Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Plagiat habilitacji przed majestatem Centralnej Komisji

2,080 views

Published on

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów głosuje nad obroną habilitacji, która nigdy nie została nadana.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Plagiat habilitacji przed majestatem Centralnej Komisji

  1. 1. Protokół nr CK-SVI/2018/11/9 posiedzenia Sekcji Nauk Technicznych w dniu 9 listopada 2018 roku Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, Pałac Kultury i Nauki, 00-901 Warszawa 1 11/ dr hab.Mariusz CYGNAR – wyjaśnienie zarzutów odnośnie uzyskania stopnia dr habilitowanego W powyższej sprawie wpłynęło pismo do Biura CK w dniu 19 marca 2018r. z delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Krakowie informujące o możliwych nieprawidłowościach w trakcie postępowania o uzyskanie stopnia naukowego dr hab. przez Pana Mariusza Cygnara. (Załącznik nr 8-pismo CBA) Sprawa została skierowana do SNT, która wskazała rzeczoznawcę - prof. W. Kollka w celu wyjaśnienia w/w zarzutów. Opiniodawca poinformował sekcję, iż w pracy habilitacyjnej M. Cygnara znalazły się wyniki badań, ”zawarte w pracy doktorskiej Marcina Nogi oraz wyniki badań zawarte w trzech publikacjach (str. 1 opinii ) w których M. Cygnar nie był współautorem”. Trzy wspomniane prace to artykuły współautorstwa dra M. Nogi, w których przedstawiał wyniki badań z własnej pracy doktorskiej, z poszerzoną interpretacją obserwowanych zjawisk. Doktorat M. Nogi i pozostałe 3 wskazane publikacje znalazły się w spisie publikacji cytowanych w pracy habilitacyjnej M. Cygnara. Cytowania zostały podane z naruszeniem zasad edytowania rozpraw naukowych i znajdują się na początku pracy habilitacyjnej. Może to prowadzić do wrażenia, że autor habilitacji, nie powołując się na poszczególne publikacje źródłowe w odpowiednich miejscach rozprawy, korzysta z dorobku naukowego innych autorów, co jednak nie miało miejsca. Autor opinii wskazuje, iż brak pełnej i bogatej analizy stanu literatury oraz wskazanie jasno celów i zamierzeń pracy habilitacyjnej prowadzi do podejrzeń o nieuprawnione korzystanie z dorobku innych autorów. W pracy habilitacyjnej M. Cygnar analizę stanu wiedzy ograniczył do wprowadzenia zawierającego zaledwie 3 strony. Rzeczoznawca uważa, iż nie można postawić wniosku o bezpośrednie wykorzystanie wskazanych wcześniej publikacji. Obie poddane porównaniu rozprawy: praca doktorska M. Nogi oraz rozprawa habilitacyjna M. Cygnara dotyczą silników spalinowych zasilanych w dwojaki sposób. W podsumowaniu autor opinii uważa, iż szczegółowa analiza treści pracy habilitacyjnej M. Cygnara oraz pracy doktorskiej M. Nogi jak i wskazanych publikacji pozwala na stwierdzenie, iż zakres obu prac dotyczy bardzo bliskich zagadnień naukowych i obie wnoszą wartości naukowe w rozwój nowoczesnych silników spalinowych, jednak autor pracy habilitacyjnej M. Cygnar powinien znacznie rozwinąć wprowadzenie – ustalenie precyzyjne obszarów i celów pracy. A przyjęcie koncepcji powołania się na literaturę na początku rozdziału to zbyt duże uproszczenie, które może prowadzić do niejasności i zarzutów odnośnie korzystania z cudzego dorobku, które w rozpatrywanym przypadku nie są uzasadnione.
  2. 2. Protokół nr CK-SVI/2018/11/9 posiedzenia Sekcji Nauk Technicznych w dniu 9 listopada 2018 roku Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, Pałac Kultury i Nauki, 00-901 Warszawa 2 Głos w dyskusji zabrał prof. J. Gawlik informując sekcję, iż pierwotnie postępowanie toczące się w Politechnice Krakowskiej zostało umorzone przez kandydata wskutek wystąpienia podejrzeń, iż część wyników mogło zostać w sposób nieuprawniony zapożyczonych. Następnie ta sama rozprawa została przedstawiona w postępowaniu wszczętym po 1,5 roku w Politechnice Rzeszowskiej. Prof. S. Berczyński zaproponował, iż sekcja nie powinna podejmować decyzji w tej sprawie, gdyż nie może stwierdzić, że podnoszone zarzuty są zasadne i ograniczyć się tylko do przyjęcia stanowiska autora opinii. Prof. Demenko zapytał czy Pan M. Noga powołuje się na prace M. Cygnara. Rzeczoznawca stwierdził, że M.Cygnar jest cytowany przez innych autorów ale nie jest w stanie prześledzić publikacji po 2014r. Dodał, iż prace M. Nogi oraz prof. B. Sendyki są z pewnością cytowane. Prof. J. Bałdyga zapytał czy recenzenci odnieśli się do tych zarzutów, czy rzeczoznawca podjął próbę skontaktowania się w tej sprawie. W odpowiedzi prof. W. Kollek stwierdził, iż nie kontaktował się w tej sprawie. Podkreślił jednak, iż podtrzymuje swoją opinię w sprawie i nie stawia wniosku o podjęcie działań, które zmierzałyby do np. cofnięcia awansu naukowego dr hab. M. Cygnara. Sekcja po wysłuchaniu opinii i po przeprowadzonej dyskusji uznała, że jest wystarczająco poinformowana w sprawie i przystąpiła do głosowania. Z ogólnej liczby 36 członków Sekcji VI, w posiedzeniu uczestniczyło członków 30, a w głosowaniu udział wzięło 30 jej członków. Wynik głosowania tajnego Sekcji VI w dniu 10.11.2017 r. : TAK-3/NIE-27/W-0. W wyniku tego głosowania Sekcja Nauk Technicznych poparła wniosek o oddalenie zarzutów stawianych dr hab. Mariuszowi Cygnarowi. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Komentarz [Ł1]: Czyli CK była bardzo dobrze poinformowana o problemach pana Cygnara w Krakowie Komentarz [Ł2]: Z materiałów dostępnych online wiemy, że pan Cygnar już w 6 miesięcy po aferze krakowskiej ubiegał się o habilitację w Rzeszowie Komentarz [Ł3]: Głos rozsądku w sprawie Komentarz [Ł4]: Każdy może wysnuć wniosek jaki uważa za stosowny!!!! Komentarz [Ł5]: Data się nie zgadza. Komentarz [Ł6]: Inne wyniki głosowania zapisano w dokumencie z dnia 26 listopada 2018 r. o odmowie wznowienia postępowania habilitacyjnego C. Cygnara

×