Zemedelie web

942 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
942
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zemedelie web

 1. 1. Въпроси предимно02 без отговори България ще получи с близо 1.7 млрд.04 евро повече за земеделие Промени06 с неясен изход N непредвидени трудности08 и късен старт ЕК няма да толерира12 безполезна подкрепа Вододел Във фокуса14 на банките Вододелна година — такава се очертава да е 2013 за селското стопанство. От една страна, България трябва да приключи Приземяване16 на пазара управлението на първите европейски фондове, които получи след влизането си в Европейскя съюз, а от друга — да положи ос- Продажби новите за управлението им през следващия период, започващ в19 без изменение началото на 2014 г. И по двете направления се изискват огромни усилия — заради натрупаното огромно закъснение в договаря- Предлагаме индивидуални схеми нето и разплащането на парите от програмата за развитие21 за всеки фермер на селските райони, както и заради проточилия се твърде дълго евроспор колко средства ще бъдат разпределени за земеделие Между „да“ до 2020 г. и по какъв начин ще се разпределят те.22 и „не“ В България задачата допълнително се усложнява и от факта, че предстоят парламентарни избори, което ще доведе до заба- Фондовете вяне в работата на администрацията, както и в приемането24 за земя се доказват на важни законови промени. Инвестиционните програми на ЕС са само едната страна на Скъпо, нещата. Защото голямата сума, която ще получава България26 но без изненади в следващия програмен период, отново ще бъде за директни субсидии. Очевидният вече проблем с предоставянето на Реколтата конкурентно предимство на зърнопроизводителите пред дру-29 в зародиш гите отрасли е само една от политиките, по която трябва да продължи работата на правителството, което и да е то. @@@ Пред отрасъла има и други сериозни предизвикателства,31 @@@@ които трябва да бъдат разрешени в много спешен порядък. Въпреки предварителните програми на правителството все още няма ключови реформи при управлението на земеделските ЕКИПЪТ земи и стимулирането на комасацията. Управляващ редактор Дизайн През последните години въпреки очевидния интерес на земе- „Специални издания“ Мадлен Начева Албена Пино Коректор делския министър към хранителната индустрия политиките Отговорен редактор Марио Коев Кирил Кирчев Предпечат в този сектор са предимно хаотични. Тънката линия между Автори Андрей Червенков Деница Ватева, Весела Реклама интересите на потребителите и спокойната среда за работа Николаева, Мара Георгиева, тел. 02 4615 444, Христо Съйнов, reklama@economedia.bg на предприятията от сектора често пъти е прескачана, дости- Корица Reuters Мнения и коментари на prilojenia@capital.bg гайки до свръхрегулация от страна на държавата, както и създа- Адрес София 1000, ването на нова и нова бюрокрация за фирмите от бранша. ул. „Иван Вазов“ 16, ет. 2 Въпреки проблемите в условията на криза селското стопан- ство се превърна в един от малкото двигатели на българската икономика, на който се възлагат надежди и в бъдеще. „Икономедиа“ АД няма отношение към поднесената информация в публикуваните в специалните издания реклами. Отговорността Затова е важно проблемите да бъдат разрешени, но на ма- за съдържанието им е изцяло на рекламодателите. © „Икономедиа“ аД. Всички права запазени. Възпроизвеждането сата да седнат всички, а не „решенията“ да бъдат спускани от на цели или на части от текстовете става след изрично писмено разрешение на „Икономедиа“ аД. държавата. В противен случай съществува реална опасност секторът да се превърне в огледало и на цялата българска ико- номика — пример в Европейския съюз за добри макропоказатели без никакъв шанс за отлепяне от дъното на микрониво. Кирил Кирчев, отговорен редактор
 2. 2. 2 ТЕМА НА БРОЯ ЕВРОФИНАНСИРАНЕ КАК ДА КАНДИДАТСВАМЕ Въпроси предимно без отговори Няколко месеца преди старта на новия програмен период все още няма споразумение по общата селскостопанска политика в ЕСДеница 8000. Толкова са предложенията старта на следващия програмен да тръгне процесът по усвоява-Ватева за корекции в бъдещата обща период по всички важни теми да нето на средства. Задача, която селскостопанска политика, ко- има много повече въпроси, откол- допълнително се усложнява в ито са внесени в Европейския кото отговори. България и заради предстоящи- парламент през последната Очакванията са до края на те парламентарни избори през година. Отделно предложения март да се вземе решение по лятото, които неизбежно ще идват от държавите членки и спорните точки от реформите, доведат до пропускане на ценно международните организации. а през юни да има и окончателно време за промените. Тежките преговори по тази по- споразумение. Така държавите- литика бяха очаквани заради ог- членки ще имат едва няколко Бюджет с много ромния залог от над 50 млрд. евро месеца, за да изготвят нацио- неизвестни годишно, отделяни за нея, както налното си законодателство и Десет месеца преди старта на и заради сериозните критики на да направят нужните промени следващия програмен период все отделни държави по начините на административно ниво, за още няма политическо споразу- на изразходването на тези сред- мение по новата селскостопан- ства. И въпреки това, когато ска политика. Въпреки че вече През март трябва през есента на 2010 г. Европейска- има сделка между лидерите за об- та комисия излезе с официално да бъде постигнато щите финанси, които ще бъдат предложение за новите правила съгласие по отделени в периода 2014–2020 г., в този сектор, като че ли ни- параметрите редица детайли около директни- кой не очакваше толкова дълго те плащания и инвестиционни- на бъдещата проточване на споровете около те мерки не са избистрени. тях. Така евросъюзът изпадна в селскостопанска Разходите за селско стопан- ситуация няколко месеца преди политика. ство представляват около
 3. 3. 3 373.1 млрд. евро са предвидени за селско стопанство и рибарство за 2014–2020 г. за страните от ЕС. мяна при директните плащания (предвижда се те да се разпреде- лят чрез права за плащане) вече има внесено предложение първа- та година от новия бюджетен период — 2014 г., да бъде преходна. Така, ако то бъде одобрено, през тази година парите все още ще се разпределят между стопан- ствата по досегашния ред. Все още няма яснота и как ще се процедира с програмите за селските райони. Идеите са през 2014 г. да започне прием на проек- ти, като според няколко източ- ника на „Капитал“ е възможно да бъде внесено предложение и за удължаване на срока за раз- ©Shutterstock плащането на заложените във40% от годишния бюджет на жават и заради факта, че освен финансовия план средства поЕвропейския съюз. Лидерите на между държавите членки трябва години. Във всички европейскиобщността успяха да се догово- да бъде постигнато споразуме- програми има заложени бюджети,рят общият бюджет през новия ние и между отделните инсти- които трябва да бъдат усвоя-програмен период да бъде 959 туции. Европейският парламент вани по години. Ако се запазятмлрд. евро, като 373.1 млрд. ще вече е готов със своите предло- досегашните правила, регламен-отидат за селско стопанство и жения, като се очаква позициите тираният бюджет за една кон-рибарство. От тези 373 млрд. за да бъдат сближени до необходи- кретна програма ще трябва дадиректни плащания и пазарни мия компромис. се плаща до две години след това.мерки се предвижда да бъдат В момента се обмисля вариантплатени 278 млрд. евро. Силно скъсени срокове този срок да бъде увеличен за В тази ситуация повечето Евентуалното подписване на първата година (например раз-държави вече започнаха с рабо- споразумение през юни ще дове- плащането да бъде предвиденотата по концепциите и приспо- де до силно скъсяване на срока, в в следващите три години), катособяването към новите правила, който администрациите тряб- все още не е ясно дали тази идеяочаквайки, че ще правят корек- ва да се подготвят за новите ще бъде подложена на гласуване.ции в движение. Според предвари- промени. Заради коренната про- Тук съществува и вариантът дателни планове общите детайли не се приеме едно общо правилопо бъдещата селскостопанска През юни се за всички държави, а да се дадеполитика трябва да бъдат из- очаква да бъде възможност на националнитебистрени през март. През юни подписано финално правителства да се възползватпък се очаква да има подписано от тази опция, ако преценят,окончателно споразумение. На- споразумение за че е необходимо, съобщиха ощестоящите процедури се удъл- реформите в сектора. източници на вестника.
 4. 4. 4 ТЕМА НА БРОЯ ЕВРОФИНАНСИРАНЕ КАК ДА КАНДИДАТСВАМЕ България ще получи с близо 1.7 млрд. евро повече за земеделие Директните плащания растат, тези за селските райони — намаляват ©ShutterstockДеница В началото на февруари след поч- са предвидени за селско стопан- те плащания на хектар у нас щеВатева ти два дни преговори европей- ство. Така увеличението спрямо продължат да нарастват, като ските лидери постигнаха съгла- сегашния е около 1.7 млрд. евро. се предвижда от 184 евро през сие за общата финансова рамка 2014 г. те да достигнат 228 евро в следващия програмен период. Повече директни през 2020 г. Въпреки че още не са публикува- плащания Другото перо в общата сел- ни разчетите на Европейската Заложеният по план постепен скостопанска политика, включ- комисия, тъй като бюджетът ръст на директните плащания ващо инвестиционните мерки за следващия програмен период до постигане на средноевропей- и парите за развитие на регио- от 2014 до 2020 г. трябва да бъде ските нива през 2016 г. е основ- ните (програмата за развитие приет и от Европейския парла- ната причина за увеличение на на селските райони), се очертава мент, предварителните данни средствата в следващия програ- да бъде най-големият нетен гу- показват, че България ще получи мен период. По предварителни- бещ сред всички европрограми в увеличение на евросредствата. те разчети България трябва да България. През новия програмен От общо около 15 млрд. евро, кои- получи за този вид финансиране период се очаква намаление на то трябва да влязат в страната над 5 млрд. евро субсидии от Ев- бюджета ù с около 300 млн. евро. за периода, малко над 8 млрд. евро ропа. В реално изражение преки- Настоящата програма е с финан-
 5. 5. 5 230сиране от 3.2 млрд. евро, което Мирослав Найденов съобщи и чевключва средства от европей- разчита на факта, че сумата всеския фонд за земеделие, както и пак не е толкова голяма (околоот националния бюджет. 500 млн. лв. повече за България), Увеличението на средствата а страната е в дъното на кла-за страната беше определено евро на хектар сациите по стандарт. Въпрекикато успех за страната от пра- директни субсидии ще че няма официално решение иливителството, като пред меди- получават българските изявление по този въпрос, източ-ите външният министър Ни- фермери през 2020 г. ници от Брюксел определиха шан-колай Младенов посочи, че през совете за по-ранно изравняване2020 г. българските фермери ще на субсидиите като нищожни.получават директни субсидии чи през 2016 г., докато България Причината е, че това би създалона хектар от почти 230 евро заедно с другата присъединила прецедент в общите правила,при около 200 евро за сравними с се през 2007 г. държава в Евросъ- претенции към които могат даБългария държави. юза — Румъния, настояваше из- имат и други държави членки. равняването да дойде през 2014 Така например според източникаПочти загубената г. Аргументите на двете страни хипотетично е напълно възмож-битка бяха свързани както с големите но присъединяващата се през ля-Още в началото на мандата си разлики между средствата, кои- тото Хърватия да претендиранастоящото правителство обя- то получават новите и старите за изключение, както и дори при-ви, че ще се бори за по-ранно дос- страни членки, така и със започ- съединилите се през 2004 г. към ЕСтигане на средноевропейските ващия нов програмен период с държави, които също получаватнива на земеделските директни нови правила от 2014 г. Oтделно различни субсидии от старитесубсидии. По план това ще се слу- от това земеделският министър страни членки.
 6. 6. 6 ТЕМА НА БРОЯ Промени ЕВРОФИНАНСИРАНЕ КАК ДА КАНДИДАТСВАМЕ с неясен изход Новите идеи за разпределяне на директните плащания след 2014 г. все още са най-оспорваниДеница Разпределение на директните сериозни компромиси. Срокът, на депутатите трябва останеВатева субсидии чрез права за плащане, който са си поставили държави- заложеният таван, но той да не силно позеленяване, ограничава- те членки и институциите за важи за кооперативи. Все още не на сумите, които може да по- постигане на сделка, е юни. обаче няма яснота какво би озна- лучи всяко стопанство. Това бяха чавал терминът „кооператив“, основните параметри на след- Таван и възможни в случай че се приеме тази по- ващата общоселскостопанска изключения становка — дали е сдружение на политика, които Европейската Едно от ключовите предложения производителите или законова комисия (ЕК) представи в своите на ЕК е за въвеждане на таван на кооперация (по Закона за коопера- предложения преди повече от директните плащания, който циите в България – бел. авт.). Не година и половина. В течение на да бъде 300 хил. евро за стопан- е ясно и кой ще дава определени- разговорите част от предложе- ство. Въпреки че тази мярка се ето — дали ЕК или всяка държава нията вероятно ще претърпят подкрепя по принцип от държа- членка според особеностите на промени, други ще се запазят, а вите членки, все още тече спор стопанствата и законите си. трети директно ще отпаднат. дали тази сума да остане, или На този етап обаче е трудно да да бъде увеличена, като в някои Големите спорове се предвиди какъв ще е изходът предложения, включително и на около позеленяването от разговорите, доколкото ос- България, е за удвояване. Изне- Един от сериозните дебати в пре- новните играчи в преговорите са надващо европарламентът пък говорите е около позеленяването на позиции, които трудно могат представи съвсем друга концеп- на директните плащания. Според да стигнат до сближаване без ция по спора — според идеите Брюксел се предвижда 30 на сто от тях да отиват за мерки, свързани РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА с околната среда. В тази политика ПО ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЩАНИЯ * има и много детайли, свързани с ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ПАКЕТ ДОБРОВОЛЕН ПАКЕТ процента на културите, които 40% 5% могат да бъдат засаждани във вся- ЕВРОПАРЛАМЕНТЪТ ко стопанство. Тук отново идеи- ПРЕДЛАГА ДОБРОВОЛНА те се различават. Така например ОСНОВНИ СУБСИДИИ МАКСИМАЛНО. СХЕМА, СПОРЕД КОЯТО ЕК предлага на конкретната площ 20% СУБСИДИИ ЗА РАЙОНИ ПЪРВИТЕ ДЕКАРИ НА С ПРИРОДНИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СА С с над 30 дка да се засаждат три ПО-ВИСОКА СУБСИДИЯ. 10% ТАКА МОЖЕ ДА БЪДАТ различни култури, като никоя от “ЗЕЛЕНИ” СУБСИДИИ РАЗПРЕДЕЛЕНИ ДО 30% тях да не заема по-малко от 5% от ОТ ДИРЕКТНИТЕ 2% ПЛАЩАНИЯ. площта и повече от 70%. Европар- МАКСИМАЛНО. ламентът пък предложи смекча- СУБСИДИИ, ОБВЪРЗАНИ С ПРОИЗВОДСТВОТО** ване на тези изисквания — според МАКСИМАЛНО СУБСИДИИ тях за стопанствата под 100 дка ЗА МЛАДИ ФЕРМЕРИ не трябва да има подобни изиск- 3% РЕЗЕРВ вания, за тези между 100 и 300 дка да се засаждат две култури, като нито една да не заема площ от над 80%. За тези стопанства, *ПРЕДЛОЖЕНИЯТА СА НА ЕК; ** СУБСИДИИТЕ, ОБВЪРЗАНИ С ПРОИЗВОДСТВОТО, СА КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИ С които са над 300 дка, европарла- ТОПАНСТВА И ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ. БЪЛГАРИЯ Е В КОАЛИЦИЯ С ДЪРЖАВИ, КОИТО НАСТОЯВАТ ДА НЯМА ТАВАН НА ТА ЗИ ПОМОЩ ИЛИ ТОЙ ДА БЪДЕ УВЕЛИЧЕН ментът предлага да се засаждат
 7. 7. 7поне 3 култури, като основната не заема повечеот 75%, а двете основни заедно — повече от 95% отплощта. Освен очевидния въпрос доколко разплаща-телните агенции в държавите членки могат даконтролират изискването за диверсификациятана културите в този дебат се повдигат и чистопрофесиолнални въпроси, свързани със сеитбообо-рота и циклите при промяна на културите.Кои са активните фермериЗаради факта, че през последните години в редицадържави членки субсидии за площ са взимали фир-ми, които са далеч от земеделския сектор, католетища, голф игрища, агенции за имоти и другиподобни, има съгласие да се въведе понятието„активен фермер“. В регламентите да се запише,че помощта може да се получава само от такивакомпании. Тук обаче отново се появи спор — кой даопредели кои фермери са „активни“ — дали ЕК иливсяка държава членка, и също така какво евенту-ално включва тази дефиниция. В дебата Брюкселизлезе с предложение да не се смятат за „активнифермери“ фирмите и лицата, в чиито приходигодишният размер на директните плащания епо-малко от 5%. „Неактивните“ производители саоще тези компании, чиито „земеделски площи саосновни земи, които по естествен път се държатв състояние, подходящо за паша на животни или Консултации за преработка във фермата и директниобработване“ и върху които „не се извършват продажби;минимални земеделски дейности, предвидени въввсяка една държава членка“. Според Европейскияпарламент обаче не трябва да има изискване заприходи от субсидии, както предлага ЕК, както ида се създаде негативен списък с дейности на дру-жества, които не могат да получават субсидии. Вслучай че тази идея се приеме, всяка държава член-ка ще трябва да определи например, че плащанияне могат да взимат летища, голф игрища и др. Позициите на основните институции в Брюк-сел вече са ясни, макар и да се различават. Съветътна земеделските министри все още обаче не е по-стигнал споразумение по всички идеи — както по-между си, така и с европейските институции.От 1 март фермерите могат дакандидатстват за субсидииОт 1 март ще се приемат заявления за директни субсидииза тазгодишната кампания, като до 15 май трябва да сеподават заявления за подпомагане в общинските служби КАРЛОВОпо земеделие. В документа трябва да има обща информа- ул. „Васил Караиванов 36, тел. 0335 9 20 38ция за фирмата/физическото лице, да бъдат маркирани headoffice@bioselena.com; s.apostolov@bioselena.com p.kirov@bioselena.comсхемите, по които се кандидатства, както и площите, коитосе обработват. Ако изпусне срока, фермерът може да даде ГАБРОВОзаявление за субсидии до 9 юни, но ще получава нама- ул. „Е. Попантонова 2, тел./факс: 066 80 52 27ление от 1% от дължимата сума за всеки ден закъснения. biogabrovo@mbox.digsys.bgПроверките на заявленията започват през лятото, катоизплащането на парите се извършва по регламент между СОФИЯоктомври на настоящата година и юни 2014 г. бул. Христо Ботев 48, стая 410; тел./факс: 02 4410105 bioselena@mail.bg
 8. 8. 8 ЕВРОФИНАНСИРАНЕ ЕВРОФИНАНСИРАНЕ КАК ДА КАНДИДАТСВАМЕ N непредвидени трудности и късен старт Досега загубените средства по програмата са 90 млн. евро 45.4% Мара В края на тази година изтича пър- извеждащи земеделска продукцияГеоргиева вият програмен период за Прог- предимно за собствено потребле- рамата за развитие на селските ние, за да се превърнат в пазарно райони (ПРСР). Данните на Минис- ориентирани. терството на земеделието и хра- Земеделското министерство ните (МЗХ) са оптимистични - от от средствата по отчита голям интерес и към под- стартирането на оперативната програмата хода ЛИДЕР (мерките от ос 3 на програмата досега са сключени за развитие програмата) — по данни на ми- над 19 хил. инвестиционни дого- на селските нистерството вече са одобрени вора за 1.97 млрд. евро. 35 местни инициативни групи за Отделно от тази сума са изпла- райони прилагане на стратегии за раз- тени над 660 млн. лв. по мерките са изплатени. витие на съответната община от ос 2 на програмата (за които с общ бюджет приблизително 128 земеделските стопани подават обновяване и развитие на населе- млн. лв. всяка година заявления за подпо- ните места (за инвестиционни магане) и по мярка 611 „Доплаща- проекти, свързани с подобряване Най-малък е интересът ния към директните плащания“. качеството на живот и облика към мерките за подобряване на В графата „усвоено“ земеделското в общините от селските райони икономическата стойност на го- министерство включва и други в България). Засиленият интерес рите и за създаване на организа- 237 млн. лв., заделени за функцио- към тях доведе до изчерпване на ции на производители, показват ниране на Гаранционния фонд за първоначално предвидения бюд- данните на министерството. фермерите. жет, след което последва прена- Очевидно българските произво- Като се тегли чертата, се сочване на средства за сметка на дители не обичат да се сдружа- вижда, че сключените договори по-малко популярни мерки (виж ват в организации, работещи за по отделните мерки от програ- интервюто със зам. земеделския общото благо на членовете си, мата са за около 4.57 млрд. лв. (2.34 министър Светлана Боянова). защото подобна схема за финан- млрд. евро), или 72.4% от общия В графата „любими“ на земе- сиране имаше и по САПАРД, но бюджет на програмата. Изпла- делските производители са още и тогава липсваше опашка от тената финансова помощ към мерките за добавяне на стойност кандидати. януари 2013 г. е за около 2.87 млрд. към земеделски и горски продукти Проблемни се оказаха и мерки- лв. (1.47 млрд. евро), или 45.4% от (за предприятията от хранител- те по ос 2 на програмата, която бюджета на сключените догово- ната и горската промишленост) включва агроекологичните плаща- ри, уточниха от земеделското и за подкрепа за създаване и раз- ния, парите за стопаните в райо- министерство. витие на микропредприятия (фи- ни с определени ограничения, пари- нансира инвестиционни проекти те за залесяване на неземеделски Фаворити за дейности извън земеделието в земи и за възстановяване на гор- сред мерките на програмата са селските райони). ския потенциал. Особено големи тези за създаване на стопанства През 2012 г. беше отбелязано трудности тук бяха отчетени на млади фермери; за модерни- по-осезаемо търсене на средства при агроекологичните плащания. зиране на земеделските стопан- и по мярката за подпомагане на „Поражението“ е наистина голя- ства; за предлагане на основни полупазарни стопанства в про- мо, тъй като 25% от общия бюд- услуги за населението и иконо- цес на преструктуриране, която жет на програмата са отделени миката в селските райони и за субсидира малки стопанства, про- именно за мерките по ос 2. 10
 9. 9. 9
 10. 10. 10 ЕВРОФИНАНСИРАНЕ 8 Става въпрос за значителна ране — мнозина трябваше да вър- изчисленията на фонда за 2010 г. ЕВРОФИНАНСИРАНЕ КАК нат вече взети субсидии.сума — над 600 млн. лв., от които ДА КАНДИДАТСВАМЕ са усвоени 381 млн. евро.са усвоени едва една четвърт. Не така успешна беше обаче Късният старт на тази мярка Какво не беше усвоено 2011 г., когато страната ни бе ли-е една от причините за слабия България не успя да усвои „само“ 51 шена от 39 млн. евро, предвидениинтерес към агроекологията. През млн. евро от бюджета за 2010 г. на в бюджета за 2009 г., но нераз-2008 г. по ос 2 са били усвоени само Програмата за развитие на сел- платени през следващите две16 млн. евро, през 2009 г. — 9 млн. ските райони (ПРСР). Това означа- години. Заедно със загубата отевро, през 2010 — 20 млн. евро. И ва, че с тази сума ще бъде намален 51 млн. евро това прави 90 млн.макар че през 2011 г. вече се стига общият бюджет на програмата, евро. Засега.до изплащането на 48 млн. евро по предвиден за страната ни, обяс- Трябва да се знае, че „под заплаха“мярката, а през 2012 — 58 млн. евро, ни през януари изпълнителният са и други близо 182.6 млн. — товаизоставането е очевидно. директор на държавен фонд „Земе- са направени авансови плащания Лошото планиране също е сред делие“ Румен Порожанов. Обясне- към общини, изпълнили проектиминусите - заложено е, че около 40 нието е в правилото „N+2“, според по програмата, със средства, кои-000 фермери ще ползват сред- което средствата, предвидени в то не са предназначени за общини.ства за агроекологични плащания. бюджета за съответната годи- За това прехвърляне все още сеНо по официални данни от пари- на, трябва да бъдат разходвани чака разрешение от Брюксел. Фи-те са се възползвали само 2000 в рамките на следващите две лософията на администрациятадуши. Проблем за земеделските години. обаче е, че е по-добре парите да састопани са и някои от изисква- Заради това правило през сеп- под въпрос, вместо автоматичнонията — например задължението тември 2012 г. се очертаваше да бъдат отчислени от бюджетаедна и съща заявена площ да се много по-голяма загуба — тогава на програмата и съответно - за-обработва пет последователни оставаха неизползвани 385 млн. губени.години. Това се оказа невъзможно евро от бюджета за 2010 г. (432 Проблемите с усвояването наза мнозина заради неразбориите млн. евро). За да не бъдат загубени, средствата започват още със за-и неяснотите, свързани със соб- част от средствата бяха прех- къснелия старт (включително иствеността на земята и аренд- върлени към мерки с доказан ин- заради Брюксел) на програмата.ните отношения. Заради това терес, а друга отиде за създаване Затова през първите години бро-се стигна не само до отказ от на гаранционен фонд. В резултат ят на одобрените проекти и склю-финансиране, но и до санкциони- бяха спасени 237 млн. евро, а според чените договори е символичен. През 2008 г. са договорени едва 15% Изплатено от средствата, предвидени в бюд- жета за съответната година. Към всичко това се прибавя ця- По мярка 112 Създаване на стопанства на млади фермери“ са сключени „ лата бюрокрация, съпътстваща 5371 договора за обща финансова помощ от 260.9 млн. лв., кандидатстването, плюс муд- изплатената субсидия е 171 млн. лв. ността на администрацията, По мярка 121 Модернизиране на земеделските стопанства“ са сключени „ която приема и оценява проекти- 2746 договора за обща финансова помощ от 669.2 млн. лв., те и често не спазва сроковете. изплатената субсидия е 524.6 млн. лв. В добавка е и недостатъчната По мярка 123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“ са „ компетентност на част от ад- сключени 402 договора за обща финансова помощ от 383.5 министрацията, водеща до про- млн. лв., изплатената субсидия е 147.4 млн. лв. тиворечиви, а понякога погрешни По мярка 141 Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструк- „ съвети или тълкувания на разпо- туриране“ са сключени 7407 договора за обща финансова по- редби. мощ от 108.6 млн. лв., изплатената субсидия е 31.2 млн. лв. Генералната трудност за всич- ки кандидати през целия петго- По мярка 321 Основни услуги за населението и икономиката в селските „ райони“ са сключени 405 договора за обща финансова помощ дишен период е и невъзможност- 1.273 млрд. лв., изплатената субсидия е 678.7 млн. лв. та да си осигурят собствено финансиране за изпълнение на По мярка 322 Обновяване и развитие на населените места“ са сключени 389 „ договора за обща финансова помощ 340.6 млн. лв., изплатената проектите. субсидия е 192.3 млн. лв. През 2011 г. и 2012 г. се стигна дори до наддоговаряне на сред- По мярка 312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ „ ства — съответно 125% и 150%. Но са сключени 835 договора за обща финансова помощ от 248.5 млн. лв., изплатената субсидия е 110.1 млн. лв. за жалост дори това препускане няма да успее да компенсира нес- Източник: МЗХ вършеното.
 11. 11. 11
 12. 12. 12 ЕВРОФИНАНСИРАНЕ Програмата за развитие на селските райони ЕВРОФИНАНСИРАНЕ КАК ДА КАНДИДАТСВАМЕ Светлана Боянова, заместник-министър на земеделието и храните: ЕК няма да толерира безполезна подкрепаКои са най-големите трудности има поглед върху целия процес — от Всички изменения, предложени отпред получателите на средства идеята, през комбинациите от българската страна, са одобрени,по Програмата за развитие на финансиране, през рисковете, ко- като последното, девето измене-селските райони според опита от ито поема, и, разбира се, да бъде ние, представено в края на 2012 г.,първия програмен период? предприемчив при реализирането все още се обработва от Европей- - Съвсем нормално е като нова на финалния продукт. ската комисия.държава — членка на Европейския Практиката показва, че през Едни от основните промени сасъюз, усвояването на средствата първия ни програмен период фер- свързани с пренасочването на сред-по всички програми да е съпътства- мерите се сблъскаха с невъзмож- ства към по-атрактивните меркино с много неизвестни и труднос- ността да осигурят собствен от програмата, което позволи до-ти. Не вярвам да е имало илюзии, че финансов ресурс за изпълнение на пълнителен прием на проекти. Съз-европарите ще са едни лесни пари, проектите, имаха проблеми при даването на Гаранционния фондкоито безпроблемно ще се инвес- подготовката на проектите зара- също е резултат от изменениетират в земеделието ни, без да ди непознаване и неясноти в нор- на програмата и пренасочване насе спазват изключително строги мативната уредба, заради липса средства. Той е допълнителен ме-правила. Тръгвайки оттук, може би на информация за възможностите ханизъм, с който значително подо-основната трудност все още е да и дейностите, подпомагани от брихме възможността за достъпсвикнем да работим по тези пра- програмата като цяло. до финансиране при изпълнениевила, при това всеки ден. Да правим на проектите. Наред с основнитереалистични бизнес планове и да Какви са те? изменения направихме и редицаспазваме стриктно изискванията - От старта на Програмата за промени по отделните мерки сна програмата — и това не е буква- развитие на селските райони до цел облекчаване на кандидатите.лизъм и бюрокрация, а са правилата, настоящия момент сме направи- Едно от основните изменения епо които работи целият евросъюз ли девет искания за изменения на свързано с предоставянето на 50%от десетилетия. Стана ясно, че за текста на програмата. Пет от авансово плащане по сключенитеда бъде успешен бенефициент, от тях са представени пред ЕК през договори.българския фермер се изисква много последните три години. За всяко В една от най-популярните мер-повече от това да е професиона- искане за промяна сме се позовава- ки от програмата — 121 „Модерни-лист в земеделието. Той трябва да ли на сериозни обосновки и анализи. зиране на земеделските стопан-
 13. 13. 13ства“,въведохме нови приоритети, финансовите средства на базатакоито предоставиха възможност на субективни критерии. Целтаза приоритетно подпомагане на е да се избегне предоставянетоопределени сектори и дейности. на безполезна подкрепа. Няма да Основната трудност е възможно например разпределе-Какви са изводите от прилагане- все още е да свикнем ние на по-голям финансов ресурсто на програмата досега, какво всеки ден да работим към мерки, които са били успешнотрябва да се промени за следва- прилагани през настоящия про-щия програмен период? по строги правила. грамен период, без аргументирана - Най-важното е да заложим ра- обосновка защо се прави.ботещи приоритети с актуал- период не групира мерките в от-ност поне до 2020 г., като например делни оси. Групирането в оси е под- Какви са прогнозите ви за 2013 г.напояването. Направим ли го, ос- ход, който ще остане в миналото. по отношение на програмата?таналото са технически въпро- Въпреки това се обсъжда вариан- - Тази година е последната, вси, свързвани с намаляването на тът за минимално ниво от 25% която могат да се договорят сред-административната тежест и за т.нар. зелени мерки. България ства по ПРСР. Затова е необходимооблекчаване, доколкото е възможно, ще настоява за повече гъвкавост да се извършат прецизни анализи ина изискванията към потенциал- и за предоставяне на възможност разчети на остатъчните бюдже-ните кандидати по отделните това правило да не е задължително ти по отделните мерки в макси-мерки. за иначе задължителни за прилага- мално кратки срокове, за да стар- не мерки с екологична насоченост. тираме прием по всички мерки, поЩе има ли промяна в сегашните Разпределението на средствата които има останали недоговорениоси на програмата и как ще се по мерки ще се извърши на база на средства. В същото време приеми-разпределят средствата между потребностите, изведени в стра- те трябва да бъдат разпределенитях? тегията за подкрепа на развитие така, че разплащателната аген- - Моделът за прилагане на поли- на селските райони, включваща ция да успее да обработи проек-тиката за развитие на селските всички необходими анализи. ЕК тите в срок, без забавяне и преди Мара Георгиеварайони за следващия програмен няма да толерира разпределение на 31 декември 2013 г. ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП ООД е консултантска компания с основна дейност в об- ластта на публичното финансиране. Компанията е специализирана в две ос- новни направления: предоставяне на информация, разработване на проектни предложения и управление на проекти по донорски програми (европейски, национални и регионални); обучителни курсове, семинари и презентации.
 14. 14. 14 БАНКОВИ КРЕДИТИ ЗА ОТРАСЪЛА ЕВРОФИНАНСИРАНЕ КАК ДА КАНДИДАТСВАМЕ Във фокуса на банките В общия случай предлагането за земеделци се изчерпва с комбинации на кредитиране и различни схеми за субсидии и гаранцииВалентина Повечето банки на пазара пред- дитиране в земеделието е срещу добро обезпечение по кредитите Илиева лагат кредити за земеделие. Този одобрени субсидии по различните и получават предложения от бан- сектор обаче все още е обособен в схеми и програми на ДФ „Земеде- ките за под 7 на сто лихва. секции като „специализирани про- лие“. Практиката е проектите на дукти“ или „специални програми“. кредитополучателите да са одоб- Дълго чакани Асортиментът в общия случай се рени вече от фонда и да са сключе- гаранции изчерпва с комбинации на банково ни договори за отпускане на фи- От началото на тази година тръг- кредитиране и различни схеми и нансова помощ по съответната на и дълго чаканата гаранционна мерки за субсидии и гаранции на мярка. Сред програмите са тази схема за земеделци. Предназначена ДФ „Земеделие“ и европейски фон- за развитие на селските райони е за фирми с одобрени проекти дове. Някои банки имат и допъл- (първата изтича 2013 г.), като тя по Програмата за развитие на нителни възможности, както и е подкрепена от Европейския фонд селските райони. Тя е по-атрак- варианта стандартните им кре- за развитие на селските райони, тивна за малките и стартиращи дитни предложения да се адапти- схемата за инвестиции в селско- компании в сектора, които сре- рат и приложат при финансиране то стопанство, мерки и схеми по щат затруднения с осигуряване и на замеделски стопани. Предвид общата селскостопанска полити- на съфинансиране на проектите общата ситуация на свито тър- си. Осигурените по програмата сене и отпускане на кредити и гаранции са за общо 607 млн. лв., изваждането на някои сектори, гаранционен фонд ще като очакванията са на тази база пострадали от кризата, от фоку- намалява лихвите по да се отпуснат заеми за поне 760 са на банките земеделието излиза заемите на фирми с млн. лв. Наличието на гаранци- все повече като вариант. То и онна схема дава възможност кре- животновъдството в момента одобрени проекти. дитите да бъдат с по-ниски от се определят като доста прив- пазарните лихви и с облекчени лекателни за банките сектори. ка и общата рибарска политика на обезпечения. По оценка на Уникредит Булбанк ЕС, по схемата за единно плащане Лихвите, при които банките като цяло секторът на селско- на площ и тази за национални ще отпускат кредитите по схе- то стопанство е с благоприятна доплащания. Предлагат се от поч- мата, са между 7 и 9%, а фондът перспектива дългосрочно въпреки ти всички по-активни банки на гарантира до 80% от риска по кре- рисковете от възможна корекция пазара. дитите. Заемите ще се отпускат в цените на зърнените стоки и Обичайно максималният раз- без такси и комисиони за разглеж- техническите култури в крат- мер на кредитите варира между дане на искането и за обслужване косрочна перспектива. „Потен- 90 и 100% от одобрената субси- на кредита. Одобренията ще се циалът на определени сегменти дия. Лихвите са от 7-8% нагоре издават между 8 и 21 дни. Срокът като животновъдството остава в зависимост от съответната на заемите е до 10 години, като га- значително недоразвит, което програма или схема на фонда. По ранции ще се издават до септем- предполага добри възможности за принцип средните за пазара лих- ври 2015 г., а средствата трябва да растеж“, смятат от банката. вени нива за земеделци са над 10.5- бъдат усвоени до края на същата 11%, като за по-малки фирми са с година. Банките, които отпускат Формулата: поне 2 пункта по-високи. Разбира заеми по тази програма, са Банка субсидии и кредити се, големите компании обикновено ДСК, Пощенска банка, ОББ, СИБанк, Най-прилаганият вариант на кре- имат възможности да предложат Райфайзенбанк, ЦКБ и БАКБ.
 15. 15. 15
 16. 16. 16 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ЕВРОФИНАНСИРАНЕ КАК ДА КАНДИДАТСВАМЕ Приземяване на пазара След рекордните откъм сделки и цени години продажбите на земеделска земя вървят към успокояванеРадостина Не толкова назад във времето като факторите за поскъпва- тези в Монтанско, където склю- Маркова цените на земеделската земя нето на земята са от различни чените през миналата година растяха само при превръщането посоки. Очакванията тази годи- договори са на 35–40 лв./декар ù в строителен терен. В години- на обаче са по-скоро за спокоен до 45 лв./декар за зърнените кул- те на силен имотен пазар пече- пазар и цени около вече достиг- тури. Допреди две-три години лившата инвестиция беше не натите. в района са се взимали ренти в покупката на обработваеми пло- рамките на 15–20 лв./декар. щи, а тази на квадратни метри Защо да продавам Данните на Българската асо- за хотели, голф игрища, апарта- Вял пазар, малко и трудни сделки. циация на собствениците на ментни комплекси, курортни се- Това е картината, която рису- земеделска земя (БАСЗЗ), която лища... Сега пазарът е различен. ват посредници и купувачи на обединява големите фондове за Кризата, появата на фондовете пазара за земеделска земя в на- земя, показват сходна картина. за земя и европейските субсидии чалото на 2013 г. По нейни данни средните цени в земеделието промениха нагла- Основната причина: плащани- на договорите за стопанската сите. За пет-шест години цени- ята по арендни договори растат 2012/2013 г. в страната са дос- те на обработваемите площи и хората продават земя само в тигнали 35–36 лв./декар спрямо се удвоиха, а сделките със земе- краен случай. Покачването на 28–33 лв./декар година по-рано. делска земя вече са най-масовата рентите тръгна преди няколко „Увеличението само за този пе- графа в имотната статистика. години, основно покрай европей- риод е 15–20%“, обобщи председа- Вече не липсват и случаи, в които ските субсидии в земеделието, телят на асоциацията Борислав купени за строителство терени разпределяни на единица площ. Петков и допълни, че ако преди се разорават и засяват. А немал- Немалка роля изигра и навлиза- земята е била първото нещо, ко инвеститори в имоти сега нето на големите фондове за което хората са продавали, сега управляват сериозни портфейли земя на пазара, което също внесе е последното. от обработваеми площи. ред в отношенията собствени- „В момента от ренти се пе- Пазарният тренд е добър, но ци — арендатори. чели много добре и хората не поражда и въпроса докога ще е Така рентните плащания в продават“, потвърди и Марин нагоре. Особено след две поредни редица райони нараснаха двойно Шишев от агенция „Лудогорска години, рекордни откъм сделки и за броени години. Посредници на земя“. Според него това е честа цени. Отговорът е труден, тъй пазара на земя дават пример с причина и за исканата висока регистрирана нова и употребявана техника 2011/2012 г. Година 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 Брой сделки 129 000 128 000 107 000 99 000 122 000 110 000 92 000 59 000 46 000 32 000 36 000 Продадени декари 1 460 000 1 350 000 1 080 000 860 000 1 240 000 1 060 000 900 000 560 000 450 000 350 000 350 000 Средна цена (лв./дка) 440 350 320 300 350 240 200 170 150 145 140 Източник: БАСЗЗ
 17. 17. 17цена за имотите. За купувачите заради растящите ниците на над 51% от площите,разумната стойност е равна на плащания по арендни се смята за валиден за целия8–9 пъти дохода от рента от договори хората терен, обяснява посредникът.даден парцел. Т.е. при правилно Това е и една от причините презуправление инвестицията може продават земя само последните години арендниятда се върне за около 12 години, без в краен случай. пазар да върви, докато продажби-да се брои поскъпването на имо- те са по-скоро без промяна.та през това време. Има обаче и земеделска земя вече липсва едно Прогнозата за тази година езначително надценени оферти. цяло поколение — това на роде- за още по-малко сделки и прода- ните между 1925 и 1940 година, дена земя. Обратното може да сеНаследници които бяха преките наследници случи само при покупка на голямона наследниците на върнатите през 90-те години портфолио от земеделски имо-Друга причина за очаквано по- земи“, обяснява той. Много от ти като това на „Еларг фонд затрудния пазар през годината е тези хора са починали и от своя земеделска земя“, когато един ку-разпокъсаната собственост на страна имат поне 7–8 наследни- пувач взе 180 000 декара при общземята. Данните на БАСЗЗ показ- ци, един от които задължително пазар от 1.46 млн. декара. Такивават, че макар и да губи позиции, е в чужбина. Това затруднява крупни сделки обаче са рядкост,първичният пазар на земеделска преговорите, а в случаи, когато докато масово се търгуват пар-земя (наследствени парцели) все човекът е в далечна страна без цели от 5–10 декара, обобщаватоще формира близо половината българско консулство или пред- посредници. Търсенето от стра-от сделките. А след активната ставителство, включването му на на арендаторите не спира, затърговия през последните 5-6 в сделката става почти невъз- да си подсигурят площи за обра-години голяма част от остана- можно. Така се блокира продаж- ботване, а и права за субсидиилите за предлагане земи вече са бата на целия парцел, тъй като през новия програмен период. Нопроблемни — с голям брой наслед- останалите могат да подписват то очевидно не е достатъчно, заници, спорове между тях и т.н. само за идеални части. да поддържа нива от 1.3–1.4 млн. Марин Шишев също наблюдава При арендите е по-различно. продадени декара, както послед-подобно развитие. „На пазара на Там договор, сключен със собстве- ните години. 18

×