สถิติท่องเที่ยวระหว่างประเทศเดือนกุมภาปี 56

1,756 views

Published on

สรุปสถิติท่องเที่ยวระหว่างประเทศเดือนกุมภาปี 56

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

สถิติท่องเที่ยวระหว่างประเทศเดือนกุมภาปี 56

 1. 1. -1-กรมการทองเที่ยวกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาบทสรุปสําหรับผูบริหารเดือนกุมภาพันธป2556มีนักทองเที่ยวชาวตางชาติจํานวน2,328,297คนเพิ่มขึ้น474,561คนหรือคิดเปนรอยละ25.60จากชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมาโดยภูมิภาคที่มีอัตราการขยายตัวสูงสุด คือ เอเชียตะวันออก (+43.45%) อเมริกา (+11.92%) ยุโรป (+10.87%) โอเชียเนีย(+10.01%) เอเชียใต (+4.79%) ตามลําดับ สําหรับภูมิภาคที่นักทองเที่ยวหดตัว ไดแก แอฟริกา(-22.88%)และตะวันออกกลาง(-3.65%)ตามลําดับจากขอมูลดังกลาว แสดงใหเห็นถึงการเติบโตของนักทองเที่ยวชาวตางชาติของไทยในเดือนกุมภาพันธ 2556 ที่มีจํานวนสูงกวา 2 ลานคนตอเนื่องเปนเดือนที่ 4 นับจากเดือนพฤศจิกายน 2555 จากการขยายตัวของนักทองเที่ยวในหลายภูมิภาค โดยเฉพาะนักทองเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่ขยายตัวสูงจากการเดินทางมาทองเที่ยวในชวงเทศกาลตรุษจีนของนักทองเที่ยวชาวจีน(จีนฮองกงไตหวัน)โดยเฉพาะนักทองเที่ยวจากประเทศจีนที่ขยายตัวสูงถึง 162.75%สําหรับตลาดที่มีจํานวนนักทองเที่ยวมากที่สุด10อันดับแรกประกอบดวยจีนมาเลเซียรัสเซีย ญี่ปุน เกาหลี เยอรมนี สหราชอาณาจักรอินเดีย อเมริกา และออสเตรเลียตามลําดับหมายเหตุ: สามารถ Download เอกสารฉบับนี้ไดจาก www. tourism.go.th(วาที่รอยตรี อานุภาพ เกษรสุวรรณ)รองอธิบดีกรมการทองเที่ยวรักษาราชการแทน อธิบดีกรมการทองเที่ยว5 มีนาคม 2556
 2. 2. -2-กรมการทองเที่ยวกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาตารางที่ 1จํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ป 2551 – 2556 (มกราคม – กุมภาพันธ)เดือน 2552 2553 2554 2555 2556p %56/55*มกราคม 1,269,978 1,605,505 1,805,947 1,992,158 2,241,184 +12.50กุมภาพันธ 1,138,220 1,614,844 1,802,476 1,853,736 2,328,297 +25.60มีนาคม 1,237,132 1,439,401 1,702,233 1,895,560 - -เมษายน 1,085,293 1,108,209 1,552,337 1,686,268 - -พฤษภาคม 923,918 826,610 1,407,407 1,546,888 - -มิถุนายน 954,772 964,959 1,484,708 1,644,733 - -กรกฎาคม 1,094,658 1,275,766 1,719,538 1,815,714 - -สิงหาคม 1,149,288 1,270,883 1,726,559 1,926,929 - -กันยายน 1,040,538 1,214,810 1,486,333 1,611,754 - -ตุลาคม 1,209,473 1,316,806 1,422,210 1,801,148 - -พฤศจิกายน 1,361,574 1,478,856 1,291,548 2,143,550 - -ธันวาคม 1,684,997 1,819,751 1,829,174 2,384,627p - -รวม 14,149,841 15,936,400 19,230,470 22,303,065 4,569,481 +18.81ที่มา : สํานักงานตรวจคนเขาเมือง และกรมการทองเที่ยวหมายเหตุ :Pขอมูลเดือนธันวาคม ป 2555 และเดือนมกราคม – กุมภาพันธ ป 2556 เปนขอมูลเบื้องตน เนื่องจากขอมูลดังกลาว จะตองผานกระบวนการตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้ง ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางเล็กนอย* อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา
 3. 3. -3-กรมการทองเที่ยวกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาตารางที่2จํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขาไทยรวมทุกดาน เดือนกุมภาพันธ2556 จําแนกตามสัญชาติCountry of 2013 2012 Δ(%)Nationality Number % Share Number % Share 13/12East Asia 1,272,087 54.64 886,755 47.84 +43.45ASEAN 508,942 21.86 454,180 24.50 +12.06Brunei 944 0.04 592 0.03 +59.46Cambodia 26,452 1.14 28,884 1.56 -8.42Indonesia 38,031 1.63 32,840 1.77 +15.81Laos 58,112 2.50 74,519 4.02 -22.02Malaysia 240,318 10.32 187,338 10.11 +28.28Myanmar 10,089 0.43 9,260 0.50 +8.95Philippines 20,482 0.88 21,176 1.14 -3.28Singapore 67,652 2.91 53,624 2.89 +26.16Vietnam 46,862 2.01 45,947 2.48 +1.99China 417,099 17.91 158,742 8.56 +162.75Hong Kong 46,820 2.01 22,647 1.22 +106.74Japan 136,989 5.88 116,915 6.31 +17.17Korea 115,143 4.95 102,945 5.55 +11.85Taiwan 41,870 1.80 28,023 1.51 +49.41Others 5,224 0.22 3,303 0.18 +58.16Europe 724,548 31.12 653,486 35.25 +10.87Austria 13,643 0.59 12,927 0.70 +5.54Belgium 9,173 0.39 8,537 0.46 +7.45Denmark 26,933 1.16 27,774 1.50 -3.03Finland 29,358 1.26 28,104 1.52 +4.46France 66,259 2.85 70,756 3.82 -6.36Germany 83,273 3.58 73,393 3.96 +13.46Ireland 4,078 0.18 4,392 0.24 -7.15Italy 21,196 0.91 21,664 1.17 -2.16Netherlands 17,798 0.76 17,761 0.96 +0.21Norway 21,436 0.92 21,492 1.16 -0.26Russia 193,195 8.30 146,440 7.90 +31.93Spain 6,828 0.29 7,068 0.38 -3.40Sweden 71,319 3.06 62,910 3.39 +13.37Switzerland 21,549 0.93 20,881 1.13 +3.20United Kingdom 78,260 3.36 78,265 4.22 -0.01East Europe 47,150 2.03 39,015 2.10 +20.85Others 13,100 0.56 12,107 0.65 +8.20The Americas 106,381 4.57 95,052 5.13 +11.92Argentina 2,645 0.11 2,281 0.12 +15.96Brazil 3,201 0.14 2,595 0.14 +23.35Canada 23,394 1.00 21,441 1.16 +9.11USA 72,472 3.11 64,964 3.50 +11.56Others 4,669 0.20 3,771 0.20 +23.81South Asia 92,589 3.98 88,354 4.77 +4.79Bangladesh 5,128 0.22 4,915 0.27 +4.33India 74,092 3.18 68,675 3.70 +7.89Nepal 1,701 0.07 1,838 0.10 -7.45Pakistan 4,778 0.21 5,381 0.29 -11.21Sri Lanka 4,953 0.21 5,225 0.28 -5.21Others 1,937 0.08 2,320 0.13 -16.51Oceania 79,740 3.42 72,482 3.91 +10.01Australia 71,944 3.09 65,461 3.53 +9.90New Zealand 7,631 0.33 6,788 0.37 +12.42Others 165 0.01 233 0.01 -29.18Middle East 42,713 1.83 44,330 2.39 -3.65Egypt 1,368 0.06 1,514 0.08 -9.64Israel 12,527 0.54 13,281 0.72 -5.68Kuwait 6,040 0.26 4,721 0.25 +27.94Saudi Arabia 980 0.04 624 0.03 +57.05U.A.E. 5,084 0.22 5,108 0.28 -0.47Others 16,714 0.72 19,082 1.03 -12.41Africa 10,239 0.44 13,277 0.72 -22.88South Africa 4,765 0.20 4,042 0.22 +17.89Others 5,474 0.24 9,235 0.50 -40.73Grand Total 2,328,297 100.00 1,853,736 100.00 +25.60
 4. 4. -4-กรมการทองเที่ยวกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาตารางที่3จํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขาไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง เดือนกุมภาพันธ2556จําแนกตามสัญชาติCountry of 2013 2012 Δ(%)Nationality Number % Share Number % Share 13/12*East Asia 788,408 52.11 497,469 41.92 +58.48ASEAN 177,446 11.73 145,955 12.30 +21.58Brunei 786 0.05 483 0.04 +62.73Cambodia 5,081 0.34 4,133 0.35 +22.94Indonesia 25,290 1.67 21,412 1.80 +18.11Laos 2,345 0.16 1,876 0.16 +25.00Malaysia 43,780 2.89 36,838 3.10 +18.84Myanmar 9,642 0.64 8,877 0.75 +8.62Philippines 16,114 1.07 15,042 1.27 +7.13Singapore 44,726 2.96 35,863 3.02 +24.71Vietnam 29,682 1.96 21,431 1.81 +38.50China 319,795 21.14 125,767 10.60 +154.28Hong Kong 43,225 2.86 19,178 1.62 +125.39Japan 128,332 8.48 107,609 9.07 +19.26Korea 76,710 5.07 70,456 5.94 +8.88Taiwan 38,419 2.54 25,625 2.16 +49.93Others 4,481 0.30 2,879 0.24 +55.64Europe 462,228 30.55 434,910 36.64 +6.28Austria 11,047 0.73 10,820 0.91 +2.10Belgium 6,873 0.45 6,624 0.56 +3.76Denmark 15,928 1.05 16,352 1.38 -2.59Finland 9,665 0.64 10,359 0.87 -6.70France 52,399 3.46 54,124 4.56 -3.19Germany 61,396 4.06 58,899 4.96 +4.24Ireland 3,127 0.21 3,403 0.29 -8.11Italy 14,499 0.96 15,945 1.34 -9.07Netherlands 14,273 0.94 13,992 1.18 +2.01Norway 14,014 0.93 15,291 1.29 -8.35Russia 110,494 7.30 80,388 6.77 +37.45Spain 5,495 0.36 5,853 0.49 -6.12Sweden 25,085 1.66 30,392 2.56 -17.46Switzerland 15,559 1.03 15,213 1.28 +2.27United Kingdom 60,869 4.02 59,265 4.99 +2.71East Europe 31,380 2.07 31,821 2.68 -1.39Others 10,125 0.67 6,169 0.52 +64.13The Americas 82,788 5.47 76,421 6.44 +8.33Argentina 1,952 0.13 1,753 0.15 +11.35Brazil 2,328 0.15 2,051 0.17 +13.51Canada 17,980 1.19 16,193 1.36 +11.04USA 57,148 3.78 53,418 4.50 +6.98Others 3,380 0.22 3,006 0.25 +12.44South Asia 85,218 5.63 83,012 6.99 +2.66Bangladesh 4,955 0.33 4,810 0.41 +3.01India 67,558 4.47 63,888 5.38 +5.74Nepal 1,596 0.11 1,781 0.15 -10.39Pakistan 4,409 0.29 5,134 0.43 -14.12Sri Lanka 4,789 0.32 5,114 0.43 -6.36Others 1,911 0.13 2,285 0.19 -16.37Oceania 47,393 3.13 45,764 3.86 +3.56Australia 42,163 2.79 40,776 3.44 +3.40New Zealand 5,092 0.34 4,780 0.40 +6.53Others 138 0.01 208 0.02 -33.65Middle East 39,507 2.61 41,574 3.50 -4.97Egypt 1,125 0.07 1,405 0.12 -19.93Israel 11,944 0.79 12,444 1.05 -4.02Kuwait 5,512 0.36 4,459 0.38 +23.62Saudi Arabia 731 0.05 573 0.05 +27.57U.A.E. 4,699 0.31 5,062 0.43 -7.17Others 15,496 1.02 17,631 1.49 -12.11Africa 7,295 0.48 7,687 0.65 -5.10South Africa 2,915 0.19 2,878 0.24 +1.29Others 4,380 0.29 4,809 0.41 -8.92Grand Total 1,512,837 100.00 1,186,837 100.00 +27.47*เปรียบเทียบกับจํานวนนักทองเที่ยวสนามบินสุวรรณภูมิในปกอนหนา
 5. 5. -5-กรมการทองเที่ยวกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาตารางที่4จํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขาไทย เดือนกุมภาพันธ2556 จําแนกตามดานตรวจคนเขาเมืองลําดับ ดาน 2556P2555 %∆2556/25551 สุวรรณภูมิ 1,347,318 1,186,837 +13.522 ดอนเมือง 165,519 0 -3 อูตะเภา 6,164 17,391 -64.564 เชียงใหม 33,744 20,905 +61.425 หาดใหญ 6,905 7,062 -2.226 กระบี่ 67,302 22,001 +205.907 ภูเก็ต 315,052 221,319 +42.358 สมุย 17,800 9,039 +96.929 ทาเรือกรุงเทพ 1,919 1,062 +80.7010 ทาเรือสมุทรปราการ 24 14 +71.4311 ทาเรือคลองใหญ 8,419 6,754 +24.6512 ทาเรือศรีราชา 9,949 8,137 +22.2713 ทาเรือนครพนม 14,121 11,251 +25.5114 ทาเรือเชียงของ 9,458 5,584 +69.3815 ทาเรือเชียงแสน 1,718 266 +545.8616 ทาเรือกระบี่ 0 0 -17 ทาเรือภูเก็ต 19,909 18,236 +9.1718 ทาเรือสตูล 8,001 6,796 +17.7319 ทาเรือสงขลา 290 358 -18.9920 ทาเรือตากใบ 1,764 2,937 -39.9421 อรัญประเทศ 41,869 64,606 -35.1922 กาบเชิง 2,172 1,268 +71.2923 มุกดาหาร 20,353 10,778 +88.8424 หนองคาย 27,651 68,535 -59.6525 พิบูลมังสาหาร 3,801 10,244 -62.9026 เบตง 19,711 14,750 +33.6327 ควนโดน 10,272 7,655 +34.1928 ปาดังเบซาร 20,628 13,527 +52.5029 สะเดา 131,056 102,793 +27.5030 สุไหงโก-ลก 15,408 13,631 +13.04รวม 2,328,297 1,853,736 +25.60ที่มา : สํานักงานตรวจคนเขาเมือง และกรมการทองเที่ยวหมายเหตุ: Pขอมูลเบื้องตน เนื่องจากขอมูลดังกลาว จะตองผานกระบวนการตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้ง ซึ่งขอมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางเล็กนอย
 6. 6. -6-กรมการทองเที่ยวกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาตารางที่5จํานวนผูเดินทางคนไทยที่เดินทางไปตางประเทศ เดือนกุมภาพันธ2556 จําแนกตามดานตรวจคนเขาเมืองลําดับ ดาน 2556P2555 %∆2556/25551 สุวรรณภูมิ 217,361 249,692 -12.952 ดอนเมือง 36,951 0 -3 อูตะเภา 1 36 -97.224 เชียงใหม 4,213 4,226 -0.315 หาดใหญ 1,277 1,034 +23.506 กระบี่ 1,009 - -7 ภูเก็ต 5,739 2,657 +116.008 สมุย 134 165 -18.799 ทาเรือกรุงเทพ 2 3 -33.3310 ทาเรือสมุทรปราการ 1 - -11 ทาเรือคลองใหญ 6,633 5,727 +15.8212 ทาเรือศรีราชา 12 10 +20.0013 ทาเรือนครพนม 3,825 4,130 -7.3814 ทาเรือเชียงของ 6,919 5,435 +27.3015 ทาเรือเชียงแสน 199 158 +25.9516 ทาเรือกระบี่ 1,009 187 +439.5717 ทาเรือภูเก็ต 63 132 -52.2718 ทาเรือสตูล 2,862 2,803 +2.1019 ทาเรือสงขลา 302 588 -48.6420 ทาเรือตากใบ 10,181 13,857 -26.5321 อรัญประเทศ 84,569 108,597 -22.1322 กาบเชิง 18,673 18,140 +2.9423 มุกดาหาร 15,225 20,465 -25.6024 หนองคาย 33,988 34,178 -0.5625 พิบูลมังสาหาร 6,878 9,431 -27.0726 เบตง 6,675 11,353 -41.2027 ควนโดน 4,848 4,991 -2.8728 ปาดังเบซาร 8,051 12,663 -36.4229 สะเดา 38,251 38,314 -0.1630 สุไหงโก-ลก 23,010 16,736 +37.49รวม 538,861 565,708 -4.75ที่มา : สํานักงานตรวจคนเขาเมืองและกรมการทองเที่ยวหมายเหตุ : Pขอมูลเบื้องตน เนื่องจากขอมูลดังกลาว จะตองผานกระบวนการตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้ง ซึ่งขอมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางเล็กนอย
 7. 7. -7-กรมการทองเที่ยวกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาแผนภาพที่ 1 จํานวนผูเดินทางเขาสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง เดือนกุมภาพันธ ป 2555 และ 2556แผนภาพที่ 2 จํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ป 2552 – 2556 (มกราคม – กุมภาพันธ)
 8. 8. -8-กรมการทองเที่ยวกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาแผนภาพที่3สัดสวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติเดือนกุมภาพันธ2555และ2556จําแนกตามภูมิภาคป 2555 ป 2556แผนภาพที่ 4 นักทองเที่ยวชาวตางชาติ เดือนกุมภาพันธ 2556 สูงสุด 10 อันดับแรก
 9. 9. -9-กรมการทองเที่ยวกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาขาวสารที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในเดือนกุมภาพันธ 2556ผลวิจัยยูเอ็นชี้วีซาเอื้อเติบโตทองเที่ยวเอเชีย:องคการการทองเที่ยวโลกแหงสหประชาชาติ (UNWTO)จัดทําวิจัยเรื่องความสะดวกในการจัดทําวีซาของประเทศตางๆ ทั่วโลก ผลสรุปวา ในป 2555 ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก และอเมริกาเปนภูมิภาคที่เปดกวางมากที่สุดสําหรับการจัดวีซาสําหรับนักทองเที่ยว โดยประชากรราว 20% จากทั่วโลกไมจําเปนตองมีวีซาในการเดินทางเขามาประเทศในทวีปเอเชีย ขณะที่อีก 19% สามารถมาทําวีซาได ณ จุดตรวจคนเขาเมือง (Visa On Arrival) สวนอีก 7% สามารถทําอี-วีซาได ขณะที่ประเทศกลุมยุโรป ถูกระบุวาเปนประเทศที่เปดกวางนอยที่สุดในดานนโยบายการใหวีซา แมวาจะมีประชากรทั่วโลกกวา 21% ที่ไมตองทําวีซาเขายุโรปเพื่อการทองเที่ยว แตวามีเพียง 6% เทานั้น ที่มาทําวีซาเมื่อเดินทางมาถึงได และขณะนี้ยังไมมีระบบการจัดทําอี-วีซาใหบริการ(กรุงเทพธุรกิจฉบับวันที่ 2กุมภาพันธ พ.ศ.2556)พัทยาโมเดลชูความปลอดภัยนักทองเที่ยว : นายวัชระ กรรณิการ โฆษกกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กลาวถึงภาพรวมงานประชุมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ ในเขตพื้นที่เมืองพัทยา เพื่อจัดระบบดูแลนักทองเที่ยวใหมีความปลอดภัย นอกจากมีเซฟตี้โซนในพื้นที่ตางๆ แลว ทางกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา จึงไดรวมกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ กําหนด 8 จังหวัดภาคตะวันอออก ตั้งแตนครนายก ปราจีนบุรี สระแกว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยองจันทบุรี และตราด นั้น ตองมีโรงพักที่ดูแลทางดานทองเที่ยว 37 โรงพัก ในเวลานี้ไดเปดตัวนํารองตามหัวเมืองหลักๆ ทั้งที่พัทยา เกาะชาง เกาะกูด กอนจะขับเคลื่อนไปยังพื้นที่อื่นๆ ตอไป โดยมีทั้งกําลังจากอาสาสมัครหนวยงานภาครัฐ และเอกชนทุกภาคสวนเขามาชวยบูรณาการ โดยมีการสํารวจขอมูลสถิติ วิเคราะหอาชญากรรมวิเคราะหจุดเสี่ยง ในขณะนี้ถือไดวาเมืองพัทยา เปนโมเดลนํารองในการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัย การใหบริการนักทองเที่ยว เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่น ดวยการใหเยาวชนและประชาชนใหความสําคัญในการทองเที่ยว ปลูกจิตสํานึกถึงการรักษาดูแลแหลงทองเที่ยวในทองถิ่น อีกทั้งมีการตั้งเครือขายอาสาสมัครใหเขมแข็ง เพื่อรองรับจํานวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกป (สยามรัฐ ฉบับวันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556)ผุดมาตรการรับมือนักทองเที่ยวตรุษจีน : นางธนิฏฐา เศวตศิลา มณีโชติ รองปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเปดเผยวา กระทรวงฯ ไดเตรียมมาตรการรองรับนักทองเที่ยวในชวงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งไดจัดทําเปนพิเศษ เชนทาอากาศยานไดเตรียมพื้นที่การจอดรถบัสและชานชาลาสํารองไว เพื่ออํานวยความสะดวกในการจราจร การจัดทําบัตรสําหรับเจาหนาที่ เพื่อใชตรวจเช็กนักทองเที่ยวในหองพักผูโดยสารในการอํานวยความสะดวกสําหรับนักทองเที่ยว การจัดทําปายเปนภาษาจีนเพิ่มเติม การจัดทํากิจกรรมตอนรับนักทองเที่ยว โดยแตงเครื่องแตงกายจีนพรอมแจกสมเปนของที่ระลึกและกลาวทักทายเปนภาษาจีน เปนตน โดยเฉพาะนักทองเที่ยวจีนที่จะเดินทางมามากถึง 200,000 คน และสวนใหญเปนนักทองเที่ยวประเภทเดินทางเอง มากกวาแบบกรุปทัวร พล.ต.ต.รอยอิงคไพโรจน ผูบังคับการตํารวจทองเที่ยว กลาววา ไดเพิ่มกําลังเจาหนาที่มากขึ้น และสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกใหนักทองเที่ยวในชวงเที่ยวบินหนาแนน พรอมสั่งกองบัญชาการทุกหนวย หาแผนรักษาความปลอดภัยกับนักทองเที่ยว เนน 56 จังหวัด 365 สถานีที่มีนักทองเที่ยวจะเดินทางเขาไปจํานวนมาก (เดลินิวส ฉบับวันที่ 8กุมภาพันธ พ.ศ. 2556)
 10. 10. -10-กรมการทองเที่ยวกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาขาวสารที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในเดือนกุมภาพันธ 2556ตํารวจทองเที่ยวเปดตัวtourist buddy app บริการ-ชวยเหลือนักทองเที่ยว:พล.ต.ท.พงศพัฒน ฉายาพันธ ผูบัญชาการกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) พรอมดวย วาที่รอยตรี อานุภาพ เกษรสุวรรณ รองอธิบดีกรมการทองเที่ยว รักษาราชการแทน อธิบดีกรมการทองเที่ยว กระทรวงทองเที่ยวและกีฬา และพล.ต.ต.รอยอิงคไพโรจน ผูบังคับการตํารวจทองเที่ยว (ผบก.ทท.) รวมกันแถลงขาวเปดตัวTourist Buddy Application บนสมารทโฟนเพื่อใหบริการนักทองเที่ยวอยางรวดเร็วทันสมัย ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ หากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถติดตามพิกัดของนักทองเที่ยวได อีกทั้งสามารถแจงขอมูลขาวสาร หรือรองเรียนกับตํารวจทองเที่ยวไดทันทีโดยกดปุม โทร. 1155 หรือสงอีเมลใหตํารวจทองเที่ยวไดทันที ทางดานวาที่รอยตรี อานุภาพ กลาววา แอพพลิเคชั่นดังกลาว มีประโยชนกับนักทองเที่ยวมาก และสอดคลองกับนโยบายฟรีไวไฟในพื้นที่ทองเที่ยวของกระทรวงทองเที่ยวและกีฬาดวย และแอพพลิเคชั่นดังกลาว จะมีลักษณะเรียลไทม เชื่อมตอกับกลองซีซีทีวีตางๆ และจะมีการพัฒนาปรับปรุงคุณสมบัติและความสามารถของแอพพลิเคชั่นใหมีประโยชนกับนักทองเที่ยวอยางตอเนื่องตอไป(พิมพไทย ฉบับวันที่ 13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556)ผุดโครงการดาราไทยพาจีนเที่ยว : นายสรรเสริญ เงารังษี รองผูวาการดานตลาดเอเชียและแปซิฟกใต การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) เปดเผยวา ททท. ไดจัดทําโครงการ "ดาราไทยพาจีนเที่ยวไทย" ซึ่งเปนรายการแบบเรียลลิตี้โชวทองเที่ยว ในชื่อรายการ เผิงโหยว โดยจะพาผูเขาแขงขันชาวจีนเดินทางไปแขงขันที่จังหวัดอุทัยธานีพรอมนําทีมรวมกับ "ออม-สุชาร มานะยิ่ง" ซึ่งเปนดาราที่มีแฟนคลับชาวจีนชื่นชอบ รวมถึงจัดการแขงขันในสถานที่ทองเที่ยวแหงใหมที่ ททท. ใหความสนใจเปดเปนเสนทางทองเที่ยวใหม คือที่ จังหวัดอุทัยธานี เพื่อรองรับนักทองเที่ยวจีนที่คาดวาจะเพิ่มขึ้นถึง 3 ลานคนในอนาคต ททท. เตรียมเปดเสนทางทองเที่ยวใหม 5 เสนทาง ไดแกกรุงเทพฯ-นครนายก-เขาใหญ, กรุงเทพฯ-อยุธยา-อางทอง-อุทัยธานี, จันทบุรี-เกาะชาง-ระยอง, กรุงเทพฯ-นครปฐม-กาญจนบุรี และกรุงเทพฯ-อัมพวา-หัวหิน นอกจากนี้ ยังมีการประชาสัมพันธผานบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ปจจุบันดําเนินการแลว 6 โครงการ คือ การโปรโมตโปรกอลฟเรียว อิชิกาวา, เจาหญิงอินเดียและดาราตลกซัลมานขาน,การประกวดนางงามของประเทศนิวซีแลนดที่ใหผูที่ไดรางวัลชนะเลิศเขามาถายแบบและทองเที่ยวในเมืองไทย, การใหผูเขาแขงขันประกวดนางงามจากประเทศเวียดนามมาเก็บตัวที่เมืองไทย, การประกวดมิสฮองกงโดยใชสถานที่เก็บตัวที่เมืองไทย และรูปปนหุนขี้ผึ้งประธานาธิบดีซูการโน จากประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนี้ดารานักรองของไทยตางมีบทบาทสําคัญ ที่ชวยกระตุนใหนักทองเที่ยวจีนที่นิยมและชื่นชอบดารานักรองไทยเขามาเที่ยวเมืองไทยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกลุมวัยรุนหนุมสาวที่เริ่มเดินทางทองเที่ยวดวยตัวเองมากขึ้น (FIT)จากเดิมเมื่อปที่แลวที่เดินทางดวยตัวเอง 10% คาดวาในป 2556 จะเดินทางดวยตัวเองเพิ่มขึ้นเปน 30% ซึ่งจีนเปนกลุมนักเที่ยวอันดับหนึ่งของไทยในปที่ผานมา (เดลินิวส (กรอบบาย) ฉบับวันที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556)
 11. 11. -11-กรมการทองเที่ยวกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาขาวสารที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในเดือนกุมภาพันธ 2556กรุงเทพฯ-เชียงใหมควาตําแหนงเมืองสุดโรแมนติกของคูรักชาวยุโรป : เว็บไซตอโกดา Agoda.com บริษัทผูใหบริการเว็บไซตสํารองหองพักในโรงแรมแบบออนไลน เผยผลสํารวจเมืองสุดโรแมนยอดนิยมสําหรับคูรักพบวา กรุงเทพฯ ไดรับความนิยมสูงสุดสําหรับคูรักชาวยุโรป ที่จะเดินทางเขามาในเอเชีย ตามมาดวยเชียงใหม และสิงคโปร นอกจากนี้ เชียงใหม ยังควาอันดับ 2 เมืองโรแมนติกยอดฮิตสําหรับคูรักชาวเอเชียที่เลือกเดินทางในเอเชียอีกดวย (LEADER TIME ฉบับวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556)มาเลยเบรกเที่ยว 3 จังหวัดใต : เว็บไซตหนังสือพิมพนิวสเตรทสไทมสของมาเลเซีย เปดเผยเมื่อวันที่15 ก.พ.วาทางการมาเลเซียมีคําเตือน ใหประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางขามชายแดนเขามายังพื้นที่ทางตอนใตของไทยในชวงนี้ เพราะกังวลเรื่องความปลอดภัย คําเตือนนี้เกิดขึ้นหลังเกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่ที่มีกลุมผูกอความไมสงบบุกโจมตีฐานปฏิบัติการหนวยนาวิกโยธินกองทัพเรือ ใน อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส จนเปนเหตุใหฝายกลุมผูกอความไมสงบถูกยิงเสียชีวิต 16 คน เมื่อวันที่ 13 ก.พ.ที่ผานมา รายงานดังกลาว อางคําใหสัมภาษณของพลจัตวา ดาโตะ โมฮัมมัด ซากิ ผูบัญชาการกองพลทหารราบที่ 8 ของมาเลเซีย วา ไดสั่งการใหเจาหนาที่เฝาจับตาความเคลื่อนไหวบริเวณชายแดนระหวางรัฐกลันตันของมาเลเซียและนราธิวาสอยางใกลชิด พรอมขอความรวมมือจากประชาชนบริเวณชายแดนใหชวยกันเปนหูเปนตา และแจงเจาหนาที่ทันที หากพบสิ่งผิดปกติ จนถึงขณะนี้ทางกองทัพยังไมไดรับการติดตอจากรัฐบาลไทยใหชวยควบคุมสถานการณ แตเชื่อมั่นวาไทยสามารถควบคุมสถานการณความรุนแรงไมใหบานปลายได (โพสตทูเดย ฉบับวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556)“ไทย”เบียด45 ชาติ ควาสุดยอดประเทศในดวงใจเหมาะจัดกีฬาเอเชียมากที่สุดใน“BestSportsDestinationVote”:นายสังเวียน บุญโต รองผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย ฝายบริหาร เปนประธานแถลงขาวผลการประกาศรางวัลผลการโหวตสุดยอดประเทศที่เหมาะสมกับการจัดการแขงขันกีฬามากที่สุดภายใตชื่อโครงการ“BestSportsDestinationVote” ที่การกีฬาแหงประเทศไทย(กกท.)เมื่อวันที่ 12 ก.พ.ที่ผานมาโดยโครงการดังกลาวไดมอบหมายใหการกีฬาแหงประเทศไทยรวมมือกับคณะกรรมการโอลิมปกแหงเอเชีย(OCA) จัดทําโครงการคัดเลือกประเทศที่เหมาะสมกับการจัดการแขงขันกีฬามากที่สุดเพื่อตองการยกระดับการพัฒนากีฬาระดับภาคพื้นเอเชียใหเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนสําหรับกิจกรรมการโหวตนั้นไดเปดโอกาสใหเยาวชนและประชาชนในภูมิภาคเอเชียที่สนใจเขารวมโครงการโดยครั้งนี้มีมากถึง45ประเทศดวยกันโดยทําการโหวตสุดยอดประเทศในใจคุณเพื่อเปนตัวแทนในการจัดมหกรรมกีฬาแหงเอเชียผานทางเว็บไซตwww.facebook.com/bestsportsdestination ตั้งแตวันที่29 ต.ค.-28 ธ.ค.2555 ที่ผานมาซึ่งผลการโหวตสุดยอดประเทศที่เหมาะสมกับการจัดการแขงขันกีฬามากที่สุดไดแกประเทศไทยไดรับคะแนนโหวตสูงสุดถึง7,208คะแนนจากผูเขารวมกิจกรรมในโครงการนี้มีทั้งสิ้น7,924โหวตจาก45ประเทศ(แนวหนาฉบับวันที่17กุมภาพันธพ.ศ.2556)
 12. 12. -12-กรมการทองเที่ยวกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาขาวสารที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในเดือนกุมภาพันธ 25563 ชายหาดไทย ติดอันดับโลก : รายงานขาวจากกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เปดเผยวา เว็บไซตทองเที่ยวรายใหญที่สุดในโลก ชื่อ ทริปแอดไวเซอร ไดเปดเผยรายชื่อชายหาดที่ไดรับรางวัล 2013 ทราเวลเลอรส ชอยส บีชอะวอรด ซึ่งมาจากการโหวตโดยนักทองเที่ยวที่ใชบริการเว็บไซตทริปแอดไวเซอร ที่มีจํานวนมากกวาลานคนปรากฏวา 3 ชายหาดของประเทศไทยติดอันดับ 10 ชายหาดที่สวยที่สุดในโลกดวย คือ หาดไรเลย หาดพระนางจ.กระบี่ และหาดในหาน อ.กะรน จ.ภูเก็ต ขณะที่หาดที่สวยที่สุดในเอเชียจากการโหวตของนักทองเที่ยว ไดแก หาดไวตบีช เกาะโบราเคยวิซายา ประเทศฟลิปปนส (เดลินิวส ฉบับวันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556)ลงนามพัฒนามาตรฐานทองเที่ยวไทย : กรมการทองเที่ยวรวมกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย ลงนามใน MOU เพื่อรวมมือดานการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวโดยเนนผูประกอบการ และผูใหบริการในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และแหลงทองเที่ยว ใหมีการยกระดับคุณภาพเทียบเทาระดับสากล และเรงเขาสูมาตรฐานการทองเที่ยวไทย รวมถึงรวมมือ สนับสนุน สงเสริม กิจกรรมดานการทองเที่ยว ตลอดจนรวมมือในการเผยแพร ประชาสัมพันธ สงเสริมดานการตลาด ผูประกอบการ ผูใหบริการในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวทุกดาน ทั้งในและตางประเทศเพื่อสรางรายไดใหกับประเทศไทยเพิ่มขึ้น (บานเมืองฉบับวันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556)จบม.3 สอบไกดแกขาดแคลน:วาที่รอยตรีอานุภาพเกษรสุวรรณรองอธิบดีกรมการทองเที่ยวรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการทองเที่ยวกระทรวงทองเที่ยวและกีฬากลาวถึงการลดหลักเกณฑคุณสมบัติผูสอบใบอนุญาตประกอบอาชีพมัคคุเทศกหรือไกดนําเที่ยวโดยใหผูที่จบระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 สามารถสอบขอใบอนุญาตไกดภาษาตางประเทศไดจากหลักเกณฑเดิมที่ตองจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา เพื่อเปนการแกไขปญหาเรงดวนกรณีไกดภาษาตางประเทศขาดแคลนสําหรับผูที่มีสิทธิสอบตองเปนผูที่มีตนสังกัดเปนบริษัททัวร หรือประกอบอาชีพเปนผูชวยไกดเพื่อปองกันการสวมสิทธิและปองกันการหลอกลวงนักทองเที่ยว(โลกวันนี้ฉบับวันที่26กุมภาพันธพ.ศ.2556)ชงไกดเรียนภาษาที่สาม : นายขจร วีระใจ รองอธิบดีกรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เปดเผยวาขณะนี้ไดใหมหาวิทยาลัยรามคําแหงจัดทําเอกสารกําหนดขอบเขตและรายละเอียด (ทีโออาร) เพื่อใหมัคคุเทศกไดเรียนภาษาที่สามผานระบบอีเลิรนนิ่ง และหากไดผลดีในป 57 ก็จะมีการเสนอกับสํานักงานตรวจเงินแผนดิน(สตง.) เพื่อใหมัคคุเทศกไดเรียนภาษาที่ 3 ในขั้นสูงมากยิ่งขึ้น โดยจะใหเรียนขั้นสูงในประเทศไทยกอนประมาณ3 เดือน และจะใหไปเรียนรูจริงในประเทศที่เรียนภาษานั้น ๆ อีก 2 - 3 เดือน เพื่อเปนแรงจูงใจใหมัคคุเทศกเรียนภาษาที่สามเพิ่มมากขึ้น (เดลินิวส ฉบับวันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556)
 13. 13. -13-กรมการทองเที่ยวกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาคณะทํางาน1. วาที่รอยตรีอานุภาพ เกษรสุวรรณ รองอธิบดีกรมการทองเที่ยว ประธานคณะทํางานรักษาราชการแทน อธิบดีกรมการทองเที่ยว2. นางสาวสุชาวดี ศรีสุวรรณกาฬ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาตรฐาน รองประธานคณะทํางานธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก3. นายมงคล วิมลรัตน นักพัฒนาการทองเที่ยวชํานาญการ คณะทํางาน4. นางสาวศันสนีย นิ่มสุวรรณ เจาหนาที่ธุรการ คณะทํางาน5. นางสาวนุสรา ขันตรี เจาหนาที่สถิติ คณะทํางาน6. นางสาวกิตติยา ตวนตาด เจาหนาที่สถิติ คณะทํางาน7. นางสาวนฤมล สุมาร เจาหนาที่สถิติ คณะทํางาน8. นางสาวรุวัยดา เดนยิ่งโยชน เจาหนาที่สถิติ คณะทํางานโทรศัพท : 02-2194010-7 ตอ 443, 703โทรสาร : 02-2191925E-mail : databox04@gmail.com1. พลตํารวจโท ภานุ เกิดลาภผล ผูบัญชาการสํานักงานตรวจคนเขาเมือง1. นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท กรรมการผูจัดการ คณะทํางาน2. นายอุเทน นันทเสน หัวหนานักวิจัย คณะทํางานกรมการทองเที่ยวสํานักงานตรวจคนเขาเมืองที่ปรึกษา (บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด)

×