Ολυμπιακοί αγώνες στη Γερμανία 1972
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Ολυμπιακοί αγώνες στη Γερμανία 1972

on

 • 272 views

 

Statistics

Views

Total Views
272
Views on SlideShare
129
Embed Views
143

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

4 Embeds 143

http://17gymper.blogspot.gr 136
http://17gymper.blogspot.com 3
http://www.17gymper.blogspot.gr 3
http://17gymper.blogspot.co.uk 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Ολυμπιακοί αγώνες στη Γερμανία 1972 Ολυμπιακοί αγώνες στη Γερμανία 1972 Presentation Transcript

  •  Ρεθόξ ζπκκεηνρήο ζην Μόλαρν κε 121 ρώξεο λα δειώλνπλ παξνύζεο. Γηα πξώηε θνξά αγωλίζηεθαλ 11 ρώξεο: Αιβαλία, Σανπδηθή Αξαβία, Μπελίλ (κε ην όλνκα Γαρνκέε), Βόξεηα Κνξέα, Γθακπόλ, Άλω Βόιηα (ζεκεξηλή Μπνπξθίλα Φάζν), Λεζόην, Μαιάνπη, Σνκαιία, Σνπαδηιάλδε θαη Τόγθν. Η Γεξκαλία θαηέβεθε ζε δύν νκάδεο, Αλαηνιηθή θαη Γπηηθή
  •  Τν πξωί ηεο 5εο Σεπηεκβξίνπ 1972, έλαο θνκάλην ηωλ παιαηζηηλίωλ ηξνκνθξαηώλ ηεο νξγάλωζεο "Μαύξνο Σεπηέκβξεο", εηζβάιιεη ζην Οιπκπηαθό ρωξηό θαη θξαηά 11 ηζξαειηλνύο αζιεηέο ζε νκεξία, κε αληάιιαγκα ηελ απειεπζέξωζε 200 θπιαθηζκέλωλ παιαηζηηλίωλ. Γύν ηζξαειηλνί αζιεηέο ζα εθηειεζηνύλ. Τν βξάδπ, έλα δξάκα εμειίζζεηαη ζην αεξνδξόκην ηνπ Μνλάρνπ όπνπ νη ηξνκνθξάηεο πξνζπαζνύλ λα δηαθύγνπλ κε ηνπο νκήξνπο γηα ην Κάηξν. Με ηελ επέκβαζε ηεο γεξκαληθήο αζηπλνκίαο, ζθνηώλνληαη νη 9 ηζξαειηλνί όκεξνη θαζώο θαη νη 5 από ηνπο 8 ηξνκνθξάηεο. Τν ζύλνιν ηωλ ζπκάηωλ αλεβαίλεη ζηνπο 18.