αξιοθέατα Μονάχου

809 views
766 views

Published on

Εργασία για τα Γερμανικά

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
809
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
562
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

αξιοθέατα Μονάχου

  1. 1. Αξιοθέατα Μονάχου Allianz Arena Hofbrauhaus
  2. 2. Allianz Arena Allianz Arena Το Μϊιο του 2005 παραδόθηκε ςτο κοινό το εκπληκτικόσ τεχνολογύασ και αρχιτεκτονικόσ ςτϊδιο, Allianz Arena. Στο ςτϊδιο υπϊρχουν 69.901 καθύςματα, από τα πούα 2.200 καθύςματα εύναι πρώτησ θϋςεωσ. Το γόπεδο ςυγχρηματοδότηςαν και χρηςιμοποιούν για εντόσ ϋδρασ αγώνεσ οι FC Bayern του Μονϊχου, όπου όταν παύζει το γόπεδο εύναι κόκκινο και η TSV Μόναχο 1860 όπου όταν παύζει το θϋατρο φωτύζεται μπλε. Βϋβαια όταν παύζει η Εθνικό Γερμανύασ εύναι ϊςπρο.
  3. 3. HOFBRAUHAUS Hofbrauhaus Βρύςκεται πολύ κοντϊ ςτην κεντρικό πλατεύα τησ πόλησ, τη Marienplatz, βρύςκεται ςτο μεγϊλο αυτοκρατορικό ζυθοποιεύο του Μονϊχου, του Hofbrauhaus . η ύδρυςό του οφεύλεται ςτον αυτοκρϊτορα Γουλιϋλμο v, ο οπύοσ διϋκρινε την ανϊγκη να ςταματόςη την ειςαγωγό μπύρασ από ξϋνα κρϊτη, η οπούα ςυνεπαγόταν και υψηλό κόςτοσ , και ϋτςι διϋταξε την ύδρυςη ενόσ επύςημου ζυθοποιεύου, το οπούο θα προθύμευε την αυτοκρατορικό αυλό, αλλϊ και αργότερα και το λαό τησ Βαυαρύασ. Από τα ϋςοδα αυτού, χρηματοδόθηκε ςε πολύ μεγϊλο μϋροσ και ο Τριακονταετόσ πόλεμοσ.

×