สถิติการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศเดือนเมษาปี 56

1,387 views

Published on

สรุปสถิติการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศเดือนเมษาปี 56

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

สถิติการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศเดือนเมษาปี 56

 1. 1. -1-กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาwww.tourism.go.thบทสรุปสําหรับผูบริหารนักทองเที่ยว 10 ตลาดแรก• ตลาดที่มีจํานวนนักทองเที่ยวมากที่สุด 10 อันดับแรก ประกอบดวย จีน มาเลเซียรัสเซีย ญี่ปุน เกาหลี ออสเตรเลีย อินเดีย สหราชอาณาจักร เวียดนาม และลาวตามลําดับนักทองเที่ยว เดือนเมษายน ป 2556• เดือนเมษายนป2556มีนักทองเที่ยวชาวตางชาติจํานวน2,013,012คนเพิ่มขึ้น326,744คนหรือคิดเปนรอยละ19.38จากชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมาโดยภูมิภาคที่มีอัตราการขยายตัวสูงสุด คือ เอเชียตะวันออก (+28.14%) ยุโรป (+19.44%) อเมริกา(+0.19%)ตามลําดับสําหรับภูมิภาคที่นักทองเที่ยวหดตัว ประกอบดวยโอเชียเนีย(-6.94%) เอเชียใต (-5.98%) แอฟริกา (-5.88%) และตะวันออกกลาง (-5.45%)ตามลําดับ• จากขอมูลดังกลาว แสดงใหเห็นวา การขยายตัวของจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติของไทยในเดือนเมษายน 2556 เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวภูมิภาคเอเชียตะวันออกและยุโรปเปนหลัก โดยเฉพาะนักทองเที่ยวจีนและรัสเซียที่ขยายตัวถึงรอยละ91.05และ47.98ตามลําดับ(วาที่รอยตรี อานุภาพ เกษรสุวรรณ)อธิบดีกรมการทองเที่ยว7 พฤษภาคม 2556
 2. 2. -2-กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาwww.tourism.go.thตารางที่ 1 จํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ป 2552 – 2556 (มกราคม – เมษายน)เดือน 2552 2553 2554 2555 2556p %56/55*มกราคม 1,269,978 1,605,505 1,805,947 1,992,158 2,241,184 +12.50กุมภาพันธ 1,138,220 1,614,844 1,802,476 1,853,736 2,328,297 +25.60มีนาคม 1,237,132 1,439,401 1,702,233 1,895,560 2,259,237 +19.19เมษายน 1,085,293 1,108,209 1,552,337 1,686,268 2,013,012 +19.38พฤษภาคม 923,918 826,610 1,407,407 1,546,888 - -มิถุนายน 954,772 964,959 1,484,708 1,644,733 - -กรกฎาคม 1,094,658 1,275,766 1,719,538 1,815,714 - -สิงหาคม 1,149,288 1,270,883 1,726,559 1,926,929 - -กันยายน 1,040,538 1,214,810 1,486,333 1,611,754 - -ตุลาคม 1,209,473 1,316,806 1,422,210 1,801,147 - -พฤศจิกายน 1,361,574 1,478,856 1,291,548 2,143,550 - -ธันวาคม 1,684,997 1,819,751 1,829,174 2,435,466 - -รวม 14,149,841 15,936,400 19,230,470 22,353,903 8,841,730 +19.04ที่มา :สํานักงานตรวจคนเขาเมือง และกรมการทองเที่ยวหมายเหตุ:Pขอมูลเดือนมกราคม – เมษายน ป 2556 เปนขอมูลเบื้องตน เนื่องจากขอมูลดังกลาว จะตองผานกระบวนการตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้ง ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางเล็กนอย* อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา
 3. 3. -3-กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาwww.tourism.go.thตารางที่2จํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขาไทยรวมทุกดานเดือนเมษายน2556จําแนกตามสัญชาติCountry of 2013 2012 Δ(%)Nationality Number % Share Number % Share 13/12East Asia 1,193,330 59.28 931,286 55.23 +28.14ASEAN 500,132 24.84 465,068 27.58 +7.54Brunei 760 0.04 629 0.04 +20.83Cambodia 26,573 1.32 34,900 2.07 -23.86Indonesia 40,571 2.02 30,897 1.83 +31.31Laos 64,627 3.21 75,661 4.49 -14.58Malaysia 211,370 10.50 174,886 10.37 +20.86Myanmar 18,009 0.89 12,631 0.75 +42.58Philippines 26,977 1.34 27,008 1.60 -0.11Singapore 46,577 2.31 55,935 3.32 -16.73Vietnam 64,668 3.21 52,521 3.11 +23.13China 410,173 20.38 214,689 12.73 +91.05Hong Kong 37,976 1.89 36,015 2.14 +5.44Japan 112,367 5.58 102,481 6.08 +9.65Korea 85,987 4.27 78,638 4.66 +9.35Taiwan 42,646 2.12 30,964 1.84 +37.73Others 4,049 0.20 3,431 0.20 +18.01Europe 492,805 24.48 412,611 24.47 +19.44Austria 7,324 0.36 6,250 0.37 +17.18Belgium 7,258 0.36 6,998 0.41 +3.72Denmark 12,325 0.61 9,896 0.59 +24.55Finland 10,675 0.53 6,175 0.37 +72.87France 50,323 2.50 48,156 2.86 +4.50Germany 60,104 2.99 53,747 3.19 +11.83Ireland 4,017 0.20 4,128 0.24 -2.69Italy 12,568 0.62 11,953 0.71 +5.15Netherlands 14,794 0.73 12,775 0.76 +15.80Norway 9,677 0.48 8,181 0.49 +18.29Russia 148,921 7.40 100,636 5.97 +47.98Spain 5,895 0.29 6,221 0.37 -5.24Sweden 26,955 1.34 15,777 0.94 +70.85Switzerland 16,599 0.82 18,094 1.07 -8.26United Kingdom 72,865 3.62 77,039 4.57 -5.42East Europe 23,333 1.16 17,522 1.04 +33.16Others 9,172 0.46 9,063 0.54 +1.20The Americas 91,268 4.53 91,097 5.40 +0.19Argentina 1,901 0.09 2,015 0.12 -5.66Brazil 2,921 0.15 2,878 0.17 +1.49Canada 17,904 0.89 18,553 1.10 -3.50USA 63,964 3.18 61,440 3.64 +4.11Others 4,578 0.23 6,211 0.37 -26.29South Asia 96,504 4.79 102,640 6.09 -5.98Bangladesh 5,632 0.28 4,808 0.29 +17.14India 72,893 3.62 81,020 4.80 -10.03Nepal 1,904 0.09 1,932 0.11 -1.45Pakistan 5,599 0.28 4,665 0.28 +20.02Sri Lanka 8,102 0.40 8,269 0.49 -2.02Others 2,374 0.12 1,946 0.12 +21.99Oceania 85,723 4.26 92,117 5.46 -6.94Australia 77,178 3.83 82,296 4.88 -6.22New Zealand 8,314 0.41 9,624 0.57 -13.61Others 231 0.01 197 0.01 +17.26Middle East 41,177 2.05 43,550 2.58 -5.45Egypt 1,411 0.07 1,639 0.10 -13.91Israel 6,505 0.32 8,944 0.53 -27.27Kuwait 4,398 0.22 3,937 0.23 +11.71Saudi Arabia 1,149 0.06 982 0.06 +17.01U.A.E. 10,508 0.52 7,232 0.43 +45.30Others 17,206 0.85 20,816 1.23 -17.34Africa 12,205 0.61 12,967 0.77 -5.88South Africa 5,766 0.29 7,182 0.43 -19.72Others 6,439 0.32 5,785 0.34 +11.31Grand Total 2,013,012 100.00 1,686,268 100.00 +19.38
 4. 4. -4-กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาwww.tourism.go.thตารางที่3จํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขาไทยณสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองเดือนเมษายน2556จําแนกตามสัญชาติCountry of 2013 2012 Δ(%)*Nationality Number % Share Number % Share 13/12*East Asia 767,276 56.64 536,962 48.28 +42.89ASEAN 193,870 14.31 155,332 13.97 +24.81Brunei 611 0.05 547 0.05 +11.70Cambodia 4,935 0.36 3,918 0.35 +25.96Indonesia 31,208 2.30 20,702 1.86 +50.75Laos 3,036 0.22 2,157 0.19 +40.75Malaysia 41,300 3.05 34,803 3.13 +18.67Myanmar 17,500 1.29 11,827 1.06 +47.97Philippines 21,896 1.62 19,688 1.77 +11.21Singapore 40,516 2.99 38,923 3.50 +4.09Vietnam 32,868 2.43 22,767 2.05 +44.37China 335,316 24.75 168,541 15.16 +98.95Hong Kong 32,257 2.38 30,850 2.77 +4.56Japan 103,912 7.67 95,897 8.62 +8.36Korea 58,220 4.30 54,648 4.91 +6.54Taiwan 40,160 2.96 28,629 2.57 +40.28Others 3,541 0.26 3,065 0.28 +15.53Europe 324,544 23.96 301,931 27.15 +7.49Austria 5,867 0.43 5,245 0.47 +11.86Belgium 5,452 0.40 5,425 0.49 +0.50Denmark 6,858 0.51 7,509 0.68 -8.67Finland 4,021 0.30 4,147 0.37 -3.04France 37,980 2.80 36,088 3.25 +5.24Germany 41,786 3.08 42,096 3.79 -0.74Ireland 2,953 0.22 3,179 0.29 -7.11Italy 9,484 0.70 9,393 0.84 +0.97Netherlands 12,050 0.89 10,254 0.92 +17.52Norway 5,265 0.39 6,750 0.61 -22.00Russia 86,836 6.41 62,253 5.60 +39.49Spain 4,723 0.35 5,124 0.46 -7.83Sweden 10,668 0.79 12,073 1.09 -11.64Switzerland 12,367 0.91 13,494 1.21 -8.35United Kingdom 55,049 4.06 57,632 5.18 -4.48East Europe 15,860 1.17 13,693 1.23 +15.83Others 7,325 0.54 7,576 0.68 -3.31The Americas 70,888 5.23 67,946 6.11 +4.33Argentina 1,491 0.11 1,382 0.12 +7.89Brazil 2,430 0.18 1,991 0.18 +22.05Canada 13,340 0.98 13,068 1.18 +2.08USA 50,334 3.72 46,824 4.21 +7.50Others 3,293 0.24 4,681 0.42 -29.65South Asia 91,398 6.75 96,232 8.65 -5.02Bangladesh 5,467 0.40 4,671 0.42 +17.04India 68,416 5.05 75,373 6.78 -9.23Nepal 1,821 0.13 1,865 0.17 -2.36Pakistan 5,307 0.39 4,451 0.40 +19.23Sri Lanka 8,034 0.59 7,966 0.72 +0.85Others 2,353 0.17 1,906 0.17 +23.45Oceania 52,540 3.88 57,264 5.15 -8.25Australia 45,803 3.38 50,667 4.56 -9.60New Zealand 6,519 0.48 6,482 0.58 +0.57Others 218 0.02 115 0.01 +89.57Middle East 38,274 2.83 41,043 3.69 -6.75Egypt 1,244 0.09 1,466 0.13 -15.14Israel 5,916 0.44 8,307 0.75 -28.78Kuwait 4,047 0.30 3,681 0.33 +9.94Saudi Arabia 1,015 0.07 884 0.08 +14.82U.A.E. 10,145 0.75 7,074 0.64 +43.41Others 15,907 1.17 19,631 1.77 -18.97Africa 9,753 0.72 10,703 0.96 -8.88South Africa 4,138 0.31 5,532 0.50 -25.20Others 5,615 0.41 5,171 0.46 +8.59Grand Total 1,354,673 100.00 1,112,081 100.00 +21.81*เปรียบเทียบกับจํานวนนักทองเที่ยวสนามบินสุวรรณภูมิในปกอนหนา
 5. 5. -5-กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาwww.tourism.go.thตารางที่4จํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขาไทยเดือนเมษายน2556จําแนกตามดานตรวจคนเขาเมืองลําดับ ดาน 2556P2555 %∆2556/25551 สุวรรณภูมิ 1,181,332 1,109,918 +6.432 ดอนเมือง 173,341 2,163 +7,913.923 อูตะเภา 676 2,933 -76.954 เชียงใหม 23,507 13,775 +70.655 หาดใหญ 6,882 5,149 +33.666 กระบี่ 13,513 8,264 +63.527 ภูเก็ต 242,582 184,192 +31.708 สมุย 13,853 11,697 +18.439 ทาเรือกรุงเทพ 1,595 680 +134.5610 ทาเรือสมุทรปราการ 34 16 +112.5011 ทาเรือคลองใหญ 9,362 5,211 +79.6612 ทาเรือศรีราชา 4,795 7,378 -35.0113 ทาเรือนครพนม 12,088 5,911 +104.5014 ทาเรือเชียงของ 7,072 5,160 +37.0515 ทาเรือเชียงแสน 10,003 457 +2,088.8416 ทาเรือกระบี่ 18 1,507 -98.8117 ทาเรือภูเก็ต 16,855 15,805 +6.6418 ทาเรือสตูล 3,749 3,390 +10.5919 ทาเรือสงขลา 382 533 -28.3320 ทาเรือตากใบ 3,389 3,249 +4.3121 อรัญประเทศ 44,860 61,002 -26.4622 กาบเชิง 2,261 1,333 +69.6223 มุกดาหาร 37,765 13,366 +182.5524 หนองคาย 33,204 71,990 -53.8825 พิบูลมังสาหาร 3,322 13,463 -75.3226 เบตง 16,700 14,845 +12.5027 ควนโดน 6,173 6,153 +0.3328 ปาดังเบซาร 15,205 14,616 +4.0329 สะเดา 108,236 86,255 +25.4830 สุไหงโก-ลก 20,258 15,857 +27.75รวม 2,013,012 1,686,268 +19.38ที่มา : สํานักงานตรวจคนเขาเมืองและกรมการทองเที่ยวหมายเหตุ : Pขอมูลเบื้องตน เนื่องจากขอมูลดังกลาว จะตองผานกระบวนการตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้ง ซึ่งขอมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางเล็กนอย
 6. 6. -6-กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาwww.tourism.go.thตารางที่5จํานวนผูเดินทางคนไทยที่เดินทางไปตางประเทศเดือนเมษายน2556จําแนกตามดานตรวจคนเขาเมืองลําดับ ดาน 2556P2555 %∆2556/25551 สุวรรณภูมิ 390,298 395,961 -1.432 ดอนเมือง 59,435 540 +10,906.483 อูตะเภา - 9 -4 เชียงใหม 7,981 6,842 +16.655 หาดใหญ 2,974 2,537 +17.236 กระบี่ 476 - -7 ภูเก็ต 7,877 5,806 +35.678 สมุย 220 278 -20.869 ทาเรือกรุงเทพ 1 1 +0.0010 ทาเรือสมุทรปราการ 5 - -11 ทาเรือคลองใหญ 7,253 7,131 +1.7112 ทาเรือศรีราชา 22 9 +144.4413 ทาเรือนครพนม 5,335 4,947 +7.8414 ทาเรือเชียงของ 8,214 6,005 +36.7915 ทาเรือเชียงแสน 7,781 190 +3,995.2616 ทาเรือกระบี่ 26 241 -89.2117 ทาเรือภูเก็ต 226 355 -36.3418 ทาเรือสตูล 6,521 7,046 -7.4519 ทาเรือสงขลา 474 619 -23.4220 ทาเรือตากใบ 13,519 16,547 -18.3021 อรัญประเทศ 101,483 117,810 -13.8622 กาบเชิง 19,284 18,863 +2.2323 มุกดาหาร 53,821 27,327 +96.9524 หนองคาย 38,521 41,325 -6.7925 พิบูลมังสาหาร 9,383 15,323 -38.7726 เบตง 14,782 11,788 +25.4027 ควนโดน 4,976 6,070 -18.0228 ปาดังเบซาร 55,088 15,459 +256.3529 สะเดา 55,088 57,545 -4.2730 สุไหงโก-ลก 37,114 24,066 +54.22รวม 908,178 790,640 +14.87ที่มา : สํานักงานตรวจคนเขาเมืองและกรมการทองเที่ยวหมายเหตุ : Pขอมูลเบื้องตน เนื่องจากขอมูลดังกลาว จะตองผานกระบวนการตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้ง ซึ่งขอมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางเล็กนอย
 7. 7. -7-กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาwww.tourism.go.thแผนภาพที่ 1 จํานวนผูเดินทางเขาสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง เดือนเมษายน ป 2555 และ 2556แผนภาพที่ 2 จํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ป 2552 – 2556 (มกราคม – เมษายน)
 8. 8. -8-กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาwww.tourism.go.thแผนภาพที่3สัดสวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เดือนเมษายน2555และ2556จําแนกตามภูมิภาคป 2555 ป 2556แผนภาพที่ 4 นักทองเที่ยวชาวตางชาติ เดือนเมษายน 2556 สูงสุด 10 อันดับแรก
 9. 9. -9-กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาwww.tourism.go.thขาวสารที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในเดือนเมษายน2556สมศักยเล็งกูมุมมืดทองเที่ยวเดินหนาสรางรายได 2 ลานลาน: นายสมศักย ภูรีศรีศักดิ์ รมว.การทองเที่ยวและกีฬาเปดเผยภายหลังไดรับการโปรดเกลาฯเขาดํารงตําแหนงรมว.การทองเที่ยวฯวาภารกิจแรกของการทํางานในตําแหนงรมว.การทองเที่ยวฯ จะใหความสําคัญเรื่องการดูแลความปลอดภัยนักทองเที่ยวตางชาติเปนหลัก เพราะที่ผานมามีนักทองเที่ยวตางชาติบางรายโพสตขอความลงในสังคมออนไลนวาประเทศไทยไมปลอดภัยและถูกเอารัดเอาเปรียบสงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยไดรับความเสียหาย ดังนั้น จึงตองเตรียมแผนรองรับ โดยจะประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในแตละพื้นที่ชวยดูแลอยางเขมงวดเพื่อใหสามารถทองเที่ยวไดอยางสบายใจทั้งนี้ นโยบายสรางรายไดดานการทองเที่ยวใหได 2 ลานลานบาทในป 58 นั้นคงตองสานตอแนนอนแตเบื้องตนตองพิจารณาแนวทางการทํางานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของกอนวาจะมีทิศทางการดําเนินงานใหไดตามเปาหมายอยางไร โดยจําเปนตองมีการประสานงานกับผูประกอบการดานการทองเที่ยวชวยสรางความมั่นใจใหกับนักทองเที่ยวเดินทางเขามาในประเทศไทยมากขึ้นนอกจากนี้เรื่องของการเสนอตัวเปนเจาภาพจัดงานมหกรรมโลก(เวิลดเอ็กซโป)ของประเทศไทยในป 63 นั้นตองรอนโยบายที่ชัดเจนจากน.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตรนายกรัฐมนตรี กอนวาจะเดินหนาตออยางไรซึ่งการจะเสนอตัวเปนเจาภาพนั้นสิ่งแรกคงตองขึ้นอยูกับความพรอมหลายดาน และตองไปหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหไดขอสรุปที่ชัดเจนกอน นายสุวัตรสิทธิหลอปลัดกระทรวงการทองเที่ยวฯกลาววาเมื่อไดรมว.การทองเที่ยวฯคนใหม สิ่งที่ตองดําเนินตอไปคือ6 ยุทธศาสตรหลักดานการสรางรายไดจากการทองเที่ยว2 ลานลานบาทในป 58 ตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการบูรณาการดานกฎหมายตาง ๆ เพราะตอนนี้กฎหมายของทองเที่ยวโดยตรงยังมีนอย (เดลินิวสกรอบบาย) ฉบับวันที่5เมษายนพ.ศ.2556)เที่ยวสงกรานต สะพัด 11,000ลานบาท กรุงเทพฯ : ททท. ตั้งเปาจํานวนนักทองเที่ยงชวงสงกรานต 2.7 ลานคนเงินสะพัด11,000ลานบาทคาดทั้งปทะลุเปา24.09ลานคนนายสุรพลเศวตเศรนี ผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย(ททท.)เปดเผยวาไดตั้งเปานักทองเที่ยวชาวไทยและนักทองเที่ยวตางประเทศเดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทยในชวงเทศกาลสงกรานต วันที่12-16 เม.ย.2556 ประมาณ2.7 ลานคนเพิ่มขึ้นจากปกอน10% จะมีการใชจายเงินประมาณ11,000ลานบาทเติบโตจากชวงเดียวกันของปกอน20%เนื่องจากการเมืองภายในประเทศเริ่มนิ่งและเศรษฐกิจโลกดีขึ้นทั้งนี้จากการสํารวจการจองที่พักในจังหวัดทองเที่ยวสําคัญๆเชนเชียงใหมภูเก็ตหาดใหญพัทยาพบวาอัตราการเขาพักสูงกวา70%โดยนักทองเที่ยวที่เดินทางมาไทยสูงเปนอันดับตนๆคือจีนและรัสเซียขณะที่นักทองเที่ยวในประเทศนิยมเดินทางไปเที่ยวสงกรานตในจังหวัดที่เปนแหลงทองเที่ยว เชน เชียงใหม สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ชลบุรีสมุทรปราการสุโขทัยขอนแกนนครปฐมหนองคายสงขลานครศรีธรรมราชและภูเก็ต"มั่นใจวาจํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางมาไทยในปนี้จะทะลุเปาที่ตั้งไว 24.09 ลานคน โดยเดือน ม.ค.-ก.พ.ที่ผานมามีนักทองเที่ยวเดินทางมาไทย4.56 ลานคน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 18.8% และวันที่ 1-27 มี.ค. ที่ผานมามีนักทองเที่ยวเดินทางผานสนามบินสุวรรณภูมิ1,230,296คนเพิ่มขึ้นจากปกอน11.93% (โลกวันนี้ ฉบับวันที่5เมษายนพ.ศ.2556)
 10. 10. -10-กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาwww.tourism.go.thขาวสารที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในเดือนเมษายน2556อาเซียนแหช็อปปลุกโรงแรมประตูน้ําคึก:ภาพรวมธุรกิจโรงแรมยานประตูน้ําปจจุบันอัตราเขาพักดีมากเฉลี่ยทั้งปอยูที่80-90%เกือบทุกโรงแรม แมจะมีโรงแรมเตรียมเปดใหมยานนี้อีก ก็มั่นใจวาอัตราเขาพักยังอยูระดับเดิม เพราะความตองการของนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้ตามกระแสนักทองเที่ยวมองยานประตูน้ําเปนศูนยกลางการชอปปง จากเดิมที่นึกถึงยานสีลมมีแผนขึ้นราคา 20-25% จากปที่ผานมาที่ตั้งราคาโปรโมชันชวงเปดโรงแรม สวนอัตราเขาพักเฉลี่ยปนี้ตั้งเปาหมาย85-90%เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาซึ่งเปดโรงแรมเปนปแรกมีอัตราเขาพัก80%โดยไตรมาสแรกที่ผานมาอัตราเขาพัก88%และทั้งปคาดวาจะเปนไปตามเปาหมายแมมีขาวสถานการณความขัดแยงคาบสมุทรเกาหลีหรือขาวไขหวัดสายพันธุใหมในจีน แตมั่นใจวาไมกระทบ เพราะกลุมเปาหมายสวนใหญที่มายานนี้คือคนอาเซียน ทั้งนี้ ตลาดหลัก5 อันดับของโรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ไดแก สิงคโปร ฮองกง จีน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่งปนี้คงไมเปลี่ยนแปลงแตอีก5ปขางหนาคาดวาตลาดเมียนมารเวียดนามแอฟริกาและอิสราเอลจะมาแรงเพราะเศรษฐกิจเติบโตดีนอกจากนี้ผูประกอบการโรงแรมศูนยการคายานประตูน้ําถึงยานราชประสงคมีแผนสรางสะพานเชื่อมตอจากทางเชื่อมสถานีรถไฟฟาที่มีอยูเดิม เพื่อใหทางเดินยาวมาถึงโรงแรมและศูนยการคาของตัวเอง โดยจะระดมเงินลงทุนรวมกันคาดวาจะเห็นโครงการนี้เริ่มใน6เดือนถึง1ป และนาจะเสร็จพรอมใชงานอีก2-3ปขางหนาซึ่งจะทําใหธุรกิจโรงแรมยานประตูน้ํายิ่งรอนแรงขึ้นไปอีก(โพสตทูเดยฉบับวันที่16เมษายนพ.ศ.2556)ทัวรเกาหลีระทมลูกคาทิ้งจอง-ดัมปราคา 9,900 บาท : พิษเกาหลีเหนือทําเอาทัวรเกาหลีใตกดราคาเหลือ9,900 บาท แกปญหาลูกคาทิ้งจอง หวั่นสถานการณสงคราม ผูบริหารทราเวล ดีไซนรับลูกคา 10-20% เลิกเดินทางยันสถานการณปกติ ลูกคาที่ไมพรอมเดินทางตองยอมรับเงื่อนไข บางรายยอมปรับลดราคาชวงสงกรานตจาก 25,900 เหลือเพียง 19,900 บาท หรือมีโปรโมชันซื้อ 1 แถม 1 อาการขมขูและพรอมจะประกาศสงครามกับทั้งสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใตของคิม จอง อึน ผูนําเกาหลีเหนือ และเตรียมที่จะทดลองยิงขีปนาวุธครั้งใหมไดสรางความตื่นตระหนกใหแกคนทั้งโลกวาสถานการณอาจบานปลายนําไปสูภาวะสงคราม แมหลายฝายอาจมองวาเปนเพียงการขมขูของผูนําวัยหนุมของเกาหลีเหนือเทานั้น แตผลกระทบทั้งตลาดหุนและบรรยากาศของการลงทุนไดสะทอนถึงความหวาดวิตกไมนอยเชนกัน รวมไปถึงการที่รัฐบาลไทยไดเตรียมการที่จะอพยพแรงงานไทยเกือบ 3 หมื่นคนออกจากเกาหลีใตประเทศไทยแมจะไมเกี่ยวของโดยตรงกับเหตุการณดังกลาว แตก็ปฏิเสธไมไดเชนกันวาธุรกิจของไทยที่มีเกาหลีใตเปนคูคานั้นอยูในภาวะที่กําลังประสบปญหา โดยเฉพาะธุรกิจทองเที่ยวที่คนไทยจํานวนมากคลั่งไคลทั้งจากภาพยนตรซีรีส และศิลปนเกาหลีใต จนเดินทางไปเที่ยวเกาหลีใตกันทุกวัน(ASTVผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2556)คอลัมน DATA BIZ: จีนมั่งคั่งจายเงินทองเที่ยวสูงสุดในโลก:วอลลสตรีทเจอรนัลระบุ นักทองเที่ยวทั่วโลกที่ใชจายเงินไปกับการทองเที่ยวมากที่สุดคือ นักทองเที่ยวจาก"จีน"โดยเมื่อป 2555คนจีนเดินทางทองเที่ยวทั่วโลกมากถึง83ลานคนและคาดวาในป 2558จะเพิ่มขึ้นเปน100ลานคนจุดหมายของการทองเที่ยวกวา40%คือฮองกงรองลงมาเปน มาเกาและประเทศในแถบเอเชียขณะที่ในยุโรปมีนักทองเที่ยวจีนเพียงแค 4.4%เทานั้น นอกจากนี้ เมื่อปที่แลวนักทองเที่ยวจีนยังใชจายเงินไปกับการทองเที่ยวมากที่สุด ในโลกถึง 102 พันลานดอลลาร (กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่18เมษายนพ.ศ.2556)
 11. 11. -11-กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาwww.tourism.go.thขาวสารที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในเดือนเมษายน2556สปดโบทชนเละเกาหลีสาหัส6ชายวัย64ขาขาด2คนขับเผนแนบ : เหตุระทึกขวัญ เรือนักทองเที่ยวชนกันมีชาวตางชาติไดรับบาดเจ็บจํานวนมาก เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 21 เมษายน ร.ต.ท.สุพรรณ โสภี พนักงานสอบสวนสภ.เมืองพัทยา ไดรับแจงเกิดอุบัติเหตุเรือสปดโบตชนกัน มีนักทองเที่ยวชาวเกาหลีใตไดรับบาดเจ็บหลายคน ที่เหตุเกิดอยูบริเวณหาดตาแหวน แขวงเกาะลาน เมืองพัทยา หมู 7 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ขณะที่เรือกูภัยแขวงเกาะลานและเรือเร็วของพลเมืองดีทยอยนําผูบาดเจ็บสงที่ทาเทียบเรือทองเที่ยวแหลมบาลีฮาย พัทยาใต นํากําลังเจาหนาที่เทศกิจ หนวยกูภัยทางทะเล หนวยกูภัยมูลนิธิสวางบริบูรณฯพัทยา ชวยลําเลียงคนเจ็บสงรักษา ที่บริเวณทาเรือคลาคล่ําไปดวยนักทองเที่ยวทั้งไทยและตางชาติ ที่เดินทางมาเที่ยวพักผอนในวันหยุด เจาหนาที่จึงกันผูไมเกี่ยวของออกหาง ตอมาเรือกูภัยแขวงเกาะลานและเรือสปดโบทของเอกชนไดทยอยนําไกดชาวไทยและนักทองเที่ยวชาวเกาหลีใตทั้งชายและหญิงรวม 20 คน ที่ไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุดังกลาว ขึ้นฝงบริเวณทาเรือในจํานวนผูบาดเจ็บ 20 คน มีอาการสาหัส 6 คน (คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556)"สมศักย" ชงตั้งศาลทองเที่ยว : นายสมศักย ภูรีศรีศักดิ์ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กลาววารัฐบาลเปนหวงปญหาอาชญากรรมกับนักทองเที่ยวที่เกิดขึ้นบอยครั้ง เพราะอาจสงผลตอความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและ เกิดกระทบกับตัวเลขนักทองเที่ยวที่จะเดินทางมายังประเทศไทย และที่ผานมาปญหาที่เกี่ยวกับคดีของนักทองเที่ยวตางชาติก็คือเรื่องระยะเวลาของกระบวนการยุติธรรมที่ไมรวดเร็วเพียงพอทําใหผูเสียหายที่ตองเดินทางกลับประเทศไมไดรับความสะดวกเทาที่ควร เปนอีกสาเหตุที่จะกระทบความเชื่อมั่นตนจึง เขาหารือกับนายวิรัช ชินวินิจกุล เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเพื่อหาแนวทางแกไขเรื่องดังกลาว ไดรับการตอบรับอยางดีในขั้นตอนแกไขปญหา โดยเบื้องตนมองวาอาจจําเปนตองตั้งศาลทองเที่ยวเพื่อพิจารณาคดีความเกี่ยวกับนักทองเที่ยวโดยเฉพาะ จะมีขั้นตอนที่รวดเร็วกวาคดีปกติ อาทิ หาก เปนคดีปกติก็ตองแยกฟองตามความผิดทางแพงและอาญา กวาคดีจะสิ้นสุดก็ใชเวลานาน จึงดูวามีวิธีใดหรือไมที่จะทําใหรวดเร็วยิ่งขึ้นกวานี้(มติชน ฉบับวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2556)
 12. 12. -12-กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาwww.tourism.go.thคณะทํางาน1. วาที่รอยตรีอานุภาพ เกษรสุวรรณ อธิบดีกรมการทองเที่ยว ประธานคณะทํางาน2. นางสาวสุชาวดี ศรีสุวรรณกาฬ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาตรฐาน รองประธานคณะทํางานธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก3. นายมงคล วิมลรัตน นักพัฒนาการทองเที่ยวชํานาญการ คณะทํางาน4. นายสาโรจน สันสน นักพัฒนาการทองเที่ยวชํานาญการ คณะทํางาน5. นางสาวศันสนีย นิ่มสุวรรณ เจาหนาที่ธุรการ คณะทํางาน6. นางสาวนุสรา ขันตรี เจาหนาที่สถิติ คณะทํางาน7. นางสาวกิตติยา ตวนตาด เจาหนาที่สถิติ คณะทํางาน8. นางสาวนฤมล สุมาร เจาหนาที่สถิติ คณะทํางาน9. นางสาวรุวัยดา เดนยิ่งโยชน เจาหนาที่สถิติ คณะทํางานโทรศัพท : 02-2194010-7 ตอ 735โทรสาร : 02-2191925E-mail : databox04@gmail.com1. พลตํารวจโท ภานุ เกิดลาภผล ผูบัญชาการสํานักงานตรวจคนเขาเมือง1. นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท กรรมการผูจัดการ คณะทํางาน2. นายอุเทน นันทเสน หัวหนานักวิจัย คณะทํางานกรมการทองเที่ยวสํานักงานตรวจคนเขาเมืองที่ปรึกษา (บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด)

×