Your SlideShare is downloading. ×
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Ne islam message sheha
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Ne islam message sheha

255

Published on

Ne islam message sheha

Ne islam message sheha

Published in: Science
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
255
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. इस्लामकोसंदेश ( नेपाली - ‫ﺍﻟﻨﻴﺒﺎﻟﻴﺔ‬ ) ‫اﻹﺳﻼم‬ ‫رﺳﺎﻟﺔ‬ ‫مﺆﻟﻒ‬:‫الﺸ‬ ‫الﻜﺮ�ﻢ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫ﺒﺪ الﺮﻤﺣﻦ‬‫ﻴﺤﺔ‬ लेखः अब्दुरर्हमान अब्दुल कर�म अश् ‫ﺮﻤﺟﺔ‬:‫ﺎﻋلﻢ‬ ‫ﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن‬ अनुवादः मुहम्मद उस्मान आ ‫مﺮاﺟﻌﺔ‬:‫ا‬ ‫ﻋﻈﻴﻢ اﺪﻟﻳﻦ‬ ‫لﺸﻴﺦ‬‫ﺴﻠﻲﻔ‬ ‫ﺤﺪ ﺷﻤﻴﻢ أﺧﺮﺘ‬ संशोधनः शौख अजीमु��न अस् सल्फ मुहम्मद शमीम अख्त
 • 2. २ ‫ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ‬ ‫ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ‬ ‫ﺍﷲ‬ ‫ﺑﺴﻢ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺁﻟﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻧﺒﻴﻨﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺴﻼﻡ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺼﻼﺓ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﷲ‬ ‫ﺍﻟﺤﻤﺪ‬ ‫ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ‬ ‫ﺻﺤﺒﻪ‬ सम्पूणर ् �शंसा अल्लाह�को लागी हो। र दरूदो सलाम उनका महुम्म र उनका प�रवार र साथीहरुमािथ होस् अहले �कताब सम� के ह� कु राहरु अल्लाहले भन्नु भएक ो((भनीदेऊ! हे अहले �कताब एउटा यस्तो कुरा तफर ् आ जो ितमी र हामी �बच समान छ त्यो यो हो क� हामी अल्लह बाहेक कसैको उपासना नगर� उनीसँग कसैलाई साझेदार न बनाऊ र अल्लाह बहेक हामी मध्ये कसैले पनी अन्य कसैला पालनकतार् नठानोस य�द ितमीहरु �बमुख हुन्छ। भन्ने भनीदे ितमीहरु साक्षी क� हामी आज्ञाकार(मु�स्ल)ह�।))आले इमरान ६४ िनस्सन्देह इस्लाम धमर् नै हक र वास्त�वक धमर् हो �कनक� य हा�ो असल च�र�को मुता�बक हो यो यती �� धमर् हो जसमा कुनै �किसमको जट�लता र सन्देहजनकका कुराहरु छै र �त्येक व्य��लाई यो अिधकार क� न समझेका कुरा र मनमा उठने कुराहरु बारेमा �शन गन� िर जाऔं। यो �शनको उ�र �दने अिधकार सबैलाई �दएको छैन �कनक� सबैलाई आफनो धमर्को बारेमा जानकार� हुदैन। अल्लहले भन्नु भएको छ। ((भनी देऊ! मेरो पालनकतार्ले ई िचजहरु अबैध गरेका छन अशिललताका कायर्हरु चाहे त दृष्या हो वा आदृष पाप र सत्य �बरोध अित�मण कसैलाई अल्लाहको साझेदार बनाउन जस्का बारेमा
 • 3. ३ उनले कुनै �माण नै अवतरण गरेका छैनन ् र अल्लाहको बारे यस्तो कुराहरु भन्नु पनी जसका ितमीहरुलाई कुनै ज्ञ)) अल अराफ ३३ त ित �शनहरुको उ�र �दन त्यो व्य��लाई अिधका जसले आफ्नो धमर्को बारेम ज्ञ राख् अथार्त धमर्को �बशेषज्ञ अल्लाहले भन्नु भएको। ((अनी ितमीहरलाई थाहा छैन भन्ने �न् वाहकहरुलाई सोध)) अल नहल ४३ त्यसैले रसूल सल्लल्लाहु अलै�ह वसले धमर् सम्बन्ध जानकार� िलन त्यो व्य�� सीत हदैन भन्नु भो जसलाई � धमर् सम्बन्धमा जानकार� छैन �कनभने यस्तो व धमर् सम्बन्धी ग जानकार� �दए र मािनसलाई गुमराह बनाउछन ्। (हद�स) ((अल्लाहले धमर् सम्बन्धी जानकार� मािनस को हृदयबानदैन तर धािमर्क ज्ञालाई मारेर यहाँ सम्को रा�ो जानकार व्य�� समा� भई हाल। फे र� मािनसहरु अज्ञान वलाई आफनो �मुख बनाई हाल्। त्यस पिछ मािनसहरु त्यह� आज्ञा��सीत �शन गछ् उसले गलत उ�र �दएर मािनसहरुलाई गुमराह बनाउनको साथै आफै पिन गुमराह हुन्छन)) सह� बोखार� �जल्द१ हद�स संखया १०० इस्लाम धमर्मा समझने कुरै छैन जस मािथ हामी इमा �वशवास राख्छौ र हामी त्यो कुराको बारेमा �शन गनर् सक्दैन�। मािनसको समझ भन्दा बा�हर हुन। त्य गैबको (अदृश्य) कुरा हो। जसलाई अल्लाहले पन भन्नु भएको छैन �कन�क त्य स सम्बन जानकार� िलनमा लाभ छैन तर जुन गैब सम्बन्धी जानकार� िलनम हा�ो भलाई छ त्यसलाई अल्लाहले पिन बयान गएको छ्र आफनो नबी सल्लल्लाहु अलै�ह व सल �ारा पिन भन्नु भएको ।
 • 4. ४ तसथर् हामी पिन मानव हो हा�ो मनमा पनी �बिभन्न �किसमका �शन उठछ जसको उ�र हामीलाई जान्नु आवश्यक छ यसर� ित �शनहरको उ�र इस्लाम धमर्ले स्पग �दएका छन ्। उदाहरणहरु  य�द मािनसहरुको उत्पतीक(असल) को बारेमा �शन गछर्न भने अल्लहाले त्यसको उ�र कुरआनमा यसर� उल्लेख गनुर् भ छ।((िनस्सन्देह हामीले मनुष्यल ाई माटो को स (िनचोड) बाट सृ�ी गय� फे र� त्यसलाई �वयर्को थोपा स्वरुप एउटा सुर�क्षत स राखय� अनी �वयर्लाई �ढक्को रगत बनाय� र त्यस �ढक्को रगत मासुको ढल्लो नाय� अनी मासुको डल्लोलाई हड� बनाय� र हामीले त्यस हड�मा मासु चढा़यौ फे र� नयाँ ढाँचामा मानवको सृ�ी गय� अित बरकत यु� छन ् अल्लाह जो सव�त्म सृ�ीकता र् हु)) अल मोअमेनुन १२-१४  य�द अल्लाहको सम्पूणर् उत्पती मध्ये मािनसको दज महत्वको जानकार� रान ् चाहन्छौ भने कुरआनमा उल्ले�ख छन ्((र,हामीले आदमका सन्तानलाई सम्मािनत तुल्याएका छौ ितनीहरुलाई हामीले थल तथा जल दुबैमा सवार� �दान गय�। ितनीहरुलाई प�व� िचहरुबाट �ज�वका �दान गय� र हामीले सृ�ी गरेका धेरै िचज़हरु मािथ ितनीहरुलाई स्प� �धा �दान गय�।)) अल इसरा ७०  य�द अल्लाह�ारा रचीत संसारमा सम्पूणर् जीव �ाणी मध सबैभन्दा बढढो पावर र श� कसलाई �दयोको छ भने अल्लाहको यस आयत मा उल्ले हो। ((हो अल्लाह नै हुन जसले ितमीहरुका लागी समु�लाई अिधनस्थ ग�र�दए ताक� त्मा उनको आदेशबाट
 • 5. ५ ढुँगाहरु तैर�उन र ितमीहरु उन अनु�ह �ा� गर र कृ तज्ञ ह। उनले आफनो तफर ्बाट आकाशहरु तथा पृथ्वीका सबै चीजहरु तीनीहरुको अिधन्तामा ग�र�दएका छन् । िनस्सन्देह िचन्तन गन�हरुका लागी यसमा थु�ै िनशानीहरु छन)) अल जासीया १२-१३  य�द तपाई मािनसको सृ�� र अ�वष्कारको कारण जान् चाहन्छौ भने अल्लाह तफर्बाट यो उ�र पाउ(आयत) ((र, मैले �जन्न तथा मानवलाई केवल आफनो उपास्नाको लागी सृ गरेको छु। म ितमीहरुबाट कुनै जी�वका चाहदन� न यो चाहन्छ क� ितमीहरु मलाई खुवाउनु अल्लाह स्वम नै महान �वका तथा अती श��शाली छन ्।)) अल जार�यात ५६-५८  य�द तपाई यो संसारको संरचनाकतार् वा सृ�ीकतार्को उपास् मा� उसैको लागी �कन छ भन्ने �शन गछ� भन त्यसको उ�र कुरआनमा यसर� उल्लेख । (आयत) ((हे नबी भनीदेऊ! उनी अल्लाह एकला छन अल्लाह िनप�क्ष उनको के ह� सन्तान छन। न उनी कसैको सन्तान हुन् अनी केह� उको समक्ष छै)) र आफनो बारे अल्लाहले कुरआनमा अक� ठाँउम यसर� उल्लेख ग�रएको (आयत)((उनै �थम पिन हुन ् र अ�न्तम पिनदश्य पिन छन एवं गु� पिन र उनलाई �त्येक िचको ज्ञान छ।)) अल हद�द ३  य�द तपाई त्यो माध्यम बारेमा जान्न जाहन्छौ जसम हृदयको सन्तु�ी र आत्माको शा�न्त तथा बल भने त्यसको उ�र कुरआनमा यस �कार उल्लेख । (आयत) ((ित व्य��हरु जसल ईमान ल्याएका हुन र जसका हृदयले अल्लाहको स्मरणबाट संतु �ा� गछर्न र जानी राख अल्लाहको सरणबाट नै हदयहरु संतु� हुने गछर्न।)) अर राअद २८  य�द तपाई यस्त बाटोको बारेमा सोध्न चाहन्छौ जुन मु� तथा सफलताको मागर् हो भने कुरआनको जवा यसर� छ। आयत
 • 6. ६ ((पुरुष होस वा म�हला जसले ईमान ल्याएर सतकमर् ग हामी अवश्य नै उसलाई प�व� जीवन यापन गराउने छ र उनीहरुलेगरेका कायर्हरुको उ�म �ितदान �दान गन� छ)) अल नहल ९७  य�द तपाई यस्त व्य��हरुको बारेमा सोध्दछौ जस अल्लाह र कुरआनमा �वशवास राख्दैन भने त्यसक उ�र पिन कुरआनमा अल्लाहले यसर� �स्तुत गनुर्भएक। (आयत) ((र, जो मेरो स्मरणबाट �मुख हुन् उसको जीवन स�डणर् हुने र महा�लयको �दन हामीले उसलाई अन्धो बनाएर ठाँउछ�। उसले भिनन् हे मेरो पालनकतार् मलाई अन्धो पारेर �कन उठाय� जबक� पह�ले रा�ो देखने गथ�।)) ताहा १२४  य�द यस्त पूणर् धमर्को बारेमा �शन गरौ जसमा समस �वधानको व्यवस्था जुनले हा�ो समा�जक तथा व्य�गत जीवनको सफलता र संसा�रक तथा �लयपिछको �जवनको सफलताको ग्यारे�न्ट �दैछ भने त्यसको उ�र कुरआनम यस �कार छ। (आयत) ((आज मैले ितमीहरुको �दन(�जवन प�ती) लाई ितमीहरुका िन�म् पूणर् गरेको र ितमीहरु�ती आफनो अनु�ह पूरा गरेक छ अनी ितमीहरुका लागी द�न सरुप इस्लामलाई रोजेको छ)) अल माइदा ३  य�द हामी सत्य मागर्को �शन गरौ जुन सत्य मा अल्लाहका हुन भने त्यसकोजवाफ यो आयत हो।((र जसले इस्लाम बाहेक अन्य कुनै धमर् �हण गन खोज् उसको धमर् कदापी स्वीकाय हुनेछैन र ऊ आखेरत (�लोक) मा घाटा व्यहोन�हरु मध्ये हु।)) आले इमरान ८५  य�द मानव जा़तका परसपर सम्बन्ध बारे �शन गरौ अल्लाहका जवाब यस आयतमा उल्लेख((मानव हामीले ितमीहरुलाई एक पुरुष तथा ए क �ीबाट सृ�ी गय� र ितमीहरु �बिभन्न जाती तथा बंश बनाय� ताक� ितमीहर एक अकार्लाई िचन ्
 • 7. ७ सक वास्तवमा अल्लाहको दृ�ी ितमीहरु मध्ये सवार्िधक �ित� त्यो व्य�� हो जो ितमीहरु मध्ये सबै भन्दा अिधक ईश्भ।)) अल हुजुरात १३  य�द ज्ञान तथा ज्ञानीको सम्बन्धमा हामी अल्लाह जान्न चाहन्छ�भने त्यसकोउ�र यो आयत हो। ((अल्लाहले ितमीहर मध्ये ईमान लोभाएका र ज्ञान �दान ग�रएका व्य��हरुका दजार पान� छन ्।)) अल मुजादला ११  य�द हामी यो जीवनको अन्तबारे �शन उठाऔं भने त्यसक उ�र यो आयत छ। ((�त्येक �ालाई मृत्युको स्वाद चाखन पछर् र ितमीहरुलाई ित�ा णर् �ितदान महा�लयको �दन नै �दान ग�रने छन ् अनी जसलाई नकर ्बाट बचायो र स्वगर्मा परवेश गराईय त्यो िनशचय नै सफल भयो संसा�रक �जवन त केवल धोका को साम�ी हो।)) आले इमरान १८५  य�द मृत्यु पिछ �लोकको जवनबारे र आफनो नौलो सृ�ीबारे जान्न चाहन्छौ भन्ने हा अल्लाहबाट यो उ�र पाउने छ। आयत ((र उसले हा�ो लागी उदाहरण �दन थािलयो अनी आफनो सृ�� �बिसर्य� भन्यो िय सडेगलेका हाडलाई कसले जीवन पान ्र सक् भनीदेऊ ितनलाई उनैले जी�वत पान�छन ् जसले ितनलाई प�हलो पटक सृ�ी गरेका िथए उनी �त्येक सृ��का ज्ञातान ् जसले ितनीहरुका लागी ह�रयो बृक्षबाट आगो िनकाले अनी त्यसैबाट त ितमीहरु बाल्छ�। के जसले आकाशहरु तथा धितर् सृ�ी गरे उनी ितनी जस्तैलाई सृ�ी गन् समथर् छैन। �कन छैन ? उनी त महान सृ�ीकतार् तथा सवर्ज्ञा ह।)) यासीन ७८  य�द �लोकको जीवनमा हा�ो स्वीकायर् उपास्नाको िन� �शन गरौ त कुरआनको उ�र यो छ। ((िनस्सन्देह ईमानवाला तथ
 • 8. ८ अल्लाहको हुकुम बमो�जमकायर्कतार्को लागी अित रा� जन्नत जसमा उनी पाहुना हुन्छन।)) अल मुअमेनुन १०३-१०६  य�द �लोकको �जवनमा मािनसको स्थन र ठेगानाको िन�म्त �शन गछ� भन्ने दुईटै ठेगाना र स्थानको उल्ले। त्य स्वगर् व नकर हो ते�ो के ह� �बकल्प छैन। अल्लाहको भनाई यस �का र हो आयत((िनस्सन्देह अ�हले �कताब र मुश�रकहरुमध्ये कु� व्य��हरु नकर्को आगो मा होमी ने जहाँ ितनीहरु सदा रहने छन ितनीहर नै हुन ् दषटत्म �ाणी िनस्सन्देह जसले ईमान ल्य सतकमर् गरे उनीहरु नै सवर्�े� �ाणी ह यस्ता व्य��हरुको �तीद उनका पालनकतार् समक्ष सदा सवर्दा रहने बगैचाहरु जसको तलितरबाट नहरहरु बगीरहेका हुनेछन जहां उनीहुर सदा सवर्दा रहन छन ् अल्ला्ह उनीहरुसीतसन्न भएर उनीहरु अल्लाह सीत �सन भए यो उसको िन�म्त हो जो आफना पालनकतार्िसत डराउने ग।)) अल बैयना ६-८ �प्रय पाठ F. Filweas (एफ. फाईलवीयस) ले भन्नुभएको । के ह� �दन दे�ख यस्तो लेटरेचर �कािशत भैइरहेको । जसमा यूरोप र सम्पूणर प�ात मुलुकहरुम वहाँको मौजूदा धमर् र सा�हत्य �भाव�हन भईरहेक छ। त्यसैले गदार् उहाँबाट मु�� पिन आवश्यक । अब यो व�व्य मध्यनज र हामी ईसाई धमर्को संकट र क�ठन समझन ् सक्छ� तर इस्लाम धमर् एक्लै एउटा यस्तो धमर् हो यूगको साथसाथै �हड्नमा समथर्न पिन र सबै �शनको उ�र संतोषजनक �दनमा सक्षमपिन। �प्रय पाठ
 • 9. ९ मेरो यो भनाई सत्यतामाआधा�रत हुदैन। क� आज धेरै जसो मुसलमानहरु इस्लािमक सं�वधान र वहको सह� ज्ञानबाट धेर टाढा छन ्। �कनक� आज धेरै जसो मुसलमान आफनो व्य��गत जीवनमा पनी इस्लािमक ज्ञानबाट धेरै टाढा़ छन्। इस्लाम यस्त होईन क� के ह� उपासना र मा� बतर् बस्ने धमर् हो बरु इस्लाममा अ�कदा (आस्थ) र के ह� उपासना र व्य��गत तथा सामा�ज जीवन व्य��त गन� पुरा िनयमकाननको धमर् हो। अतः इस्लाम धम पनी हो। र हुकुमत (शासन) सरकार चलाउने व्यवस्था पिन । यसै कारणले कुनै महान व्य��को भनाई । इस्लाम कस्तो रा�ो धमर् व्यवस्था हो केह� बु���जवी बसेर छलफल पिछ इस्लािमक सं�वधान िशक्षाई लागु गथ� र अल्लाहले पिन हा�ो लाग यसको ब्याख् कुरआनमा यसर� �े�रत गरेको छ। आयत ((हे सन्द�ा मािनसहरुलाई अल्लाहकोमाँग तफर ् तत्वदता एवं सदउपदेशको माध्यमबाट बोला र ितनीहरुिसत सव�त�रकाले तकर् �बतकर् ))अल नहल १२५ J.S.Restler (जे.स. रेसलर) ले आफनो पुस्तक अरबी संस्कृि(कल्च) को भूिमका लेख्दै लेखनुभएको । �क इस्लाम शब्दक ३ मतलब हामी सम्झन सक्छौ 1_इस्लाम एउटाधमर् हो 2_इस्लाम सरकार चलाउने व्यवस्था 3_इस्लाम एउटा पुणर् कल्(संस्कृि) हो। िनस्सन्देह इस्ला अ�कदा, उपासना, कल्च र त्यसक तािलममा रसूल सल्लल्लाहु अलैह� व सल, मािथ अवत�रत दे�ख आजसम्म के ह� फे रबदल भएन तर मु�स्लम समाज आफनो पोर�पोर�को संस्कृितक �भावले बदल्दै गए। यो इस्ला म को कमी हन मुसलमानहरुको गलती हो
 • 10. १० एउटा उदाहरणबाट पिन हामी यो कुरा सम्झन सक्छ�। हामी एउटा मिसन �कन्छु साथै एउटा गाईड बुक पिन पाउछौ जसमा �योग गन� त�रका ले�खराखेको हुन्। अब य�द हामी गल्ती गछुर मसीन काम गद�न। गल्तीको �म्मेवार को हुन। अब यहां ३ वटा सम्भावना हुन। 1_व्य��ले गाईडबुकमा ले�खएको स�ह त�रकाको �योग गन् सके न। 2_व्य��ले गाईडबुकमा िल�खएको पुणर् त�रकाको �योग गन सके न। 3_व्य��ले गाईड बुकमा ले�खएको त�रका सम्झ सके न। अ�न्तम �स्थतीम ा मािनसलाई मिको कम्पनी तफर ् रुजु गनुर्। ताक� फे र� स्प� जानकार� पाओस। यो इस्लाममािथ �फट आउने उदाहरण हो। इस्लामबारे जानकार� खोज ् चाहनेलाई इस्लामको मुल �कताब कुरआन बाट जानकार� िलनुपछ् जसर� हामी �वरामी हुन्छौ भने डाकटरसँग सल्लाह िलन्छौघर बनाउने बेलामा ई�न्जियरसँग भेट्छ�। यसर� �द (धमर) जान्न चाहनेलाई �दनको जानकारसँग भेट्नुपछ। यो सानो पुस्तक पने सबै पाठिसत म अनुरोध गछुर् क� आफन धािमर्क भावनाला छाडेर िनष्पक्ष भईनु र रा�ो िनयतले वा�स्त�कता जान्नको लागी पढ़नु। गल्त टुिगंयाउने वा साम्�दाियक भावनाले पढ़दाखेर� सत्यताको सम्भावाना धेरै घट्दै ज। यसै खालको मािनसहरुको सन्दभर्मा अल्लाहको यो भनाई हो। आ ((र जब ितमीहरुलाई अल्लाह �रा अवत�रत धमर्को अनुसरण गनर् भिन। तब ितमीहरु भन्छन हामी त त्यसैको अनुसरण गन� छ�। जसमािथ आफना पुरवजहरुलाई पएका छ�। के ितनीहरु आफना पुखार्हरुकै अनुस गन�छन ् । चाहे ितनीहरुले कित पिन बु�� नपुराएका होऊन र नस�मागर् नै �ा� गरेका होऊन)) अल बकरह १७०
 • 11. ११ �कनक� आजको यूगमा पढे़लेखेका सोच�बचार गन� मान्छे त्य हो जस्ल आफनै बु���बबेले सोच् र सम्झबु िलएर मा� मान्। सह� जानकार� भएपिछ त्यसलाई अक�सग पिन शेयर गनुर्पछ। मलाई यो स्वीकायर् क� म यो �वषयका हक पुरा गन ्र सक्दैन� र यो सानो पु�स्तका यस्तो खालको ठूलो �वषयको लागी उपयु� पिन छै �कनक� ईस्लाम धमर् जसर� मैले भने धमर् तथा संसारको स समस्याको समधान र दुबैको सबै साम�ीको स�म्मिलत । यसको लागी धेरै ठूलो �वस्तृत खण्डमा आधा�रत पुस्तकको आवश्यक। तर यो �दनको वास्त�बकताका व्यापक स्तरमा जा चाहनेहुरको लागी साच�को काम गछ्। आज यदाकदा हामी सुन्न र हेनर् सक्छु हा�ो कुनै कुनै कानुन इस्लामक कानून जस्तै नै । तर हा�ोलािग �वचारिनय �वषय यो हो क� त्य कानून हामी अ�हले बनाई राखेको छ। र इस्ला १४०० वषर् अिध नै दे�ख त्यो कान ल्याएको र उसको बमो�जम कायर्रत । जुन समुदाय वा सरकारले इस्लाम जस्तो िनयम कानन कुनै खास क्षे�मा ल्याएका छन्। यो टाढा छैन �क आम क्षे�मा पि ल्यओस ्। यो इस्लामको उदयको प�हलो क्षण हो। गैर मु�स्लमको तफर्बाट �जनको चाहना र तात्पयर् बेग्लै हुन ्। कुनै वास्त�वकता जान्नको लागी केह� तकर् �बतकर ्को ल , के ह� इस्लामीक �ा�न्त रोक्नको लागी इस्लामको एस�ट�ड गद�को छन ्। अब्दुरर्हमान अब्दुल कर�म अश् पोस्ट बोक/ 59565
 • 12. १२ र�याद़/ ११५३५ सऊद� अरबीया इस्लाम धमर्कोमूल �सद्ध रसूल सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्ल अ�न्तम हज्जको िमनाम सम्बोधन् गद� भन्नुभयो((के ितमीहरुलाई यस �दनको बारेमा के �ह थाहा छ? उनीहरुले भने अल्लाह र त्यसको रसूललाई अिधक थाहा हुन्। रसूल सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्लमले भन्न यो �दन हुमर्त (धािमर्क प�व) को �दन हो। फे �र भन्य के ितमीहरुलाई यस सहरको बारेमा थाहा छ। उनीहरुले भन्नु भऐ अल्लाह र रसूल सल्लल् अलै�ह वसल्लमला अिधक थाहा हुन्। भन्नुभए त्यो हुमर्तको स हो। फे �र भन्य के ितिमहरुलाई यस म�हनाको बारेमा थाहा । उनीहरुले भने अल्लाह र त्यसको रसूल सल्लल्लाहु अ वसल्लमलाई न अिधक थाहा हुन्। भने यो हुमर्तक (प�व�ताको) म�हना हो। फे �र भन्नुभ िनस्सन्देह अल्लाहले ितरुमािथ ितमीहरुका रग, माल र सम्मान(ईज्ज़) ित�ो यो �दन जस्तै यस म�हना र यस सहरको हुमर्त जस्तै नै हरा(अवैध) गरेको छ।)) सह� बोखार� �जल्द५ पु� २२४७ हद�स संख्या५६९६
 • 13. १३ तर इस्लामका मौिलक �वशेष्ताहरुमध्ये यो हो �क ज, माल, सम्मा, मूख , सन्ता, कमजोर र मज्बुरहरुको रक्षा र स गरौः-  अल्लाह तआले मानवीय ज्यानहरुमािथ अत्याचार गन िनषेिधत हुनको बारेमा भन्नुभको छ।((अिन, अल्लाहले अवैध ठहयार्एका ज्यानलाई न्यायोिचत कारण �बना नमार र अत्याचारपू मा�रएका (व्य��क) अिभभावकलाई हामीले �ितहत्याको माग गन� अिधकार �दान गरेका छ�।)) सूरह अल्-इ�ा ३३  र इज़्ज़त र सम्मानमािथ अत्याचार गन� िनषेिधत हुन्को बारेमा भन्नुभको छ।((र, व्यिभचारको न�जक पिन नजाऊ �कनभने यो अित नलरज्जपूणर् कायर् तथा कुमागर्)) सूरह अल्-इ�ा ३२  र अल्लाह तआलाले मा र धनमािथ अत्याचार गन�को हरा (अवैध) हुनेको बारेमा भन्नुभको छ।((ितमीहरु क अकार्का सम्प� अनाहकमा नखाऊ)) सूरह अल ्-बक़रह १८८  र अल्लाह तआलाले मूखमािथ अत्याचार गन�को हर (िनषेिधत) हुनेको बारेमा भन्नुभको छ। ((हे आस्थावानहरु ! म�दरा, जुवा, थान, तीर (हानेर भाग् प�ा लगाउने कायर) यी सबै ��णत शैतानी कायर्हरु हुन्। ियनबाट बच ता�क सफल हो)) सूरह अल ्-माइदा ९०  र अल्लाह ताआलाले सन्तान र �प�़ढहरुमािथ अत्याचा हराम हुनेको बारेमा कथन हो।((तर, जब उसलाई स�ा �ा� हुन् तब ऊ धत�मा �वध्वंस मच्चाउन अिन खेती ए (मानव तथा पशुको) वंशलाई �वनाश पानर् स��य रहन। र अल्लाहले �वध्वंश म पराउँदैन।)) सूरह अल्-बक़रह २०५  र मानवहरुमध्ये कमजो़र मािनसहर अिधकारहरुक बारेमा अल्लाह तआलाले भन्दै
 • 14. १४ क- माता�पताको अिधकारको बारेमा अल्लाह तआलाको कथन होः((र,ित�ा पालनकतार्ले िनणय ग�र�दएका छन ् �क ितमीहरु उनीबाहेक कसैको उपासना नगर माता�पतासँग रा�ो व्यवहार गर। य�द ती दुवैमध्ये एक वा दुवै ित�ो उप�स्थितमा बृ�ावस्थामा प भने उनीहरुलाई -उफ- सम्म नभ, न उनीहरुलाई हप्काऊ ब उनीहरुिसत आदरपूवर्क कुरा ग)) सूरह अल ्-इ�ा ३२ ख- अनाथको अिधकारको बारेमा अल्लाहको भनाई हो((अतः ितमी (पिन) अनाथलाई नसताऊ।)) सूरह अज ्-जुहा ९ र अनाथको सम्प��को सुरक्ष गन�को बारेमा भन्। ((अनाथको सम्प��को न�जक पिन नजाऊ उिचत त�रकाले बाहे; यहाँसम्म �क ऊ आफ्नो प�रपक्वताको उमेरमा पुगोस)) सूरह अल्-इ�ा ३४ ग- सन्तानको अिधकारको बारेम अल्लाह तआलाले उल्ले गनुर्भएको छ ((र िनधर्नताको आशङ्काले आफ्ना सन्तानको ह नगनुर् �कनभने ितमीहरुलाई र उनीहरुलाई पिन हामीले नै जी�व �दान गछ�।)) सूरह अल्-अन्आ़म१५१ घ- रोगीहरुको अिधकारकोबारेमः रसूल ल्लल्लाहअलै�ह वसल्लमले भन्नुभको छ् ((कै द�हरुलाई मु�� गर�। र भुखाहरुलाई खान खुवाउनुस ्। र रोगीहरुलाई देखरेख गर�)) सह� बोखार� �जल्३ पु� ११०९ हद�स संख्या२८८१ ङ- कमजो़रहरुको बारेमा रसूल सल्लल्लाहु अलै�ह वसलको भनाई हो। ((हामीमध्येत्य व्य�� होइन जुन फ्नो भन्दा बडा़को सम्म गद�न। र स्यानोहरुमािथ दया र ��� गद�न। र जुन रा�ो को आद �दन्दैन। र नरा�ोबाट रोक्दै)) सह� इब्ने हबान �जल्२ पु� २०३ हद�स संख्या४५८
 • 15. १५ च- र ज़रुरतमन्दहरु अिधकारको बारेमा अल्लाहको भनाई हो। ((र िभखार�लाई नहफ्का)) सूरह अज ्-जुहा १० र रसूल सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्लमको भनाई हो। ((जुन आफ्ना भाईहरुको रुरत पूरा गन�मा हुन अल्लाह त्यसोको जरुरत पू गन�मा हुन्।)) सह� मु�स्लम �जल४ पु� १९९६ हद�स संख्या२५८० इस्लाममा आत्माकोभू�म इस्ला आफु भन्दा अि आएको अक� आकाशीय धमर्हर जस्त नै हो। र इस्लमा त्यो �वशेष, आस्था र अ�कदाहरुक सम्मान गद आफ्ना अनुसणर्कतार्हरुमािथ यो अिनवायर् गर �क उनीहरु यसमािथ ईमान र �वशवास गर�। र यसमािथ काय पिन गरौ। र त्यो ितर मानवहरुको �बना जोरजबजर्�स्तको िनमन्�न अल्लाहक यस कथनमािथ कायर्�रत भएर। (('इस्ला' धमर्मा कुनै जबरजस्ती छैन। पथ��ताबाट मागर्दशर्न स्प�रुपमा अलग भइस छ।अिन िन�य नै जसले तागूत (सीमोल्लङ्नका) लाई अस्वीकार गय� र अल्लाहमािथ ईमान ल्यायो त्यसले यस्तो भ सहारा समात्यो जो क�हल्यै टुट् छैन ्। र, अल्लाह सवर्�ोता तथ सवर्ज्ञ छ)) सूरह अल ्-बक़रह २५६ र इस्लामल आफ्ना अनुसणर्कतार्हरुलाई त्योितर रा�ो तर� िनमन्�न �दनेको आदेश �दएको हो। अल्लहाको कथन हो ((हे सन्दे�!मािनसहरुलाई अल्लाहको मागर्तफर् तत्वदिशर्ता एवं सदुप माध्यमबाट बलाऊ, र ितनीहरुिसत सव��म तर�काले तकर्�वतक गर।)) सूरह अन्-नहल् १२५ इस्लाममा �वशवास �दलाउने मौिलक धारना र आदेश हो। �नभने जुन जबरजस्तीमािथ िनभर्र हु। त्यस व्य��को मूखबाट यस्तो कु िनस्कनछन् जुन त्यसको मन्को �बरुध । यो कपट� (नेफाक) नै
 • 16. १६ हो। जसबाट इस्लामले बच्नेक आदेश �दएको हो। र त्योलाई ठूला कुफ़्फ़र करार �दएका हुन। अल्लाह तआलाले भनेको हो।((िनस्सन्देह मुना�़फक़ह (कपट�हर) नरकको सबभन्दा तल्ल खण्डमा होिमनेछन् र ितमीले ितनीहकालािग कुनै सहयोगी पाउने छैनौ।)) सूरह अन्-िनसा१४५ उपास्नाहरुकमैदानमाः इस्लामले कतर्व,व�व्य र �व�ासीय उपास्नाहरुको एउटाहलाई �स्तुत गरेको छ तर �व�ासीय उपास्नाहरु माथी इस्लाम स्तम्भहरु काय। जसर�के तलमा उल्ले छ। १- अल्लाह माथी �व�ास गन� अथार्तः अल्ल तआलाको वहदानीयत (एकता) ितन �वषयहरुमा अनुवायर् मान्नु प। १- �भुत्व र पालनकतार् म एउटा अल्लाहलाई मान्ने र उनक अ�स्त्वक (वजूदको) स्वीकार गन� र उनी एकलै सम्पुणर् संसार सृ��कतार र रचियता छन,। र उनी यस संसारको मालीक हुन्, जे चाहन् गछ्। र वाँहालाईनै यस संसारलाई पुणर्रुपले चलाऊँ। त्यसको आदेश �बना केह� हुदैन। र वहाँ लाई न चाहदा के ह� �ा� हुदैन। अल्लाहको कथन हो( सावधान ! सृ�� उनकै हो र आदेश पिन उनकै । अल्लाह बरकत यु�(मंगलमय) छन, जो सम्पूणर् जगत क
 • 17. १७ अअराफ(५४) र अल्लाहको मािलक हुन,।) सूरह अल- व्याख्या यस्प गछ् �क सृ��कतार मा� एउटै ऊनी अल्लाह नै हो। र उनको कोह� साझेदर छैन। अल्लाहले भन्नु भऐको ह((अल्लाहले न कसैलाई पु� बनाएका छन, न उनकासाथ अन्य कोह� पूज्य नै रहेक छ। यस्तो भएको भ, �त्येक पूज्य आफ्नो सृ��लाई िलएर अिलग् िथयो र ितनीहरु एक अकार्माथी जाइलागने िथए। अल्लाह कुराहरुबाट प�व� छ,जुन ितनीहरु वणर्न गन� गछर)).सूरहअल- मुअिमनून(९१) २- पूज्य मा� एउटा अल्लाहलाई मान्ने र यो ठ �व�ास गन� �क अल्लाह� सत्पुज्य हो । उनी बाहेक कोह� इर छैन,। र अल्लाह बाहेक कसैको पूजा गनर् जायज़ होइन। र अल्लाह बाहेक कसै अ सीत दुःखबाट छुटकाराको लागी �ाथर्ना गन� र उनी माथी नै �व�ास गन� जायज़ (वैध) होईन। र सम्पुणर् �कसीमको पूजा तथा उपासन उसै एक अल्लाहको लागी हो। अल्हको भनाई हो। ((र हामीले ितमीभन्दा प�हले जित पिनरसूल पठाय� उनीहरु सबैलाई यह� वहृ(आकाशवाणी) गय� �क म बाहेक अन्य कोह� पूज् छैन। अतः के वल मेरो उपास्ना गर)) अल अन्बया२५ ३-अल्लाहको नाम एवँ गुण्वाचकह(�वशेषताहर) मा एकलै मान्न,र यो �व�ास (ईतेकाद) गन� �क अल्लाह�को लागी प�व� नाम र महान �वशेषताहरु छ,। र उनी सम्पूणर् द,एवँ कमी(�ु�ट) बाट प�व� छन, अल्लाहको कथन हो(( अल्लाहका रा�ा नामहरु , र, उनलाई उनकै नामबाट पुकान� गर अिन ती व्य��हरुलाई छो�डदेऊ जो उनक नामहरु�ा� दुष्ता देखाउँ,। ितनीहरुले गन� गरेका कायर्को सजा ितनीहरुले चाँडै नै पाउनेछ). सूरह अल आअराफ(१८०).
 • 18. १८ त्यह� नाम साबीत गरछ� जुन तर हामी अल्लाहकोलागी गुनवाचक नामहरुलाई अल्लाहले आफ्ना लागी साबीत गरेको ह अथव हा�ो दू�व सल्लल्लाहु अ�ह व सल्लमबाट जसको सबूत पाइन्। र,सृ�� मध्ये कोह� अल्हको अनुरुप छै, अल्लाहको कथनहो((अल्लाहजस्तो अरु को ह� छैन र उनी सवर्�ोता एवं सवर छन,।)) सुरह अश्शुर(११) २- देवदू�वहरु(फ�रश्तहर) माथी इमान (�व�ास) लेआउनेः यो �व�ास गन� �क अल्लाहको लागी धेरै देवदू�हरु छन ऊनीहरु को संख्या अल्लाहलाइ नै थाह। र उनीहरु अल्लाहक चाहनाहरुलाई पुरा गछर ्न्। एंव यो संसार रेख देख गन�मा उनीह आकाश र पृथ्वीमािथअल्लाहको आदेश अनुसार िनयु� छन। इशवर –अल्ला-को कथन होः((र, मािमला सुव्यव�स्थत ढङ्गले प�रचा गदर्छन।)) सुरह अन ् ना�़जआत आयत(५) र, जस्तो क� अल्लाहको कथन हो ((अिन ठूलो कायर् को �वतरण गछृ र्)) सूरह अज,-जां�रयात(४) नुर� सृ�ीहरुको बारेमा ह�ो ईश्दू�को भनाई ।((फ�रश्ताहरुको सृ� नुर बाट भऐ र �जनहरुको सृ�ी आगो बाट भऐ। र आदमको सृ�ी माटो बाट भऐ जसको �वश्षता ितमीहरुको लागी उल्लेख ग�रसके छौ।)) सह�ह मु�स्ल,हद�स संख्या२९९६- उनीहरु अश् (ग़ैबी-अंतधार्) संसार मध्य हुन्। र ऊनी नुर� सृ�ीहरु छन हा�ो आँखा उनीहरुलाई हेनर् सक्दैन। र अहले उनीहरुलाई �विभन्न रुश्य र अदृश्य ईख्तीयार गनर्को
 • 19. १९ �विभन्न श�� (कुदरत) �दऐको छ , जसर�के हा�ो �भुले �ज��ईल अलै�हस्सलाम को बारेमा खबर द�ऐको हो। �क वाँहाले मानीसको रुपमा मयर्म अलै�हलाम ितर आऐ। अल्लाहको भनाई होः((अिन, ितनीहरुिसत पदार् ग�रन्।, हामीले उनीसमक्ष आफ् आत्म (�ज�ईल फ�रश्त) लाई पठायौ अनी मयर्मसमक्ष पू मानवको रुपमा �कट भए।उनले भिन न-य�द ितमी ईशभय राखने व्य�� हौ भने म ितमीबाट अत्यन्त करुण(अल्ला) को शरण चाहन्छ। उनले भने-"म ित�ै पालनकतार् को फ�रश्ता हुँ। ितमीला एउटा प�व� छोरा �दान गनर् आए को हुँ")) (१७-१९- सूरह मयर्) र एक चोट� ईश्दू सल्लल्लाहु अलै�ह वसलले उनलाई अस्ली रुपमा हेरे। जुन रुपमा अल्लाहले उनलाई सृ�ी ग, उनको छौ सय (६००) पखेटाहरु िए।(सह� बोखार� �जल्द४ हद�स संख्या४५७५) र, यीनी फ�रश्ताहरुको परहरु प नी । कसैको दुईवटा र,कसैको ितनवटा छन ्। र कसैको यस भन्दा बढ� हो। अल्लाहले भन् भयो। ((सम्पूणर् �शंसा आकाशहरु तथा पृथ्वीका सृ��कतार् -दुई, तीन-तीन एवं चार चार पखेटा भएका फ�रश्तहरुलाई सन्देशवाह बनाउने अल्लाहका लािग हुन्। अल्लाह आफ्नो सृ��मा जे चाहन् वृ�� गछर्न्। िनस्सनदेह अल्लाह हरेक कायर्को सामथ्� रा।)) (सूरह फाितर १) र उनको अक� हाल खबर.. ऊिनहरको लागी पिन के �ह खास (िनधार्�र) समय छ्। जसमा उनीहरु अल्लाहको रण, पूजा, �शंसा र, तसबीह (गुणगान) मा मगन्हुन्नुछन्अल्लाहको कथन हो।((उनीहरु रात�द(अल्लाहको म�हमागान गछर्न, िनरुत्सा�हत हुँदैनन)) सूरह अल-अ�म्बय-२२
 • 20. २० अल्लाह तआलाले उनीहरुला आफ्ना पूजा र �ाथर्नाको लाग सृ�� गरेको हो। जसर� ईशवरले भन्नु हुन। ((आफू अल्लाहका एक सेवक हुनुमा मसीह क�हल्यै अपमान ठान्दैनन् र िनकटवत फ�रश्ताहरु पि)) सूरह अन्-िनसा १७२- र, उनीहरु अल्लाह र उनका रलहरु �बच देवदू� हु�न्थऐ अल्लाहको कथन हो((यसलाई इमान्दार फ�रश्त(�ज�ईल) ले िलएर अवतीणर् भएका हु, ित�ो हृदयमािथ त�क ितमी मािनसहरुलाई सचेत गन�हरुमध्ये होऊ। यो स्प� अरबी भाषाम।)) सूरह अश ्-शुअरा १९३-१९५- र,अल्लाहको आदेश अनुसार कायर्हरुको अन्जाम द�न छ अल्लाहको भनाई । ((ितनीहरु आफूमािथ रहेका रबिसत डराउँछन् र ितनीहरु लाई जे आदेश �दइन त्यह� काम गन�गछर ्।)) सूरह अन्-नहल् ५०- र, ियनी फ�रश्ताहरु अल्लाहको पु� होईर ऊनीहरुको �ेम ,सम्मान र आद गनर अिनवायर् हो। अल्लाहको कथन ह((र,ितनीहरु भन्छन्"करुणामय(अल्ला) ले पु� �हण गरेका छन ्।"(होइन) उनी प�व� छन ्। फ�रश्ताहरु त अल्लाहका �ित भ� हुन ्। ितनीहरुकुरामा उनीभन्दा अगा�ड जाँदैनन् र उनीहरु उनकै आदेशक पालन गछर्न)) सूरह अल-अ�म्बय२६-२७- र,उनीहरु अल्लाहको बराबर, ऊन को साझीदार� पिन होइन,अल्लाहको भनाई हो।((र,त्यस व्य��ले ितमीहरुलाई फ�रश्त तथा नबीहरुलाई –रब- बनाऊ भनेर कदा�प भन्ने छैनन् के एक नबीले ितमीहरुलाई आज्ञाका (मु�स्ल) भएपिछ कु� (अस्वीका) गन� आदेश �दन सक्छन् भन्ने कुरा सम्भ)) सूरह आले इमरान् ८० ऊनी फ�रश्ताहरुको नाम र ऊनीहरु को कायर्को बारेमा अल्लाहले लाई खबर गरेको उदाहरणः
 • 21. २१  �ज�इल अलै�हस्सलाम आकाशवाणी (वह�) कोलागी िनयु� छन ्। अल्लाहको कथन हो((यसलाई इमान्दार फ�रश्त(�ज�ईल) ले िलएर अवतीणर् भएका हु, ित�ो हृदयमािथ ता�क ितमी मािनसहरुलाई सचेत गन�हरुमध्ये ह)) सूरह अश ्-शुअरा १९३  िमकाइल अलै�हस्सलाम वषार् र घ (�बरुव) माथी िनयु� छन ्। अल्लाहको भनाई हो। ((जुन –का�फर- अल्ला, उनका फ�रश्ताहर र उनका रसूलहरु तथा �ज�इल एवँ मीकाईलको श�ु , अल्लाह पिन(त्यसत) का�फरहरुका श�ु हुन्)) सूहर अल्-बकरह्९८  मिलकुल मोत (मृत्युको फ�रश्) अल्लाहको कथन हो। ((भिनदेऊ-" ितमीहरुमािथ िनयु� ग�रएको मृत्युको फ�रश्(देवदूत) ले नै ितमीहरुको �ाण िलन अिन ितमीहरु आफ्ना पालनकतार्त फकार्इनेछौ)) सूरह अस्-सज्दह११-  इ�फ�ल अलै�हस्सलाम मृत्यु पिछ �हसाबकोलागी स (नरिसघ्ङ) फु�कनेमाथी िनयु� छ। अल्लाहको कथन हो((अिन जब सूर (नरिसघ्ङ) फु�कनेछ तब ितनीहरुबीच न कुन नाता कायम रहनेछ न एक अकार्लाई सोधपु गन�छन ्।))-सूरह अल्-मुअिमनून १०१  मािलक अलै�हस्सलाम नकर्को खा�ज़ (कोष्) हो। अल्लाहको कथन हो। ((र, ितनीहरुले िचल्लाएर भन् ने -" हे मािलक! ित�ा पालनकतार्ले हामीलाई समा� नै ग�र�दऊन्" उनले जवाफ �दनेछन ्-"ितमीहरु त सदा यसैमा रहनुपछ।")) सूरह अज्ज़ु�ु-७७-  ज़बायण नामको फ�रशताहरु नकर्वासीहरुलाई कठोर यात �दनेकोलागी िनयु� छन ्। अल्लाहको कथन हो। ((अिन बोलाऔस ्
 • 22. २२ आफ्ना समूहलाई। हामी पिन (नरकका) फ�रश्ताहरुला डाक्नेछ�)) सूरह अल –अ़लक-१७-१८  र, सम्पुण मािनसहरुसग दुई-दुई फ�रश्ताहरु छन्। एउटा पूण्, अक� पाप िलखनको लागी िनयु� छन ्। अल्लाहको भनाई हो((र, याद राख दुई जना लेखनदास त्यसका दायाँ र बायाँ बसी हरेक कुरा ले�खरहेका छन ्।(मािनसले) मुखबाट कुनै शब्द िनकाल ् पिन पाएका हुँदन तर त्यसन�जक एउटा िनर�क तैनात हुन्।) सूरह काफ-१७-१८  �रज़वान स्वगर्को खा� (कोष्) हो। के ह� अरु फ�रश्ताह छन ् जुनले मािनसहरुको सुरक्षाकोलागी िनयु� । उिन मध्ये कसैको नाम कुरआन र हद�समा आएका छन ्। र कसैको आएका छैन। तर उनी सबैहरु मािथ ईमान िलआऊने अिनवायरहो।. फ�रश्तारुमा�थ ईमानको लाभन्तह १- अल्लाहको बडाई, कु�त (सक्क) र ज्ञातालाई जान्ने। िनस्सनद सृ��को बडा़ई अल्लाहको बडाईितर संके त गछ्। २- स्प� र अस्प�मा पूण् गन ्र को लागी ईच्छुक हुने। , पापहरु बाट बचने। �कनभने मु�स्लमहरुलाई यो थाहा हुन्छ्। उनीसँग िनरक्क ्ष फ�रश्ताहर। जुन उनीहरुको कायर् र कतर्व्यहर िनरक्षण ग�ररहेका छन्त्य सम्पुणर् कायर्हरुको �लयको �दन �ह �दनुपछ्। ३- अत्यन्त अनुराग र मित�न्तामा पनर् बाट बाच्नु। जसले परे उिन गैब (अदृश) मािथ �व�ास गरेन। ४- अल्लाह कोदया सेवकहरुमािथ यस्तो हो। �क उनीहरुको सुरक् लागी फ�रश्ताहरु िनयु� गरेको। जुन फ�रशताले उनीहरुको सुरक् गछर्न्।
 • 23. २३ �कताबहरु मा�थ ईमान राखनेः ईमान(�व�ास) राखने �क अल्लाह तआलाले आकाशीय पुस्तकह आफै बाट आफ्ना रसुलहर (ईश्दूहर) मािथ अवत�रत गरेका छन ्। मािनसहरुितर यो संदेश पुगाउन को लागी �क यो सत्य हो।, यसमा अल्लाहको एकताको उल्लेख। अल्लाहको �भुत, उपास्नीता , �वशेषताहरु को बारेमा अल्लाहको कथन हो ((िनस्सनदेह हामीले आफ्ना रसूलहरुलाई स्प� �माणहरु �दएर पठाय� र ितनका �न्थ एवं तराजु अवतणर् गय� ता�क मािनसहरु िनसाफमा काय रहून ्।)) सूरह अल-हद�द-२५- मु�स्लमहरु को लागी यो मतलु (तलब) हो। �क उनीहरु सम्पुणर् आकाशवाणीय पुस्तकहरुमािथ ईमान , जुन कुरआन भन्दा अिध अल्लाह बाट अवतितर् भऐको हो, कुरआन अवतितर् भ पछ� अिधको पुस्तक , त्सको अनुसरणकतार्हरुको अनुसरण गन जायज़ होइन। �कनभने त्यो एउटा खास समय , खास समाजको लागी अवतितर् भऐका िथय,। र अल्लाहले त्यो पुस्तकहरुको व्य आफ्ना �कताब(कुरआन) मा गरे को हो।  ई�ाह�म र, मुसाको सह�फाहरुः त्यो सह�फाहरुका के धािमर्क �वशेष्ताहरु कनमा उल्लेख ।अल्लाहको कथन होः((के त्यसलाई अवगत गराईएको छैन जुन मूसाको गनर्थमा। र, इ�ाह�मको गनर्थमा पिन जसले पूणर्रुपमा आदेशको पालना गर यो कुरा �क कुनै भार� उठाउनेवालाले कसैको भार� उठाउने छैन। र, यो कुरा पिन �क मािनसलाई के वल उसले गरेको �यासको फल �ा� हुनेछ। र, यो �क त्यसको �यास चाँडै नै दे�खने। अिन त्यसको पूरा �ितफल उसलाई �दइनेछ। र, अन्ततः ितमीले पालनकतार्समक्ष पुग्नु।)) सूरह अन्-नज्म-३६-४२
 • 24. २४  तौरातः त्यो प�व� पुस्तक मसा अलै�हस्सलाममािथ अवत�रत भए। अल्लाहको कथन हो((हामीले तौरात अवत�रत गरेका िथय� जसमा मागर्दशर्न एवं ज्यो ित िथये। सम्पूणर् सन्दे�ा आज्ञाकार� ि, यसै अनुसार यहूद� बनेकाहरुबीच फैसला गन� गथ�। अिन धमर् अिधकार� तथा शा�वे�ाहरु पि (यसैलाई िनणर्य को आधार बनाउँथे) �कनभने ितनीहरु अल्लाहका �न्थको संर बनाइएका िथए र ितनीहरु यस को पिन साक्षी िथए। अतः ितमी मािनसहरुिसत नडराऊ केवल मिसत डराऊ। , मेरा आयतहरुलाई तुच्छ मूय्ल नबेच। जसले अल्लाह�रा अवत�रत कानून अनुसार िनणर्य गद�नन् ितनीहरु नै का�फर हु।)) सूरह अल्-माइद-४४ कुरआन कर�मले तौरातमा अवत�रत हा�ो नबी सल्लल्लहु अलै�ह सल्लमका के�ह �वशेष्ताको बारेमा उल्लेख गरेकाछन्। अल्लाहक भनाई हो।–(( मुहम्मद अल्लाहका रसूल हुन् र उनीसँग भए (सहाबीहर) का�फरहरु�वरु� कठोर छन् तर आपसमा भने अित स्ने छन ्। ितमीले उनीहरुलाई सघ� रुक, सज्दा र अल्लाहको वरदानथा �सन्नताको खोजीमा व्यस्त पाउनेछौ। सज्दाको �भाव उनीहर मुहारमा घप्प बलेको जसबाट उनीहरु अलग्गै िचिनन ्छ)) सूरह अल्-फतह २९ जसर� के प�व� कुरआनले तौरातमा अवतर�त के �ह धािमर्क आदेश उल्लेख गरेको छ। अल्लाहको कथन ह ((हामीले –तौरातमा- ितनीहरुकालाि लेखेका िथय� �क �ाणको बदला �ाण, आँखाको बदला आँखा, नाकको बदला नाक, कानको बदला कान, दाँतको बदला दाँत र यसै �कार अन्य आधातहरु को पिन बराबर�क बदला हुनेछ। तर जसले त्यसलाई माफ ग�र�दन, त्यो उसको
 • 25. २५ (पापको) �ाय��च हुनेछ। र, जसले अल्लाहदुरा अवत�रत कानून अनुसार िनणर्य गद�नन् ितनीहरु नै अत्याचार� ह)) सूरह अल ्- माईदा-४५  ज़बूरः दाऊद अलै�हस्सलाम मािथ अवत�रत भऐ। अल्लाह क कथन हो। (( र, हािमले दाऊदलाई ज़बूर �दऐ)) सूरह – अन्-नेसा-१६३  ईन्जीलः त्यो प�व� पुस्तक ईसा अला�हस्सलाम म अवत�रत गरे। अल्लाहको थन हो। ((र हामीले यी सन्दे�ाहरुपि मयर्म पु� ईसालाई पठाय�। तौरातमध्ये जेजित उनकासामु िथए उन त्यसको पु��कतार् िथए।, उनलाई हामीले इन्जील �दान गय� जसमा मागर्दशर्न तथा �दव्यज्योित िथयो। , त्यसले पिन तौरातमा जेजित िथए त्यस को पु��कतार् र भय राखनेहरुका लािग मागर्गशर्न एवँ उपदेश िथय)) कुरआनले तौरात र इन्जीलमा के�ह मुहम्मद सल्लाहु अलै वसलमको बशारत (शुभ सुचना) को बारेमा अवत�रत उल्लेख गरेकाछन ्। अल्लाहको कथन हो। ((तर मेरो दया चा�हँ हरेक वस्तुमािथ छाएको । म यसलाई ती मािनसहरुकालािग अवश नै लेखनेछु जो ईशभय �हण गछर्न ज़कात �दने गछर्न् र हा�ा आयतहरुमािथ ईमान राख्छन्। जो उम्मी सन्द (मुहम्म) को अनुसरण गछर्न् जसलाई उनीहरु आफूसँग रहेको तौरात तथ इन्जीलमा उल्लेख भए को पाऊँछन् जसले ितनीहरुलाई सकमर आदेश �दन्छन् र कुकमर्बाट रोक ्छन् र � वस्तुहरुलाई ितनीहरु लािग वैध तथा अप�व� वस्तुहरुलाई अवैध गछर्न् अिन ितनीहरुम ला�दएको बोझलाई झाछर्न् त्यस बन्धनलाई खोल्छन् जसमा ितन जक�डएका िथए।)) सूरह-अल ् आअराफ-१५६-१५७
 • 26. २६ र,उस्तै अल्लाहको मागर्मा अल्लाहको कल (शब्) को ऊँ चाईको लािग जे़हाद (धािमर्क यु) मािथ उकसाउनु भऐको छ। र, यो यस भन्दा प�हला अक� आकाशीय धमर्हरुमा पिन िथऐ। अल्लाहको हो। ((वास्तवमा अल्लाहले आस्थावानहरुबाट उनीहरुका ज्या धन-सम्प�� स्वगर्को सट्टामा खर�द ग�रसकेका छन्। उन अल्लाहको मागर्मा यु� गछर्न् अमाछर्न् र मा�रन्छन् । यो तौर, इन्जील एवं कुरआनमा भएको सत्य वचन हो र आफ्नो वचनलाई पू गन� कायर्मा अल्लाह भन्दा बढ� अरू को हुन? अतः खुिशयाली मनाऊ त्यस सौदा�ित जुन ितमीहरुले उनीिसत गरेका छौ र यह महान ् सफलता हो।)) अ�ोबा १११  प�व� कुरआनः यसमािथ इमान (�व�ास) िलआउन अिनवायर् हो �कनक� त्यो कुरआन अल्लाहको कला (शब्दह) छन ्। जुन कुरआन लाई �ज�ील अलै�हस्सलामले िलएर मुहम्मद सल्लल्ल अलै�ह वसल्लममािथ अरबी भषामा अवत�रत भऐ अल्लाहको कथ हो। ((यसलाई इमानदार फ�रश्ता(�ज�ईल) ले िलएर अवतीणर् भएका हुन ्। ित�ो हृदयमािथ ता�क ितमी मािनसहरुलाई सचेत गन�हरुमध होऊ। यो स्प� अरबी भाषामा हो)) सूरह अश ् शुअरा-१९३-१९५ र यस कु रआन को �वशेष्ता अक� आकाशीय पुस्कतहरुमध �ब�भन् न् ह। १- यो कुरआन अ�न्तम आकाशीय पुस्तक हो जुन प�हलैको आकाशीय पुस्तकहरुमा अवत�रतल पु�� गछर्न्। अल्लाहको ए�,अनुसरण र उपास्ना मध्ये यसमा के�ह हेर फेर भएको छैन। अल्लाहको भना।
 • 27. २७ ((हे सन्दे�! हामीले ितमीमािथ सत्यकासाथ �न्थ अवतरण गय जसले प�हलेका �न्थहरुको पु�� गद र जो ितनको संरक्षक पि हो।)) सूरह-अल्-माइदा-४८ २- यस प�व� कुरआनबाट अल्लाहले प�हलेका सम्पूणर् पुस्तकहर र� ग�र�दय�। �कनभने यसमा सम्पूणर् ई�र�य िशक्षाहरु छन्। सवर्सदा रहने। र सम्पूणर् ठाँऊ र समयको लािग हो। अल्लाहको हो। ((आज मैले ितमीहरुको द�न (जीवन प�ित) लाई ितमीहरुकािन�म्त पूणर् गरे को र ितमीहरु�ित आफ्नो अनु�ह पूर गरे को छु अिन ितमीहरुकालािग द�न स्वरुप इस्लामनाई रोज छु))- सूरह-अल्-माइदा -३- ३- यो कुरआन सम्पूणर् मानवको लािग अवत�रत भएक ो। अक� प�हलेका पुस्तकहरु जस्तै कुनै त र समुदायकोलािग खास छैन। अल्लाहको कथन हो।((अिलफ. लाम. रा.- ( हे नबी) यो �न्थ हो जसलाई हामीले ितमीमािथ अवतरण गरेका छ� ता�क ितमीले मािनसहरुलाई ितनीहरुका पालनकतार्को आदेश अन्धकारबाट िनका �काशमा ल्याऊ)) सूरह इ�ाह�म १ तर कुरआन बाहेक अक� पुस्तकहरु एक खास समुदाय र जत को लािग खास िथयौ। यसैकारण त्स को आदेशहरु एक खास समय सम्म र खास जात को लािग िनधार्�रत िथऐ। जसर� के ईसा अलै�हस्सलाम को भनाई हो। ((म त बिनइ�ाईलको पथभ�र् मािनसितर पठाऐ को छुँ।)) इन्जील मता२४◌ः१५ ४- कुरआनको पाठन र कन्ठ उपास्ना हो । अल्लाहको ईश सल्लल्लाहु अलै�ह वसलको भनाई हो। ((जसले कुरआनको एक अक्षर पढे़ त्यसको लािग एक पुण्य हो । र एक पुण्य दसण्यको बराबर हुन्। र म यो भन्दैन �क अिलफ–लाम-मीम एक अक्षर हो।
 • 28. २८ तर अिलफ एक अक्ष र हो । लाम एक अक् हो। र मीम एक अक्षर ह) अ��रिमजी़ हद�स संख्या२९१० ५- यस कुरआनमा सम्पूणर् धािक िनयमहरुको उल्लेख। जुन एउटा रा�ो समाज कायम गछ् (J.S. Restler) ले आफ्ना पुस्त (अरबी समाजम) मा भन्दै । �क कुरआनमा सम्पूणर् सम्स्याह हल (समाधान) छन ्। र यो धािमर्क िनयम �ाकृितक िनयमलाई जोड छन ्। रा�ो व्यवस्था र समाजीक एकताितर बोलाउं। खुराफात ,र अत्याचार को �वरोध गछ। कमजोर मािनसहरु को सहायता ितर बोलाउँछ। अच्छाई र रा�ो व्यवहारको आदेश �द। दया को आदेश पिन �दन्। दैिनक सहायताहरुको आदेश जार� गछ। र प�रवारहरुमा बालकहर र सेवकहरु (दासहर) र जनावरहरुसग रा�ो व्यव्हारक आदेश पिन �दन्। ( पुस्तक -कालू अिनल इस्ला- ईमादु��न खलील) ६- र यस कुरआनलाई ठोस ् इितहास मािनन ् छ। �कनभने त्यो ईश्दू�हरुमािथ धमर् अवत�रणर्को तस (लगातर) को उल्लेख गछ। र जुन पिन घटना उनका समुदायहरुसग भऐ आदम दे�ख मुहम्मद सम्मको सबैलाई व्याख्या । ७- अल्लहले यसलाई किम ,बेशी र हेर फे र बाट सुर�क्षत राखेको। ता�क त्यो मानव को लािग बा�क रहोस यहाँसम्म के अल्लाहले य पृथ्वीको र यमािथ जुन पिन हो सबैको वा�रस होऊ। अल्लाहको कथन हो। ((िनस्सन्देह हामीले नै कुरआनलाई अवत�रत गरेका छ� हामी नै यसको सुरक्षा ग)) सूरह अल ्-�ह�-९ र यस बाहेक जुन पिन पुस्तक हो। अल्लाहले त्यस सुरक्षाको �जम्म िलऐको छैन। �कनभने त्यो एटा खास समुदा लािग िनधार्�रत समय सम्मको लािग अवत�रत भऐको िथऐ
 • 29. २९ यसै कारण यसमा हेर फे र �वेश भऐ। अल्लाहले यहूद�हरको बारेमा भन्दै छ् जुनले तौरातमा र फे र गरेका हुन ्।((-हे मु�स्लमहरु !-के इसराईलका सन्तानहरुले ितमीहरु को कुरा मान छन ् भनी अझै पिन आशा गद�छौ जब�क ितनीहरुमािथ एउटा यस्त समूह छ जसले अल्लाह को वाणी सुनेर बु�झसकेपिछ पिन जान- जानी त्यसमा फेरबदल ग�र�दन।)) सूरह अल् बकरह-७५ र ईसायीहर (��स्चनह) को इन्जीलमा फेरबदलकोबारेमा इ�रको कथन हो। ((त्यस्तै हामीले ती मासहरुसग पिन ��़तज्ञ गराय� जसले भने. हामी ईसाई ह�-। ितनीहरुले पिन ती िशक्षाहर अिधकांश भाग �बिसर्�दए जसको पाठ ितनीहरुलाई �दइएको िथयो अन्तमा हामीले ितनीहरुबीच महा�सम्मका लािग श�ुत तथा �ेषको आगो सल्काइ�दय�। , ितनीहरु जेजित गदर्छन् त्यसबारे चाँ नै अल्लाहले ितनीहरुलाई बताउनेछन्। हे अहले �कताब ! ितमीहरुसम्क्ष हा�ो र(दू�) आइपुगेका छन ् जसले ितमीहरुलाई ती कुराहरु बताउँछन् जो ितमीहरु �न्थबाट लुकाउँदएका छौ र उनले धेरै कुराहरु क्षमा पिन गद�छन्। िनशचय नै ितमीहरुकाल अल्लाह को तफर्बाट �काश एवं स्प� �न्थ आइसके ।)) सूरह अल ् माईदा१४-१५ र यहुद� र ��स्चनहरु को धमर्मा फेरबदलमध्य हो �क यहूदले गुमान(शंका) गरे �क उजै़र अल्लाहको छोरा हो। र �स्चनले गुमान (शंका) गरे �क मिसह अल्लाहको छोरा हो। अल्लाहको भना हो। ((अिन ,यहुद�हरु भन्छन् उ़जै़र अल्लाहका पु� हुन, ईसाईहरु भन्छन- मसीह-�जसस �ाइस्- अल्लाहका पु� हुन्। यी केबल ितनीहरुका मौ�खक कुराहरु हुन्। ितनीहरुले आफूभन्दा प�हल का�फरहहरुको भनाइको नक्कल गद�छन्। अल्लाहको �क ितनीहरुमाइिथ परोस्। ितनीहरु कहाँ भड�करहेकाछन)
 • 30. ३० र,अल्लाहले उनीहरुक झुठो इतेकाद (घािमर्क स�) लाई रदद् गद� सत्य भन्द। �क ((-हे नबी- भिनदेऊ! उनी अल्लाह एक्ला छन्। अल्लाह िनरपेक्ष छन्। उनको कोह� सन्तान न उनी कसैका सन्तान हुन। अि, कोह� उनको समकक्ष पि न छै) सूरह इख्ला, र ,यसबाट यो स्प� हुन। �क आजकलका इन्जीलहरु जुन ितनीह सँग छन ्। अल्लाहको कला (शब्दह) मध्ये होइन। न त ईसाको कलाम (शब्) हो। तर, त्यो ईसाका अनुसणर्कतार्हरु र चेलाह कलाम (शब्दह) हुन ्। तीनीहरुले ईसाका जीवनकथा र आदेशहर ु नसीहतहरु (उपदेशहर) यसमा सामेल गरेकाछन ्। र, यसमा खास सम्स्याको कारण धेरै फेरोबदल गरेकाछ। ईसाईको �व�ा (पादर�) ते. जे. ताकर त्यह� भन्नु हुन् (अल इस्लाम व अल मसीह�य- उल्फत अज़ीज़ अल सम) आकाशीय पुस्तकहमािथ ईमानका लाभहरु  अल्लाहले आफ्ना सेवकहरुमािथ प्, कृ पा र दयाको कारण उनीहरुकोलािग �न्थ पुस्तक अवत�रत गरे। जुन उनीहरुलाई ि मागर् देखाउँ। जसबाट ई�र राजी खुशी व्य� गछर ्न्। ,उनीहरुलाई यस्तै शैतानहरुका उचकनेकालािग छोडे  अल्लाह को त�वदिशर्को जान्ने। यसैकारण अल्लाहले सब समुदायको लािग उनको हालवमो�जम शर�यत (धमर) कायम गरे।  साँचो ईमानदार (मुअिमनहर) लाई छाट्न (चैनगन�)। �कनभने उनीहरुले अल्लाह को पुस्तकमािथ ईम ान िलआउनु भऐ। जसमा ईमान राखने अिनवायर् िथऐ। र यसको सँग सग अक� आकाशीय पुस्तकह मािथ पिन ईमान िलआउनु भऐ। जस को खूश्ख�ी (शुभसंदेश) र, त्यसको ईश्दू�को खूश्ख�ी उनीहरुका पुस्तकमा
 • 31. ३१  अल्लाहले आफ्ना सेवकहरुका लािग पण्यहरु दोगुन ग�र�दन्। �कनभने जुन ऊसको पुस्तकमािथ ईमान र यसै गर� त्यस पिछ पुस्तकहरु अवत�रत भऐ को मािथ ईमान िलआ भऐ। उन लाई दुई चोट� पूण्य िमल । रसूलहर(दू�हर)मा�थ ईमान �लआउनेः यो ईमान राखने �क अल्लाह तआलाले मानवहरुमध्ये ईश् र नबीहरुलाई चुने फेऱ� उनीहरुलाई आफ्ना सृ�ीहरुितर अल्ल उपास्ना र अल्लाहको द� (धमर) कायम गन�को लािग पठाऐ। र अल्लाहको तौह�द रबू�बयत , उलुह�यत र असमा एंव िसफातलाई कायम गनर्कोलािग पठाऐ(( र, हामीले ितमीभन्दा प�हले जित पिन रसूल पठाय� उनीहरु सबैलाई यह� वहय गय� �क म बाहेक अन् कोह� पूज्य छैन। अतः केवल मेरो उपासना गर)) सूरह अल्-अ�म्बया२५ र, अल्लाहले उनीहरुलाई आफ्ना द (धमर) मानवितर पुगाउनेको आदेश �दऐ। ता�क उनीहरुकालािग दू�हरु आऐ पि अल्लाहमािथ हुज्( �मान-सबूत ) बाँ�क नरहोस ्। र, ितनी संदे�ाहरु स्वगर् र अल्लाहका राजी खूशीका -सूचक िथए यस्तो मािनसहरुक लागी जसले उनीहरुमािथ र जुन उनीहरुका साथ आऐ त्यसमा ईमान िलआउनुभऐ। र,अल्लाहको गज़ब (�ोध ) र, यातनाबाट सचेतक बनेर आऐ उनीहरुकालािग जसले उनीहरुका र जुन उनीहरुस िथऐ इनकार (अस्वीकार ) गरे। अल्लाहको कथन हो((र, हामीले रसूलहरुलाई केवल शु-सूचक एवम ् सचेतक बनाएर पठाएका छ�। र जसले ईमान ल्याए र सुि�ए उनीहरुका लािग न कुनै ड छ न उनीहरु िच�न्तत नै हुनेछन्।, जसले हा�ा आयतहरुलाई िमथ्य
 • 32. ३२ ठहर गछर्न ितनका अवज्ञाले गदार् ितनीहरुमािथ आपद आइला।)) सूरह अल्- अन्आम ४८-४९ र, अल्लाहका दू� , नबीहरु धेरै हुन्। वाहाँ को संख्य अल्लाह�लाई नै थाहा हुन्। अल्लाहको कथन ह(( र, ितमी भन्दा अिध हामीले दू�हरु पठाय�। उनीमध्ये कसैको हामी ित�ालािग बया गरे। र उनी मध्ये कसैको हामीले बयान नगरे)) गा�फर-७८ र, उनीसबै नबीहर मािथ ईमान राखने अनीवायर्हो। , उनी सबै मानव मध्ये हो। अल्लाहको कथन हो((र, -हे मुहम्- हामीले ितमीभन्दा प�हले केल यस्ता पुरूषलाई सन्दे�ा बनाई पठाएका िथ जसमािथ हामीले वहय (�काशना) गन� गथ्य�। ितमीहरुलाई यसको ज्ञा न छैन भने अह-�कताबहरुसँग सोध। अि, हामीले ितनीहरुलाई यस्तो ढाँचाको बनाएका िथएन� �क उनीहरुले खाना नखाऊन् र उनीह सदाका़कालािग जी�वत रहनेवाला पिन िथएनन ्।)) सूरह अल-अ�म्बय-७-८ अल्लाह तआलाले मुहम्म –सल्लल्लाहु अलै�ह वस्-को बारेमा भन्नु भएको हो।((भिनदेऊ- म ितमीहरुजस्तै एक मनुष्य म हुँ। म तफर ् �काशना आउँ �क ितमीहरु सबैका पूज्य एक मा� छन् अतः जोकोह� आफ्ना रबिसत भेट को आशा राख् उसले सत्कमर गनुर्पछ र आफ्ना रबको उपासनामा कसैलाई साझेदार बनाउनु हुँदैन) सूरह अल-कहफ ११० र, ईसा अलै�हस्सलामको बारेमा अल्लाहको भनाइ। (( मयर्म पु� मसीह त केवल एक रसूल िथए। उनीभन्दा प�हले धेर रसूलहरु आइसकेका छन्। उनक� आमा एक सच्चा�र� �ी िथइन् ती दुवै भोजन गन� गथ�। हेर। हामी कसर� ियनीहरुलाई आफ्न
 • 33. ३३ आयतहरु स्प� गरेर बताउँ! अिन, हेर उल्टो फक� कता जाँदैछन ्।)) सूरह अल ् माइदा-७५ र, उनीहरु अल्लाहका �वशेष्ताहरुमध्ये कोह� वस्तुहरु को होइन। उनीहरुलाई लाभ र नुकसान(हािन) �दन्को श�� होई। नत यस संसारमा राजगनर्को श�� पिन । अल्लाहको कथन हो ((भिनदेऊ- म न स्वयंको लाभको मािलक हुँ न हािनको अल्लाह चाहेको बाहेक। र , य�द ममा अदश्य(वास्त�वकत) को ज्ञान भएक भए मैले धेरै लाभ जम्मा गन� िथएँ र मलाई कुनै क�ले पिन छुने िथएन। म का�फरहरुकालाि सचेतक र मोिमनहरुकालािग शुभसन्देशबाहक मा� हुँ)) सूरह- अल्-आअराफ-१८८ र, यीनीहरुले अमानत(नासो) र अल्लाहकको आदेश(पैगाम) रा�ा तर�काले पुगाए। र ितनीहरु सृ�ीहरुमध्ये जानकार� र कतर्व �हसाबले सब भन्दा रा�ा हुन्। , अल्लाहले यीनीहरुलई झुठो बैइमानी र पैगाम पुगाउँनेमा कमी बाट बचायेको हो। अल्लाहको भनाइ छ। �क (( र कुनै रसूललाई अल्लाहको अनुमित �बना कुनै पिन िनशानी (चमत्का) ल्याउने अिधकार िथएन।)) सूरह अर्-रअद-३८ र, ऊनी सबै मािथ ईमान राखने अिनवायर् हो। त जसले उनीहरुमध्ये कसैमािथ ईमान ऱाखे र कसैलाई इनर (कुफर- अस्वीका) ग�र�दऐ यसो ग�र उनीहरु इस्लाम द�न बाट िनस्कनु भ अल्लाहको कथन हो। ((िनस्सनदेह ती मािनसहरु जो अल्लाह ए उनका रसूलहरुलाई इन्कार गदर ्छन् र अल्लाह एवं उनका रसूलहर �वभेद खडा गन ्र चाहन्छन् र भन्दछ- हामी कुनै रसूलमािथ ईमान राख्दछ� र कसलाई इन्कार गदर्, ितनीहरु दुवै बीचबाट कुनै िनकास िनकाल्न चाहन्छ। ितनीहरु वास्तवमा पक्का का�फर हुन्
 • 34. ३४ का�फरहरुकालािग हािमले अपमानजनक यातना तयार पारेका छ�।)) सूरह अन ्-िनसा १४९-१५१ र, अल्लाहले हामीहरुकोलािग पची (२५) वटा रसूल र नबीहरुको नाम बयान गरेकछन ्। अल्लाहको भनाई हो।(( र,यो हा�ो त्यो तकर् हो जो हामीले इ�ाह�मलाई उनका जाितका मािनसहरु�व �दान गय�। हामी जसलाई चाहन्छ� त्यसको स्थान उच्च पादर िनस्सन्देह ित�ा स्वामी त�वदश� एवं सवर्ज। अिन, हामीले इ�ाह�मलाई इस्हाक तथा यअकूब �दान गय�। सबैको पथ�दशर्न गय� र नूहलाई पिन हामीले यस भन्दा अिध मागर्दशर्न गरेका िथय� त उनका सन्तानहरुमध्ये हामीले दा,सुलैमान, ऐययूब, यूसुफ, मूसा एवं हारुनलाई पिन। यसर� नै हामी सुकम�हरुलाई �ितदान �दा गछ�। ज़कर�या, यहया, ईसा,तथा इल्यासलाई पिन (सत्यमागर देखाय�)। यी सबैलाई सत्कम�हरुमध्ये िथए। इस्,अल-यसअ , यूनुस र लूतलाई पिन (सत्मागर् देखा) सवैलाई हामीले संसारबासीहरुमािथ �धानता �दान गय�)) सूरह अल ्-अन ्आम ८३-८६ र, अल्लाहले आदम अल�हस्सलामको बारेमा भन्नु भऐ क छ। (( अल्लाहले आद, नूह, इ�ाह�मका सन्तानहर ु र इमरानक सन्तानहरुलाई सम्पूणर् मानवजाितकालािग चयन गरेका )) सूरह आले इमरान ्-३३ र, अल्लाहले हूद अलै�हस्सलामको बारेमा भन्नु भऐक। ((र, हामीले आदतफर ् उनका भाइ हूदलाई पठाय� । उनले भन- हे मेरा जाितबन्धुहरु ! अल्लाहको उपासना गर। उनीबाहेक ित�ो कोह� उपास्य छैन)) सूहर हूद-५० र, अल्लाहले सालेह अलै�हस्सलामको बारेमा भन्नु भऐक।
 • 35. ३५ ((र, समूदतफर ् उनका भाइ सालेहलाई पठाय� उनले भने. हे मेरा जाितबन्धुहरु ! के वल अल्लाहको उपासना गर। उनीबाहेक ितमीहरुका कोह� उपास्य नन ्।)) सूरह हूद ६१ र, अल्लाहले शुऐब अलै�हस्सलामको बारेमा भन्नु भऐक। ((र, मदयनतफर ् उनका भाइ शुऐबलाई पठाय� उनले भन. हे मेरा जाितबन्धुहरु ! के वल अल्लाहको उपासना गर। उनीबाहेक ितमीहरुका कोह� उपास्य छैनन)) सूहर हूद ८४ र, अल्लाहले इ��स अलै�हस्सम को बारेमा भन्नु भऐ को । (( र, इस्माई, इ��स तथा जू�ल्कफ्ललाई पिन स्मरण गर। यीनी सबै संयमी व्य��हरु िथ)) सूरह अल-अ�म्बया८५ र, अल्लाहले मुहम्मद सल्लाहलु अलै�ह व सल्लम को बार खबर �दन्दै भन् �क उनी अ�न्तम र समापक दू� हुन्। अब यीनी पिछ �लयसम्म कोह� नबी र दू� आउँदैन्((मुहम्मद ितमीहरुमध् कुनै पुरुषका �पता होइनन् तर उनी अल्लाहका रसूल एवं नबीहरु समापक (अ�न्तम नब) हुन ्। )) सूरह अल ्-अह्जाब४० र, मुहम्मद सल्लाहु अलै�ह वसल्लमको यो द (धमर) मज़हब अथवा धमर् को पूणर्ता र समापक हुन्।, त्य पूणर् सत्य धम हो जसको अनुसरण अिनवायर् हो। जुन �लयसम्म कायम रहनेछ र, उनी रसूलहरु अल्लाहको िनमन्�ण मािनसितर पुगाउँको ला श��वाण र अटलतावाण दू�हरु िथऐ। नूह, इ�ाह�म, मूसा,ईसा एवं मुहम्मद उनीहरुमािथ शा�न्तहोस्। अल्लाहको भन �क।((र,-हे नबी- स्मरण गर त्यो �ितज्ञालाई जुन हामीले सबै नबीह, ितमीिसत, नूह, इ�ाह�म, मूसा,र मयरम-पु� ईसािसत िलएका िथय�।)) सूरह अल्-अहजाब 7 रसूलहरुमा�थ ईमानका लाभहर
 • 36. ३६ १-अल्लाहले आफ्ना सेवकहरुमािथ प् , कृ पा र दयाको कारण उनीहरुकोलािग �न्थ पुस्तक अवत गरे। २-साँचो ईमानदार (मुअिमनहर) लाई छाट्ने �कनभने उनीहरुल अल्लाह को पुस्तकमािथ ईमान िलआउनु भऐ। जसमािथ ईन राखने अिनवायर् िथऐ। र यस को सँग सग अक� आकाशीय पुस्तकहरुमाि पिन ईमान िलआउनु भऐ। जस को खूश्ख�ी(शुब संदेश) र, त्यसको दू�को खूश्ख�ी उनीरुका पुस्तकमा िथ ३- अल्लहले आफ्ना सेवकहरुकालािग ण्यहरु दोगुना ग�र�द। �कनभने जुन यस �न्थ कुरआनमािथ ईमान िलआउनु भऐ। र जुन पिन त्यस पिछ पुस्तकहरुमध्ये अवत�रतभऐ तो उसैमािथ पिनन िलआउनु भऐ त उन लाई दुई चोट� पुण्य िम छ। प्रलयको द�नमा�थ इमान खनेः यो इतेकाद (�व�ास) राखने �क कुनै न कुनै �दन त्यो संसा�रक जीवन समा� र �वन� भऐ हाल् अल्लाहको भनाई हो।((धत�मा बस्ने सबै �ाणीहरु �वन� हुनेछन्। केवल ित�ा उच्च तथा महानतम पालनकतार् को अ�स्तत्व बाँक� रह।)) सूरह अरर्हमा-२५-२६ र जब अल्लह यो संसारलाई �वन� गन� चाहनछौ। इ�ाफ�ल अलै�हस्सलामलाई सूर फु�ककन को लािग आदेश �दन्छौ। फेर सम्पूणर् सृ�ीहरुको मृत्यु भई । फे र� दो�ो चो�ट सूर फुके पिछ सम्पूणर् मानवहरु आफ्ना क�हरुबाट हुन्छ�। र आदम
 • 37. ३७ अले�हस्सलाम दे�ख सम्पूण शर�रहरु एट्ठा भई हाल। अल्लाहको भनाई हो। ((अिन सूर फु�कनेछ तब आकाशहरु तथा पृथ्वीका सबै �ाणीहरु मरेर ढल्नेछन् ती वाहेक जसलाई अल् चाहन्छन्। फे�र अक� सूर फू�कने अिन सवै स्वस्फूरत रुपमा हे खडा़ हुनेछन ्।)) सूरह अज्जु़मर्६८ �लयमािथ इमान िलआउनेको अथर् योहो �क अल्लाहको सम्पूणर् वस्तुहरुमािथ इमानलआउने जसको बारेमा अल्लाहले कुराआन र मुहम्मद सल्लाहु अलै�ह व सल्लमले हद�समा मृत्य को बारेमा खबर �दऐ को हो। १-�ज़खीय जीवनमािथ इमान राखने। �ज़ख त्यो मानवको मृत्यदे� �लयकायम हुने सम्मको जीवन हो। यसमा मुअिमनहरु (आस्थावानह) खूशहाल हुन्छन्। र का�फरहरु यातनाको हालतम हुन्छन्। अल्लाहको भनाई। �क ((.�फरऔनका मािनसहरुलाई िनकृ � �कोपले घेय�। आगो- जहाँ ितनीहरुलाई �वहानी र वेलुक� पेश ग�रन्। र, जुन �दन महा�लय हुन् त्यस �दन भिनने। �फरऔनका मािनसहरुलई कठोर यातनामा हाल।)) सूरह गा�फर ४५ २-मृत्यपशचात् बायस(उठने) मािथ इमान राखने, र, यो त्यो �दन हो जसमा अल्लाहले सम्पूणर् सृ�ीहरुलाई नांगोहालतमा उठाउनेछ अल्लाहको भनाई । �क ((का�फरहरुले मृत्यप�ात् कदा�प उठाइन छैन ्। भिनदेऊ- �कन नउठाइनु, मेरा रबको कसम! ितमीहरु अवश् उठाइनेछ�। अिन ितमीहरुलाई ितमीहरुले गरेका कायर्हरुबारे बता र यो अल्लाहको लािग सरल ।)) सूरह अत् तागाबुन-७-  मृतभुमीलाई जीवंदा गरेपिछ फे �र यसमा वनस्पितहरु उगाउँ छन ्। अल्लाहको कथन हो। �क ((ितमी देख्दैछौ �क भूिम सुक्ख हुन् तर जब हामी पानी बषार्उँछ� तब त्यो लहलहाउ र फूल् अिन �विभन्न �किसमका सुन्द र द्श्य भएका वनस्पितहरु उ। यो
 • 38. ३८ यसले �क अल्लाह नै िनतान् सत्य छन्। उनैले मृत्यहरुल जी�वत पाछर्न् र उनी �त्येक कायर्को सामथ्यर् राख्छन् महा�लय आउने नै छ। यसमा कुनै सन्दह छैन। र, अवश्य नै अल्लाहले िचहानमा रहेका सम्पूणर् मािनसहरु (जी�वत पारेर) उठाउनेछन ्।)) सूरह अल ्-हज्ज५-७  आकाशहरु र पृथ्वीहरुको सृ�ीको बारेमा स�चने जुन मानव सृ�ीभन्दा ठूलो हो। अल्लाहको भनाई। �क (( के ियनीहरु देख्दैनन �क जुन अल्लाहले आकाशहरुथा पृथ्वीलाई सृ�� गरे र ितनीहरुक सृ�� गन�मा थाके नन ् उनै अल्लाह मुदार्हरुलाई पिन जी�वत पा सामथ्यर् राख्द? �कन नराखनु, उनी �त्येक कायर्को सामथ् राख्दछन्)) सूरह अल ्-अहकाफ ३३  मानवको सुतने र जागनेको बारेमा स�चने जुन मृत्यपिछ जी�वतको बराबर हो। र यस लाई मृत्य भन्छन्। अल्लाहको भन हो। ((ती अल्लाह नै हुन् जसले मृत्युको बेला �ाणहरुलाई पूणर �स्त गछर ्न् र नमरेकाहरुको � ाण िनन्�मा �स्त । अिन जसमािथ उनले मुत्युको फैसला लागू गछर ् उसको �ाण आफूकहाँ रोके र राख्छन्। र वाँक� �ाणहरुई एउटा िन��त समयकालािग छो�ड�दन्छन्। वास्तवम ा मनन् गन�हरुकालािग यसमा िनशानी छन ्।)) सूरह अज्जु़मर्४२  मािनसको �थम सृ��को बारेमा स�चन �बचार गन�। अल्लाहको भनाई हो। (( र, उसले हा�ोलािग उदाहरण �दन ् थाल्यो अिन आफ्न सृ�� �बिसर्यो। भन्य ो यी सगलेका हाडहरुलाई कसले जी�वत पानर सक्? भिनदेऊ- ितनलाई उनैले जी�वत पान�छन ् जसले ितनलाई प�हलोपटक सृ�� गरेका िथए। उनी �त्येक सृ��का ज्ञाता हु)) सूरह या, सीन,-७८-७९
 • 39. ३९ ३- अल्लाह ितर ह�(एक��त) र अजर् (पेश) हुने मािथ इमान राखने। जहाँ अल्लाह सम्पू मानवहरुलाई �हसाबको लािग र उनीहरुका कायर् पेशगन�कोलािग इकठ्टा अल्लाहको भनाई छ्। � (( त्यस �दनको कल्पना गर जुन �दन हामी पहहरुलाई �हंडाउनेछ� र ितमीले धितर्लाई नाग्ङो चौर देखनेछै अिन ितनीहरुलाई घेरेर यस एक��त गन�छ� �क ितनीहरुमध्ये कोह�िन छुट्ने छै. । अिन ितनीहरु सबै ित�ा रबसमक्ष पं��ब� पेश ग�रनेछन्। ितमी हामीसमक्ष त्यसर� नै आएका छो जसर� हामीले ितमीहरुलाई प� पटक सृ�� गरेका िथय�। बरु ितमीहरुले ठानेक ा िथयौ �क हामील ितमीहरुकालािग वाचाक समय िन��त गन� नै छैन�।)) सूरह अल कहफ ४७-४८ ४- अंगहरुका सा�क्ष�ामािथ इमान राखने। अल्लाहको भनाई ((यहाँसम्म �क जब ितनीहरु नरकन�जक पुग्नेछन् तब ितनीहरु� ितनका कान, आँखा र छालाले ितनीहरुका कमर्हरुको गवाह� �दनेछन ियनीहरुले आफ्ना छालालाई भन्न े- ितमीहरुले हामी�वरु � �क साक् �दय�? ितनीहरुले उ�र �दनेछन- हामीलाई उनै अल्लाहले बोल्न श�� �दान गरे जसले हरेक िचज़लाई बोल्ने श�� �दान गरे उनैले ितमीहरुलाई प�हलो पटक सृ�� गरे र उनैतफर् ितमीहरु सबैने फक जानुछ। र ितमीहरुका का, आँखा, छालाले ितमीहरु�वरु� साक �दनेछन ् भनी सोचे र ितमीहरु लुक्देनथ्यौ । बरु ितमीहरुले यो ठा िथयौ �क ितमीहरुले गन� गरेका धेरै कायर्हरुसँग अल्लाह नै अव छैनन ्।)) सूरह फुस्सेलत२०-२२ ५- �लयको �दन �शनहुने मािथ �व�ास गन�., अल्लाहको भनाई । �क ((र,ितनीहरुलाई रोक। ितनीहरु अवश्य सोिधनेछन ्। ितनीहरुलाई के भयो �क ितमीहरु ए-अकार्लाई सहयोग गद�न�। बरु आ ितनीहरु त सम�पर्त छन)) सूरह अस ् साफ्फात२४-४६
 • 40. ४० ६- �लयको �दन पुल सेरात़ (िसधो पुल) मािथ �हड़ने र उसलाई पार गन�मा �व�ास गन�। अल्लाहको कथन हो। ((र, ितनीहरुलाई आदेश �दनेछ� ितमीहरुमध्ये �त्येकले त्यस पार गनुर्पछ। यो ित�ा रबको अटल िनणर्य हो। अिन हामी ईश्भ राखनेहरुलाई त बचाउनेछ� तर अत्याचारहरुलाई चा�हँ घु टेके कै अवस्थामा छो�ड�दनेछ�)) सूरह मयर्७१-७२ ७- कायर्हरुको तौलमािथ �व�ासगन�। फेर� सुकम�हरुलाई उ इहसान (सदव्यवहा) र इमान र दू�हरुका अनुसरणको बदला िमल। र कुकम�हरुको पाप र कु� र रसूलहरुका अवज्ञाका कारण (यातना) िमलछ। अल्लाहको कथन हो ((र, महा�लयको �दन हामी ठ�क-ठ�क जोखने तराजु रा�ख�दनेछ�। अिन कसैमािथ अिलकित पिन अन्याय हुने छैन। र, एउटा रायोको दाना बराबर –कमर- भए पिन हामीले त्यसलाई ल्याउनेछर, �हसाब िलनकालािग हामी पयार्� छ�)) सूरह अल-अ�म्बया४८ ८- सुहुफ (कमर्प) र पुस्तकहरु फैलाउनेमािथ �व�ास गन� अल्लाहको कथन हो।((जसलाई उसको कमर्प� उसको दा�हने हातमा �दइनेछ। त्यससँग सरल पमा �हसाब िलइनेछ। र, ऊ आफ्ना आफ्नतहरुकहाँ हष�ल्लासका साथ फकर। तर जसलाई उसको कमर्प� �पठयूँपछा�डबाट �दइने। उसले मृत्युलाई डाक्। र, ऊ दन्कँदो अ�ग्नमा पुग्।)) सूरह अल ्-इ�न्शका ७-१२ ९- र, बदलामा स्वगर् र नकर् िमलन। त्यसमािथ �व�ास गन��क त्यो सवर्सदा रहन। अल्लाहको कथन हो।((िनस्सन्देह अह-�कताब र मुि�कहरु(बहुदेववादहर) मध्ये कु� गन� व्य��हरु नरकको आगो होिमनेछन ्। जहाँ ितनीहरु सदा रहनेछन्। ितनीहरु नै हु दु�तम �ाणी। िनस्सन्देह जसले ईमान ल्याए र सत्कमर् गरे उ नीह सवर्�े� �ाणी हुन। यस्ता व्य��हरुको �ितदान उनका पालनकतार्
 • 41. ४१ सदा रहने बग�चाहरु हुन् जसको तलितरबाट नहरहरु बिगरहेका हुनेछन ् जहाँ उनीहरु सदासवर्दा रहनेछ। अल्लाह उनीहरुिसत �सन भए र उनीहरु अल्लाहिसत खुशी भए। यो उसको िन�म्त हो आफ्ना पालनकतािसत डराउने गछ्।)) सूरह अल ् बैियनह्६-८ १०- होजे कौस़र( एउटा नामी कुं ड हो जुन मुहम्मद , को �लयको �दन िमल छ) र शफाअत (िसफा�रस) मािथ �व�ास गन�।. जसर� के नबी सल्लल्लाहु अलै�ह व सल्लम ले खबर �दए। प्रलयको �दनमा�थ ईमान राखनको लाभह १-�लय को �दनकोलािग सतकमर् र पण्य गरेर तयार हुने। र �लय को �दनको यातनाबाट डरेर कुकमर्हरुलाई छा�डने। र त्यस बाट बाँच २-आस्थावानहरु को लािग �सन्नता यो हो �क उनीहरु जुन संसा�रक लाभहरु मध् चुकने छन ्। त्यस को बदला, पुण्य र सवाब �लयमा पाइहालछ। ३- साँचो ईमानदार (मुअिमनहर) लाई छाट्ने कजा़ र कद्रमा�थ �व�ास गन र,त्यो �व�स गन� �क अल्ला�हलाई अज्जलको त वस्तुहरुको हुने अिध थाहा। र जुनपिन �तमान कालमा हुन्छन् त्योलाई पिन थाहा । फे र� अल्लाहले ऊलाई आफ्ना जानका�र श�� को कारण इजाद (पैदा-अ�वषकार) गछ्।((हामीले �त्येक वस्त एउटा िनधार्�रत रुपमा सृ�� गरेका छ)) सूरह अल ् कमर ४९
 • 42. ४२ तर सम्पूणर् वस्तु जुन संसारमा �बतेको छ। या �बितरहेको छ। या �बतछ�। अल्लाहलाई तैसको �बतने अिध थाहा। रसूल सल्लल्लाहु अलै�ह वसलको कथन हो।(( कुनै पिन सेवक सम्पूणर् आस्थावाण हुनसक्दैन जैले सम्मके रा�ो र नरा�ो भाग् ईमान निलआऊ।)) सुनन् तरिमजी हद�स संख्या२१४४ र, इस्ला असबाबहरु (माध्यमह) �योग गन� र त्यस अनुसार कतर्व्य गन्क� �बरोध होइन। जसर�के उदाह रण होः जस सन्तान चा�हन भने ऊलाई कतर्व्य र कारणहरुलाई अपन ा अिनवायर्हुन्छ जसबाट के ितनीहरुका चाहना पुरा भऐहाल। र त्यो �ववाह हो जसबाट चाहँदो अनुसार प�रणाम (नितजा) �ा� हुन्। र, त्यो सन्तानहरु । र, क�हले त्यसको प�रणाम अल्लाहको मशीअ (चाहना) ले �ा� हुँन्दैन। �कनभनेअसबाबहरु(कारणहर) अल्लाहका चाहना अनुसारै वजूद (अ�स्त्) मा आउँने छ। र, अल्लाहकै चाहना अनुसार हामीहरु त्यो कारणहरुलाई पक र त्यसमािथ कायर्�र हुन्छौ। �कनभने रसूल सल्लाल्लहु अलै�ह वसल्लमले आ साथीहरुलाई व्याख्या गदन्दैछन्। ज�हले उनीहरुले वाहा सँग सोधेः((यो औषिधहरु जसबाट हामीहरु उपचार गछ�।, यो तावीज गन्डाहरु जसबाट हामीहरु झारफुँक गछ�। त्यसको �वषयमा तपाई के �वचार हुनु हुन्? के त्यो तकद�र(भाग्) लाई लौटाए हाल छ? तब तपाईले उ�र �दनु भऐ �कः त्यो अल्लाहकै चाहना अनुसारन हो।)) र, भुक , प्यास र जाडो तकद�र (भाग्) मध्ये हो। मानवहर भुकलाई खाऐर भुक िमटाउँने छन ्,र प्यासलाई पानी खाऐर प्या
 • 43. ४३ बुझाउँने छन ् ,र ठन्डला गम� �ा� गरेर दुर ग�रन्छन्। त उनीहरु भु, प्यास र ठन्डको तकद�रलाई खा, �पउने र गम� �ा� गन�को तकद�रमािथ कायर्�रत भर दुरग�रन्छन्। तर उनीहर तकद�रको तकद�र बाटै दुरग�रन्छन। कजा़ र कदरमा�थ ईमान राखनको लाभहरु  तकद�र बाट राजी भएपिछ �दल र हृदयको आराम र सकून िमलछ। र, के �ह �ा� भए र नभए पिछ दुःख र �खन्न बाँक� रहदैन। र, यो कसैमािथ लुके को छैन। �क जुन बेचैनीको हालतम हुन्न ्। ऊलाई घेरै मा�न्स� दुःख रोगहरु लागे हा। र यसको �भाव शर�रहरुमािथ उलटो पछ। जसर� के अल्लह तआलाले ईमान �बलकदर र कजामािथको बारेम खबर �दन्दैभन्। ((पृथ्वी वा स्वय ितमीहरुमािथ जे सङ्कट आउँछ त्यो हामीले अ�स्तत्वमा ल्याउ नै एउटा �वशेष पुस्तकम अ�ङ्कत गरेका छुँ। यो अल्लाहको लाि एकदमै सहज छ। ता�क ितमीहरु आफूले गुमाएको वस्तु�ित दुः�ख नहोऊ र अल्लाहले ितमीहरुलाई �द गरेका वस्तुहरू�ित घमण नगर।र, अल्लाह यस्ता घमण्ड� एवं सेखी व्य��लाई मन पराउँद)) सूरह अल ् हद�द २२-२३-  र, त्यो ज्ञान अल्लाहले जुन पिन यस संसारमा उत्पादनगरेका त्यसको खोजी ितर िनमन्�ण �द। जसर� के मानवलाई तकद�रमध्ये जुन लाग �क त्यो रोग हो र त्यह� न तकद�र हो। मानव यसको उपचारकोलािग औषिधहरु खोजेर दुर ग�रन्। त त्यो रोग �थम तकद�र हो। र उपचार दो�ो तकद�र हो। र, अल्लाहले यस्तै तकद�रलाई यो संसारमा पैदागरेकाछन  त्यो तकद�र मानवको संकटहरुलाई कम ग जसर� के कसैलाई व्यापारमा घाटा भयो भने यो एउटा संकट हो। फेर� ऊलाई
 • 44. ४४ यसबारेमा स�च, दुःख गय� भने दुई वटा संकट भइहालछ। एउटा घाटाको र अक� स�च र दुःखको। तर जसले कजा़ र कदर (भाग्) मािथ �व�ास गरे। उनी प�हलो घाटो बाट राजी खूशी �क्ट गछर ्न �कनभने त्योलाई थाहा �क य�ह उसको भाग्यमा िथऐ। दू� मुहम्मद सल्लल्लाहु अलै�ह व सल्लमले भिनरहे।((श��वान आस्थावानहरु अल्लाहको न�जक कमर आस्थावानहको मुकाबलामा रा�ो र प्यरो हो।र, सबैमा अच्छाईहरु छन्। लाभदायकको इच्छागर र, अल्लाहिसत सहायता मांग। �ु�ट न हो।, अिन तपाईलाई को�ह संकटलागेपिछ यो न भन्नुस् �क मैले यसतो यसतो गरेका हुन्थी तर भन्नुस् �क अल्लाहले त्यो भाग्य �दएको हो। र त्यसको च अनुसार नै भऐको छ।)) सह�ह मु�स्म �जल्द४ हद�स संख्या२६६४ भाग्यमािथ ईमानको अथर् यस्तो होईन जस्तो के के�ह व्य��ले गु गरे को हो �क त्यो भरोस कायर् र कारणहरुलाई नेितर िनमन्�ण �दन्। रसूल सल्ल्लहु अलै�ह वसल्लमिसत एउटाव्क��ले सोधे ((के हामी आफ्ना ऊँटलाई यस्तो छाडेर भरो गर�? रसूल स,ले भन्नु भऐ �क ऊलाई बाँध फे�र भरोसा गर्)) सह�ह इब्ने हबान हद�स संख्य-७३१- कतर्व्य र कथ्नीय उपासनाहरु जसलाई इस्ल स्तमभहरु प�न भ�नन छ र,त्यो खास �वषयहरु छन्। यसैबाट व्य��को मु�स र गैरमु�स्लम हुन्का आदेश जार� हु। र, त्यो समभहरुमध्य कथनीय स्तमभ हुन। त्य दुई वटा साक्ष (शहादतान) हुन ्। त्यसमध्ये के�ह श�रर�क हु। जुन नमाज र �त (रोजा) हुन ् र, त्यसमध्ये के�ह आिथर्क ह जुन ज़कात (धािमर्क दा) हो। र, त्यसमध्ये के�ह शर�र�क र के�ह आिथर्क ह। र त्यो हज्ज होर
 • 45. ४५ इस्लाले आफ्ना अनुसणर्कतार्हरुलाई त स्तमभहरुमा कायर्�रत भएर सक्किल आदेश चाहछ, तर उनीहरुका ह़दयहरु र �दलहरुलाई त्योमाध्यमबाट प�व� र ठोस् ग�रन् चा। र , इस्लाम त्यो स्तमभहरुलाई व्य�� र समाजको स ुध कायमकोलािग एउटा मािधयम बनाऐकोछ। अल्लाहको भनाई हो।((िनस्सन्देह नमाजले अशलील कायर् एवं नरा�ो कुराबाट रो। )) सूरह अन्कबूत्४५ र,ज़कातको �वषयम अल्लाहको कथन हो((हे नबी उनीहरुको नबाट- सदका- दान स्वीकार गर। यस�राउनीहरुलाई ितमी प�व�ता र शु�ता �दान गछ�।)) सूरह अत ् तौबा १०३ र, रोजाहरु(�तहर) को �वषयमा अल्लाह को भनाइ हो। ((हे आस्थावानहरु ! ितमीहरुमािथ �त(रोजा) अिनवायर् ग�रएको जसर� ितमीहरुभन्दा अिधक ा मािनसहरुमािथ अिनवायर् ग�रए िथयो। आशा छ �क ितमीहरुिभ� ई-भय उत्पन्न हुन।)) सूरह अल ् बकरह १८३ त्यसको पालन र अभ्यास पापबाट रो�कन्। र, त्यसको व्यख् रसूल सल्लल्लाहु अलै�हवसल्ल �तको �वषयमा भनेको त्यो कुराबाट थाहाहुन।(( जसले झुट र त्स कायर् र मुखर्य्ता छाड त अल्लाहकोलािग यस्तो व्य��को जरुरत छैन �क उनी आफ्ना र �पन छाड�।)) सह�ह बुखार� हद�स संख्या५७१० र अल्लाहले हज्जको �वषयमा भनेको ((हजका म�हनाहरु �ख्यात छन् तसथर् जसले यी म�हनाहरुमा हजको िन�य उसले
 • 46. ४६ हजका �दनहरुमा न सम्भो गरोस ् न अनैितक कायर् रोस ् र न लडाई-झगडा नै गरोस ्।)) सूरह अल ् बकरह १९७ इस्लाममा रा�ो �ाकृितक कायम गन�मा इस्लामी पूजाहर ठूलो �करदार छन ्। इस्लामका स्तम्भहरु तल प�हलो स्तम्भः दुईवटा सा�ी �दन त्यो यो साक्षी �दने �क इशवर अल्लाहबाहेक कोह� छैन। र, यो पिन सा�क्ष �दने �क मुहम्मद सल्लल्लाहु अलै�ह व अल्लाहका दू� र सेवक हुन् यो कथ्नी स्तम्भ हो। र इस्लममा �वेश गनर् कोलािग साचो हो। यसैमािथ अक� स्तम्भहरु कायम छ "ला ईलाह इल्ल लला" को अथर् यो साक्षी �दने �क सत्य ईशवर मा� एक अल्लाह नै यो तौह�द (एके शवरवाद) को शब्द होयसै कारण अल्लाह तआलाले सम्पूणर् सृ��हरुलाई पैदा गरे। र नकर् र स ्वग पिन पैदा गरे। अल्लाहको कथन हो((र, मैले �जन्न तथा मानवलाई केवल आफ्न उपास्नाकोलािग सृ�� गरेक हुँ।)) सूरह अल ्-ज़ार�यात ५६ य�ह िनमन्ण सम्पूणर् नबी र रसूलको हनूह अलै�हस्सलाम दे�ख अ�न्तम दू� मुहम्मद सल्लाहु अलै�ह वसल्लम सम्म अल् भनाई हो।((र हामीले ितमीभन्दा प�हले जित पिन रसूल पठय� उनीहरु सबैलाई यह� वहय गय� �क म बाहेक अन्य कोह� पूज्य छै अतः के वल मेरो उपासना गर।)) सूरह अल-अ�म्बया२५
 • 47. ४७ त्यसको अथार् यस धत�को अल्लाहबाहेक कोह� सृ��कता, मािलक र मुतस�रर्फ (चालाउनेवाला) छैन। र, सत्य पूज् अल्लह� हुनुन्छन। उनमा रा�ो �वशेष्ताहरु छन्। र सम्पूणर् कमीबेशी र घृ�बाट प छन ्। "ला ईलाह इल्ल लला" को चाहनाहरु १- यो जानकार� राखने क� अल्लाहबाहेक सम्पूणर् पूज्यहरु झ ुठ बाितल हो। सत्य पज्य अल्लाह� हुन् जसकोलािग सम्पूणर् पूजाहरु जायज हो। जसर�के नमाज, �बन्त,वतर, आशा, र न� (भ�ट चरहाउने) आ�द। अल्लाहबाहेक कसैकोलािग यो पूजाहरु गनर्यज होइन। चाहे त्यो नबी र रसूलह (दू�हर) र अल्लाहका न�ज�क फ�रशताहर �कन् हो जसले अल्लाहबाहेक कसैको पूजा गरे ऊनी का�फर (ना�स्त) हुन ्। चाहे उनी कलमा पड़ेक� �कनहोस ्। २-ठोस ् �व�ास राखने। जसमा के �ह शक (शंङ्क) बाक� न रहोस ्। अल्लाहले भनेको हो। ((वास्तवमा आस्थावान त ती व्य��हरु ह जसले अल्लाह तथा उनका रसूलमािथ ईमान ल्याए। अिन उनीहरु कुनै शङ्का गरेनन् र आफ्नो जीउज्यान तथा-सम्प��बाट अल्लाहको मागर्म�जहाद गरे। उनीहरु नै सच्चा हुन)) सूरह अल्- हुजुरात १५ ३-त्यसलाई स्वीकार गन�। इन्क (अस्वीकर) न गन�। अल्लाहले भनेको हो।((जब ितनीहरुलाई भिनन्थ्यो �क अल्लाहबाहेक अन्य उपास्य छैन तब ितनीहरु घमण्ड गन� ग)) सूरह अस ्-साफ्फात३५ ४-त्यसक चाहना अनुसार कायर्हरु गनअथवा अल्लाहले जसका आदेश �दएको छ त्योलाई गन�। जसबाट रोक ने त्यसलाई छाड्ने अल्लाहको भनाई । ((जसले आफ्ने अनुहार पूणर् रुपले अल्लाह
 • 48. ४८ फकार्उँ र परोपकार� पिन छ भने वास्तवमा उसले भरोसायोगय सहारालाई समात्यो र सम्पूणर् मािमलको अ�न्तम िनणर्य अल्लाहकै हातमा।)) सूरह लुकमान २२ ५- उनी यस सा�क्षमा साँचो हुनु पय�। अल्लाहले भनेको ह ((ितनीहरु मुखले त्यो भन ्छन् जुन ितनीहरुका हृदयहरुम)) सूरह अल फतह ११ ६- एक अल्लाहको पूजामा मुखलीस (शु�) बनोस ् अल्लाहले भनेको हो। ((आदेश त ितनीहरुलाई यह� िथयो �क आफ्नो धमर्ल अल्लाहको लािग शु� पारेर एक� भई उनको उपासना गरुन)) सूरह अल ्- बैियनह्५ ७- अल्लाहिस �ेम राखने र त्यसको रसू, वली (िम�) र आस्थावानहरुसँग �ेम राखने। र त्यसको श�ुहरुिसत नफरत र घृ गन�। र अल्लाह र त्को रसूलहरुको प्यार र मुहब्बत सम्प वस्तहरुबाट अगा�ड राखने। अल्लाहले भनेक। ((हे सन्दे�ा ह! भिनदेऊ-"य�द ित�ा �पता , सन्ता, दाजुभाइ, दम्प�, नातेदार, ितमीहरुले आजर्न गरेका सम्प, त्यो व्यापार जसमा मन्द� हुनब डराउँछौ अिन ितमीहरुले मन पराएक घरहरु (यी सबै) अल्ला, उनका रसूल र उनको मागर्मा यु� गनुर(यी सबै) भन्दा बढ� मन पछ भने अल्लाहले आफ्नो िनणर्य पठाउञ्जेल ।)) सूरह अत्-तौबा २४ र, त्यसको चाहनाहरुमध्ये पूजा को अिधका र व्य��गत् र समा�जकत ् व्यवहाहरुमा अिधकार छ। र हलाल (वैघ) र हराम (अवैघ) अल्ला�हकोलािग छन् जसलाई आफ्ना नबीहरु मध्ये व् गरेको छ। अल्लाहले भनेको । (( रसूलले ितमीहरुले जेजित �दान गछर्न् त्यसलाई �हण गर र जुन कुराबट उनले ितमीहरुलाई रोक् त्यसबाट रो�कने गर्)) सूरह अल्-ह� ७
 • 49. ४९ कलेमा –अन्ना मुहम्मदुरर्सुहको – अथर यो साक्षी �दने �क मुहम्मद अल्लाहको दू�  मुहम्मद सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्लमको आदेशहरुको अन गन�। जस वस्तुहरुको खबर �दएको त्यसलाई साँचो जान्ने। जसबा रोके को छ त्यसबाट बाँच्ने र दूर रहने। अल्लाह तआला भन्दै। ((जसले ईश्दूतको आज्ञान गय� िनशचय नै त्सले अल्लाहको आज्ञापालन ग,)) सूरह अन ्-िनसा ८० र त्यसको चाहना त्यो ह  उनका रेसालत (दू�व ्) मािथ �व�ास गन�। र यो पिन �व�ास गन� �क उनी अ�न्तम रसूल र समापक नबी र सबै भन्दा � नबी हुन ्। उिन पिछ को�ह नबी र रसूल आउँदैन्न्। अल्लाह तआलाक भनाइ हो। (( मुहम्मद ितमीहरुमध्ये कुनै पुरुषका �पता होइनन् उनी अल्लाहका रसूल एवं नबीहरुका समाप(अ�न्तम नब) हुन ्।)) सूरह अल- अहजाबे ४०  यो �व�ास गन� �क मुहम्मद सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्ल अल्लाहका आदेशहरु हामीितर पूणर् सूरक्षीत रुपले पुगाऐक अल्लाहको कथन हो((उनी आफ्नो इच्छाले बोल्दै)) सूरह अन ्- नज्म३ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्लमको संसा�रक काय मामलाहरु अक� बशर(मानव) जस्तो हो �कनभने उनी पिन एउटा मानव नै हो उनी आफ्ना ममलाहरु र आदेशहरुमा कोिशस गिथर् वहाँले भन्नु हुन् छन्। (( म ितमीहरु जस्तै मानव हो । ितमीह झगडा़ गरेर म ितर फै सलाको लािग आउँछन ्। र ितमी मध्ये कोह�
 • 50. ५० आफ्ना सबूत रा�ा त�रकाले पेश गछ्। अिन म सुन्ने अनुसार यसको लािग त्यसका भाईकोकुनै हक फै सला ग�र�दए। त उनी त्यो न लेऔं �कनभने त्यो आगोका एउटा गोला(टु�ा) जस्तै हो)) सह� बोखार� �जल्द६ पु� २५५५ हद�स संख्या६५६६  यो �व�ास ् गन� �क मुहम्मद सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्ल रेसालत (दू�व) मानव र जीनहरु कोलािग लयको �दनसम्म सामान् (आम) हो।अल्लाहले भनेको हो ((हे मुहम्म! हामीले ितमीलाई सम्पूणर मानवजाितकालािग शुभ-सन्देशवाहक तथा सचेतकको रुपम पठाएको हो।)) सूरह सबा २८  मुहम्मद सल्लल्ल अलै�ह वसल्लमकोसुन्नतहरुलाई अनुस गन�।र त्यसलाई मज्बुतीले थाम्(पकड़ने)। र यसमा के �ह बडो�र� न ग�रने।((हे संदे�ा!- भिनदेऊ य�द ितमीहरु अल्लाहसँग �ेम गछ� भन मेरो अनुसरण गर। अल्लाहले ितमीहरुसँग �ेम गन�छन् र ित� पापहरुलाई क्षमा गन�छन्। अल्लाह अत्यन्त क्षमाशील दयालु छन।)) सूरह आले इमरान ् ३१ दोस्रो रु(स्तम)। नमाजलाई कायम गन�। नमाज �दनको खम्बा(सतून) जस्तै हो। यसैमािथ यो कायम । जसले नमाज छोडे भने उसले कु� गरे। रसूल सल्लल्लाहु अलै� वसल्लम भन्दै। �क ((मु��को मुल्य़ आधार ईस्लाम ह र इस्लामको स्तम्भ नमाज -ऊच्च तथा ऊ�म ऊपदेश्य़ �जहाद नै ह ( अथार्त पाप र पापी को �बरुध संघ) हो।)) सुनन् ितिमर्ज़ी �जल्५ पु�११ हद�स संख्या२६१६
 • 51. ५१ र त्यो कथन र कत्यरहरु छन् जुन तकबीर(अल्लाहु अक्) भन्दै आरम्भ हु। र सलाम (अस्सलामो अलैकुम्) भन्दै अन्त हु। मु�स्लम अल्लाहको बडाई बयान गद� अनुसरण गद� त्यो कायम गछ जसबाट सेवक र �भ�ाको �बचमा संबंघ मज्बुत हुन। र आफ्ना ब (पालनकतार्िस) िसत िगरया जा�र गछ�। यो �दनरातमा मु�स्लमहरु पाँ च चो�ट सामु�हक रुप म�स्जदमा �बना कुनै समस्याको अदा ग�रन ्छन्। र आपसमा अकार्लाई िचन जान ग�रन्छन् एक अकार्का हाल खबर िलन्छन कमजोरहरुलाई सहायता ग�रन्छ र यसमा समा�जक दलहरुका तोड छ �कनभने समपूणर् मु�स्लमहरु चाहे उनी धनी हो चाहे फ� (कमजोर) हो। ठूलो हो अथवा सानो। शर�फ हो अथवा बदमाश सबै एकै पं�कत (सफ) मा अल्लाहितर लौ लगाएर खडा हुनुन्छन्। र एउट �कबला (खाना काबा) ितर मुख गरेर एउटै हरकात (चाल,संके त) र एउटै पाठन ् एउटै समयमा अदा ग�रन्छन्। तेस्रो रु(स्तम)। ज़कात (धा�मर्क दा) �दने। र त्यो जम्मा समप��का के�ह िमकदा (मा�ा) हुन् जसलाई धनी मु�स्लम व्य�� आफ्ना मालहरुबाट त्योलाई प�व� गन�को अल्लाहको आज्ञापालन र अल्लाहका आदेशको अनुगद� िनकािलन ् छन ्। फे �र आफ्ना गाँव समाजमा बसेका ग�रब प�रवार र फक�रहरुलाई उनीहरुका जरुरत पूरा गनर ्को लािग �दन्छन्। समपूणर् मु�स्लमहरुमािथ अिनवायर् हो समप�� नेसाब (समपितका के �ह िमकदार जसमा दान �दन ् अिनवायर् हो) को पूगे सके का छन ्। अल्लाह तआलाकोभनाइ छ।
 • 52. ५२ ((आदेश त ितनीहरुलाई यह� िथयो �क आफ्नो धमर्ला अल्लाहकोलािग शु� पारेर एक� भई उनको उपासना गर, नमाज कायम गरुन र जकात चु�ा गरुन र यह� सत्यिस� धमर् ह)) सूरह अल ्-बैियनह ५ जसले त्यसको अिनवातार्को इन्कार गरे उनले क(ना�स्तक भऐ) गरे। �कनभने ऊले कमजोर, गर�ब र फक�रहरुका अिधकारबाट रोके । यो दान (ज़कात) टेक्स (कर) होइन। (जसर�के जुनलाई इस्लाम धमर्को �वषयमा के�ह न छैन उले यस्तो सोच र �बचार राखेको हो।) जसलाई इस्लामी देशहरु आफ्ना देशवासीहरु िलन्छन्। अिन त्यो क र हु�न्थयो भने सम्पूणर् अिनवायर् हुन जुन इस्लामी देशमा बसी रहेका छन् चाहे उनी मु�स्लम हुन् एव गैरमु�स्लम। जसर� के थाहा �क त्यसको शतर्हरुमध्ये यो हो उनी मु�स्लम हुने अिनवायर् हो अिन गैरमु�स्लममािथ अिनवायर् र ज़कातका के �ह शतर्हरु जसको हदलाई (�समान्)लाई इस्लमले उल्लेख गरेको छ १-नेसाबका मािलक हुन ् अथवा यती समप�� हो जसमा दान (ज़कात) अिनवायर् हो। र त्य(८५) �ाम सूनको दाम (मुल्) को बराबर हो। २-पूरै एक वषर् �बितसकेको हो र त्यो जनाव , पैसा र व्यपार� वस्तुहरुमा छन् तर जसको एक वषर् �बतेको भने उसमािथ ज़कात (दान) अिनवायर् होइन। गला , अनाज र फलफुलको दान (ज़कात) त्यसको पुख्ताहुन् बेला ह
 • 53. ५३ शर�अतले दान िलने व्य��हरुक हद (िसमान्) बयान गरे को हो। अल्लाह तआलाको कथन हो ((सद्क़ा –दानकोष- त के वल द�र�हर,अभाव �स्तहर ु र सद्क़ा व्यवस्थापनम ा िनयु व्य�हरुकालािग हो र ती व्य��हरुकालािग जसका हृदयहरुलाई ज अिभ� होस ्(साथै यो दानकोष) दासहरुको मु�� ऋणीहरु (को ऋण भु�ानी) का लािग, अल्लाहको मागर (मा खचर् गनर) मा र पिथकहरुकािन�म्त होयो अल्लहको तफर ्बाट अिनवायर् आदेश हर, अल्लाह सवर्ज्ञ एवं छन ्।)) सूरह अत ्-तौबा ६० र त्यसको िमकदार सम्पूणर् समप (माल) मध्ये २,५% हो। र इस्लामको उ�ेश्य यसको अिनवातार्बाट यो हो �क समाजबाट गर, चोर�चपाट�, कत्,हत्या र बलात्कारहरु इद�लाई जडबाटै उख़ार फे क्ने होर समाजी �ेम्ता मु�स्लमहरु�बच कायम गन�।र कमजोर, जरुरतमन्दहरुका जर(अवश्�) पूरा गनर्को लािग हो। तर जकात (दान) र करको �बच फकर ् यो हो �क मु�स्लम दान आफ्ना हृद ज्यानलाई प�व� गनर्को लािग िनकािलन ् �बना कुनै दबाव र जवरज�स्तको त्यसको नामाकणर् यो हो �क आफ्ना हृद ज्यानलाई कंजू, लोभ र मक्खीचुसबाट प�व� र साफ राख�। र आफ्ना हृदयलाई संसारको �ेम्ताबाट साफ राखने। अिन आफ कमजोर र गर�ब भाइहरुको जरुरतलाई पूरा गनअल्लाहले भनेको हो।((र,जो आफ्नो मनको कृपणताबाट जोगाइयो उनीहरु नै सफ हुनेहरु हुन्)) सूरह अत-तग़ाबुन १६ र त्यो गर�ब र कमजरहरुका मन र हृदयहरु धनी व्य�� �कना कपट,जलन (हसद) बाट प�व� ग�रन्छन्। जब उनीहरु हे�र �क धिनहरु उनकालािग कात (दान) �दन् र उनीसँग �ेम गछर्न र उनीमािथ खचर् ग�रन्छ।
 • 54. ५४ र इस्लामी शर�अतमा अदा न गन� को कारण के �ह सतकर ्ता आएको । अल्लाह तआला भन् छन ्। ((र,अल्लाहले आफ्ना उदार अनुकम्पाबाट �दान गरेका धन जसले कन्जुस्याइँ गछ ितनीहरुले आफ्नो लािग त्यसलाई रा�ो न ठानून्। यो ितनीहरुकाला िनकृ � छ। जुन धन ् ितनीहरुले कन्जुस्याइँ गरेर बचाउँदैछ महा�लयको �दन त्यसलाई ितनीहरुको गधर्नको कठालो इनेछ। र, के वल अल्लाहकै लािग हो आकाशहरु एवं धत�का सम्पूणर् सम् ितमीहरुले जेजित ग�ररहेका छौ त्यसबाट अल्लाह पूणर्रुपमा छन ्।)) सूरह आले इमरान ् १८० र, रसूल सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्लम भन्दैछन् (( जसले आफ्ना सून र चान्द�बाट त्यसको (अिधकार) अदा न गरे भने �लयको �दन आगोको पलेट थालीलाई तताऐर त्यसको पहलो र �पठ्युला दािगन्। जस्तै त्यो ठंड (िचसो) भयो भने फे �र दोह�रयाउँने छ। र त्यसको एक �दन पचास साल(वषर) को बराबर हुन्। यो त्यो �दन सम्म जार� र�ह जबसम्म अल्लाह आफ् सेवकहरु�बच फैला ग�रहाल छ। फे �र उनी आफ्ना बाटो स्वगर् अथ नकर ् ितर हेराऊछ)) सह� मु�स्लम �जल्२ पु� ६८० हद�स संख्या९८७ चोथो रुक्(स्तम)। रमजानको रोजा (बतर) होः बषर्मा एक म�हना मु�स्लमहरु रो(वतर) बस्नुहुनन ् अिन खान �पन र सम्भोगबाट अल्लाहको आज्ञा गद� सूयर्उदय अिध दे�ख सूयार्स्तसम्म रो के हालछन्, इस्लाममा त्यो रोजाहरु नय होइन। अल्लाहको भनाइ हो।((हे आस्थावानहरु ! ितमीहरुमािथ �त
 • 55. ५५ (रोजा) अिनवायर् ग�रएको जसर� ितमीहरुभन्दा अिधक मािनसहरुमािथ अिनवायर् ग�रएको िथयो । आशा �क ितमीहरुिभ� ईश-भय उत्पन्न हुन।)) सूरह अल्-बक़रह्१८३ र रोजा (�त) को अथर् यो मा� होइन �क उनी मा� मा�� (खान�पन) इफ्तारबाट रुक्ने तर यो पिन हो �क उनी मान(नरा�ो कुरो) बाट पिन रुक� जसर� के चुगल खोर�.झुट, िगबत , धोखाधर� र यस्तो अक� न रा�ो कायर्कमर्हरु रुक्ने। यो जान्दै �क त्यो वस्तुहरुलाई रमजान बाहेक पिन छोड्न मु�स्लमहरुमािथ अिनवायर र त्यो रमजानमा अिनवायर् रुपले छोडनु । रसूल सल्लल्लाहु अलै� वसल्लमको भनाइ हो।((जसले रमजानमा झुट र त्यसको कायर् छाड न भने यस्तो व्य��को अल्लाहको वहाँ ज छैन �क उनी आफ्ना खान �पन छाड�।)) सह� बोखार� �जल्द२ पु� ६७३ हद�स संख्या१८०४ रोजाहरु (�तहर) मन र अशिललताको �बच यु� जस्तै हो।रसूल सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्लमको भनाइ हो ((आदमका सन्तानका सबै कायर्हरु त्यसेकोलािग हो अित�र� रोज (�तहर) को त्यो मेरो लािग हो। म त्यसको पुण्य र बदला �द न्छु। र रोजाहरु ढाल जस्तै हो। ितिममध्ये कोह� �दनमा रोजा बसे को भ गाली गलुच न गर�। अिन कसैले गािल गछ् भने उलाई भिनदेऊ �क म रोजा बस्न व्य�� हुँ। कसम हो ऊसको जसको हाथमा मुहम्मद ज्यान हो। �तबस्ने िनसको मुँहको खुशबू अल्लाह न�जक मुस्कक खुशबू (एक खालको रा�ो र �े� खुशबू हो) भन्दा अिध हुन्। रोजा बस्ने मािनसहरुकालािग दुई खुश (�सन्) हुन ्। एक जब इफतार (रोजा तोड्न) गछ् अक� खुशी (�सन्) जब आफ्ना पालन्कतार्ि भ�टने छ भने आफ्ना रोजाको काण �सन्न हुन।)) सह� बोखार� �जल्द २ पु� ६७३ हद�स संख्या१८०५
 • 56. ५६ रोजाबाट मु�स्लम आफ्न गर�ब र फक�र भाईहरुको जरुरलाई बुझछ�। उनीहरुका हक अिधकारहरु अदा ग�रन ् र उनीहरुका हाल खबरको �वषयमा सोध छन् पाचवाँ रुक्(स्तम)। हज्ज हो र त्यो अल्लाहका प�व घर (खाना काबा्) मक्का नगर�मा खास कायर्हरु अदा गन�कोलािग खा स समयमा जाने। र यो रु (स्तम) सम्पूनर् समझ्द(अकलमन्) र बािलग मु�स्लमहरुमाि अिनवायर् हो। चाहे त्यो पुरुष हो �क म�हला। उनलाई जीवनभर� एक चो�ट हज्ज अदा गनुर् प। यस शतर्को साथ �क उनीला जानी र माली क्षमता हुनु प। तर जुन व्य�� रोगी हो जस रोग बाट बर� (रा�ो) हुन ् सम्भावना छैन भने उनीमािथ हज्ज अिनवाय र् होइन्। जुन व्य�� कमजोर(फक�र) हो अथवा उनीसँग यती सम्प�� छैन �क त्यो आफ्ना र आफना प�रवारहरुका जरुरतहरु पूरा गन�सक्दै उनीबाट हज्ज सा�कत (अिनवायर् होइ) हुन्। अल्लाह तआलाको भनाइ हो। ((मानवजाितमािथ अल्लाहको यो हक रहेको �क जो त्यहाँसम्म पुग्न समथ उसले त्यस घरको हज(तीथर) गरोस ्। र, जसले अस्वीकार गछ(उसले जानोस ् �क अल्ला) संसारबासीहरुबाट िनस्पृह छन्)) सूरह आले इमरान ्९७ हज्जलाई इस्लामी सब भन्दा ठू समेलन (इजतेमा) मािनन्। जसमा मु�स्लमहरु एउटै समा एउटै िनधार्�रत समयमा जमा (इकठ्ठ) हुन्छन् र एउटै पानकतार्लाई एउटै पोशाकमा पूकार छन ् र एउटै पूजा (इबादत) अदा ग�रन्छन् र एउटै स्वर बारम्ब
 • 57. ५७ अल्लहुम्म लब्, लब्बैक दोह�रयाउन्छन्((लब्बैक लाशर�क लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्नेअमत लक वल् मुल्ल शर�क लक)) अथार्तः हे अल्लाह हामी ित�ा पूजाका लिग यठाँऊमा ित�ा आदेशको अनुसणर् गद� आएको छ�। र ित�ा राजी खुशीको लािग । ित�ा ए�ालाई स्वीकार गद�। र ितमीबाहे कोह� पूजाको हकदार (अिधकारवाद�) होइन। यता शर�फ, बदमाश, सेतो, कालो, अरबी र अजमीका बीच के �ह फकर ् छन। उनी सबै अल्लाहको अगा�ड बराबरहुन ्। उनीहरुको �बच के �ह फकर ् अित�र� परहेजगा�रके (अल्लाहिसत भय राखन)। र त्यो मु�स्लमहर �बच भाई चारा कायम गछ्र इस्लाम धमर्को खासीयत र �वशेष्ता- यो इस्लामी धमर् आकाशीय धमर्हरुमध्ये अ�न्तम धम यसैकारण अिनवायर् िथयो �क यसमा केह� �वशेष्ताहरु होस् जुन धमर्हरुबाट यसलाई मुम् ( �विभन्) गर�। र त्यो यसै �वशेष्ताको कारण सबै समय र ठाउँको लािग �लयसम्म दुरु (उप्योगी ह) हो। र यस �वशेष्ताको कारण सम्पूणर् मानवजाितकोला लोक र �लोकमा खुशी (आनन्-�सन्नत) कायम हुन्। इस्लाम धमर्का के�ह �वशेष्ता-  कुरआनका के �ह आयतहरुम व्यख्या �क धमर् अल्लाहक न�जक मा� एउटै हो र त्यो इस्लाम नै हो । िनस्सनदेह अल्ला
 • 58. ५८ नबीहरु (उनीहरुमािथ शा�न् होस ्) लाई एक अकार्लाई पूरा गन ्र् कोलािग पठाएको । जुन रसूल नूह अलै�हस्सलाम दे�ख �ारम् हुन् र मुहम्मद सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्लम मािथ हुन्। रसूल सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्लम भन्नु हुन् (( मेरो उदाहरण र म भन्दा अिध नबीहरु को उदाहरण एउटा यस्तो मािन जस्तो हो �क उनी एउटा घर बनाए। र त्यसलाई खूब सजाय खूबसुरत बनाए तर एक �टको बराबर त्यसको कोनामा छाड� �दऐ। र मानवहरु तसको चारो तफर ् घुम �फर गद� अचम्भमा परे र भन लािगयो �क न यता �ट राख्यो। नबी सल्लल्लाहु अलै�ह वस् भन्दै छन् �क म त्यो �ट हो र म नबीहरुको समापक नबी )) सह� बोखार� �जल्द३ पु� १३०० हद�स संख्या३३४२ तर ईसा अलै�हस्सलाम अ�न्तम समय अवत�रत हु। र यस धत�मा इन्साफ भ�र �दन। जसर� के जुल्,अत्याचार� र जोरजबजर्स्तीबाट भरेको िथयो। र उनी नयाँ �दन िलएर फैसला गद�न मानवहरुका �बच इस्लाम �दन िलएर फैसला गछर्न् जुन मुहम सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्लममािथ अवत�रत भए को हो। मुहम सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्लम भ भए को छ। �क ((�लय कायम हुँदैन जबसम्म �क मरयम पु� ईसा ितमीहरु �बच सत ्य फैस गनर्को लािग अवत�रत हुँन्दैन। फे�र सिलब तो�ड र �खन्जीर (सुंगुर) लाई क�ल (हत्य) ग�रन् र कर लाई लागु ग�रन्। यहाँसम्म �क धेरै माल(समप��) भए हाल छ। अनी कुनै व्�� यस लाई स्वीकार गद�न)) सह� बोखार� �जल्द २ पु� ८७५ हद�स संख्या २३४४
 • 59. ५९ र अल्लाहका सम्पूणर् दू� (रसूलहर) का िनमन्�ण एउटै िथयो। र त्यो अल्लाहको वहदानीय (एके शवरवाद) ितर िनमन्�ण �दने। त्यससँग िशकर (बहुदेववाद) बाट रोके को छ। अल्लाहका अनुरु� (मुशाबह) बाट रोके को छ। यस धमर्मा मानवलाई लोक र �लोक दुवैमा लाभ छ। अल्लाहले भनेको । ((अल्लाहले ितमीहरुकालािग त्यह� धमर् िनधार्�रत गरेका छन् जसको आदेश उ नूहलाई �दएका िथए। अिन,जसको �काशन (हे मुहम्म!) हामीले ितमीतफर ् गरेका छ� र जसको आदेश हामील मूसा तथा ईसालाई �दएका िथय� �क धमर्लाई स्था�पत गर र यसमा मतभेद न ग...)) सूरह अश ्-शूरा १३  अल्लाहले इस्लाम धमर्बाट यो भन्दा अिधका सम् धमर्हरुलाई अन्तय गर� �दयो । र त्यो अ�न्तम र समापक धमर अल्लाह आफुबाहेक कसैको उपासना स्वीकार गद�न। अल्लाहकनाई छ। �क ((हे सन्दे�! हामीले ितमीमािथ सत्यकासाथ �न्थ अवतर गय� जसले प�हलेका �न्थहरुको पु�� गद र जो ितनको संरक्ष पिन हो।)) सूरह अल-माइदा ४८ र त्यो आकाशीय धमर्हरुमध्ये अ�न्तम धमर् हो। सुरक्षाको जीमेवार� अल्लाहले �लयसम्येको छ। यसबाहेक अक� धमर्हरुका सुरक्षाका जीमेव(वादा-वचन) िलएको छैन �कनभने त्यो एउटा खास समुदाय र खास समयको लािग अवत�रत भएको िथऐ। अल्लाहले भनेको हो।(( िनस्सन्देह हामीले नै कुरआनलाई अवत�र गरेका ह� र हामी नै यसको सुरक्षा गछ)) सूरह अल-�ह� ९
 • 60. ६० र यसको चाहना यो पिन हो �क मुहम्मद इस्लामका अ�न्तम द रहौस ्। अिन उनी पिछ को�ह नबी र रसूल आउँदैन। अल्लाहको भनाइ हो।((मुहम्मद ितमीहरुमध्ये कुनै पुरुषका �पता होइनन् तर अल्लाहका रसूल एवं नबीहरुका समक (अ�न्तम नब) हुन ्।)) सूरह अल-अहजाब ४० र मु�स्लमहरुलाई यो आदे छ �क उनीहरु सम्पूणर् आकाश पुस्तकहरु र नबहरुमािथ ईमान राख�। अिन जसले उनीहरुमािथ ई राखे न उन इस्लाम धमर्बाट िनस्क्नु भए। अल्लाह तआला छन ्। ((िनस्सनदेह ती मािनसहरु जो अल्लाह एवं उन रसूलहरुलाईल इन्कार गदर ्छन् र अल्लाह एवं उनका रसूलहर �वभेद खडा़ गन ्र चाहन्छन् र भन्दछ- हामी कुनै रसूलमािथ ईमान राख्दछ� र कसैलाई इन्कार गदर- ितनीहरु दुवैको बीचबाट कुनै िनकास िनकाल्न चाहन्छन्। ितनीहरु वास्तवमा पक्का का�फर )) सूरह अन ्-िनसा १५०-१५१  यो इस्लाम धमर् पूणर् हो र यसमा सबै संसा�रक र जीवन व्यवस्हरु छन् अित�र� इस्लामबाहेक का अरु धमर्मा यो हो �कनभने त्यो एउटा खास समुदायको लािग िथए। अिन इस्लाममा दुव लोक र �लोकको लाभहरुमािथ िनभर्(कायम) हो। अल्लाहको भनाइ हो।((आज मैले ितमीहरुको द�न (जीवन प�ित) लाई ितमीहरुकािन�म्त पूणर् गरेको छु र ितमीहित आफ्नो अनु�ह पूरा गरेको छु अिन ितमीहरुकालािग द�न स्वरुप इस्लामलाई रोजेको)) सूरह अल ्- माइदा ३ यसैकारण यो सब भन्दा रा�ो र �े� धमर् हो। अल्लाहले भनेको ((ितमीहरु उ�म समुदाय हो जसलाई मानवजाितकािन�म्त पठाइएक छ। ितमीहरु सत्कमर्को आदेश �द। दुष्कमर्बाट रोक्छौ अल्लाहमािथ ईमान(आस्थ) राख्छौ। अहले �कलाबहरुले ईमा
 • 61. ६१ ल्याएको भए ितनीहरुकािन�म रा�ो हुने िथयो। ितनीहरुमध्य के ह� आस्थावान छन् भने अिधकांश चा�हँ अवज्ञाका)) सूरह आले इमरान ् ११०  र यो इस्लाम धम संसा�रक धमर् हो जुन सबै मान, ठाउँ र कालको लािग हुन ्। कसै जात र उम्मत अथवा समुदायको लािग खास छैन। यसमा सबै व्य�� एक जस्तै हुन्। र, भाषा, देश, समय र कालमािथ िनभर्र होइन। तर यो एक खास अक�दहर(आस्थ) मािथ काय छ। र त्यो यो हो �क जसले अल्लाहलाई पालनकतार् मान ईमान ल्याऊनु भऐ। र इस्मलाई धमर् मानेर र मुहम्मद सल्ला अलै�ह वसल्लमलाई आफ्ना दू� मानेर ईमान ल्याउने भऐ। यस खेरा ग�र उनी इस्लामको झण्डा तल �वेश गरे। चाह� उ जुन ठाउँ कालमा हुन ्। अल्लाहको भनाइ हो।((र-हे मुहम्म- हामीले ितमीलाई सम्पूणर् मानवजाितकालिग श-सन्देवाहक तथा सचेतक को रुपमा पठाएका छ�।तर, अिधकांश मािनसहरु जान्दैन)) सूरह सबा २८ अनी जुन रसूलहरु अिध आएको उनी आफ्ना खा समुदायितर पठाउनुहुनु हु�न्थयो। अल्लाहको भनाइ हो ((हामीले नूहलाई उनको समुदायतफर ् पठाय�)) सूरह अल ्-अअराफ़ ५९ अल्लाहले भनेको हो((र, हामीले आदतफर ् उनका भा-हूद-लाई पठाय�।उनले भने हे मेरा जाितवन्धुहरु होअल्लाहको उपासना गर् उनी बाहेक ितमीहरुको कोह� उपास्य छ)) सूरह अल्-अअराफ़ ६५ अल्लाहले भनेको हो((र समूदका जािततफर ् हामीले उनका भाइ सालेहलाई पठाय�। उनले भने हे मेरा जाितवन्धुहरु हो । अल्ला उपासना गर् उनी बाहेक ितमीहरुको कोह� उपास्य छ)) सूरह अल्- अअराफ़ ७३ अल्लाहले भन्नुभय।((र, लूतलाई(पठाय�)। उनले आफ्ना समूदायका मािनसहरुला भने।)) सूरह अल ्-अअराफ़ ८०
 • 62. ६२ अल्लाहलेभन्नु भयो((र,मदयनतपर् ितनका भाइ शुऐब लाई पठाय�)) सूरह अल्-अअराफ़ ८५ अल्लाहल भन्नुभयो (( फे �र ियनीहरुपिछ हािमले मूसालाई आफ्न चमत्कारहरु �दएर �फरऔन एवं उनका जितका नेताहरुसमक पठाय�।)) सूरह अल ्-अअराफ़ १०३ अल्लाहले भन्नुभय((र, स्मरण गर जब मयर-पु� ईसाले भने- हे इसराईलका सन्तानहरु हो । म ितमीहरुतफर् अल्लाहले पठाएको र हुँ। त्यस तौरातको पु�� गन�वाला हुँ जो मभन्दा पूवर् आएक िथयो...)) सूरह अस्-सफ्फ६  इस्लाम धमर्को िनयम र िशक्षाहरु इशवर�य हो जसमा हेर फे र हुन सक्दैन। र यो मानवको स्थापनामध्ये होइन। जस के �ह न के �ह भुल चुक, दोष र कमीहरु भइ हाल। जुन कसै समाजकोलािग लाभदाियक हुन्सक्दैन। जसर� के मूलध(capitalism) समाजको व्यवस्थाहरु र समाजवाद�(socialism) को व्यवस्थासँ मेल पाच हुन्दै। र त्यसको उलटो। इस्लामी शर�अ(िनयम) जसर�के हामीले भन्यो �क त्योलाई इशवरले स्थापना गरेको हो। ज सम्पूणर् सृ��हरुका सृ�कतारन ्। अिन यो कसै व्य��को लाि जायज होइन �क यसमा के �ह हेर फे र, कमी बेशी गर�। �कनभने यसमा सम्पूणर् मानवहरुका अिधकार सुर हो। अल्लाह तआला भन्दै। ((के ियनीहरु अज्ञानताको फैसला चाहन? र, �व�ासीहर कािन�म्त अल्ला भन्दा उिचत न्यायधीश अरु हुन्क् र?)) सूरह अल्- माइदा ५०
 • 63. ६३  इस्लाम धमर ��ग्,उन्नितक क्षम्ता दै सबै ठाउँ र कालकोलािग लाभदायक हो। र त्यो के�ह �वेिशक, समान्य असिलयता र िनयमहरु िलएर आएको हो जुन क�हले पिन समय र कालको हेर फे रको कारण बदिलन दैन जसर�को अक�दा (आस्थ) पूजा र उपासनाहरमाः जसर� के नमाज, रोजा, ईमान, हज्ज र ज़कात इत्याद... । तर जुन पिन नयाँ घटनाहरु हुन। ऊलाई सब �थम कुरआनमा हे�रनेछ। य�द त्यो कुरआनमा िमल भने त्यसमािथ कायर् ग�रन। र त्यसबाहेक छो�ड हाल। कुरआनमा न िमलेपिछ रसूल सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्लमको सह� हद�स�रन्। त्यसमा िमले पिछ त्यो िलऐ हाल र त्यसबाहेक छो�ड �दन। य�द यस दुवैमा न िमले पिछ उलेमाहरु (इस्लाम धािमर्क ज्ञान) को राय सलाह र �बचारलाई हे�रने छ। जसमा समान्य फाइदा हो समय र समाजको अनुसार हो। यो बुझन ् राखने �क त्यो कुरआन र हद�सबाट िलएको हो। फे �र त्योलाई समान्य इस्लामी िनयमहरुमािथ ग�रन् जुन हद�स र कुरआनबाट िलएको हो। जसर� के िनयम (असल वस्तुहरुमा जायज ह), िनयम ( उपकार र लाभको सुरक्) र िनयम (जुरुरत अनुसार िनषेध वस्तुहरु जायज ह छ।) अ�न्तम िनयम सम्म। अ, इजतेहाद (सोच �बचार गरेर कुरआन र हद�सको अनुसरा कुनै मािमलाको हल गन� कायर्) बाट यो होइन �क आफ्ना अशिललतहरुलाई अनुसणर् गर�। तर यसको चाहना यो हो �क य बाट मानवलाई लाभ पूग� �बना कुनै शरई �वरोध के । यो यसकारण के यो धमर् सम्पूणर् समय र समाजकोलािग लाभदायक  इस्लाम धमर्म ा िन, श�रअत र व्यवस्थाहरुलाई ला गनुर्मा के�ह अन्तर र फकर्ईन। यसमा सबै मानव बारबर हुन ्। चाहे उनी धनी हो र फक�र , शर�फ हो र बदमाश, कालो हो र सेतो। सबै
 • 64. ६४ श�रअत लागु गनर्को अगा�ड एक हो। यो एउटा कुरैशी मखज़ोमी म�हलाको चोर�को घटना हो। जुन कुरैशको शर�फहरुमध्ये िथए। के� व्��हरुले उसामा �बन ज़ैदलाई नबी सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्लम त्यसको छोनेको िसफा�रशको लािग उभारे। �कनभने त्यो उनी न�जक प्यारो िथऐ। त उनी नबीिसत कुरा गरे। त रसूल सल्लल्लाहु अलै वसल्लम भन्नु भ((के ितिम अल्लाह को हुदुद (िसमान्) मा िसफा�रसको कुरा गछर? फे �र उभेर भाषनमा भन्नु भऐ �क(हे मानवहरु ितमीभन्दा अिध जुन हेलाक र बदार्बाद भए यसकारण �क जब उनीहरुमा शर�फ चोर� गर् िथए उिनमािथ हद कायम गरे िथएन। अिन जब कमजोरहरु चोर� गदर् िथए उसमािथ हद जार� गद िथए। अल्लाहको सोगंध य�द मुहम्मदको छोर� फातमा पिन चो�र गर हु�न्थइन भने म त्यसको हाथ काटे हालिथय)) सह� मु�स्लम �जल्३ पु� १३१५ हद�स संख्या१६८८  इस्लाम धमर्क ा मुलहरु असली हो। र त्यसका न (आयतहर) कमीबेशी र हेरफे रबाट सुर�क्षत। र इस्लामीक धमर्क मुल जगहरु यो हो- १- प�वत्र कुरआन कर� २- सुन्नते नबवी(सुन्नतहर) १- कु रआन मुहम्म सल्लल्लाहु अलै�ह व सल्लममािथ अवत� समय दे�ख हा�ोसमय र कालसम्म आफ्ना श, आयत र सूरहहरुको साथ सुर�क्षत। यसमा के �ह कमीबेशी र हेर फे र भएको छैन। �कनभने रसूल सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्लमले आफ्ना सहाब (सािथहर) लाई काितब (लेखिनदास) वहय (वाणी) लेखन को लािग बनाए। जसर�के अली �बन अबी तालीब, मुआवीया, उबै �बन काब र ज़ेद �बन साबीत। ज�हले पिन कुनै आयत अवत�रत हु�न्थयो आफ्न काितबहरुलाई लेखन आदेश �द�न्थऐ। र उनीहरुलाई सूरहको ठाउँ ि
 • 65. ६५ रहनुमाई (मागर्दशर) गद� िथऐ। यसैग�र ितयो �कताबमा र सहाबाहरुको मन र हृदयमा सुर�क्षत भऐ। र मु�स्लमहरु त्यो िसखाउनेमा जल्द� गरे भलाई �ा� गद� जसर�के नबी सल्लल्लहु अलै�ह वसल्लमले खबर �दएको ह ((ितिममा सब भन्दा रा�ो र �े� त्यो व्य�� हुन् जुन कुरआन िसख छ� र अरु पिन सीखाउँ छ�।)) सह� बोखार� �जल्द४ पु� १९१९ हद�स संख्या४७३९ मु�स्लमहरु त्यसको सेवा र सुरक्षाको बाटोमा ज्यान र मा गछर्न्। र त्योलाई एक अकार् पु(संतान) ितर नकल ग�रन्छन। र त्यसको �हफ्ज र तेलाव(पाठन) मा अल्लाहको उपासना हुन। नबी सल्लाल्लाहु अलै�ह वसल्लमले भन्। ((जसले कुरआनका एक अक्षर पढे त्यसकोलािग एक पुण्य हो । र एक पुण्य दस पु बराबर हुन्। र म यो भन्दै न �क अिल, लाम, िमम एक अक्ष हो। तर अिलफ एक अक्षर हो। र लाम एक अक्षर हो। र मीम अक्षर ह)) सुनन् ितरिमज़ी �जल्द५ पु�१७५ हद�स संख्या८७२१ २- सुन्नत नबवी इस्लाम शर�अतको दो�ो मुल धारा हो। र यसमा कुरआन कर�मका धेरै हुक्महरुका व्याख्। र यो गलत िमसावटबाट सुर�क्ष छ अल्लाहले यसलाई पक्का इन्साफ सहाबीहर�रा सुरक्षा गरेको हो। उनीमध्ये धेरैले आफ्ना जीवन हद रसूलको जमा गन�मा �बताऐ। र त्यसको सन, मतन र दजारहर (�ेणीहर) सह� र कमजोरको �हसाबले व्याख्या गरेको। र त्यसको रावी (हद�स बयान गनर् व्य) को हालखबरको बारेमा। र त्यसको जहर् एवं ताद�लको दराजात (�णीयताहर) आ�द। उनीहरुले रसूलका सह� हद�सहरु छाँटेर जमा गरे। र त्यो झुठोबाट साफ सु�ा भएहा�ा
 • 66. ६६ ितर पूगे। जुन यो हद�स जमा गनर्को त�रका जान् चाहन भने उनी मुसतलेह हद�सको (हद�स जमा गनर् त�रकाको पुस्) पढ� जो हद�स रसूलको जाम गनर्कोलािग कायम भऐ। ताके यसमा कुनैशंका बां�क नरहोस ्।  इस्लामी धमर् सम्पूणर् मानवको�बच बराबर�को आदेश । चाहे म�हला हुन ् अथवा पुरुष। कालो हो अथवा सेतो। अरबी हो अथवा अजमी। सब भन्दा प�हले इशवरले मानवमध्ये आदमलाई सृ�(पैदा) गरे। जुन सम्पूणर् मानवको बुवा हुन्। फे�र उनी बाट उनका स्वास हजरत हव्वालाई सृ��(पैद) गरे । जुन सम्पुणर् मानवको आमाँ हुन् उिन दुवै आँमाबुवा बाट सन्तान र पु� चल्यो। र मािनसको असल य हो �क सबै मानव बराबर हुन ्। अल्लाहले भनेको । ((हे मानवहरु हो! आफ्ना पालनकतार्सँग डराऊ जसले ितमीहरुलाई एउटै ज्यान सृ�� गरे र त्यसै ज्यानबाट उसको जोड� बनाए अिन ती दुबैबाट धेर पुरुष तथा म�हलाहरु �बस्तार गरे।स अल्लाहसँग डराऊ जसको नाम िलएर ितमीहरु परस्परमा सहयोग माग्दैछौ अिन आ- हरुको �वषयमा सतकर ् रहने गर। िनस्सन्देह अल्लाह ितमीहरुका िन हुन ्।)) सूरह अन्-िनसा १ रसूल सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्लम भन्। �क ((अल्लाहले ितमीहरुमध्ये जाहिलय(इस्लाम अिधको कल) को घृणाहरु अन्त ग�र �दऐ जुन आफ्ना बुवामािथ गौरव गद� िथ। तर अल्लाहिसत भय राखने आस्थवान र अज्ञाकार र सम्पूणर् मानव आदमको सन्ता र आदम माटोबाट हुन ्।)) मुस्नद ईमाम �जल्२ पु� ३६१ हद�स संख्या८७२१
 • 67. ६७ सम्पूणर् मानव जुन य धितर्मािथ हुन् यसै आदमको सन्तन मध्ये हुन। ियनीहरुका �ारम्भ एउटै धमर् र एउटै भाषाब भएको हो। तर ज्यादाको कारण धत�को �विभन्न भागहरुमा फैिलय तर �ाकृ ितकरुपले यो अनीवायर् िथयो �क यस फैलावट को कार उनीहरुका भाषहर ु र रंगहरु र �ाकृितकहरु �विभन्न हो र उनी स�च र जीवन र �विभन्न ईतेकादहरुको त�रका �विभन्न। अल्लाह तआला भन्दै ((-वास्तवम- सम्पूणर् मानव एउटै समुदा हुन ्। अिन ितनीहरुले �वभेद गरे । , य�द ित�ा रब को तफर ्बाट प�हले नै एउटा कुराको िनणर्य नभएको भए जुन कुरामा ितनीहर �वभेद गद�छन ् त्यसको िनणर्य ग�र�दने िथ)) सूरह यूनुस १९ इस्लामी िशक्षाहरुले सम्पूणर् मानवहरुलाई बराबर�को �दन्। र उनी सबै मानव अल्लाहको न�जक बराबर हुन् �बना कुनै �बभेद भाषा र रंगरुप इत्याद� को। र सबै अल्लाहको अगा़�ड बरा हुन ्। अल्लाहको भनाई हो।((हे मानव! हामीले ितमीहरुलाई एक पुरु तथा एक �ीबाट सृ�� गय� र ितमीहरुका �विभन्न जाित तथा बं बनाय� ता�क ितमीहरु एक अकार्लाई िचन सक। वास्तवमा अल्लाहको दृ��मा ितमीहरुमध्ये सवार्िधक �ित��ता त्यो ब्य�� ितमीहरुमध्ये सबैभन्दा अिधक ईश्भय ।)) सूरह अल हुजुरात १३ यसै बराबर� आधारको कारण इस्लाम धमर्मा सबै मानव स्वतन�ा पिन बराबर हुन ्। र त्यो िनयमले उनीहरुलाई जनावरको स्वतन�ब िनकाल छ जुन स्वतन�हरु तल को कुराहरुमािथ िनभर्र- १- स�च�वचार र राय सलाहको स्वतन�ता। इस्लाम आफ् अनुसरणकतार्हरुलाई सत्य कुराहरु भन्नको र आफ्ना स�च �बचारहरुलाई व्याख्या गनर्कोलािग उभारछन्। सत्य भन्नेमा मलामतबाट नडर�। रसूल सल्लल्लाहु अलै�ह वस्लम भन्दै
 • 68. ६८ �क((सब भन्दा रा�ो र �े� यु� सत्य कुरो अत्याचार बादशाहको न�जक भन्ने ह।))सुनन अबू दाऊद �जल्द४ पु� १२४ हद�स संख्या४३४४ अनी सहाबाहरु त्यो िनयमलाई लागु गनर्कोलािग अकार्बाट अगाड� बढनेहु�न्थऐ। त कसै व्य��ले उमर �बन खताबल भन्य ((हे अमीरुल मोअमेनीन अल्लाहिसत भय र, त अक� व्य�� उभरे उलाई रोके। त उमले ऊलाई भने उलाई छो�ड देऊ। र उनलाई भन्न देऊ। ितिमहरुमा के�ह रा� कुरा र अच्छाइ तबसम् हुदैन जैलेसम्म �क ितिम त्यो कुरा हा�ालािग नभने। र हामीहरु अच्छई र रा�ो तबसम्म हुदैन जैले सम्म �क हािम तपाइको त् स्वीकार न गर�)) २- र सबैकोलािग मािलक हुनका स्वतन�ता र हलाल कमाइको स्वतन�ता । अल्लाहले भनेको हो। ((जुन कुरामा अल्लाहले ितमीहरुमध्ये अकार्मािथ �े�ता �दान गरेका छन् त्यस कुराक कामना नगर। पुरुषहरुले आफूले गरेको कमर्को पुण्य पाउनेछन म�हलाहरुले ितनले गरेको कमर्को पुण्य पाउनेछन्। बरु अल्ला उनको कृ पाको �ाथर्ना गर। िनशचय नै अल्लाह हरेक कुराको न राख्दछन्)) सूरह अन्-िनला ३२ ३- र सबैको िशक्ष ा िलने र �दनेको अवसर �दान गरेको हो । त इस्लामले यसलाई अिनवायर् करार �दएको हो। रसूल सल्लल्लाहु अल वसल्लमको भनाइ हो((इल्म(िशक्) �ा� गन ्र सम्पूणर् मु�स्लहरुम अिनवायर् हो)) सुनन इब्ने माजा �जल १ पु्� ८१ हद�स संख्य २२४ ४- सबैलाई यस संसारको खैरातहरु (रा�ो वस्तुह) बाट लाभ उठाउनेको शर�अतले िनयम अनुसार अवसर �दान गरेको हो। अल्लाहको भनाई हो((उनै हुन ् जसले पृथ्वीलाई ितमीहरुकालािग वशीभू
 • 69. ६९ ग�रए�दएका छन ्। अतः �हँड त्यसको छातीमािथ र खाऊ अल्लाहक जी�वका! र, उनैतफर ् ितमीहरुले फकर्र जा।)) सूरह अल ्-मुल्क१५ ५- र सबैलाई समाज चलाउनेको अिधकार हुन्। तर यो शतर्को साथ �क उनीसँग यसको क्षम्ता र त ,श�� र कुदतर् हुन्। रसूल सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्लमको भनाई ((जुनले मु�स्लमका मामलाको हा�कम (�जम्मेवा) बने। फे �र उनी मािथ कुनै एकतफार् स�च राखने व्य�लाई �जम्मेवार बनाऐ। भने उनी मािथ अल्लाहक लानत (धुतकार) हो। र अल्लाह उनीसग कुनै बदला र पैसा कबूल गद�न। यहाँसम्म �क अल्लाह उलाई नकर्मा �वेश । र जुन लाई अल्लाहका सुरक्षा िमले फे�र ऊले त्यो हका हुमर्तको बबार्द गर भने उनीमािथ अल्लाहको लानत (करोध-धुतकार) हुन ्। अथवा उनी अल्लाहको �ज़म्माबाट दुर भ)) मसनद ईमाम अहमद �जल्द१ पु� ६ हद�स संख्या२१ इस्लामले मामला यस्तो व्य��लाई �दने जुन त्यसको क राखदैन भने उनीलाई नासो (अमानत) बबार्द नर्लाई भनेको हो। जुन यो संके त �दन् �क यो संसार जल्द बबार्द भैइहा। र त्यो �लयको न�जक हुन को संके त पिन हो। रसुलले भनेको हो। ((जब नासो (अमानत) बबार्द हुनलाग त ितमी �लयका �ितक्ष गर। भन्नु भये हे अल्लाहको दू� कसर� नासो बबार्द ह। भने वहाँले उ�र �दऐ �क जब मामला यस्तो व्य��लाई स�पे जसग त्यसको क्षमता छैन त �लयको �ितक्षा)) सह� बोखार� �जल्द५ पु� २३८२ हद�स संख्या६१३१  इस्लाम धमर्मा कुनै स्थाइ आत्माय श�� छैन जसर�के धमर्हरुको धमर्गुरुहरुमा म। तर इस्लाम त्योलाई अ गछ्। अल्लाह र त्यसको सेवकहरु�बच जुन पिन माध्यम्मा ह इस्लाम
 • 70. ७० धमर् त्योलाई पिन ख (अन्त) गन�कोलािग आएको हो। जसर�के ईशवरले वहुदेववादहरुको पूजामा माध्म्म बनाउनेलाई अपर करार �दएको हो। ((जािन राख! �विश� उपासना त अल्लाहकैलािग र जसले उनीबाहेक अरु कसैलाई संरक-िम� बनाएका छन ् ियनीहरुले हामीलाई अल्लाहको न�जक पुयार्ई देऊन् भन्ने उ�ेश्यल� हामी ियनीहरुको पूजा गछ�)) सूरह अज़्जमर्३ र अल्लाह तआला यस माध्यमहरुको वास्तवी�ा बयान भन्दै �क उनीहरु कुनै फाईदा र घाटा पुगाउन्सक्द र उनीहरु पिन उन जस्तै नै सृ�� हुन्। अल्लाहले भनेको ह((र, य�द ितमीले ितनीहरुलाई सीधा मागर्तफर् बोलायौ भने ितनीहरुले ित�ो कुरा मा छैनन ्। ितनीहरुलाई(सत्मागर्त ) बोलाउनु वा चुप लागेर बस्नु(दुवै) ित�ोलािग समान छ।)) सूरह अल्-आअराफ १९४ अिन इस्लमले अल्लाह र त्यसको सेवकहरु�बच स संपकर ्को स�च �बचारलाई कायम गरेको हो। जुन ईमानमािथ कायम छ। र सम्पूणर् समस्याको समाधान गनर्मा उसैको आशा राख छ� उसैबाट क्षमा सहायत ा मग छन ् �बना कुनै मा�ध्यमको। अनी जुन पाप गछर्न उनी अल्लाह िसत हाथ उठएर क्षमा चन्। जसर�के अल्लाहको भनाई हो। ((जो सुकै ले कुनै कुकमर् वा स्वयंमाि अत्याचार गदार् अल्लाहिसत क्षमायाचन भने उसले अल्लाहलाई अित क्षमाशील एवं परम दयालु पाउन।)) सूरह अन् –िनसा ११० र इस्लाममा यस्तो धािमर्क व्य��हरु छैन �हर कुनै व्स्तुलाई हला(वैध) र हराम (अवैध) गरनेछ�। आफै लाई अल्लाहको सेवकहरु�बच वक�ल गद�न। र नयाँ नयाँ शर�अत बनाउँदै। र उनीहरुकालािग क्षमा चाह�। जुनलाई चा स्वगर्मा �वे गराइ�दन्। र जसलाई चाहे यसबाट टाढा ग�र�दन्। �कनभने
 • 71. ७१ श�रअतको अिधकार मा� अल्लाह�को लािग नै हो। अल्लहको भनाई हो।((ितनीहरुले आफ्ना घमर्जहरु र सन्यासीहरुलाई अल्लाहबाहेकरब बनाएका छन ्)) सूरह अत्-तौबा ३१ र अक� ठाउँमा भनेको हो। ((उले भने �क उनीहरु आफ्न धमर्ज्ञातहरुलाई पूजा गद�िथएन तर उनीहरु जुन वस्तुलाई हला िथए। त्योलाई हाल जान्दै िथएर जसलाई हराम गद� िथए त्योलाई हराम समझ्दै िथए)) सुनन् ितरिमज़ी �जल्द५ पु� २७८ हद�स संख्या३०९५  इस्लाम एउटा राय सलाहको धमर् हो। चाहे त्यो अन्त�र बा�ह�र संसा�रक र धािमर्क मामलाहरु �क न हो।अल्लाह ले भने हो। (( र, जो आफ्ना पालनकतार्को आज्ञाकान ् र नमाज़ कायम गछर्न् आफ्ना मामलाहरु आपसी सल्लाह� चलाउने गछर्न् र हामीले जेजित जी�वका �दान गरेका छ� त्यसबाट खचर् गछर्)) सूरह अश ्-शूरा ३८ राय सलाह शर�अते इस्लाममा बुिनयाद�(मौिलक) चाहना हो। र यसैमािथ रसूल सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्लमको कायर्को आदेश पिन िमले। अल्लाहको भनाई हो((हे मुहम्म! ितमी अल्लाहको (अपार) कृ पाले नै उनीहरु�ित उदार रहेका छौ। य�द ितमी कठोर हृदय भएको भए ियनीहरु ित�ो व�रप�रबाट िततर�वत र हुने िथए ियनीहरुलाईमाफ देऊ ियनीहरुकालािग क्षमायाचना गरर काममा ियनीहरुिसत सल्लाह िल गर।)) सूरह आले इमरान १५९ र, राय सल्लाहबाट सत्यबाटो ितर पु। र यसबाट धेरै लाभहरु �ा� हुन्छन्। जसर� के शुरुअको मु�स्लमहरुको यसै
 • 72. ७२ उनका मामलाहरु िसधो िथऐ। जब मु�स्लमहरु यसबा ट टाढ भए आफ्ना संसा�रक र धािमर्क मामलाहरुमा तल झर  तर इस्लामले सबै सृ�हरुको उनका �विभन्न पदको अनुसा अिधकारहरु �दएको हो। ता�क यसबाट संसा�रक र धािमर्क लाभह साबीत होऊँ । अल्लाहले भनेको हो। ((र अल्लाहकै उपासना गर कसैलाई उनको साझेदार नबनाऊ। अिन माता�पता, नातेदार, अनाथ, द�न-दुखी, नातेदार- िछमेक�, �वरानो-िछमेक�. साथीसंगी, वटुवा तथा अधीनमा रहेका दास- दासीहरुसँग सदव्यवहार गर। अल्लाह यस व्य��लाई मनपराउदैनन् जो घमण्ड� र अहङार� छन)) सूरह अन्-िनसा ३६ र, रसूल सल्लाहु अलै�ह वसल्लमले भनेको हो ((आपसमा ईष्यार् न, भाउ लगाएर एक अकार्को लािग मूल्य नबढ, आपसमा �ेष (बैर) नराख, एक अकार्लाई ब�हष्कार नगर र एक व्य�� �या�व�य मािथ अक� व्य�� �य�व�य नगरोस्। हे अल्लाहको ! �ातृत्वको भावना राख। मुसल्म, मुसल्मानको भाई हुन्। त्यो त् मािथ अत्याचार गद�, उ उसलाई अपमािनत गद�न, उ उसलाई झुटालाउदैन र उसको ितरस्कार पिन द�न। तक़्वा( भय, संयम) यस ठाउँमा छ – उहाँ सल्लाहु अलै�ह वसल्लमले आफ् नो छातीितर त पटक संके त गद� भन्नु भयो। एउटा मािनसको लािग यित कुकमर् न बढ� हो। हरेक मुसलमान मािथ अक� मुसलमानको रगत, सम्प�� र इज्जत व�जर्त हुन)) मु�स्लम �जल्४ पु� १९८६ हद�स संख्या२५६४ अक� ठाउँमा भन्दै छन् �क((ितमीहरु मध्ये कुनै पिन अस मु�स्लम हुन् सक्न तबसम्म �क उनी आफ्ना भाइवनहरुको लािग त्यो पसन्द न गर�। जुन आफ्नो लािग पसन्द।)) सह� बोखार� �जल्द१ पु�१४ हद�स संख्या१३
 • 73. ७३ यहाँ सम्म �क इस्लामले आफ्ना श�को पिन अिधकाहरु �दएको हो। अबू उज़ैर �बन उमैर भन्दै �क म ब�को �दनको दासहरुमध्ये िथए। त रसूल सल्लल्लाहु अलै�ह वसल् भने।((दासहरुिसत रा�ो व्यवहार ग उनी भन्दै छन् �क उनी अनसारको एक समुहमा िथए र जब उनीहरुका खा, भोजन आउँदो िथए त मलाई रोट� �दऐर आफु खजुर खाँदै िथए। र यस्तो उनीहर रसूल सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्लमको विस(उपदेश) को कारण गद� िथए।)) अल मुअजमुस्सगीर �जल्१४ पु� २५० हद�स संख्या५८९४ र रसूल सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्लम जब एउटा ऊंटलाई हे जसको पेट भुकको कारण �पठमा िभद� िथए त भन्नुभ �क ((योनबोलने जनावरहरुको �वषयमा अल्लाहिसत डर�। र उसमाि रा�ो त�रकाले सवार� गर। र ऊ लाई रा�ो त�रकाले खुवाऊ।)) सह� इब्ने खुज़ैमा �जल्४ पु� १४३ हद�स संख्या२५४५ इस्लामले समूहहरुको अिधकार व्य��हरुमािथ र व्य�� अिधकारहरु समूहहरुमािथ राखेको हो । यस् व्य�� समूहको लाभकोलािग र समूह व्य��को लाभकोलािग कायर् ग। जसर� के नबी सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्लम को कथन ह ((एक आस्थावन (मुअिमन) अक� आस्थावान कोलािग एक भवन जस्तै हो । फे� आफ्ना औंलाहरुलाई एक अक�म ा िमल)) सह� बोखार� �जल्द १ पु� १८२ हद�स संख्या४६७ र क�हले �बभेद हुन् भने समूहको अिधकारलाई अगाड� बढाउनु पछ्। जसर� के कुनै व्य��को घर जुन सड़कमािथ िगरने लागे को छ भने उलाई काटनु पछ्। ((समरह �बन जुन्दुब भन्दै �क उनका खजुरको एक बगैचा एक अनसार�को �दवारको न�जक िथए। र
 • 74. ७४ उनी ज�हले आफ्ना खजु ितर जान्थ त्यसबाट ऊलाई तकिल पुग्दैिथए जुन उनीमािथ भार� पडे। त ऊ उनलाई बेच्नकोलािग भन तर उले इन्कार गरे। फेर� उलाई उताबाट हटाउने को लािग भने तर फे �र पिन इन्कार गरे। त उनी नबी सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्लम न�जक आएर त्यो बयान गरे। त नबी सल्लल्लाहु अलै�ह वसल उलाई बेच्नेको लािग भने तर उले इन्कार गरे फे�र उलाई हटाउने क लािग भने त इन्कार गरे। त रसूल सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्लमले त्यो मलाई हदया(उपहार) मा देऊ र ित�ालािग यसको बदला यस्तो यस्तो हो।(उलाई उभारनेको लािग।) तर उले इन्कार गरे। त रसूल सल्लल्लाहु अलै�ह वसलले भने। ितमी हािनकारक हो। फे र� रसुल सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्लम अन्सार�लाई भने �क ितिम त्यो लाई का�ट देऊ।)) सुनन बैह�क अल कुबरा �जल्द६ पु� १५७ हद�स संख्या११६६३ इस्लामले दया र दृ�� मा� मानवहरु को लािग सीिमत गरे छैन तर यसमा जनावरहरुलाई पिन सिमल गरेको हो। र यसै कारण एक म�हला नकर ्मा गइन। रसूल सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्लमको भ हो।�क (( एक म�हलालाई �बलारोको कारण यातना िमले जसलाई त्यो कै द गरे र राखेको िथइन र उलाई खान�पन पिन �दन्दै िथइन। र उलाई छोडने पिन िथइन ता�क ऊ अरु धत�हरुबाट के�ह न के�ह खा हाल िथयो।)) अल मुस्तदरक अलै सह�हैन �जल् ४ पु� १७५ हद�स संख्या ७२७४ र यस जनावरहरुमािथ दया र दृ�� गन�बाट पापहरुबाट मु र स्वगर्मा �वेशको कारण बने। जसर�के रसूल सल्लल्लाहु अल वसल्लमले भने को हो। �क (( एक व्य�� बाटोमा ियो जसलाई प्यास लाग्यो त उ कुआ (इनार) मा उतरे र पानी खाए पिछ
 • 75. ७५ िन�स्कयो त उता एउटा प्यास कुकुरलाई हेरे जो प्यासको कारण माटो चाटदै िथए। त उ व्य��ले भने �क उलाई म जस्तो नै प्य लागेको छ। फे �र उनी कुआमा उतरे र मुजा मा पानी भरे र त्यो कुकुरलाई प्लाऐ त अल्लाहले त्यसको शु� गरे र ई क्षमा गरे सहाबीहरुले भने हे अल्लाह को रस सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्लम हािमहरुको लािग यस जनावरहरुमा पिन पुण (बदला) हो। वहाँले उ�र �दनु भऐ �क सबै जानदारहरुमा अ�(पुण्) हो।)) सह� बोखार� �जल्द२ पु� ८७० हद�स संख्या२३३४ जब इस्लामको त्यो दया द जनावरहरुको साथ यस्त खालको हो भने मानवहरुको साथ कस्तो हु जुनलाई अल्लाहले सम्पूणर् सृ��हरुमािथ फ�ज(�वशेष्त) �दएको हो। अल्लहले भनेको हो।((र हामीले आदमका सन्तालाई सम्मािनत तुल्याएका छ�। ितनीहरुलाई हामीले थल तथा जल दुवैमा सवार� �दान गय�। ितनीहरुलाई प�व� िचजहरुबाट जी�वका �दान गय� र हामीले सृ� गरेका धेरै िचजहरुमािथ ितनीहरुई स्प� �धानत �दान गय।)) सूरह इ�ा ७०  र इस्लाम धमर् मा सन्-पन्थ छैन एवं संसा�रक जीवनबाट टाढा हुने पिन। र हलाल स्वादहरुलाई छा�डने जसला अल्लाहले आफ्ना सेवकहरुको लािग सृ�� गरे र हलाल गरेको हो। रसूल सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्लम भन् �क ((ितमीहरु आफै माथी सख्ती न गर�। त उनी तपाईमािथ सख्ती गछ� �कनभने एक समूदा िथए जुन आफ्नाहरुमािथ सख्ती गरे त अल्लाहले उनीहरुमाथइ सख्ती गरे जुन अ�हले उनीहरुक ा रजा घरहरुमा हुन्। , रहबािनयत- सन्या-पन्- त ितनीहरुले स्वयं आ�वष्कार गरेका ि
 • 76. ७६ हामीले ितनीहरुमािथ केवल अल्लाहक�सन्नता �ाि� अिनवायर् गरेका िथय�)) सूरह अल ्- हद�द २७ र रसूल सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्लमले भनेकोह ((खाउनु, �पउनु र अल्लाहको बाटोमा सदका (दान) गरुन्। यसमा कुनै अजब होइन �क अल्लाह तआला आफ्ना सेवकहरुमािथ आफ्ना ने(कृ पा) को अ� (�भाव) हेरन चाहन ् छ। )) अल मुसतदरक अला सह�हैन �जल्द४ पु� १५० हद�स संख्या७१८८ र यो इस्लाम धमर् संसार र त्यसको अशिललता र स्वादह मा� लागने होइन। तर यो एउटा �बचो �बच (medium) को धमर् हो। जुन लोक र �लोक दुवैलाई जो�डन्। र यसको एक भाग (पाटर) अक� भागमािथ अभार होइन। यसैकारण आत्मा र शर�र�बच बराबर� (बैलेन्) को आदेश �दएको हो। र मु�स्लमहरुलाई यो पि न आदे �दएको हो �क उनीहरु मा� संसारमा न लाग�। तर आफ् आत्माको अिनवातार्हरु पिनलाई अदा गनर्लाई याद राख�। जुन अल्लाहले मािथ पूजाहरुमध्ये अिनवायर् गरेको हो। अल्लाहले भने को ((हे आस्थावाहरु हो ितमीहरुलाई शु�वारको �दन नमाजकोला पुका�रँदा अल्लाहको स्मरणतफर् र व्यापार छो�डदेऊ। य�द ितमीहर ज्ञान ख्छौ भन, यह� ितमीहरुकालािग उ�म ।)) सूरह अल्-जुमुअह्९ र मु�स्लमिसत यो पिन मतलुब (�दमान्) हो �क उनी पूजामा लागे र आफ्ना मा�� (आिथर्क साम�) हरुमा पिन लाग� जसर�के हलाल कमाइ अल्लाहले भनेको हो।((फे �र जब नमाज़ पूरा हुन् तब धत�मा फै ल र अल्लाहक वरदानको खोजी गर। र, अल्लाहलाई खुब स्मरण गर ता�क ितमीहरु सफल हुन )) सूरह अल ्-जुमुअ़ह१०
 • 77. ७७ र इस्लामले यस्तो व्य�� �शंसा गरे को हो जसमा यो दुवै �वशेष्ता हो। अल्लाहले भने को हो ((यस्तो व्य��हरु जसल अल्लाहको स्मरण ग, नमाज़ कायम गनर, ज़कात �दनबाट न व्यापारले न त �कनबेचले नै भुलाउँछन्। उनीहरु त्यस �दनस डराउँछन ् जुन �दन हृदय तथा ने�हरु �वक्षुब्ध हुन)) सूरह अन ्-नूर ३८ र इस्लाम आत्, शर�र र मुखको अिधकारहरुकोलािग इशव�रय श�रअतको अनुसार एक त�रका िलएर आएको हो जसमा कुनै कमीबेशी होइन। र मु�स्लमरुमािथ यो अिनवायर् हो �क उनीह आफ्ना मनलाई रेख देख गरे र आफ्ना कायर्हरुको पिन �हसाब ग जुन कायर्हरु उनीहरु बाट भएको हो। अल्लाहले भनेको((अिन जसले कणभर पिन सत्कमर् गरेको हु उसले त्यसलाई देखने। र, जसले कणभर पिन दुष्कमर् गरेको हु उसले त्यसला देखनेछ।)) सूरह अज ्-�ज़ल्जा़ल७-८ र अल्लाहले मानव को लािग यो स्वतन्� �दएको हो उनीहरु अल्लाहका त्यो हलाल वस्तुहरु आफ्ना शर�रहरचर गर�। जसर�के खान�पन, लुगा र �वहे गनर् आ�द। अल्लाहले भनेक हो।((सोध- अल्लाहले आफ्ना उपासनाहरुकालािग सृ�� गरेसौन्दयर एवं शु� खाध पदाथर्लाई कसले अवैध कर? भिनदेऊ- यी ईमान ल्याउनेहरुकालािग संसा�रक जीवनमा पिन रहेका छ र महा�लयको �दन उनीहरुकालािग मा� रहनेछन्। यसर� नै आफ्ना आयतह ज्ञानीहरुकालािग स्प�सँग बयान )) सूरह अल्-अअराफ़ ३२ र इस्लामले मानवकोलिग मा� हािनकारक वस्तुहरु ला हराम (अवैध) गरेको हो। र अल्लाहले मान�वय आत्मालाई सृ�� गरे उलाई धत�मा आफ्ना पूजाको लािग खलीफा(उ�रािधकार�) र आफ्ना
 • 78. ७८ शर�अतलाई लागु गनर्को लािग बनाए। अल्लाहले भने को हो। ((िनशचय नै हामीले मनुष्यलाई सव��म संरचनामा सृ� गय�)) सूरह अत ्-तीन ४ र यसै कारण अल्लाहले शर�अतको िनयम अनुसार मानवहरु क आफ्ना शर�रहरुलाई सुरक, हेफाज़त र सफासुग्धर को आदेश �दए। जुन तल हुन ्। १- प�व�ता, अल्लाहले भनेको हो। ((िनस्सन्देह अल्लाह धेरै तौ (�ायिशचत ) गन� तथा सफासुग्धर रहनेहरुई मन पराउँछन ्।)) सूरह अल ्-बक़रह्२२२ यसैकारण नमाज़ सह� हुन्कोलािग वुजूलाई अिनवायर् ग�र �दएको हो जुसलाई मु�स्लम �दनरातमा पाँच चो�ट अदा ग�रन। रसूल सल्लल्लाहु अलै�ह वसलको भनाई हो। (( नमाज़ �बना प�व�ताको कबूल हुदैन।)) सह� मु�स्लम �जल्१ पु� २०४ हद�स संख्या२२४ जसर�के स्नान(नहाउनु) अप�व�पिछ अिनवायर् गरेको हो। अल्लाहल भनेको हो।((र य�द ितमीहरु �जनाबत(अप�व�ता) को अवस्थामा छौ भने प�व� होऊ।)) सूरह अल ्-माइदा ६ र के �ह धािमर्क कायर्हरुकालािग स्(गुसल) लाई सुन्नते मुअक्कद (अिनवायर् जस्) गरे का छन ्। जसर� के जुमा, दुवै ईद, हज्ज र उमरह इत्याद�को स्ना र साफई सुथ्राई कोला�ग जोर �दएको :  जसर�के दुवै हाथ खाउनभन्दा अिध र पिछ धुल्ने। रसू सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्लमको भनाई ((खानाको बरकत (बढ़ो�र�)
 • 79. ७९ खाउने भन्दा अिध र पिछ हाथ धुल्नेमा हुन)) सुनन ितरिमज़ी �जल्द४ पु� २८१ हद�स संख्या१८४६  मुँखलाई खानेपिछ सफा गनर्। रसूलले भनेको हो। ((जुनले खाऐ र आफ्ना �जवंरोबा त्योलाई चबा।त चा�हयो �क त्योलाई िनगिलनलेऊ र जुन बा�क रहयो भने त्योलाई फालने। जसले यस्त गरे। त त्यो रा�ो हो। र जसले न गरे के�ह फकर् पन।)) र दाँत र मुँखलाई सफाई राखने िधयान �दने। र दातुन गनर्कोलािग रसूल सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्लमले उभारेको हो। जसर�के उन भनाई हो। �क ((अिन मेरो उम्मत(समूदाय) मािथ अ�प्ठयारो हुन्दै भने म उनीहरुलाई सम्पूणर् नमाज़को बेला दातुन गनर्को आदेश � छ�।)) सह� मु�स्लम �जल् १ पु� २२० हद�स संख्या २५२  र साफ सु�ाईको कारण गन्दा र �कटानुहरुबाट सुर�क्षत । नबी सल्लाहु अलै�ह वसल्ल म को भनाई हो ((�फतरह (�ाकृ ितक) पाँचवटा हो। खतना गनुर् अथवा िलंगबढेको छालालाई काट्नु गु�ठाउँको र�लाई साफ गन�। काखको कपाल र र�लाई खौरनु (उखेरिन)। जुँगालाई सानो पान� र नङ्ग काट्न)) सह� बोखार� �जल्द ५ पु� २३२० हद�स संख्या५९३९ ३- प�व� खाने �पने। अल्लाहले भनेको हो। ((हे आस्थावानहरु ! हामीले �दान गरेका प�व� खानेकुराहरुखाऊ। र , ितमीहरु अल्लाहक उपासना गछ� भने उनी�ित नै कृ तज्ञ ह)) सूरह अल ्-बक़रह्१७२ र यस प�व� खानेकुराहरुमा अपव्ययबाट रोकेको हो। अल्लाह भनेको हो। ((र, खानपीन गर तर अपव्यय नगर �कनभने उनी अपव्ययीहरुलाई मन पराउँदैनन)) सूरह अल ्-अअराफ़ ३१
 • 80. ८० ४- अप�व� खान�पनलाई अवैध (हराम) गरेको छ। जसर�के मृत जन्तु रग्, सुंगुरको मासु, रक्सी र धुमर्पा न आद�। र यो सबै मा शर�रको सुरक्षाकोलािग गरेको हो । अल्लाहले भनेको ((अल्लाहले ितमीहरुकािन�म्त मृत जन, रगत र सुंगुरको मासु अिन ती ज़बह ग�रएका जनावरहरु अवैध(हराम) गरेका छन ् जसमािथ अल्लाहबाहेक अरु कसैको नाम िलइएको होस्। त, जो बाध्य त्यसले अवज्ञा मनसाय नराखी र सीमा ननाघीकन �योग गछ् भने उसलाई कुनै पाप लाग्ने छैन। िनस्सन्देह अल्लाह अत्यन्तै क्षमाशील र पर छन ्।)) सूरह अल ्-बक़रह्१७३ अल्लाह तआला भन्दै। �क((हे आस्थावानहरु ! म�दरा, जुवा, थान, तीर (हानेर भाग्य प�ा लगाउने काय) यी सबै घृ�णत शैतानी कायर्हरु हुन्। ियनबाट बच ता�क सफल होऊ। श�तानले मधपान तथ जुवामा लगाएर ितमीहरुबीच श�ुता एवं �ेष उत्पन्न गनर् च र ितमीहरुलाई अल्लाहको स्मरण एवं ज़बाट रोक्न चाहन। के ितमीहरु यी कुराहरुबाट रो�कन?)) सूरह अल ्-माइदा ९०-९१ ५- लाभदाियक खेलकुदमा लाग्ने। जसर� के कुश्ती �कनभने एक चो� रसूल सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्लम रुकानासँग कुश्ती गरे र पछा�ड �दए। (अल-मुस्तदरक अल्ल सह�हैन �जल३ पु� ५११ हद�स संख्या५९०३) अनी दो़ड़- हजरते आयशा भन्दै छन् �क (( म र रसूल सल्लाहु अलै�ह वसल्लम दौ। त म उनी भन्दा दो़ड़मा अग�ड़ भईन। फे �र जब म के �ह मुटो भऐ त फे �र हा�ो दुवै �बच दौड़ भऐ र यस चो�ट रसूल सल्लल्लहु अलै�ह वसल्लमले म दे�ख अगा�ड़ दौड़मा बढ फे �र उनले भने �क त्यो त्यसको बदला ह)) सह� इब्न हबान �जल् १० पु� ५४५ हद�स संख्या४६९१ र तैराक� , ितरधनुष र घोड़दोड़को �वषयमा हद�समा हजरत उमर रज़ीअल्लाहु अन्हुले रसूल सल्लाहु अलै�ह वसल्लमको ए
 • 81. ८१ हद�स बयान गद� छन ्। �क रसूल सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्लम भने�क ((ितमीहर आफ्ना सन्ताहरुलाई ितरधनुष र तैराक� र घोडद िसखाउँनु)) ६- शर�रलाई रोग लागे पिछ इलाज (िच�कत्स) गन�। रसूल सल्लाह अलै�ह वसल्लमको भनाई ह.((अल्लाह तआलाले रोग र ओषिध दुवैलाई अवत�रत गरेको हो। र सबै रोगको इलाज (िच�कत्स- ओषधी) हो। त ितमीहरु ओषधीबाट इलाज गर। तर हरामबाट िच�कत्सा नगर�)) सुनन अबू दाऊद �जल्द४ पु� ७ हद�स संख्या३८७४ ७- र इस्लामको आदेश यो पिन हो �क उिनहरु सबै पूजाहरु अल् को लािग नै गर�। जुन आत्माको खुराक जस्तै हो �कनभने यसबा आत्मा बेचैनीबाट सुरक्षा रहछ�। र शर�र हािनकारक रोग बाट सुर रह छ। अल्लाहले भनेको हो। ((ती व्य��हरु जसले ईमान ल्याउँ हुन ् र जसका हृदयले अल्लाहको स्बाट सन्तु�� �ा� गछर ्न्।, जािनराख अल्लाहको स्मरणवाट नै हृदयहरु सन्तु� हुने ग)) सूरह-रअ़द२८ र इस्लामले शर�रलाई त्यसको अिधकार �दने जसर� क खाना�पन र आराम। र त्यसको हलाल बाटोमा योनसंबंध(सेक्सुअ) चाहनाबाट नरोक�। जसर�के नबी सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्लमको भन हो। ((ितन व्य��को एउटा समुह रसूल सल्लल्लाहु अलै�ह वसल को स्वास्नी घरितर आउनुभऐ। र उनीहरु रसूल , को पूजाहरु संबंिधत सोधे। फे �र जब उनीहरलाई थाहा भए त उनीले भन्नु भऐ �क हामीहरु रसूल ल्लल्लाहु अलै�ह वसल दे�ख कित टाढा हुन ्। जब �क अल्लाहले उनका अगा�ड़ र पछा�ड़ दुवैका गुनाह (पापहर) क्षमा ग�र�दए। त उनी मध्ये एक व्य��ले भने �क अब म सदा प पूरै रात नमाज़ पढ छ�। दो�ोले भने �क अब म म�हलाहरुबाट टाढ़ा
 • 82. ८२ रहछ�। र क�हले पिन �वहे गद�न। ते�ो व्य��ले भने �क अब म पुरै पुरै वषर् रोजा (वतर) बस्छ�। त नबी सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्ल िन�स्कयो र भने �क ितमीहरुले यस्तो यस्तो भनेको हो अल्लाहको सोगन्ध खान्द ैछ�क म ितमीहरु भन्दा अिध अल्लाहि भय र डर राख छुँ । तर म रोजा पिन बस्छुँ। र ईफ्तार पनी गछु�। नमाज पिन पढ छुँ र जाग छुँ।र म�हलाहरुिसत �बहे पिन गछुर्। त जसले मेरो सुन्नतबाट मुँह मोडे़ उनी म मध्ये होइ)) सह� बोखार� �जल्द५ पु� १९४९ हद�स संख्या४७७६  र इस्लाम धमर् िशक्षा र ज्ञानको धमर यसमािथ उभारेको पिन छ। अल्लाहले भनेको हो।((हे नबी! सोध के ज्ञानी र अज्ञान समान हुन ् सक्छन?)) सूरह अज़्ज़ुमर्९ मुख्यर्ता र त्यस्तोको बुराई बयान गरेको हो। अल्लाहले भनेको (( -मूसाले भने- म मूखर् र अज्ञानीहरुको जस्तो कुरा गनर्बा अल्लाहको रण चाहन्छु।)) सूरह अल ्-बक़रह्६७ र इस्लामले ज्ञान र ज्ञानीहरुको आ। रसूल सल्लल्लाहु अलै� वसल्लको भनाइ हो। (( मेरो उम्त (समुदाय) मध्ये त्यो व्य हुन्सुक्दैन जु न आफु भन्दा ठुलाहरुलाई आदर गद�न। र आफु भ स्यानाहरुमािथ दया गद�न। र आफ्नाइवन्दुहरुको अिधका जान्दैन)) मुसनद अल ईमाम अहमद ५ पु� ३२३ हद�स संख्या२२८०७ अिन इस्लामले ज्ञानीहरुको ठुला पद र मरतबा �दएको हो। जसर रसूल सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्लमको भनाई ह(( ज्ञानीको �वशेष् आ�बद (पूजार�) मािथ यस्तो हो जस्तो �क मेरो �वशेष्ता ितरुमा अदना (छोटो- र मामुली व्य�) व्य��मािथ हो)) सुनन ितरिमज़ी �जल्द५ पु� ५० हद�स संख्या२६८५
 • 83. ८३ अिन इस्लामले श�रअत िशक्षाकोसँग ग संसा�रक िशक्ष पिन िसखनेमािथ उभारेको हो। र त्योलाई पूजाहरुमध्ये मानेको हो। यसमािथ मानवको पुण्य िमल । र मानवको त्य िशक्षाको जरु हो। अल्लाहले भनेको हो।((के ितमीले देखेनौ �क अल्लाह आकाशबाट पानी बसार्उँछन? त्यसपिछ हामीले त्यसबाट �विभन्न रङ्गक उमाछ� ? र पहाडहरुमा पिन सेत, राता, अन्य �विभन्न रङ्गर गाढा काला धार�हरु हुन्छन्।, यसर� नै मािनस, जनावरहर, चौपायाहरुका पिन �विभन्न रङ्ग् हुन्छन्। अल्लाहिसत केवल ज्ञानी भ�हरु डराउने गछर्न्। िनस्सन्देह अल्लवशाली एवं अत्यन्त क्षमाशील )) सूरह फाितर २७-२८ र यस आयतमा स�च �बचारगनर्को िनमन्�ण हो। जसबाट सब वस्तुहरुको सृ��कतार् अ�स्वको थाहा हुन्। र यस संसारमा अल्लाहले जुन पिन हालेको हो त्यसबाट अलहले लाभ उठाउनको िनमन्�ण �दन। र यस आयतमा शर�अतको ज्ञानीहरग अक� ज्ञानीहरु पि। उनीहरुले अल्लाहले य ससंसारमा जुन पिन हाल को छ त्यसको सानो सानो गु�हरुको जान्ने क्षमता । यसको उदाहरण। जसर� के बादल र बषार्को कारण केिमकल र �फ�ज़कल को ज्ञानबाट नै थाहा हु। रुख �बक, फलफुल को उगान र खेतीबार�हरुको त�रका खेतीको ज्ञान बाटै ि इत्याद�  र इस्लाम धमर् आफ्नो रेका(पहरेदार�) को धमर् हो। र यो यस्तो हो �क सत्य मु�स्लम आफ्ना सबै र कतर्व्यहरु अल्लाहका राजी खुशी पाउने को लािग �यास गछ�। र यस्त ��याबाट टाढ़ा रहनेछ जसबाट करोध हुन्। र उलाई थाहा छ �क जुन त्यो गछ अल्लाह त्यसलाई हेरदै। त उनी अल्लाहको आदेश अनुसार कायर् गर�। र जसबाट रोक को हो, त्यसबाट टाढा होऊ। त मु�स्लम चोर� अल्लाहको भयले छोड न के सुरक्षाबलकोयले। र
 • 84. ८४ यस्तै अक� अपराधहरुमा। इस्लाम मु�स्लमलाई यो ज्ञा �दन् �क उनका गु� र अगु� अल्लाहको न�जक बराबर हुन। अल्लाहको भनाइ हो।((यध�प ितमीले आफ्नो कुरा उच्च स्वरमा भ उनी त गोप्य र त्योभन्दा पिनप्य कुरा जान्दछन)) सूरह ता.हा ७ र रसूल सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्ल ईहसानको बारेमा भन्दै �क ((ितमी अल्लाहको पूजा यसर� गर� जसतो क� ितम उलाई हे�ररहेका छ� । अ�द ितमी हेन ्र सक्दै भने त्यो ितमीलाई हेर�रहेका हुन)) सह� बोखार� �जल्द१ पु� २७ हद�स संख्य ५० ज़ा�त रेकाबात (आफ्ना पहरेदा�रक) को के �ह असलहरु प�हलोः एक सम्पणर् श��वान अल्लाहको आफ्ना त र �वशेष्ताहरुको सा अ�स्वमािथ ईमान राखने। यो जान्दै �क जुन पिन यस संसारमा हुन्। अल्लाहको चाहना अनुसार हुन। ((जेजित पृथ्वीमा �वेश गछ र जेजित त्यसबाट बा�हर िनस्क र जेजित आकाशबाट अवतीणर् हुन अिन जेजित त्यसतफर् आरो�हत हु ती सबैको उनलाई ज्ञान। र ितमीहरु जुन कायर् गछ� त- लाई अल्लाह दे�खरहन्छन)) सूरह अल ्-हद�द ४ र अल्लाहलाई सम्पूणर् वस्तु जानकार� छ यहाँ सम्म �क जुन मनमा उत्न्ने हो। अल्लाहले भनेको हो। ((हामीले मािनसको सृ�� गरेका छ� र त्यसको मनमा उत्पन्न हुने �वचारहरुलाई हामी जान्दैछ�। र हामी त्यसको गधर्नको नशाभन्दा पिन िनकट रह छ�।)) सूरह क़ाफ १६ दो�ोः मृत्युपशचातको पूनजर्न्मान र पुनज�वनमािथ ईमान राखन अल्लहले भनेको हो।(( पुनः महा�लयको �दन ितमीहरु उठाइनेछौ)) सूरह अल ्-मुअिमनून १६
 • 85. ८५ ते�ोः �लयको �दनको �हसाबमािथ ईमान राखने। अल्लाहलेसूरह इसरा १५भनेको हो।((र कसैले पिन अन्य कसैको भार� बोक्ने छ?)) सम्पूणर् मानवको �हसाब अल्लाहको िनकट ह। ितनीहरका सम्पूणर् कायर् र कथनहरुका चाहे त्यो साना हो अथवा ठूल त्यसमािथ सत्कमर्को बदला पुण्य र कुकमर्कको बदला य ातना छ। अल्लाहले भनेको हो((जसले कण भर पिन सत्कमर् गरेको हु उसले त्यसलाई देखने । र, जसले कणभर पिन दुष्कमर् गरेको हु उसले त्यसलाई देखनछ।)) सूरह अज ्-�ज़ल्ज़ाल७-८  र यस इस्लाम धमर्मा सत्कमर्हरु गुन (दोगुना भन्दा अिधक) हुन्। तर कुकमर्हरु उस्तै बाक� रहछ�। अल्लाहले भनेको ((जुन अल्लाहकहाँ पुण्यकमर् िलएर आउ उसलाई त्यसको दसगुणा पुण्य �ा� हुने र जसले कुकमर् िलएर आउने उसलाई के वल त्यस बराबरकै सजायँ हुनेछ र ितनीहरु�ित अन्याय ग�रने छै)) सूरह अल ्-अन ्आ़म१६० र सत्कमर्को रा�ो िनय (इच्छ) गरे तर त्यो कायर् गरे त्यसको एक पुण्य िम। र त्यसको उलटो कुनै मु�स्लम कुकमर् इच्छा गरे फे�र उले अल्लाहको भय ले गदार् त्यो । त अल्लाह त्यसलाई एक पुण्य �द �कनभने उले अल्लाहको भयले त्यो छाडे रसूल स,को भनाई हो। ((अल्लाह तआला भन्दै �क जुन कुनै मेरो सेवकले कुनै कुकमर्को िनयत (इच्छ) गरे। त त्यसमािथ त्यो लेखनुस ज�हलसम्म उनी त्यो नगर�। य�द ऊले त्यो गरे भने उसै बराबर लेखनै। य�द ऊले मेरो कारणले छोडे भने त्यसको एक पूण् लेखनै। र जब कुनै सत्कमर्को िनय(इच्छ) गरे। र त्यो गरे न भने त्यसको एक पुण्य लेख�। तर ऊले गरे पिछ त्यसको दस गुणा दे
 • 86. ८६ सात सय गुणासम्म िलखौ)) सह� बोखार� �जल्द ६ पु� २७२४ हद�स संख्या७०६२ तर इस्लाम धममा मनको जायज शहवातहरु (चाहनाहर) पूजा भय हाल छ। र उसमािथ ऊलाई पुण्य िमल। जब �क ऊले प�व� िनयत (इच्छ) गरेको हो जसर�के खान�पन बाट आफ्ना शर�रलाई सुर�क्षत र श��वानको इच्छा गरेको हो। ताके त्यस हलाल कमाई गर�। र जुन अल्लाहले उनी मािथ अिनवायर् गरेको त्योलाई पुरा गनर्को इच्छा राख छ�। जसर�के पूजाहरु र आ प�रवारहरुको पालन पोशन गन�। यससबैमािथ ऊलाई पुण्य िमल। रसूल सल्लल्लाहु अलै�ह वसलले भने ((जब व्य�� आफ्न प�रवारमािथ खचर् गछ। र यसमा पुण्यको िनयत राख भने त्यो त्यसकोलािग सदक़ा(दान) हन्।)) र यस्तै जब मु�स्लमको आफ्ना अशिलल(शहवत) कोलािग हलाल ठाउँबाट आफ्ना पतनीसग गन ्र इच्छुक हुन् यो िनयत गरे �क उनी हराम (अवैध) मा न पर�। भने त्यसमािथ उसको पुण्य िमल। रसूल सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्ल भनाई हो। ((...ितमीमध्ये कसैक खास अंगमा पिन सदक़ा हो। सहाबाहरुले भने हे अल्लाहको रसू हामीहरु आफ्ना पतनीसंग इच्पुरा गछ� के यसमा पिन पुण्य हो। त वहांले उ�र �दए �क ितमीहरुको के �बचार हो। जब उनी त्यो हरा (अवैध) मा राख छ के उनी मािथ �कोप छैन? उस्तै जब उले त्योलाई हलालमा हाले त उनका लािग त्यसमा पु हो।)) सह� मु�स्लम �जल्२ पु� ६९७ हद�स संख्या५६७६
 • 87. ८७ र मु�स्लमको सबै कायर रा�ो िनयतको कारण पुण्य हुन्। र यसमा सदक़ा (दान) हो। रसूल सल्लल्लाहु अलै� वसल्लले भने को हो। ((सबै मु�स्लममािथ सदक़ा(दान) अिनवायर् हो। उनीहरले भनेः अिन ऊले के �ह न पाए। वहाँले उ�र देनु भऐः चा�हयो �क उनी आफ्ना हाथहरुबाट कायर् गरे र आफैलाई लाभ पुगाउ र त्यसबाट सदक़ पिन गर�। उनीहरुले भने। अन उसंग यसको क्षमता छैन भ? त वहाँलले उ�र �दऐ �क त उनी जरुरतमन्दहरु सहायता गर�। उनीहरुले भनेः य�द यो पिन गनर् सक? भने त चा�हयो �क उनी रा�ो कृ याको आदेश देऊ। र नरा�ो कृ याबट रोक�। त्यो त्यसकोलािग सदक़ा ह)) सह� बोखार� �जल्द ५ पु� २२४१ हद�स संख्या ५६७६  र इस्लाम धमर्मा सत्य मनले अल्लाहितर फकर्ने कुकमर्हरु सत्यकमर्हरुबाट बदले । र त्यसको शतर् यो हो � उनले यो िनयत गरेको हो �क उनी �ािशचत पिछ कुकमर्ितर क�हले पिन न फक�। अल्लाहले भनेको हो। ((र, जसले अल्लाहका साथ अन्य कसैलाई उपास्य भन्दैनन् अल्लाहले व�जर्त गरेका कुनै ज अनाहक हत्या गद�नन् न व्यिभचार गछर्न्, जसले यस्ता कायर्ह गछ् उसले आफ्नो पापको दण्ड भोगछ। महा�लयको �दन त्यसको यातना दोब्बर ग�रने र त्यो व्य�� अपमािन भई सदा त्यह�� रह। िसवाय ती मािनसहरुको जसले �ायिशचत गछर ्न् ईमान ल्याउँछन् सत्कमर् गछर्न्। यस्ता मािनसहरुका िनकृ�तालाई अल् पुण्यकमर्मा प�रणत ग�र�दनेछन र, जुन व्य�� �यिशचत गछ् तथा सत्कमर् ग वस्तुतः ऊ अल्लाहतफर् फक।))सूरह फुरक़ान६८-७१
 • 88. ८८ र यो सबै अल्लाहको अिधकारमध्ये हो। तर जुन मानवको अिधकारमध्ये हुन्। त्योमा अिनवाय र् हो �क ऊनी त अिधकार वापस गर�। र फे �र ऊनीिसत मा�फ मांग�। र इस्लामी शर�अतले अल्लाहितर फनेहरुका मुखलाई संबोधन गरेका छ। र उले बेचैन मनको इलाज गरेको छ। र यो तोबा (�ायिशचत) को ढोका खोले �कनभने यीनीहरु आफ्ना पापबाट तौबा गछर्न ((भिनदेऊ- स्वयंमािथ अन्याय गरेक ा मेरा भ�ह रु! ितमीहरु अल्लाहको कृपाबाट िनराश नहोऊ। िनशचय नै अल्लाहले सम्पू पापहरु क्षमा गन�छन्। िनस्सन्देह उनन्त क्षमाशील एवं प दयालु छन ्?)) सूरह अज़्ज़ुमर्५३ र तौब (�ायिशचत) को मामेला इस्लाम धमर्मा हलाल हो। यसमा कुनै क�ठनाई छैन। अल्लाह तआला भन्दै छन् �क ((जो सुकै ले कुनै कुकमर् वा स्वयंमािथ अत्याचार गदार् अल्त क्षमायाचना ग भने उसले अल्लाहलाई अित क्षमाशील एवं प दयालु पाउनेछ। र, जसले पाप गछ् त्यसको भार त्यसैमािथ आउन। र, अल्लाह सवर्ज्ञ एवं तत्वदश�)) सूरह अन ्-िनसा ११०-१११ त्यो तोबा (�ायिशचत) मु�स्लमाहरुको लािग मा� हुन्। त जुन गैरमु�स्लमल इस्लाम िलआउनु भए। त उनीलाई दुई चो�ट बदला िमल छन ्। एक उनीहरुका रसूलमािथ ईमान िलआउनेको कारण र दो�ो मुहम्मद ल्लल्लाहु अले�ह वसल मािथ ईमान िलआउको कारण। अल्लहाले भनेको हो((जसलाई यसअिध हामीले �न्थ �दान गरेका िथय� ितनीहरु यसमािथ आस्था राख ्छन्। र जनीहरुलाई यसको पाठ गरेर सुन्नाइन तब उनीहरु भन्छ- हामीले यसमािथ ईमान ल्याय�। िनस्सन्देह यो हा�ो पालनकतार्को तफर्बाट
 • 89. ८९ अकाटाय सत्य हो। र हामी त प�हलेदे�ख नै आज्ञाकार� ह� उनीहरुले धैयर्धारण गरेको हुनाले उनीहरुलाई दुईगुणा �ितद �दइनेछ। उनीहरु पण्यकमर् रा पाप मेटाउने गछर्न् र हामीले �दान गरेका िचजहरुबाट खचर् गन� गछर्)) अल कस़स५२-५४ र अल्लाहले उनीहरुका इस्लामअिधका सम्पूणर् प गल्तीहरुलाई माफ ग�र�दन ्छन्। रसूल्लल्लाहु अलै�ह वसलले अ�ो �बन ् आस़लाई भन जब ऊसले रसूल स,को हाथमािथ बैत गरे त यो शतर् लगाए �क उनका अिधका सम्पूणर् पापहरु क्षमा भए। (( ..के ितमीलाई थाहा छैन इस्लाम अगा�़डका सम्पूणर् पापहरुको ग�र �दन्।)) सह� मु�स्लम �जल्१ पु� ११२ हद�स संख्या१२१  इस्लाम धमर्ले आफ्ना अनुसणर्कतार्हरु को लािग मृत उनीहरका पुण्यहरुको वृ�� हुन्का �जम्मेदार� पिन िलन्छन्। जसर रसूल सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्लमको भनाई ह((जब मानवको मृत्यु हुन्। त तीनीहरुका कायर्हरु अन्त भए हालछ। अित�र��त वस्तुहरुकजुन यो हो जार� रहने सद़क़ा(लगातार जार� रहने दान) र लाभदायक ज्ञान। सत्कमर् गन� छोरा जुन मृत्यु पिछ आफ्ना आ बुवाकोलािग अल्लाह िसत �बन्ती ग।)) सह� मु�स्लम �जल् ३ पु�१२५५ हद�स संख्या२६७४ र रसूल सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्लमले भन् �क ((जुनले मागार्ितर कसैलाई िनन�ण �दऐ �बना कुनै कमीको उनकालािग उस्तै बदला (पुण्) िमल छ जसले त्यसको अनुसणर् गर र जुनले पथ्भषर्टितर िनमन् �ण �दऐ उनीहरुमािथ �बना कुनै कमीको उ� पाप हुन् जसले ितनीहरुका अनुसणर् ग)) सह� मु�स्लम �जल्४ पु� २०६० हद�स संख्या२६७४
 • 90. ९० र यस रा�ो कृ या र यसको श�� र यसतफर ् िनमन्�णबाट मु�स् आफ्न समाज सुधारको सम्पूनर् लोभ र लालच राख छ�। र ��ाचारक �वरुध र सचेतक गछ। त्यो ��ाचारलाई समाजमा फैलनेबाट रोक । ता�क उन्का कायर् पुस् (पुण्य र कुकमर् को खा) कुकमर्हरुबा खाली रह�।  इस्लाम धमर् मुख र स�च �बचारको आदर सम्मान गरे त्यसितर िनन्�ण पिन �दन। अल्लाहले भनेको हो। ((िनस्सन्दे आकाशहरु तथा पृ्थ्वीमा आस्थावानहरुकालािग अनिगन्ती िनशा छन ्। र ित�ो सृ��मा तथा अल्लाहले धत�मा फैलाइरहेका जनावरहरुमा �वशवास राखने मािनसहरुकालािग असंख्य िनशानी छन ्। अिन रात तथा �दनको आगमनमा र आजी�वकाको त्यस माध्यममा जसलाई अल्लाहल आकाशबाट अवतरण गछर्न् अिन त्यस�ा भूमीलाई त्यसको मृत्युपिछ जी�वत पाछर्न् र हावाहरु वहावमा पिन �ववेकशील मािनसहरुकालािग धेरै िनशानीहरु छन)) अल ्-जासीया ३-५ र यस्तै कुरआनको �वशेष आयतहरु मुखलाई संबोधन्गद� त्यसम उभार छ। (( के उनी सम्झबुझ राख्दैन, के उनी स�च �बचार गद�न।, के उनीहरु ज्ञान राख्द ..........आ�द अन्तसम्म। यसै कार इस्लामले मुख़को कायर्को अव्सथाहरुलाई िसिमत गरेको हो । त अिनवायर् हो �क त्यसको कायर् छु , हेन� वस्तुहरुम ा मा� हुने �कनभने परोकक (गैब) मािमलाहरुको त्यो बुझन् सक्दैन र म कायर्को यसमा कुनै ठाँउ छैन �कनभने मुखको यस कायर्मा लगाउन श��भन्दा बढ� भार �दने हुन।. र इस्लामले मुखको आदर र सम्मान गद� कसैको इच् अनुसणर् गन�बाट स्वतन (अज़ाद) राखेको हो। त उन्को लािग यो
 • 91. ९१ जायज़ होइन �क उनी �बना ज्ञा कसैको तकलीद र अनुसणर् गर�। र यो पिन जायज होइन �क आफु भन्दा अिध कसैको �बना स�च �बचार र मागर्दशर्कको अनुसणर् गर�। र अल्लाहले यस कायर्को (घृ�-दाग) को व्याख्या गद� भनेको। ((र जब ितनीहरुलाई अल्ला �ारा अवत�रत धमर्को अनुसर गनर् भिनन तब ितनीहरु भन्छ- हामी त त्यसैको अनुसरण गन�छ� जसमािथ आफ्ना पूवर्जहरु पाएका छ�। के ितनीहरु आफ्ना पुखार्हरुकै अनुसरण गन�छन् च ितनीहरुको क�� पिन बु�� नपुयार्एका होऊन् र न सत्म नै �ा� गरेका होऊन ्?)).अल ्-बक़रह१७० इस्लम सत्य �ाकृितक को धमर् हो जुन् मानवीय �ाकृितकक �बरुध गद�न जसमािथ ईशवरले सम्पूणर् मानवहरुको सृ��गरेको अल्लाह तआलाले भन्नु भए को। ((त्यस �कृितमािथ कायम होऊ जसमा अल्लाहले मािनसहरको सृ�� गरेका छन्)) सूरह अर्-रुम३० तर यो �ाकृ ितक आफ्ना आसपासको कायर्हरुबाट �भा� भएर िसधोमागर्बाट दूर(टाढ़ा) पथ्�� हुन। रसूल सल्लल्लाहु अलै� वसल्लमको भनाई हो ((सम्पूणर् मानवको सृ�� �ाकृि (�फतरते इस्ला) मािथ हुन्। तर उनका आमाँ र बुवाहरु यहूदू र ईसाई (��स्च) र आग�को पूजार� बनाए हालछन ्।)) र इस्लाम िसधो मागर्को धम र् हो। अल्लाहले भनेको ((भिनदेऊ- मलाई मेरा पालनकतार्ले सीधा मागर् देखाएका छन �बलकुल ठ�क धमर् जुन इ�ाह�मको मागर् िथयो जसलाई उनले द�िच भई अपनाएका िथए। र, उनी मुश�रक (बहुदेववाद�) हरुमध्येक िथएनन ्।)) अल ्-अन ्आम १६१
 • 92. ९२ इस्लाम धमर् यस्तो कु वस्तु होइन �क मुखहरु त्योल स्वीकार गद�न। तर साँचो मुखहरु त्यसको सत्यता र लाभदाय साक्षी पिन �दन ्छन्। अिन त्यसको आदेशहरु र िनषेधहरु सब ईन्साफ र न्याय हो। यसमा कुनै अत्याचार होइन। र यसको आदेश कुनै न कुनै िनमर्ल लभ हो। र जसबाट रोके को हो त्यसमा कुनै न कुनै कुकमर् र अत्याचार अिनवाय र् हो। र अत्याचार लाभभन्दा ठूलो हािनकारक हो। र यो उनी सबै को लािग व्याख्या जुन कुरआन कर�म र रसूल सल्लल्लाहु अलै�ह वसलको हद�समा तदब्बुर(स�च �बचार गरे पढ्छ) गद�छ�। इस्ला धमर् मानवीय मनहरुल अल्लाहबाहेक अरुक पूजाबाट स्वतन्� ग। चाहे उनी अल्लाहका नबी र �जक� फ�रश्ता �कन्न होस। र यसबाट मु�स्लमको मन र हृदयमा ईमानको ड् मज़्बुत हुन। र अल्लाह बाट नै भ राख छ। र अल्लाहलाई नै ला र नुक्सान (घाट) द�नवाला मािनन्।अल्लहले भनेको हो।((तर ितनीहरुले अल्लाहबाक अन्य यस्ता उपासरु बनाएका छन् जो के ह� पिन सृ�� गनर सक्दैनन् बरु सृ�ग�रन्छ् र जसले स्कै लािग न घाटाको न लाभकै सामथ्यर् राख्दछन् अिसलाई न मृत्युको न जीवनको र न पूनजर्न्मकसामथ्यर्।)) सूरह अल ्-फुरक़ान ३ र सम्पूणर् मािमला अल्लह�को हाथमा हो। अल्लह तआला भन्दै ।((अिन, य�द अल्लाहले ितमीला कुनै �कोप �दन्छन् भने उनीबाहेक कसैले त्यसक िनवारण गन ्र् सक्ने न र य�द उनी ित�ो भलाई चाहन्छन् भने उका उदार कृ पालाई कसैले फकार्उन सक्न छैन। आफ्ना भ�हरुमध उनले जसलाई चाहन्न ्। त्यसलाई अनु�ह �दान गछर्न्। र उन अित क्षमाशील एवं प दयालु छन ्।)) सूरह यूनुस १०७
 • 93. ९३ र अल्लाह न�जक रसूल , को ठुलो र ऊँ चो पद र मकाम छन ् उनीमािथ पिन त्यसबै लागु हुन् जुन अक� मानवहरुमाि लागु हुन्। अल्लाह तआलाले भनेक हो. ((भिनदेऊ- म न स्वयंको लाभको मािलक हुँ न हानीको अल्लाहले चाहको वाहेक। र, य�द ममा अदश्य (गैब) को ज्ञान भएको भए मै धेरै लाभ जम्मा गन िथएँ र मलाई कुनै क�ले पिन छुने िथएन। म (का�फ़रहरुकालि) सचेतक र मोिमनहरुका लािग शुभन्देशबाहक मा� हुँ)) सूरह अल ्-आअराफ़ १८८ र इस्लामले मानवीय आत्लाई बेचैनी र भयबाट स्वतन्� गरेक। र त्यसको उपचारहरुक के �ह सबब (कारणहर) पिन व्याख्या गरेक छ। जब मृत्यबाट भय हुँद अल्लाह तआलालेभनेको ह। ((र, अल्लाहको अनुमित�बना कुनै �ाणी मनर् सक्न, एउटा िनधार्�रत समय अनुसार।)) सूरह आले इमरान ् १४५ र अल्लाह तआला भन्दछ �क ((र, हरेक समुदायकोिन�म्त एउटा अविधिनिशचत छ। उनीहरुको म्याद पू भएपिछ न एक क्ष �ढलो हुनेछ न िछटो नै।)) सूरह अल ्-अअराफ़ ३४ मानवले त्यसबाट भाग्को �यास गनर्सक्द �कनभने त्यो त्यसको घात मा लागेक छ। अल्लह तआलाले भनेको हो। ((भिनदेऊ- त्यो मृत्यु जसबाट मीहरु भाग्दछौ त्य ितमीहरुलाई अँठयाएरै छोडनेछ। )) सूरह अल ्-जुमुअह्८ र जब ग�रबी र द�र�ताबाट भय हुन् भने अल्लाहले भनको हो। ((अिन धत�मा �हंडडुल गन� कुनै यस्तो �णी छैन जसको जी�वकाको भार अल्लाहमिथ नहोस ् र उनी ितनका बासस्थानलाई
 • 94. ९४ जान्दछन् तथा मृत्यिछ सु�म्पने स्थानलाई पिन यी सबै कुराहरु स्प� �कताबमा �वधामन छन ्)) सूरह हूद ६ र जब रोग र समस्याहबाट भय हुन् भने अल्लाहले भनेको हो। ((पृथ्वी वा स्वंय ितहरुमािथ ज सङ्कट आउँ त्यो हामीले अ�स्ततमा ल्याउनुअिध नै एटा �वशेष पुस्तकमा अ�ङत छ। यो अल्लाहकोलािग एकदमै हज छ। ता�क ितमीहरु आफूल गुमाएको वस्तु�ित दुः�खत नहऊ र अल्लाहले ितमीहलाई �दान गरेका वस्तुहरु�ित घमण नगर। र, अल्लाह यस्ता घमण् एवं सेखी व्य��लाई मन पराउँदनन ्)) सूरह अल ्-हद�द २२ र जब मानवहरुबाट भय ह त रसूल सल्लल्लाहु अलै�ह सल्लले भनेको हो। ((ितमी अल्लाहलाई याद र् उनी ितमीलाइ याद गछ्। अल्लाहलाई याद गर् उलाई आफ्ना अगाड� पाउनेछौ। अल्लाहलाइ खुशीकोबेलमा याद गर् उनी ितमीलाई दुःखकोबेलामा याद गछ्। र जब ितिम के �ह मांग त अल्लाह�िसत मांग र जब म�त चाह त अल्लाह�िसत म�त चह। �कनभने कलम जुन हुन्वाला िथए त्यसमािथ चिल सक्यो अथार्त भाग्य िल�ख सको छ। य�द सम्पूणर् मानवहरु िलाई कुनै लाभ �दन ् चाहन्छ� जसलाई अल्लाहले ितमीको भागम िलखेको छैन भने के �ह लाभ �दन स�कदैन्न। य�द सम्पूनर् मानव नै दुःख र तकलीफ �दन ् चाहन्छ� जसलाई अल्लाहले तपाईक भागमा िलखेको छैन भने उनीहरु के�ह पिन दुख �दन सकदैनन । य�द ितमी �व�ासको साथ धीरज र धैयर्को क्षमता राखछ� भने त गर । �कनभने धीरजमा धेरै भलाई छन ् र यो बुझी राख के धीरजमा म�त पिन छ। यसमा दुःखकोबाट छुटकार छ। र यो पिन बुझी राख �क सबै क�ठनाईहरुको सथ असानी पिन हो।)) अल मुस्तदरक अलल सह�हन �जल्द३ पु� ६२३ हद�स संख्या६३०३
 • 95. ९५  इस्लाम धािमर्क र सं�रक मािमलाहरु एक मधस्थलको धमर् हो। अल्लाह तआ भन्दै �क ((रयसर� हामीले ितमीहरलाई मध्माग� समुदाय बनाय� ता�क ितमीहरु मािनसहको साक्षी बन रसूल (ईश्दू) ितमीहरुको साक्षी न।)) सूरह अल ्-बक़रह १४३ इस्लाम एक स�जलो र सल धमर् हो। रसूल सलल्लाहु अलै�ह वसल्लमको भनाइ हो ((अल्लाह तआलाले मलाई दुख र तकलीफ �दन्कोलािग पठाएको छन तर मलाई एउटा िसखाउनेवाला र स�जलो गन�वाला बनाएर पठाएको छ।)) सह� मु�स्लम �जल्२ पु� ११०४ हद�स संख्या१४७८  इस्लाम एक क् र दयाद��को धमर् हो। हजरत आयशा (रसूल सल्लल्ला अलै�हसल्लको पतन) भन्दै छ �क ((यहूद�को एक समूह रसूल सल्लल्लाहु अलै�ह वसम ितर आए र उनीहरुले भने अस्सामो अलैकुम अथार्त ितमीमािथ मोत (मृत्य) हो। हजरत आयशा त्यो बुझे र भन् भए ितमीहरुमािथ अल्हको धुतकार र मोत (मृत्य) हो। त रसूल सल्लल्लहु अलै�ह व समले भने हे आय़शा ठहरनुस ् िनस्सन्ह अल्लाह तआला सबैमिमलाहरुमा असानी र नम�लाई पसन्द गछ। हजरते आय़शाले भने हे अल्लाहका रसूल सल्लल्लाहु अलै�ह वसम के तपाई सुन्नुभएन जन उनीहरुले भनेको हो। त वहाँले उ�र �दए �क मैले पिन भने वायलैकु अथारत ितमीहरुमािथ पिन त् होस ्।)) सह� बोखार� हद�स संख्य ६०२४  इस्लाम धमर् मानवहरलािग रा�ो चाहनाको धमर् ह। रसूल सल्लल्लाहु अलै�ह वसम भन्दै �क ((अल्लाहितर सब भन्द त्यो व्य�� रा� हो जुन मानवहरुकोलाि लाभदायक हो। र सब भन्दा रा�ो कायर् अल्लाहितर खुशी हो जबाट मु�स्लम खुश हुन।
 • 96. ९६ अथवा त्यसबाट त्यसकदुःख दुर हुन्। त्यसबाट त्यसको ऋ पूरा हुन्। र त्यसको भुक दूर हुन। अिन म आफ्ना मु�सम भाइहरुको जरुरत पूर गन�मा लाग� मलाई यो ज्यादा प्यार ो त्यसभन्दा �क म म�दमा एक म�हना जित ईतेकाफ (पूजाको हालतमा म�स्जदमा ठहरन) गर�। अिन नरा�ो �करदार सबै कायर्लाई बेकार र बरबाद ग�र�दन् जसतो �क िसरका शहदलाई बरबाद पारछ।)) ितबरानी र अबू दुन्यले त्यसको रेवायत गरको हो. र अल्लामा अल्बानीले त्यो हदलाई सह� करार �दएको हो।  र यो �बचो�बचको धमर् हो। यसमा कुनै ��त, क� र दुःख छैन अल्लाह तआलाले भनको हो। ((अल्लाह कुनै पिन मािसमािथ उसको सामथ्यर्भन्दिधक �जम्मेवार� �दंदैनन् उसले कमाएको उसैको लािग हो र उसले बटुलेका पाप (को दण्) उसैले भोग्नुपन�।)) सूरह अल ्-बक़रह २८६  र इस्लामको सबै त�रकहरु यसमािथ कायम जसर� के रसूल सल्लल्लाहु अलै�ह वसम ले भन्नु भएको । ((जसबाट हामी ितमीहरुलाई रोक त्यसबाट बच� र जसको आदेश �दएको छुँ त्योलाई क्षम्ता अर गर। �कनभने ितमीहरुभन्दा अिधक समुदायहरु त्यह� अि सवाल (�शन) को कारण र आफ्ना नबीसग �वभन्नताको कारण हेलक र बरबाद भऐ छ।)) सह� मु�स्लम �जल्४ पु� १८३० हद�स संख्य१३३७  र यसमािथ सबभन्दा ठोस �माण एक सहाबीको �कस्सा र कथा हो। जुन रसूल सल्लल्लाहु अलै�ह वसम ितर आए।((फे �र भने हे अल्लाहका रसूल म बरबादै भए। भने के भएको छ। उले उ�र �दए�क म आफ्ना पतनीसग �त (रोजा) को हालतमा सम्भोग गर त रसूल सल्लल्लाहु अलै�ह वसमले जवाब �दए�क के ितमी एउटा दासलाई स्वतन गर्। उले भने मिसत कुनै दास छैन। त भने �क
 • 97. ९७ लगातार दुई म�हनाजित रोजा (�त) बस�। त भने �क यसको पिन क्षमता छैन। त रल सल्लल्लाहु अलै�ह वसमले भने त साठ� ग�रबहरुको खन (भोजन) �खलाउनुस ्। भने यसको पिन क्षमता छैन त नबी सल्लल्लाहु अलै�ह वसम यस्तै के�ह िछन पिछ खजुरका एक टोकर� भरेर लाए फे �र भने के सवाल गन�व्य�� कता हो? त उले भने म यता छुँ । भने त्यो लेऊ र यसला दान गरदेऊ। भने हे अल्लाहको रसूल यो दुब पहाडको �बचमा म भन्द ब�ढ कुनै पिन लाचार र ग�रब छैन। त नबी सल्लल्लाहु अलै�ह वसम यस्तो हाँसे �क उनका दाँतहरु जाह�र भए त फे� भने �क त्योलाई आफ् प�रवारहरुलाई खुवाऊ)) सह� बोखार� �जल्द२ पु� ६८४ हद�स संख्य१८३४  र इस्लामको सबै आदेशर पूजाहरु मानवीय मता र श��को अनुसार हो त्यो उनीहका क्षमता भन्दा अ छैन, र यो पिन जान्नु पय� �क योसबै आदेश , पूजा र अरकानहरु(स्तम्भ) के �ह अवस्थामा साक�त(ग�रहाल्) भइ हालछ। उदाहरणः-  नमाज़को अिनवातार्हमध्ये यो हो �क क्ष हो भने उभेर य�द यसको क्षमता छैभने त्यो बसेर अदा गन। यसको पिन क्षमत छैन भने सुतेर अदा गन�। अिन यसको पिन कमता छैन भने संके त (ईशारह) गरेर पढ्ने  ज़कात (दान) यस्तो व्य��िथ होइन जसको सम्मप� नेसाब (यित सम्मप�� के जसम ज़कात िनकाल्ने अिनवयर् हो) वमो�जम पुगे को छैन। तर उनीलाई जरुरत को बला �दनु पछ्।  वतर्हर (रोजाहर) रोगी, गभर्वितम�हल, मािसक धमर्माहुने म�हला र यस्तो म�हला जसको रग्त के�ह रोगको करण आउँदैछ उनीमािथ रोजा छैन। र त्यसोको व्याख्या सम्भव छैन
 • 98. ९८  हज्ज यस्तो व्य�िथ छैन जसको आिथर्क र शरर�क बेवस्था कमजोर हो । यसको व्यख्या यता सव छैन। अल्लाहको कथन छ। ((मानवजाितमािथ अल्लाहक यो हक रहेको छ �क जो त्यहाँसम्म ग्न समथर् उसले त्यस घरको ह़ (तीथर) गरोस ्।)) सूरह आले इमरान ् ९७  र जब मानवको आफै मािथ हेलाकत (बरबाद) को भय छ (डरलाग छ) भने अल्लाहले हराम गरका वस्तुहरु पिन उनलािग खान�पन जायज गरे को हो। जसर� के मृत ् एवं रग्, सुँगुँरको मासू र रक्सी खानेकुराहर– र त्यो यित के जतीमा िनका ज्यान बाक� रह- अल्लाहले भनेको हो।((अल्लाहले ितमीहरुका�म्त मृत जन्, रगत र सुँगुरको मासु अिन ती ज़बह ग�रएका जनावरहरु अवैध (हराम) गरेका छन ् जसमािथ अल्लहबाहेक अरु कसैको नम िलइएको होस ्। तर, जो बाध्य त्यसले अवज्ञाको मय नरा�ख र सीमा ननाघीकन �योग गछ् भने उसलाई कुनै पाप लागने छैन।)) सूरह अल ्-बक़रह्१७३  इस्लाम अिधका सबै आकशीय धमर्को सम्मान अवायर् गद� छ �क त्यो धमर्मािथ प ईमान राख�। र त्यसक इहतेराम र सम्मानको आदेश पिन �न् र उनी रसूलहरुसँग प्र र मुहब्बतको आदेश �दन्। जसमािथ के त्यो पुसकहरु अवत�रत भए। अल्ह तआलाले भन्नु भएको । ((िनस्सन्देह ती मािनरु जो अल्ला एवं उनका रसूलहरुलाई इन्कार गदर्छन् र अलह एवं उनका रसूलहरुबीच �वभेद खड गन ्र् चाहन्छन् र भछन ्- हामी कुनै रसूलमािथ ईमान राख्दछ र कसैलाई इन्कार गदछ�। ितनीहरु दुवैको बीचबाट कुनै िनकास िनकाल्न चाहन्छन)) सूरह अन ्-िनसा १५०
 • 99. ९९ र इस्लाम अक� धमर्हरुको गािल �दनट रोक्। अल्लाह तआला भन्दै �क ((यी का�फरहरुले अल्लबाहेक जसलाई पुकाछर्न् त्यसलाई ली नगर अन्यथा ितनीहरुले पि सीमा उल्लङ्धन् गद� अनतावश अल्लाहलाई गाल गन�छन ्।)) सूरह अल ्- अन ्आम १०८ र �बरोधीहरुिसत बु� र नम�को साथ बात िचत र छलफल गन�को आदेश �दन्। अल्लाह तआला भन्द छ �क। ((हे सन्दे�! मािनसहरुलाई अल्लाह मागर्तफर् तत्वदिश एवं सदुपदेशको माध्मबाट बोलाऊ, र ितनीहरुिसत सव�म तर�काले तकर ्�वतक गर। ित�ा रब रा�र� जान्छन् �क को उनको मागबाट �� भएको छ र को सीधा मागर्मा ।)) सूरह अन ्-नहल १२५ र एउटै शब्दमािथ कुरकानी गन�को आदेश �दन् जुन इ�र�य तर�कामािथ कायम छ। अल्लहको कथन हो।((भिनदेऊ- हे अहले �कताब एउटा यस्तो कुरतफर ् आऊ जो ितमी र हामबीच समान छ त्यो यो हो �क हाम अल्लाहबाहेक कसैको उपसना नगर�, उनीसँग कसैलाई साझेदार नबनाऔं। र अल्लाहबाहेक हािमध्ये कसैले पिन अन्य कसैलाई पालनकता नठानोस ्। य�द ितनीहर �वमुख हुन्न ् भने भिनदेऊ- ितमीहरु साक्षी बस हामी आज्ञाकार (मु�स्ल) ह�।)) सूरह आले इमरान ् ६४  र इस्लाम मु�स्लम सज को लािग सम्पूणर् �न्तको धमर हो। �कनभने रसूल सल्लल्लाहु अलै�ह वसमको कथन हो �क ((के म ितमीहरुलाई मुअिमन (आस्थावा) कोबारेमा खबर न�दऊँ । मुअिमन ् त्यो हो जसको हाथर �ज�ाबाट मानवको सम्प�� र ज्या सुर�क्ष हो। र मु�स्लम त्यो ह �क जसको हाथ र �ज�ाबाट मानवजाित महफुज ् र सुरक्षीत र। र मुजाह�द त्यो ह जुन आफ्ना
 • 100. १०० आत्मासँग अल्लाहको असणर्मा यु� गछ�। र मुहा�जर (स्वदेश त्याग्ने व्) त्यो हो जुन पापहरु छा�ड दऊ।)) सह� इब्ने हबान �जल्द११ पु� २०३ हद�स संख्या४८६२ र इस्लामको यो शा�न अन्तरार्��यस्थिथ कायम छ जुन सम्पूणर् समाजमा अमएवं शा�न्त फैलाउनेक आदेश �दन्। अल्लाह तआला भन्दै ।((हे आस्थावानहरु हो।स्लाममा पूणर् रुपे �वेश गर। र, शैतानका पदिचन्हहरु अनुसरण नगर। िनस्सन्ह त्यो ित�ो खुल्लमखुल्लश�ु हो।)) सूरह अल ्-बक़रह २०८ र शा�न्तको रक्षा र त्योलाई लागु गन। इस्लाम आफ्न अनुसणर्कतार्हरुलात्याचारको �बरुध उस लड्नेको पिन आदेश �दन्। अल्लाहको कथन हो((अतः जसले ितमीमािथ (यी म�हनाहरुम) ज्यादती गछ ितमीहरु पिन उसलाई उले गरेको ज्यादती बराब नै जवा देऊ।)) सूरह अल ्-बक़रह १९४ र इस्लाम शा�न्त मा उभारदै आफ्ना अनुसणकतार्हरुलाई यु�क व्यवस्थामा शा�न्त कार गन� र श�ुको चाहन्नाले यु�बाट क्नेको आदेश पिन �दन्। अल्लाहको कथन हो।((र य�द ितनीहरुको झुकव स�न्धतफर् भयो भ ितमी पिन त्यसकोलािग तयार होऊ, र, अल्लाह�ित भरोसा रख। िन�य नै अल्लाह सवर्�ोता एवं सवर छन ्।)) सूरह अन ्-अन्फाल६१  इस्लाम धमर्मा कुनै रजबरजस्ती छैन। यसैकरण कसैमािथ इस्लाम स्कार गन�को लािग जोरजबरजस्ती गन्र् जा छैन। तर यो अिनवायर् हो �क उनहरु इस्लाम धमर् � कुनै जोरजबरजस्ती को कबूल गर�। �कनभने जोरजबरजस्ती इस्लाम र सको िशक्ष
 • 101. १०१ फै लाउनेकोलािग होइन। अल्लाह तआलाको कथन हो।((-इस्ला- धमर्मा कुनै जबरजस् छैन। पथ��ताबाट मागर्दशर्न स्पमा अलग भइसके को छ।)) सूरह अल ्-बक़रह २५६ र, जब इस्लामको त्यो िन्�ण उनीहरुितर पुसके काछन ् भने उनीहरु आजाद छन् चाह ऊनीहरु इस्लाम स्वर गर� अथवा अस्वीकार गर�। अल्ल तआला भन्दै छन्((अिन, अब जसले चाहन् यसलाई मानोस ् जसले चाहँदैन नमानोस ्।))सूरह अल-कहफ़ २९ ईमान र मागर्दशर्न अलह�को हाथमा छ। अल्लाहले भनेको हो।((र, य�द ित�ा रबले चाहेको भए पृथ्वीमा बस् सबै मािनसहरुले ईमान ल्याउने िथए। अि के ितमीले मािनसहरुलई आस्थावान बन् बाध्य पाछ� ?)) सूरह यूनुस ९९ र इस्लामको �वशष्ताहरुमध् ये यो हो यो अहले �कताबहरुलाई ितनीहरु आफ्ना धमर्मािथ कागन�को अजाद� द�न्। इस्लामको प�हलो खलीफ अबू बकर रजी़अल्लाहु अन्हुको कथन हो �क। ((जल्द ितमीहरु के�ह सदायहरुकोन�जकबाट गुजर छ�। उनीहरु आफुँ लाई खाली गरेर पूजास्थानहरुमा राखेक छ�। त ितनीहरुलाई र त्यसका पूजास्थानहरई छो�ड देऊ।)) अल-तबर� �जल्द३ पु� २२६ र इस्लामले छुट �दएक हो जुन उनका धमर्हरु खाने�पने वस्तुहरुमध्ये जायज र �दएको हो। त उनीहरुको लािग सुंगुर कल (हत्य) गन� जायज छैन। र उनीहरुका रक्सी बहाउनेिन जायज छैन। र यस्तो अक� व्यवर�क मािमलाहरु जसर� शद��ववाहको मािमला, तलाक़को मािमला, आिथर्क कारोबराको मािला आ�द। त उनीहरु आफ्ना धमर् ईतेकादहरु को लागु गनमा स्वतन्� छन् र
 • 102. १०२ त्यो इस्लामी व्यवको शतर्हर बमो�जम नै होनु पय�। त्यसको व्याख्या यता सम्भवन।  इस्लाम धमर्ले दासहरई स्वतन्� गरेक ो। र ितनीहरुका आज़ाद� (स्वतन्) गनर्को आदेश �दन। र यसकारण पुण्य र दला पिन �दन्। र यो स्वगर्मा �श गन�को ज़र�या (माध्य) हुन्। रसूल सल्लल्लाहु अलै�ह वसम भन्दै �क ((जसले एउटा दासलाई स्वतन्� ग अल्लाह त्यसको सबै अहरुको बदला उसको अङगहरु आगो (नकर ) बाट स्वतन्� ग। यहाँसम्म �क लज्जह�न्तठाँउको बद लज्जाह�न्तठाँ))सह� मु�स्लम �जल्२ पु� १५०९ र इस्लमाले दास बनाउनको सबै बाटोहरु अवैध(हराम) करार �दएको छ। र मा� एक तर�का जायज गरे �दएको छ त्यो यो हो �क यु�मा पक�डएका कै द�हरुको मु�स्लमहरुकगा�ड दासको नाममा दतार् गर� �कनभने कद�हरुका इस्लाममा के अवस्थाहरु छन्। जसर के अल्लाह तआलाले आफ् कथनमा भनेको हो।((अिन का�फरहरुिसत ितमीहरु मुठ्भड हुँदा ितनीहरुको गधर्न काट जब ितमीहरु उनीहरुला रा�र� कु�ल्चन्छौब ितनीहरुलाई मजबुतीक साथ बन्द� बनाऊ। त्पिछ �क त कृ पा गद� छो�डदेऊ �क त अथर्दण्ड ले यहाँ सम्म �क यु� मा� भइहालोस ्। यो अल्लाहको आदेश हो।)) सूरह मुहम्मद४ र इस्लमले दास बनाऊन मा� एक तर�कालाई जायज करार �दएको छ। र त्यसको मकाबलामा ितनीहरुका सतन्� गन�को �विभन्न तर�काहरुको�वष्कार गरेको । र त्यो स्वतन् मु�स्लमका के�ह पापहका कफ्फारह(�ाय��त) करार�दएको हो।
 • 103. १०३ उदाहरणः-  भुलचुकले हत्या गन। अल्लाहको भनाई ।((र जसले भुलचुकमा कुनै मोिमनको हत्या गछ उसले (त्यको सट्टाम) एउटा मोिमन दासलाई मु� गनुर् पदर। अिन त्यसको प�रवारलई र�मूल्य ितनुर् पदर। तर उनीहरुले माफ गछन ् भने त्यो बेग्लकुरा हो। परन्तु य�द हताहत भएको व्य� ित�ो श�ु समुदायको मान्छे रहे र त्यो मोिमन रहेछ भने ितमीले एक जना मोिमन दासलाई मु� गनुर् पदर्।)) सूरह अन ्-िनसा ९२  कसम तो�़डने। अल्लाहक कथन हो। ((अल्लाहले ितमीहरुला ितमीहरुले खाएका अिनय�जत कसमको लािग समा�े छैनन ्। तर ितमीहरुले खाएका पक् कसमको लािग भने ितमीहरुलाई समा�ेछन्। यसको �ाय��त दस जना गर�बलाई यस्तो औस खालको खना खुवाउनु हो जुन ितमीहरुले आफ्नो प�रवारजनई खुउवाउने गदर्छौ। व ितनीहरुलाई व��दान गनुर् वा एउट दासलाई मु� गनुर्)) सूरह अल ्-माइदा ८९  �़जहार गन�। अल्लाको भनाई छ �क ((ती व्य��हरु ज आफ्ना प�ीहरुसँग �हार गछर्न् फे�र आफ् कुरालाई �फतार िलन्छन् ितनीहरुले परस्पर एअकार्लाई स्पशर् गअिध एउटा दासलाई मु� गनुर्पन�।)) सूरह अल ्-मुजादला ३  रोजाको अवस्थामा आफ् पतनीसँग सम्भोग गन, अबू होरैरह रज़ीयल्लाहु अनहो लेभनेको हो �क ((एउटा व्य�� रोजाकोहालतमा आफ्ना पतनीसँग सम्भो गरेर रसूल सल्लल्लाहु अला�हसल्ल ितर फत्वा(इस्लाम िनयम अनुसारक उ�र) सोधनको लािग आए त रसूल सल्लल्लाहु अलै वसल्ल ले भने के ितिमसँग एक दास मु�
 • 104. १०४ गनर् श�� ऊले भने छैन। फे र� भने के ितमी लगातार दुई म�हना रोजा (वतर) बस्नो क्षमता राख। भने छैन। फे �र भने के ितमी साठ� गर�बलाई खाना (भोजन) खुवाउनुस ्।)) सह� मु�स्लम �जल् २ पु�७८२ हद�स संख्य ११११  र दासहरुमािथ अत्यार गन�को कफ्फ़ारा (�ाय��त) ितनीहरुलाई मु� गर। रसूल सल्लल्लाहु अ�ह वसल्लले भनेको हो �क ((य�द कसैले आफ्ना दासलई एक चमाटा माडे़ त त्यसक कफ्फ़ारा यो हो �क त्लाई मु� गर�।)) सह� मु�स्लम �जल् ३ पु�१२७८ हद�स संख्य१६५७ र के �ह ठोस प्रमाण प छ जुन दासहरुको मु� न�मा�थ उभारेको छः- १- र त्यसको िल�� समझोताको आदेश पिन �दन् र त्यो मािलक र दासको �बच करार (िल�खत समझोता) हुन् उसमा दासको मु�� कित पैसामा भएको छ त्यो िलखनु पछ। यसै कारण के �ह इस्लमी ज्ञानीहरुले त्योर (समझोता प�) लेखनलाई अिनवायर् ग��दऐ छन जब त्यो दास यो चहन्। भने अल्लाहको यस कनबाट इस्तेदलाल(इस्लाम िनयम िनकालनेको तर�काबाट) गद� छन ्। ((र ितमीहरुक जुनदासहरु(मु��का) िल�खत सम्झोता गनर् हन्छन् उनीहरुलाई सम्झौता ले�खदेऊ य�द ितमीहरले उनीहरुमा क्षम पाउँछौ भने। र, अल्लाहले ितमीहरुला �दान गरेका सम्प�बाट उनीहरुलाई पिन देऊ)) सूरह अन ्-नूर ३३ २- र ज़कात (दान) लाई दासहरुको मु��कलािग र कै द�हरुको कैदबाट मु��कोलािग खचर् गनको आदेश �दन्। अल्लाहले भनेको हो
 • 105. १०५ ((सद्का़ (दान कोष) त के वल द�र�हर, अभाव �स्तहर ु सद्क़ाको व्यवस्थाप िनयु� व्य��कालाि हो र ती व्य��हरुकालािग जस �दयहरुलाई जोड्नुिभ� होस ् (साथै यो दानकोष) दासहरुक मु��, ऋणीहरु (को ऋण भु�ानी) का लािग, अल्लाहको मागर (मा खचर् गन) मा र पिथकहरुकािन�म हो। यो अल्लाहको तफर्बाट अवायर् आदेश हो। , अल्लाह सवर्ज्ञ ए�वज् छन ्।)) सूरह अत ्-तौबा ६०  इस्लामले आफ्ना अन्तगर्तमा जीवनको सम्पूणर् छे प�रधीमा िलदै के �ह व्यवस्था र शर�अतह(धािमर्क कानू) व्यवहा, यु�, शाद� �ववाह, आिथर्क ,नेतू�व र पूजाहरुको मैदानमा उल्ले गरेको छ। त्योमािथ कायर्�रत भएर एउटा रा�ो र िमसाली समा हुन्। र त्यसबाट कायर्�रत नहुन्को कारण त्यो समाज घट्या र हुन्। अल्लाहले भनेको ह। ((र हामीले ितमीमािथ यो �न्थ अवत�रत गरेका छ� जुन �त्येक कुरालाई स्प� पान� आज्ञाकार�हरुकालािग मागर्, दया तथा शुभ-सूचना हो।)) सूरह अन ्-नहल ् ८९ इस्लमले मु�स्लमको संबंध पालनकता, समाज र आसपासको संसारसँग व्यवस्था गरेका छन्। अिन इस्लामी धम यस्तो िशक् होइन �क त्यो िशक्षालाई सत्य �ाकृित इन्कार गछ� र सीधो म त्योलाई अस्वीकार गछ�। र त्यो ितर मानवीय जीवनको संब संके त गछ्। जसर�के �दसा�पशाबको आदाबहर र जुन पिन मु�स्लमको लािग कृ याअिध, पिछ र �बचमा सम्भव हुन। अब्दुरर्हमान न ् ज़ैद रज़ीअल्लाहु अन्ह् भन्दै छन्। सलमानलाई कसैले भने ः के ित�ो सम्पूणर् वस्तुहरुको ज्ञान �दन्छन्। यहाँसम्म �क �दसा�पशा
 • 106. १०६ त�रका पिन।, सलमानले भनेः हाँ (( उनीले हामीलाई �दसा�पशाबबेला �कब्ला(अल्लाहको घ) ितर अनुहार गरे बाट रोके को छ। र यसबाट पिन रोके को छ �क हामी दायाँ हाथले प�व�ता �ा� गर�, अथवा ितनभन्दा अिधक दुंगाहरुबाट प�व�ता �ा� गर�। गोब अथवा हड्ड�बाट प�व�ता �ा� न गर�)) सह� मु�स्लम �जल् १ पु� २२३ हद�स संख्य२६२  इस्लामले म�हलाक पद, सम्मान र आदर बढाएको । र ितनीहरुक सम्मान र आदर सत्य र रा�ो व्य��को प�हचानमध बनाएको हो। रसूल सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्लम भन् �क ((आस्थावानहरुमध्ये पूणर् ईमानवाला त्यो हो जसको अ (�करदार) रा�ो हो। र जुन ् आफ्ना म�हलाहरुकालािग रा�ो ह)) सह� इब्न हबान �जल्९ पु� ४८३ हद�स संख्या४१७६ इस्लामले म�हलाहरुका सम्पूणर् मानवीय अिधकारहरु गरेको हो। र ऊनी बाबा आदमको स्वगर्बाट िनस्कनेको कारण भने जसर� के अक� धािमर्कहरु भन्दै छन्। अल्लाहले भनेको ((हे मानवहरु ह! आफ्ना पालनकतार्सँग डराऊ जसले ितमीहरुलाई एउ ज्यानबाट सृ�� रे र त्यसै ज्यानबाट उसको जोड� बनाए अिन त दुबैबाट धेरै पुरुष तथा म�हलाहरु �बस्तार गरे। त्यस अल्ला डराऊ जसको नाम िलएर ितमीहरु परस्परमा सहयो ग माग्दैछौ अ आफन्तहरुको �वषयमा सतकर् रहने गर। िनस्सन्देह अ ितमीहरुका िनर�क्षक हु)) सूरह अन ्-िनसा १ इस्लमले सम्पूणर् अत्याचार व्यवस्थाहरु जुन म�हल िथऐ सबै लाई अन्तय गरे। र उनीहरुलाई सम्पूणर् मान अिधकारहरु �दए। रसूल सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्लम भन। �क
 • 107. १०७ ((िनस्सन्देह म�हलाहरुरूषह जस्तै हुन्)) सुनन ् अबू दाऊद �जल्द१ पु� ६१ हद�स संख्या२३६ र इस्लामले त्यसको इज़्ज़तको रक्षा गरेर र ितनीहरुक र सम्मान गरेको । र जुनले उनीहरुका अपमान गछ उनीमािथ हद (िसिमत सजा) कायम हुन्। अल्लाहले भनेको हो।((र,जसले प�व� आचारण भएक� म�हलाहरुमािथ आरोप लगाउँछन् अिन चार साक्षी प गनर् सक्दैनन् ितनीहरुलाई अ कोरार् लगाऊ। , ितनीहरुक गवाह� क�हल्यै स्वीकार नगर,ितनीहरु नै हुन अवज्ञाकार...।)) सूरह अन ्-नूर ४ र, पुरुष जस्तै म�हलाहरुलाई अ (वेरासत) मा अिधकार �दए। त्यो अिधकार उनीलाई अिध िमल्दै िथएन। अल्लाह तआ भन्दै ((आमा-बाबु एवं िनकटतम नातेदारहरुले छडेका धन सम्प��मा पुरुषहरुको अंश ह। माता�पता एवं िनकटतम नातेदारहरुले छाडेका धन सम्प��मा म�हलाहरुको पिन केह� अंशह। चाहे त्यो थोरै हो्स वा धेरै �हस्सा िनधार्�रत।)) सूरह अन ्-िनसा ७ र, इस्लामले उनीलाई प�रवार�क अिधकारसँग माल खचर गन�को अिधकार र �कन बेच्न्को अिधकार पिन �दएको हो । अल्ल तआलाले भनेको हो।((हे आस्थावानहरु हो । ितमीहरुले आजर्न गर िचज़हरुमध्ये र हामीले ितमीहरुकािन�म्त भूिमबाट उत्पन्न वस्तुहरुमध्ये उ�म वस्तुहरु खच)) सूरह् अल-बक़रह्२६७ र इस्लामले उनीहरुलाई िश �दने अिनवायर् गरेका हुन्। रसूल सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्लमले भनेको ह((िशक्षा �ा(हािसल) गन�
 • 108. १०८ सम्पूणर् मु�स्लमहरुम अिनवायर् हो)) सुनन ् ईब्ने माजा �जल्द१ पु� ८१ हद�स संख्या२२४ र उनीहरुको रा�ो त�रकाले पालनपोशनबाट स्वगर् िम रसूल सल्लल्ला अलै�ह वसल्लले भनेको हो। ((जसले ितन छोर�हरुको पालन पोसन गरे र उनीहरुलाई रा�ो त�रका र िशक्षा र उनीहरुका �वहे गरे र उनीहरुसँग रा�ो व्यवहार गरे। त उसकोला त्यसको बदला स्वगर् )) सुनन ् अबू दाऊद �जल्द ४ पु� ३३८ हद�स संख्या५१४७ इस्लाम प�वत्रत धमर् हो १- िशकर बाट टाढा हुने। अल्लाहले भनेको हो। ((िनस्सन्देह साझेदा ठहराउनु ठूलो अत्याचार हो)) सूरह लुक़मान १३  रेया (देखाउनेकोलािग कायर् गन) अल्लाहले भनेको ह.((सवर् नाश होस ् यस्ता नमाज़ीहरुक..जो आफ्ना नमा �ित लापरवाह� गछर्न.. जो देखावट� गछरन ्.र,सानोितनो वस्तु(कसैलाई) �दनबाट रोक्छन्)) सूरह अल ्-माऊन  अथवा तअज्जुब (अच्म) को बारेमा अल्लाह तआला भन्द छ ((अिन, मािनसहरुसँग मुँख फकार्ए(घमण्डका सा) कुरा नगनुर् र धत�मा घमण्ड गर� न�हंडनू िनस्सन्देह अल्लाह कुनै पिन अहङ एवं मपाइँ स्वभावकोव्य��लाई मन पराउँदैनन्। अिन मध्यम गितम �हंड्नु र आफ्नो बोलीलाई मधुरो राखनु। अवश्य नै सबैभन्दा अ बोली गधाको स्वर हो)) सूरह लुक़मान १८-१९  ख़ैला (जुन घमण्डले आफ्ना लुगा गोली गाँठा तल ित लटकाउन ् छ।) रसूल सल्लल्लहु अलै�ह वसल भन्दै छन्।((जसले आफ्ना लुगा घसेटर चले अल्लाह उनीतफ �लयको �दन हेर दैन ्।)) सह� बोखार� �जल्द३ पु� १३४० हद�स संख्या३४६५
 • 109. १०९  अथवा घमण्, (�क�) को बारेमा रसूल सल्लल्लाह अलै�ह वसल्ल भन्दै ((यस्तो व्य�� स्वगर्मा �वेश गनर् स जसको हृदयमा कनको बराबर जित घमण्ड हु।) त एक व्य��ले भने हे अल्लाहका दू� िनस्सन्देह मानव यो पसन्द गछ� �क उ लुगा अच्छा र रा�ो हो। त भने( िनस्सन्देह अल्लाह सुन्दर ह त्योलाई पसन्द पिन गछ�। तर घमण्ड सत्यलाई टाडा़ पाछ� मानवलाई हक�र (कम्त) जान्छ�।)) सह� मु�स्लम �जल्१ पु� ९३ हद�स संख्या९१  अथवा डाह, जलन रसूल सल्लल्लाहु अलै�ह वसल भन्दै �क ((डाहबाट बच� �कनभने डाह र जलन पुण्य र सत्कमर्हरुको य खाउन्दै। जस्तो �क आगो लकड�को।)) सुनन अबी दाऊद �जल्द४ पु� २७६ हद�स संख्या४९०३ २- मान्व प�व�ता. अल्लाहले भनेको हो। ((हे आस्थावानहरु ! ितमीहरु नमाज़कालिग उिभंदा आफ्नो अनुहार तथा हा कु�हनासम्म धोऊ र टाउकोमािथ मसह गर (हात फे र) र आफ्ना खुट्ट गोलीगाँठोसम्म धोऊ र य�द ितमीहरु �जनाब (अप�व�ता) को अवस्थामा छौ भने प�व होऊ। र, य�द ितमीहरु �बरामी छ, या�ामा छौ, ितमीहरुमध्ये कोह� शौचालय गर� आएका छौ वा �ीसँग सभो गरेकाछौ अिन पानी उपलब्ध छैन भने ितमीरुले प�व� माटोले तयम्मुम् ग। अल्लाह ितमीहरुलाई कुनै �किसमको अप्ठ्यारोमा प चाहँदैनन ् बरु ितमीहरुलाई प�व� बनाउन र आफ्नो वरदान पूरा ग चाहन्छन् ता�क ितमीहरु तज्ञ ब)) सूरह अल ्-माइदा ६ र, अबू होरैरहले रसूल सल्लल्लाहु अहै�ह वसलबाट रेवायत गद� छ। �क नबी सल्लल्लाहु अहै�ह वसल ले भने त्यो आयत क़ु बावासीहरुको बारेमा अवत�रत भएको हो।((त्यसिभ� यस्त
 • 110. ११० मािनसहरु छन जो अित प�व� रहन मन पराउँछन ्।र,अल्लाह पिन प�व� रहनेहरुलाई मन पराउँछन्)) सूरह अत ्-तौबा १०८ एक ठाउँमा यो भने �क उनीहरु �पसाब पिछ पानीबाट प�व�ता �ा� गद� िथऐ। त त्यो आयत अवत�रत भए ((त्यसिभ� यस्ता मािनसहरु छन् जो अित प�व� रहन मन पउँछन ्।र,अल्लाह पिन प�व� रहनेहरुलाई मन पराउँछन्)) सूरह अत ्-तौबा १०८  इस्लाम धमर् आफु िभ� यस्तो श�� र �क मानवहरुको मुख र हृदयहरुमा �वेश ग�र ह। र यसैकारण त्यो तेजगितले फै िलयो र धे&