Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015

1,489 views

Published on

Link tải về Thông tư số 38/2015/TT-BTC: http://www.mediafire.com/download/k9xj5c0j9o3up0w/Thong+tu+so+38-2015-TT-BTC+ngay+25-03-2015.doc

Link tải về các biểu mẫu kèm theo Thông tư 38/2015/TT-BTC: http://www.mediafire.com/download/lvn33wwv7vrevgj/Cac+Bieu+mau+theo+TT+38-2015-TT-BTC+ngay+25-03-2015.rar

Published in: Law
 • Be the first to comment

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015

 1. 1. 1 Thông t s 38/2015/TT-BTCư ốThông t s 38/2015/TT-BTCư ố ngày 25/03/2015ngày 25/03/2015 có hi u l c t ngày 01/04/2015ệ ự ừcó hi u l c t ngày 01/04/2015ệ ự ừ NgàyNgày 25/03/201525/03/2015, B Tài chính ban hành Thôngộ, B Tài chính ban hành Thôngộ t sư ốt sư ố 38/2015/TT-BTC38/2015/TT-BTC Quy đ nh v th t cị ề ủ ụQuy đ nh v th t cị ề ủ ụ h i quan; ki m tra, giám sát h i quan; thuả ể ả ếh i quan; ki m tra, giám sát h i quan; thuả ể ả ế xu t kh u, thu nh p kh u và qu n lý thu đ iấ ẩ ế ậ ẩ ả ế ốxu t kh u, thu nh p kh u và qu n lý thu đ iấ ẩ ế ậ ẩ ả ế ố v i hàng hoá xu t kh u, nh p kh u.ớ ấ ẩ ậ ẩv i hàng hoá xu t kh u, nh p kh u.ớ ấ ẩ ậ ẩ http://vietxnk.com/ Trân tr ng gi i thi uọ ớ ệ
 2. 2. 2 Thông t s 38/2015/TT-BTCư ốThông t s 38/2015/TT-BTCư ố ngày 25/03/2015ngày 25/03/2015 có hi u l c t ngày 01/04/2015ệ ự ừcó hi u l c t ngày 01/04/2015ệ ự ừ • Thông t 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 g m 9ư ồThông t 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 g m 9ư ồ Ch ng, 147 Đi uươ ềCh ng, 147 Đi uươ ề .. • TT 38 thay th các Thông t : 94/2014/TT-BTC,ế ưTT 38 thay th các Thông t : 94/2014/TT-BTC,ế ư 22/2014/TT-BTC, 128/2013/TT-BTC,  196/2012/TT-22/2014/TT-BTC, 128/2013/TT-BTC,  196/2012/TT- BTC, 186/2012/TT-BTC, 183/2012/TT-BTC,BTC, 186/2012/TT-BTC, 183/2012/TT-BTC, 15/2012/TT-BTC, 190/2011/TT-BTC, 45/2011/TT-15/2012/TT-BTC, 190/2011/TT-BTC, 45/2011/TT- BTC, 45/2007/TT-BTC, 13/2014/TT-BTC.BTC, 45/2007/TT-BTC, 13/2014/TT-BTC. • TT 38 thay th m t ph n các Thông t :ế ộ ầ ưTT 38 thay th m t ph n các Thông t :ế ộ ầ ư 175/2013/TT-BTC, 205/2010/TT-BTC, 29/2014/TT-175/2013/TT-BTC, 205/2010/TT-BTC, 29/2014/TT- BTC, 49/2010/TT-BTC.BTC, 49/2010/TT-BTC. http://vietxnk.com/ Trân tr ng gi i thi uọ ớ ệ
 3. 3. 3 M t s đi m m i c a Thông t 38/2015/TT-ộ ố ể ớ ủ ưM t s đi m m i c a Thông t 38/2015/TT-ộ ố ể ớ ủ ư BTC h ng d n NĐ 08/2015/NĐ-CPướ ẫBTC h ng d n NĐ 08/2015/NĐ-CPướ ẫ - B quy đ nh n p h p đ ng mua bán khi làm thỏ ị ộ ợ ồ ủ- B quy đ nh n p h p đ ng mua bán khi làm thỏ ị ộ ợ ồ ủ t c t m nh p.ụ ạ ật c t m nh p.ụ ạ ậ - L p danh sách các t khai NK t i ch g i choậ ờ ạ ỗ ử- L p danh sách các t khai NK t i ch g i choậ ờ ạ ỗ ử c quan Thu đ i v i hàng hóa XNK t i chơ ế ố ớ ạ ỗc quan Thu đ i v i hàng hóa XNK t i chơ ế ố ớ ạ ỗ theo tháng thay vì t ng l n.ừ ầtheo tháng thay vì t ng l n.ừ ầ - Ch kho t theo dõi thanh kho n h p đ ngủ ự ả ợ ồ- Ch kho t theo dõi thanh kho n h p đ ngủ ự ả ợ ồ thuê kho ngo i quan, báo cáo v hi n tr ngạ ề ệ ạthuê kho ngo i quan, báo cáo v hi n tr ngạ ề ệ ạ hàng hóa trong CFS theo t ng quý…ừhàng hóa trong CFS theo t ng quý…ừ http://vietxnk.com
 4. 4. 4 Thông t 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 sư ẽThông t 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 sư ẽ bãi b m t s quy đ nh v th t c h i quanỏ ộ ố ị ề ủ ụ ảbãi b m t s quy đ nh v th t c h i quanỏ ộ ố ị ề ủ ụ ả nh :ưnh :ư - V TTHQ: thay t khai h i quan, th t c h iề ờ ả ủ ụ ả- V TTHQ: thay t khai h i quan, th t c h iề ờ ả ủ ụ ả quan đ i v i ph ng ti n v n t i XNK, th t cố ớ ươ ệ ậ ả ủ ụquan đ i v i ph ng ti n v n t i XNK, th t cố ớ ươ ệ ậ ả ủ ụ h i quan đ i v i hàng hóa xu t kh u, nh pả ố ớ ấ ẩ ậh i quan đ i v i hàng hóa xu t kh u, nh pả ố ớ ấ ẩ ậ kh u không nh m m c đích th ng m i, thẩ ằ ụ ươ ạ ủkh u không nh m m c đích th ng m i, thẩ ằ ụ ươ ạ ủ t c h i quan đ i v i hàng hóa v n t i đaụ ả ố ớ ậ ảt c h i quan đ i v i hàng hóa v n t i đaụ ả ố ớ ậ ả ph ng th c qu c t quy đ nh t i Thông t sươ ứ ố ế ị ạ ư ốph ng th c qu c t quy đ nh t i Thông t sươ ứ ố ế ị ạ ư ố 45/2011/TT-BTC.45/2011/TT-BTC. http://vietxnk.com
 5. 5. 5 Thông t 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 sư ẽThông t 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 sư ẽ bãi b m t s quy đ nh v th t c h i quanỏ ộ ố ị ề ủ ụ ảbãi b m t s quy đ nh v th t c h i quanỏ ộ ố ị ề ủ ụ ả nh :ưnh :ư - V th t c hàng GC, SXXK, CX: các th t c thôngề ủ ụ ủ ụ- V th t c hàng GC, SXXK, CX: các th t c thôngề ủ ụ ủ ụ báo h p đ ng/ph l c h p đ ng gia công; th t cợ ồ ụ ụ ợ ồ ủ ụbáo h p đ ng/ph l c h p đ ng gia công; th t cợ ồ ụ ụ ợ ồ ủ ụ thông báo, đi u ch nh đ nh m c gia công, SXXK;ề ỉ ị ứthông báo, đi u ch nh đ nh m c gia công, SXXK;ề ỉ ị ứ th t c thông báo mã nguyên li u, v t t ; mã s nủ ụ ệ ậ ư ảth t c thông báo mã nguyên li u, v t t ; mã s nủ ụ ệ ậ ư ả ph m xu t kh u, th t c h n ch vi c chuy nẩ ấ ẩ ủ ụ ạ ế ệ ểph m xu t kh u, th t c h n ch vi c chuy nẩ ấ ẩ ủ ụ ạ ế ệ ể nguyên li u, v t t ; máy móc, thi t b thuê, m nệ ậ ư ế ị ượnguyên li u, v t t ; máy móc, thi t b thuê, m nệ ậ ư ế ị ượ theo ch đ nh c a bên đ t gia công sang h p đ ngỉ ị ủ ặ ợ ồtheo ch đ nh c a bên đ t gia công sang h p đ ngỉ ị ủ ặ ợ ồ gia công khác trong quá trình th c hi n h p đ ngự ệ ợ ồgia công khác trong quá trình th c hi n h p đ ngự ệ ợ ồ gia công; th t c thanh kho n đ i v i các h pủ ụ ả ố ớ ợgia công; th t c thanh kho n đ i v i các h pủ ụ ả ố ớ ợ đ ng gia công; Vi c đóng d u trên t khai h i quanồ ệ ấ ờ ảđ ng gia công; Vi c đóng d u trên t khai h i quanồ ệ ấ ờ ả khi th c hi n th t c hoàn thu .ự ệ ủ ụ ếkhi th c hi n th t c hoàn thu .ự ệ ủ ụ ế http://vietxnk.com
 6. 6. 6 Thông t 38/2015/TT-BTCưThông t 38/2015/TT-BTCư b sung thêm m t s quy đ nh:ổ ộ ố ịb sung thêm m t s quy đ nh:ổ ộ ố ị - Quy đ nh v qu n lý r i ro trong ho t đ ngị ề ả ủ ạ ộ- Quy đ nh v qu n lý r i ro trong ho t đ ngị ề ả ủ ạ ộ ki m tra, giám sát h i quan; ki m tra tr giá h iể ả ể ị ảki m tra, giám sát h i quan; ki m tra tr giá h iể ả ể ị ả quan; ki m tra vi c phân lo i hàng hóa, ápể ệ ạquan; ki m tra vi c phân lo i hàng hóa, ápể ệ ạ d ng m c thu ; Ki m tra, xác đ nh xu t xụ ứ ế ể ị ấ ứd ng m c thu ; Ki m tra, xác đ nh xu t xụ ứ ế ể ị ấ ứ hàng hóa; Quy đ nh v thu n p l phí h i quan.ị ề ộ ệ ảhàng hóa; Quy đ nh v thu n p l phí h i quan.ị ề ộ ệ ả http://vietxnk.com
 7. 7. 7 Thông t 38/2015/TT-BTCưThông t 38/2015/TT-BTCư b sung thêm m t s quy đ nh:ổ ộ ố ịb sung thêm m t s quy đ nh:ổ ộ ố ị - Các quy đ nh v ki m tra, giám sát h i quan đ iị ề ể ả ố- Các quy đ nh v ki m tra, giám sát h i quan đ iị ề ể ả ố v i hàng hóa đ a vào, đ a ra và các d ch vớ ư ư ị ụv i hàng hóa đ a vào, đ a ra và các d ch vớ ư ư ị ụ th c hi n trong đ a đi m thu gom hàng lự ệ ị ể ẻth c hi n trong đ a đi m thu gom hàng lự ệ ị ể ẻ (CFS); Th t c h i quan đ i v i hàng hóa mua,ủ ụ ả ố ớ(CFS); Th t c h i quan đ i v i hàng hóa mua,ủ ụ ả ố ớ bán, trao đ i c a c dân biên gi i; Th t cổ ủ ư ớ ủ ụbán, trao đ i c a c dân biên gi i; Th t cổ ủ ư ớ ủ ụ thành l p kho hàng không kéo dài.ậthành l p kho hàng không kéo dài.ậ http://vietxnk.com
 8. 8. 8 Thông t s 38/2015/TT-BTCư ốThông t s 38/2015/TT-BTCư ố ngày 25/03/2015ngày 25/03/2015 có hi u l c t ngày 01/04/2015ệ ự ừcó hi u l c t ngày 01/04/2015ệ ự ừ Link tải về TT 38 tạiLink tải về TT 38 tại http://damvietxnk.weebly.com/blog/thong-http://damvietxnk.weebly.com/blog/thong- tu-382015tt-btc-ngay-25032015tu-382015tt-btc-ngay-25032015 Hoặc search trên G+ community:Hoặc search trên G+ community: https://plus.google.com/communities/10875https://plus.google.com/communities/10875 29570102838808672957010283880867 http://vietxnk.com
 9. 9. 9 .. .. http://vietxnk.com
 10. 10. 9 .. .. http://vietxnk.com

×