Ολυμπιακοί αγώνες στη Γερμανία 1972

811 views
790 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
811
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
572
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ολυμπιακοί αγώνες στη Γερμανία 1972

  1. 1. 
  2. 2.  Ρεθόξ ζπκκεηνρήο ζην Μόλαρν κε 121 ρώξεο λα δειώλνπλ παξνύζεο. Γηα πξώηε θνξά αγωλίζηεθαλ 11 ρώξεο: Αιβαλία, Σανπδηθή Αξαβία, Μπελίλ (κε ην όλνκα Γαρνκέε), Βόξεηα Κνξέα, Γθακπόλ, Άλω Βόιηα (ζεκεξηλή Μπνπξθίλα Φάζν), Λεζόην, Μαιάνπη, Σνκαιία, Σνπαδηιάλδε θαη Τόγθν. Η Γεξκαλία θαηέβεθε ζε δύν νκάδεο, Αλαηνιηθή θαη Γπηηθή
  3. 3.  Τν πξωί ηεο 5εο Σεπηεκβξίνπ 1972, έλαο θνκάλην ηωλ παιαηζηηλίωλ ηξνκνθξαηώλ ηεο νξγάλωζεο "Μαύξνο Σεπηέκβξεο", εηζβάιιεη ζην Οιπκπηαθό ρωξηό θαη θξαηά 11 ηζξαειηλνύο αζιεηέο ζε νκεξία, κε αληάιιαγκα ηελ απειεπζέξωζε 200 θπιαθηζκέλωλ παιαηζηηλίωλ. Γύν ηζξαειηλνί αζιεηέο ζα εθηειεζηνύλ. Τν βξάδπ, έλα δξάκα εμειίζζεηαη ζην αεξνδξόκην ηνπ Μνλάρνπ όπνπ νη ηξνκνθξάηεο πξνζπαζνύλ λα δηαθύγνπλ κε ηνπο νκήξνπο γηα ην Κάηξν. Με ηελ επέκβαζε ηεο γεξκαληθήο αζηπλνκίαο, ζθνηώλνληαη νη 9 ηζξαειηλνί όκεξνη θαζώο θαη νη 5 από ηνπο 8 ηξνκνθξάηεο. Τν ζύλνιν ηωλ ζπκάηωλ αλεβαίλεη ζηνπο 18.

×