Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Závěrečný úkol KPI

241 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Závěrečný úkol KPI

  1. 1. Studuji Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity, obor Finance. Součástítohoto oboru je specializace na oblast pojišťovnictví, a právě v předmětuPojišťovnictví jsem psala seminární práci. Vybrala jsem si ze zadaných témat takové,o kterém jsem již něco věděla z běžného života, ale chtěla jsem si své znalostirozšířit. Název celého tématu je „Pojištění nemovitostí, pojištění movitých věcí,doplňková pojištění a kritéria pro výběr pojišťovny.“ Pro účely tohoto textu jsemvybrala jen část, kterou jsem pojmenovala „ Pojištění movitých věcí“. Pojištění movitých věcíAnotace:Cílem práce je popsat pojištění movitých věcí, včetně událostí, které nejsoustandardně v pojištění zahrnuty – tzv. výluky z pojištění.Přestože se jedná o dobrovolné pojištění, nemělo by být podceňováno. Majetek jeneustále ohrožován nejrůznějšími nebezpečími. I když je možno v některýchpřípadech vzniku nahodilých událostí předcházet nebo alespoň zmenšit jejichškodlivé následky, nelze jim zcela zabránit. Proto je základním účelem pojištěnízmírnit či odstranit nepříznivé důsledky způsobené těmito událostmi.Klíčová slova:Pojištění majetku, pojištění movitých věcí, all risks, pojištění domácnosti, výlukyz pojištění.1 Charakteristika pojištění movitých věcí a jejich zařazení do systému pojištěníPojištění movitých věcí, které má podobu dobrovolného pojištění, můžeme společněs několika dalšími druhy pojištění zařadit do skupiny pojištění majetku. Tato skupinapak tvoří jednu z nejvýznamnějších částí odvětví neživotního pojištění.1.1 Pojištění majetkuPojištění majetku zahrnuje krytí rizik, jejichž realizací dochází ke škodám na majetku.Jde o pojištění, kdy pojišťovna poskytuje pojistné plnění při události, která na základěsjednaných pojistných podmínek postihla majetek. Toto pojištění můžeme dělit na:  pojištění věcí (movitých a nemovitých) a  pojištění zájmů (pohledávek, úvěrů, vkladů, zisků apod.).Skupiny majetkového pojištění se vyvinuly z každodenních potřeb lidí. Jednotlivápojištění vznikala podle pojistných nebezpečí (např. požární pojištění) nebo podlemajetkových předmětů nebo zájmů (např. pojištění strojů). (Čejková – Nečas, 2006)
  2. 2. 1.2 Možné způsoby konstrukce pojištění majetkuPojištění majetku může být podle rozsahu krytých rizik uplatněno jako:  pojištění kryjící jednotlivé určené riziko (např. požární pojištění)  pojištění kryjící několik vyjmenovaných rizik o pojištění FLEXA1 – riziko požáru, úderu blesku, výbuchu, nárazu letadla  pojištění All risks – pojištění proti všem rizikům, které kryje všechna rizika související s daným pojištěným objektem, přičemž jsou uplatněny výluky z pojistného krytí (např. vyloučení válečných rizik)V rámci pojistných produktů majetkového pojištění je možné využít:  pojištění na časovou hodnotu – pojistné plnění je vyplaceno ve výši odpovídající hodnotě poškozeného majetku těsně před pojistnou událostí  pojištění na novou hodnotu – pojistné plnění je vyplaceno ve výši, která nahrazuje pořizovací cenu nového předmětu umožňující obnovu majetku nebo cenu opravy, pomocí které se majetek uvádí do původního stavu  kombinace pojištění na časovou hodnotu a pojištění na novou hodnotu. (Čejková – Nečas, 2006)2 Pojištění movitých věcíPojištění movitých věcí zahrnuje široké spektrum pojištění nejen z oblasti pojištěnímajetku obyvatelstva, kde za nejrozšířenější lze považovat pojištění domácnosti, aletaké velkou skupinu pojištění podnikatelských a průmyslových rizik, kam můžemezařadit například pojištění strojů a strojních zařízení. Obdobně jako u nemovitéhomajetku umožňuje chránit majetek před nečekanými událostmi. Obecně sepředmětem pojištění může stát velké množství věci, zejména:  domácnost  soubor zařízení domácnosti  věci osobní potřeby  audio-vizuální technika, elektronické a optické přístroje  umělecká díla, sbírky, starožitnosti  klenoty cennosti, cenné papíry  sportovní náčiní, jízdní kola  zdravotní pomůcky  stroje a strojní zařízení  pojištění elektronických zařízení2.1 Pojištění domácnostiPojištění domácnosti je orientované na pojištění souboru věcí, které se v domácnostinacházejí. Součástí domácnosti jsou i prostory, které jsou součástí bytu, jako jsou1 FLEXA= Fire, Lightning, EXplosion, Aircraft
  3. 3. sklepní a půdní prostory. Pojištění směřuje na krytí pojistných událostí způsobenýchzejména:  živelnými událostmi  atmosférickými srážkami  vodou z vodovodních a teplovodních zařízení  krádeží  vloupáním (Čejková – Nečas, 2006)V pojištění domácnosti se pojišťuje majetek – soubor zařízení domácnosti.Předměty, které se vymykají svou cenou a svým množstvím standardní výbavě, jsoukryty v základním pojištění domácnosti jen do určité výše (např. starožitnosti,předměty sběratelského zájmu, výpočetní technika apod.). Pokud tyto hodnotypřesahují limit, v jehož rozsahu jsou kryty základním pojištěním domácnosti, jeobvykle možné sjednat doplňková pojištění.2.2 Výluky z pojištěníPojištění nemovitého i movitého majetku se prakticky nikdy nevztahuje na všechnyškody, které na pojištěném majetku vzniknou. Proto v pojistných podmínkách každépojišťovny můžeme najít výluky z pojištění. Obecně se pojištění nevztahuje na škodyvzniklé:  v důsledku válečných událostí, vzpour, povstání nebo jiných násilných nepokojů, teroristických aktů, stávek nebo zásahem státní moci a správy a v příčinné souvislosti s nimi  jadernou energií, zářením všeho druhu a radioaktivní kontaminací  výbuchem v souvislosti s těžbou nebo prováděním stavebních prací nebo otřesy způsobenými dopravou  opotřebením, vadami projektu, nedodržením technologických postupů výstavby nebo montáže nebo nesprávnou údržbou  atmosférickými srážkami, působením vlhkosti, houby nebo plísní, dešťovou vodou z dešťových svodů a žlabů, vodou při mytí  ožehnutím vzniklým jinak než požárem, výbuchem nebo úderem blesku,  vystavením užitkovému ohni nebo teplu, prasklinou nebo trhlinou na budově, stavbě nebo bytu, pokud se nejedná o zemětřesení  pronikáním deště, krup, sněhu nebo nečistot nenáležitě uzavřenými okny, dveřmi nebo ostatními otvory, ledaže by tyto otvory vznikly v důsledku pojistné události  ztrátou zvláštní umělecké nebo historické hodnoty věci 2Dále může pojistná smlouva obsahovat další výluky z pojištění v závislosti od druhusjednávaného pojištění. Při pojištění domácnosti to můžou být například: doklady,2 použité výluky z pojištění – Všeobecné pojistné podmínky ČSOB pojišťovna a.s.
  4. 4. rukopisy a plány; záznamy počítačových systémů; autorská a jiná nehmotná právaosobně majetkového charakteru, ale také například věci podnájemníků a další.
  5. 5. 3 Seznam použité literatury  ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Pojišťovnictví. 2. přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 131 s. ISBN 8021039906  Pojištění majetku. Pojištění.cz: nikdy nevíte... [online]. [cit. 2013-01-06]. Dostupné z: http://www.pojisteni.cz/cs/pojisteni-majetku.html  Všeobecné pojistné podmínky. ČSOB Pojišťovna [online]. [cit. 2013-01-06]. Dostupné z: http://www.csobpoj.cz/cs/produkty/pojisteni-majetku-a- odpovednosti/Documents/Pojistn%C3%A9%20podm%C3%ADnky%20VPP%2 0PMO%202010%2010N8326.pdf  Zákon 363/ 1999 Sb. o pojišťovnictví v aktuálním znění

×