Zemedelie web
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Zemedelie web

on

 • 944 views

 

Statistics

Views

Total Views
944
Views on SlideShare
944
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Zemedelie web Zemedelie web Document Transcript

 • Въпроси предимно02 без отговори България ще получи с близо 1.7 млрд.04 евро повече за земеделие Промени06 с неясен изход N непредвидени трудности08 и късен старт ЕК няма да толерира12 безполезна подкрепа Вододел Във фокуса14 на банките Вододелна година — такава се очертава да е 2013 за селското стопанство. От една страна, България трябва да приключи Приземяване16 на пазара управлението на първите европейски фондове, които получи след влизането си в Европейскя съюз, а от друга — да положи ос- Продажби новите за управлението им през следващия период, започващ в19 без изменение началото на 2014 г. И по двете направления се изискват огромни усилия — заради натрупаното огромно закъснение в договаря- Предлагаме индивидуални схеми нето и разплащането на парите от програмата за развитие21 за всеки фермер на селските райони, както и заради проточилия се твърде дълго евроспор колко средства ще бъдат разпределени за земеделие Между „да“ до 2020 г. и по какъв начин ще се разпределят те.22 и „не“ В България задачата допълнително се усложнява и от факта, че предстоят парламентарни избори, което ще доведе до заба- Фондовете вяне в работата на администрацията, както и в приемането24 за земя се доказват на важни законови промени. Инвестиционните програми на ЕС са само едната страна на Скъпо, нещата. Защото голямата сума, която ще получава България26 но без изненади в следващия програмен период, отново ще бъде за директни субсидии. Очевидният вече проблем с предоставянето на Реколтата конкурентно предимство на зърнопроизводителите пред дру-29 в зародиш гите отрасли е само една от политиките, по която трябва да продължи работата на правителството, което и да е то. @@@ Пред отрасъла има и други сериозни предизвикателства,31 @@@@ които трябва да бъдат разрешени в много спешен порядък. Въпреки предварителните програми на правителството все още няма ключови реформи при управлението на земеделските ЕКИПЪТ земи и стимулирането на комасацията. Управляващ редактор Дизайн През последните години въпреки очевидния интерес на земе- „Специални издания“ Мадлен Начева Албена Пино Коректор делския министър към хранителната индустрия политиките Отговорен редактор Марио Коев Кирил Кирчев Предпечат в този сектор са предимно хаотични. Тънката линия между Автори Андрей Червенков Деница Ватева, Весела Реклама интересите на потребителите и спокойната среда за работа Николаева, Мара Георгиева, тел. 02 4615 444, Христо Съйнов, reklama@economedia.bg на предприятията от сектора често пъти е прескачана, дости- Корица Reuters Мнения и коментари на prilojenia@capital.bg гайки до свръхрегулация от страна на държавата, както и създа- Адрес София 1000, ването на нова и нова бюрокрация за фирмите от бранша. ул. „Иван Вазов“ 16, ет. 2 Въпреки проблемите в условията на криза селското стопан- ство се превърна в един от малкото двигатели на българската икономика, на който се възлагат надежди и в бъдеще. „Икономедиа“ АД няма отношение към поднесената информация в публикуваните в специалните издания реклами. Отговорността Затова е важно проблемите да бъдат разрешени, но на ма- за съдържанието им е изцяло на рекламодателите. © „Икономедиа“ аД. Всички права запазени. Възпроизвеждането сата да седнат всички, а не „решенията“ да бъдат спускани от на цели или на части от текстовете става след изрично писмено разрешение на „Икономедиа“ аД. държавата. В противен случай съществува реална опасност секторът да се превърне в огледало и на цялата българска ико- номика — пример в Европейския съюз за добри макропоказатели без никакъв шанс за отлепяне от дъното на микрониво. Кирил Кирчев, отговорен редактор
 • 2 ТЕМА НА БРОЯ ЕВРОФИНАНСИРАНЕ КАК ДА КАНДИДАТСВАМЕ Въпроси предимно без отговори Няколко месеца преди старта на новия програмен период все още няма споразумение по общата селскостопанска политика в ЕСДеница 8000. Толкова са предложенията старта на следващия програмен да тръгне процесът по усвоява-Ватева за корекции в бъдещата обща период по всички важни теми да нето на средства. Задача, която селскостопанска политика, ко- има много повече въпроси, откол- допълнително се усложнява в ито са внесени в Европейския кото отговори. България и заради предстоящи- парламент през последната Очакванията са до края на те парламентарни избори през година. Отделно предложения март да се вземе решение по лятото, които неизбежно ще идват от държавите членки и спорните точки от реформите, доведат до пропускане на ценно международните организации. а през юни да има и окончателно време за промените. Тежките преговори по тази по- споразумение. Така държавите- литика бяха очаквани заради ог- членки ще имат едва няколко Бюджет с много ромния залог от над 50 млрд. евро месеца, за да изготвят нацио- неизвестни годишно, отделяни за нея, както налното си законодателство и Десет месеца преди старта на и заради сериозните критики на да направят нужните промени следващия програмен период все отделни държави по начините на административно ниво, за още няма политическо споразу- на изразходването на тези сред- мение по новата селскостопан- ства. И въпреки това, когато ска политика. Въпреки че вече През март трябва през есента на 2010 г. Европейска- има сделка между лидерите за об- та комисия излезе с официално да бъде постигнато щите финанси, които ще бъдат предложение за новите правила съгласие по отделени в периода 2014–2020 г., в този сектор, като че ли ни- параметрите редица детайли около директни- кой не очакваше толкова дълго те плащания и инвестиционни- на бъдещата проточване на споровете около те мерки не са избистрени. тях. Така евросъюзът изпадна в селскостопанска Разходите за селско стопан- ситуация няколко месеца преди политика. ство представляват около
 • 3 373.1 млрд. евро са предвидени за селско стопанство и рибарство за 2014–2020 г. за страните от ЕС. мяна при директните плащания (предвижда се те да се разпреде- лят чрез права за плащане) вече има внесено предложение първа- та година от новия бюджетен период — 2014 г., да бъде преходна. Така, ако то бъде одобрено, през тази година парите все още ще се разпределят между стопан- ствата по досегашния ред. Все още няма яснота и как ще се процедира с програмите за селските райони. Идеите са през 2014 г. да започне прием на проек- ти, като според няколко източ- ника на „Капитал“ е възможно да бъде внесено предложение и за удължаване на срока за раз- ©Shutterstock плащането на заложените във40% от годишния бюджет на жават и заради факта, че освен финансовия план средства поЕвропейския съюз. Лидерите на между държавите членки трябва години. Във всички европейскиобщността успяха да се догово- да бъде постигнато споразуме- програми има заложени бюджети,рят общият бюджет през новия ние и между отделните инсти- които трябва да бъдат усвоя-програмен период да бъде 959 туции. Европейският парламент вани по години. Ако се запазятмлрд. евро, като 373.1 млрд. ще вече е готов със своите предло- досегашните правила, регламен-отидат за селско стопанство и жения, като се очаква позициите тираният бюджет за една кон-рибарство. От тези 373 млрд. за да бъдат сближени до необходи- кретна програма ще трябва дадиректни плащания и пазарни мия компромис. се плаща до две години след това.мерки се предвижда да бъдат В момента се обмисля вариантплатени 278 млрд. евро. Силно скъсени срокове този срок да бъде увеличен за В тази ситуация повечето Евентуалното подписване на първата година (например раз-държави вече започнаха с рабо- споразумение през юни ще дове- плащането да бъде предвиденотата по концепциите и приспо- де до силно скъсяване на срока, в в следващите три години), катособяването към новите правила, който администрациите тряб- все още не е ясно дали тази идеяочаквайки, че ще правят корек- ва да се подготвят за новите ще бъде подложена на гласуване.ции в движение. Според предвари- промени. Заради коренната про- Тук съществува и вариантът дателни планове общите детайли не се приеме едно общо правилопо бъдещата селскостопанска През юни се за всички държави, а да се дадеполитика трябва да бъдат из- очаква да бъде възможност на националнитебистрени през март. През юни подписано финално правителства да се възползватпък се очаква да има подписано от тази опция, ако преценят,окончателно споразумение. На- споразумение за че е необходимо, съобщиха ощестоящите процедури се удъл- реформите в сектора. източници на вестника. View slide
 • 4 ТЕМА НА БРОЯ ЕВРОФИНАНСИРАНЕ КАК ДА КАНДИДАТСВАМЕ България ще получи с близо 1.7 млрд. евро повече за земеделие Директните плащания растат, тези за селските райони — намаляват ©ShutterstockДеница В началото на февруари след поч- са предвидени за селско стопан- те плащания на хектар у нас щеВатева ти два дни преговори европей- ство. Така увеличението спрямо продължат да нарастват, като ските лидери постигнаха съгла- сегашния е около 1.7 млрд. евро. се предвижда от 184 евро през сие за общата финансова рамка 2014 г. те да достигнат 228 евро в следващия програмен период. Повече директни през 2020 г. Въпреки че още не са публикува- плащания Другото перо в общата сел- ни разчетите на Европейската Заложеният по план постепен скостопанска политика, включ- комисия, тъй като бюджетът ръст на директните плащания ващо инвестиционните мерки за следващия програмен период до постигане на средноевропей- и парите за развитие на регио- от 2014 до 2020 г. трябва да бъде ските нива през 2016 г. е основ- ните (програмата за развитие приет и от Европейския парла- ната причина за увеличение на на селските райони), се очертава мент, предварителните данни средствата в следващия програ- да бъде най-големият нетен гу- показват, че България ще получи мен период. По предварителни- бещ сред всички европрограми в увеличение на евросредствата. те разчети България трябва да България. През новия програмен От общо около 15 млрд. евро, кои- получи за този вид финансиране период се очаква намаление на то трябва да влязат в страната над 5 млрд. евро субсидии от Ев- бюджета ù с около 300 млн. евро. за периода, малко над 8 млрд. евро ропа. В реално изражение преки- Настоящата програма е с финан- View slide
 • 5 230сиране от 3.2 млрд. евро, което Мирослав Найденов съобщи и чевключва средства от европей- разчита на факта, че сумата всеския фонд за земеделие, както и пак не е толкова голяма (околоот националния бюджет. 500 млн. лв. повече за България), Увеличението на средствата а страната е в дъното на кла-за страната беше определено евро на хектар сациите по стандарт. Въпрекикато успех за страната от пра- директни субсидии ще че няма официално решение иливителството, като пред меди- получават българските изявление по този въпрос, източ-ите външният министър Ни- фермери през 2020 г. ници от Брюксел определиха шан-колай Младенов посочи, че през совете за по-ранно изравняване2020 г. българските фермери ще на субсидиите като нищожни.получават директни субсидии чи през 2016 г., докато България Причината е, че това би създалона хектар от почти 230 евро заедно с другата присъединила прецедент в общите правила,при около 200 евро за сравними с се през 2007 г. държава в Евросъ- претенции към които могат даБългария държави. юза — Румъния, настояваше из- имат и други държави членки. равняването да дойде през 2014 Така например според източникаПочти загубената г. Аргументите на двете страни хипотетично е напълно възмож-битка бяха свързани както с големите но присъединяващата се през ля-Още в началото на мандата си разлики между средствата, кои- тото Хърватия да претендиранастоящото правителство обя- то получават новите и старите за изключение, както и дори при-ви, че ще се бори за по-ранно дос- страни членки, така и със започ- съединилите се през 2004 г. към ЕСтигане на средноевропейските ващия нов програмен период с държави, които също получаватнива на земеделските директни нови правила от 2014 г. Oтделно различни субсидии от старитесубсидии. По план това ще се слу- от това земеделският министър страни членки.
 • 6 ТЕМА НА БРОЯ Промени ЕВРОФИНАНСИРАНЕ КАК ДА КАНДИДАТСВАМЕ с неясен изход Новите идеи за разпределяне на директните плащания след 2014 г. все още са най-оспорваниДеница Разпределение на директните сериозни компромиси. Срокът, на депутатите трябва останеВатева субсидии чрез права за плащане, който са си поставили държави- заложеният таван, но той да не силно позеленяване, ограничава- те членки и институциите за важи за кооперативи. Все още не на сумите, които може да по- постигане на сделка, е юни. обаче няма яснота какво би озна- лучи всяко стопанство. Това бяха чавал терминът „кооператив“, основните параметри на след- Таван и възможни в случай че се приеме тази по- ващата общоселскостопанска изключения становка — дали е сдружение на политика, които Европейската Едно от ключовите предложения производителите или законова комисия (ЕК) представи в своите на ЕК е за въвеждане на таван на кооперация (по Закона за коопера- предложения преди повече от директните плащания, който циите в България – бел. авт.). Не година и половина. В течение на да бъде 300 хил. евро за стопан- е ясно и кой ще дава определени- разговорите част от предложе- ство. Въпреки че тази мярка се ето — дали ЕК или всяка държава нията вероятно ще претърпят подкрепя по принцип от държа- членка според особеностите на промени, други ще се запазят, а вите членки, все още тече спор стопанствата и законите си. трети директно ще отпаднат. дали тази сума да остане, или На този етап обаче е трудно да да бъде увеличена, като в някои Големите спорове се предвиди какъв ще е изходът предложения, включително и на около позеленяването от разговорите, доколкото ос- България, е за удвояване. Изне- Един от сериозните дебати в пре- новните играчи в преговорите са надващо европарламентът пък говорите е около позеленяването на позиции, които трудно могат представи съвсем друга концеп- на директните плащания. Според да стигнат до сближаване без ция по спора — според идеите Брюксел се предвижда 30 на сто от тях да отиват за мерки, свързани РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА с околната среда. В тази политика ПО ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЩАНИЯ * има и много детайли, свързани с ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ПАКЕТ ДОБРОВОЛЕН ПАКЕТ процента на културите, които 40% 5% могат да бъдат засаждани във вся- ЕВРОПАРЛАМЕНТЪТ ко стопанство. Тук отново идеи- ПРЕДЛАГА ДОБРОВОЛНА те се различават. Така например ОСНОВНИ СУБСИДИИ МАКСИМАЛНО. СХЕМА, СПОРЕД КОЯТО ЕК предлага на конкретната площ 20% СУБСИДИИ ЗА РАЙОНИ ПЪРВИТЕ ДЕКАРИ НА С ПРИРОДНИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СА С с над 30 дка да се засаждат три ПО-ВИСОКА СУБСИДИЯ. 10% ТАКА МОЖЕ ДА БЪДАТ различни култури, като никоя от “ЗЕЛЕНИ” СУБСИДИИ РАЗПРЕДЕЛЕНИ ДО 30% тях да не заема по-малко от 5% от ОТ ДИРЕКТНИТЕ 2% ПЛАЩАНИЯ. площта и повече от 70%. Европар- МАКСИМАЛНО. ламентът пък предложи смекча- СУБСИДИИ, ОБВЪРЗАНИ С ПРОИЗВОДСТВОТО** ване на тези изисквания — според МАКСИМАЛНО СУБСИДИИ тях за стопанствата под 100 дка ЗА МЛАДИ ФЕРМЕРИ не трябва да има подобни изиск- 3% РЕЗЕРВ вания, за тези между 100 и 300 дка да се засаждат две култури, като нито една да не заема площ от над 80%. За тези стопанства, *ПРЕДЛОЖЕНИЯТА СА НА ЕК; ** СУБСИДИИТЕ, ОБВЪРЗАНИ С ПРОИЗВОДСТВОТО, СА КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИ С които са над 300 дка, европарла- ТОПАНСТВА И ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ. БЪЛГАРИЯ Е В КОАЛИЦИЯ С ДЪРЖАВИ, КОИТО НАСТОЯВАТ ДА НЯМА ТАВАН НА ТА ЗИ ПОМОЩ ИЛИ ТОЙ ДА БЪДЕ УВЕЛИЧЕН ментът предлага да се засаждат
 • 7поне 3 култури, като основната не заема повечеот 75%, а двете основни заедно — повече от 95% отплощта. Освен очевидния въпрос доколко разплаща-телните агенции в държавите членки могат даконтролират изискването за диверсификациятана културите в този дебат се повдигат и чистопрофесиолнални въпроси, свързани със сеитбообо-рота и циклите при промяна на културите.Кои са активните фермериЗаради факта, че през последните години в редицадържави членки субсидии за площ са взимали фир-ми, които са далеч от земеделския сектор, католетища, голф игрища, агенции за имоти и другиподобни, има съгласие да се въведе понятието„активен фермер“. В регламентите да се запише,че помощта може да се получава само от такивакомпании. Тук обаче отново се появи спор — кой даопредели кои фермери са „активни“ — дали ЕК иливсяка държава членка, и също така какво евенту-ално включва тази дефиниция. В дебата Брюкселизлезе с предложение да не се смятат за „активнифермери“ фирмите и лицата, в чиито приходигодишният размер на директните плащания епо-малко от 5%. „Неактивните“ производители саоще тези компании, чиито „земеделски площи саосновни земи, които по естествен път се държатв състояние, подходящо за паша на животни или Консултации за преработка във фермата и директниобработване“ и върху които „не се извършват продажби;минимални земеделски дейности, предвидени въввсяка една държава членка“. Според Европейскияпарламент обаче не трябва да има изискване заприходи от субсидии, както предлага ЕК, както ида се създаде негативен списък с дейности на дру-жества, които не могат да получават субсидии. Вслучай че тази идея се приеме, всяка държава член-ка ще трябва да определи например, че плащанияне могат да взимат летища, голф игрища и др. Позициите на основните институции в Брюк-сел вече са ясни, макар и да се различават. Съветътна земеделските министри все още обаче не е по-стигнал споразумение по всички идеи — както по-между си, така и с европейските институции.От 1 март фермерите могат дакандидатстват за субсидииОт 1 март ще се приемат заявления за директни субсидииза тазгодишната кампания, като до 15 май трябва да сеподават заявления за подпомагане в общинските служби КАРЛОВОпо земеделие. В документа трябва да има обща информа- ул. „Васил Караиванов" 36, тел. 0335 9 20 38ция за фирмата/физическото лице, да бъдат маркирани headoffice@bioselena.com; s.apostolov@bioselena.com p.kirov@bioselena.comсхемите, по които се кандидатства, както и площите, коитосе обработват. Ако изпусне срока, фермерът може да даде ГАБРОВОзаявление за субсидии до 9 юни, но ще получава нама- ул. „Е. Попантонова" 2, тел./факс: 066 80 52 27ление от 1% от дължимата сума за всеки ден закъснения. biogabrovo@mbox.digsys.bgПроверките на заявленията започват през лятото, катоизплащането на парите се извършва по регламент между СОФИЯоктомври на настоящата година и юни 2014 г. бул. "Христо Ботев" 48, стая 410; тел./факс: 02 4410105 bioselena@mail.bg
 • 8 ЕВРОФИНАНСИРАНЕ ЕВРОФИНАНСИРАНЕ КАК ДА КАНДИДАТСВАМЕ N непредвидени трудности и късен старт Досега загубените средства по програмата са 90 млн. евро 45.4% Мара В края на тази година изтича пър- извеждащи земеделска продукцияГеоргиева вият програмен период за Прог- предимно за собствено потребле- рамата за развитие на селските ние, за да се превърнат в пазарно райони (ПРСР). Данните на Минис- ориентирани. терството на земеделието и хра- Земеделското министерство ните (МЗХ) са оптимистични - от от средствата по отчита голям интерес и към под- стартирането на оперативната програмата хода ЛИДЕР (мерките от ос 3 на програмата досега са сключени за развитие програмата) — по данни на ми- над 19 хил. инвестиционни дого- на селските нистерството вече са одобрени вора за 1.97 млрд. евро. 35 местни инициативни групи за Отделно от тази сума са изпла- райони прилагане на стратегии за раз- тени над 660 млн. лв. по мерките са изплатени. витие на съответната община от ос 2 на програмата (за които с общ бюджет приблизително 128 земеделските стопани подават обновяване и развитие на населе- млн. лв. всяка година заявления за подпо- ните места (за инвестиционни магане) и по мярка 611 „Доплаща- проекти, свързани с подобряване Най-малък е интересът ния към директните плащания“. качеството на живот и облика към мерките за подобряване на В графата „усвоено“ земеделското в общините от селските райони икономическата стойност на го- министерство включва и други в България). Засиленият интерес рите и за създаване на организа- 237 млн. лв., заделени за функцио- към тях доведе до изчерпване на ции на производители, показват ниране на Гаранционния фонд за първоначално предвидения бюд- данните на министерството. фермерите. жет, след което последва прена- Очевидно българските произво- Като се тегли чертата, се сочване на средства за сметка на дители не обичат да се сдружа- вижда, че сключените договори по-малко популярни мерки (виж ват в организации, работещи за по отделните мерки от програ- интервюто със зам. земеделския общото благо на членовете си, мата са за около 4.57 млрд. лв. (2.34 министър Светлана Боянова). защото подобна схема за финан- млрд. евро), или 72.4% от общия В графата „любими“ на земе- сиране имаше и по САПАРД, но бюджет на програмата. Изпла- делските производители са още и тогава липсваше опашка от тената финансова помощ към мерките за добавяне на стойност кандидати. януари 2013 г. е за около 2.87 млрд. към земеделски и горски продукти Проблемни се оказаха и мерки- лв. (1.47 млрд. евро), или 45.4% от (за предприятията от хранител- те по ос 2 на програмата, която бюджета на сключените догово- ната и горската промишленост) включва агроекологичните плаща- ри, уточниха от земеделското и за подкрепа за създаване и раз- ния, парите за стопаните в райо- министерство. витие на микропредприятия (фи- ни с определени ограничения, пари- нансира инвестиционни проекти те за залесяване на неземеделски Фаворити за дейности извън земеделието в земи и за възстановяване на гор- сред мерките на програмата са селските райони). ския потенциал. Особено големи тези за създаване на стопанства През 2012 г. беше отбелязано трудности тук бяха отчетени на млади фермери; за модерни- по-осезаемо търсене на средства при агроекологичните плащания. зиране на земеделските стопан- и по мярката за подпомагане на „Поражението“ е наистина голя- ства; за предлагане на основни полупазарни стопанства в про- мо, тъй като 25% от общия бюд- услуги за населението и иконо- цес на преструктуриране, която жет на програмата са отделени миката в селските райони и за субсидира малки стопанства, про- именно за мерките по ос 2. 10
 • 9
 • 10 ЕВРОФИНАНСИРАНЕ 8 Става въпрос за значителна ране — мнозина трябваше да вър- изчисленията на фонда за 2010 г. ЕВРОФИНАНСИРАНЕ КАК нат вече взети субсидии.сума — над 600 млн. лв., от които ДА КАНДИДАТСВАМЕ са усвоени 381 млн. евро.са усвоени едва една четвърт. Не така успешна беше обаче Късният старт на тази мярка Какво не беше усвоено 2011 г., когато страната ни бе ли-е една от причините за слабия България не успя да усвои „само“ 51 шена от 39 млн. евро, предвидениинтерес към агроекологията. През млн. евро от бюджета за 2010 г. на в бюджета за 2009 г., но нераз-2008 г. по ос 2 са били усвоени само Програмата за развитие на сел- платени през следващите две16 млн. евро, през 2009 г. — 9 млн. ските райони (ПРСР). Това означа- години. Заедно със загубата отевро, през 2010 — 20 млн. евро. И ва, че с тази сума ще бъде намален 51 млн. евро това прави 90 млн.макар че през 2011 г. вече се стига общият бюджет на програмата, евро. Засега.до изплащането на 48 млн. евро по предвиден за страната ни, обяс- Трябва да се знае, че „под заплаха“мярката, а през 2012 — 58 млн. евро, ни през януари изпълнителният са и други близо 182.6 млн. — товаизоставането е очевидно. директор на държавен фонд „Земе- са направени авансови плащания Лошото планиране също е сред делие“ Румен Порожанов. Обясне- към общини, изпълнили проектиминусите - заложено е, че около 40 нието е в правилото „N+2“, според по програмата, със средства, кои-000 фермери ще ползват сред- което средствата, предвидени в то не са предназначени за общини.ства за агроекологични плащания. бюджета за съответната годи- За това прехвърляне все още сеНо по официални данни от пари- на, трябва да бъдат разходвани чака разрешение от Брюксел. Фи-те са се възползвали само 2000 в рамките на следващите две лософията на администрациятадуши. Проблем за земеделските години. обаче е, че е по-добре парите да састопани са и някои от изисква- Заради това правило през сеп- под въпрос, вместо автоматичнонията — например задължението тември 2012 г. се очертаваше да бъдат отчислени от бюджетаедна и съща заявена площ да се много по-голяма загуба — тогава на програмата и съответно - за-обработва пет последователни оставаха неизползвани 385 млн. губени.години. Това се оказа невъзможно евро от бюджета за 2010 г. (432 Проблемите с усвояването наза мнозина заради неразбориите млн. евро). За да не бъдат загубени, средствата започват още със за-и неяснотите, свързани със соб- част от средствата бяха прех- къснелия старт (включително иствеността на земята и аренд- върлени към мерки с доказан ин- заради Брюксел) на програмата.ните отношения. Заради това терес, а друга отиде за създаване Затова през първите години бро-се стигна не само до отказ от на гаранционен фонд. В резултат ят на одобрените проекти и склю-финансиране, но и до санкциони- бяха спасени 237 млн. евро, а според чените договори е символичен. През 2008 г. са договорени едва 15% Изплатено от средствата, предвидени в бюд- жета за съответната година. Към всичко това се прибавя ця- По мярка 112 Създаване на стопанства на млади фермери“ са сключени „ лата бюрокрация, съпътстваща 5371 договора за обща финансова помощ от 260.9 млн. лв., кандидатстването, плюс муд- изплатената субсидия е 171 млн. лв. ността на администрацията, По мярка 121 Модернизиране на земеделските стопанства“ са сключени „ която приема и оценява проекти- 2746 договора за обща финансова помощ от 669.2 млн. лв., те и често не спазва сроковете. изплатената субсидия е 524.6 млн. лв. В добавка е и недостатъчната По мярка 123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“ са „ компетентност на част от ад- сключени 402 договора за обща финансова помощ от 383.5 министрацията, водеща до про- млн. лв., изплатената субсидия е 147.4 млн. лв. тиворечиви, а понякога погрешни По мярка 141 Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструк- „ съвети или тълкувания на разпо- туриране“ са сключени 7407 договора за обща финансова по- редби. мощ от 108.6 млн. лв., изплатената субсидия е 31.2 млн. лв. Генералната трудност за всич- ки кандидати през целия петго- По мярка 321 Основни услуги за населението и икономиката в селските „ райони“ са сключени 405 договора за обща финансова помощ дишен период е и невъзможност- 1.273 млрд. лв., изплатената субсидия е 678.7 млн. лв. та да си осигурят собствено финансиране за изпълнение на По мярка 322 Обновяване и развитие на населените места“ са сключени 389 „ договора за обща финансова помощ 340.6 млн. лв., изплатената проектите. субсидия е 192.3 млн. лв. През 2011 г. и 2012 г. се стигна дори до наддоговаряне на сред- По мярка 312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ „ ства — съответно 125% и 150%. Но са сключени 835 договора за обща финансова помощ от 248.5 млн. лв., изплатената субсидия е 110.1 млн. лв. за жалост дори това препускане няма да успее да компенсира нес- Източник: МЗХ вършеното.
 • 11
 • 12 ЕВРОФИНАНСИРАНЕ Програмата за развитие на селските райони ЕВРОФИНАНСИРАНЕ КАК ДА КАНДИДАТСВАМЕ Светлана Боянова, заместник-министър на земеделието и храните: ЕК няма да толерира безполезна подкрепаКои са най-големите трудности има поглед върху целия процес — от Всички изменения, предложени отпред получателите на средства идеята, през комбинациите от българската страна, са одобрени,по Програмата за развитие на финансиране, през рисковете, ко- като последното, девето измене-селските райони според опита от ито поема, и, разбира се, да бъде ние, представено в края на 2012 г.,първия програмен период? предприемчив при реализирането все още се обработва от Европей- - Съвсем нормално е като нова на финалния продукт. ската комисия.държава — членка на Европейския Практиката показва, че през Едни от основните промени сасъюз, усвояването на средствата първия ни програмен период фер- свързани с пренасочването на сред-по всички програми да е съпътства- мерите се сблъскаха с невъзмож- ства към по-атрактивните меркино с много неизвестни и труднос- ността да осигурят собствен от програмата, което позволи до-ти. Не вярвам да е имало илюзии, че финансов ресурс за изпълнение на пълнителен прием на проекти. Съз-европарите ще са едни лесни пари, проектите, имаха проблеми при даването на Гаранционния фондкоито безпроблемно ще се инвес- подготовката на проектите зара- също е резултат от изменениетират в земеделието ни, без да ди непознаване и неясноти в нор- на програмата и пренасочване насе спазват изключително строги мативната уредба, заради липса средства. Той е допълнителен ме-правила. Тръгвайки оттук, може би на информация за възможностите ханизъм, с който значително подо-основната трудност все още е да и дейностите, подпомагани от брихме възможността за достъпсвикнем да работим по тези пра- програмата като цяло. до финансиране при изпълнениевила, при това всеки ден. Да правим на проектите. Наред с основнитереалистични бизнес планове и да Какви са те? изменения направихме и редицаспазваме стриктно изискванията - От старта на Програмата за промени по отделните мерки сна програмата — и това не е буква- развитие на селските райони до цел облекчаване на кандидатите.лизъм и бюрокрация, а са правилата, настоящия момент сме направи- Едно от основните изменения епо които работи целият евросъюз ли девет искания за изменения на свързано с предоставянето на 50%от десетилетия. Стана ясно, че за текста на програмата. Пет от авансово плащане по сключенитеда бъде успешен бенефициент, от тях са представени пред ЕК през договори.българския фермер се изисква много последните три години. За всяко В една от най-популярните мер-повече от това да е професиона- искане за промяна сме се позовава- ки от програмата — 121 „Модерни-лист в земеделието. Той трябва да ли на сериозни обосновки и анализи. зиране на земеделските стопан-
 • 13ства“,въведохме нови приоритети, финансовите средства на базатакоито предоставиха възможност на субективни критерии. Целтаза приоритетно подпомагане на е да се избегне предоставянетоопределени сектори и дейности. на безполезна подкрепа. Няма да Основната трудност е възможно например разпределе-Какви са изводите от прилагане- все още е да свикнем ние на по-голям финансов ресурсто на програмата досега, какво всеки ден да работим към мерки, които са били успешнотрябва да се промени за следва- прилагани през настоящия про-щия програмен период? по строги правила. грамен период, без аргументирана - Най-важното е да заложим ра- обосновка защо се прави.ботещи приоритети с актуал- период не групира мерките в от-ност поне до 2020 г., като например делни оси. Групирането в оси е под- Какви са прогнозите ви за 2013 г.напояването. Направим ли го, ос- ход, който ще остане в миналото. по отношение на програмата?таналото са технически въпро- Въпреки това се обсъжда вариан- - Тази година е последната, вси, свързвани с намаляването на тът за минимално ниво от 25% която могат да се договорят сред-административната тежест и за т.нар. зелени мерки. България ства по ПРСР. Затова е необходимооблекчаване, доколкото е възможно, ще настоява за повече гъвкавост да се извършат прецизни анализи ина изискванията към потенциал- и за предоставяне на възможност разчети на остатъчните бюдже-ните кандидати по отделните това правило да не е задължително ти по отделните мерки в макси-мерки. за иначе задължителни за прилага- мално кратки срокове, за да стар- не мерки с екологична насоченост. тираме прием по всички мерки, поЩе има ли промяна в сегашните Разпределението на средствата които има останали недоговорениоси на програмата и как ще се по мерки ще се извърши на база на средства. В същото време приеми-разпределят средствата между потребностите, изведени в стра- те трябва да бъдат разпределенитях? тегията за подкрепа на развитие така, че разплащателната аген- - Моделът за прилагане на поли- на селските райони, включваща ция да успее да обработи проек-тиката за развитие на селските всички необходими анализи. ЕК тите в срок, без забавяне и преди Мара Георгиеварайони за следващия програмен няма да толерира разпределение на 31 декември 2013 г. ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП ООД е консултантска компания с основна дейност в об- ластта на публичното финансиране. Компанията е специализирана в две ос- новни направления: предоставяне на информация, разработване на проектни предложения и управление на проекти по донорски програми (европейски, национални и регионални); обучителни курсове, семинари и презентации.
 • 14 БАНКОВИ КРЕДИТИ ЗА ОТРАСЪЛА ЕВРОФИНАНСИРАНЕ КАК ДА КАНДИДАТСВАМЕ Във фокуса на банките В общия случай предлагането за земеделци се изчерпва с комбинации на кредитиране и различни схеми за субсидии и гаранцииВалентина Повечето банки на пазара пред- дитиране в земеделието е срещу добро обезпечение по кредитите Илиева лагат кредити за земеделие. Този одобрени субсидии по различните и получават предложения от бан- сектор обаче все още е обособен в схеми и програми на ДФ „Земеде- ките за под 7 на сто лихва. секции като „специализирани про- лие“. Практиката е проектите на дукти“ или „специални програми“. кредитополучателите да са одоб- Дълго чакани Асортиментът в общия случай се рени вече от фонда и да са сключе- гаранции изчерпва с комбинации на банково ни договори за отпускане на фи- От началото на тази година тръг- кредитиране и различни схеми и нансова помощ по съответната на и дълго чаканата гаранционна мерки за субсидии и гаранции на мярка. Сред програмите са тази схема за земеделци. Предназначена ДФ „Земеделие“ и европейски фон- за развитие на селските райони е за фирми с одобрени проекти дове. Някои банки имат и допъл- (първата изтича 2013 г.), като тя по Програмата за развитие на нителни възможности, както и е подкрепена от Европейския фонд селските райони. Тя е по-атрак- варианта стандартните им кре- за развитие на селските райони, тивна за малките и стартиращи дитни предложения да се адапти- схемата за инвестиции в селско- компании в сектора, които сре- рат и приложат при финансиране то стопанство, мерки и схеми по щат затруднения с осигуряване и на замеделски стопани. Предвид общата селскостопанска полити- на съфинансиране на проектите общата ситуация на свито тър- си. Осигурените по програмата сене и отпускане на кредити и гаранции са за общо 607 млн. лв., изваждането на някои сектори, гаранционен фонд ще като очакванията са на тази база пострадали от кризата, от фоку- намалява лихвите по да се отпуснат заеми за поне 760 са на банките земеделието излиза заемите на фирми с млн. лв. Наличието на гаранци- все повече като вариант. То и онна схема дава възможност кре- животновъдството в момента одобрени проекти. дитите да бъдат с по-ниски от се определят като доста прив- пазарните лихви и с облекчени лекателни за банките сектори. ка и общата рибарска политика на обезпечения. По оценка на Уникредит Булбанк ЕС, по схемата за единно плащане Лихвите, при които банките като цяло секторът на селско- на площ и тази за национални ще отпускат кредитите по схе- то стопанство е с благоприятна доплащания. Предлагат се от поч- мата, са между 7 и 9%, а фондът перспектива дългосрочно въпреки ти всички по-активни банки на гарантира до 80% от риска по кре- рисковете от възможна корекция пазара. дитите. Заемите ще се отпускат в цените на зърнените стоки и Обичайно максималният раз- без такси и комисиони за разглеж- техническите култури в крат- мер на кредитите варира между дане на искането и за обслужване косрочна перспектива. „Потен- 90 и 100% от одобрената субси- на кредита. Одобренията ще се циалът на определени сегменти дия. Лихвите са от 7-8% нагоре издават между 8 и 21 дни. Срокът като животновъдството остава в зависимост от съответната на заемите е до 10 години, като га- значително недоразвит, което програма или схема на фонда. По ранции ще се издават до септем- предполага добри възможности за принцип средните за пазара лих- ври 2015 г., а средствата трябва да растеж“, смятат от банката. вени нива за земеделци са над 10.5- бъдат усвоени до края на същата 11%, като за по-малки фирми са с година. Банките, които отпускат Формулата: поне 2 пункта по-високи. Разбира заеми по тази програма, са Банка субсидии и кредити се, големите компании обикновено ДСК, Пощенска банка, ОББ, СИБанк, Най-прилаганият вариант на кре- имат възможности да предложат Райфайзенбанк, ЦКБ и БАКБ.
 • 15
 • 16 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ЕВРОФИНАНСИРАНЕ КАК ДА КАНДИДАТСВАМЕ Приземяване на пазара След рекордните откъм сделки и цени години продажбите на земеделска земя вървят към успокояванеРадостина Не толкова назад във времето като факторите за поскъпва- тези в Монтанско, където склю- Маркова цените на земеделската земя нето на земята са от различни чените през миналата година растяха само при превръщането посоки. Очакванията тази годи- договори са на 35–40 лв./декар ù в строителен терен. В години- на обаче са по-скоро за спокоен до 45 лв./декар за зърнените кул- те на силен имотен пазар пече- пазар и цени около вече достиг- тури. Допреди две-три години лившата инвестиция беше не натите. в района са се взимали ренти в покупката на обработваеми пло- рамките на 15–20 лв./декар. щи, а тази на квадратни метри Защо да продавам Данните на Българската асо- за хотели, голф игрища, апарта- Вял пазар, малко и трудни сделки. циация на собствениците на ментни комплекси, курортни се- Това е картината, която рису- земеделска земя (БАСЗЗ), която лища... Сега пазарът е различен. ват посредници и купувачи на обединява големите фондове за Кризата, появата на фондовете пазара за земеделска земя в на- земя, показват сходна картина. за земя и европейските субсидии чалото на 2013 г. По нейни данни средните цени в земеделието промениха нагла- Основната причина: плащани- на договорите за стопанската сите. За пет-шест години цени- ята по арендни договори растат 2012/2013 г. в страната са дос- те на обработваемите площи и хората продават земя само в тигнали 35–36 лв./декар спрямо се удвоиха, а сделките със земе- краен случай. Покачването на 28–33 лв./декар година по-рано. делска земя вече са най-масовата рентите тръгна преди няколко „Увеличението само за този пе- графа в имотната статистика. години, основно покрай европей- риод е 15–20%“, обобщи председа- Вече не липсват и случаи, в които ските субсидии в земеделието, телят на асоциацията Борислав купени за строителство терени разпределяни на единица площ. Петков и допълни, че ако преди се разорават и засяват. А немал- Немалка роля изигра и навлиза- земята е била първото нещо, ко инвеститори в имоти сега нето на големите фондове за което хората са продавали, сега управляват сериозни портфейли земя на пазара, което също внесе е последното. от обработваеми площи. ред в отношенията собствени- „В момента от ренти се пе- Пазарният тренд е добър, но ци — арендатори. чели много добре и хората не поражда и въпроса докога ще е Така рентните плащания в продават“, потвърди и Марин нагоре. Особено след две поредни редица райони нараснаха двойно Шишев от агенция „Лудогорска години, рекордни откъм сделки и за броени години. Посредници на земя“. Според него това е честа цени. Отговорът е труден, тъй пазара на земя дават пример с причина и за исканата висока регистрирана нова и употребявана техника 2011/2012 г. Година 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 Брой сделки 129 000 128 000 107 000 99 000 122 000 110 000 92 000 59 000 46 000 32 000 36 000 Продадени декари 1 460 000 1 350 000 1 080 000 860 000 1 240 000 1 060 000 900 000 560 000 450 000 350 000 350 000 Средна цена (лв./дка) 440 350 320 300 350 240 200 170 150 145 140 Източник: БАСЗЗ
 • 17цена за имотите. За купувачите заради растящите ниците на над 51% от площите,разумната стойност е равна на плащания по арендни се смята за валиден за целия8–9 пъти дохода от рента от договори хората терен, обяснява посредникът.даден парцел. Т.е. при правилно Това е и една от причините презуправление инвестицията може продават земя само последните години арендниятда се върне за около 12 години, без в краен случай. пазар да върви, докато продажби-да се брои поскъпването на имо- те са по-скоро без промяна.та през това време. Има обаче и земеделска земя вече липсва едно Прогнозата за тази година езначително надценени оферти. цяло поколение — това на роде- за още по-малко сделки и прода- ните между 1925 и 1940 година, дена земя. Обратното може да сеНаследници които бяха преките наследници случи само при покупка на голямона наследниците на върнатите през 90-те години портфолио от земеделски имо-Друга причина за очаквано по- земи“, обяснява той. Много от ти като това на „Еларг фонд затрудния пазар през годината е тези хора са починали и от своя земеделска земя“, когато един ку-разпокъсаната собственост на страна имат поне 7–8 наследни- пувач взе 180 000 декара при общземята. Данните на БАСЗЗ показ- ци, един от които задължително пазар от 1.46 млн. декара. Такивават, че макар и да губи позиции, е в чужбина. Това затруднява крупни сделки обаче са рядкост,първичният пазар на земеделска преговорите, а в случаи, когато докато масово се търгуват пар-земя (наследствени парцели) все човекът е в далечна страна без цели от 5–10 декара, обобщаватоще формира близо половината българско консулство или пред- посредници. Търсенето от стра-от сделките. А след активната ставителство, включването му на на арендаторите не спира, затърговия през последните 5-6 в сделката става почти невъз- да си подсигурят площи за обра-години голяма част от остана- можно. Така се блокира продаж- ботване, а и права за субсидиилите за предлагане земи вече са бата на целия парцел, тъй като през новия програмен период. Нопроблемни — с голям брой наслед- останалите могат да подписват то очевидно не е достатъчно, заници, спорове между тях и т.н. само за идеални части. да поддържа нива от 1.3–1.4 млн. Марин Шишев също наблюдава При арендите е по-различно. продадени декара, както послед-подобно развитие. „На пазара на Там договор, сключен със собстве- ните години. 18
 • 18 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ очаква се ЕВРОФИНАНСИРАНЕ КАК ДА КАНДИДАТСВАМЕ активизиране на вторичния пазар — препродажби на големи, окрупнени масиви в рамките на едно землище и на цели земеделски стопанства. дини е, че основните купувачи са фермерите. А много от тях вече изчерпват кредитните си лимити от банките или нямат достъп до такова финансиране, тъй като не покриват крите- риите. Това прави основен из- точник на средства за сделки със земя продажбата на селскосто- панска продукция, по-специално на зърно. Не е тайна, че високите цени на пшеницата от последните години донесоха солидни печалби на производителите в сектора, а те инвестираха голяма част от тях в разширение на стопан- ствата си. Така добрата реколта на прак- тика беше в основата и на ак- тивния пазар на земеделска земя след 2009 г., като цените растя- ха средно с по 10–15% годишно (в определени райони и значително повече). Тази година не се очертава като по-различна, макар и прог- нозите да са по-скоро за задържа-Търсенето от страна на арендаторите не спира, за да си подсигурят площи за обработване, а и права за субсидии през новия не на вече достигнатите ценипрограмен период ©Shutterstock на земята. Според представи- тели на големите фондове това 17 От БАСЗЗ, чиито членове добре и са принудени да прода- ще се усети основно при дреб-вече не са толкова активни купу- ват. Част от земеделските фон- ните ниви от по 5–10 декара,вачи на земя, а по-скоро управля- дове обаче също продават част които изчерпват потенциалават портфейлите си от площи, от портфолиата си в търсене си за поскъпване. Сега, както иочакват по-скоро активизиране на по-висока доходност за акци- всяка година, трендът на пазарана вторичния пазар на земя. Той онерите си. Един от най-често ще проличи в края на пролетта,включва препродажби на големи, цитираните примери миналата при т.нар. бяла жътва. Това еокрупнени масиви в рамките на година беше „Адванс терафонд“ времето, когато се прибира ре-едно землище, също и на цели АДСИЦ, който я приключи като колтата на ечемик и стопанитеземеделски стопанства. До това нетен продавач на площи. вече са наясно каква ще е година-най-често се стига по две причи- та. Все пак, ако има засилване нани: собствениците излизат от Цени според реколтата пазара на земя, то ще се усетибизнеса със земя, за да вложат в Все пак правилото при земедел- най-силно през активния сезондруго, или не са го управлявали ската земя през последните го- наесен.
 • АГРОТЕХНИКА 19 Продажби без изменение В страната присъстват всички големи световни компании за земеделска техника, българските фирми също бележат напредък Мара Нито по-добра, нито по-лоша от работещите специалисти“, обоб- е добре известна. „Липсата на дос-Георгиева предишната. Така изглежда 2012 г. щава Шварц. татъчно финанси — особено при през погледа на вносителите на Всяка година земеделските про- малките и средните стопанства, земеделска техника в страната. изводители правят забавя подмяната на техника- Ако „липсата на новини е добра та. Липсата на финанси прави новина“, тази равносметка ве- крачки в обновлението почти невъзможен достъпа до роятно не е лоша в условия на на агротехниката в своите сто- банково кредитиране на същите финансова криза и стагнация. панства. „Темповете обаче не са тези малки и средни стопани“, „Пазарът отбеляза ръст на толкова бързи, колкото на нас ни отбелязва Шварц. продажбите на прикачна техника, се иска“, признава Максим Шварц. Недостигът на средства е при- а основните продажби на самоход- Причината за това „бързай бавно“ чина и за по-трудния път към ните машини — трактори и ком- регистрирана нова и употребявана българските полета и ферми на байни, запазиха нивото си. За спад техника 2011/2012 г. най-новите и авангардни модели засега не можем да говорим, защо- ВИД ТЕХНИКА Нова техника Втора употреба техника. Максим Шварц обаче оч- то в земеделските стопанства 2011 2012 2011 2012 ертава още проблеми, забавящи Колесни трактори 1358 1378 2960 3087 все още работят много стари въвеждането на иновативни ма- Верижни трактори 10 20 92 137 машини, които трябва да бъдат шини. „Интересът към новости- Тракторни ремаркета 425 535 1105 1124 подменени“, коментира Максим Зърнокомбайни 289 252 482 441 те е голям, но по-високите цени Шварц, член на управителния съ- Тороразпръскващи машини 206 253 99 109 на новите продукти стряскат вет на Българската асоциация Почвообработващи 1304 1845 1339 1466 редица потенциални купувачи. на търговците на агротехника Сеялки 496 678 315 310 Освен това не малко стопанства (БАТА АГРО). Пръскачки 269 409 161 180 в страната нямат достатъчно Официалните данни, предоста- Източник: Контролно-техническа инспекция към МЗХ подготвени оператори на модер- вени от Контролно-техническа- ната техника“, твърди той. та инспекция към земеделското По данни на БАТА-АГРО средна- министерство, потвърждават та обща стойност на договори- устойчивия тренд (виж табли- те за покупка на техника леко цата). намалява през 2012. Но основните В страната са представени За спад засега клиенти на пазара остават голе- всички големи световни произ- не можем да мите фирми с обработваема земя водители на земеделска техника. говорим, защото над 15 000–20 000 декара. „Българските вносители и дис- Вносителите и земеделците трибутори на агротехника имат в земеделските свързват ръста на продажбите самочувствие, защото вложиха стопанства все още на агротехника през последни- значителни средства за създа- работят много стари те години с възможностите за ването на национална мрежа от машини, които трябва европейско финансиране по Прог- продажбени и сервизни центрове рамата за развитие на селските и на практика са много близко да бъдат подменени. райони. Не е тайна, че мярката за до своите клиенти. Освен това Максим Шварц, модернизиране на земеделските член на управителния съвет бяха вложени много средства и за на българската асоциация на стопанства е сред най-желаните, професионалната подготовка на търговците на агротехника че бюджетът ù свърши 20
 • 20 АГРОТЕХНИКА 98% 19 най-бързо и се стигна до пре- дейност, но в много от тях агро- ЕВРОФИНАНСИРАНЕ КАКнасочване на средства от други ДА КАНДИДАТСВАМЕ машините намаляха силно презпо-малко атрактивни мерки. Точ- годините. Затова в момента тено тази мярка даде възможност произвеждат и други машино-на земеделските стопани да си строителни изделия — напримеркупят нова техника с европейски от закупените с „Спарки“ – Русе, „Финтехмаш“ –субсидии. европейски субсидии Пловдив, посочва инж. Келешев. „Броят на одобрените по прог- машини са за сектор На пазара присъстват активнорамата проекти е много голям, но „Зърнопроизводство“, „Перла“ – Нова Загора, и „Раломекс“тепърва ще се обновяват малките – Завет, специализирани в про-и средните стопанства, които на отчита земеделското изводството на дискови брани,практика бяха извън системата министерство. култиватори, пръскачки, плугове.на подпомагане. А достигането Производството на ремаркетана субсидиите до по-голям кръг пък е съсредоточено основно в градземеделски фирми ще подпомогне Елена, където са „Ремел“ и „Ремби“,усилията за намаляване на безра- както и в „Мадара“ – Шумен.ботицата в редица области на Шуменското дружество е най-страната“, обобщава очакванията големият производител в сек-за следващия програмен период тора на земеделската техника,Максим Шварц. Според него финан- обясни Илия Келешев. Фирмата есирането на покупките на земе- специализирана в производство-делска техника е възлов въпрос, но то на двигателни мостове за„в момента е предоставено само камионите „КАМаз“. Преди околов ръцете на частното банкиране четири години обаче започна про-и лизинговане. Промяна може да изводство и на селскостопанскинастъпи с някаква, макар и ограни- изделия, които вече са около 70чена намеса на държавните органи, вида, посочват от браншоватанапример по отношение застрахо- камара. „Ръстът в продажбите наването на риска“, смята той. „Мадара“ през 2012 г. е около 25% в сравнение с 2011 г. Българските производители Прикачната селскостопанскана земеделска техника отчитат техника и инвентар — българсконеголям растеж на търсенето производство, се реализира основ- ©Shutterstockпрез 2012 г., казва инж. Илия Келе- но на вътрешен пазар, но фирмашев, председател на Браншовата при предлагането на трактори е „Металагро“ – Добрич, напримеркамара по машиностроене. много голяма, тъй като на българ- продава успешно и зад граница. Основният някога „Карловски ския пазар отдавна присъстват „Като качество българскататракторен завод“ от години не световните компании. Затова е селскостопанска техника не от-произвежда трактори. Фирмата нереалистично да се мисли, че за- стъпва на внасяната отвън, аизвършва предимно ремонти и водът в Карлово във вида, в който като цена е 30-40% по-евтина.по изключение — монтаж на еди- е сега, е в състояние да произвежда Въпреки несъмнените конкурент-нични бройки. „Конкуренцията машини, конкуренти на внасяни- ни предимства на нашата при- те отвън“, обобщава инж. Келе- качна техника обаче над 50% от шев. Преди четири-пет години нея продължава да се внася от преустанови производство и фир- чужбина, тъй като се предлага в мата „Малки трактори“АД – Русе пакет заедно с машините, доста- (до 12 к.с.). За трактори се заговори вяни от представителствата наКато качество отново през 2012 след посещение чуждестранните фирми“, комен-българската на българска правителствена де- тира Илия Келешев.селскостопанска легация в Индия, но не е ясно дали Като цяло международни- и кога подобна инвестиция би била ят машиностроителен пазар етехника не отстъпва факт. свит заради кризата и намаля-на внасяната отвън, Фирмите, работещи в област- лото търсене. Но в подсектораа като цена е та на селскостопанската техни- на земеделската техника има30-40% по-евтина. ка, са насочени основно към про- очаквания за оживление. И те се изводство на прикачна техника свързват главно със следващата Илия Келешев, председател на Браншовата и инвентар. „Над 20 компании в програма за развитие на селските камара по машиностроене страната са занимават с тази райони.
 • АГРОТЕХНИКА 21 „Тайтън машинъри България“ продава земеделска техника с марка CASE IH и има най-голям пазарен дял в страната. Мажо- ритарен собственик на компанията е Titan Machinery Inc. — най- големият дилър на CNH. компанията има мрежа от центрове и мобилни сервизи в София, Стара Загора, Монтана, Плевен, Доб- рич, Русе, Бургас, Червен бряг и Борован. Диляна Иванова, изпълнителен директор на „Тайтън машинъри България“ Предлагаме индивидуални схеми за всеки фермерМиналата година американски- че се прибягва към покупкатаят дистрибутор на селскосто- на нова агротехника, това оз-панско и строително оборудване начава, че фермерите показватTitan Machinery навлезе на бъл- прозорливост и компетентностгарския пазар чрез покупката на Агротехниката към новостите в сектора. Благо-мажоритарен дял от вносителя се обновява все дарение на финансовите схеми,на агротехника „Римекс“. Какво повече, рязко спадна които предлагаме, всеки единозначава това за българската клиент може да си позволи новакомпания? вносът на машини техника, която да изплаща в - Titan Machinery USA e най– втора употреба продължение на пет години.големият дилър на земеделскаи строителна техника в све- вилна технологична формула с Какъв е обобщеният портрет ната с оборот от 2.4 мрд. долара. качествена техника. Предлагаме купувачите на агротехника?Мощта на американската кор- гъвкави финансови схеми, раз- - Ние имаме клиенти с малки,порация беше съчетана с мно- полагаме с най-големия парк от средни и големи стопанства. В за-гогодишния опит на „Римекс“ машини. Сервизът и наличието висимост от размера на ферми-на българския пазар в добавка на резервни части са също наше те, региона и структуриранетосъс стратегическите места, на голямо предимство. на обработваемите площи ниекоито са разположени офиси- предлагаме различни решения,те ни, и опитния ни екип. Titan Какъв е трендът на подмяна на които спомагат за увеличаванеMachinery USA има ноу-хау, което агротехника в страната? на добивите. За стартиране нае приложимо за САЩ, а сега вече - Тенденцията на българския едно стопанство от 4-5 хил. дкае адаптирано и за Европа. Обуче- пазар е да се използват все повече с пълен технологичен ред за из-нията, които организираме на нови машини. По този начин фер- вършване на всички обработкиспециалистите във фирмата, мерите намаляват разходите си за една стопанска година ин-доведоха до нарастване на тях- както за ползването на по-малко вестицията в машини може даната компетентност, знания оператори, така и за гориво и за достигне до 400–500 хил. евро.и умения. сервиз, намаляват и времето за Машините не е задължително агротехнологични операции, а да бъдат доставени по едно иКак се отрази сделката на българ- увеличават добивите си и съот- също време, а според нуждитеския пазар на агротехника? Какво ветно печалбата си. и заложените перспективи насе промени на този пазар? развитие. В случай че клиентът - Стъпихме агресивно на паза- Какво е отношението на българ- е получил лизинг за пет годинира, много бързо наложихме името ските земеделски производители и спазва инструкциите ни, като„Тайтън“ и изградихме доверие към новостите при агротехни- оптимално използва възможнос-и сигурност в нашите парт- ката? тите на машините, смятам, ченьори — земеделските произво- - Като се има предвид фак- само след три стопански годинидители. Доказахме, че ние сме тът, че рязко е спаднал вносът той ще си е възвърнал инвести- Мара Георгиеванай-добрият им избор за пра- на машини втора употреба и цията.
 • 22 ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ ЕВРОФИНАНСИРАНЕ КАК ДА КАНДИДАТСВАМЕ Между „да“ и „не“ Свито потребление и административен натиск белязаха развитието на хранителната индустрия през миналата година Мара По-малко продадeни храни, напит- денцията за спад. Консумацията ност продължава да се влошава иГеоргиева ки и нехранителни стоки пре- на млечни продукти намалява е отрицателен. „Увеличи се безра- ди Коледа и Нова година както в с 10–15% през 2012 спрямо 2011 г. ботицата, а работещите, които сравнение с ноември, така и спря- Единствено при продуктите, ко- запазиха работните си места, мо декември 2011 г. Това показаха ито съдържат растителни масла получават по-ниски възнагражде- отчетите на Европейската ста- (т.нар. имитиращи), не се отчита ния. В същото време семействата тистическа служба в началото на понижено търсене и обяснението от другите страни, членки на ЕС, тази година. Данните за България е в по-ниската им цена. дават 13% от доходите си за хра- в традиционния месец за пазару- Основен дял в себестойността на, при нас хората отделят от ване — декември, също сочат спад на продуктите е суровото мля- семейния си бюджет около 36%“, от съответно 0.6 и 5.5%. ко — между 60–70%. Енергоносите- посочва неблагоприятни фактори лите (горивата за производство Илонка Аврамова. Свиващо се потребление и дистрибуция, електроенергия) Кризата е повсеместна. По и засилващ се внос на суровини. формират около 20%, обяснява Ди- данни на Федерацията на хлебоп- Увеличаващ се администрати- митър Зоров. Всички тези елемен- роизводителите и сладкарите в вен натиск и междуфирмена за- ти на себестойността скочиха, България през 2012 г. седем големи длъжнялост. Плюс сив сектор и но въпреки това от година и по- хлебозавода в страната са зат- непрекъснати промени в наредби ловина браншът задържа цените. ворили врати. Някои от малките на земеделското министерство. Малцина само си позволиха да ги фурни също са спрели да работят. Това е част от бизнес средата за увеличат с около 10%, казва той. Липса на външен инвеститорски хранително-вкусовия бранш през Затова и фалитите в сектора се интерес, поскъпване на брашно, миналата година. увеличават. енергия и транспорт и в същото „2012 мина под знака на светов- Свито потребление отчитат време продажби на най-евтиния в ната криза, изострени отношения и месопреработвателите. Делът Европа хляб. Такава е картината с веригите магазини, поръчково на предприятията от сектора, в сектора според управители на законодателство и нелоялна кон- които успяват да пробият на дружества. Статистиката сочи, куренция“, допълва Илонка Авра- европейския и международния па- че цената на брашното през ми- мова, председател на Асоциация- зар, е малък. Балансът на България налата година се е повишила с та на месопреработвателите. И в търговията с живи животни, над 50% спрямо 2011 г., а в същото още: „Търговските вериги налагат месо и месни продукти в стой- време цената на хляба не е проме- евтини вносни хранителни про- нена, посочва Мариана Кукушева, дукти с недоказано качество и председател на федерацията. Вли- произход. Нерегистрираните про- яние оказват също покачващата изводители не се контролират от се минимална работна заплата и Агенцията по храните. В същото осигурителните прагове. Затова време ние непрекъснато трябва Налице е и в този сектор очакванията са да се оправдаваме и да се доказва- неравнопоставеност за още затворени врати на пред- ме. Налице е неравнопоставеност на българските приятия. на българските продукти спрямо „Измръзвания, суша, изцяло про- вносните от гледна точка на офи- продукти спрямо валена в някои региони реколта циалния контрол, осъществяван вносните от от вино. Това беше характерно от агенцията“, твърди Илонка гледна точка на за 2012 г., но трендът е леко въз- Аврамова. официалния контрол ходящ“, казва Пламен Моллов, Димитър Зоров, председател председател на Националната Илонка Аврамова, на Асоциацията на млекопрера- председател на Асоциацията лозаро-винарска камара. Появиха ботвателите, потвърждава тен- на месопреработвателите се млади изби, които имат агре-
 • 23 ©Shutterstockсивна маркетигнгова политика. ското законодателство. Тя не е на предприятията“, посочва Авра-Традиционните винопроизводи- нотифицирана пред Европейската мова. Според нея „с тази наредбатели имат традиционни пазари, комисия и не се прилага за продук- не се спира консумацията на обра-контакти и позиции. Налице е и ти от другите страни — членки ботено птиче месо, а само се заб-сътрудничество между изби, за на ЕС, които продават на българ- ранява то да е българско“. Затовада могат да предложат големи ко- ския пазар. За пореден път се при- браншовата асоциация обжалваличества вино, търсени от тър- лагат двойни стандарти, които наредбата пред ВАС.говците зад граница, обобщава са в ущърб на българските про- Взрив от негодувание предиз-картината Моллов. изводители“, коментира Илонка викват и готвените промени в Миналата година и началото Аврамова. Освен това наредбата Закона за храните. „Проектътна тази се характеризират и не урежда изрично какво ще стане предвижда нови администра- с продукцията, която е безопасна, тивни тежести за бизнеса, пов- изострени отношения в срок на годност и е в магазин- семестен контрол, задушаванемежду фирмите и държавата. ната мрежа и складовете, но е на дребното предприемачествоНаредба на Министерството произведена преди датата на вли- и практическа забрана на някоина земеделието и храните (МЗХ) зането ù в сила. Логично е новите видове търговия“, обобщава Ни-забрани на млекопреработвате- изисквания да не се прилагат за колай Вълканов от Институталите да произвеждат сирене и тези продукти. Но не. „Чрез медий- за пазарни изследвания.кашкавал от мляко и от продукти ни изяви и със заповеди се нарежда В специално становище бран-със заместители по едно и също на българските производители да шовите организации от храни-време, макар и в различни цехове. дарят, унищожат или обработят телния сектор посочиха редицаСпоред разпоредбите всяка про- термично наличните при тях парадокси, записани в проекто-мяна в дейността трябва да бъде продукти от птиче месо. Когато закона. Например глобата за не-заявена предварително и това търговските вериги представиха законно предприятие, което неможе да се прави само два пъти в същите аргументи, администра- плаща данъци, такси и осигуров-годината. Националната асоциа- цията се сети, че има криза, и ки, е 3500 лв. Същата е глобатация на млекопреработвателите удължи срока за реализиране на и ако в тоалетната на изряднаатакува наредбата пред Върхов- продукцията, но само за тази, ко- фирма липсва попълнен чек-листния административен съд (ВАС). ято се намира в складовете на с датата и часа на почистване. Месопреработвателите пък магазините, но не и в складовете Ако в предприятие, заявило, че щеимат проблеми, свързани с поправ- произвежда продукти от мляко,ките в Наредба №32 от 23.03.2006 бъдат намерени „имитиращи“г. на Министерството на земеде- продукти, санкцията е 100 хил. лв.лието и храните за окачествява- Ако същият имитиращ продукт ене, съхраняване и предлагане на произведен в незаконно предприя-пазара на месо и черен дроб от до- Измръзвания, суша, тие, санкцията е 3500 лв.машни птици. Тя съдържа забрана изцяло провалена „Крайната цел на проектозако-за влагане на вода над определено в някои региони на за храните, изглежда, е да оцеле-количество, както и на разрешени ят малък на брой фирми, което щеот законодателството добавки реколта от вино. улесни контрола върху тях, коитов храните. Това беше характерно имат ресурса да се справят с еже- „Наредбата въвежда нови изиск- за 2012 г., но трендът дневните планини от документи,вания и стандарти при производ- е леко възходящ които трябва да бъдат попълвани,ството на заготовки и продукти както и с множащите се такси, Пламен Моллов,от птиче месо, които противоре- председател на Националната регистрации, лицензи и проверки“,чат на разпоредбите на европей- лозаро-винарска камара коментира Вълканов.
 • 24 Акционерни дружества със специална инвестиционна цел ЕВРОФИНАНСИРАНЕ КАК ДА КАНДИДАТСВАМЕ Фондовете за земя се доказват Тенденцията за добро представяне и оптимизмът остават ©Цветелина БелутоваХристо Европейските субсидии и поскъп- на тези фондове със земеделска „Адванс терафонд“, което отновоСъйнов ването на храните накараха це- земя се увеличава както в абсо- ще осигури висок дивидент. ните на земеделската земя да лютна сума, така и в брой изтър- Другият голям АДСИЦ — „Агро растат почти без прекъсване гувани декари. Осреднените цени, финанс“, отчита печалба от 11.7 последните няколко години, кое- на които „Адванс терафонд“ е млн. лв., но по-голямата част от то от своя страна пък помага на продавал през 2012 г., са били око- нея — 10 млн. лв., се формира от борсово търгуваните фондове, ло 873 лв./дка спрямо 597 лв./дка преоценката на портфолиото инвестиращи в този актив, да се през 2011 г., или ръст от над 45%. до справедлива стойност. През представят все по-добре и да по- В същото време „Еларг“, чиято миналата година фондът няма казват положителни финансови ликвидация предстои до 25 сеп- приходи от продажбата на земя. резултати въпреки кризата. тември 2013 г., договори продажни Прави впечатление обаче, че Акционерните дружества със цени от около 500 лв./дка за по- фондовете за земя вече купуват специална инвестиционна цел (АД- голямата част от портфейла си. много по-малко имоти в сравне- СИЦ), влагащи в земеделска земя, се След продажбите портфейлът ние с предишни години, а някои представиха успешно през минала- на фонда в ликвидация намаля до вече продават част от комаси- та година. Това се дължи на добри- 35.5 хил. дка към края на 2012 г. от раните с добра печалба. те сделки със земя, тъй като са ги 242.3 хил. дка година по-рано, като купували на доста по-ниски цени продажбата на останалата земя Приходи преди време, и на увеличаващите е вече договорена. За периода от и от аренда се ренти, които получават от от- 26 септември до 31 декември 2012 г. Друг важен приход за фондовете дадените за обработка ниви. печалбата от ликвидацията е 28.2 са повишаващите се аренди, кои- Освен това банките поразвър- млн. лв., а финансовият резултат то получават от отдадените за заха кредитирането за сектора, на дружеството за периода преди обработване земеделски земи. При което пък води до подобряването 26 септември е почти 17 млн. лв. „Адванс терафонд“ ръстът през на бизнес средата за земеделските Печалбата на „Адванс тера- миналата година е 11 процента в стопани. На Българската фондова фонд“ от продажба на 79.3 хил. сравнение с предходната до сред- борса се търгуват акциите на дка земя за изминалата година е но ниво от 30.33 лв./дка, докато пет АДСИЦ, като представянето 29 млн. лв., или 0.34 лв. на акция, при „Агро финанс“ — 17%, до средно им като цяло продължава да се формирана от разликата между 32.04 лв./дка. подобрява. средната продажна цена и средна- При „Агро финанс“ постъпле- та балансова стойност. Прибли- нията от аренда се повишават Печалби от продажби зително 50 хил. дка може да бъдат с 32% на годишна база до 4 млн. на земи продадени през тази година според лв., тъй като през периода разме- Данните показват, че оборотът прогнозите на мениджмънта на рът на земеделското портфолио
 • 25на компанията остава стабилен. мненияПроцентът на отдадените подаренда земи расте до 96% към де-кември от 87% година по-рано. Цветослав Цачев, Разбира се, не всички дружества ръководител „Анализи“, „Елана трейдинг“могат да се похвалят с увели- Ликвидацията на „Еларг“, която ще приключи през следващите няколкочение на приходите от аренда, месеца, размести чувствително сектора на земеделските АДСИЦ от гледнакато например при „Адванс те- точка на инвеститорите в акции. „Адванс терафонд“ заема значителнорафонд“ те се понижават с 4% на по-голям дял от останалите два фонда по отношение на пазарна капита- лизация и печалба, която през 2012 г. се формира от продажбата на земи.годишна база до 5.9 млн. лв. поради Дружеството ще разпределя голям дивидент. „Агро финанс“ и „Адванснамаляването на портфейла от терафонд“ имат близки стойности на рента за декар от притежаванатаземя в резултат на активните земя — съответно 28 и 31 лв. Третият АДСИЦ, „Булленд инвестмънтс“, влагаразпродажби през последните две само част от активите си в земеделска земя, за която получава средно погодини. 14.6 лв. на декар. В стойността на декар също има голяма разлика между „Адванс терафонд“ и останалите две дружества. Лидерът в сегмента оценя-Подобряване ва имотите си на близо 700 лв. на декар, като продажбите през годината са били на средна цена от 873 лв. Това е значително повече от прехвърлянетона земеделската на имотите на „Еларг“, което отговаря на стойностите по балансите на „Агробизнес среда финанс“ и „Булленд инвестмънтс“. Инвеститорите вероятно ще гледат къмВажен фактор за по-доброто по-малките дружества през тази година за преоценка на активите им, коятопредставяне на АДСИЦ-ите има да отразява по-добре стойността им.и развързването на банковите Андреана Тодорова,кредити за земеделския сектор. финансов анализатор в ПФБК„Не трябва да оставяме на заденплан и факта, че банките пос- Най-добре през миналата година се представиха тези дружества, които реализираха печалби от продажбата на значителни обеми земеделскатепенно започнаха да отпускат земя — „Адванс терафонд“ и „Еларг“. Печалбите от аренда по принцип савсе повече кредити за покупка на значително по-малки, отколкото тези от продажбата на земя — брутнатаземя или селскостопанска техни- доходност от аренда, изчислена на база балансова стойност на земята, ека, убеждавайки се, че това е ста- 6.2% за „Адванс терафонд“ и 7% за „Агро финанс“ към декември 2012 г.билен актив, който може да служи В пъти по-големи доходности се реализират при продажба, защото АД-като обезпечение“, обясни Вален- СИЦ-ите са закупили по-голямата част от портфейлите си преди години натин Цонев, финансов анализатор цени от 300–350 лв./дка, като междувременно пазарните цени нараснаха значително — средно с 25% само за миналата година. Затова, въпреки чев „Ти Би Ай асет мениджмънт“. И средната аренда ще продължи да расте поради увеличаващите се субсидииотбеляза, че фактор, който може на единица площ, основните печалби, които акционерите могат да получатби оказва влияние при вземането под формата на дивидент, ще продължат да се формират от продажби. Зана решение при чуждестранните 2013 г. от изброените компании най-големи са очакванията към „Адвансинвеститори, е фактът, че при терафонд“, чийто мениджмънт на среща с инвеститори през ноември 2012 г.земеделската земя собственици- обяви, че планира да продължи с продажбите на земя и през тази година.те не дължат данъци и такси за „Агро финанс“ няма обявени планове за продажби, но те не са изключени, ако дружеството иска да финансира покупки в приоритетни землища. Зна-разлика от другите имоти, за чителни продажби от АДСИЦ-ите, които притежават сравнително малкокоито има разходи за поддръжка земя, каквито са „Агроенерджи инвест“ и Булленд инвестмънтс“, труднона имота, данъци за сграден фонд, може да се очакват.такса смет и други. Валентин Цонев, Голямо значение за ръста на финансов анализатор в „Ти Би Ай асет мениджмънт“цената на земята занапред щеоказва и факторът в кое земли- Изминалата година беше благоприятна за земеделските АДСИЦ-и в ня- колко различни насоки. Въпреки кризата, в която се намира световнатаще се намират — колкото повече икономика, инвеститорите установиха, че земеделската земя може да еарендатори и собственици на спасителен остров — цените на земята се повишават с всяка изминалаземя има там, толкова по-силна година, тласкани от увеличаващите се субсидии, повишаващите се ценище е конкуренцията и по-голям на пшеницата и другите земеделски култури (пшеницата се търгуваше заръст на цената на дадения имот около 450 лв./тон за 2012 г. спрямо 300 лв. за тон през 2011 г.), както и отможе да се очаква. Това, разбира добрите реколти, които успяха да реализират фермерите. Друг фактор,се, е породено освен от по-голя- който не трябва да се пренебрегва, е новият програмен период 2014–2020 г. През този период субсидиите ще бъдат на база търгуеми права, а не кактомата конкуренция и от факта, досега на декар обработваема площ, което от своя страна може да доведече парцелите с по-голяма площ до нов ръст на цената на обработваемата земя и съответно нови, по-високипредлагат възможност за по- ренти. Очакванията ни са и през настоящата година земеделската земя даефективна обработка на земя- продължи да поскъпва, макар и с по-малък темп спрямо миналата годината и биха генерирали по-голяма (най-вече по-големите парцели и тези с възможност за окрупняване).печалба..
 • 26 ЕВРОФИНАНСИРАНЕ КАК ДА КАНДИДАТСВАМЕ ЕВРОФИНАНСИРАНЕ КАК ДА КАНДИДАТСВАМЕ Скъпо, но без изненади Зърнените култури ще останат със сравнително високи цени, но не се очакват резки повишения като през 2012 г. ©ReutersФилип Резкият скок на цените на хра- по-добрата та в друг основен износител наБуров ните през лятото на миналата зърнени култури — Аржентина, година донесе страхове от пов- координация между също се очертава сушава, ма- торение на хранителната криза страните износителки кар през февруари прогнозите за отпреди няколко години, която намалява риска от реколтите да бяха ревизирани освен всички други проблеми до- криза на предлагането. леко нагоре. Очаква се цените веде до политически сътресения да тръгнат отново надолу през в много държави в Близкия изток. второто полугодие, след като Когато в края на годината Ор- Повишените цени намали- започне прибирането на рекол- ганизацията по храните и зе- ха търсенето, особено на фона тите в Северното полукълбо. меделието към ООН (FAO) тегли на сътресенията на световна- чертата на изготвяния от нея та икономика. От друга стра- Добри реколти ценови индекс, се оказа, че като на, възможността за по-висока от пшеница цяло храните са поевтинели със доходност накара фермерите От края на миналата есен тър- 7% през 2012 г. Основни фактори в много части на света да за- говците на пшеница се настро- за този резултат беше поевти- сеят по-големи площи, което иха за спад на цените заради няването на захарта със 17.2%, повиши прогнозите за добиви- подобрените перспективи за както и на млечните продукти те и запасите. Тези фактори новите реколти, след като през и олиото — със съответно 14.5 и спомогнаха за спада на цените, миналата година сушата в САЩ 10.7%. Поевтиняването на зър- но анализаторите от Rabobank и някои части на Европа доведе нените култури обаче е доста прогнозират, че котировките на цените до четиригодишен връх. по-скромно — 2.4%. пшеницата, царевицата и соята От началото на годината це- „Като цяло предлагането на ще вървят нагоре през първото ната е спаднала с 2.3% до около основни зърнени култури през полугодие. 7.6 долара за бушел*, след като 2013 и 2014 г. ще отговаря на тър- Фактори за това, от една през 2012 г. скочи с 19% и в края сенето повече, отколкото през страна, са възобновеният ръст на юли достигна 9.4725 долара за изминалата година. Освен това на търсенето в страни като бушел — най-високото ниво от по-добрата координация между Китай, а, от друга, опасността август 2008 г. страните износителки намаля- от продължение на сушите в ва риска от криза на предлагане- Средния запад на САЩ, където *Един бушел е равен на 35.2 кубични то“, отбелязва икономистът от миналата година паднаха най- дециметра. Един бушел пшеница или FAO Абдулреза Абасиан, цитиран малко дъждове от 30-те години соя се равнява на около 25 килограма, от Reuters. на миналия век насам. Година- а царевица — около 27 кг.
 • СТОКОВИ ПАЗАРИ 27 Според последните прогнози добивът да спадне до 92.3 млн. пак ще е по-голямо от новатана щатското министерство на тона спрямо рекордните 94.9 реколта, което ще доведе до спадземеделието (USDA) фермерите млн. тона, като основна причи- на запасите с над 20 млн. тонав страната, която е най-големи- на е прекомерното нарастване до 174–176 млн. т според прогно-ят износител в света, са засели на запасите след седем поредни зите на IGC и щатското минис-със зимна пшеница 41.8 млн. хек- години на високи добиви. терство на замеделието, коетотара спрямо 41.3 млн. през мина- „Почти по целия свят ситу- очаква средната цена за годи-лата година. Ранните оценки за ацията изглежда добре за про- ната да е в диапазона 7.70–8.10реколтата в Европа също сочат изводството на зърнени кул- долара за бушел.за повишение. Според прогноза- тури. В момента няма причината на FAO засетите със зимна основните консуматори да се Спад на търсенетопшеница земи са се увеличили презапасяват“, коментира пред на царевицас 4–5 процента в Европейския Bloomberg Крис Гад, анализатор в Сушите в Средния американ-съюз. Русия, която стана трети- лондонската Macquarie Group. ски запад през миналата годинаят по големина износител през Според прогнозите на Меж- оскъпиха и фючърсите на ца-миналата година, отчете цели дународния съвет за зърното ревицата, които през август34% ръст на реколтите на зър- (IGC) реколтата на пшеница в достигнаха рекордната цена отнени храни според министъра на световен мащаб ще е около 656 8.49 долара за бушел. Оттогаваземеделието Николай Федоров, млн. тона в сравнение с рекорд- цената е спаднала с 16% до околоцитиран от Reuters. ните 696 млн. тона от миналия 7.06 долара за бушел на фона на През миналия сезон реколта- сезон. Заради увеличеното тър- подобрените доставки и спада-та на пшеница в Русия спадна сене в Иран и Китай световната щото търсене за производствос 33% до деветгодишно дъно от търговия ще нарасне с 2.4 млн. на етанол. През февруари IGC и37.7 млн. тона заради сушата. тона до 136.6 млн. тона, но ще USDA повишиха прогнозите си заСъщевременно вторият най- остане под рекордните нива от световната реколта през тазиголям производител — Индия, 2011 г. Потреблението ще спадне година до съответно 845 и 854ще намали реколтата за пръв заради намаленото използване млн. тона, което обаче е с над 30път от осем години. Очаква се на пшеницата за фураж, но все млн.т над миналогодиш- 28
 • 28 СТОКОВИ ПАЗАРИ август. След това обаче приби- ЕВРОФИНАНСИРАНЕ КАК ДА КАНДИДАТСВАМЕ рането на реколтата в САЩ ще свали цените отново до около 14 долара. Анализаторите очакват ре- колтата в Аржентина и Бра- зилия — двете най-големи изно- сителки след САЩ, да скочи с 28% спрямо миналата година до рекордните 136.5 млн. т. Крайните резултати обаче може да са по-ниски заради су- шата в Аржентина. Повечето засети с културата полета в страната са получили двойно по- малко влага от обикновено. През 2012 г. в страната също имаше суша, която намали реколтата ©Reuters до тригодишно дъно от 40.1 млн. 27 ния добив. Миналата година беше тона. Съседна Бразилия има обра- Повишаването на прогнозите тния проблем — прекомернитедойде след подобрените перс- втората поредна, в дъждове в основния регион запективи за реколтите в Индия, която по-голяма част производство на соя Мато Гро-Украйна, Мексико и особено Бра- от царевицата в САЩ со доведоха до прекъсвания назилия, които спокойно ще ком- беше използвана за доставките за пристанищата,пенсират намалението в Аржен- като се очаква забавянето датина. Прогнозите за запасите етанол, отколкото за достигне 50 дни. Това ще повишив края на годината също бяха храна на животни. търсенето на соя от САЩ, коетоповишени леко до 118 млн. тона, ще окаже натиск върху ценитекоето остава да е под 131 млн. заминалата година. Потреблени- с южните региони“, коментира Спокоен пазар на оризето се очаква да спадне с 10 млн. пред Bloomberg Олег Суканов от Пазарът на ориз се очаква да ос-тона спрямо миналата година до аграрния институт „Икар“. тане стабилен през тази годинаоколо 865 млн т, като понижение Последните две години ре- въпреки прогнозите за спад наще има при царевицата, използ- колтата на царевица в Русия реколтата в четирите основнивана за фураж и производство поставя рекорди — през 2011 г. страни износителки — Тайланд,на биогорива. Миналата година беше 7 млн. тона, а през минала- Индия, Виетнам и Пакистан, добеше втората поредна, в която та година — 8 млн. През сезона 154 млн. тона от 158.4 млн. презпо-голяма част от царевица- 2012/2013 страната може да уве- миналия сезон. Понижение на до-та в САЩ беше използвана за личи износа си с 13% до 2.3 млн.т, бива се очаква и в Аржентина иетанол, отколкото за храна на нареждайки се на седмо място Лаос, но като цяло спадът щеживотни. сред износителите в света след бъде компенсиран от ръста в USDA понижи прогнозата си за САЩ, Аржентина, Бразилия, Ук- страни като Китай, Бангладешсредната цена през тази година с райна, Индия и Южна Африка. и Боливия. IGC прогнозира ре-20 цента до 7.20 долара за бушел, колтата да остане на нивотокоето е с около един долар над Поскъпване на соята от миналата година — 464 млн.средната цена за 2012 г. В по- Котировките на соята започнаха тона, докато USDA очаква ръстдългосрочен план натиск върху годината с висока волатилност, до рекордните 465.8 млн. тона.цената може да окаже преориен- като достигнаха шестмесечно Прогнозира се ръст на потреб-тирането на много фермери от дъно в началото на януари, след лението до 467-469 млн. тона,Централна Русия към царевица- което скочиха с над 10% заради което ще доведе до лек спад ната заради по-високите печалби. спекулациите за спад на запаси- запасите, но не се очакват значи-„Земеделците от Централно- те в САЩ и проблеми с транспор- телни промени в цените. ОчакваЧерноземния регион все повече тирането в Южна Америка. Спо- се обемът на глобалната търго-се фокусират върху царевицата, ред прогнозата на банка Morgan вия с ориз да спадне с 6% до околозашото добивите на пшеница Stanley фючърсите на соята на 102 млн. тона заради намалени-са по ниски, а транспортните чикагската борса ще поскъпнат те доставки от някои азиатскиразходи по-високи в сравнение до средно 16.16 долара за бушел до и африкански държави.
 • СОРТОВИ СЕМЕНА 29 Реколтата в зародиш Все по-екстремният климат изисква използването на нови сортове за по-висок добив Весела Субсидиите за земеделските про- на последно място — за околната мена за по-високи добиви“, обясниНиколаева изводители обикновено се сочат среда. Петко Илиев, маркетинг мени- като основна причина продажни- джър в дистрибутора на семена и те цени на земята и рентата Вече можем да си го препарати „Сиджента България“. за нея да се повишават. Те обаче позволим Той добави, че след като е започ- имат и една друга, много по-важна „Изплащането на субсидиите има нало изплащането на субсидии, функция – субсидиите позволяват значение за това какви семена се производителите постепенно да се купят по-скъпи и качестве- купуват. В много случаи с тях се са започнали не само да търсят ни семена и торове. А това е от плаща рентата за земята и на по-качествени семена, но и вече полза и за производители, и за земеделците им остават доста- могат да си ги позволят. търговци, и за потребители, и не тъчно средства, за да купят се- Голяма част от търсе- 30
 • 30 СОРТОВИ СЕМЕНА 29 нето, особено при слънчогле- та в климата“, коментира проф.да, е към ЕВРОФИНАНСИРАНЕ КАК ДА КАНДИДАТСВАМЕ хибридни видове, чийто Стоянова.завишен добив може да компенси-ра по-високата му цена, коменти- Храна за земятара Илиев. Васил Василев, търговски Изплащането на Ако ние искаме да се храним добре,директор на земеделската компа- субсидиите има и растенията, от които чакамения „Агро тера север“, също обясни, значение за това какви реколта, също трябва да бъдатче за основните култури като сити. Използването на торове ецаревица, слънчоглед и рапица се семена се купуват.“ старо почти колкото земедели-използват основно хибридни сор- Петко Илиев, ето — допреди век те са били ос- маркетинг мениджър в дистрибутора натове, по-голяма част от които семена и препарати „Сиджента България“ новно естествени, но с напредъкасе внасят от Западна Европа. За на химическата промишленостесенниците обаче все още има „Основна част от масово навлизат изкуствените. Имасово използване на собствени използваните в двата вида си имат предимствасемена — до четвърта поред ре- България семена за и недостатъци, но така или иначеколта, което сваля качеството за конвенционалното земеделие ена добивите, смята Василев. При зърнените култури прието, че се използват предимнониско качество зърното се използ- са или собствено изкуствените. Поскъпването нава за фураж вместо за хляб. производство, или природния газ има пряк ефект вър- традиционната ху цената им, защото е основна-Избирай внимателно та суровина за производството„Основна част от използваните българска селекция.“ и в този смисъл субсидиите зав България семена за зърнените Васил Василев, земеделие са доста важен фактор търговски директор на земеделскатакултури са или собствено про- компания „Агро тера север“ в търговията с торове.изводство, или традиционната „Субсидиите на площ доприна-българска селекция, която се е сят за по-добрите маржове на пе-наложила през годините и дава Преди години „модна“ е била ра- чалбата на фирмите от секторасравнително добри резултати пицата и е имало голямо търсене през последните няколко години,при спазването на правилните на семенен материал от нея, но но не са единственото условиеарготехнически мероприятия“, заради загуби на продукция през за по-активното използване надобави още Василев. 2011-2012 г. интересът към нея е качествени торове от страна От Института по растител- напълно замрял. на стопаните“, коментира Василни и генерични ресурси в Садово Заради все по-екстремните Василев от „Агро тера север“.коментираха, че се търсят сорто- кли­ атични условия и проблеми- м Той обясни, че качеството наве, които са „високодобивни и плас- те с напояването от института използваните торове зависи итични към условията на средата“. в Садово са разработили и доста от това доколко производителят„Би било добре да се постигне по- сортове пшеница, които са под- разбира нуждата от тях и доба-висок интерес към сортовете с ходящи за отглеждане и при вло- вената стойност, която носят.добро качество, но засега тази шена околна среда. Устойчиви на По думите му през последните 2-3тенденция не е ясна“, каза проф. суша са например „Гинес“, „Юнак“ и години все по-често се използватСийка Стоянова от института. „Гея 1“, а на студ — „Победа“, „Диа- комбирани торове, макар основ-Тя обясни, че цената безспорно е мант“ и „Фермер“. Последните два ните да си остават азотните.определяща и това е основното могат да се отнесат и към друг По една или друга причина достаправило при покупка на семена вид, т.нар. пластични сортове, по-малко са земеделските стопа-за масовите площи. Ако обаче които по-лесно се приспособяват. ни, които използват по-сложнитецелта е да се произведат семена Другите лесно приспособими са и скъпи торове, които внасят вза собствени нужди, стопаните „Садово 1“ и „Боряна“. Сред послед- почвата не само азот, а и повечекупуват по-висока категория не- ните разработки са и зимната микроелементи. От години „Агрозависимо от цената, каза проф. пшеница „Николай“ и „Гизда“, кои- тера север“ използва основно внос-Стоянова. то могат да дават добри добиви ни сортове, които като цена са Както при цялата земеделска и при по-екстремни условия. по-скъпи, но помагат за по-добрипродукция, и при семената има „Изграждането на правилна добиви и не изтощават почвата.повишение на цените за послед- сортова структура в зависимост Тази тенденция съществува отната стопанска година. Тя варира от конкретните агроекологични години и за други земеделски про-от 18% за най-висококачествени- условия на района може да пови- изводители, а интересното е, чете или базови семена, до 27-30% ши значително добивите и ка- в същото време българските то-при партидите за масови посеви, чеството на продукцията и да рови заводи изнасят голяма частказаха от института. противодейства на изменения- от продукцията си.
 • НАПОЯВАНЕ 31 Безводни проблеми Силно амортизираната напоителна инфраструктура изправя пред все по-сериозно предизвикателство фермеритеДеница От 10 кубика вода, пуснати от язовира, до стопан-Ватева ствата стигат 5–6. Това коментираха оризопро- изводители от Пловдивския регион наскоро. Силно амортизираната напоителна инфраструктура и все още липсата на адекватна стратегия на наци- онално ниво как това да се поправи вече създават сериозни притеснения след фермерите. Пробле- мът е силно обвързан и с все още недостатъчната комасация на земите в страната, която блокира евентуалните действия на сдружения на произво- дители. И ако все още ситуацията не е критична, пропуснатите ползи вече дават отражение върху производителите. Голяма част Така например през от реколтата изминалата година от слънчоглед и голяма част от ре- колтата от слънчо- царевица не успя глед и царевица не да бъде спасена успя да бъде спасе- заради проблеми на заради проблеми с напояването. с напояването. По оценки на зърнопро- изводителите поне половината от реколтата е можело да бъде спасена, ако е имало възможност за осигуряване на достатъчно количества вода за стопанствата. Подобни проблеми имаха и произ- водителите на зеленчуци, които обаче донякъде успяха да компенсират загубите си заради по-мал- кия размер на самите ферми. Остаряла инфраструктура С условието, че на практика няма обобщена ин- формация за състоянието на напоителните съ- оръжения в страната и покритието им, преобла- даващите мнения са, че тя е силно амортизирана. Съоръженията, които се стопанисват от подчи- нената на земеделското министерство държавна фирма „Напоителни системи“, макар и раз- 32
 • 32 НАПОЯВАНЕ ЕВРОФИНАНСИРАНЕ КАК ДА КАНДИДАТСВАМЕ Недостатъчната комасация също блокира евентуални действия на сдружения на производители. инфраструктурата, липсата на каквито и да било ремонти по нея през последните години, как- то и несъздаването на каквато и да било програма за развити- ето ù вече създават сериозни притеснения сред фермерите. От една страна, България няма сериозен проблем с водата, но постоянните загуби по мрежата и кражбите увеличават в пъти цената за тези, които я полз- ват. От друга, има цели региони, където въобще няма съоръже- ния — заради силна амортизация или кражби. Така се стига до ома- гьосан кръг. Какво може да се направи Инвестициите в подобряване на тази инфраструктура са огромни и е необходима дългосрочна стра- тегия за развитието ù. През на- стоящия програмен период има- ше възможност в оперативната програма за развитие на селските райони да стартира мярка за мо- дернизация, но това така и не се случи. Частните инвестиции на този етап също изглеждат нео- съществими от гледна точка на друг сериозен проблем, свързан с все още неслучващата се комаса- ция на парцелите, което заедно с някои законови пречки е основна- та причина на практика да не се ©Shutterstock създават сдружения на ползвате- 31 положени в цялата страна, за напояване, в които влизат ли. При работата на земеделскотона практика обслужват малка фермери. Според официалните министерство в подготовкатачаст от площите. Според дан- данни от регистрираните 89 за новия период досегашният зе-ните на самата компания към такива сдружения някаква дей- меделски министър в кабинета намомента годни за напояване са ност развиват едва 14, които ГЕРБ Мирослав Найденов няколкооколо 5.3 млн. дка, като реално ползват малко над 1% от хидро- пъти съобщаваше, че се работи повода се ползва от между 220 и мелиоративния фонд. залагането на този приоритет в270 хил. дка. За тези стопанства следващия програмен период. Далипък се купува вода директно от Проблем след проблем обаче това ще се случи предстоидружеството или чрез сдружения Неизползването на практика на да се разбере.