SIGURIMI
   PENSIONAL
   SUPLEMENTAR                                        IN...
SISTEMI I TRI SHTYLLAVE
                                         PENSIONALE NË KO...
AVANTAZHET E FONDETE                             AVANTAZHET E FONDETE
PENSIONALE SUPLEMENTARE ...
ADMINISTRIMI I SKEMËS                             ADMINISTRIMI I SKEMËS
PENSIONALE (Procesi) ...
 
                            
                            
 
 
 
 
...
  
 
 
 
 
 
 
 
    Përmbajtja 
    
 
 
    1.    Çka është sigurimi pensional suplementar? 
    2.    ...
Punëtori  vazhdon  vetë  të  paguaj  kontributet 
    1. Çka është sigurimi pensional suplementar?           ...
 nëpërmjet  kontratës  kolektive  –  kontributet 
        pensionale  i  paguajnë  bashkë,  punëdhënësi  një    ...
  Do të ketë mbikëqyrje të rregullt të fondit nga ana e       anëtare  të  OECD‐së  (Organizata  për  Bashkëpunim...
shkaktuara  dhe  për  çdo  dështim  në  kryerjen  e  punës, 
   20.   Provizionet që FONDI i llogarit?        ...
Përfitimi nga investimet (në vit) 7%
                                           ...
Përfitimi nga investimet (në vit) 7%
                                           ...
 
Prezentimi I Pergjithshem
Prezentimi I Pergjithshem
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Prezentimi I Pergjithshem

1,022 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,022
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prezentimi I Pergjithshem

 1. 1. SIGURIMI PENSIONAL SUPLEMENTAR INFORMATA BAZIKE PËR FONDIN Prishtinë, Qershor 2010  INFORMATA BAZIKE PËR FONDIN  FONDI SLLOVENO-KOSOVAR I PENSIONEVE, Anëtare e Prva Group u themeluar nga Prva Group , Sllovenia (70% akcionar) dhe Korporata Dukagjini, Kosovë (30% akcionar)  FONDI u licensua nga Banka Qëndrore në Nëntor të vitit 2006 2006. INFORMATA BAZIKE PËR PRVA GROUP  FONDI filloi aktivitetin në fund të vitit 2006 dhe deri sot ka 6 mil EUR ANM (asete nën menagjim), më shumë se 4000 klientë, më shumë se 100 kompani që paguajnë për punëtorët e tyre dhe paguan rregullisht 600 pensionistë.  FONDI është pjesë e Prva Group si një ndër institucionet financiare më të mëdha për ofrimin e sigurimeve pensionale si të detyrueshme ashtu edhe vullnetare në Evropërn Jug-Lindore. INFORMATA BAZIKE PËR PRVA GROUP INFORMATA BAZIKE PËR PRVA GROUP • ka filluar punën në vitin 2000 ne Slloveni • është lider ne tregjet e Sllovenisë dhe Maqedonisë  8 kompani në Evropën Jug-Lindore, udhëheqës tregu për sigurim pensional vullnetar në Slloveni, udhëheqës tregu për sigurimin pensional të detyrueshëm në Maqedoni. Vizioni : Të jetë grupi më i madhë financiar si  EBRD si partner strategjik i cili tani ka 20% të aksioneve mbështet rritjen e dhe të jetë udheqës në tregun e Prva Group dhe zgjerimin e saj në Europën Jug-Lindore. sigurimit pensional mandator dhe suplementar në Evropën Jug-Lindore  Mbi 251.523 persona të siguruar në tetë vende të regjionit  Mbi 278.6 milion EUR asete nën menaxhim Mbi 32 milion EUR kapital 1
 2. 2. SISTEMI I TRI SHTYLLAVE PENSIONALE NË KOSOVË Shtylla I – PENSIONI SHTETËROR Skemë e obliguar e pensionit shtetëror, implementuar si sigurim shoqëror financuar nga buxheti i konsoliduar shtetëror INFORMATA THEMELORE RRETH SISTEMIT PENSIONAL NË KOSOVË Ë Ë Shtylla II – KONTRIBUTI I DETYRUESHËM NË TRUST (PUNËTORI 5% DHE PUNËDHËNËSI 5%) Shtylla III – SKEMA KOLEKTIVE, INDIVIDUALE APO E KOMBINUAR E PENSIONIT VULLNETAR (PUNËTORI SHTESË 10%, PUNËDHËNËSI SHTESË 10%) PARIMI I LLOGARIVE PENSIONALE PARIMI I LLOGARIVE PENSIONALE Është parim i kursimeve pensionale shtesë në llogarinë individuale në fond, me ç’rast pensioni i secilit varet drejtpërdrejtë nga vlera e kursimeve (kontributeve pensionale të paguara) dhe e të ardhurave nga investimet, të regjistruara në secilën llogari individuale, si gjatë kohës së kursimit po ashtu edhe gjatë asaj të pgesës së pensionit pensionit. Mjetet e grumbulluara në llogarinë individuale i takojnë vetëm të siguruarit, pa marrë parasysh nëse një pjesë e kontributit apo tërësisht kontributi është paguar nga punëdhënësi. AVANTAZHET E FONDETE PENSIONALE LEHTËSIRAT TATIMORE SUPLEMENTARE +10 % NGA PAGA BRUTO E PUNËTORIT. +10 % MBI PAGËN BRUTO TE PUNËTORIT NGA ANA E PUNËDHËNËSIT.  Kontribuesit janë pronarë kolektiv të fondit. Ata gëzojnë të drejta të barabarta në raport me kontributin e tyre  Përfitimet nga investimet u takojnë atyre dhe çdo muaj u derdhen në llogaritë individuale  Kontributet pensionale të paguara në skemat suplementare të pensioneve janë të liruara nga të gjitha format e tatimeve, përfshirë  Shpenzimet që FONDI llogaritë janë transparente dhe mund të shihen këtu edhe tatimin mbi të ardhurat e korporatave. edhe në plan pensional. Nuk ka shpenzime të pa publikuara  Punëdhënësi mund ta deklarojë shumën e paguar në fond si shumë e akredituar e tatimit. TRANSPARENCË E PLOTË 2
 3. 3. AVANTAZHET E FONDETE AVANTAZHET E FONDETE PENSIONALE SUPLEMENTARE PENSIONALE SUPLEMENTARE  Anëtari mund të shtyej ose ndërpresë pagesën e kontributeve me një lajmërim të mëparshëm  Fondet e pensioneve janë të liruara nga tatimet në të ardhurat e  Mundësia për transferimin e mjeteve realizuara nga investimi i mjeteve si dhe në fitimet kapitale. Këto lehtësira tatimore mundësojnë një realizim edhe më të lartë të të  Mundësia e përfitimit të pensionit në forma të ndryshme kur ardhurave nga investimi i këtyre mjeteve për të gjithë të siguruarit përmbushen kriteret për pensionim (65 vjet): e kyçur në Fond.  Pension pleqërie  Pension pleqërie me kyçjen e bashkëshortit/es  Pension i programuar FLEKSIBILITET I PLOTË LEHTËSIRA TË PLOTA TATIMORE AVANTAZHET E FONDETE IMPLEMENTIMI I SKEMËS PENSIONALE SUPLEMENTARE PENSIONALE  Pagesat mund të bëhen ose në % të pagesës mujore ose si shumë fikse  FONDI menaxhon me të gjitha aktivitet që kanë të bëjnë me fondin pensional suplementar :  Skema Pensional mund të përdoret si mjet për Menaxhim të Burimeve Njerëzore:  GRUMBULLIMIN e kontributeve apo aseteve në llogaritë individuale individuale,  MBAJTJEN dhe ADMINISTRIMIN e llogarive individuale,  P.sh pagesa më të larta për punëtorët besnik  MENAXHIMIN aseteve të grumbulluara,  Pagesat mund të lidhen me arritje të synimeve të caktuara  PAGESEN e pensioneve suplementare.  Kompania tregon përkujdesje për sigurim social ndaj të punësuarve (pensioni shtetëror është I ulët)  Pagesat e bëra nga kompania trajtohen si benefite në taxa (10% prej pagesës bruto të punëtorit) SHËRBIM PENSIONAL I PËRFUNDUAR INFORMATA PER ADMINISTRIMI I SKEMËS ANTARET INDIVIDUAL PENSIONALE (Procesi)  FONDI dhe punëdhënsi nënshkruajn kontratë me të cilën punëdhënësi  Casje 24 orë në gjendjen e llogarisë individuale përmes web faqes kyqet në skemën pensionale të FONDI-t www.fskp.eu (cdo antar posedon një username dhe passWord)  Puntorët kyqen në skemën kolektive pensional me FONDI-n me anë të së  Nje here ne vite anëtarë njoftohen me shkrim rreth gjendjes se punëdhënsit duke nënshkruar marrëveshjen bazuar në planin pensional mjeteve ne llogarine e tyre individuale te hapur ne fond të FONDI-t  Gjithashtu për secilin anëtar hapet një llogari personale e pensionit me anë të së cilës ata marrin polisën e sigurimit të FONDI-t 3
 4. 4. ADMINISTRIMI I SKEMËS ADMINISTRIMI I SKEMËS PENSIONALE (Procesi) PENSIONALE (Procesi)  Ndryshimet në polisën e sigurimit komunikohen në mes të punëdhënsit, punëtorit, dhe operatorit (ndryshimi i të dhënave personale, puntorë të ri, ndalesa të përkohshme të pagesave etj)  Pagesa nga punëdhënësi bëhet në bazë të instruksioneve të FONDI-t (specifikacioni i pagesave dërgohet me email)  Departamentet e involvuara në proces janë: shitja, administrata,  FONDI transferon shumën net në llogaritë individuale të punëtorve kontabiliteti si dhe të tjera sipas nevojës  Vlera e njesisë të asetit llogaritet në ditën e konvertimit dhe të njejtat  Administrimi i sigurimit pensional mbikqyret nga banka kujdestare regjistrohen në llogaritë individuale IMPLEMENTIMI I SKEMËS  KUSHTET PËR TU PENSIONALE (Procesi) BASHKANGJITUR NË FONDI  Tarifa hyrëse: 2% nga pagesa e bërë në baza mujore  FONDI do të mbështes në çdo hap klientin gjatë implementimit të skemës pensionale me ekspertët tanë nga fusha si dhe me aplikacionet që veq  Tarifa dalëse: 1% deri 2% varësisht nga vlera e aseteve të j janë në përdorim. p grumbulluara  Tarifa e menagjimit të aseteve: 1.5 % vjetore 4
 5. 5.                           Pyetjet më të shpeshta rreth FONDI‐t dhe  Sigurimit Pensional Suplementar Fondi Slloveno‐Kosovar i Pensioneve Qershor 2010, Prishtinë
 6. 6.                  Përmbajtja           1. Çka është sigurimi pensional suplementar?  2. Çka është Fondi Pensional?  3. Sa mund të paguaj kontribut pensional unë si punëdhënës?  4. Çka ndodh nëse punëtori e ndërron vendin e punës?  5. Çka nëse i punëtori e humb vendin e punës?  6. Pse të kyçemi në fond?  7. Si mund të kyçet punëdhënësi në plan pensional dhe si punëtori?  8. Çfarë ndodh me kontributet e paguara në FOND?  9. Mënyrat e pagesës së kontributit pensional?  10. Cilat janë beneficionet nëse paguaj kontribute pensionale si punëdhënës?  11. Çfarë beneficione kanë punëtorët nëse ata paguajnë individualisht?  12. Çka është llogaria individuale?  13. Kush garanton për mjetet e paguara ‐ në çfarë mënyre arrihet siguria e këtyre mjeteve?  14. Pse ti besojmë Fondit Slloveno‐Kosovar të Pensioneve?  15. Ku do të investohen mjetet e fondit pensional?  16. Çka ndodh nëse kontributin pensional e paguan punëdhënësi dhe punëtori i tij e ndërron vendin e punës?  17. Mosha e paraparë për fillimin e kursimit?  18. A pranohen pagesa të njëhershme të kontributit?  19. Çka ndodh me përfitimet nga investimi i mjeteve të fondit?  20. Provizionet që i llogarit FONDI?  21. Kush e mbikëqyrë punën e FONDI‐t?  22. Çka ndodh me mjetet e fondit nëse FONDI falimenton?  23. Format e pensioneve që FONDI i paguan?  24. A ekziston mundësia e transferimit të mjeteve në tjetër fond?  25. Çka ndodh nëse i siguruari vdes gjatë periudhës së kursimit?           
 7. 7. Punëtori  vazhdon  vetë  të  paguaj  kontributet  1. Çka është sigurimi pensional suplementar?  pensionale mujore.      Sigurimi pensional suplementar është sigurim shtesë nga   Mjetet e deritanishme të grumbulluara në llogarinë  sigurimi  i  obligueshëm  pensional  që  funksionon  në  individuale të të siguruarit vazhdojnë të investohen  Kosovë.  Forma  dhe  mënyra  e  implementimit  të  kësaj  dhe ato janë pronë e tij.  skeme  pensionale  është  e  përcaktuar  me  Rregulloren  e    UNMIK‐ut, nr. 2005/20 mbi pensionet në Kosovë.    5. Çka ndodh nëse punëtori e humb vendin e punës?  Sigurimi  pensional  suplementar  është  formë  e  sigurimit    pensional  te  e  cila  i  siguruari  bart  rrezikun  e  investimit  I  siguruari  i  cili  është  i  kyçur  në  planin  pensional  të  në kontributet e pastërta të paguara në fond.  FONDI‐t  në  mënyrë  kolektive  (ose  edhe  individualisht),    dhe  të    cilit  i  është  ndërprerë  marëdhënia  e  punës  tek  Sigurimi  pensional  suplementar,  në  fakt  nënkupton  punëdhënësi i tij përkatës, ka dy mundësi të cilat FONDI  kursim në llogarinë individuale në fond të stimuluar nga  ia ofron:  lehtësirat  tatimore,  qëllimi  i  të  cilit  është  përfitimi  i    pensionit suplementar në moshën e pleqërisë.   Ai  mund  të  vazhdojë  që  si  individ  (person  fizik)  të    paguajë  kontributin  pensional  i  cili  është  rezultat  i  marrëveshjes së arritur me FONDI‐n dhe;  2. Çka është Fondi Pensional?        Ai gjithashtu ka mundësi që të shfrytëzoj periudhat  Fondi  Pensional  është  institucion  financiar  që  e  pushimit  në  pagesën  e  kontributeve  pensionale  grumbullon  mjetet  e  individëve  (në  formë  të  sipas planit pensional.             kontributeve pensionale), menaxhon me ato mjete duke    i investuar dhe në bazë të rregullave ligjore bën pagesën  e anuiteteve të pensionit.  6. Pse të kyçemi në FOND?  Qëllimi  përfundimtar  i  fondit  është  përfitimi  i  pensionit    suplementar nga ana atyre të cilët kyçen në të.    Sigurimi pensional suplementar është skemë pensionale    e  cila  parasheh  edhe  beneficione  financiare,  përveq  përfitimeve tjera për ata individë të cilët kyçen në të.   3. Sa  mund  të  paguaj  kontribut  pensional  unë  si    punëdhënës?  Individi,  si  person  fizik,  për  kontributet  pensionale  të    paguara  në  fond  përfiton  të  drejtën  për  zbritjen  nga   Lartësia  e  kontributit  pensional  që  punëdhënësi  tatimet  në  të  ardhurat  personale  ‐  kur  ai  paguan  paguan  për punëtorët  e  vet është  deri  në 10%  mbi  individualisht.  Ndërsa,  kur  punëdhënësi  paguan  pagën  bruto.  Plani  pensional  i  FONDI  lejon  pagesa  kontribute  pensionale  për  punëtorët  e  vet,  ato  i   edhe më të larta se 10% (mbi pagën bruto) mirëpo,  llogariten  si  shpenzime  të  ndërmarrjes  së  tij  duke  ia  për  shumën  që  e  kalon  këtë  përqindje  nuk  ka  zvogëluar kështu bazën për tatim në fitim.  lehtësime tatimore.       Lartësia e kontributit pensional (në rastet kur atë e  7. Si  mund  të  kyçet  punëdhënësi  në  plan  pensional  paguajnë  bashkarisht  punëdhënësi  dhe  punëtori),  dhe si punëtori?  është  deri  në  20%  të  pagës  bruto  (  10%      punëdhënësi dhe 10% punëtori).             Kyçja në plan pensional mund të bëhet në këto forma:     kolektive,    individuale dhe  4. Çka  ndodh  nëse  punëtori  e  ndërron  vendin  e   të kombinuar.  punës?  Punëdhënësi  kyçet  në  plan  nëpërmjet  kontratës    kolektive  të  arritur  me  FONDI‐n.  Në  kontratë  ai  pastaj   Nëse punëtori e ndërron vendin e punës atëherë ai  deklarohet për formën më të preferuar nga ana e tij.  dërgon kërkesë me shkrim në FONDI për mundësinë    e vazhdimit të pagesës së kontributeve në fond. Në      Të punësuarit mund të kyçen:  rastet  kur  punëdhënësi  i  tij  i  ri  nuk  ka  kontratë  më   nëpërmjet  kontratës  kolektive  ‐  punëdhënësit  FONDI‐n, atëherë ka dy mënyra të zgjedhjes:  paguajnë  tërësisht  kontributet  pensionale  në  emër    Punëdhënësi  i  ri  lidh  kontratë  me  FONDI‐n  dhe  të punëtorve të tyre;  paguan për të gjithë të punësuarit e vet dhe; 
 8. 8.  nëpërmjet  kontratës  kolektive  –  kontributet  pensionale  i  paguajnë  bashkë,  punëdhënësi  një  11. Çfarë  beneficione  kanë  punëtorët  nëse  ata  pjesë dhe punëtori tjetrën;  paguajnë individualisht?       nëpërmjet kontratës individuale – punëtori kyçet në  Edhe  atëherë  kur  punëtori  kyçet  vetë  (jashtë  kolektivit  plan  si  person  fizik  dhe  në  mënyrë  individuale  ku  punon)  përfiton  beneficione  të  shumta  që  FONDI  i  paguan kontributet pensionale nga paga e tij.  ofron. Ne po i cekim vetëm disa prej tyre:       hapja e llogarive individuale për secilin anëtar;  8. Çfarë ndodh me kontributet e paguara në FOND?           secili i siguruar do të trajtohet individualisht;  Punëdhënësi  paguan  kontributet  pensionale  për    punëtorët  e  tij  çdo  muaj,  dhe  atë  sipas  kontratës  të   mjetet  në  llogaritë  individuale  investohen  dhe  arritur me FONDI‐n. Kontributet e paguara në fond, sipas  përfitimet  nga  këto  investime  ju  takojnë  të  planit pensional, transferohen në llogaritë individuale të  siguruarve;  punëtorëve  të  hapura  pranë  FOND‐it  dhe  shëndrrohen    në  njësi  kontabiliteti.  Këto  mjete  pastaj  investohen  në   transparenca,  e  cila  përfshinë:  a)  çasje  24  orë  në  letra  me  vlerë  dhe  kështu  arrihet  në  fund  vlera  e  llogaritë  individuale  për  të  siguruarit  përmes  gjendjes në secilën llogari individuale.  internetit;  b)  informata  të  ndryshme  përmes  SMS    mesazheve; c) njoftim me shkrim një herë në vit për  Gjendja e mjeteve në llogarinë individuale është rezultat  secilin anëtar;  i  shumëzimit  të  numrit  të  njësisë  (të  fituar  me  rastin  e    konvertimit)  me  vlerën  e  njësisë  të  arritur  nga   në rast se i siguruari vdes gjatë periudhës së kursimit  investimet.  mjetet e grumbulluara në llogarinë e tij individuale i    merr  shfrytëzuesi  i  deklaruar  në  kontratë  ose  trashëgimtari brenda 30 ditësh;  9. Mënyrat e pagesës të kontributit pensional?       pasi të përmbush moshën e paraparë për pension (65  Kontributi  pensional  mund  të  paguhet  në  baza  mujore,  vjet)  i  siguruari  ka  mundësi  që  të  zgjedh  mënyrën  e  gjysmëvjetore  dhe  vjetore.  Po  ashtu,  ka  mundësi  të  përfitimit të pensionit.  paguhet si shumë e njëhershme (lump‐sum), në mes ose    në fund të periudhës së sigurimit.     12. Çka është llogaria individuale?    Punëdhënësi mund  të paguajë  kontributin  pensional  në  Llogaria  individuale  është  llogari  e  hapur  në  fond  për  dy mënyra:  secilin  pjesëmarrës.  Gjendja  e  mjeteve  në  llogarinë    individuale është pronë e secilit anëtar përkatës. Ai ose   nëpërmjet  xhirro‐llogarisë,  si  një  shumë  të  ajo zotëron me mjetet në llogarinë individuale. Lartësia  njëhershme (kur vetëm ai paguan kontributin) dhe  e mjeteve në llogaritë  individuale llogaritet një herë në    muaj dhe ajo rritet sipas përfitimeve që realizohen nga   nëpërmjet xhirro‐llogarisë, si dy shuma të ndara (kur  investimi  i  këtyre  mjeteve  në  tregjet  financiare  të  paguan ai dhe punëtori).       kapitalit.      10. Cilat  janë  beneficionet  nëse  paguaj  kontribute  13. Kush garanton për mjetet e paguara ‐ në çfarë  pensionale si punëdhënës?  mënyre arrihet siguria e këtyre mjeteve?      Kontributi maksimal i zbritshëm për tatime, nga kursimet  Siguria  e  mjeteve  të  grumbulluara  në  fond  pensional  në skemat pensionale suplementare të punësuarit, është  garantohet dhe arrihet si në vijim:  20% të pages bruto ( i ndarë nga 10% prej punëdhënësit    dhe 10% prej punëmarrësit).   Investimet  janë  të  rregulluara  me  Regullën  9  mbi  Punëdhënësit  i  pranohen  këto  kontribute  si  shpenzim  investimet e mjeteve të pensioneve, e miratuar nga  dhe  ia  zvogëlojnë  bazën  për  tatim  në  fitim;  kurse  të  Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (BQK). Kjo  punësuarit këto kontribute i zbriten nga paga bruto  para  rregull përcakton llojet e instrumenteve financaiare  se të llogaritet tatimi personal mbi pagen bruto.  ku mund të investohen këto mjete;     
 9. 9.  Do të ketë mbikëqyrje të rregullt të fondit nga ana e  anëtare  të  OECD‐së  (Organizata  për  Bashkëpunim  BQK‐së;  dhe Zhvillim Ekonomik).       Mjetet  e  fondit  dhe  investimi  i  tyre  do  të  mbikëqyret edhe nga ana e bankës kujdestare;  16. Çka  ndodh  nëse  kontributin  pensional  e    paguan  punëdhënësi  dhe  punëtori  i  tij  e  ndërron   Gjithashtu,  lidhur  me  administrimin  dhe  vendin e punës?   menaxhimin  e  mjeteve  të  fondit,  do  të  ketë    mbikëqyrje edhe nga ana e Administratës Tatimore  Sigurisht që në këtë rast punëdhënësi do ta ndërprente  të Republikës së Kosovës (ATK).  pagesën  e  kontributit  pensional  në  fond  për  punëtorin    në fjalë.    14. Pse  ti  besojmë  Fondit  Slloveno‐Kosovar  të  Mjetet  e  deritanishme  të  grumbulluara  në  llogarinë  Pensioneve?   individuale të punëtorit i takojnë atij dhe janë e drejtë e    tij.  Arsyet  pse  mund  të  mbështeteni  dhe  të  besoni  tek  ne    janë:  Punëtori  i  cili  e  ka  ndërruar  vendin  e  punës  duhet  të    dërgojë  kërkesë  me  shkrim  në  administratën  e  FONDI‐t   Themelues  kryesor  i  Fondit  Slloveno  –  Kosovar  të  për  mundësinë  e  vazhdimit  të  pagesës  së  kontributeve  Pensioneve  është  kompania  e  specializuar  nga  pensionale  në  fond  individualisht  apo  edhe  përmes  Sllovenia, Prva Group, e cila ka  një përvojë 7 vjeçare  punëdhënësit të ri.  në  administrimin  dhe  menaxhimin  e  fondeve    suplementare  pensionale.  Në  dy  vitet  e  fundit  kjo  kompani ka  filluar  zgjërimin e  veprimtarisë  së  saj në  17. Mosha e paraparë për  fillimin e kursimit?  rajonin  e  Evropës  jugore  dhe  asaj  juglindore  dhe  ka    arritur  të  kyç  në  skemat  e  saj  209.866  mijë  të  Në  fond  mund  të  kyçen  të  gjithë  personat  që  kanë  siguruar me rreth 170 mil. euro nën menaxhim. Në 4  mbushur moshën e paraparë për punësim në Kosovë, e  vitet e fundit Prva Group ka shënuar një sukses duke  cila  me  ligj  është  18  vjet.  Kurse  mosha  kur  i  siguruari  e rritur gjendjen e mjeteve në llogaritë individuale të  fiton të drejtën për pension është 65 vjet.   të siguruarve për 56%;        Metodologjia  e  funksionimit  të  FONDI‐t  do  të  jetë  e  18. A  pranohen  pagesat  e  njëhershme  të  njejtë  me  atë  që  praktikohet  në  Prva  Group  në  kontributit?  Slloveni;      Po.  Kontributet  pensionale  mund  të  paguhen  edhe  si   Mjetet  e  kontribuesve  pensional  në  fond  do  të  shumë  e  njëhershme  (lump  sum)  në  fillim,  në  mes  apo  administrohen dhe menaxhohen ndaras nga mjetet e  edhe në fund të periudhës së kursimit.  kompanisë;      Këtu  aplikohen  disa  rregulla  të  veqanta:  shpenzimet   Menaxhimi,  administrimi  dhe  investimi  i  mjeteve  të  hyrëse  (entrance  fee)  llogariten  2%  për  shumat  e  fondit  do  të  mbikëqyren  nga  Banka  Qendrore  e  paguara deri në €5,000, kurse për shumat më të larta se  Republikës së Kosovës (BQK).   €5,000 shpenzimet hyrëse do të jenë 1% mbi shumën e     njëhershme të paguar.     15. Ku do të investohen mjetet e fondit pensional?    19. Çka  ndodh  me  përfitimet  (interesin)  nga  Në  pajtim  me Rregullën  9 (mbi  investimet  e  mjeteve  të  investimi i mjeteve të fondit?  fondeve    pensionale),  FONDI  mjetet  e  fondit  do  ti    investojë në:  FONDI  do  të  menaxhojë  me  mjetet  e  grumbulluara  në    llogaritë  individuale  dhe  të  ardhurat  e  realizuara  nga   deri 10% të mjeteve në depozitët bankar në Tregun  investimi i këtyre mjeteve do ti derdhë proporcionalisht  kosovar dhe atë kryesisht në bankat ku themeluesit  në  llogaritë  individuale  të  anëtarëve  të  fondit.  Të  janë të huaj   siguruarve  u  takon  100%  e  fitimit  të  realizuar  nga    investimet  dhe  në  fund  të  çdo  muaji  u  derdhet  në   pjesa më e madhe e tyre (90%) në letrat me vlerë të  llogaritë individuale.  emetuara nga kompanitë më të fuqishme në vendet 
 10. 10. shkaktuara  dhe  për  çdo  dështim  në  kryerjen  e  punës,  20. Provizionet që FONDI i llogarit?  moskujdesin  apo  kryerjen  e  gabuar  të  detyrave  të  tij    fiduciare  që  lidhen  me  administrimin  e  pensioneve  Provizionet që i llogarit FONDI për shpenzimet e saj janë:  përkatëse.       Shpenzimet  e  administrimit  me  llogaritë  individuale  Mjetet  e  kontribuuesve  pensional  të  grumbulluara  në  (Entrance  Fee)  që  do  të  jetë  3%  e  kontributit  mujor  fond do të administrohen dhe menaxhohen veçmas nga  të paguar në fond.   mjetet  e  kompanisë,  kështu  që  në  rast  falimentimi  të    FONDI‐t  administrimi  me  llogaritë  individuale  do  të   Shpenzimet  e  menaxhimit  me  mjetet  e  fondit  mbikëqyret nga ana e organit rregullativ BQK‐ja  (Management Fee) që do të jetë 1,5% prej mesatares    së  vlerës  së  pastër  vjetore  të  mjeteve  të  grumbulluara në fond.     23. Format e pensioneve që FONDI i paguan?     Shpenzimet e daljes (Exit Fee) që do të jetë 1% në vit  Fondi paguan këto lloje të pensioneve:  nga  shuma  e  mjeteve  të  grumbulluara  në  llogarinë   Pension pleqërie. Me këtë rast përfituesi i pensionit  individuale. Këtë provizion FONDI fillon ta aplikojë në  merr pension në këste mujore deri sa të jetë gjallë. momentin kur fillon të paguaj pension për anëtarët e      saj.   Pension  pleqërie  me  kyçjen  e  bashkëshortit/es.  Në    këtë  rast  pensionin  e  përfiton  i  siguruari  deri  në  Në rast se i siguruari vdes, shpenzimet dalëse do të jenë  përfundim  të  jetës  dhe  vazhdon  ta  përfitojë  edhe  gjithashtu 1%.   bashkëshorti/ja i gjallë deri në vdekjen e tij/saj.       Pension  i  programuar  (rentë  financiare),  ku  i  21. Kush e mbikëqyr punën e FONDI‐t?  siguruari  e  zgjedh  periudhën  kohore  të  caktuar  për    përfitimin e pensionit.  Institucionet të cilat do të mbikëqyrin punën tonë do të    jenë:   Banka  Qendrore  e  Republikës  së  Kosovës.  Ky  institucion rregullativ do të mbikëqyrë në përgjithësi  24. A ekziston mundësia e transferimit të mjeteve  në tjetër fond ?  punën tonë – administrimin me llogaritë individuale,    menaxhimin  me  mjetet,  investimin  e  mjeteve  të  Po. Mjetet e grumbulluara në llogarinë individuale mund  fondit, të ardhurat dhe shpenzimet e kompanisë, etj.  të  transferohen  në  tjetër  fond  pas  përmbushjes  së  disa    kushteve të parapara me plan. Këto kushte janë:   Administrata  Tatimore  e  Republikës  së  Kosovës    (ATK),  mbikëqyrë  poashtu  të  ardhurat  dhe   numri  i  pagesave  në  formë  të  kontributeve  shpenzimet si dhe zbatimin e ligjit tatimor.  pensionale  në  llogarinë  individuale  duhet  të  jenë    minimumi 120 këste mujore;   Bordi  mbikëqyrës  i  FONDI‐t  i  përbërë  nga   i  siguruari  duhet  të  sjell  kërkesë  me  shkrim  se  ai  themeluesit.  dëshiron të transferoj mjetet e tij në tjetër fond;     shpenzimet për transferimin e mjeteve në tjetër fond   Auditori  i  jashtëm,  një  kompani  e  specializuar,  do  të  jenë  2%  mbi  shumën  e  mjeteve  të  kompani kjo e cila zgjidhet ne baza vjetore.   grumbulluara në llogarinë individuale.         22. Çka  ndodh  me  mjetet  e  fondit  nëse  FONDI  25. Çka  ndodh  nëse  i  siguruari  vdes  gjatë  falimenton?  periudhës së kursimit?      Duke pasur parasysh Regulloren e UNMIK‐ut nr. 2005/20  Në  rast  se  i  siguruari  vdes  gjatë  periudhës  së  kursimit,  mbi pensionet në Kosovë, i siguruari mund ti transferojë  vlera  e  akumuluar  ne  llogarinë  e  tij    i  takon  të  drejtat  e  tij  të  fituara  në  çdo  rast  të  humbjes  së  trashëgimtarit  të  cilin  e  cakton  i  siguruari  në  kontratën  licencës,  likuidimit  ose  bankrotimit  të  FONDI‐t.  Nëse  individuale  që  e  ka  nënshkruar  me  FONDI‐n.  Në  rast  se  FONDI‐t  i  anulohet  licenca  nga  ana  e  BQK‐se,  atëherë  trashëgimtari/shfrytëzuesi  nuk  është  caktuar  me  BQK‐ja  do  të  vazhdojë  mbikëqyrjen  e  likuidimit  të  kontratë,  atëherë  ato  mjete  i  takojnë  personit  që  e  pensionit  suplementar  individual  në  përputhje  me  parasheh Ligji 2004/26 mbi trashëgiminë në Kosovë.  procedurat përkatëse. Çdo anëtar I organit qeverisës në  fond  është  përgjegjës  para  pjesëmarrësve  për  dëmet  e 
 11. 11. Përfitimi nga investimet (në vit) 7% Llojet e Pensioneve Shuma e pagesës gjatë Mjetet e Nr. i Pension Pension Pension i Pension i Pension i Pension i Mosha e Kontributi periudhës së kursimit X grumbulluara në viteve të pleqërie pleqërie programuar 5 programuar 10 programuar programuar kyçjes pensional vite * kontributi pensional * llogarinë kursimit (Femër) (Mashkull) vite (F/M) vite (F/M) 15 vite (F/M) 20 vite (F/M) 12 muaj = shuma individuale 25 20 € 40 40 x 20 x 12 = 9.600 33,776.17 € 205.74 € 258.61 € 949.91 € 554.53 € 427.63 € 367.64 € 30 20 € 35 35 x 20 x 12 = 8.400 24,655.91 € 150.19 € 188.78 € 657.76 € 383.99 € 296.11 € 254.57 € 35 20 € 30 30 x 20 x 12 = 7.200 17,724.07 € 107.96 € 135.71 € 449.47 € 262.39 € 202.34 € 173.96 € 40 20 € 25 25 x 20 x 12 = 6.000 12,455.53 € 75.87 € 95.37 € 300.95 € 175.69 € 135.48 € 116.48 € 45 20 € 20 20 x 20 x 12 = 4.800 8,451.17 € 51.48 € 64.71 € 195.07 € 113.87 € 87.81 € 75.50 € 50 20 € 15 15 x 20 x 12 = 3.600 5,407.66 € 32.94 € 41.40 € 119.57 € 69.80 € 53.83 € 46.28 € 55 20 € 10 10 x 20 x 12 = 2.400 3,094.45 € 18.85 € 23.69 € 65.74 € 38.38 € 29.60 € 25.44 € 60 20 € 5 5 x 20 x 12 = 1.200 1,336.29 € 8.14 € 10.23 € 27.36 € 15.97 € 12.32 € 10.59 € Përfitimi nga investimet (në vit) 7% Llojet e Pensioneve Shuma e pagesës gjatë Mjetet e Nr. i Pension Pension Pension i Pension i Pension i Pension i Mosha K t ib ti M h e Kontributi grumbulluara në b ll ë viteve të periudhës së kursimit X pleqërie pleqërie programuar 5 programuar 10 programuar programuar kyçjes pensional vite * kontributi pensional * 12 llogarinë kursimit muaj = shuma (Femër) (Mashkull) vite (F/M) vite (F/M) 15 vite (F/M) 20 vite (F/M) individuale 25 30 € 40 40 x 30 x 12 = 14.400 50,664.25 € 308.62 € 387.92 € 1,424.87 € 831.80 € 641.45 € 551.47 € 30 30 € 35 35 x 30 x 12 = 12.600 36,983.87 € 225.28 € 283.17 € 986.64 € 575.98 € 444.17 € 381.86 € 35 30 € 30 30 x 30 x 12 = 10.800 26,586.11 € 161.95 € 203.56 € 674.20 € 393.58 € 303.51 € 260.94 € 40 30 € 25 25 x 30 x 12 = 9.000 18,683.29 € 113.81 € 143.05 € 451.43 € 263.53 € 203.22 € 174.72 € 45 30 € 20 20 x 30 x 12 = 7.200 12,676.73 € 77.22 € 97.06 € 292.60 € 170.81 € 131.72 € 113.24 € 50 30 € 15 15 x 30 x 12 = 5.400 8,111.50 € 49.41 € 62.11 € 179.35 € 104.70 € 80.74 € 69.42 € 55 30 € 10 10 x 30 x 12 = 3.600 4,641.67 € 28.27 € 35.54 € 98.61 € 57.57 € 44.39 € 38.17 € 60 30 € 5 5 x 30 x 12 = 1.800 2,004.43 € 12.21 € 15.35 € 41.05 € 23.96 € 18.48 € 15.89 € Përfitimi nga investimet (në vit) 7% Llojet e Pensioneve Shuma e pagesës gjatë Mjetet e Nr. i Pension Pension Pension i Pension i Pension i Pension i Mosha e Kontributi grumbulluara në viteve të periudhës së kursimit X pleqërie pleqërie programuar 5 programuar 10 programuar programuar kyçjes pensional vite * kontributi pensional * 12 llogarinë kursimit muaj = shuma (Femër) (Mashkull) vite (F/M) vite (F/M) 15 vite (F/M) 20 vite (F/M) individuale 25 50 € 40 40 x 50 x 12 = 24.000 84,440.42 € 514.36 € 646.53 € 2,374.78 € 1,386.34 € 1,069.08 € 919.11 € 30 50 € 35 35 x 50 x 12 = 21.000 61,639.79 € 375.47 € 471.96 € 1,644.41 € 959.97 € 740.28 € 636.43 € 35 50 € 30 30 x 50 x 12 = 18.000 44,310.18 € 269.91 € 339.27 € 1,123.67 € 655.97 € 505.85 € 434.89 € 40 50 € 25 25 x 50 x 12 = 15.000 31,138.82 € 189.68 € 238.42 € 752.38 € 439.22 € 338.71 € 291.19 € 45 50 € 20 20 x 50 x 12 = 12.000 21,127.93 € 128.70 € 161.77 € 487.67 € 284.69 € 219.54 € 188.74 € 50 50 € 15 15 x 50 x 12 = 9.000 13,519.16 € 82.35 € 103.51 € 298.92 € 174.50 € 134.57 € 115.69 € 55 50 € 10 10 x 50 x 12 = 6.000 7,736.12 € 47.12 € 59.23 € 164.35 € 95.95 € 73.99 € 63.61 € 60 50 € 5 5 x 50 x 12 = 3.000 3,340.72 € 20.35 € 25.58 € 68.41 € 39.94 € 30.80 € 26.48 €
 12. 12. Përfitimi nga investimet (në vit) 7% Llojet e Pensioneve Shuma e pagesës gjatë Mjetet e Nr. i Pension Pension Pension i Pension i Pension i Pension i Mosha e Kontributi grumbulluara në viteve të periudhës së kursimit X pleqërie pleqërie programuar 5 programuar 10 programuar programuar kyçjes pensional vite * kontributi pensional * 12 llogarinë kursimit muaj = shuma (Femër) (Mashkull) vite (F/M) vite (F/M) 15 vite (F/M) 20 vite (F/M) individuale 25 70 € 40 40 x 70 x 12 = 33.600 118,216.59 € 720.10 € 905.15 € 3,324.69 € 1,940.87 € 1,496.71 € 1,286.75 € 30 70 € 35 35 x 70 x 12 = 29.400 86,295.70 € 525.66 € 660.74 € 2,302.17 € 1,343.95 € 1,036.39 € 891.01 € 35 70 € 30 30 x 70 x 12 = 25.200 62,034.25 € 377.88 € 474.98 € 1,573.13 € 918.36 € 708.19 € 608.85 € 40 70 € 25 25 x 70 x 12 = 21.000 43,594.34 € 265.55 € 333.79 € 1,053.34 € 614.91 € 474.19 € 407.67 € 45 70 € 20 20 x 70 x 12 = 16.800 29,579.10 € 180.18 € 226.48 € 682.73 € 398.56 € 307.35 € 264.24 € 50 70 € 15 15 x 70 x 12 = 12.600 18,926.82 € 115.29 € 144.92 € 418.49 € 244.31 € 188.40 € 161.97 € 55 70 € 10 10 x 70 x 12 = 8.400 10,830.56 € 65.97 € 82.93 € 230.10 € 134.32 € 103.58 € 89.05 € 60 70 € 5 5 x 70 x 12 = 4.200 4,677.01 € 28.49 € 35.81 € 95.77 € 55.91 € 43.11 € 37.07 € Përfitimi nga investimet (në vit) 7% Llojet e Pensioneve Shuma e pagesës gjatë Mjetet e Nr. i Pension Pension Pension i Pension i Pension i Pension i Mosha e Kontributi grumbulluara në viteve të periudhës së kursimit X pleqërie pleqërie programuar 5 programuar 10 programuar programuar kyçjes pensional vite * kontributi pensional * 12 llogarinë kursimit muaj = shuma (Femër) (Mashkull) vite (F/M) vite (F/M) 15 vite (F/M) 20 vite (F/M) individuale 25 100 € 40 40 x 100 x 12 = 48.000 168,880.84 € 1,028.72 € 1,293.07 € 4,749.55 € 2,772.67 € 2,138.15 € 1,838.22 € 30 100 € 35 35 x 100 x 12 = 42.000 123,279.57 € 750.95 € 943.91 € 3,288.82 € 1,919.93 € 1,480.56 € 1,272.87 € 35 100 € 30 30 x 100 x 12 = 36.000 88,620.35 € 539.82 € 678.54 € 2,247.33 € 1,311.94 € 1,011.70 € 869.78 € 40 100 € 25 25 x 100 x 12 = 30.000 62,277.63 € 379.36 € 476.84 € 1,504.77 € 878.45 € 677.42 € 582.39 € 45 100 € 20 20 x 100 x 12 = 24.000 42,255.86 € 257.40 € 323.54 € 975.33 € 569.37 € 439.07 € 377.48 € 50 100 € 15 15 x 100 x 12 = 18.000 27,038.32 € 164.70 € 207.02 € 597.85 € 349.01 € 269.14 € 231.39 € 55 100 € 10 10 x 100 x 12 = 12.000 15,472.24 € 94.25 € 118.47 € 328.71 € 191.89 € 147.98 € 127.22 € 60 100 € 5 5 x 100 x 12 = 6.000 6,681.44 € 40.70 € 51.16 € 136.82 € 79.87 € 61.59 € 52.95 € Përfitimi nga investimet (në vit) 7% Llojet e Pensioneve Shuma e pagesës gjatë Mjetet e Nr. i Pension Pension Pension i Pension i Pension i Pension i Mosha e Kontributi grumbulluara në viteve të periudhës së kursimit X pleqërie pleqërie programuar 5 programuar 10 programuar programuar kyçjes pensional vite * kontributi pensional * 12 llogarinë kursimit muaj = shuma (Femër) (Mashkull) vite (F/M) vite (F/M) 15 vite (F/M) 20 vite (F/M) individuale 25 150 € 40 40 x 150 x 12 = 72.000 253,321.26 € 1,543.08 € 1,939.60 € 7,124.33 € 4,159.01 € 3,207.23 € 2,757.33 € 30 150 € 35 35 x 150 x 12 = 63.000 184,919.36 € 1,126.42 € 1,415.87 € 4,933.22 € 2,879.90 € 2,220.84 € 1,909.30 € 35 150 € 30 30 x 150 x 12 = 54.000 132,930.53 € 809.73 € 1,017.81 € 3,371.00 € 1,967.91 € 1,517.55 € 1,304.68 € 40 150 € 25 25 x 150 x 12 = 45.000 93,416.45 € 569.04 € 715.26 € 2,257.15 € 1,317.67 € 1,016.12 € 873.58 € 45 150 € 20 20 x 150 x 12 = 36.000 63,383.79 € 386.10 € 485.31 € 1,463.00 € 854.06 € 658.61 € 566.22 € 50 150 € 15 15 x 150 x 12 = 27.000 40,557.48 € 247.05 € 310.54 € 896.77 € 523.51 € 403.71 € 347.08 € 55 150 € 10 10 x 150 x 12 = 18.000 23,208.35 € 141.37 € 177.70 € 493.06 € 287.84 € 221.97 € 190.83 € 60 150 € 5 5 x 150 x 12 = 9.000 10,022.16 € 61.05 € 76.74 € 205.23 € 119.81 € 92.39 € 79.43 € Përfitimi nga investimet (në vit) 7% Llojet e Pensioneve Shuma e pagesës gjatë Mjetet e Nr. i Pension Pension Pension i Pension i Pension i Pension i Mosha e Kontributi grumbulluara në viteve të periudhës së kursimit X pleqërie pleqërie programuar 5 programuar 10 programuar programuar kyçjes pensional vite * kontributi pensional * 12 llogarinë kursimit muaj = shuma (Femër) (Mashkull) vite (F/M) vite (F/M) 15 vite (F/M) 20 vite (F/M) individuale 25 200 € 40 40 x 200 x 12 = 96.000 337,761.68 € 2,057.44 € 2,586.14 € 9,499.10 € 5,545.35 € 4,276.30 € 3,676.43 € 30 200 € 35 35 x 200 x 12 = 84.000 246,559.15 € 1,501.89 € 1,887.83 € 6,577.63 € 3,839.86 € 2,961.12 € 2,545.74 € 35 200 € 30 30 x 200 x 12 = 72.000 177,240.71 € 1,079.64 € 1,357.08 € 4,494.66 € 2,623.88 € 2,023.41 € 1,739.57 € 40 200 € 25 25 x 200 x 12 = 60.000 124,555.26 € 758.72 € 953.68 € 3,009.54 € 1,756.86 € 1,354.83 € 1,164.78 € 45 200 € 20 20 x 200 x 12 = 48.000 84,511.71 € 514.79 € 647.08 € 1,950.66 € 1,138.75 € 878.15 € 754.96 € 50 200 € 15 15 x 200 x 12 = 36.000 54,076.64 € 329.40 € 414.05 € 1,195.70 € 698.02 € 538.28 € 462.77 € 55 200 € 10 10 x 200 x 12 = 24.000 30,944.47 € 188.50 € 236.93 € 657.42 € 383.79 € 295.96 € 254.44 € 60 200 € 5 5 x 200 x 12 = 12.000 13,362.88 € 81.40 € 102.32 € 273.63 € 159.74 € 123.18 € 105.90 €
 13. 13.  

×