Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

สถิติการค้า ไทย อาเซียน Total feb 56

698 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

สถิติการค้า ไทย อาเซียน Total feb 56

  1. 1. ขขอมมลสรรปการคขาระหววางประเทศของไทย กกบ อาเซซยน(9) รายการ 2553 2554 2555 2555(ม.ค.-ก.พ.) 2556(ม.ค.-ก.พ.) 2553 2554 2555 2555(ม.ค.-ก.พ.) 2556(ม.ค.-ก.พ.) 2553 2554 2555 2555(ม.ค.-ก.พ.) 2556(ม.ค.-ก.พ.) มมลควา : ลขานเหรซยญสหรกฐฯ อกตราขยายตกว (%) สสดสสวน (%) หนนาททท 1/3 มมลคสาการคนา การสสงออก การนนาเขนา ดดลการคนา 376,225.26 193,298.14 182,927.12 10,371.02 477,108.90 222,579.16 228,779.74 451,358.90 -6,200.58 229,518.80 247,590.10 -18,071.30 -597.87 -7,043.96 79,437.8270,148.14 35,373.01 43,240.89 34,775.13 36,196.93 31.49 26.81 15.15 3.12 0.76 4.09 36.82 25.07 8.22 1.94 22.24 19.97 5.71 1.35 13.24 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 ไทย - โลก มมลคสาการคนา การสสงออก การนนาเขนา ดดลการคนา 74,680.81 44,317.94 30,362.87 13,955.07 97,070.00 54,044.95 37,155.58 91,200.54 16,889.37 56,730.06 40,339.94 16,390.12 3,299.70 2,720.38 15,836.8114,516.31 5,608.31 6,558.21 8,908.00 9,278.60 30.59 36.41 21.95 4.97 13.21 4.16 22.93 22.37 8.57 -4.28 16.94 22.12 6.44 5.75 9.10 19.94 22.93 24.28 24.72 25.62 25.63 16.60 16.24 16.29 15.85 15.17 19.85 20.21 20.35 20.69 ไทย - อาเซซยน(9) มมลคสาการคนา การสสงออก การนนาเขนา ดดลการคนา 227.15 128.65 98.50 30.15 632.89 137.04 132.01 269.05 5.02 190.75 442.14 -251.40 -74.22 -63.55 108.89130.77 102.49 86.22 28.28 22.67 0.25 9.60 6.52 39.19 56.16 -19.84 -9.79 34.02 234.93 212.81 -15.88 18.44 135.23 157.05 -16.73 0.14 0.07 0.06 0.08 0.08 0.06 0.05 0.06 0.18 0.29 0.20 0.06 0.06 0.13 0.19 ไทย - บรมไน มมลคสาการคนา การสสงออก การนนาเขนา ดดลการคนา 13,038.77 7,346.43 5,692.33 1,654.10 19,296.74 10,078.24 7,375.95 17,454.18 2,702.29 11,209.46 8,087.28 3,122.18 734.65 584.33 3,282.372,893.56 1,079.46 1,349.02 1,814.11 1,933.35 53.98 57.40 37.19 11.22 15.47 6.57 49.78 29.58 9.64 6.78 24.97 33.86 10.56 12.07 13.44 4.13 3.80 4.53 4.88 5.22 5.34 3.11 3.22 3.27 3.05 3.12 3.47 3.87 4.04 4.12 ไทย - ออนโดนซเซซย มมลคสาการคนา การสสงออก การนนาเขนา ดดลการคนา 2,556.98 2,342.09 214.90 2,127.19 4,031.71 2,693.17 175.97 2,869.14 2,517.20 3,782.19 249.52 3,532.67 683.44 576.56 720.60803.24 59.90 72.02 743.34 648.58 54.19 48.18 14.99 40.44 75.72 -12.75 176.51 -18.11 41.80 49.94 20.24 12.21 40.52 73.49 -10.29 0.91 1.21 1.21 1.65 2.14 1.79 0.12 0.08 0.10 0.17 0.17 0.68 0.64 0.85 1.15 ไทย - กกมพมชา ทททมา : ศมนยยเทคโนโลยทสารสนเทศและการสสทอสาร สนานสกงานปลสดกระทรวงพาณณชยย โดยความรสวมมสอจากกรมศดลกากร
  2. 2. ขขอมมลสรรปการคขาระหววางประเทศของไทย กกบ อาเซซยน(9) รายการ 2553 2554 2555 2555(ม.ค.-ก.พ.) 2556(ม.ค.-ก.พ.) 2553 2554 2555 2555(ม.ค.-ก.พ.) 2556(ม.ค.-ก.พ.) 2553 2554 2555 2555(ม.ค.-ก.พ.) 2556(ม.ค.-ก.พ.) มมลควา : ลขานเหรซยญสหรกฐฯ อกตราขยายตกว (%) สสดสสวน (%) หนนาททท 2/3 มมลคสาการคนา การสสงออก การนนาเขนา ดดลการคนา 2,885.34 2,135.93 749.41 1,386.52 4,848.08 2,767.87 1,130.34 3,898.21 1,637.53 3,609.79 1,238.29 2,371.51 474.12 469.38 841.84736.63 131.26 186.23 605.38 655.61 37.05 30.03 29.59 30.42 45.56 8.30 61.96 50.83 9.55 -13.51 41.88 35.10 24.37 29.77 14.28 1.06 1.11 1.24 1.57 1.74 1.81 0.41 0.49 0.50 0.37 0.43 0.77 0.86 1.02 1.05 ไทย - ลาว มมลคสาการคนา การสสงออก การนนาเขนา ดดลการคนา 4,886.82 2,072.96 2,813.87 -740.91 6,801.13 2,845.92 3,485.80 6,331.73 -639.88 3,127.14 3,673.99 -546.84 223.42 -122.85 1,275.14743.37 259.97 698.99 483.40 576.14 12.96 34.20 37.29 9.88 12.57 19.19 1.16 23.88 5.40 -40.18 168.87 29.57 7.41 -13.96 71.53 1.61 1.07 1.28 1.36 1.39 1.59 1.54 1.52 1.48 0.74 1.62 1.30 1.40 1.43 1.06 ไทย - พมวา มมลคสาการคนา การสสงออก การนนาเขนา ดดลการคนา 21,295.48 10,566.59 10,728.90 -162.31 25,531.92 12,399.00 12,331.29 24,730.30 67.71 12,426.08 13,105.84 -679.76 -36.63 -136.15 4,066.184,075.16 2,055.89 2,101.17 2,019.27 1,965.02 31.15 37.89 17.34 0.22 7.27 -2.69 25.12 14.94 6.28 2.69 2.20 16.13 3.24 4.91 -0.22 5.12 5.47 5.57 5.41 5.81 5.43 5.87 5.39 5.29 5.81 4.86 5.66 5.48 5.35 5.81 ไทย - มาเลเซซย มมลคสาการคนา การสสงออก การนนาเขนา ดดลการคนา 7,261.25 4,885.98 2,375.27 2,510.72 7,585.37 4,640.94 2,703.96 7,344.90 1,936.98 4,861.17 2,724.20 2,136.97 223.81 295.42 1,239.801,204.22 490.20 472.19 714.01 767.61 51.12 61.69 -5.02 4.75 4.21 7.51 33.20 13.84 0.75 11.81 -3.68 1.15 3.27 7.17 2.95 1.56 2.53 2.09 2.12 2.05 2.12 1.30 1.18 1.10 1.39 1.09 1.93 1.63 1.59 1.72 ไทย - ฟฟลอปปฟนสส มมลคสาการคนา การสสงออก การนนาเขนา ดดลการคนา 15,286.96 8,993.87 6,293.09 2,700.78 18,668.04 11,423.30 7,789.09 19,212.38 3,634.21 10,835.68 7,832.36 3,003.33 515.84 665.79 2,781.682,639.71 1,061.93 1,057.94 1,577.78 1,723.74 14.96 18.75 27.01 -5.14 1.64 9.25 9.94 23.77 0.56 -27.62 -0.38 25.68 -2.83 -12.58 5.38 3.50 4.65 5.13 4.72 4.54 4.76 3.44 3.40 3.16 3.00 2.45 4.06 4.26 3.91 3.76 ไทย - สองคโปรส ทททมา : ศมนยยเทคโนโลยทสารสนเทศและการสสทอสาร สนานสกงานปลสดกระทรวงพาณณชยย โดยความรสวมมสอจากกรมศดลกากร
  3. 3. ขขอมมลสรรปการคขาระหววางประเทศของไทย กกบ อาเซซยน(9) รายการ 2553 2554 2555 2555(ม.ค.-ก.พ.) 2556(ม.ค.-ก.พ.) 2553 2554 2555 2555(ม.ค.-ก.พ.) 2556(ม.ค.-ก.พ.) 2553 2554 2555 2555(ม.ค.-ก.พ.) 2556(ม.ค.-ก.พ.) มมลควา : ลขานเหรซยญสหรกฐฯ อกตราขยายตกว (%) สสดสสวน (%) หนนาททท 3/3 มมลคสาการคนา การสสงออก การนนาเขนา ดดลการคนา 7,242.06 5,845.45 1,396.61 4,448.84 9,674.13 7,059.49 2,031.18 9,090.67 5,028.31 6,687.80 2,986.33 3,701.47 555.25 451.44 1,520.311,289.65 367.20 534.44 922.45 985.88 19.43 24.94 20.77 -5.27 3.52 6.88 0.80 45.44 47.02 30.46 45.54 25.53 6.42 9.98 17.89 1.91 3.02 3.17 2.91 2.65 2.72 0.76 0.89 1.21 1.04 1.24 1.92 2.01 2.03 1.84 ไทย - เวซยดนาม ทททมา : ศมนยยเทคโนโลยทสารสนเทศและการสสทอสาร สนานสกงานปลสดกระทรวงพาณณชยย โดยความรสวมมสอจากกรมศดลกากร
  4. 4. สสนคคาสสงออก 20 ออนดอบแรกของไทยรายประเทศ อาเซซยน(9) ออนดอบ ทซท ชชทอสสนคคา มมลคสา : ลคานเหรซยญ ออตราขยายตอว (%) สอดสสวน (%) 2553 25552554 2555 (ม.ค.-ก.พ.) 2556 (ม.ค.-ก.พ.) 2553 25552554 2555 (ม.ค.-ก.พ.) 2556 (ม.ค.-ก.พ.) 2553 25552554 2555 (ม.ค. 2556 (ม.ค. หนนาททท 1/1 1 นนนามมนสนาเรรจรรป 5,772.3 7,919.4 9,343.1 1,501.5 1,457.1 52.05 37.20 17.98 108.09 -2.96 13.02 14.65 16.47 16.86 15.70 2 รถยนตต ออปกรณตและสสวนประกอบ 4,731.3 4,785.3 6,580.1 809.0 1,090.4 53.04 1.14 37.51 -12.72 34.78 10.68 8.85 11.60 9.08 11.75 3 เหลรก เหลรกกลนาและผลลตภมณฑต 1,556.9 1,841.3 1,939.8 280.6 444.3 23.80 18.27 5.35 1.39 58.33 3.51 3.41 3.42 3.15 4.79 4 เคมทภมณฑต 1,738.8 2,297.6 2,444.4 349.2 407.5 32.65 32.14 6.39 8.81 16.68 3.92 4.25 4.31 3.92 4.39 5 เครรทองจมกรกลและสสวนประกอบของเครรทอง 1,752.4 2,466.1 2,562.4 393.4 390.7 53.54 40.72 3.91 24.83 -0.69 3.95 4.56 4.52 4.42 4.21 6 เมรดพลาสตลก 1,434.6 2,035.4 1,935.0 266.6 362.2 47.82 41.88 -4.93 -18.20 35.85 3.24 3.77 3.41 2.99 3.90 7 เครรทองคอมพลวเตอรต ออปกรณตและสสวนประกอบ 2,455.0 2,285.7 2,010.2 285.7 320.0 23.29 -6.90 -12.05 -22.52 12.01 5.54 4.23 3.54 3.21 3.45 8 ผลลตภมณฑตยาง 1,071.7 1,352.4 1,354.9 210.5 231.2 32.58 26.19 0.18 3.31 9.84 2.42 2.50 2.39 2.36 2.49 9 นนนาตาลทราย 1,251.5 1,617.3 1,829.7 428.3 227.7 83.44 29.22 13.13 100.08 -46.82 2.82 2.99 3.23 4.81 2.45 10 ยางพารา 1,467.8 1,851.0 1,338.5 255.6 221.0 60.17 26.11 -27.69 -21.64 -13.55 3.31 3.43 2.36 2.87 2.38 11 แผงวงจรไฟฟฟา 1,866.9 1,895.4 1,461.9 204.5 217.8 20.31 1.53 -22.87 -28.01 6.51 4.21 3.51 2.58 2.30 2.35 12 เครรทองยนตตสมนดาปภายในแบบลรกสรบและ 1,052.5 1,165.3 1,266.2 203.4 217.3 44.17 10.71 8.66 1.78 6.86 2.37 2.16 2.23 2.28 2.34 13 เครรทองสนาอาง สบรส และผลลตภมณฑตรมกษาผลว 846.2 1,089.7 1,110.4 173.4 200.8 19.74 28.77 1.91 17.07 15.81 1.91 2.02 1.96 1.95 2.16 14 เครรทองดรทม 492.1 705.7 955.4 154.7 166.0 36.90 43.41 35.38 58.56 7.32 1.11 1.31 1.68 1.74 1.79 15 เครรทองปรมบอากาศและสสวนประกอบ 747.7 779.6 937.1 116.8 162.3 48.72 4.27 20.21 -12.55 38.93 1.69 1.44 1.65 1.31 1.75 16 ผลลตภมณฑตพลาสตลก 728.4 834.7 873.6 127.2 152.3 22.93 14.59 4.66 -2.78 19.77 1.64 1.54 1.54 1.43 1.64 17 รถจมกรยานยนตตและสสวนประกอบ 590.8 715.8 684.5 119.7 110.1 13.89 21.16 -4.37 6.55 -8.03 1.33 1.32 1.21 1.34 1.19 18 กระดาษและผลลตภมณฑตกระดาษ 557.0 618.8 644.2 98.3 109.3 10.74 11.09 4.12 7.37 11.17 1.26 1.14 1.14 1.10 1.18 19 ผนาผรน 540.2 604.1 552.8 84.6 96.0 34.14 11.83 -8.49 -7.32 13.47 1.22 1.12 0.97 0.95 1.03 20 สสวนประกอบอากาศยานและออปกรณตการบลน 406.9 540.3 350.2 51.8 83.4 -23.87 32.78 -35.18 -77.75 61.09 0.92 1.00 0.62 0.58 0.90 ทททมา : ศรนยตเทคโนโลยทสารสนเทศและการสรทอสาร สนานมกงานปลมดกระทรวงพาณลชยต โดยความรสวมมรอจากกรมศอลกากร 6,667.56,114.940,174.437,400.931,061.1รวม 20 รายการ 38.86 20.41 7.42 10.74 9.04 70.09 69.20 70.82 68.65 71.86 อรทนๆ 13,256.8 16,644.1 16,555.7 2,793.1 2,611.1 -6.5219.03-0.5325.5530.98 28.1431.3529.1830.8029.91 100.00100.00100.00100.00100.004.1613.214.9721.9536.4144,317.9 54,045.0 56,730.1 8,908.0 9,278.6รวมทมนงสลนน
  5. 5. สสนคคานนาเขคา 20 ออนดอบแรกของไทยรายประเทศ อาเซซยน(9) ออนดอบ ทซท ชชทอสสนคคา มมลคคา : ลคานเหรซยญ ออตราขยายตอว (%) สอดสควน (%) 2553 25552554 2555 (ม.ค.-ก.พ.) 2556 (ม.ค.-ก.พ.) 2553 25552554 2555 (ม.ค.-ก.พ.) 2556 (ม.ค.-ก.พ.) 2553 25552554 2555 (ม.ค. 2556 (ม.ค. หนนาททท 1/1 1 กกาซธรรมชาตต 2,646.9 3,442.8 3,462.6 258.6 691.8 11.41 30.07 0.58 -35.90 167.45 8.72 9.27 8.58 4.61 10.55 2 เครรทองคอมพตวเตอรร ออปกรณรและสสวนประกอบ 2,671.7 2,883.0 3,574.1 588.7 639.0 18.39 7.91 23.97 34.39 8.54 8.80 7.76 8.86 10.50 9.74 3 นนนามมนดตบ 2,404.5 2,991.5 4,114.3 505.7 497.9 -5.45 24.41 37.54 77.46 -1.53 7.92 8.05 10.20 9.02 7.59 4 สตนแรสโลหะอรทน ๆ เศษโลหะและผลตตภมณฑร 2,016.0 2,724.9 2,098.0 342.3 466.1 66.09 35.17 -23.01 -33.09 36.15 6.64 7.33 5.20 6.10 7.11 5 เครรทองจมกรไฟฟฟาและสสวนประกอบ 2,169.9 2,033.8 2,494.3 366.1 442.2 23.04 -6.27 22.65 2.71 20.78 7.15 5.47 6.18 6.53 6.74 6 เคมทภมณฑร 2,406.2 3,030.2 2,827.2 479.9 392.3 47.03 25.93 -6.70 6.07 -18.24 7.92 8.16 7.01 8.56 5.98 7 แผงวงจรไฟฟฟา 1,870.9 1,788.7 1,968.3 311.3 326.2 24.14 -4.40 10.04 -2.90 4.81 6.16 4.81 4.88 5.55 4.97 8 เครรทองใชนไฟฟฟาในบนาน 678.8 950.1 1,414.1 226.1 313.6 80.00 39.97 48.83 79.26 38.67 2.24 2.56 3.51 4.03 4.78 9 เครรทองจมกรกลและสสวนประกอบ 1,450.4 1,453.8 1,835.5 288.6 293.1 26.80 0.23 26.25 16.67 1.57 4.78 3.91 4.55 5.15 4.47 10 สสวนประกอบและออปกรณรยานยนตร 919.2 781.1 1,535.8 164.6 286.6 71.55 -15.03 96.62 7.59 74.14 3.03 2.10 3.81 2.93 4.37 11 ถสานหตน 935.3 1,075.8 1,197.4 186.9 164.6 19.39 15.02 11.30 -4.44 -11.94 3.08 2.90 2.97 3.33 2.51 12 พรชและผลตตภมณฑรจากพรช 610.6 818.8 813.6 125.6 124.5 49.07 34.10 -0.64 -26.48 -0.84 2.01 2.20 2.02 2.24 1.90 13 เชรนอเพลตงอรทน ๆ 441.7 639.9 802.2 62.0 115.8 161.78 44.86 25.35 -34.61 86.88 1.45 1.72 1.99 1.11 1.77 14 นนนามมนสนาเรรจรรป 410.0 928.1 1,011.5 122.4 110.0 -26.05 126.35 8.99 16.86 -10.10 1.35 2.50 2.51 2.18 1.68 15 รถยนตรนมทง 361.0 313.1 564.5 76.5 100.3 214.37 -13.27 80.31 70.78 31.00 1.19 0.84 1.40 1.36 1.53 16 สรทอบมนททกขนอมรล ภาพ เสทยง 710.0 801.7 490.0 56.4 90.7 -26.52 12.93 -38.88 -61.66 60.85 2.34 2.16 1.21 1.01 1.38 17 ผลตตภมณฑรทนาจากพลาสตตก 547.8 516.4 550.5 84.0 90.2 48.25 -5.74 6.62 2.30 7.35 1.80 1.39 1.36 1.50 1.38 18 เหลรก เหลรกกลนาและผลตตภมณฑร 413.3 633.1 581.1 108.2 89.4 6.42 53.20 -8.22 58.03 -17.42 1.36 1.70 1.44 1.93 1.36 19 เครรทองมรอเครรทองใชนเกททยวกมบวตทยาศาสตรร การ 709.5 697.1 688.0 115.4 88.5 63.24 -1.74 -1.30 8.61 -23.31 2.34 1.88 1.71 2.06 1.35 20 สมตวรนนนาสด แชสเยรน แชสแขรง แปรรรปและกททง 259.6 312.2 398.3 57.7 70.9 -0.47 20.26 27.57 9.85 22.78 0.86 0.84 0.99 1.03 1.08 ทททมา : ศรนยรเทคโนโลยทสารสนเทศและการสรทอสาร สนานมกงานปลมดกระทรวงพาณตชยร โดยความรสวมมรอจากกรมศอลกากร 5,393.74,527.132,421.428,816.024,633.3รวม 20 รายการ 24.39 16.98 12.51 3.80 19.14 81.13 77.56 80.37 80.72 82.24 อรทนๆ 5,729.6 8,339.5 7,918.6 1,081.2 1,164.5 7.70-27.81-5.0545.5517.04 17.7619.2819.6322.4418.87 100.00100.00100.00100.00100.0016.94-4.288.5722.3722.9330,362.9 37,155.6 40,339.9 5,608.3 6,558.2รวมทมนงสตนน

×