje životnih uvjeta kroz uspostavu sustavaèiste vode, zraka, zdrave zemlje, genetske baze šuma, divljine, biomasei domaæih sorti životinjskih vrsti o kojima èovjeèanstvo ovisi.Briga za ljude - Osiguravanje osnovnih ljudskih potreba za hranom,energijom i skloništem, u kontekstu štedljivog društva s ciljemkooperacije i meðusobnog pomaganja regionalno i globalno; pomoæ uoèuvanju kulturne raznolikosti, jeziène raznolikosti i slobode.pravedna raspOdjela - Odgovornost prema resursima, korištenje lokalnihresursa, dijeljenje viškova i ponovno investiranje u prijašnjanaèela. ŠtO je ekOselO?ekOselO je namjerno osnovana samoodrživa zajednica bilo u ruralnom,urbanom ili suburbanom podruèju. Ima stanovnike (èlanove) i upravljaèkustrukturu. Ekoselo ima sve aspekte namjerne zajednice, sela i zajenièkogstanovanja (Co-housing) te ima holistièki ekološki projekt kao svojcilj, bez obzira je li cilj postignut ili se radi na njemu. Ekoselasu nadahnuta raznim omjerima ekoloških, socijalnih i duhovnih odnosa.Svako ekoselo nastoji razviti model održivosti koji se poklapa savlastitim kulturnim, ekološkim i ekonomskim kontekstom. Ekosela suodrživi primjeri ljudskih naselja, u kojima se poštuju i cijene ljudskaprava i razlièitosti, te se život u njima odvija na naèin da ne štetiprirodi, veæ on postaje dio prirodnih ciklusa.Primjena permakulture u dizajnu objekata - lijevo: samonosiva krovna konstrukcija, ekoselo Friog Fro, Danska, foto Alex Cicelsky, Kibbutz Lotan; desno: orijentacija prema stranama svijeta i zaštita od sunca ljeti uz pomoæ vinove loze, ekoselo Gyurufu, Maðarska 3
 4. 4. Održiva gradnjaU održivoj gradnji koriste seraspoloživi lokalni resursi kaodrvo, slama, zemlja, kamen iotpad. Takvi ‘zeleni’ objektigrade se s ciljem da budu zdravii da opskrbe stanovnike osnovnimživotnim potrebama – hranom, vodom ienergijom, a za to koriste energijusunca, vjetra, biomase i sakupljajukišnicu sa krova. Takve graðevinepažljivo se dizajniraju uzimajuæi uobzir lokalne klimatske prilike iraspoložive lokalne resurse.Zbog velikog graðevnog lobija,gradnja kuæe postala je praviznanstveni pothvat, koji na krajuveæinom rezultira nezdravimèetverouglastim zdanjem, kojemožda i ima visoka izolacijskasvojstva, no osjeæaj u takvimnovogradnjama podsjeæa na ugoðaju zatvorenoj plastiènoj vreæici.Loš, neodrživ dizajn dovodi dopoveæanja potrošnje energenata, atime i do veæeg ekološkog otiskanjihovih stanovnika.Gradnja ima znaèajan utjecaj naokoliš, zbog èega je praksa zelenegradnje jako važna kako bi se tajutjecaj smanjio.Ukupni štetni utjecaj graðevneindustrije na okoliš teško jeizraèunati, jer treba ukljuèiti Primjeri graðevnih materijala: kamen,faktore kao što su eksploatacija ponovo korišteni otpad, drvo, zemljai transport sirovina, potrošnja i slama. Foto 1-3: http://flickr.com/ photos/earthshipkirsten4
 5. 5. energije za proizvodnju graðevnog otprilike 400 bala slame, èijamaterijala, emisije štetnih se cijena (najèešæe sa dostavom)plinova i graðevinski otpad. kreæe od 2,5kn do 10kn po komadu.Samo dijeliæ tih svih utjecaja na Ako raèunamo da nam za klasiènuokoliš može se prikazati u kolièini gradnju ciglom treba dodatnaugljik-dioksida, jednog od uzroka toplinska izolacija, ušteda jeefekta staklenika, koji nastaje može biti znaèajna. Postoje mnogiu procesu proizvodnje cementa. primjeri gradnje balama slame uZa dobivanje jedne tone cementa kojima vlasnici sami grade svojuproizvede se 814 tona ugljik- kuæu uz pomoæ prijatelja, štodioksida, bez uraèunatog vaðenja dodatno smanjuje troškove. Slamakamena i transporta. Ekološki ima odlièna izolacijska svojstvaotisak konvencionalne gradnje koja su skoro dvostruko bolja odèesto je prikazan manjim nego standarda za pasivne graðevine.što to zapravo jeste, dok je u To æe njenim buduæim stanovnicimajavnosti shvaæena cijena zelene donijeti dodatne uštede, jer æegradnje èesto previsoka. Èesta je troškovi grijanja biti znatno nižipretpostavka da je zelena gradnja nego u klasiènoj gradnji.mnogo skuplja od konvencionalne.Meðutim, na primjeru gradnje prakse u zelenOj gradnjibalama slame, koja je izolacija i Zelena gradnja spaja mnoštvokonstrukcijski materijal u jednom, praksi i metoda kako bi se smanjiomožemo izraèunati da za zidove i eliminirao utjecaj gradnjekuæe od 100m2 možemo utrošiti samo na okoliš i ljudsko zdravlje.4000kn. Za takvu kuæu potrebno je Efikasna zelena gradnja je mnogoLijevo: Pokusna žbuka sa slamom, vodom, piljevinom i vapnom; desno: pokusna gradnja sa drvenim kladama. Ekoselo u nastajanju u Blatuši 5
 6. 6. više od sluèajno sakupljenih tehnologija koji su prijazni okolišu.Zelena gradnja zahtijeva sistematsko praæenje utjecaja na okoliš svihživotnih faza resursa koji su ugraðeni, kako i praæenje potrošnjeresursa i štetnih emisija gradnje u svim životnim fazama objekta.Estetska strana zelene arhitekture ili održivog dizajna je filozofijada se gradi životni prostor koji je u skladu sa prirodnim znaèajkamai resursima koji okružuju mjesto gradnje. Postoji nekoliko metoda udizajniranju održivih objekata: koriste se specifièni ‘zeleni’ graðevnimaterijali iz lokalne sredine, smanjuje se kolièina otpada, optimizirajuse sustavi i koriste se obnovljivi izvori energije proizvedeni na samommjestu gradnje.Pasivna solarna arhitektura naziv je za metodu dizajniranja graðevina.Pasivne solarne graðevine su one koje su graðene tako da same djelujukao sakupljaèi i spremnici sunèeve energije. Radi se o maksimalnomiskorištavanju sunèeve svjetlosti na naèin da se objekt pravilnoorijentira prema stranama svijeta, da ima velike staklene površinena osunèanoj strani, da ima strehu i nagibe prozora postavljene nanaèin da ljeti sprijeèava ulazak sunèeve topline, da ima dovoljnuInterijer izgraðen od prirodnih i recikliranih materijala, ekoselo Dyssekilde, Danska i ekoselo Zaježka, Slovaèka.6
 7. 7. kolièinu termalne mase i dobrutoplinsku izolaciju. Pasivnasolarna arhitektura ne odnosi sena materijale koji se koriste,veæ samo na metodu dizajniranjakako bi optimalno koristile suncekao obnovljivi izvor energije.Kombinacijom zelenih graðevnihmaterijala i pasivne solarnearhitekture dobijamo graðevinekoje imaju znatno manji ekološkiotisak od onih klasiènih.U ‘zelene’ graðevne materijaleubrajaju se obnovljivi prirodnimaterijali kao što su to bambus,slama, klade i drvna graða izodrživo upravljanih šuma i kamen.U održivoj gradnji èesto se koristii otpad kao graðevni materijalkoji nije obnovljiv. Primjer zato mogu biti stare auto gume kojenapunjene zemljom predstavljajuodliène nosive zidove. Limenke istaklenke se mogu koristiti kaoispuna zidova, kako bi se smanjilaupotreba novo proizvedenihmaterijala. Pri korištenju otpadakao graðevnog materijala trebauzeti u obzir da se ne koristetoksièni materijali. Graðevnimaterijali bi trebali biti dobivenii proizvedeni u bližoj okolicigradilišta, kako bi se umanjilapotrošnja energije za transport. Primjeri prirodnih izolacijskihMaterijali koji imaju nizak utjecaj materijala: vuna, školjke i slama. Ekosela Svanholm i Fri og Fro, Danska.na okoliš koriste se gdje god je to Foto: Alex Cicelsky, Kibbutz Lotanmoguæe. Umjesto klasiène graðevne 7
 8. 8. izolacije kao mineralna vunaili stiropor koji su zahtjevniza okoliš, mogu se koristitimaterijali sa niskom komponentomhlapljivih sastojaka - recikliranogrubo platno, ovèja vuna, slama,piljevina ili celuloza. Kako bise sprijeèio posjet štetoèina,može se koristiti boraks (bornakiselina) ili vapno s kojim seizolacijski materijal miješa.Kao primjer zelenog razmišljanjau gradnji može poslužiti ponovnaupotreba materijala iz kuæa koje seruše. Kada se stare zgrade ruše, svakvalitetna graða se iskorištava,obnavlja i koristi npr. kao podneobloge. Graðevni kamen je takoðerpogodan za ponovnu upotrebu. Kakobi se smanjila upotreba novihmaterijala koji dodatno trošeenergiju za proizvodnju, mnogidrugi stari dijelovi mogu bitiponovo korišteni - vrata, prozori,police i namještaj. Kada se koristenovi materijali, zeleni dizajneritraže i koriste materijale kojise brzo mogu nadomjestiti. Dobarprimjer za to je bambus, kojise može koristiti veæ 6 godinanakon sadnje. Kada je to moguæe,graðevni materijal se uzima izsamog gradilišta. Ako se gradina šumovitom podruèju, graða izsrušenih stabala sa gradilišta semože koristiti kao konstrukcija. Izrada zemljanih cigli od vode, zemljeZemlja iskopana za temelje kuæe, i slame. Ekoselo Zaježka, Slovaèka8
 9. 9. može se koristiti za izradu graðevnog materijala: žbuke, cigle, æerpiæaili ispune za stare auto gume kojima se gradi zid. Kako bi se smanjilakolièina energetske potrošnje objekta, najveæu važnost treba pridodatiorijentaciji prema stranama svijeta. Pravilnom orijentacijom može seiskoristiti energija sunca koja zagrijava prostore zimi, dok se ljetikoristi ventilacijski sustav koji je smješten blizu zemlje ili u zemlji,kako bi svježi zrak hladio kuæu. Termalna masa skladišti toplinu prekozimskih dana zagrijavajuæi se od sunca i ispuštajuæi toplinu noæu, kakobi se temperaturna razlika dana i noæi svela na minimum. Termalna masamože služiti za grijanje kuæe zimi, a kao hlaðenje ljeti. Pravilnopostavljeni prozori omoguæuju optimalno korištenje danjeg svjetla.Dobra izolacija je vrlo važna za optimalnu strukturu održivegradnje. Dobro izolirani prozori i vrata smanjuju gubitke uenergiji i ujedno smanjuju potrebu za energijom. Ti dizajnerskialati nisu skupi da bi se primijenili, dok znaèajno smanjunjuPasivna solarna gradnja sa zelenim krovom, ekoselo Dyssekilde, Danska. Foto: Alex Cicelsky, Kibbutz Lotan 9
 10. 10. kolièinu energije potrebne za udoban stambeni prostor.Slijedeæi je korak grijanje i održavanje stalne topline kroz optimalizacijusustava hlaðenja i grijanja ugradnjom energetski efikasnih ureðaja.U usporedbi sa dobrim korištenjem pasivnih elemenata za hlaðenje igrijanje kroz primijenjeni dizajn, isti efekt kroz instalaciju ureðaja zagrijanje i hlaðenje je dosta skuplji i znaèajno povisuje cijenu graðevnogprojekta. Dobro promišljeni dizajn može znaèajno smanjiti troškove –jednom kad je zgrada dizajnirana kako bi bila energetski efikasna,moguæe je izbjeæi ureðaje za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju štovodi do stalnih ušteda. Kako bi se dodatno smanjili gubici, koristi sereciklirana toplina iz vruæe vode za potrebe zagrijavanja prostora.Toplinske pumpe koje koriste stalnu toplinu zemlje, energetskisu uèinkovitije nego drugi oblici grijanja i hlaðenja prostora.Na kraju, dobivanje energije iz obnovljivih izvora na samom mjestu objektakroz sunce, vjetar, vodu i biomasu znaèajno doprinose smanjenju utjecajaobjekta na okoliš. Proizvodnja energije je najskuplji dio u graðevnomprojektu. Kroz kombinaciju iskorištavanja energije vjetra, sunca ibiomase moguæe je osigurati neovisnost od klasiènih energetskih sustava.Unutarnje ureðenje od prirodnih materijala. Ekoselo Dyssekilde, Danska. Foto: Alex Cicelsky, Kibbutz Lotan10
 11. 11. Kvalitetna zelena arhitektura smanjuje otpad i gubitke energije, vodei materijala. U konstrukcijskoj fazi, jedan od ciljeva trebao bi bitišto manji nastanak otpadnog materijala koji odlazi na odlagališta.Dobro dizajnirana graðevina pomaže svojim stanovnicima da ne proizvodeotpad, na primjer, predviðanjem mjesta za kompostiranje u kuhinji,izgradnjom biljnog proèistaæa za sive vode, ugradnjom kompostnog wc-ai ugradnjom staklenika za cjelogodišnji uzgoj hrane i sadnica.Kako bi se smanjio utjecaj na podzemne vode, postoji nekoliko opcija.Sive vode (voda od tuširanja, pranja suða ili rublja), mogu bitikorištene za površinsko navodnjavanje a ukoliko se one tretirajubiološkim proèišæavanjem, mogu biti korištene za ispiranje wc-a ilipranje automobila i sl. Sakupljena kišnica u spremnicima takoðer semože koristiti u iste svrhe.Zelena gradnja koristi prednosti obnovljivih izvora, npr. koristisunèevo svjetlo kroz pasivne i aktivne solarne i fotonaponske tehnike,te se koriste biljke kao zeleni krovovi koji skupljaju i proèišæavajukišnicu. Mnoge druge ‘zelene’ metode mogu biti korištene, kao štoje korištenje šljunka za staze i parkirna mjesta, umjesto asfalta ibetona, kako bi se omoguæilo poniranje kišnice u tlo i time potaklaobnova podzemnih voda.zakOnOdavstvODa bi ljudi osigurali vlastiti krov nad glavom èesto uzimaju kreditekoji traju i do trideset godina. U vrijeme ekonomske nestabilnosti,Zajednièki rad na izgradnji kuæa metodom nabivanja zemlje u Maðarskoj i izrada žbuke zagradnju od bala slame u EIA centru, Bale. Što više prijatelja to je zabavnije i kuæa je brže sagraðena :) 11
 12. 12. takvi krediti postaju znatno psihièko optereæenje te nikako ne predstavljaju održivo rješenje temeljeno na brizi za ljude, za Zemlju i pravednu raspodjelu resursa. Bill Mollison, jedan od osnivaèa permakulture, rješenje vidi u suradnji ljudi, korištenju lokalnih materijala i manjem uplitanju zakona u podruèje gradnje: (Bill Mollison: PerMaculture - a Designer’s Manual, tagari PuBlications 1988.) “Neke od najšarmantnijih i klimi prilagoðenih kuæa na Zemlji izgraðene su bez bankovnih kredita, arhitekata, dobavljaèa, metala, ili betona. Izgraðene su u podruèjima gdje trgovaèka udruženja, graðevni inspektori, zdravstveni službenici i lokalna i državna vlast ne ometaju zajednice koje grade svoje kuæe da im budu skloništa. U sluèaju republike Èile (kao ekonomski sustav voðen od ‘struènjaka’) koja je stvorila vanjski dug od 12 milijardi USD u 1985. godini, siromašni stanovnici te države koji su radili bez kredita, zajednièkim snagama izgradili su objekteKuæice od bala slame: Vukomeriæ, vrijedne najmanje 11 milijardi USDLopatinec i Bale. Slama ima prednost u zabitim krajevima kroz lokalnušto je istovremeno graðevni materijali izolacija. Izolacijski faktor kuæe suradnju bez vanjskog zaduživanja.od bala slame je oko 0,13W/m2K, što je Zašto se to dogaða?dvostruko niže od standarda za pasivnu Kamen, zemlja, bambus, drvo, špaga, graðevinu. pletiva od šibe, opeka i crijep12
 13. 13. su vijekovima poznati izdržljivi dok je nezaposlenost višegraðevni materijali koje ljudi cijenjena od onih koji odabiru moækoriste. Ti materijali mogu biti kao metodu iskorištavanja.lokalno proizvedeni ako postoji Dobrobit bilo kojeg podruèja neenergija iz šuma i suradnja meðu leži u bankama ili gradovima, negoljudima. Cement, mort, suðe, u osnovnim resursima, vještinamacigle i crijep mogu biti lokalno i prirodnim sustavima kojeproizvedeni, ukoliko postoji peæ razvijaju ljudi koji tamo žive.”na drva za sušenje i peæenje.Ništa od toga ne zahtjeva novac, Zakon u Hrvatskoj ne poznajeukoliko ljudi zajednièki rade. alternativne graðevne materijaleStvarni razlog nedostatka kuæa tipa slame ili auto guma, te(kao i hrane) u svakoj državi ne prema Tehnièkom propisu za zidaneleži u novcu, veæ u ogranièavajuæoj konstrukcije, materijali koji sebirokratskoj praksi vlasti. koriste u gradnji, moraju bitiDržavno ili privatno vlasništvo certificirani. Za sada ne postoji(nasuprot zajednièkog vlasništva) legalan naèin da se dobije dozvolašuma, malih rudnika i zemljišta za gradnju kuæe uz upotrebuje naklonjeno državi ili alternativnih materijala. Premakorporativnom profitu, kako bi zakonu o Prostornom ureðenju ise podupirao razvoj veæinom gradnji, koji je stupio na snaguurbane, lijene birokratske klase, 1. listopada 2007. godine, savkoja zabranjuje korištenje tih proces od projektiranja do gradnjeosnovnih zemljanih resursa onim moraju voditi iskljuèivo osobe kojeistim ljudima koji rade kako bi ih ispunjavaju uvjete za obavljanjekoristili ili proizveli. tih djelatnosti. Ukoliko je objektImali smo ‘državnu službu’ koja bruto površine manje od 400m2se borila u ratu, ali ne sjeæam se ona/onaj koja/i gradi, za svojedrugih osim održivih plemenskih potrebe može jednom u pet godinazajednica koje su zahtjevale od sam/a projektirati i obavljatisvakog muškarca i žene da sudjeluju struèni nadzor graðenja ako jeu izgradnji nastambi i poizvodnji diplomirani inženjer odgovarajuæehrane. Zanimljivo, odreðeno nam struke ili inženjer odgovarajuæeje da ubijamo strance a nijeèemo struke i ima položeni struènipravo na održavanje života; ispit.nijedna vojska nije stvorena da U istom zakonu stoji (èl. 14.)gradi kuæe, sadi krumpire ili da “graðevinsko-tehnièke uvjetepošumljava za buduæe naraštaje, 13
 14. 14. za graðenje i uporabu graðevnih Svi zakoni, pravilnici i tehnièkiproizvoda koji se smatraju uvjeti vezani uz gradnju upovoljnijim za okoliš i za koje je Hrvatskoj navedeni su naradi toga prema posebnom zakonu http://www.mzopu.hr/default.predviðena moguænost smanjenja aspx?id=3715prihoda Državnog proraèuna od Iz uvjeta navedenim u zakonima,prometa roba i usluga, uz suglasnost sam svoj majstor ili majstorica neMinistarstva financija, propisuje smije uz pomoæ svojih prijateljaministar pravilnikom.” Ti uvjeti i prijateljica graditi svoju ekoza sada nisu objavljeni na kuæu snova bez režija iz drva,internet stranicama Ministarstva. slame i auto guma, kao što jePrema rijeèima jednog zagrebaèkog ova na slici... što znaèi da se sarhitekta, novi zakoni i pravilnici jedne strane na papiru promovirakoji su stupili na snagu, provode održivi razvoj, dok se s drugepolitiku kontrole i poticanja strane zakonima sprjeèava da sekupnje stanova u gradovima jer održivi razvoj uopæe zapoène.novim regulativama nije dozvoljena Prema navedenim zakonima potièesamogradnja. Graditi se smije se daljnje cjepkanje zajednice,samo na gradilištima do kojih vodi umjesto da se potencira stvaranjeureðena cesta tražnog profila ekosela a time i zdravije socijalnekoja ima lokacijsku dozvolu, a klime, u kojem je najveæe blagoprema novom pravilniku, samo 16 zemlja, znanje, raznolikost,poduzeæa zadovoljava kriterije da suradnja i zajednièko vlasništvo.bi bilo registrirano za graðenje. Ovakve kuæe od auto guma, po imenu earthship, potpuno su neovisne od konvencionalnih izvora vode, struje i grijanja. Dizajnirane su na naèin da optimalno koriste sunèevu svjetlost za zagrijavanje vode i dobivanje struje. Kišnica se hvata na krovu, provodi kroz proèistaæ te koristi za svakodnevne potrebe, dok se voda od pranja suða i sl. koristi za navodnjavanje staklenika za uzgoj hrane. Foto: http://flickr.com/photos/ earthshipkirsten14
 15. 15. sustainaBility in practice - also on the BEN web pages. sustainaBle BuildingNowadays the resources are The brochure ‘Sustainableslowly evaporating out of our building’ is a result of theunsustainable designed settlements project ‘Balkan Ecovillageinto the atmosphere and returning Network - Sustainability inin forms unfavorable for our Practice’ which is carried outexisting. It is time to re-think by the NGO’s GNAG from Vukomeriæ,about what we have to do and how, Kneja from Èakovec, and Centerto survive as a species. In this for Environment, Banja Luka. Morebrochure we talk about sustainable brochures about energy, food,building, sustainable in the waste, water and BEN are plannedsense that the whole process of to be published. The projectmaterial life cycle, building, „Balkan Ecovillage Network -and life cycle of the building do Sustainability in Practice“ isnot bring any harm to people and being implemented with a grant givenEarth, or have a minimal impact. through the Regional EnvironmentalThe photos, which fulfill theory Center for Central and Easternwith practical examples, are taken Europe’s SECTOR Programme.on workshops organized by Balkan This Programme is funded by theEcovillage Network members or Swedish International Developmentcome from ecovillages in Europe. Cooperation Agency (SIDA).Books, brochures, prospects aboutpermaculture, ecovillages and Marijana Lesar, Kneja, authordetailed practical guides couldbe downloaded or purchased throughthe web site of Balkan EcovillageNetwork (BEN) www.ekosela.org,from the GNAG web site www.zmag.hr or from the Kneja web sitewww.kneja.hr. More informationabout activities and workshopsin the area of permacultureand ecovillages could be found 15
 16. 16. Kneja 2008. Tisak ACT Printlab d.o.o.16

×